Best practice i ind satsen for langtidsledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best practice i ind satsen for langtidsledige"

Transkript

1 Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Chefkonsulent, Peder Gaarde Fisker, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg Media/Grafisk designer Henriette Dissing Marselisborg Media 1. udgave December Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på

3 Indhold Forord 5 Baggrund Fælles holdning og tilgang til beskæftigelsesindsatsen 9 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater 12 Principper for tilrettelæggelse af indsatsen 18 Særlig indsats for udfaldstruede langtidsledige 27 Konstruktivt samarbejde med A-kasser og faglige organisationer 32 Konstruktivt samarbejde med det politiske niveau 36 Om kort lægningen af best practice i Jobcenter Hedensted 40 Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 3

4 4 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

5 Forord Dette inspirationskatalog kan jobcentrene bruge i udviklingen af en mere effektiv indsats for langtidsledige dagpengemodtagere, der udgør et af de væsentligste indsatsområder for jobcentrene netop nu; bl.a. i form af akutpakken. Reduktionen i dagpengeperioden fra fire til to år betyder, at en stor gruppe borgere om kort tid står til at miste deres dagpenge. Formålet med dette katalog er at give input til jobcentrenes bekæmpelse af langtidsledighed blandt forsikrede ledige. Indholdet henvender sig primært til ledelsesniveauet i jobcentrene, men kommunale arbejdsmarkedsudvalg, Lokale Beskæftigelsesråd og interesserede medarbejdere kan ligeledes finde inspiration til udviklingen af en mere effektiv indsats for langtidsledige. Initiativet til inspirationskataloget kommer fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og er udarbejdet i samarbejde med Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden. Inspirationskataloget trækker på erfaringerne fra projektet Best Practice for langtidsledige i Jobcenter Hedensted. Baggrunden for at undersøge praksis i Jobcenter Hedensted er, at kommunen har 1) færre langtidsledige forsikrede ledige end sammenlignelige kommuner, og at 2) de langtidsledige forsikrede ledige i Hedensted kommune kommer hurtigere videre i beskæftigelse end langtidsledige forsikrede ledige i sammenlignelige kommuner. Læsevejledning Kataloget indeholder konkrete vejledninger til iværksættelse af effektive aktiviteter på såvel et strategisk, et organisatorisk som et driftsmæssigt niveau. Hvert afsnit (indsatsområde) indledes med en skitsering af sammenhængen mellem aktiviteter og potentielle resultater. Efterfølgende beskrives de moderatorer, der har understøttet aktiviteternes virkningsgrad. Bagerst i kataloget kan du læse mere om selve kortlægningen af best practice i Hedensted. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 5

6 Har du spørgsmål til inspirationskataloget, kan du rette henvendelse til: Anna Dorthe Kirkeby Beskæftigelsesregion Midtjylland på: / Tina Kjærgaard Mogensen Beskæftigelsesregion Midtjylland på: / Peder Gaarde Fisker Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden på: / Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

7 Baggrund For at kunne indrette beskæftigelsesindsatsen optimalt, så effekten bliver så stor som mulig, er det afgørende at have viden om, hvad der virker. Dette inspirationskatalog sammenfatter viden om best practice i Jobcenter Hedensteds indsats overfor gruppen af langtidsledige dagpengemodtagere. For at sikre en så generel viden som muligt, omfatter best practice i denne sammenhæng inspiration til indsatser på det organisatoriske, det strategiske, det ledelsesmæssige og på medarbejderniveau. Erfaringen fra Hedensted er, at indsatserne går på tværs af disse niveauer, hvorfor de også er tæt integreret i hinanden. Det kommer også til udtryk i den måde, som inspirationskataloget er struktureret på; aktiviteter frem for niveauer, hvilket også afspejler den programlogik, der ligger til grund for selve dataindsamlingen. Analysens overordnede konklusion er, at best practice ift. indsatsen overfor langtidsledige dagpengemodtagere i Hedensted baserer sig på: Et socialt inkluderende værdisæt, der er omdrejningspunktet for al kommunikation på alle niveauer. Forandringsprocesser kræver en fælles dagsorden og et fælles mål som både politikere, ledere og medarbejdere kan støtte op om. Resultatbaseret styring og tæt opfølgning internt såvel som eksternt. Målstyring bruges til løbende at justere indsatsen, da det er læring frem for kontrol, der fokuseres på. Få og fleksible samarbejdsaftaler med eksterne aktører, således at tilbudsviften hele tiden modsvarer de behov, som målgruppen har. En række styrende principper for indsatsen: Fokus på en realiserbar plan Fokus på opprioritering af jobsøgningskompetencer Prioritering af tid til intensive samtaler Høj aktiveringsgrad i ledighedsforløbet Prioritering af virksomhedsrettede aktiveringstilbud Et hovedflow for forsikrede ledige med mulighed for særforløb ved behov Få og fleksible samarbejdsaftaler med eksterne aktører, således at tilbudsviften hele tiden modsvarer de behov, som målgruppen har Synligt jobcenter i hele forløbet Medarbejderinvolvering i alle faser. Det er medarbejderne, der varetager kontakten til samarbejdspartnerne herunder dialog om behov for justeringer. Forventningsafstemningen og justeringerne sker indenfor rammerne af de styrende principper for indsatsen og det fælles kultur- og holdningssæt. Dialog med det politiske niveau er præget af gensidig tillid og en forståelse for, at der er plads til at fejle, da man er fælles om en investeringsdagsorden på beskæftigelsesområdet. Den tætte målopfølgning sikrer samtidig, at fejl hurtigt og løbende justeres. Et formaliseret og uformelt samarbejde med a-kasser og faglige organisationer. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 7

8

9 Fælles holdning og tilgang til beskæftigelsesindsatsen Fælles holdning og tilgang 1 til beskæftigelsesindsatsen Med en fælles og harmoniseret tilgang til beskæftigelsesindsatsen på tværs af politiske, strategiske og driftmæssige niveauer står kommunens forskellige aktører på beskæftigelsesområdet bedre rustet til at udføre en sammenhængende indsats. Erfaringer fra Hedensted viser, at der er klare fordele ved at iværksætte strategiske projekter med henblik på at opbygge et grundlæggende holdnings- og kulturfællesskab, som understøtter en fælles tilgang til arbejdet på beskæftigelsesområdet. Aktiviteter Iværksættelse af kultur- og holdningsprojekt Kontinuerlig italesættelse af fælles tilgang på alle niveauer Resultater En leder- og medarbejdergruppe, der har en klar fælles tilgang til beskæftigelse sindsatsen, dens formål og aktiviteter En fælles referenceramme til afstemning af praksis og handling En fælles referenceramme til at forstå nye initiativer og prioriteter Iværksættelse af kultur- og holdningsprojekt 1.1 Tilbage i 2007 stod Jobcenter Hedensted, som en række andre jobcentre efter kommunalreformen, med udfordringen at samle medarbejdere og ledere fra flere forskellige kommunale forvaltninger og det statslige AF. Baggrund for iværksættelse For at imødekomme denne udfordring igangsatte jobcentrets ledelse et målrettet kultur- og holdningsprojekt, med det formål at samle medarbejdere og ledere om en fælles tilgang og holdning til beskæftigelsesindsatsen. Ledelsen var optaget af teorierne om et socialt inkluderende værdisæt som omdrejningspunktet for en anerkendende og værdsættende beskæftigelsesindsats 1. Man tog derfor et strategisk valg om at opbygge den fælles holdning og kultur omkring begrebet Social inklusion. 1) Bl.a. inspireret af forskerne Nanna Mik-Meyer og Dorte Caswells arbejde om beskæftigelsesindsats og social inklusion. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 9

10 Fælles holdning og tilgang til beskæftigelsesindsatsen Social inklusion Social inklusion handler om ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkeltes som de fælles behov. Alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres særlige behov. Målet er, at alle mennesker skal ses, anerkendes og værdsættes, som de unikke personer de er, og dermed sikres en faglig, personlig og en social udvikling. Omformuleret til en beskæftigelsesrettet optik arbejder jobcentret ud fra følgende grundholdning: "Vi arbejder for social inklusion gennem arbejde og uddannelse [og] Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en højere grad af selvværd" Beskæftigelsesplan for Jobcenter Hedensted 2013 Forberedelsesfase sikrer ejerskab i ledergruppen Før ledelsen involverede medarbejderne i projektet, var der en længere forberedelsesfase, hvor det socialt inkluderende værdisæt blev drøftet og debatteret på lige fod med beskæftigelsesstrategi og aktiveringsstrategi. Arbejdet med at iværksætte en fælles tilgang til beskæftigelsesområdet er ligeledes blevet fremlagt kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Forberedelsesfasen sikrede et stort ejerskab til tilgangen i ledergruppen, hvilket har været en væsentlig forudsætning for den senere succesfulde implementering af en ny fælles holdning til beskæftigelsesindsatsen. Involvering af medarbejderne Udrulningen af projektet til medarbejderne skete på en række temadage, hvor ledelsen samt eksterne oplægsholdere introducerede begrebet social inklusion, og satte det ind i rammen af en kommunal beskæftigelsesindsats. Efterfølgende arbejdede medarbejderne med begrebet social inklusion i deres respektive ydelsesteams, og konkretiserede bl.a. hvordan den socialt inkluderende tankegang kunne sættes i relation til den indsats, som de ydede deres målgrupper. Ledelsesmæssigt fokus Investeringen i en grundig og fælles opstart har lagt fundamentet for succesfuld implementering af en fælles holdning og tilgang til beskæftigelsesområdet, men fastholdelsen heraf kræver fokus på løbende italesættelse. 10 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

11 Fælles holdning og tilgang til beskæftigelsesindsatsen Kontinuerlig italesættelse af grundholdning på tværs af niveauer 1.2 Hvis et kultur- og holdningsprojekt skal implementeres succesfuldt kræver det opfølgning på efterlevelsen i driften. I den forbindelse er løbende italesættelse centralt. Systematisk kommunikation danner grundlag for forankring Der skal være en klar systematik, således at alle niveauer i jobcentrets beskæftigelsesindsats løbende i deres kommunikation viser, at de støtter op om den fælles tilgang og holdning. Det gælder først og fremmest den samlede ledelse, i Hedensteds tilfælde beskæftigelseschefen, jobcenterchefen og ledelsen for de forskellige ydelsesteams, men det gælder også arbejdsmarkedsområdets politiske ledelse. Social inklusion som begreb er med årene blevet en fuldt integreret del af jobcentrets kommunikation og praksis. Social inklusion fremgår således: Som et beskrevet værdisæt i jobcentrets årlige beskæftigelsesplan Som en fælles referenceramme for drøftelser i diverse beslutningsfora på beskæftigelsesområdet, f.eks. ved beslutninger om revalidering, fleksjob og førtidspension Som et fast element i nye projektansøgninger Som en del af kommunikationen til samarbejdspartnere internt og eksternt Som et fast element på personalemøder og anden formel kommunikation med medarbejdere Understøtter fælles rammesætning I Jobcenter Hedensted bruges den fælles tilgang til at rammesætte nye tiltag. Når der kommer ny lovgivning, eller når jobcentrets indsatsmæssige prioriteringer ændres, kommunikerer ledelsen det ind i rammen af det socialt inkluderende værdisæt. Sikrer meningsfuldt udgangspunkt Dette giver medarbejdere og ledere et fælles meningsfuldt udgangspunkt, som nye metoder, indsatser og arbejdsrutiner kan tage deres udspring i. Erfaringerne fra Hedensted viser, at den fælles holdning og tilgang betyder, at medarbejderne har mindre modstand mod forandringer og har nemmere ved at ændre praksis, fordi de nye tiltag er blevet indplaceret i en meningsfuld ramme. Ved løbende at sætte praksis gammel som ny ind i rammen af en fælles tænkning, understøtter ledelsen også, at medarbejderne oplever, at beskæftigelsesindsatsen er sammenhængende. Sammenhængende indsats Erfaringerne fra Jobcenter Hedensted er, at det iværksatte holdningsprojekt og den fælles tilgang til beskæftigelsesindsatsen som projektet har grundlagt, har givet politikere, ledere og medarbejdere en fælles referenceramme for den kommunale beskæftigelsesindsats og det arbejde som beskæftigelsesområdets aktører skal udføre. Det sikrer samlet set en bedre og mere sammenhængende indsats. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 11

12 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater 2 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater En succesfuld beskæftigelsesindsats handler bl.a. om strategi og styring efter effekt. I Jobcenter Hedensted arbejder man målrettet med resultatbaseret styring, hvilket understøtter jobcentrets evne til at udpege indsats- og forbedringsområder, og dermed indirekte jobcentrets evne til at tilpasse og optimere sin indsats. I mange jobcentre er dette et anliggende for ledelsen alene. Erfaringer fra Jobcenter Hedensted viser, at det kan betale sig at få medarbejderne involveret. I forlængelse af ledelsens fokus på resultatbaseret styring er man lykkedes med at opbygge en kultur, hvor medarbejderne er nysgerrige på indfrielse af mål- og produktionstal, og hvor medarbejderne tager aktiv del i at innovere og kvalitetsudvikle såvel interne som eksterne tilbud og aktiviteter. Aktiviteter Løbende opfølgning på budget og måltal Iværksættelse af undersøgelse ved manglende indfrielse af måltal Adressering af problemstillinger Justering af praksis Kommunikation om formålet med resultatbaseret styring til medarbejdere Løbende møder mellem medarbejdere og ledelse, hvor der følges op på performance og måltal Ansvarsopgaver ift. opfølgning på leverandørs performance placeres hos medarbejderne Resultater Forbedringsområder kan udpeges på baggrund af målresultater, og ressourcerne kan koncentreres om det, der er vigtigst set i forhold til det overordnede mål Ledelsen får øgede muligheder for at løse ledelsesopgaven og handle strategisk og operationelt i forhold til aktuelle præstationer og udfordringer Medarbejdere der kan se en sammenhæng mellem egne og jobcenterets mål Medarbejdere der interesserer sig for indfrielse af effekt og produktionsmål Medarbejdere der føler ansvar for, at de selv og Jobcenterets leverandører performer Medarbejdere der deltager aktivt i løbende justering og nyudvikling af tilbud og indsatser 12 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

13 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater Løbende opfølgning på budget og måltal 2.1 Resultatopfølgningen er placeret i regi af jobcentrets ledermøder, hvor beskæftigelseschefen, jobcenterchefen samt ledere fra jobcentrets ydelsesafdelinger deltager. Møderne holdes hver eller hver anden uge, og på minimum et møde om måneden følges der op på en række måltal, som danner grundlaget for jobcentrets budget. Måltallene præsenteres, således at ledelsen kan følge udviklingen over tid og se om tallene hhv. stiger, falder eller er konstante. Tal fra flere forskellige informationskilder Grundlaget for at vurdere indfrielsen af måltallene baseres på data fra en række forskellige systemer. Jobcenter Hedensted har ikke et stort anlagt system til resultatopfølgning, men henter i stedet tal fra f.eks. det kommunale økonomisystem, beskæftigelsesregionens opfølgningsregneark (DUR), jobindsats.dk, rapporter fra sagshåndteringssystemet KMD Opera samt fra manuelle optællinger. Tallene findes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere fra jobcentrets stabsfunktion. Erfaringerne fra Jobcenter Hedensted er, at fokus på, og succes med, resultatbaseret styring forudsætter en ledergruppe eller personer omkring ledergruppen, der har stort kendskab til de forskellige informationssystemers muligheder og begrænsninger, og som generelt har flair for at arbejde med tal. Derudover er erfaringen, at den resultatbaserede styring skal være fokuseret, således at informationsstrømmen ikke bliver overvældende og uoverskuelig. Iværksættelse af undersøgelse ved manglende indfrielse af mål og adressering af problemstilling Umiddelbare forklaringer Den faste gennemgang af måltal danner grundlaget for ledelsens mulighed for proaktiv styring af indsatsen. Ved afvigelse fra måltal primært negativ afvigelse men også ekstra positive afvigelser iværksættes en grundigere undersøgelse af baggrunden for tallene. Ledergruppen søger i første omgang at forholde sig til evt. fejlkilder i datagrundlaget eller naturlige forklaringer, f.eks. vil igangsættelse af virksomhedsrettet aktivitet erfaringsmæssigt dale i sommerferiemånederne, hvor virksomhederne tager færre borgere ind på grund af ferie, hvorfor der ikke nødvendigvis er behov for ageren ved et pludseligt fald. 2.2 Dybereliggende forklaringer Hvis ikke en indledende undersøgelse giver svar på den negative afvigelse på måltal, dykker ledelsen et spadestik dybere, for at afklare om ændringen i måltal kan henføres til medarbejdernes, tilbudsstedernes eller andre interessenters indsats og praksis. Typisk foregår denne undersøgelse ved, at ledelsen trækker tal fra en datakilde med mere specialiserede informationer om den aktuelle problematik eller ved manuel indsamling af informationer. Hvis ledelsen eksempelvis afdækker et fald i aktiveringsgraden, undersøger den via træk fra KMD Opera, om det er en generel trend blandt alle medarbejdere, eller om faldet i anvendelsen af aktiveringstilbud er koncentreret om nogle få medarbejdere. Hvis det sidste er tilfældet, målretter ledelsen sin indsats på disse medarbejdere. Som en leder siger: Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 13

14 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater "Så går vi ind og siger, hvad har I brug for hjælp til? Den nuværende situation er jo, hverken god for jer eller for os [ledelsen]... altså vi har en grundlæggende tro på, at folk løser deres opgaver, men når det så viser sig, at de ikke gør det, jamen så går vi også målrettet ind og taler med den enkelte... hvordan kan vi i samarbejde vende denne udvikling.. hvad er det for redskaber, du har brug for?... Denne målretning er noget af det vores fokus på tal, hjælper med til." Leder i jobcentret 2.3 Justering af praksis Når problemstillingen er identificeret, lægges der en plan for, hvorledes problemet kan håndteres og måltallene forbedres. I nogle tilfælde vil det kræve iværksættelse af et større projekt eller konkret ændring af hele teamets praksis, i andre tilfælde vil det faktum, at ledelsen gør medarbejdere eller tilbudssteder opmærksomme på et problem være handling nok. Opfølgning på ny Efter justering af indsatsen følger ledelsen løbende op på, om måltallene retter sig ind. Ved manglende opretning på måltal tager ledelsen en konkret vurdering af, om der skal iværksættes yderligere tiltag, eller om justering blot skal have lidt længere tid til at slå igennem. Den tætte opfølgning på resultater og måltal betyder, at ledelsen i Jobcenter Hedensted kan handle strategisk og operationelt i forhold til aktuelle præstationer og udfordringer. Da ledelsen kender sin målopfyldelse på en række parametre, kan den på et oplyst grundlag vurdere om ressourcer i en kortere eller længere periode skal flyttes fra én indsats til en anden. Understøtter proaktiv dialog med politikere og medarbejdere Ved at have en systematisk tilgang til at følge op på mål og resultater og en systematisk måde at handle på, på baggrund af den ledelsesinformation der ligger i den resultatbaserede styring, så har ledelsen i Jobcenter Hedensted også et godt redskab til at gå i dialog med såvel det politiske som det driftmæssige niveau. Ledelsen kan informere om en problemstilling, men kan samtidig også vise, at den handler proaktivt ift. at løse den. 14 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

15 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater Løbende møder mellem medarbejdere og ledelse med opfølgning på mål og produktion 2.4 For at understøtte et kontinuerligt fokus på performance og effekt er opfølgning på produktion og målindfrielse et fast dagsordenspunkt på alle teammøder, der som hovedregel afholdes hver 14. dag. Under dagsordenspunktet gennemgår lederen for teamet for forsikrede ledige aktuelle tal. Der er typisk et stort overlap mellem de tal, der præsenteres på ledermødet og de tal, der præsenteres på teammøderne. Gennemgang af tallene Som udgangspunkt er det lederen, der fremlægger opgørelserne, men efterfølgende kommenteres og drøftes tallene i fællesskab i teamet. Teamet fokuserer primært på at forstå og forklare tallene, men bruger også tallene til at drøfte konkrete forbedringsmuligheder i egen samt interne og eksterne tilbudssteders indsats. Kommunikation om formål med resultatopfølgning I kraft af teammøderne er ledelsen i Jobcenter Hedensted løbende i dialog med medarbejderne om behovet for at kunne styre efter resultater, og de fremlægger også, hvad tallene skal bruges til. Således er ledelsen meget bevidst om, at de både i deres kommunikation til medarbejderne og i deres handlinger signalerer, at resultatopfølgningen ikke handler om at kontrollere den enkelte medarbejder, men i stedet handler om at sikre viden og læring, så indsatsen i fællesskab kan styrkes til både jobcentrets, medarbejderes og borgers bedste. Således siger en leder: "Kontrol er godt at blive klogere af, men rigtig skidt hvis man bruger det til at dunke medarbejderne oven i hovedet med. Derfor arbejder vi også bevidst med at præsentere tallene på en konstruktiv måde... og siger at det er en fælles problemstilling... som vi i fællesskab skal gøre noget ved... men det er altså en nødvendig del af det at få en god indsats." Leder i jobcentret Konstruktiv involvering skaber nysgerrighed og interesse Erfaringerne fra Jobcenter Hedensted er, at ledelsen, i kraft af at de løbende dagsordenssætter og involverer medarbejderne i opfølgning på mål og resultater, får medarbejdere, der interesserer sig for, hvordan resultaterne ser ud, og hvordan de selv og deres indsatser har en effekt. Medarbejderne efterspørger således også konkrete tal på resultater og effekt. Bl.a. siger en medarbejder: Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 15

16 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater "Jamen det er jo rigtig interessant det der med tal... for vi bruger det jo også, altså i vores snakke med borgeren. Det er nemmere at overbevise en borger om, at virksomhedspraktik er godt, når man kan sige, at vi har en effekt på 63 pct. eller hvad det nu er... faktisk kunne jeg godt bruge de mest opdaterede tal til i morgen... der er nogle [borgere], der kunne have gavn af den viden... så jeg synes vi får meget ud af dem [resultatopgørelserne]." Beskæftigelseskonsulent i jobcentret 2.5 Ansvarsopgaver ift. opfølgning på leverandørs performance placeres hos medarbejderne En videre understøttelse af medarbejdernes commitment til jobcentrets overordnede effektmål sker ved, at ledelsen involverer dem i arbejdet med at følge op på leverandørers effekt. I Jobcenter Hedensted har man gode erfaringer med at inddrage medarbejderne i denne opfølgning. Opdeling af opgaven Ansvaret for udbud, kontraktindgåelse, beregning af kostpris mv. er fortsat placeret hos ledelsen, men ansvaret for at følge op på effekten af det borgernære arbejde hos eksterne leverandører er placeret hos udvalgte medarbejdere. Disse medarbejdere behandler og håndterer i samarbejde med lederen de løbende brugerevalueringer af tilbuddet, og de står også for den daglige kontakt til leverandøren. "Jamen det er jo [lederen], der ligger det [brugerevalueringerne] ind i et regneark, og så tager vi det så op og kigger på det... hvad er det borgerne peger på, hvad der for nogle forslag de har... så kan vi måske se en systematik... og det sammenholder vi så med vores egne oplevelser... og de nye ting vi gerne vil... og går så i dialog med [tilbudsstedet]... det er os der gør det vi ved jo ligesom hvad der rør sig... og det gir da også os noget. [Interviewer: Hvordan det?] Jamen... når man kan se, at de gør noget ved det, vi siger de skal gøre noget ved... så synes man nok også bedre om det... vi kender dem ligesom... så det er ikke bare et tilbud borgeren får." Beskæftigelseskonsulent i jobcentret 16 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

17 Ledelse og medarbejdere med fokus på resultater Som indikeret i ovenstående citat tager beskæftigelseskonsulenterne aktivt del i den løbende justering af de eksterne tilbud. Både ledelse og beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter Hedensted oplever, at det er med til at give dem et større ejerskab for tilbuddet. Det er også de samme beskæftigelseskonsulenter, der sammen med ledelsen tager initiativ til justering af indsatsen, hvis den ønskede effekt udebliver, hvis lovgivningen ændres, eller hvis jobcentret på baggrund af strategiske valg ønsker, at indhold og metode i tilbud forandres. Som eksempel nævner en beskæftigelseskonsulent: "På et tidspunkt omkring nytår, hvor vi opsagde en aftale med en anden leverandører.. der skete der noget dernede... da tog en kollega og jeg fat i dem [medarbejderne på tilbudsstedet] dernede og sagde, hvad sker der lige... i laver jo slet ikke nogen virksomhedspraktikker for tiden eller job med løntilskud... og det havde vi en dialog om, og så ændrede det sig også igen." Beskæftigelseskonsulent i jobcenteret Ledelsen skal turde afgive ansvar Denne uddelegering af ansvar forudsætter en ledelse, der tør give dele af ansvaret fra sig. Tør ledelsen det, kan det få en række positive konsekvenser, viser erfaringerne fra Jobcenter Hedensted. For det første sikrer det, at medarbejderne har et ejerskab til de eksterne tilbud, som borgerne sendes i, og for det andet sikrer det, at de medarbejdere, der har den nære borgerkontakt også er med til at udvikle og kvalificere tilbuddene til borgerne. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 17

18 Principper for tilrettelæggelse af indsatsen 3 Principper for tilrettelæggelse af indsatsen For at understøtte hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse iværksætter Jobcenter Hedensted en aktiv indsats tidligt i forløbet. Den tidlige indsats består af en række forskellige aktiviteter, som er oplistet nedenfor, og som beskrives i det følgende. Aktiviteter Udarbejdelse af klar realiserbar plan for tilbagevenden til beskæftigelse tidligt i forløbet Målrettet jobsøgningsforløb i ledighedsperiodens startfase Hyppige samtaler og fokus på aftaler som redskab Høj aktiveringsgrad i hele forløbet Et hovedflow for forsikrede ledige med faste interne tilbud som supplement til hovedflow og med mulighed for tilkøb af særforløb ved behov Klare og fleksible aftaler med få leverandører Prioritering af virksomhedsrettede aktiveringstilbud Beskæftigelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter er synlige på interne og eksterne tilbudssteder Resultater Borgeren har en klar og realiserbar plan for tilbagevenden til ordinær beskæftigelse eller uddannelse tidligt i forløbet Borgeren har udvidet og kvalificeret sin jobsøgning tidligt i forløbet Borgeren har fastholdt sin motivation for jobsøgning Borgeren fastholdes i at følge en aktiv plan for tilbagevenden til ordinær beskæftigelse eller uddannelse Tydeligt og sammenhængende forløb for borgeren borgeren kan overskue sit forløb og styrker dermed muligheden for at tage ansvar for processen Mulighed for tæt opfølgning på leve randørs effekt- og virkningsgrad Større indflydelse på indhold i leverandørs indsats Borgeren fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet, får udvidet deres arbejdsmarkedsrettede netværk samt opnår et mere afklaret uddannelsesvalg via praksiserfaringer Styrket samarbejde med interne og eksterne tilbudssteder 18 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

19 Principper for tilrettelæggelse af indsatsen Fokus på realiserbar plan og opfølgning på plan 3.1 Erfaringer fra Hedensted viser, at de borgere, som får et længerevarende ledighedsforløb, ofte mangler en målrettet og realistisk plan for tilbagevenden til ordinær beskæftigelse eller opstart af uddannelse. Vigtigheden af en målrettet plan italesættes For at imødekomme denne problemstilling sætter man i Jobcenter Hedensted fra første møde med borgeren, fokus på vigtigheden af at have en målrettet og realistisk plan for tilbagevenden til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Borgeren skal selv lægge sin plan jobcentret støtter ved behov Formålet kommunikeres på informationsmødet, som alle forsikrede ledige indkaldes til senest i tredje ledighedsuge. Her introduceres borgeren for, hvad det vil sige at have en konkret og målrettet plan, og hvilke delelementer borgeren kan arbejde med for at konkretisere og nuancere sin plan. På informationsmødet kommunikerer Jobcentret også, at hvis ikke borgeren selv har en plan, så vil jobcentret støtte og i nogle tilfælde udstyre borgeren med en plan. "Planen er helt vildt vigtig... for mange af dem [borgerne] er det jo en helt ny situation de står i.. og flere har svært ved at finde hoved og hale i forløbet... der oplever vi, at det med at tale om vigtigheden af en plan... er godt for rigtig mange af dem.. de har brug for at sætte deres tanker i system og blive klar på, hvad de vil, og hvordan de kommer derhen." Beskæftigelseskonsulent i jobcentret Ved at sætte fokus på planen understøtter jobcentret, at borgeren på et tidligt tidspunkt aktivt forholder sig til, hvilke skridt borgeren skal tage for at komme tilbage i ordinær beskæftigelse. En beskæftigelseskonsulent siger f.eks.: Planen behøver ikke være nedskrevet Jobcenter Hedensted udstyrer ikke sine borgere med en konkret skabelon for udarbejdelse af en fysisk plan. Planen behøver heller ikke at være nedskrevet, men borgeren skal kunne fortælle om den, når han eller hun er til samtale hos beskæftigelseskonsulenten. Ved at betone vigtigheden af en realiserbar plan overfor borgeren, og ved at følge op på borgerens plan til samtalerne, får beskæftigelseskonsulenten også et indtryk af, om borgeren er målrettet i sin jobsøgning eller på vej ud af et spor, som beskæftigelseskonsulenten vurderer, er uhensigtsmæssig ift. en hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse. Best practice i indsatsen for langtidsledige_inspirationskatalog 19

20 Principper for tilrettelæggelse af indsatsen "Når man taler om planen, får man en god fornemmelse af om borgeren er på rette vej... eller ved hvilken vej han vil gå... det er en vigtig information for os." Beskæftigelseskonsulent i jobcentret 3.2 Målrettet jobsøgningsforløb i ledighedsperiodens startfase Hvis ikke borgeren er på seks ugers selvvalgt kursus, har vikararbejde eller kan fremlægge en plan, som indikerer snarlig overgang til ordinær beskæftigelse, starter borgeren et tre ugers jobsøgningsforløb. Forløbet sikrer, at borgeren får: Udarbejdet et personligt cv Indsigt i effektiv målrettet jobsøgning Viden om skriftlige og uopfordrede ansøgninger Konkrete teknikker til virksomhedskontakt Viden om jobdatabaser Teknikker til jobsamtalen Øget motivation for jobsøgning Bred kompetenceafdækning For mange borgere er det at skulle søge job en ny verden. Jobsøgningsforløbet sikrer, at borgerne på et tidligt tidspunkt får værktøjerne til jobsøgningen på plads. Forløbet støtter også borgeren i at se sine kompetencer i et større og bredere perspektiv, hvor ikke kun tidligere erhvervserfaring og uddannelse tæller, men også erfaringer fra kurser, foreningsarbejde og interesser bliver anvendt målrettet i borgerens jobsøgning. Forløbet hjælper også borgeren med at søge bredere, således sandsynligheden for beskæftigelse øges. Jobcenter Hedensted er bevidste om, at nogle borgere har stor modstand mod at deltage i den slags tilbud. Men erfaringen er, at en del af disse borgere ved udsigten til at skulle starte i et jobsøgningsforløb, sætter fart på deres egen jobsøgningsproces, hvorfor de ofte selv har fundet job inden forløbets start. "Der er jo nogen, der ikke lige synes, det er sagen, at skulle starte op på [tilbudsstedets] navn... så de skynder sig at finde et job... og det er jo fint nok. Både for dem og os." Beskæftigelseskonsulent i jobcentret 20 Inspirationskatalog_Best practice i indsatsen for langtidsledige

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion 28. april 2013 Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion Notatet beskriver: Kort om Den Lokale Tillidsreform som fælles afsæt for kompetenceudvikling i Jobog Borgerservice, Konkrete kompetenceudviklende

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Viden, måling, resultater, effekt og investering. - set fra Holbæk Kommune

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Viden, måling, resultater, effekt og investering. - set fra Holbæk Kommune Styring af beskæftigelsesindsatsen Viden, måling, resultater, effekt og investering - set fra Holbæk Kommune Politisk styring Måling og styring Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough;

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere