Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet Rosinante (sidehuset th. i gården) Marianne Nord Hansen (formand) bød velkommen til de fremmødte. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent Niels Jessen blev valgt som dirigent. NJ oplystet, at generalforsamlingen var rettidigt udsendt og gav ordet til formanden. Pkt. 2 Formandens beretning Formanden fremlagde beretningen for den forløbne periode. Formandsberetningen tager udgangspunkt i de opgaver og tiltag, som relaterer sig til foreningens formål. Året 2010 har koncentreret sig om følgende mål: at fremme kendskabet til og forståelse for senfølger at påvirke dansk politik til forståelse for senfølger at påvirke til en positiv holdning over for kræftoverlevere med senfølger Essentielt for at efterleve ovenstående mål har foreningens konference om senfølger på Christiansborg 22. april 2010 haft stor indflydelse på sygehuse og kræftrådgivningernes behov og interesse for at høre mere om senfølger. Formidling ved oplæg, møder og konferencer har derfor været foreningens hovedopgave i dette år. Formidling om senfølger (foreningens målsætning) Foreningen har i året 2010 haft mange oplæg om patienthistorier og om forenings arbejde i mange af landets kræftrådgivninger. I den sammenhæng har vi lagt vægt på, at Kræftrådgivningerne ligeledes har inviteret sundhedspersonale til at deltage i disse møder, hvilket har været en succes, bl.a. i Kræftrådgivningerne i Sønderjylland og Lyngby (lokale kræftrådgivninger i Hvidovre og Ballerup) Oplæg for sundhedspersonale på onkologisk afdeling for brystoperede, Herlev Hospital, med titlen. Senfølger efter brystkræftbehandling. Foreningen har været hovedoplægsholder på større konferencer: Nordisk Brystkræft Konference september 2010 med oplægstitlen: Senfølger efter brystkræftbehandling, samt deltaget i ekspertpanel Christiansborg marts 2011med oplægstitlen: Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? her lagde foreningen vægt på at præsentere aktuelle patienthistorier i forhold til konkrete sygdomsdiagnoser og præsenterede samtidig problemstillinger, som går på tværs af sygdomsdiagnoserne. Præsentationen tog udgangspunkt i de risikofaktorer kræftpatienter har for at udvikle senfølger igennem hele patientforløbet. Krav til sundhedspersonalet og politikerne blev trukket op. Hvor en af de største problemstillinger er, at sundhedspersonalet

2 ikke er systematisk undersøgende, spørgende ud fra viden om risikofaktorer for udvikling af senfølger. Milepæle for en samordnet kræftrehabilitering blev også præsenteret på Christiansborg med udgangspunkt i, at personalet i højere grad bør arbejde ud fra at styrke og støtte patientens egenomsorg, familiens mestring. Hvor foreningen således på konferencen stillede krav til den professionelle omsorg, der skal italesættes i en tværfaglig og ligeværdig dialog. Bl.a. ved anvendelse af Chared Care, de mellemmenneskelige relationer i sundhedsvæsenet. Foreningen deltog også i ekspertpanel med Bent Hansen og KL repræsentant. Her blev behovet for rehabilitering på specialiseret niveau understreget, samt behovet for familieassessment betonet af foreningen. Foreningen har deltaget i udarbejdelse af Kræftens Bekæmpelse pjece, Kontrolforløb, som udkom efteråret 2010, hvor foreningen formidlede deres viden og erfaringer inden for senfølger og kom med gode råd i forbindelse med samtalen med lægen i kontrolforløbet. Kan fås ved henvendelse til Kræftens Bekæmpelse. Foreningen har afholdt 2 orienteringsmøder i årets forløb: Om smerter og senfølger ved overlæge Per Sjøgren, og om det at det at have et godt liv som kræftpatient ved Per Larsen. Artikel: Når senfølger ikke kan ses, men mærkes i tidsskriftet, Fokus på kræft, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Marts Hanne Beck Vagtholm (arbejdsgruppen/passiv) Foreningen har indgået et samarbejde med Kræftrådgivningen i Lyngby mhp planlægning af orienteringsmøder om fysiske, psykiske og psykosociale senfølger. Derudover deltager foreningen aktivt i arbejdsgruppen i planlægning og afholdelse af møderne i Lyngby: Fra Kræft til Kræfter. Der er stor efterspørgsel efter vores folder om senfølger, som sidst er revideret i En arbejdsgruppe i bestyrelsen er således etableret mhp på optryk og revidering af folderen. Repræsentanter fra Sundhedsvæsenet og fra Kræftens Bekæmpelse vil også indgå i revideringen af folderen. Foreningen har i 2010 anskaffet sig rullegardiner med foreningens formål, patientcitater og symptomer på senfølger, som anvendes ved oplæg, konferencer mv. Foreningens politiske arbejde og fremme interesse for at forske i senfølger (foreningens målsætning) Foreningens formand har været udpeget af patientforeningen PSA til at deltage som patient- og pårørende repræsentant i udarbejdelsen af Kræftplan III, hvor rehabilitering og senfølger er blevet centrale indsatsområder i det videre arbejde. Gennem dette år er foreningens politiske mål blevet mere konsolideret. Politiske mål, som danner baggrund for foreningens indhold i møder, oplæg, samarbejdsgrupper, høringer, publikationer mv. Foreningens politiske mål/budskaber er: Alle kræftpatienter skal løbende i hele patientforløbet systematisk have vurderet og justeret deres behov for individuel rehabilitering, herunder risici for udvikling af senfølger Udvikling af nationalt screeningsredskab vedr. rehabilitering, incl senfølger skal praktiseres af tværfagligt team på specialiseret uddannelsesniveau. At rehabilitering af kræftpatienter på sigt kan monitoreres ud fra idegrundlaget om en resultatorienteret kræftrehabilitering 2

3 At der oprettes specialiserede rehabilitering- og senfølgeenheder for kræftpatienter med løbende individuel vurdering, behandling, lindring og forebyggelse af senfølger Udvikling af nationale kliniske retningslinjer for kræftpatienters rehabilitering, som også inddrager patientens og de pårørendes møde med sundhedsvæsenet (med fokus på egenomsorg og mestring) Forløbsjournal for rehabilitering, som følger patienten (patienten har selv journalen og vandrer med den) og tilgængelig elektronisk på tværs af sektorer, speciallæger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, sagsbehandler, diætist) Professorat i senfølger blev i 2010 slået op, hvor Hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse 2009 havde bevilliget økonomi herfor. Det afventes pt., hvem der har fået professoratet. Hjælpe andre i samme situation (foreningens målsætning) Ikke mindst foreningens direkte kontakt med patienter og pårørende er af meget stor betydning for den enkelte kræftpatient, som har behov for at tale med os om egne symptomer og de problemstillinger, der er forbundet med at have senfølger. Dette sker ved vores åbne møder i Ryesgade og gennem foreningens telefonlinje (se Derudover får vi i stigende grad sendt mail til foreningen fra såvel kræftpatienter som af deres pårørende vedr. kræftpatientens senfølger. Disse patient-og eller pårørend s tager vi gerne imod og svarer enten ved at ringe op eller svarer ved mail. Vi ser det billede, at rigtig mange med senfølger stadig oplever, at der ikke bliver lyttet tilstrækkeligt til de gener og problemstillinger (senfølger), som den enkelte kræftpatient har efter et afsluttet behandlingsforløb. Det er stadig et stort problem, at mange efter behandlingerne går alene og er i ensomhed med egne senfølger. Således, at der ikke i rette tid gives den rette hjælp. Senfølgeforeningen har dette år fået etableret et samarbejde med Odense mhp at der oprettes en lokal forening for Fyn. Indsamle informationer Mange kræftpatienter indsender deres patienthistorier om senfølger til foreningens hjemmeside (pt. 100 patienthistorier)(www.senfoelger.dk). Det har stor betydning for den enkelte kræftpatient, at se hvilke senfølger andre har med samme sygdomsdiagnose, samt at lære af de andre patienters erfaringer i at mestre senfølgerne i hverdagen. Patienthistorierne har også stor betydning for at samle erfaringer og viden om senfølger. I den sammenhæng ser foreningen det nye Cancerforum.dk ved Kræftens Bekæmpelse som et oplagt supplerende sted for kræftpatienter mhp at udveksle patienterfaringer i senfølgegruppen. Foreningen følger dette debatforum. Jeg vil gerne give en meget stor tak til bestyrelsen/arbejdsgruppen for vores særlige inspirerende og iderige samarbejde, som lægges til grund i foreningens årlige inspirations og planlægningsmøde. Også en stor tak for vores samarbejde med Kræftrådgivningen i Lyngby og med vores samarbejde med Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden. Samt tak for samarbejdet med den lokale senfølgegruppe i Hvidovre. Der var ingen bemærkninger hertil. 3

4 Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab Kassereren gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger hertil. Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkomne forslag, Pkt. 5 Valg af og til bestyrelse, jf. 5 stk. 4 I år var formanden (Marianne Nord Hansen) og sekretæren (Anne Bajda) på genvalg. Begge stillede op igen og blev genvalgt. Næstformanden Birgit Scheil ønskede ikke at fortsætte som næstformand, men blev valgt som medlem af bestyrelsen. Endvidere blev Jette Boje Schmidt valgt ind i bestyrelsen. Endelig blev Gunvör Djurhuus og Esther Zoe Lau genvalgt til bestyrelsen og Bente Andersen blev valgt som suppleant. Foreningen vil gerne have flere med i arbejdsgruppen. 2 meldte sig hertil Pkt. 6 Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter Formanden gennemgik de fremtidige planer for 2011, herunder bl.a. Oplæg 26. maj oplæg i sammenslutningen for onkologiske sygeplejersker i auditoriet på Herlev Sygehus Oplæg i Patientrådgivningerne, Næstved, Horsens, Slagelse, Gribskov Undervisning i efteruddannelse for onkologiske sygeplejersker, juni, Professionshøjskolen Metropol Deltagelse i Stafet for Livet august i Næstved Foreningens inspirations- og planlægningsmøde for Orienteringsmøde i oktober (motion) Event i forbindelse med brystkræft oktober (den lyserøde sløjfe) Planlægning af workshop maj 2012 i forbindelse med generalforsamling i Storkøbenhavn Planlægning af konference om senfølger i efteråret 2012 i Jylland Danske Patienter, har udpeget formanden til at indgå i referencegruppen som patient- og pårørende repræsentant i det videre arbejde med Kræftplan III. Arbejdet foregår i Sundhedsstyrelsen og der er afsat møderække for året 2011 Planlægning af orienteringsmøder i samarbejde med Kræftrådgivningen i Lyngby 4

5 Pkt. 7 Fastsættelse af dato for næste generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til at fastsætte dagen for næste generalforsamling, dog inden udgangen af 2. kvartal Der var ingen indvendinger hertil. Pkt. 8 Eventuelt Vores folder samt Vedtægter og regnskab kan ses på foreningens hjemmeside Generalforsamlingen sluttede kl København, den 14. juni 2011 Som dirigent: Niels Jessen Efter generalforsamlingen, fortalte forsker Pernille Envold Bidstrup om psykosociale senfølger (for det fysiske og psykiske vel-befindende) og den sidste nye viden i afdelingen for psykosocial kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse. Efter foredraget konstituerede bestyrelsen sig. Jette Boye blev valgt som næstformand. Lyngby, den 14. juni 2011 Venlig hilsen Bestyrelsen v/formand Marianne Nord Hansen 5

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2012

Bestyrelsens beretning for 2012 Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi Bestyrelsens beretning for 2012 2012 har været et år, der på mange måder minder om 2011. Der har været mange spændende opgaver, som der fortælles om i beretningen.

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere