Strategi og handlingsplan for forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012"

Transkript

1 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009

2 Indhold Indledning...3 Sundhedsloven og sundhedsaftaler...4 Regionens forebyggelsespolitik...4 Forebyggelsesenhedens kerneopgaver...4 Indsatsområde 1: Forebyggelse i drift...6 Indsatsområde 2: Lighed i sundhed...7 Indsatsområde 3: Evidens i forebyggelse...7 Indsatsområde 4: Samarbejde mellem sektorer...7 Indsatsområde 5: Patientens egen indsats...8 Forebyggelsesenhedens strategi for at understøtte Hillerød Hospital i implementering af forebyggelsesstrategien...9 Forebyggelsesenhedens hovedopgaver

3 Forebyggelsesstrategi for Hillerød Hospital Hillerød Hospital vil gerne være kendt for, at patientforløbstænkningen er styrende for aktiviteter i relation til behandling, herunder også forebyggelse, og at det sker ved, at der er et godt samarbejde mellem hospitalets afdelinger og den primære sundhedssektor. Stigningen i antallet af borgere med kronisk sygdom stiller store krav til samarbejde på tværs af sektorer og en særlig indsats for at forebygge udvikling af kronisk sygdom. Udvikling af kronisk sygdom kan ofte forebygges. Forudsætningen herfor er et tæt samarbejde og en koordinering af indsatser på tværs af sektorer i et samarbejde mellem praksis, hospital og kommune. Strukturreformen har skabt en fundament for integration af forebyggelsen som en naturlig del af det gode behandlingsforløb, men det kræver udvikling af nye samarbejdsformer, tydeliggørelse af ansvar og kompetence samt implementering af virkningsfulde indsatser. Sundhed og sygdom er skævt fordelt. Socialt udsatte patienter har sværere ved at ændre deres vilkår og sundhedsadfærd, derfor bør forebyggende indsatser målrettes særligt udsatte grupper. Regionens sundhedsprofil identificerer områder og grupper af patienter, der er særligt udsatte. Hillerød Hospitals vision om at blive Danmarks bedste akuthospital kræver en styrkelse af forebyggelsesarbejdet og et udbygget samarbejde mellem praksis, kommune og hospital, således at uhensigtsmæssige indlæggelser kan forebygges, og de rigtige indsatser, der skaber sammenhængende patientforløb og forebygger udvikling af kronisk sygdom, kan iværksættes. Indledning Formålet med udarbejdelsen af en forebyggelsesstrategi på Hillerød Hospital er at få integreret forebyggelse og rehabilitering i patientforløbene og få systematiseret og synliggjort prioritering af indsatser, der skal være med til at understøtte Hillerød Hospitals vision om at blive Danmarks bedste akuthospital. Alle medarbejder på hospitalet skal integrere gode forebyggende aktiviteter i deres daglige arbejde til gavn for patienterne og i samarbejde med praksis og kommunerne. Nærværende forebyggelsesstrategi er udarbejdet for at få et helhedssyn på forebyggelse, og skal ses som en overordnet ramme på Hillerød hospital. Forebyggelsesstrategien skaber et samlet overblik over mål, strategi og handlingsplan for området. Forebyggelsesenheden har ansvaret for hovedparten af handlingsplanen, men opgaverne skal løftes i fællesskab på Hillerød hospital. Forebyggelse er tænkt bredt, forstået på den måde, at det omhandler sammenhængende patientforløb fra indlæggelse til udskrivning, rehabilitering i forhold til implementering af forløbsprogrammer samt forebyggelse (kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)) i patientforløbene. 3

4 Strukturreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, præciserer at hospitalet skal tilbyde patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet jf. Sundhedsloven 119 stk. 3 (LBK nr. 95 af 07/02/2008). Den patientrettede forebyggelse er en delt opgave mellem almenpraksis, hospital og kommune, hvorimod den borgerrettede forebyggelse er et kommunalt anliggende. Det fordrer et samarbejde mellem sektorer om løsning af den forebyggende og rehabiliterende opgave, herunder præcisering af ansvar, snitflader og struktur for at sikre et sammenhængende patientforløb og sundhedsvæsen. Sundhedsloven og sundhedsaftaler I Sundhedsloven er det bestemt, at den patientrettede forebyggelse skal indgå som en del af de sundhedsaftaler, der indgås mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Formålet med aftalerne er at bidrage til at sikre samordning og sammenhæng for patienterne. Sundhedsaftalerne beskriver også indsatsområder omkring indlæggelses- og udskrivningsforløb, som ligeledes stor betydning i forhold til den patientrettede forebyggelse ligesom, der er en snitflade til indsatsområderne hjælpemidler og genoptræning, men ansvaret herfor ligger i hospitals regi. Regionens forebyggelsespolitik Forebyggelsesstrategien er udarbejdet på baggrund af Region Hovedstadens forebyggelsespolitik godkendt d af Regionsrådet. De prioriterede forebyggelsesindsatsområder for Region Hovedstaden er: 1. Forebyggelse i drift 2. Lighed i sundhed 3. Evidens i forebyggelse 4. Samarbejde mellem sektorer 5. Patientens egen indsats Forebyggelsesenhedens kerneopgaver Direktionen på Hillerød Hospital har med udgangspunkt i hospitalets vision og strategi defineret tre kerneopgaver for Forebyggelsesenheden, som er styrende for de nedenfor beskrevne mål og strategi. Det er: Sammenhængende patientforløb Sundhedsaftalerne KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) forebyggelse i patientforløbene Vision for forebyggelse på Hillerød hospital er: Forebyggelse er integreret i alle patientforløb og understøtter Hillerød hospitals vision om at blive Danmarks bedste akuthospital

5 Der er udarbejdet en særskilt strategi for hvert af de fem beskrevne prioriterede indsatsområder fra Regionens forebyggelsespolitik, som beskrives i de følgende afsnit. For hvert af de fem områder er der formuleret mål og strategi for forebyggelse. Målene er udarbejdet af forebyggelsesenheden, men med udgangspunkt i de rammer der er beskrevet ovenfor. For hvert indsatsområde er der knyttet relevante indikatorer/standarder (hvis de findes) for målopfyldelse med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Joint Commission (JCI) krav på området. Efterfølgende er der udarbejdet en handlingsplan for indsatser i perioden fra , der beskriver indsatser for at nå mål og strategi, samt hvornår indsatserne forventes iværksat. Der er ligeledes beskrevet, hvem der har ansvaret for igangsætning af indsatserne, men det er vigtigt at pointere, at forebyggelsesstrategien involverer alle på Hillerød hospital, der er involveret i patientforløb direkte eller indirekte. Der er sikret afstemning af vision, mål, strategi og handlingsplan med Hillerød hospitals overordnede vision og strategi. Forebyggelsesstrategien for Hillerød Hospital er udarbejdet af Forebyggelsesenheden i Kvalitets-, Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Hillerød Hospital, og godkendt af direktionen på hospitalet d Forebyggelsesstrategien indgår som led i hospitalets kvalitetshandleplan. 5

6 I de næste afsnit beskrives mål for forebyggelse på Hillerød hospital med udgangspunkt i Region Hovedstadens forebyggelsespolitik. Målene er udarbejdet på baggrund af de ønskede tilstande i Hillerød hospitals strategiske roadmap og er inddelt i forhold til de fem indsatsområder i den regionale forebyggelsespolitik. Implementering af forebyggelsespolitikken knyttes til visionsarbejdets strategiske spor, hvor indsatser især vil søges integreret i det strategiske spor kerneprocesser og arbejdet med patientspor. Indsatsområde 1: Forebyggelse i drift Der arbejdes hen imod at forebyggelse indgår som en naturlig del af det gode patientforløb på Hillerød hospital, og at forebyggelsesindsatserne er organisatorisk samt ledelsesmæssigt forankret på alle ledelsesniveauer. Mål At forebyggelse indgår som en naturlig del af det gode patientforløb på Hillerød hospital At forebyggelsesinitiativer bliver udviklet, fastholdet og integreret i det daglige arbejde på Hillerød Hospital og i det sammenhængende patientforløb i samarbejde med praksis- og primærsektoren At sundhedsmæssige problemstillinger og risikofaktorer er identificeret og relevante forebyggende initiativer tilbudt, inden patienten udskrives fra hospitalet At der er skabt et forebyggende netværk på Hillerød Hospital, der understøtter, udvikler og forankrer den forebyggende indsats, der er i overensstemmelse med hospitalets vision og strategi At der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling og fastholdelse af kompetencer for personalet på Hillerød Hospital i relation til forebyggelse, som integreres i arbejdet omkring fastholdelse og rekruttering At der er etableret en struktur på Hillerød Hospital, der understøtter og udvikler den forebyggende indsats At den forebyggende indsats er dokumenteret elektronisk og videreformidlet til relevante interessenter i sundhedsvæsenet efter samtykke fra patienten Projekter der er virkningsfulde (til gavn for patienterne, økonomiske benefits, sundhedsøkonomisk effekter) implementeres i praksis Standarder jf. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Patienternes sundhedsmæssige risiko vurderes på grundlag af livsstilsfaktorer samt arvelige, social og miljømæssige forhold (DDKM ) Patienter med sundhedsmæssig risiko i relation til identificerede livsstilsfaktorer tilbydes intervention (DDKM ) Patienter med en kronisk sygdom tilbydes patientuddannelse (DDKM ) Vejledning og træning understøtter patienters vedvarende behov for sundhedsfremme (JCI VE 3+4) Ansvaret for den tværsektorielle indsats for patienter med kronisk sygdom er entydig placeret (DDKM 2.3.3) Patientens behov for forebyggende og rehabiliteringsmæssige ydelser prioriteres på baggrund af patientens tilstand ved indlæggelsen på hospitalet (JCI AD 1.1.2) Indlagte patienters ernæringsmæssige risiko vurderes (DDKM ) Patienters ernæringstilstand og fysiske funktionsevne vurderes, og hvis det er nødvendigt, henvises de til yderligere vurdering og behandling (CI VU 1.6) 6

7 Patienters rehabiliteringsbehov vurderes, og ved behov tilbydes en rehabiliteringsindsats (DDKM ) Indsatsområde 2: Lighed i sundhed Hillerød Hospital har særligt fokus på at reducere uligheden i sundhed. Med udgangspunkt i Regionens sundhedsprofil målrettes indsatser, i planlægningsområde Nord, målgrupper med særlige behov samt indsatsområder hvor sundhedsproblemer er identificeret. Mål At alle forebyggelsesindsatser er iværksat på baggrund af et dokumenteret behov (sundhedsprofil eller lignende) og i overensstemmelse med hospitalets vision og strategi At der er udviklet en struktur for samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital målrettet særligt udsatte målgrupper (f.eks. samordningsudvalget) At forebyggelsesindsatser er koordineret mellem kommuner, almen praksis og hospital således at ansvar og kompetence er tydeliggjort At forebyggelsesindsatser tager udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov Standarder jf. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Politikker og procedurer understøtter behandlingen af højrisiko patienter og udførelsen af ydelser forbundet med høj risiko (JCI BE 3) Patienternes sundhedsmæssige risiko vurderes på grundlag af livsstilsfaktorer samt arvelige, social og miljømæssige forhold (DDKM ) Indsatsområde 3: Evidens i forebyggelse Hillerød Hospital arbejder evidensbaseret, og hvor der er begrænset viden iværksættes indsatser i samarbejde med forskningsenheden med henblik på at generere ny viden på forebyggelsesområdet Mål Forebyggelsesindsatser er baseret på evidens, der iværksættes ikke indsatser, hvorom der er evidens for, at det ikke har nogen effekt Hillerød Hospital samarbejder med andre hospitaler, kommuner og praksis, samt videndeler og formidler resultater fra projekter til relevante interessenter med henblik på implementering af best practice Hillerød Hospital udvikler og anvender metoder til vurdering af effekter af forebyggelsesindsatser, som f.eks. mini-mtv, business cases ol. Standarder jf. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Der er ingen relevante standarder på dette område Indsatsområde 4: Samarbejde mellem sektorer Hillerød Hospital ønsker et godt og udviklende samarbejde med kommuner og lægepraksis med respekt og forståelse for hinandens særlige udfordringer og forskellige vilkår. 7

8 Mål Der er etableret samarbejdsforum med kommunerne, der har til formål at udvikle samarbejdet samt løse problemstillinger i samarbejdet Hillerød Hospital tilbyder kompetenceudvikling omkring kronisk sygdom til kommuner og praksis med henblik på, at de selv kan varetage minimumsniveau jf. forløbsprogrammerne Hillerød Hospital deltager i udviklingsprojekter på tværs af sektorer, når det er relevant for opnåelse af vision 2012 og strategi Hillerød Hospital opfylder krav og kriterier til hospitalerne jf. sundhedsaftalerne (varsling, færdigmelding, sammenhængende patientforløb) Forebyggende indsatser er koordineret på tværs af sektorer med udgangspunkt i at forebygge udvikling af kronisk sygdom og bedre livsstil Der er udviklet en struktur for samarbejde og en aftale mellem hospital, kommuner og almen praksis, der præciserer ansvar og kompetencer i relation til det forebyggende arbejde Standarder jf. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Hospitalet tilrettelægger og anvender arbejdsgange der sikrer kontinuitet i patientforløbet inden for hospitalet og koordinering mellem sundhedspersonalet (JCI AD 2) Der er en politik for hensigtsmæssig viderehenvisning eller udskrivning af patienter (JCI AD 3) Patienter med en kronisk sygdom tilbydes patientuddannelse (DDKM ) Der er etableret samarbejde om overdragelse af patienter mellem institutionen, almenpraksis, speciallæger og kommuner (DDKM ) Udskrivelse fra institution og modtagelse af patient i kommunalt regi sker ed udgangspunkt i indgåede sundhedsaftaler mellem region og kommune (DDKM ) Hospitalet samarbejde med primærsektoren og andre institutioner for at sikre en rettidig og hensigtsmæssig viderehenvisning (JCI AD 3.1) Indsatsområde 5: Patientens egen indsats Hillerød Hospital understøtter og udvikler patienternes egenomsorg. Der er fokus på udvikling af metoder til at øge patienternes egenomsorgsevne og udvikle sundhedspædagogiske redskaber hertil Mål Hillerød Hospital anvender ny teknologi, ex. telemedicin, og deltager i udvikling af ny teknologi på områder, hvor det kan øge patientens uafhængighed af sundhedsvæsenet og dermed egenomsorg Den sygdomsspecifikke patientuddannelse udvikles og implementeres i kommunerne i samarbejde med de relevante interessenter Den forebyggende indsats på Hillerød Hospital tager udgangspunkt i den enkeltes situation og forudsætninger ved gennem dialog at vejlede, støtte og motivere patienter og pårørende til at tage hånd om egen situation Standarder jf. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Der er ingen relevante standarder på dette område 8

9 Forebyggelsesenhedens strategi for at understøtte Hillerød Hospital i implementering af forebyggelsesstrategien Forebyggelsesenheden er en støttefunktion til de kliniske afdelinger på Hillerød Hospital i forhold til opnåelse af vision 2012, og for kommunerne samt praksis i planlægningsområde Nord i relation til implementering af sundhedsaftalerne. Sundhedsprofilen, Regionens forebyggelsespolitik, sundhedsaftalerne og hospitalets vision og strategi er styrende for prioritering af fokusområder. Forebyggelsesenheden er ressourcepersoner for de kliniske afdelinger og opsamler evidens på enhedens kerneområder fra inden og udenlandske anerkendte kilder, indenfor følgende områder: o Patientrettet forebyggelse og indsatser relateret til at skabe sammenhængende patientforløb, herunder forløbsprogrammer o Indsatser relateret til forebyggelse af indlæggelser, det gode udskrivningsforløb o KRAM forebyggelse i patientforløbene o Metodeudvikling inden for forebyggelsesområdet Forebyggelsesenheden koordinerer indsatser, der iværksættes i samarbejde med flere aktører (ex. almen praksis, kommuner) Forebyggelsesenheden etablerer og er tovholder for tværfaglige fora, der er relateret til kerneopgaverne (eks. forum for forebyggelse, samarbejde med kommuner omkring indlæggelser og udskrivninger o.l., demens og ernæringskomite) Forebyggelsesenheden har fokus på potentielle udviklingsområder, der kan understøtte visionsarbejdet og er opsøgende og tager initiativ til indsatser i samarbejde med relevante interessenter (der udarbejdes en årlig handleplan for fokusområder som godkendes i direktionen) Forebyggelsesenheden arbejder projektorienteret, analytisk og strategisk med det mål at få implementeret sundhedsaftalen og forebyggelse i patientforløbene samt støtte afdelingerne til at nå vision 2012 Forebyggelsesenheden varetager overordnede opgaver med de særlige kompetencer enheden har, og supporterer de kliniske afdelinger i varetagelse af deres opgaver Forebyggelsesenheden deltager i projekter som medarbejdere, projektleder eller styregruppemedlem, inden for egne kerneopgaver Der er fokus på indsatser, der kan bedre patienternes sundhedstilstand samt forebygge udvikling af livsstilssygdomme og indlæggelser Sund by netværk Region Hovedstaden er medlem at Sund by netværk, som følge deraf er Hillerød Hospital også medlem. Forebyggelsesenheden vil involvere sig i relevante netværksgrupper i regi af Sund by. 9

10 Forebyggelsesenhedens hovedopgaver er, at: Støtte klinikken til at opnå visionen inden for forebyggelsesenhedens kerneområder Understøtte skabelsen af sammenhængende patientforløb fra indlæggelse til udskrivning Indhente viden om hvilken evidens der foreligger indenfor områderne kost, rygning, alkohol og motion; KRAM forebyggelse i patientforløbene. Der er udpeget nøglepersoner 1 inden for hvert område, som kan kontaktes. o o o o kost rygning alkohol motion Varetage undervisning i forhold til KRAM forebyggelse og pædagogiske metoder og vejledning med henblik på at udvikle kompetencer i klinikken, så de kan varetage generalistopgaver Varetage specialist opgaver inden for KRAM forebyggelse i patientforløbene og komplekse patient(udskrivnings)forløb Facilitere samarbejdet med kommunerne og almen praksis i forhold til samordningsudvalg og sundhedsaftaler. Forebyggelsesenheden er: o Tovholder i forhold til implementering af forløbsprogrammerne tværsektorielle projekter demens den ældre medicinske patient 1 Der er behov for opdatering og uddannelse på alkohol og motionsområdet. Opkvalificering på alkoholområdet er iværksat; kompetenceudvikling forløber i perioden fra juni december På motionsområdet er plan under udvikling 10

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Rehabiliteringskonference Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Titel Kompetenceudvikling og vidensdeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere