Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00"

Transkript

1 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL mødte Kjeld Egebjerg, 3F mødte Vakant, HK DA Morten Geert Nielsen afbud Arne Flyvholm, Organizator mødte Per Thomsen, Flisespecialisten afbud FTF Stephen Frank Mortensen mødte Dansk Handicap Lisbeth Pedersen, Gigtforeningen afbud PLO (Praktiserende læger) Niels Ebbe Damgaard - afbud Integrationsrådet Iman Safari mødte Uddannelsesområdet i Ballerup Rektor Dorthe Jensen Lundqvist, CPH West Handelsgymnasiet i Ballerup mødte UU-Vestegnen Centerleder Carsten Bøtker afbud Yvonne Graack-Pedersen, FOA SOSU Carsten Enevoldsen 3F mødte Svend Troelsen, Socialpædagogerne Ole B Jørgensen, Jobcenter Ballerup Faizan Akbar Rektor Allan T. Nielsen, TEC Ballerup Vejleder Bent Storgaard mødte E- mail: Web:

2 Side 2 1. Referat af møde d. 16. maj 2011 Sag til afgørelse: Bilag 1: Referat af møde d. 16.maj 2011 Godkendt 2. Ledighed Sag til drøftelse: Ledigheden er på 5,1 %, og var for et år siden på 4,7 % i Ballerup. Ledigheden i hele landet er på 5,9 % ifølge Danmarks Statistik. Bilag 2: Gennemsnitlige antal ledige samt bruttoledighedsprocent Godkendt, idet udvalget bl.a. drøftede dimittendledighed, og tendensen med, at afskedigelserne i højere grad sker før sommerferien. Desuden drøftede udvalget forskellige opkvalificeringsmuligheder for særligt kortuddannede. 3. Beskæftigelsesplan 2012 Sag til drøftelse Ifølge loven skal udkast til beskæftigelsesplan 2012 udsendes til medlemmer af LBR og Beskæftigelsesregionen til høring i juli måned. Herefter drøftes planen i LBR på møde d. tirsdag d. 23. august På samme møde forelægges bemærkningerne fra Beskæftigelsesregionen. På baggrund af dette møde, ændres Beskæftigelsesplanen i overensstemmelse med bemærkningerne fra LBR og Regionen, og fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen behandler og godkender beskæftigelsesplanen senest på dets møde d. 10. oktober I forhold til planen for 2011, indeholder 2012-planen færre analyser og mål, men flere konkrete beskrivelser på, hvilke udfordringer der skal nås. Der er følgende fire nationale mål for 2012.

3 Side 3 De fire nationale mål er følgende: 1. Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes, så antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse begrænses 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på varig offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 3. Unge skal i uddannelse eller job antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job personer med ikkevestlig baggrund på offentlig forsørgelse skal begrænses Tabel 1: De fire nationale mål for Ballerup Kommune Ballerup Bilag 3: Beskæftigelsesplan 2012 Antal dec-09 Antal dec-10 Ændring i pct Teknisk fremskrivning for 2012 Ændring i Antal pct Arbejdskraftreserven ,7% 782-4,2% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser ,0% 147 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3% 787-2,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,2% ,2% Godkendt, idet udvalget fremlagde deres bemærkninger til planen, der er vedlagt referatet som bilag A. Desuden blev på mødet uddelt Regionens bemærkninger, der er vedlagt som bilag B. Udvalget ønskede, at bl.a. at Beskæftigelsesplanen står skarpere i forhold til initiativer, der kan dæmpe langtidsledigheden.

4 Side 4 4. Opsamling på fællesmødeplan mellem LBR og Økonomiudvalg tirsdag d. 14. juni kl Sag til drøftelse Det årlige fællesmøde mellem LBR og Økonomiudvalget har til formål, bl.a. at afstemme forventninger i forhold til mål i beskæftigelsesplan På fællesmødet blev drøftet forskellige beskæftigelsespolitiske perspektiver og konkrete indsatser, på baggrund af oplæg fra Jobcenteret og 3F. Sammenfatning af mødets pointer er vedlagt som bilag. Bilag 4: Notat med opsamling på Fællesmøde mellem LBR og Økonomiudvalget 14. juni 2011 Godkendt, idet det blev bemærket at det faglige indhold på fællesmødet var godt og relevant, men meget komprimeret, så det var vanskeligt at få de nødvendige diskussioner. Desuden blev drøftet fordele og ulemperne ved fællesmøde om formiddagen, kontra fællesmøde som aftenmøde. 5. Virksomhedsaktivering Sag til drøftelse Forsikrede ledige kan være i virksomhedspraktik i max. 4 uger. Kontanthjælpsmodtagere kan være i virksomhedspraktik i 13 uger, idet det er muligt at forlænge med yderligere 13 uger for ikke - jobparate kontanthjælpsmodtagere. Virksomhedspraktik i forskellig længde på baggrund af konkret skøn er et brugbart aktiveringsredskab med god effekt. Bilag nr. 5: Oversigt over virksomhedspraktikker på og over 13 uger med angivelse af arbejdsgivere m.m. Godkendt, idet det aftales, at der stadig eksperimenteres med formen, idet listen skal laves i Excel regneark, så det øger søgemulighederne

5 Side 5 6. Aftaler om etablering af Virksomhedscenter hos NCC Roads og OK grøn anlæg, som har vundet udbud på vedligehold Sag til orientering Ballerup Kommune har i forbindelse med udbudsforretning indenfor Vej og Park indskrevet sociale klausuler, der sikrer at virksomhederne tager ledige borgere i virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret har indgået aftale om virksomhedscenter hos NCC Roads og er på vej med aftale hos OK grøn anlæg. Godkendt 7. Status på Virksomhedscenter kampagne 1. juni juni 2011 Sag til orientering Virksomhedscenterkampagnen afsluttedes 1. juni Kampagnen har omhandlet jobcentrenes etablering af gensidigt forpligtende aftaler med virksomheder om etablering af virksomhedscentre på virksomhederne, hvor primært ikke - arbejdsmarkedsparate borgere har fået mulighed for at komme i virksomhedspraktik med henblik på fastansættelse, hvor det er muligt. Der er i alle aftaler underskrevet en kontrakt, som beskriver pladsantal, samarbejde og mentorbevilling. Jobcenter Ballerup har højere effekt på mål 2 end det mål der er sat, hvilket er meget tilfredsstillende. Mål 2 måler, hvor mange ledige borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse efter endt virksomhedspraktik. På mål 1 nåede vi lige knap i mål. Her har man målt antallet af iværksatte virksomhedspraktikker for match 2 borgere. Virksomhedscentre er kommet for at blive. Jobcenter Ballerup vil fortsat benytte og arbejde med vores nuværende virksomhedscentre og udbygger løbende med flere herunder virksomhedscenter Ballerup. Bilag 6: Oversigt over resultater af Virksomhedscenterkampagnen Godkendt

6 Side 6 8. Opsamling på sager fra mødet 16. maj 2011 Sag til drøftelse a. Mail- liste/oversigt med mulige kandidater til ledige stillinger i små og mellemstore virksomheder. Per Thomsen efterlyste en mulighed for at få hurtig kontakt med ledige i forbindelse med rekruttering. Per spurgte, om jobcentret kan udarbejde en mail liste med ledige kandidater til særligt små og mellemstore virksomheder b. Selvforsørgere statistik for 2011 over selvforsørgere, der henvender sig/henvises til/ i jobcentret c. Forsikrede, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, når dagpengeperioden ændres fra 4 år til 2 år (udfordringen er beskrevet med i Beskæftigelsesplan 2012) Beslutning Godkendt idet der sker en konkretisering på næste møde. 9. Eventuelt

7 Side 7 Bilag A: LBR s høringssvar til udkast til Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 er dannet på baggrund af ministerens 4 nationale mål, ministeriets skabelon og drøftelserne på fællesmødet mellem LBR og Økonomiudvalget i juni Beskæftigelsesplan 2012 blev sendt til høring i LBR d. 1. juli, og behandlet på LBR-møde d. 23. august LBR havde 9 generelle vendinger. I det følgende er gengivet drøftelserne på mødet. LO og FTF har efterfølgende fremsendt et fælles skriftligt høringssvar, der omhandler en række af de problemstillinger, der er angivet nedenfor. 1. Dimittender Med en offentlig sektor på skrump, er der i LBR bekymring for det stigende antal nyuddannede, der ikke kommer i arbejde indenfor de første tre måneder, efter afslutning af deres uddannelse. Jobcenteret har hidtidigt valgt, at udlægge kontaktforløbet for dimittender under 30 år til anden aktør. Det overvejes i forbindelse med etablering af virksomhedscenter Ballerup, at differentiere denne indsats, således at Jobcenteret varetager kontaktforløbet for de ledige, der har uddannelser der er målrettet mod den offentlige sektor. Det opfordres til, at der gives tilbud så nyuddannede unge ikke får forældede kompetencer. Omvendt er det også vigtigt at pointere, at Ballerup er knap så hårdt ramt som gennemsnittet for hel landet i forhold til stigende antal dimittender indenfor A-kasserne; BUPL, FOA, FTF. 2. Jobrotation Der blev foreslået nogle konkrete tekstændringer, som præciserer, at Jobrotation kan etableres både for hold- og enkeltpersoner. Oftest bruges Jobrotation i forhold til virksomheder der har en vis størrelse, så det er muligt at etablere hold. Men det må også erkendes, at særligt for arbejdsgiverne kan det være en betydelig administrativ belastning at etablere jobrotation, da det involverer mange instanser herunder jobcentre i flere kommuner, forskellige A-kasser og A-kasseafdelinger m.v. LO og FTF vil gerne være med til at igangsætte et pilotprojekt og derved bane vejen for anvendelse af jobrotationsordningen i større skala. 3. Sygemeldte LBR bemærkede, at det var positivt at Beskæftigelsesplanen omtaler indsatsen overfor de sygemeldte, selvom om det ikke er et nationalt mål. 4. Voksenlærlinge, GVU og 6 ugers selvvalgt uddannelse LO og FTF mener, at beskæftigelsesplanen mangler fokus på den store gruppe ledige, der er ufaglærte og som er hårdt ramt af langtidsledighed.

8 Side 8 Med det formål at motivere ledige fra brancher med ringe beskæftigelsesmuligheder, kan fx voksenlærlingordningen anvendes. Det nævnes dog, at særligt brancheskifte kræver et stærkt motivationsarbejde, idet den ufaglærte skal erkende behovet og kunne se jobåbninger. Det er LO og FTF s indtryk at når det er sket, er særligt ældre elever på erhvervsskolerne meget engageret i at bruge såvel den erfaring som de har i forvejen, som at tilegne sig nye kvalifikationer og færdigheder. 5. Forudsætninger for 2012 måltal for national mål LBR mener, at måltalene for de fire nationale mål er meget optimistiske i forhold til dystre fremtidsudsigter der er særligt for ledigheden i august Særligt målet for arbejdskraftreserven, hvor måltallet i 2012 er 782, og augusttallet i 2011 er 925 ledige. Derimod synes de to mål om h.h.v. tilgang til varig ydelser og antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig ydelse, at være rimelige. 6. Virksomhedscenter Ballerup LBR finder det positivt og rigtigt, at Jobcenteret etablerer virksomhedscenter Ballerup på de kommunale arbejdspladser, og i den forbindelse vil have som strategisk mål, at praktik eller løntilskud sker i kombination med kompetenceudvikling og opkvalificering på kurser ell. lign. Det betyder, at kompetenceløft og virksomhedsrettet indsats i højere grad skal samtænkes. 7. Udfaldstruede/udslusning af forsikrede ledige, der i juli 2012 mister deres dagpengeret LBR vil stærkt opfordre til, at der iværksættes initiativer for den gruppe af forsikrede ledige, der mister deres dagpengeret d. 1. juli 2012, når dagpengeretten reduceres fra 4 til 2 år. Det har tidligere været drøftet i LBR, at bl.a. LBR-bevillingen vil blive anvendt til at lave såkaldte udslusningssamtaler mellem den ledige, jobcenteret og A-kassen 3 måneder før dagpengeretten ophører. 8. Samarbejde mellem Jobcenter og A-kasser LO og FTF ønsker et stærkere og mere systematisk samarbejde mellem Jobcenteret og A-kasserne. Bl.a. fordi det er indtrykket, at fokus primært er på de forsikrede ledige under 30 år, og i mindre grad på de forsikrede ledige over 30 år. Der opfordres til at samarbejdet om de forsikrede ledige tages op og styrkes i A-kassenetværkene. Herunder at der etableres tværgående projekter og indsatsen evalueres på fx årsmøde mellem A-kasser og Jobcenter.

9 Side 9 9. Unge i uddannelsessystemet LBR drøftede, at stadig flere unge er i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er positivt. Men det må også konstateres at det giver en række praktiske problemer omkring stabilitet og fastholdelse i uddannelsessystemet. Problemet er i mindre grad de unges faglighed, idet de oftest har et fagligt niveau fra folkeskolen til at være uddannelsesparate. Derimod kan det være manglende opbakning fra såvel familie som venner, der kan være problematisk for særligt drenge med ikke vestlig baggrund, når de påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kommer til udtryk ved, at særligt tosprogede drenge dropper ud af en erhvervsuddannelse, enten fordi der er en risiko for manglende praktikplads, eller et kortvarigt job som ufaglært lokker. Afbrudt uddannelsesforløb kan medføre en øget tilgang til Jobcenteret af unge uden ungdomsuddannelse. Og det er bekymrende, når antallet af ufaglærte jobs langsomt svinder. LBR drøftede endvidere hvordan mentorer og rollemodeller kan være med til at sikre, at unge gennemfører deres ungdomsuddannelse. Endvidere blev det drøftet om Jobcenteret, uddannelsesinstitutionerne og UU skal lave et mere intensivt samarbejde herom. Endelig blev det nævnt, at problemstillingen med fordel kunne vendes i Integrationsrådet. Og at det i den forbindelse blev drøftet med de ansvarlige for folkeskoleområdet, hvordan opbakning fra familie og venner omkring uddannelse, kan fremmes allerede i folkeskolen.

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007 Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen Plan09 arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Rapportens tilblivelse... 3 2. Vestegnens udfordringer... 3 2.1. Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse:...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere