steno diabetes center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "steno diabetes center"

Transkript

1 Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes center

2 Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes center

3 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center 2007 Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden på vegne af Steno Diabetes Center Karen Skjødt Hansen Carsten Biering-Sørensen Morten Freil Statistik: Mattias Sellin og Brian Rimdal Sekretær: Tahra Nighat Ahmed Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, oktober 2007 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center København: Enheden for Brugerundersøgelser, 2007 Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside ( Steno Diabetes Centers hjemmeside ( Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Karen Skjødt Hansen Enheden for Brugerundersøgelser Bispebjerg Bakke 23, opgang 20C, 2. sal 2400 København NV Telefon: Grafisk produktion: Peter Dyrvig Grafisk Design og P. J. Schmidt Grafisk Produktion

4 Indhold Resumé 6 DEL 1 INTRODUKTION 11 1 Introduktion Baggrund Formål Organisering af arbejdet Hovedtemaer i undersøgelsen Rapportens opbygning 13 DEL 2 RESULTATER 15 2 Resultater Statistisk usikkerhed og konsekvenser heraf Datamateriale 16 3 Kliniske ydelser og patientsikkerhed 18 4 Patient- og personalekontinuitet 20 5 Medinddragelse og kommunikation 21 6 Information 23 7 Koordination 25 8 Overgange mellem sektorer 26 9 Ventetid Samlet indtryk af ambulatoriet Betydning af patienters karakteristika Betydning af køn og alder Betydning af antal besøg i ambulatoriet 29 DEL 3 KONKLUSION OG PERSPEKTIVER Konklusion og perspektiver 32 DEL 4 MATERIALE OG METODE Materiale og metode Validering af spørgeskema Udtrækskriterier Dataindsamling Statistiske metoder Vægtning af besvarelser i resultatet for alle medicinske ambulatorier af ambulatoriet i forhold til gennemsnittet Dikotomisering af variable Repræsentativitet (bortfaldsanalyse) 39 DEL 5 BILAG 41 Spørgeskema 42 Følgebrev 47 Påmindelsesbrev 48 Læsevejledning til tabeller 49 Tabeller 50

5

6 Forord Steno Diabetes Center har for første gang deltaget i en undersøgelse af patienternes oplevelser udført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden. Undersøgelsen har givet os ny og vigtig viden om den måde, patienterne oplever, vi gør tingene på, og den hjælper os til at kunne sætte fokus på de områder, hvor der er et forbedringspotentiale. Undersøgelsen har samtidig gjort det muligt for os at sammenligne vores kvalitet med andres. Størstedelen af vores patienter mere end 98 % har samlet set et positivt indtryk af deres besøg i ambulatoriet, og patienterne har tillid til den behandling, de får. Men kontinuitet i forhold til læger og sygeplejersker, koordinering af behandlingen med andre sektorer og ventetid i ambulatoriet kan blive bedre. Det peger på, at der er behov for at finde nye måder at tilrettelægge behandlingen på. Resultaterne rejser også nye spørgsmål i forhold til patienternes holdninger og vurderinger, som vi vil søge at få svar på i kommende undersøgelser af den patientoplevede kvalitet. Vi ser frem til årligt at få målt patienternes oplevelse af kvaliteten i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser og takker patienterne for deres besvarelser. Hospitalsledelsen Spørgeskemaundersøgelse

7 Resumé I begyndelsen af maj 2007 blev der udsendt spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte patienter, der havde besøgt Steno Diabetes Centers ambulatorium mindst én gang i patienter udfyldte og returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 58 %. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden på vegne af hospitalsledelsen på Steno Diabetes Center. Formålet med undersøgelsen er at belyse ambulante patienters oplevelser på Steno Diabetes Center, samt at sammenholde disse resultater med resultater fra alle medicinske ambulatorier, der deltog i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Undersøgelsen indeholder spørgsmål om kliniske ydelser, patientsikkerhed, patient- og personalekontinuitet, medinddragelse, kommunikation, information, koordination, overgange mellem sektorer og ventetid. Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater af undersøgelsen. I tabelsamlingen bagerst i denne rapport ses en samlet oversigt over resultater for samtlige spørgsmål for henholdsvis Steno Diabetes Center og alle medicinske ambulatorier i undersøgelsen. Samlet indtryk Patienterne har alt i alt et positivt indtryk af Steno Diabetes Centers ambulatorium. 98 % af patienterne mener, at ambulatoriet er virkelig godt eller godt. Bedst placerede områder Øverst i figur 1 (side 8) ses de områder, hvor patienterne på Steno Diabetes Center er mest positive. De bedst placerede områder ligger hovedsageligt inden for temaerne kliniske ydelser, medinddragelse og kommunikation, information og koordination. Kliniske ydelser Patienterne har generelt tillid til, at de får den rette behandling, pleje og vejledning på Steno Diabetes Center. en af patienter, der i høj eller nogen har tillid til personalet er mellem 90 % og 99 %. Flest patienter har tillid til bioanalytikernes behandling, og færrest har tillid til fodterapeuternes pleje/behandling. Medinddragelse og kommunikation Inden for temaet medinddragelse og kommunikation er det specielt personalets væremåde, som vurderes positivt af patienterne. en af positive vurderinger er mellem 97 % og 100 % på disse spørgsmål. Endvidere er der gode muligheder for at komme i telefonisk kontakt med henholdsvis sygeplejersker og sekretærer i ambulatoriet. Til gengæld er det ikke så nemt at komme i telefonisk kontakt med ambulatoriets læger. Både sygeplejersker og lægers telefoniske rådgivning vurderes som brugbar. 96 % af patienterne fik svar på de spørgsmål, de stillede i ambulatoriet, og 94 % oplevede, at lægen lyttede til deres egen beskrivelse af deres symptomer. Dog var der 13 % af patienterne, der oplevede, at kun få eller ingen blandt personalet præsenterede sig med navn og titel. Information Patienterne er generelt meget positive i forhold til den information, de har modtaget i/fra Steno Diabetes Center. Det er hovedparten af patienterne (90-99 %), der har modtaget information om mødetid og -sted, undersøgelse/behandling, efterbehandling, hvad de må gøre/ikke må gøre, når de kommer hjem og sygdommens konsekvenser for deres fremtid. Samtidig er patienterne meget tilfredse med kvaliteten af informationen. Det eneste område inden for temaet information, hvor der findes et forbedringspotentiale, handler om, at der er 16 % af patienterne, der ikke har modtaget skriftlig information om deres undersøgelse/behandling i ambulatoriet. 6 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

8 Koordination De fleste patienter (93 %) oplevede, at ambulatoriets læger og sygeplejersker havde tid til dem. Dog er der 14 % af patienterne, der har oplevet, at ambulatoriet har flyttet deres undersøgelse/behandling til en anden dag, uden patienten havde bedt om det. Primære indsatsområder Nederst i figur 1 (side 9) ses de områder, hvor Steno Diabetes Center har det største forbedringspotentiale. Det er fortrinsvis inden for temaerne personalekontinuitet, overgange mellem sektorer, ventetid og patientsikkerhed. Personalekontinuitet En relativt stor andel af patienterne oplever ikke særlig høj af personalekontinuitet i ambulatoriet. 62 % af patienterne oplevede ikke, at der var én læge med særligt ansvar for deres behandling, og 60 % oplevede ikke, at der var én sygeplejerske med særligt ansvar for deres pleje. Overgange mellem sektorer En tredjedel af patienterne vurderede, at deres egen praktiserende læge var dårligt eller virkelig dårligt informeret om deres undersøgelse/ behandling i Steno Diabetes Centers ambulatorium. Endvidere var der 27 % af patienterne, som ikke vidste, hvor de skulle henvende sig, hvis der opstod ændringer i deres tilstand, inden deres første besøg i ambulatoriet. Desuden vurderede 18 % af patienterne, at ambulatoriets læger ikke på forhånd var orienteret om deres symptomer. Ventetid Det er hovedsageligt ventetiden i ambulatoriet, der udpeges som et indsatsområde af patienterne. Således mener 44 % af patienterne, at der opstod unødig ventetid i ambulatoriet, der forlængede deres besøg, og 77 % af patienterne blev ikke informeret om årsagen til ventetiden. 56 % mener, at ventetiden enten er blevet længere eller er uændret siden omorganiseringen i Ventetiden fra henvisning til første besøg i ambulatoriet vurderes ikke ligeså negativt. 88 % af patienterne fandt denne ventetid passende. Patientsikkerhed Inden for temaet patientsikkerhed findes både spørgsmål med et lavt forbedringspotentiale og spørgsmål med et højt forbedringspotentiale. Der er 5 % af patienterne, der har oplevet, at der er sket fejl i ambulatoriet. Af disse vurderer 82 %, at personalet håndterede fejlen virkelig godt eller godt. 54 % mener, at fejlen fik alvorlige eller meget alvorlige konsekvenser. i forhold til alle medicinske ambulatorier Resultaterne fra Steno Diabetes Center sammenlignes med resultater fra medicinske ambulatorier, der deltog i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter På seks områder er patienterne på Steno Diabetes Center mere positive end gennemsnittet af patienter på medicinske ambulatorier. Det gælder for patienternes samlede indtryk af ambulatoriet, ventetid fra henvisning til behandling, om sygeplejersken havde tid til patienten samt visse områder inden for temaet information. På ti områder er Stenos resultater dårligere end gennemsnittet. Det er især resultater inden for temaerne personalekontinuitet, overgange mellem sektorer og ventetid under besøget i ambulatoriet. Desuden er patienterne på Steno mere negative i deres vurdering af overensstemmelsen mellem information fra forskelligt personale, sekretærernes væremåde og lægernes evne til at lytte til patientens egen beskrivelse af patientens symptomer. Hovedparten af resultaterne for Steno Diabetes Center adskiller sig dog ikke fra gennemsnittet af alle medicinske ambulatorier. Betydning af patientkarakteristika Yderligere analyser viser, at patienterne karakteristika har betydning for deres oplevelser på en række områder. Generelt er mænd mere positive end kvinder, og ældre patienter er mere positive end yngre patienter. Disse tendenser findes også i andre undersøgelser af patienters oplevelser. Desuden er der en tendens til, at patienter, der har besøgt Steno Diabetes Centers ambulatorium flere gange i løbet af det seneste år, er mere positive end patienter, der kun har besøgt ambulatoriet én gang. Denne tendens er dog ikke éntydig. Spørgeskemaundersøgelse

9 Figur 1: Fordelingen af andelen af positive og negative svar for hvert enkelt spørgsmål i procent Spørgsmål Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 5b. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Sygeplejersker 22b1. Modtaget skriftlig og/eller mundtlig information om: Undersøgelse/behandling? a2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om: Mødetid og -sted? 22a1. Modtaget skriftlig og/eller mundtlig information om: Mødetid og -sted? I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette behandling af bioanalytikere (hospitalslaboranter) i ambulatoriet? 5d. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Bioanalytikere (hospitalslaboranter) 5e. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Fodterapeuter 5a. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Læger 41. Hvordan vil du alt taget i betragtning vurdere dit/dine besøg i ambulatoriet? I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige pleje/ behandling i ambulatoriet? 22c1. Modtaget skriftlig og/eller mundtlig information om: Det videre forløb/ efterbehandling? 5c. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Sekretærer 22b2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om: Undersøgelse/behandling? 36. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette lægelige undersøgelse/ behandling i ambulatoriet? 5f. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Diætister 19. Hvordan vurderer du indholdet af den mundtlige information, du fik om din undersøgelse/behandling i ambulatoriet? Hvordan vurderer du indholdet af den skriftlige information, du fik om din undersøgelse/behandling i ambulatoriet? 26. I hvilken var sygeplejerskens/sygeplejerskernes telefoniske rådgivning brugbar? 21. I hvilken fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? c2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om: Det videre forløb/efterbehandling? 20. I hvilken stemte informationerne, du fik fra forskelligt personale i ambulatoriet, overens? 31. Oplevede du, at der skete fejl i ambulatoriet? Har du, i tiden mellem dine besøg i ambulatoriet, forsøgt at komme i telefonisk kontakt med sygeplejersker i ambulatoriet? 22d2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om: Hvad du må gøre/ikke må gøre, når du kommer hjem? 27. Har du forsøgt at komme i telefonisk kontakt med sekretærer i ambulatoriet i telefontiden (fx vedr. bestilling eller ændring af tid)? % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

10 Spørgsmål Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 22d1. Modtaget skriftlig og/eller mundtlig information om: Hvad du må gøre/ikke må gøre, når du kommer hjem? 24. I hvilken var lægens/lægernes telefoniske rådgivning brugbar? I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger lyttede til din egen beskrivelse af dine symptomer? 13. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets sygeplejersker havde tid til dig? 39. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette vejledning af diætister i ambulatoriet? 7. I hvilket omfang inddrog ambulatoriets personale dig i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 11. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger havde tid til dig? e2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om: Sygdommens konsekvenser for din fremtid? 40. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette pleje/behandling af fodterapeuter i ambulatoriet? 22e1. Modtaget skriftlig og/eller mundtlig information om: Sygdommens konsekvenser for din fremtid? 3. Hvordan vurderer du ventetiden, fra du blev henvist til ambulant behandling, til du besøgte ambulatoriet første gang? 6. Oplevede du, at personalet præsenterede sig med navn og titel? Har du oplevet, at ambulatoriet har flyttet din undersøgelse/behandling til en anden dag, uden du selv har bedt om det? Modtaget skriftlig information om undersøgelse/behandling i ambulatoriet? 35. Hvordan synes du alt i alt, at personalet tog hånd om fejlen, efter den blev erkendt/ opdaget? 8. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger på forhånd var orienteret om dine symptomer? 4. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, inden dit første besøg i ambulatoriet? (fx til egen praktiserende læge eller til ambulatoriet) 23. Har du, i tiden mellem dine besøg i ambulatoriet, forsøgt at komme i telefonisk kontakt med læger i ambulatoriet? 29. Hvordan vurderer du alt i alt, at ambulatoriet har orienteret din egen praktiserende læge om din undersøgelse/behandling? 14. I hvilken oplevede du, at der opstod unødvendig ventetid i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 33. Hvordan vurderer du konsekvenserne af fejlen? Steno Diabetes Centers ambulatorium fik ny organisering den 1. januar Oplever du, at ventetiden i ambulatoriet er ændret, siden omorganiseringen? 12. Oplevede du, at der var én sygeplejerske i ambulatoriet, der havde særligt ansvar for din pleje? 9. Oplevede du, at der var én læge i ambulatoriet, der havde særligt ansvar for din behandling? 15. Blev du informeret om, hvorfor der var ventetid under dit/dine besøg i ambulatoriet? % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Spørgeskemaundersøgelse

11

12 Del 1 Introduktion

13 1. Introduktion 1.1 Baggrund Steno Diabetes Center er et specialiseret hospital, der behandler mennesker med diabetes. Hospitalet er ejet af Novo Nordisk A/S og har driftsaftaler med det offentlige sygehusvæsen om patientbehandling, uddannelse af studerende og kursustilbud til praktiserende læger. Patienterne, der behandles på Steno Diabetes Center, bor hovedsageligt i Region Hovedstaden; efter henvisning modtages dog også patienter fra andre regioner. Ud over at behandle patienter med diabetes underviser og vejleder Steno Diabetes Center patienterne med henblik på at gøre den enkelte i stand til at tage hånd om sin diabetes. Hospitalet har en målsætning om at tilbyde behandling og service af høj kvalitet, og hospitalsledelsen har som led i denne målsætning besluttet at gennemføre en undersøgelse af patienternes oplevelse af Steno Diabetes Center. 1.2 Formål Målet med undersøgelsen er at give et billede af de ambulante patienters oplevelser på Steno Diabetes Center. Formålet er defineret nedenfor. At belyse patienternes oplevelser i Steno Diabetes Centers ambulatorium inden for temaerne kliniske ydelser og patientsikkerhed, patient- og personalekontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, koordination, overgange mellem sektorer, ventetid og samlet indtryk af ambulatoriet. At sammenligne patienters oplevelser i Steno Diabetes Centers ambulatorium med patienters oplevelser i medicinske ambulatorier i syv amter 1. 1 En oversigt over alle medicinske ambulatorier, som Steno Diabetes Center sammenlignes med, kan ses i bilaget bagerst i denne rapport. Resultaterne fra de medicinske ambulatorier er del af undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Fakta om Steno Diabetes Center Steno Diabetes Center behandler ca patienter, hvoraf ca af patienterne er tilknyttet Diabetesenheden på Rigshospitalet modtager mennesker med type 1 og type 2 diabetes fra 16 år til undersøgelse og behandling har årligt ca besøg i ambulatoriet I gennemsnit ser patienten 2-3 forskellige tværfaglige behandlere ved hvert besøg, idet det tilstræbes at samle så mange besøg som muligt på samme dag tilbyder indlæggelse af kortere varighed på hospitalets sengedagafsnit 1.3 Organisering af arbejdet Fastlæggelse af undersøgelsens overordnede rammer er foregået i dialog mellem hospitalsledelsen på Steno Diabetes Center og Enheden for Brugerundersøgelser. Hospitalsledelsen har desuden deltaget i udvælgelsen af spørgsmål til spørgeskemaet. Endvidere formidlede Steno Diabetes Center kontakten til patienter, der bistod med afprøvning af spørgeskemaet inden udsendelse (validering). Enheden for Brugerundersøgelser har varetaget den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. I dette arbejde deltog personer med erfaring inden for brugerundersøgelser og patientoplevet kvalitet, statistikere, datamedarbejdere og administrativt personale. 1.4 Hovedtemaer i undersøgelsen Undersøgelsens syv hovedtemaer er udvalgt, fordi de enten har vist sig at være højt prioriteret af patienterne eller er områder, hvorpå der ses behov for forbedringer. Derudover findes en række baggrundsoplysninger for patienterne, et spørgsmål om patienternes samlede vurdering af deres besøg i ambulatoriet samt et åbent kommentarfelt. De syv hovedtemaer er følgende: 12 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

14 1.4.1 Kliniske ydelser og patientsikkerhed Herunder indgår spørgsmål om patienternes tillid til den behandling, pleje og vejledning, de har modtaget af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, diætister og fodterapeuter i ambulatoriet. Herudover dækker dette tema over patienternes eventuelle oplevelser af fejl og konsekvenserne af disse. Desuden indbefatter temaet, hvordan patienterne blev gjort bekendt med fejlen og personalets håndtering af fejlen Patient- og personalekontinuitet Under dette tema beskrives, om patienterne oplevede, at der var henholdsvis en læge med særligt ansvar for behandlingen og/eller en sygeplejerske med særligt ansvar for plejen Medinddragelse og kommunikation Dette tema dækker over, om patienterne følte sig inddraget i beslutninger vedrørende deres behandling og pleje. Desuden spørges der til personalets kommunikation med patienterne, herunder hvordan personalet præsenterede sig ved besøget i ambulatoriet samt udvalgte faggruppers væremåde. Der spørges endvidere til, i hvilket omfang lægerne lyttede til patienterne, om patienterne fik svar på deres spørgsmål, og om lægernes/sygeplejerskernes telefoniske rådgivning var brugbar Information Temaet information vedrører patienternes vurdering af indholdet af den mundtlige og skriftlige information om undersøgelse/behandling og overensstemmelse mellem informationer fra forskelligt personale. Desuden bliver patienterne bedt om at vurdere den skriftlige og/eller mundtlige information om mødetid og -sted, undersøgelse/behandling, det videre forløb/efterbehandling, hvad de må gøre/ikke gøre, når de kommer hjem samt sygdommens konsekvenser for deres fremtid Koordination Under dette tema spørges til patienters oplevelse af, om henholdsvis læger og sygeplejersker havde tid til patienten under besøget. Desuden spørges der til, om patienten har oplevet, at ambulatoriet har flyttet deres undersøgelse/behandling til en anden dag, uden patienten selv har bedt om det Overgange mellem sektorer Temaet belyser overgange mellem Steno Diabetes Center og de øvrige sundhedsfaglige aktører (fx praktiserende læge og det offentlige sundhedsvæsen). Patienterne blev spurgt, om de vidste, hvor de kunne henvende sig, hvis der opstod ændringer i deres tilstand inden deres første besøg i ambulatoriet. Der spørges endvidere til ambulatoriets lægers kendskab til patientens symptomer ved det første besøg på Steno. Desuden spørges der til, hvordan patienternes egen læge blev orienteret om besøget i Steno Diabetes Centers ambulatorium Ventetid Temaet omfatter ventetid både fra henvisning til første besøg og unødvendig ventetid under besøget i ambulatoriet. Der spørges desuden til, om patienterne er blevet informeret om årsagen til opstået ventetid i ambulatoriet. Patienterne er herudover blevet spurgt, om de oplever, at omorganiseringen i Steno Diabetes Center i januar 2006 har påvirket ventetiden i ambulatoriet, og om de ideelt set vil foretrække, at undersøgelser/ behandlinger i ambulatoriet finder sted samme dag eller spredes over flere dage. 1.5 Rapportens opbygning Rapporten består af fire overordnede dele: introduktion, resultater og konklusion samt materiale og metode. Introduktionen beskriver baggrunden for, formålet med og organiseringen af undersøgelsen, samt de temaer undersøgelsen beskæftiger sig med. Resultatdelen er opdelt i overensstemmelse med undersøgelsens hovedtemaer. Herudover beskrives hvilken betydning patienternes karakteristika eksempelvis køn og alder har for patienternes besvarelser i undersøgelsen. Materialet og metoden beskrives i den tredje del af rapporten, hvor der blandt andet redegøres for, hvorledes dataindsamlingen og de statistiske beregninger af resultaterne er foregået. Spørgeskemaundersøgelse

15 Sidst i rapporten findes bilag til undersøgelsen, der blandt andet indeholder en tabelsamling med frekvenstabeller for alle undersøgelsens spørgsmål. I bilaget findes endvidere spørgeskemaet, som er anvendt i forbindelse med undersøgelsen, følgebrevet som blev udsendt sammen med spørgeskemaet, samt påmindelsesbrevet som blev udsendt 14 dage efter spørgeskemaet. 14 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

16 Del 2 Resultater

17 2. Resultater 2.1 Statistisk usikkerhed og konsekvenser heraf Formålet med denne rapport er dels at belyse ambulante patienters oplevelser på Steno Diabetes Center, og dels at sammenholde disse resultater med resultaterne fra andre medicinske ambulatorier i det offentlige sundhedsvæsen. I det følgende sammenholdes resultaterne fra Steno Diabetes Center med resultater fra undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006, og når der i teksten står alle medicinske ambulatorier menes resultatet for de medicinske ambulatorier i ovenstående undersøgelse inklusiv resultatet for Steno Diabetes Center. På baggrund af undersøgelsen er det muligt at udlede, om Steno Diabetes Centers ambulatorium ligger henholdsvis over eller under gennemsnittet eller ikke adskiller sig fra gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Der er imidlertid forhold vedrørende den statistiske usikkerhed, som man skal være bevidst om ved fortolkningen af resultaterne. På trods af det store datamateriale i undersøgelsen, er resultaterne forbundet med en vis statistisk usikkerhed specielt på spørgsmål, hvor der er forholdsvis få besvarelser. 2.2 Datamateriale Fordelingen af de deltagende patienters baggrundsoplysninger (køn, alder, antal besøg i ambulatoriet samt hvem der henviste patienten til ambulatoriet) præsenteres i det følgende. Tabel 2.1. Fordelingen af køn Køn Procent Kvinde ,3 Mand ,7 I alt ,0 Som det fremgår af tabel 2.1, er 54 % af respondenterne mænd, mens 46 % af respondenterne er kvinder. Tabel 2.2. Fordelingen af alder Aldersgruppe Procent 0-19 år 9 1, år 63 10, år , år ,8 80+ år 31 5,4 I alt ,1 Hovedparten af patienterne i undersøgelsen er mellem 60 og 79 år. Gennemsnitsalderen blandt patienterne i undersøgelsen er 58 år (median 60 år). 16 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

18 Tabel 2.3. Fordelingen af antal besøg i Steno Diabetes Centers ambulatorium inden for det seneste år besøg inden for det seneste år Procent 1 besøg 16 2,9 2-3 besøg ,1 Mere end 3 besøg ,1 I alt ,1 Tabel 2.3 viser, at størstedelen af respondenterne 70 % har haft mere end tre besøg på Steno Diabetes Centers ambulatorium inden for det seneste år. 27 % af respondenterne har besøgt ambulatoriet 2-3 gange, mens de resterende 3 % kun har besøgt ambulatoriet én gang. Det gennemsnitlige antal besøg er 4 (median 2). Tabel 2.4. Fordelingen af hvem der henviste patienten til behandling i ambulatoriet Henvisende instans Procent Egen praktiserende læge ,3 Praktiserende specialelæge 17 3,0 Skadestuen 5 0,9 En sengeafdeling 69 12,4 Andet ambulatorium 32 5,7 Andre/anden måde 91 16,3 Husker ikke 30 5,4 I alt ,0 Som det fremgår af tabel 2.4, er 56 % af patienterne i undersøgelsen blevet henvist til Steno Diabetes Center af deres egen praktiserende læge. 12 % af patienterne er blevet henvist af en sengeafdeling, og 6 % er blevet henvist af et andet ambulatorium. 3 % er blevet henvist af en praktiserende speciallæge, og 1 % er blevet henvist af en skadestue. De resterende patienter er enten blevet henvist på en anden måde, eller husker ikke hvem der henviste dem til Steno Diabetes Center. Spørgeskemaundersøgelse

19 3. Kliniske ydelser og patientsikkerhed Tidligere undersøgelser har vist, at de kliniske ydelser er højt prioriteret af patienterne. I denne undersøgelse indgår derfor fem spørgsmål om patienternes oplevelse af de kliniske ydelser (undersøgelse/behandling/pleje/vejledning). Spørgsmålene belyser patienternes tillid til alle faggrupper på Steno Diabetes Center. Kliniske ydelser Generelt har patienterne tillid til, at de har fået den rette behandling eller vejledning i ambulatoriet. Mellem 98 % og 99 % af patienterne har svaret, at de i høj eller i nogen har tillid til den indsats, som ydes af læger, sygeplejersker og bioanalytikere i Steno Diabetes Center. en af patienter, der har tillid til diætister og fodterapeuter er lidt lavere. Henholdsvis 93 % og 90 % havde tillid til deres ydelser. Patienternes tillid til de lægelige og sygeplejefaglige ydelser i Steno Diabetes Center er på niveau med gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Tabel 3.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om kliniske ydelser Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 36. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette lægelige undersøgelse/behandling i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 37. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige pleje/behandling i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 38. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette behandling af bioanalytikere (hospitalslaboranter) i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 39. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette vejledning af diætister i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 40. I hvilken har du tillid til, at du har fået den rette pleje/behandling af fodterapeuter i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 97,5 564 G 98,3 545 G 98,8 514 * 92,8 469 * 90,0 301 * * Resultatet kan ikke placeres i forhold til alle ambulatorier, fordi spørgsmålet ikke var med i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Tabel 3.2. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om patientsikkerhed Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 31. Oplevede du, at der skete fejl i ambulatoriet? (Nej) 33. Hvordan vurderer du konsekvenserne af fejlen? (Mindre alvorlige/slet ikke alvorlige) 35. Hvordan synes du alt i alt, at personalet tog hånd om fejlen, efter den blev erkendt/opdaget? (Virkelig godt/godt) 94,7 564 G 46,4 28 G 81,8 22 G 18 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

20 Patientsikkerhed Temaet patientsikkerhed fokuserer på, om der skete fejl i forbindelse med patientens besøg i ambulatoriet. Patientsikkerhed har de seneste år fået en mere central plads i det danske sundhedsvæsen, og emnet indgår også i Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet 2. Patientsikkerhed belyses i denne undersøgelse via tre vurderingsspørgsmål samt et spørgsmål om, hvem der opdagede fejlen. Det er få patienter (5 %), som oplevede fejl i forbindelse med deres besøg i ambulatoriet. Af disse 5% vurderer knapt halvdelen, at fejlen var mindre eller slet ikke alvorlig, og 82 % synes, at personalet tog virkelig godt eller godt hånd om fejlen. Resultaterne er på niveau med gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Blandt patienter, der oplevede fejl, var det i tre ud af fire tilfælde dem selv, der opdagede fejlen. I 22 % af tilfældene, var det personalet, der oplevede fejlen, og i de resterende 4 % var det en pårørende, der opdagede fejlen. Resultaterne er illustreret i figur Sundhedsstyrelsen: Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet Modelbeskrivelse. Version 1.3. København: Sundhedsstyrelsen, Sammenhænge Som det ses af figur 3.2. har patienternes oplevelse af fejl betydning for patientens vurdering af andre forhold i forbindelse med deres besøg i ambulatoriet. Ikke overraskende er patienter, der ikke oplevede fejl, generelt mere positive end patienter, der oplevede fejl i forbindelse med ambulatoriebesøget. Figur 3.1. Hvordan blev du første gang gjort bekendt med fejlen? Patienten Personalet Pårørende 22 % 4 % 74 % Figur 3.2. Positive vurderinger fordelt på, om patienten oplevede fejl 100 % % % % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 11. Ambulatoriets læger havde tid (I høj /I nogen ) 13. Ambulatoriets sygeplejersker havde tid (I høj /I nogen ) 36. Tillid til rette lægelige undersøgelse/behandling (I høj /I nogen ) 37. Tillid til rette sygeplejefaglige pleje/behandling (I høj /I nogen ) 41. Samlet vurdering af besøg i ambulatoriet (Virkelig godt/godt) Oplevede ikke fejl Oplevede fejl Spørgeskemaundersøgelse

21 4. Patient- og personalekontinuitet Patient- og personalekontinuitet vedrører patienternes oplevelse af kontinuitet i behandlingsforløbet i forhold til kontakten med personalet. Både undersøgelser blandt indlagte og ambulante patienter har vist, at patient- og personalekontinuitet er et område med forholdsvis høje forbedringspotentialer sammenlignet med øvrige områder i undersøgelserne. Da området samtidig er højt prioriteret af patienterne, særligt ældre patienter, er patienterne i denne undersøgelse blevet spurgt om de oplevede, at der var henholdsvis én læge eller én sygeplejerske, der havde et særligt ansvar for deres behandling/pleje. Tendensen med forholdsvis høje forbedringspotentialer viser sig også blandt ambulante patienter på Steno Diabetes Center. Mindre end halvdelen af patienterne oplevede, at de havde henholdsvis en læge eller en sygeplejerske med særligt ansvar for deres behandling/pleje. Resultaterne er under gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Sammenhænge Yderligere analyser viser, at patienter, der oplevede at have en kontaktperson, er mere positive i deres vurdering af andre forhold i forbindelse med deres behandlingsforløb. Fx oplevede patienter, der havde en læge og/eller sygeplejerske med særligt ansvar for deres behandling/pleje, i højere, at ambulatoriets sygeplejersker havde tid til dem. Som det fremgår af figur 4.1, oplevede patienter med en kontaktperson også i højere, at de fik svar på de spørgsmål, de stillede i ambulatoriet. Figur 4.1. Positive vurderinger fordelt på, om patienten havde én læge og/eller en sygeplejerske med særligt ansvar for behandling/pleje 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ambulatoriets sygeplejersker havde tid Oplevede én læge og/eller én sygeplejerske med særligt ansvar Oplevede ikke én læge og/eller én sygeplejerske med særligt ansvar Fik svar på stillede spørgsmål Tabel 4.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om patient- og personalekontinuitet Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 9. Oplevede du, at der var én læge i ambulatoriet, der havde særligt ansvar for din behandling? (Ja) 12. Oplevede du, at der var én sygeplejerske i ambulatoriet, der havde særligt ansvar for din pleje? (Ja) 37,8 561 U 39,6 566 U 20 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

22 5. Medinddragelse og kommunikation Stadig flere patienter ønsker at blive medinddraget i beslutninger om pleje og behandling. Ønsket om medinddragelse er dog forskelligt fra patient til patient, og det er derfor en opgave for ambulatoriet at imødekomme patienternes individuelle behov for medinddragelse. Medinddragelse De ambulante patienter på Steno Diabetes Center er generelt tilfredse med det omfang, personalet inddrog dem i beslutninger om deres behandling og pleje. 93 % af patienterne svarede, at personalet inddrog dem i et passende omfang. Der er 2 % af patienterne, der mener, at de blev inddraget for meget, hvilket understreger behovet for at imødekomme patientens individuelle behov. Resultatet fra Steno Diabetes Center ligger på niveau med gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Kommunikation God kommunikation mellem patient og personale har stor betydning for patientens oplevelse af behandlingsforløbet. God kommunikation kan blandt andet medvirke til at give patienten realistiske forventninger til, hvilke ydelser ambulatoriet kan levere, og medvirke til at sikre at patienten følger den rette anvisning af behandling. Patienterne blev spurgt om deres oplevelse af hver enkelt faggruppe, som de har mødt under besøget på ambulatoriet, og patienterne er generelt positive i forhold til personalets væremåde. en af patienter, der synes, at personalegrupperne var meget venlige eller venlige ligger mellem 97 % og 100 %. Læger, sygeplejersker og bioanalytikeres væremåde ligger alle på niveau med gennemsnittet af alle medicinske ambulatorier. Patienternes vurdering af fodterapeuter og diætister kan ikke sammenlignes med de øvrige medicinske ambulatorier, fordi spørgsmål vedrørende disse faggrupper kun indgik i undersøgelsen blandt Steno Diabetes Centers patienter. Det område inden for temaet kommunikation, hvor flest patienter oplevede et forbedringspotentiale, er i forhold til om personalet præsenterede sig med navn og titel. 13 % af patienterne oplevede, at ingen eller kun få blandt personalet præsenterede sig med navn og titel. Resultatet adskiller sig dog ikke fra det gennemsnitlige resultat for alle ambulatorier. Selvom 94 % af de ambulante patienter på Steno Diabetes Center oplevede, at lægerne lyttede til patienternes egen beskrivelse af deres symptomer, ligger dette resultat under gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Patienterne er desuden blevet spurgt om deres oplevelse af den telefoniske kontakt med Steno Diabetes Center. Af de patienter, der har forsøgt at få kontakt med ambulatoriet, er det lykkedes for hovedparten. Henholdsvis 94 % og 95 % af patienterne fik kontakt med en sekretær og en sygeplejerske, mens 72 % fik kontakt med en læge. 94 % fandt lægens telefoniske rådgivning brugbar, og 96 % fandt sygeplejerskens rådgivning brugbar. Tabel 5.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om medinddragelse Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 7. I hvilket omfang inddrog ambulatoriets personale dig i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? (Passende) 92,8 566 G Spørgeskemaundersøgelse

23 Tabel 5.2. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om kommunikation Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 5a. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Læger (Meget venlige/venlige) 5b. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Sygeplejersker (Meget venlige/venlige) 5c. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Sekretærer (Meget venlige/venlige) 5d. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Bioanalytikere (hospitalslaboranter) (Meget venlige/venlige) 5e. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Fodterapeuter (Meget venlige/venlige) 5f. Hvordan oplevede du følgende faggruppers væremåde ved dit/dine besøg i ambulatoriet? Diætister (Meget venlige/venlige) 6. Oplevede du, at personalet præsenterede sig med navn og titel? (Ja, alle/ja, de fleste) 10. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger lyttede til din egen beskrivelse af dine symptomer? (I høj /I nogen ) 21. I hvilken fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? (I høj /I nogen ) 23. Har du, i tiden mellem dine besøg i ambulatoriet, forsøgt at komme i telefonisk kontakt med læger i ambulatoriet? (Ja, og jeg fik kontakt med en læge) 24. I hvilken var lægens/lægernes telefoniske rådgivning brugbar? (I høj /I nogen ) 25. Har du, i tiden mellem dine besøg i ambulatoriet, forsøgt at komme i telefonisk kontakt med sygeplejersker i ambulatoriet? (Ja, og jeg fik kontakt med en sygeplejerske) 26. I hvilken var sygeplejerskens/sygeplejerskernes telefoniske rådgivning brugbar? (I høj /I nogen ) 27. Har du haft mulighed for at komme i telefonisk kontakt med sekretærer i ambulatoriet i telefontiden? (Ja, og jeg fik kontakt med en sekretær) 98,4 566 G 99,5 567 G 98,0 550 U 98,5 518 G 98,5 330 * 97,3 483 * 86,6 566 G 93,8 548 U 95,9 537 G 72,1 161 * 93,9 115 * 94,7 318 * 96,4 301 * 94,2 363 * * Resultatet kan ikke placeres i forhold til alle ambulatorier, fordi spørgsmålet ikke var med i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

24 6. Information Temaet information omhandler den information, patienten har modtaget i/fra ambulatoriet. Patienterne efterspørger pålidelig og letforståelig information, og patienterne er derfor ikke kun blevet spurgt, om de har modtaget information, men også om kvaliteten heraf. Modstridende informationer kan skabe forvirring hos patienten, og undersøgelsen sætter derfor også fokus på, om der var overensstemmelse mellem informationer fra forskelligt personale. Generelt er de ambulante patienter på Steno Diabetes Center tilfredse med informationen. en af positive svar ligger mellem 84 % og 99 %. Sammenlignet med de medicinske ambu- Tabel 6.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om information Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 18a. Modtaget skriftlig information om undersøgelse/behandling (Ja) 18b. Hvordan vurderer du indholdet af den skriftlige information? (Virkelig godt/godt) 19. Hvordan vurderer du indholdet af den mundtlige information, du fik om din undersøgelse/behandling i ambulatoriet? (Virkelig godt/godt) 20. I hvilken stemte informationerne, du fik fra forskelligt personale i ambulatoriet, overens? (I høj /I nogen ) 22a1. Modtaget information om mødetid og -sted (Ja) 22a2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om mødetid og -sted? (Virkelig god/god) 22b1. Modtaget information om undersøgelse/behandling (Ja) 22b2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om undersøgelse/behandling? (Virkelig god/god) 22c1. Modtaget information om det videre forløb/efterbehandling (Ja) 22c2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om det videre forløb/efterbehandling? (Virkelig god/god) 22d1. Modtaget information om hvad du må gøre, og hvad du ikke må gøre, når du kommer hjem (Ja) 22d2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om, hvad du må gøre, og hvad du ikke må gøre, når du kommer hjem? (Virkelig god/god) 22e1. Modtaget information om sygdommens konsekvenser for din fremtid (Ja) 22e2. Hvordan vurderer du den skriftlige og/eller mundtlige information, du fik om sygdommens konsekvenser for din fremtid? Virkelig god/god) 84,1 541 O 96,5 455 G 96,8 562 G 95,4 477 U 98,9 555 G 98,9 549 O 99,1 548 G 98,0 543 G 98,3 519 G 95,9 510 G 93,9 488 O 94,5 458 G 89,7 505 G 91,6 453 O Spørgeskemaundersøgelse

25 latorier som helhed er information et område, hvor Steno klarer sig godt. På fire områder ligger Steno Diabetes Centers resultater over gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier, og på ni områder adskiller ambulatoriet sig ikke fra gennemsnittet. Det eneste område inden for temaet information, hvor Stenos resultatet ligger under gennemsnittet, er ved spørgsmålet om overensstemmelse mellem informationer fra forskelligt personale. Det til trods for at 95 % af patienterne svarede, at informationerne i høj eller i nogen stemte overens. Sammenhænge Yderligere analyser viser, at patienter, der havde modtaget skriftlig information om deres undersøgelse/behandling i højere havde et positivt indtryk af deres besøg i ambulatoriet. Som det ses i figur 6.1, er der blandt patienter, der havde modtaget skriftlig information, 99 % af patienterne, der havde et positivt samlet indtryk af deres besøg i ambulatoriet. Figur 6.1. Positive oplevelser fordelt på om patienten modtog skriftlig information 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Samlet vurdering af besøg i ambulartoriet Modtog skriftlig information Modtog ikke skriftlig information Den tilsvarende andel blandt patienter, der ikke havde modtaget skriftlig information, er 95 % Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

26 7. Koordination Temaet koordination omhandler ambulatoriets evne til at koordinere behandlingsforløbet, så forløbet opleves så hensigtsmæssigt som muligt af patienten. I denne undersøgelse fokuseres på, om patienten oplevede, at personalet havde tid til patienten. Endvidere belyses om patienten har oplevet, at ambulatoriet ændrede besøgsaftaler, uden patienten havde bedt om det. 93% af patienterne oplevede, at ambulatoriets læger havde tid til den enkelte patient, og samme andel (93 %) oplevede, at sygeplejerskerne havde tid til dem. For både lægernes og sygeplejerskernes vedkommende svarer dette resultat til gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Forbedringspotentialet er lidt højere ved spørgsmålet om, hvorvidt ambulatoriet havde flyttet patientens undersøgelse/behandling til en anden dag, uden patienten selv havde bedt om det. 14 % af patienterne har prøvet, at ambulatoriet flyttede deres undersøgelse/behandling. Tabel 7.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om koordination Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 11. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger havde tid til dig? (I høj /I nogen ) 13. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets sygeplejersker havde tid til dig? (I høj /I nogen ) 28. Har du oplevet, at ambulatoriet har flyttet din undersøgelse/behandling til en anden dag, uden at du selv har bedt om det? (Nej) 92,7 561 G 93,1 540 G 85,6 570 * * Resultatet kan ikke placeres i forhold til alle ambulatorier, fordi spørgsmålet ikke var med i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 Spørgeskemaundersøgelse

27 8. Overgange mellem sektorer Temaet overgange mellem sektorer fokuserer på patientens oplevelse af samarbejdet mellem Steno Diabetes Center og de øvrige sundhedsfaglige aktører, fx det offentlige hospitalsvæsen og patientens praktiserende læge. Tre ud af fire patienter på Steno Diabetes Center vidste, hvor de skulle henvende sig, hvis der opstod ændringer i deres tilstand inden deres første besøg i ambulatoriet. 82 % oplevede, at ambulatoriets læger på forhånd var godt orienteret om deres symptomer, og 67 % af patienterne vurderede, at ambulatoriet havde orienteret deres egen praktiserende læge virkelig godt eller godt om deres undersøgelse/behandling i ambulatoriet. Alle tre resultater for Steno Diabetes Center ligger under gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Tabel 8.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om overgange mellem sektorer Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 4. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, inden dit første besøg i ambulatoriet? (Ja) 8. I hvilken oplevede du, at ambulatoriets læger på forhånd var orienteret om dine symptomer? (I høj /I nogen ) 29. Hvordan vurderer du alt i alt, at ambulatoriet har orienteret din egen praktiserende læge om din undersøgelse/behandling? (Virkelig godt/godt) 73,0 527 U 81,7 552 U 66,7 252 U 26 Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

28 9. Ventetid Dette tema belyser patienternes oplevelse af ventetiden i forbindelse med behandlingsforløbet i Steno Diabetes Centers ambulatorium. Ét spørgsmål belyser ventetiden fra henvisning til første besøg i ambulatoriet, og tre spørgsmål belyser ventetiden under besøg i ambulatoriet. Endvidere er patienterne blevet spurgt, om de foretrækker, at deres undersøgelser/behandlinger i ambulatoriet finder sted samme dag eller spredes over flere dage. Hovedparten af patienterne (88 %) vurderede, at ventetiden fra henvisning til første besøg i ambulatoriet var passende. Dette resultat er bedre end gennemsnittet for alle medicinske ambulatorier. Til gengæld ligger resultaterne for Steno Diabetes Center under gennemsnittet på spørgsmålene vedrørende ventetiden under besøg i ambulatoriet. 46 % af patienterne oplevede i høj eller i nogen, at der opstod unødig ventetid i ambulatoriet, som forlængede deres besøg, og kun 23% af patienterne blev informeret om årsagen til ventetiden. Steno Diabetes Center gennemførte den 1. januar 2006 en ændring af organiseringen i ambulatoriet. I undersøgelsen blev patienterne spurgt, om omorganiseringen havde ændret ventetiden i ambulatoriet. Halvdelen af patienterne mente, at den var uændret, mens 44 % fandt, at den var blevet kortere. Steno Diabetes Center prøver så vidt muligt at samle den enkelte patients undersøgelser på samme dag, således at antallet af besøg for den enkelte patient bliver begrænset til færrest mulige. Som det er illustreret i figur 9.1, foretrækker langt de fleste patienter, at undersøgelserne samles på samme dag. Én af de mulige ulemper ved at samle undersøgelserne samme dag kan være, at der kan opstå ekstra ventetid under besøget i ambulatoriet. Figur 9.1. Vil du ideelt set foretrække, at dine undersøgelser/behandlinger finder sted samme dag eller spredes over flere dage? 2 % 98 % Foretrækker alle undersøgelser/behandlinger samme dag Foretrækker undersøgelser/behandlinger spredes over flere dage Tabel 9.1. Svarresultat og antal besvarelser for spørgsmål om ventetid Spørgsmål positive svar i % besvarelser i forhold til alle medicinske ambulatorier 3. Hvordan vurderer du ventetiden, fra du blev henvist til ambulant behandling, til du besøgte ambulatoriet første gang? (Passende) 14. I hvilken oplevede du, at der opstod unødvendig ventetid i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? (Slet ikke/i mindre ) 15. Blev du informeret om, hvorfor der var ventetid under dit/dine besøg i ambulatoriet? (Ja) 16. Steno Diabetes Centers ambulatorium fik ny organisering den 1. januar Oplever du, at ventetiden i ambulatoriet er ændret, siden omorganiseringen? (Ja, ventetiden er kortere) 88,1 539 O 55,8 559 U 22,6 234 U 43,3 418 * * Resultatet kan ikke placeres i forhold til alle ambulatorier, fordi spørgsmålet ikke var med i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 Spørgeskemaundersøgelse

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 22.597 AMBULANTE PATIENTER

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 22.597 AMBULANTE PATIENTER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 22.597 AMBULANTE PATIENTER 3 Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospitalers og -klinikkers ambulatorier 2008 - Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter i Roskilde Amt

Patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter i Roskilde Amt Patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.200 ambulante patienter i Roskilde Amt Patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.200 ambulante patienter i Roskilde Amt Patienters oplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere