Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1"

Transkript

1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad nr. 1 af 22. oktober 2015 Nærværende rettelsesblad er en del af udbudsmaterialet til udbud af indsamling af erhvervsaffald for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT SPØRGSMÅL MODTAGET AF ORDREGIVER TIL OG MED D. 19. OKTOBER BILAG 1 DATABLAD TIL SPØRGSMÅL Side 2 af 11

3 1. Generelt Ordregiver har d. 22. oktober 2015 offentliggjort følgende dokumenter: Nærværende rettelsesblad 1 Bilag 6.1. Prisliste delaftale 1 Version 2 Bilag 6.2. Prisliste delaftale 2 Version 2 Bilag 6.3. Prisliste delaftale 3 Version 2 Rettelsesblad vedrører spørgsmål og svar modtaget af Ordregiver til og med d. 19. oktober Der er offentliggjort nye versioner af prislister for at rette fejl vedr. fane 1.1., 2.1. og 3.1, samt 1.2, 2.2 og 3.2 vedr. muligheden for at indtaste hhv. procenttal, samt negative tal. 2. Spørgsmål modtaget af Ordregiver til og med d. 19. oktober 2015 Spørgsmål 1: Vil det være muligt at angive implementeringsomkostninger i et særskilt felt? Svar 1: Det vil ikke være muligt at angive implementeringsomkostninger i et særskilt felt. Priserne, Leverandøren angiver i prislisten, skal inkludere samtlige omkostninger, der er nødvendige for kontraktens opfyldelse, jævnfør kontraktudkastets afsnit 5. Dette omfatter også implementeringsomkostninger. Spørgsmål 2: Vil det være muligt at ændre de opstillede prisreguleringer på de genanvendelige fraktioner, således at disse reguleres månedsvis på baggrund af offentligt tilgængelige indekser? Svar 2: Prisregulering kan ske 2 gange årligt efter kontraktudkastets afsnit 5.2. Kontraktudkastets afsnit om prisregulering vil ikke blive ændret. Spørgsmål 3: Er der mulighed for, at I oplyser nærmere om det gennemsnitlige kobberindhold i fraktionen ledninger? Alternativt billeder af en typisk fraktion. Svar 3: Det er ikke muligt at oplyse det gennemsnitlige kobberindhold i fraktionen ledninger. Der vil typisk være tale om en blanding af ledninger og kabler klippet fra husholdningsmaskiner, radioer, ladere til mobiltelefoner, telefoner og forlængerledninger osv. Der vil i mindre omfang være tale om installationskabler fra ombygninger. Spørgsmål 4: Hvilke metaller er der i fraktionen Metal og rustfrit stål? Alternativt hvilken fraktioner afregnes der under dette i dag gerne med mængder. Alternativt billeder af denne fraktion Svar 4: Den pris der skal afgives for fraktionen Metal rustfrist stål er med udgangspunkt i at denne udelukkende indeholder rustfrit stål. Fraktionen blandet metal kan indeholde forskellige metaller og være containere, der f.eks. indeholder borde, stole, spande, tønder, dåser, hegn osv. Spørgsmål 5: Fraktionen Jern og Stål er forholdsvis stor. Findes der en nærmere beskrivelse af denne fraktion? Alternativ billeder. Side 3 af 11

4 Svar 5: Fraktionen Jern og Stål indeholder udelukkende jern og stål. Spørgsmål 6: Hvilke fraktioner vil være aktuelle i forbindelse med hastekald? Svar 6: Alle fraktioner kan som udgangspunkt være aktuelle i forbindelse med hastetilkald. Bl.a. blandet kommunalt indsamlet affald (EAK ) og Pap og karton (EAK ) vil særligt være aktuelle i forbindelse med hastetilkald. Spørgsmål 7: Såfremt dele af aftalen håndteres via underleverandør, er det så for Forsvaret acceptabelt, at medarbejderne bærer tøj med underleverandørens navn, såfremt Forsvaret selvfølgelig er gjort bekendt med valget af underleverandør? Svar 7: Ja det vil være tilstrækkelig, at underleverandørens navn fremgår tydeligt. Det bemærkes at eventuelle underleverandører også skal opfylde krav vedr. sikkerhedsgodkendelse, jævnfør Udkast til kontrakt, Bilag 5: Sikkerhedsgodkendelse. Spørgsmål 8: Hvilke krav har I til CO2-regnskabet? Det vil være særdeles svært at levere et fuldstændigt CO2-regnskab, da dette kræver en rapportering fra modtage og behandlingsanlæg som ikke er leverandørens egne. Svar 8: CO2-regnskabet vedrører selve transporten fra afhentningsstedet til behandlingsanlægget. Spørgsmål 9: Trykflasker kan det specificeres, hvilke trykflasker der er tale om (højtryksflasker/flaskegas/brandslukkere m/u halon)? Svar 9: Der er primært tale om gasflasker og brandslukkere af forskellig art. Der kan være tale om brandslukkere m/ halon. Dertil er affalds aerosoler en del af denne fraktion. Spørgsmål 10: Ædelmetaller hvilken slags affald er der tale om og hvilken type af ædelmetal? Svar 10: Der er primært tale om kobber Spørgsmål 11: Affald til deponi Er det muligt at uddybe hvilke farlige stoffer affaldet kan være forurenet med (PCB, bly, asbest)? Svar 11: I reglen sorteres materialer forurenet med bly, PCB og asbest for sig. Ofte vil disse fraktioner også blive håndteret i forbindelse med større bygge projekter og bortskaffes ofte af entreprenøren. Derfor vil der primært være tale om keramik, porcelæn, gips isolering ol. i relativt små mængder. Isolationsmaterialer kan indeholde brandhæmmende stoffer. Der kan også være tale om trykimprægneret træ. Spørgsmål 12: Slam fra phosphateringsbade til genanvendelse Er slammet pumpbart/ikke pumpart og hvordan er det emballeret, hvilke kemikalier indeholder slammet samt slammets phværdi? Svar 12: Slam fra phosphateringsbade er ikke pumpbart. Der er tale om fast materiale, der indsamles i 200 L beholder. Slammet indeholder Bonderite M-MN 112, (kendt som Thermoil Granodine 112). PH-værdien er under 6. Datablad vedr. kemikalie er vedlagt som bilag 1 til dette rettelsesblad. Side 4 af 11

5 Spørgsmål 13: Er komprimatorcontaineren 14 m3, 20 m3 og 30m3 til brug for et stationært anlæg eller mobile komprimatorer? Svar 13: Der må forventes både stationære og mobile. Spørgsmål 14: Hvilke affaldsfraktioner skal disse komprimatorer bruges til pap, vådt affald, brændbart eller andet? Svar 14: Komprimator skal anvendes til pap og karton, papir og dagrenovationslignende affald (kommunalt indsamlet affald (EAK ), eller blandet kommunalt indsamlet affald (EAK )). Spørgsmål 15: Hvordan er skildringen mellem farligt affald og farligt gods? Svar 15: Definitionen af farligt gods følger gældende love og regler, herunder ADR konventionen og bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 med senere ændringer. Definitionen af farligt affald følger 3, stk. 1, nr. 22 i bekendtgørelse om affald, nr af 18. december 2012 med senere ændringer. Spørgsmål 16: Det fremgår ikke, hvilken type materiel der anvendes til opsamling/indsamling af de forskellige fraktioner. Det fremgår som følge heraf heller ikke, hvor mange enheder af det enkelte materiel pr. fraktion, der skal tømmes/afhentes/ombyttes pr. gang. Ej heller fremgår det hvilken tømningsfrekvens tømning/afhentning/ombytning skal ske pr. materiel pr. fraktion. Dette er nødvendige informationer for afgivelse af konkret tilbud. Venligst fremsend disse, og om nødvendigt venligst udsæt tilbudsfristen svarende til de antal dage der går indtil I fremsender ovennævnte. Svar 16: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke mulighed for at oplyse, hvilken type materiel, der anvendes til opsamling/indsamling af de forskellige fraktioner. Dette er forskelligt for de enkelte driftsområder. Spørgsmål 17: Hvad er det for noget papir, der skal mobilmakuleres? Er det kontorpapir? Svar 17: Ja det er kontorpapir, der skal sikkerhedsmakuleres. Spørgsmål 18: Hvor skal priserne på blandet kommunalt indsamlet affald skrives i tilbudslisten? Svar 18: Blandet kommunalt indsamlet affald er forbrændingsegnet affald. Der skal ikke afgives en pris for forbrænding af affald. Leverandører viderefakturerer direkte omkostninger ved forbrænding uden meromkostninger for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf. udkast til kontrakt version 1 afsnit 5.4. Spørgsmål 19: Hvor skal priserne på kommunalt indsamlet affald skrives i tilbudslisten? Svar 19: Kommunalt indsamlet affald er forbrændingsegnet affald, der udelukkende indsamles på en kommunal indsamlingsordning. Der skal derfor ikke afgives en pris vedr. indsamling af denne fraktion. Spørgsmål 20: Hvor skal priserne på tøj skrives i tilbudslisten? Side 5 af 11

6 Svar 20: Tøj håndteres som udgangspunkt som forbrændingsegnet affald. Se i øvrigt svar på spørgsmål 18. Spørgsmål 21: Hvilken stand er pallerne? Afhængig af stand svinger prisen med ca. 40 kr. pr. stk. Svar 21: Der må forventes paller af varierende stand, dog vil der være tale om hele paller. Spørgsmål 22: Hvad er blandet kommunalt affald? Kan I nøjere beskrive fraktionen? Svar 22: Blandet kommunalt indsamlet affald beskrives med EAK-koden Der er tale om forbrændingsegnet affald. Der vil f.eks. være tale om dagrenovationslignende affald og containere med småt brændbart/rest affald. Spørgsmål 23: Hvad er kommunalt indsamlet affald? Kan I nøjere beskrive fraktionen? Svar 23: Kommunalt indsamlet affald beskrives med EAK-koden Der er tale om forbrændingsegnet affald, der indsamles på en kommunal indsamlingsordning. Der vil være tale om dagrenovationslignende affald. Spørgsmål 24: Hvordan skriver man negative priser ind i på en fraktion der er genanvendelig? Du kan sagtens have genanvendelige fraktioner, som det koster penge af komme af med. Svar 24: Der skal angives en pris for genanvendelse og en pris for behandling af genanvendelige fraktioner. Der kan angives negative priser ved genanvendelige fraktioner ved enten at angive en behandlingspris, der er højere end prisen for genanvendelse, eller ved at angive en negativ pris i kolonnen for genanvendelse. Det var ved en fejl ikke muligt at indtaste en negativ pris i denne kolonne og der er derfor i forbindelse med offentliggørelse at dette rettelsesblad, offentliggjort en version 2 af prislisterne, hvor dette er muligt. Spørgsmål 25: Udbudsbetingelser Version 1: Pkt. 11 Tidsplan for udbudsforretningen Der er utrolig kort tid mellem tildeling af kontrakt og opstart af kontrakt, kun 1 måned, og for alle andre end den nuværende renovatør, er det ikke muligt at have containermateriellet mv. klar til at være sat ud pr. 1. januar Det giver den/de nuværende renovatører en konkurrenceforvridende fordel, i forhold til de øvrige bydende. Der er ingen ud over de nuværende renovatører, som har så meget materiel på lager, så man blot kan levere fra sit lager. Materiellet forlanges indkøbt og leveret samt udbragt på 1 måned, hvori der også er indeholdt en juleperiode. Endvidere truer FES med bod, hvis man ikke overholder den urimelige tidsfrist Er det ikke muligt at udskyde opstart til eksempelvis 1. marts 2016, så den/de der får tildelt opgaven/opgaverne kan nå at beordre containermateriellet, få det hjem og sat ud på de ønskede tømningssteder? Svar 25: Nej, opstart af kontrakt vil ikke blive udskudt til 1. marts Spørgsmål 26: Bilag 4 Bod - Version 1 Tabel 5 Bodsudløsende forhold vedrørende elev- og lærlingeuddannelser Side 6 af 11

7 Det er temmelig høj bod, også når der tages i betragtning, at opgaven kan risikere kun at komme til at løbe 1 år. Hvordan opgøres manglende beskæftigelse af mindst 3 % af de årsværk der medvirker til at opfylde aftalen? 3 % af 1 årsværk (1924 timer pr. år) er 57,6 timer. Det svarer til, at der skal være ansat 33,4 mand (årsværk) før det udløser, at der skal antages en lærling. Hvordan stiller FES sig, hvis der kun er mand til en delentreprise? Frafalder man så kravet? Al kørsel foregår jo med forskellige biler og chauffører afhængig af kørselsopgaven og der er indlejede underentreprenører mv., alt sammen til afregningspriser pr. tømning og ikke pr. time. Hvordan skal leverandøren opgøre dette? Og hvordan vil FES kontrollere dette? Et lærlingeforhold inden for transportbranchen varer 2½ år, og kontrakten løber kun i 2 år, og det er ikke sikkert, at man kan få en lærling fra første dag kontrakten starter op. FES opfordres til i dette tilfælde at ændre kravet om %-vis opgørelse, til at kræve at der (eksempelvis) antages 1 lærling pr. delaftale. Svar 26: Det er leverandøren, der skal dokumentere opfyldelse af beskæftigelseskravet vedr. elever og lærlinge, jf. bilag 2 Opgavebeskrivelse. Lærlinge og elever hos eventuelle underleverandører medregnes til opfyldelse af kravet på samme måde som leverandørens egne medarbejdere. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kræver at 3% af de årsværk, der anvendes til at opfylde aftalen til stadighed er besat med en eller flere medarbejdere under en lærlinge- eller elevuddannelse. Kravet vil ikke blive frafaldet. Spørgsmål 27: Bilag 6: Prislister: Bekræft venligst at kolonner med blå farve er til rent internt brug i FES. Hvis dette ikke kan bekræftes, bedes det oplyst hvorfor Samlet pris per containertype for almindelige indsamlinger kun medtager 90 % af prisen og tilsvarende med..indsamlinger på hastetilkald kun medtages med 10 % plus Procentsats der lægges til den tilbudte pris., eller er det en fejl? Det gule felt hvori der skal indtastes en Procentsats, der lægges til den tilbudte pris Hvis der eks.vis indtastes 10 i feltet, kommer der en fejlmeddelelse frem, som siger Fejl Indtast et helt tal mellem FES opfordres til at rette fejlen og udsende nye tilbudslister. Svar 27: De blå felter i prislisten anvendes til evaluering af de indkomne priser, hvor enhedsprisen ganges op med de indikative mængder. Ved fane 1.1. Prissætning indsamling foretages evalueringen på baggrund af en estimeret andel af almindelige indsamlinger og hasteindsamlinger på hhv. 90% og 10%. De hhv. 90% og 10% ganges med de estimerede antal indsamlinger, og altså ikke den tilbudte pris. Det vil sige, at hvis der er estimeret 100 indsamlinger af en 90 L minicontainer, er det estimeret, at der vil være tale om 90 almindelige indsamlinger og 10 hastetilkald. Der var desuden tale om en fejl i prislistens felt til Procentsats der lægges til den tilbudte pris. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har samtidigt med offentliggørelse af dette rettelsesblad, udsendt en version 2 af prislisterne, hvor det er muligt at indtaste f.eks. 10% i feltet. Spørgsmål 28: Bilag 6: Prislister: Pris pr. indsamling per containertype ; Side 7 af 11

8 Glas- og flaskecontainere Hvilken størrelse (antal m3/liter) skal der gives tilbud på? (Gælder også ved lejepris) Svar 28: Der skal afgives pris på størrelsen 2,5-3m3. Spørgsmål 29 Bilag 6: Prislister: Farligt affald 180 indsamlinger Er det per runde, eller pr. tilkald? Hvordan opgøres dette? Svar 29: Prisen der afgives for indsamling af farligt affald skal være pr. tilkald pr. etablissement. En indsamling ved et etablissement kan dække over en eller flere pålæsninger ved et eller flere affaldsoplag. Der kan således være tale om en indsamlingsrunde inden for det pågældende etablissement. Indsamling ved f.eks. to etablissementer under ét driftsområder vil udgøre 2 indsamlinger. Spørgsmål 30: Udkast til kontrakt Version 1: Pkt. 4.2 opsigelse Det er ikke rimeligt, at FES kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel, taget i betragtning, at der skal investeres flere millioner kroner i containermateriel, som så kan opsiges efter 1 år. FES opfordres til at fjerne denne passus. Svar 30: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fastholder muligheden for opsigelse efter 1 år i afsnit 4.2 til udkast til kontrakt. Spørgsmål 31: Udkast til kontrakt Version 1: Pkt. 5.2 Prisregulering Priser reguleres 1 gang om året Indekset der henvises til, reguleres løbende hvert kvartal, så det afspejler den løbende udvikling i omkostningerne. FES opfordres derfor til at regulering finder sted hvert kvartal, hvilket giver en mere retfærdig pris for både udbyder og renovatør, da pris på dieselbrændstof er meget svingende, med både opad- og nedadgående priser. Svar 31: Prisregulering af indsamling, behandling, slamsugning og mobilmakulering sker 1 gang årligt efter udkast til kontrakt afsnit Kontraktens afsnit vil ikke blive ændret. Spørgsmål 32: Hvordan skal kolonnen behandlingspris pr. ton fortolkes i prisaftalen under genanvendelige fraktioner? Såfremt der er tale om oparbejdning kan for en fraktion, kan de 2 kolonner ved modregnes hvorved det bliver nok med en enkelt kolonne? Svar 32: I prislisten skal angives 2 priser for genanvendelige fraktioner: - Pris pr. ton for genanvendelse: Den angivne pris vil være et udtryk for det vederlag, som tilbudsgiveren skal udbetale til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for de genanvendelige affaldsfraktioner. Prisen for genanvendelse kan være 0 eller negativ, altså svarende til en omkostning ved afsætning af materialet til genanvendelse. - Behandlingspris pr. ton: Tilbudsgiver skal angive en behandlingspris pr. ton. Den angivne pris vil være udtryk for det vederlag, som tilbudsgiveren er berettiget til at få udbetalt for at behandle Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses genanvendelige erhvervsaffald. Det kan som udgangspunkt ikke forventes, at det er muligt at modregne de to ydelser. Side 8 af 11

9 Spørgsmål 33: Bilag 4 Bod, Version 1 I lyset af forseelserne og de bodsudløsende forhold mener vi generet set at beløbsstørrelserne i bodsbestemmelserne er meget høje og ude af proportioner. Vil derfor anmode om at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse revurderer bodsbestemmelserne, både generelt og med hensyn til beløbsstørrelserne. Svar 33: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fastholder Bilag 4 Bod og ændrer altså ikke bodsbestemmelserne. Spørgsmål 34: Bilag 4 Bod, Version 1 ID 7 og 8 Vores virksomhed har altid haft stor fokus på og glæde af at uddanne elever og lærlinge. I hele landet og i mange forskellige funktioner er der ansat elever og lærlinge. Ud af en samlet medarbejderstab på 940 personer, er der i gennemsnit ansat 23 elever og lærlinge. Samlet set er det derfor ikke muligt at opnå at 3% af virksomhedens medarbejdere er elever eller lærlinge. Elever og lærlinge beskæftiger sig hver dag, direkte og indirekte, med mange forskellige opgaver for mange forskellige kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor ikke muligt at dokumentere antal timer en elev eller lærling har været beskæftiget med udførsel af arbejde for enkelte virksomheder. Vi anmoder derfor om at bodsbestemmelse ID 7 og ID 8 revurderes. Svar 34: Se svar på spørgsmål 26. Det bemærkes, at kravet vedrører 3% af de årsværk, der anvendes til at opfylde denne aftale. Kravet vedrører ikke 3% af virksomhedens samlede medarbejdere. Det er ikke muligt at ændre kravet til at omfatte elever og lærlinge, som ikke beskæftiger sig med løsning af opgaver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Spørgsmål 35: Bilag 4 Bod, Version 1 ID 15 Hvis Forsvaret ønsker en levering eller ombytning af en komprimator eller en special beholder/container, kan leveringstiden overstige 4 uger. Beder derfor om at kravet på 4 uger ikke omhandler disse type containere. Svar 35: Leverandøren og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan konkret aftale at komprimator eller special container blot skal leveres inden for rimelig tid. Spørgsmål 36: Udkast til kontrakt 5.2.3: Side 7. Foreslår at regulering af genanvendeligt affald reguleres hver måned, i stedet for 2 gange om året. Visse genanvendelige produkter svinger meget i pris, og det er derfor relevant at afregne til aktuelle priser. Svar 36: Se svar på spørgsmål 2. Side 9 af 11

10 Spørgsmål 37: Tilbudslisterne nr. 1.1, 2.1 og 3.1. Efter feltet med tilbudspriser- enhedspriser er et felt nedenunder, hvor De ønsker et procenttillæg for hastetilkald. Men en fast fælles procentsats er ikke egnet, fordi omkostninger ved hastetilkald primært er afhængigt af afstanden enheden. Således er et korrekt relateret fast procenttillæg ikke muligt ved et spænd fra en 90 liter minicontainer contra en 30 m3 komprimatorcontainer. Svar 37: Tilbudsgiver skal angive en fast procentsats, der skal lægges til prisen for en almindelig indsamling, jf. bilag 6.1, 6.2, 6.3 bilagsliste. Spørgsmål 38: Vedrørende tilbudslisterne 1.1, 2.1 og 3.1. Der er 1 kolonne med pris pr. ton for fraktionen og en kolonne med behandlingspris. Men prisen for aflevering og pris for behandling er ikke adskilt ved aflevering til [red. nogle virksomheder] der modtager genanvendelige fraktioner, der er således ikke nogen særskilt behandlingspris. Svar 38: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse afregner med sin(e) direkte kontraktpart(er). Hvordan kontraktparterne afregner med eventuelle underleverandører er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uvedkommende. Spørgsmål 39: Tilbudslisterne nr. 1.1, 2.1 og 3.1 er ikke anført hvilken fraktion beholdere eller containere indeholder, det er derfor ikke muligt at afgive tømningsprisen, fordi transportafstanden er forskellig fra hver type indhold, der transporteres/tømmes. Svar 39: Se svar på spørgsmål 16. Spørgsmål 40: Spørgsmål 4) Tilbudslisterne nr. 1.5, 2.5 og 3.5 prissætning af beholder og containerleje. Containere fra størrelse 10 m3 til 15 m3 kan være både ophalercontainere og vippecontainere med væsentlig store prisforskelle i indkøb og følgelig leje, men også i transportpris hvor der ligeledes er store forskelle på at transportere og tømme samt returnere en ophalercontainer og tømme en vippecontainer op i en komprimatorbil og lade den tomme vippecontainer blive stående for fornyet brug af lokationen. Svar 40: Leje af og indsamling fra vippecontainere skal ikke prissættes særskilt. Der skal gives en pris, der omfatter både vippecontainere og ophalercontainere. Side 10 af 11

11 Bilag 1 datablad til spørgsmål 12 Side 11 af 11

12

13

14

15

16

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Bilag 1: Definitioner Version 1

Bilag 1: Definitioner Version 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Bilag 1: Definitioner Version 1 Bilag 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Formål... 3 2. Funktionsbeskrivelse... 4 3. Minimumskriterier... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Formål... 3 2. Funktionsbeskrivelse... 4 3. Minimumskriterier... 5 Sagsnr. 2015/000136 Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Rammeaftale om indkøb af skilte til affaldsoplag til Forsvarsministeriet med underliggende styrelser KRAVSPECIFIKATION 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse

Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse Med udbudsbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger udbudspræsentation: Den 9. februar

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune

Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune November 2005 sagsnr. 04/4142 Indholdsfortegnelse 1 HELSINGØR KOMMUNES FORORD... 4 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 2.1 ORDREGIVER OG DEN

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere