ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-41"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /24 AM\ doc

3 1 Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos Punkt 1 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN), som en international organisation bestående af stater, og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning; understreger, at FN's faktiske retssubjekter er verdenssamfundets suveræne stater, mens EU siden 2011 har haft styrket observatørstatus i FN, sammenlignet med andre regionale organer, og dermed har ret til at tale i debatter, at fremsætte forslag og stille ændringsforslag, at stille spørgsmål til dagsordenen og at uddele dokumenter på grundlag af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; opfordrer, i betragtning af den stigende globale indbyrdes afhængighed og nye civilisatoriske udfordringer, til en bedre forbindelse mellem EU's medlemsstater med hensyn til deres fælles foranstaltninger og fællesskabets foranstaltninger, så de kan leve op til deres ansvar for en fredelig og civil håndtering af globale udfordringer på grundlag af anerkendte normer i gældende international ret og principperne om multilateralt samarbejde inden for rammerne af et ligeværdigt partnerskab og samarbejde; opfordrer derfor, til at der udvikles et tæt samarbejde og en tæt koordinering med FN's forskellige strukturer; AM\ doc 3/24 PE v01-00

4 2 Marcus Pretzell Punkt 1 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, hvis medlemsstater også er individuelle og uafhængige medlemmer af FN, hvilket de uden tvivl fortsat vil være, og dermed et eksempel på det grundlæggende princip om nærhed; opfordrer til, at hver enkelt medlemsstats indflydelse stabiliseres, samtidig med at den fungerende forbindelse mellem EU og FN opretholdes; 3 Claudia Tapardel Punkt 1 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til et bedre samarbejde mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer (agenturer, fonde, programmer, udvalg og komitéer) ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; PE v /24 AM\ doc

5 4 David McAllister Punkt 1 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; EU bør i denne sammenhæng reelt handle som en global aktør i FN og stræbe mod yderligere at forbedre sin indflydelse og synlighed på den internationale scene i overensstemmelse med bogstav og ånd i Lissabontraktaten; 5 Eva Paunova Punkt 1 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket 1. tager både hensyn til den komplekse institutionelle opbygning af De Forenede Nationer (FN) og den særlige karakter af Den Europæiske Union (EU) som en overstatslig sammenslutning med styrket AM\ doc 5/24 PE v01-00

6 observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; observatørstatus i FN, men hvis medlemsstater også er individuelle medlemmer af FN; opfordrer til en bedre forbindelse og et effektivt samarbejde mellem både FN-aktører og FN's forskellige strukturer ved en forbedring af den overordnede koordinering og sammenhæng; 6 Helmut Scholz, Barbara Spinelli Punkt 1 a (nyt) 1a. mener, at EU's styrkede status i FN bør bane vejen for en tættere samhørighed og et tættere samarbejde blandt andre grupper af stater, både i deres regionale organisationer og inden for FN-systemet, således at de kan fremføre deres synspunkter i Sikkerhedsrådet mere markant, og samtidig sikre en mere afbalanceret repræsentativitet i dette organ; 7 Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen Punkt 1 a (nyt) 1a. påpeger, at det med henblik på en bedre opnåelse af EU's udenrigspolitiske mål er af afgørende betydning, at EU forbedrer sin interne koordinering på PE v /24 AM\ doc

7 dette område; opfordrer medlemsstaterne og EU's institutioner til at overveje, hvordan alle nødvendige redskaber kan stilles til rådighed for at nå en fuldstændig fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som positionerer EU som en enkelt international aktør; 8 Fabio Massimo Castaldo Punkt 1 a (nyt) 1a. opfordrer medlemsstaterne til på forhånd at enes om en fælles holdning vedrørende alle relevante spørgsmål med henblik på at gøre det muligt at give Unionen en mere fremtrædende rolle i de internationale organisationer og minder om, at hvervet som højtstående repræsentant i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål blev indført med sigte på at gøre det muligt for Unionen at tale med én stemme, og at den højtstående repræsentant derfor bør gives mulighed for at varetage sin rolle til fulde også i disse sammenhænge; Or. it 9 Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen Punkt 1 b (nyt) 1b. kræver, at FN, Kommissionen og AM\ doc 7/24 PE v01-00

8 Rådet holder Parlamentet fuldt underrettet om deres koordinering med henblik på at inddrage Parlamentet i fastsættelsen og revideringen af EU's udenrigspolitiske mål; 10 Helmut Scholz, Barbara Spinelli Punkt 2 2. støtter FN s reformdagsorden til udtryk for effektiv multilateralisme, samtidig med at det anerkender EU's styrkede status i FN s Generalforsamling som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 og vedtagelsen af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; 2. bekræfter FN's centrale rolle for så vidt angår lovliggørelsen af internationale forbindelser, institutionaliseringen af dialogen mellem befolkningerne i verdenssamfundet om politiske, økonomiske, sociale, økologiske, kulturelle, finansielle og juridiske udfordringer, og ligeledes den ikkevoldelige løsning på konflikter mellem disse befolkninger; støtter FN's reformdagsorden som, samtidig med at der tages hensyn til de grundlæggende ændringer af karakteristika i det internationale samfund af stater siden grundlæggelsen af De Forenede Nationer, herunder fremkomsten af EU som aktør, bør sigte mod en grundlæggende demokratisering af de eksisterende strukturer gennem mere omfattende overvågnings- og beslutningsbeføjelser til Generalforsamlingen over for Sikkerhedsrådet, mod en styrkelse af den eksisterende multilateralisme gennem en øget repræsentativitet, hovedsagelig af afrikanske og latinamerikanske lande i Sikkerhedsrådet samt gennem en betydelig styrkelse, både politisk og finansiel, af rollen for de eksisterende regionale organisationer, for underordnede organer og instanser med en særlig status ved ydelsen af deres egne PE v /24 AM\ doc

9 specifikke bidrag til opnåelse af målsætningerne i FN-pagten; 11 Marcus Pretzell Punkt 2 2. støtter FN s reformdagsorden til udtryk for effektiv multilateralisme, samtidig med at det anerkender EU's styrkede status i FN s Generalforsamling som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 og vedtagelsen af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; 2. støtter FN s reformdagsorden til udtryk for effektiv multilateralisme, samtidig med at det anerkender EU's særlige status i FN s Generalforsamling som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009, som til fulde anerkender nærhedsprincippet som et vigtigt element, og vedtagelsen af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; 12 Claudia Tapardel Punkt 2 2. støtter FN s reformdagsorden til udtryk for effektiv multilateralisme, samtidig med at det anerkender EU's styrkede status i FN s Generalforsamling som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 og vedtagelsen af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; 2. støtter FN s reformdagsorden til udtryk for effektiv multilateralisme, samtidig med at det anerkender EU's styrkede status i FN s Generalforsamling som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 og vedtagelsen af FN s resolution 65/276 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN s arbejde af 3. maj 2011; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Parlamentet om, hvordan resolutionen er blevet AM\ doc 9/24 PE v01-00

10 gennemført, og hvilke konklusioner der kan drages for at sikre mere effektiv multilateralisme; 13 Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen Punkt 2 a (nyt) 2 a. opfordrer til en reform af Sikkerhedsrådet med henblik på at sikre Den Europæiske Union en permanent plads som erstatning for de to permanente medlemmer og de roterende europæiske medlemmer; forslår, at EU bør have én stemme i dette organ; 14 Fabio Massimo Castaldo Punkt 2 a (nyt) 2a. kræver, at de nødvendige forhandlinger og procedurer indledes, således at Den Europæiske Union hurtigst muligt kan blive permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd; Or. it 15 Josep-Maria Terricabras PE v /24 AM\ doc

11 for Verts/ALE-Gruppen Punkt 2 b (nyt) 2b. foreslår en reform af Sikkerhedsrådet med henblik på kun at tillade vetoret, hvis denne beslutning støttes af mindst halvdelen af dets permanente medlemmer; 16 Claudia Tapardel Punkt 3 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt bæredygtig udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; 17 Marcus Pretzell Punkt 3 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, AM\ doc 11/24 PE v01-00

12 menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør, idet det supplerer hver enkelt medlemsstats individuelle tiltag, som det er fastsat i Lissabontraktaten og Maastrichttraktaten, som specifikt understreger, at subsidiaritet er et uundværligt og vigtigt element i en føderal union af stater som EU og en afgørende og central del af dets reguleringskoncept; 18 Eva Paunova Punkt 3 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som en aktiv global aktør; 19 Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens Punkt 3 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og 3. minder om, at de grundlæggende principper for begge internationale enheder er de samme, og understreger, at der bør sigtes mod disse fælles værdier og kompromisser som det væsentligste PE v /24 AM\ doc

13 desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; samarbejdsgrundlag; understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; 20 Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos Punkt 3 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; 3. understreger, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er af afgørende betydning for FN's arbejde under alle tre søjler - fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udvikling - og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør; bekræfter den centrale rolle, som forebyggelse og bekæmpelse af årsagerne spiller for imødegåelsen af voldelige konflikter og løsningen på nye civilisatoriske udfordringer; 21 Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens Punkt 3 a (nyt) 3 a. understreger den højtstående repræsentants rolle, jf. artikel 18 i TEU, i at varetage Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; gentager sin opfordring til, at den højtstående repræsentant bliver AM\ doc 13/24 PE v01-00

14 EU's vigtigste repræsentant udadtil i internationale fora, ikke mindst i De Forenede Nationer; 22 Helmut Scholz, Barbara Spinelli Punkt 3 a (nyt) 3a. understreger, at en parlamentarisk forsamling under FN, oprettet under artikel 22 i FN's charter, kunne være et udgangspunkt for demokratisering af De Forenede Nationer; 23 Marcus Pretzell Punkt 4 4. er fast besluttet på at gøre FN s system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt; 4. er fast besluttet på at gøre FN s system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer, bl.a. ved at gøre Tyskland til permanent medlem af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt, men uden at begrænse nærhedsprincippet og derfor under overholdelse af kontrollen med anvendelsen af nærhedsprincippet og forebyggende foranstaltninger såsom retten til at kritisere og klage, som er tildelt det nationale parlament i hver PE v /24 AM\ doc

15 enkelt EU-medlemsstat med Lissabontraktaten; 24 Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos Punkt 4 4. er fast besluttet på at gøre FN s system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt; 4. er fast besluttet på at gøre FN s system og dets mange institutioner og strukturer bedre egnet til nye globale udfordringer og udviklinger og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt; gentager sin støtte til, at parlamentariske og samfundsmæssige aktører gives en repræsentativ ret i drøftelsen af emner under FN, som berører dem direkte; 25 Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens Punkt 4 4. er fast besluttet på at gøre FN s system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt; 4. er fast besluttet på at gøre FN s system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer og øge dets gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet ved at undgå overlapninger og ved at anvende FN s forskellige strukturer mere rationelt; foreslår, at erfaringerne fra EU's tværnationale beslutningstagning kan være et nyttigt bidrag til reformprocessen i FN, navnlig AM\ doc 15/24 PE v01-00

16 for så vidt angår Sikkerhedsrådet; 26 Claudia Tapardel, Mercedes Bresso Punkt 4 - nr. 1 (nyt) 1) minder om, at en reform af FN's Sikkerhedsråd er en del af en overordnet dagsorden til reform af FN-systemet og et centralt, langsigtet mål for EU; opfordrer derfor til aktiv støtte til en omfattende reform af FN's Sikkerhedsråd med henblik på at give EU en permanent plads; 27 Claudia Tapardel, Mercedes Bresso Punkt 4 - nr. 2 (nyt) 2) opfordrer til støtte af en kvindelig europæisk kandidat til posten som FN's generalsekretær i det kommende valg; 28 Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos Punkt 4 a (nyt) PE v /24 AM\ doc

17 4 a. opfordrer, set i lyset af det kommende valg af en ny generalsekretær for FN inden 2017, til en ændret udvælgelsesprocedure, som er gennemsigtig med hensyn til kriterier og procedurer for FN's medlemsstater og for deres udøvende og parlamentariske strukturer, for civilsamfundet, offentligheden og medierne, og på samme tid fremmer ligestilling mellem kønnene; 29 Jo Leinen Punkt 4 a (nyt) 4 a. gentager sin opfordring til fremme af oprettelsen af en parlamentarisk forsamling, der supplerer Generalforsamlingen, inden for FN's system med henblik på at øge den demokratiske ansvarliggørelse og gennemsigtigheden af global regeringsførelse og at muliggøre større offentlig deltagelse i FN's aktiviteter; 30 Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos Punkt 5 5. minder om, at EU og dets medlemsstater 5. minder om, at EU og dets medlemsstater AM\ doc 17/24 PE v01-00

18 tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at Kommissionen og EU's medlemsstaterne lægger pres på FN for en konsekvent gennemførelse af FN's initiativ for gennemsigtighed og ansvarliggørelse, og holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; 31 Claudia Tapardel Punkt 5 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden for Kommissionen til at udvikle en fælles holdning for medlemsstaterne i denne henseende; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EUbidrag; PE v /24 AM\ doc

19 32 Marcus Pretzell Punkt 5 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; 5. minder om, at EU og også dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag, og opfordrer desuden til en bedre integration af EU-medlemsstaterne i FN's beslutningsprocesser ved at lade dem være repræsenteret i de respektive komitéer på alle niveauer; 33 Eva Paunova Punkt 5 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet AM\ doc 19/24 PE v01-00

20 behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; behørigt og rettidigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; 34 Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens Punkt 5 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EU-bidrag; 5. minder om, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN s budget; minder om, at EU's forpligtelse også afspejles ikke blot i det finansielle beløb, men ligeledes i samarbejdet med menneskelig kapital og med teknisk viden; insisterer derfor, i overensstemmelse med ånden i "Delivering as One" -initiativet (en leder, et budget, et program, et kontor) på nødvendigheden af at sikre en større synlighed af EU s midler, der kanaliseres gennem FN, samt en effektiv udnyttelse af de pågældende midler; anmoder om, at FN og Kommissionen holder Parlamentet behørigt underrettet om FN's anvendelse af EUbidrag; 35 David McAllister Punkt 5 a (nyt) 5a. bifalder, at kanalisering af EU-støtte gennem FN sætter EU i stand til at støtte regioner i verden, som det måske ikke er muligt at nå på egen hånd; er PE v /24 AM\ doc

21 opmærksom på den betydelige, grundlæggende risiko ved at levere bistand i konfliktramte regioner; beklager imidlertid, at rapporteringen til Kommissionen fra de partnerorganisationer, der er ansvarlige for at gennemføre Unionens budget som led i en indirekte forvaltning, ofte er forsinket, ufuldstændig eller utilstrækkeligt resultatorienteret, hvorfor Kommissionen er afskåret fra at udøve sin kontrolfunktion korrekt; 36 Eva Paunova Punkt 6 6. mener, at samarbejdet mellem EU og FN om fredsbevarende foranstaltninger er afgørende for at bistå politiske missioner og mæglingsrelaterede aktiviteter samt for at strømline planlægningsprocedurer. 6. mener, at samarbejdet mellem EU og FN om fredsbevarende foranstaltninger er afgørende for at bistå politiske missioner og mæglingsrelaterede aktiviteter samt for at strømline planlægningsprocedurer, og støtter i denne henseende revideringen af FN's fredsstøttende operationer fuldt ud. 37 Helmut Scholz, Barbara Spinelli Punkt 6 6. mener, at samarbejdet mellem EU og FN om fredsbevarende foranstaltninger er afgørende for at bistå politiske missioner og mæglingsrelaterede aktiviteter samt for 6. mener, at samarbejdet mellem EU og FN om fredsbevarende foranstaltninger skal være afgørende for at bistå politiske missioner og mæglingsrelaterede AM\ doc 21/24 PE v01-00

22 at strømline planlægningsprocedurer. aktiviteter samt for at strømline planlægningsprocedurer, navnlig med hensyn til en konsekvent gennemførelse af årtusindudviklingsmålene efter 2015 gennem en større sammenhæng i udviklingspolitikken, også med hensyn til i EU's optræden på områderne for udenrigs- og sikkerhedspolitik, international handel og verdensøkonomi, udviklings- og international klimapolitik og politiske og sociale menneskerettighedspolitikker; 38 David McAllister Punkt 6 a (nyt) 6a. anerkender, at EU er nødt til at gøre FN's system bedre egnet til nye globale magtkonfigurationer, men mener, at forfølgelsen af disse reformer har været hæmmet af, at der mangler en fælles holdning blandt medlemsstaterne, især når det drejer sig om international fredsog sikkerhedsarkitektur, og har bidraget til - eller i det mindste ikke løst - det nuværende dødvande vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet; 39 David McAllister Punkt 6 b (nyt) PE v /24 AM\ doc

23 6b. understreger EU s nuværende prioriteringer for FN s Generalforsamlings 69. samling, der gentager EU s mangeårige krav om, at FN strømliner sine strukturer, sit budget og sine arbejdsmetoder uden at vige tilbage for vanskelige emner som f.eks. reformen af Sikkerhedsrådet; 40 David McAllister Punkt 6 c (nyt) 6c. understreger, at FN's Generalforsamling, der repræsenterer alle medlemslandenes regeringer, er nødt til at have midler og metoder til at udstikke retningslinjer for FN-systemet og samordne alle dets aktiviteter; 41 David McAllister Punkt 6 d (nyt) 6d. anbefaler Rådet aktivt at støtte en omfattende reform af FN-systemet, og navnlig dets Sikkerhedsråd, for at styrke dets legitimitet, regionale repræsentation, ansvarlighed og effektivitet; at arbejde hen imod EU s langsigtede mål om en AM\ doc 23/24 PE v01-00

24 plads i et udvidet FN-Sikkerhedsråd; at sikre EU's kohærens og effektivitet som global aktør med det formål at handle på en hurtig og omfattende måde og udsende et enstemmigt budskab ved at forbedre koordineringen af medlemsstaternes holdninger og samarbejdet mellem EU- Udenrigstjenesten og medlemsstaterne; i denne forbindelse at opfordre EU- Udenrigstjenesten til, især gennem EUdelegationerne i New York og Genève, at arbejde for at øge EU s kohærens; PE v /24 AM\ doc

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 26.10.2011 2011/2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE472.222v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\881877.doc PE473.915v03-00

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0250 (NLE) 13358/15 ECOFIN 801 UEM 386 FORSLAG fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PUBLIC PESC865 COSDP648 COWEB148 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEomudnævnelseafDenEuropæiskeUnions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0510/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Glenys Kinnock,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.1.2013 2012/2205(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Georgios Papanikolaou (PE500.644v01-00) om decharge for gennemførelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere