Kan det betale sig? pionerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan det betale sig? pionerer"

Transkript

1 pionerer Kan det betale sig? Er døgnbehandling en reel løsning - økonomisk såvel som menneskeligt? En undersøgelse af, hvordan det gik årgang 2007 på Opbygningsgården, sætter tanker i gang. AF HANNE HOLM HAGE-ALI & DAVID LINDEN Økonomi har altid været en væsentlig faktor for arbejdet på rusmiddelområdet, og efter kommunalreformen og den finansielle krise har vi på døgnområdet oplevet, at mange kommuner etablerer deres egen dagbehandling. Færre borgere visiteres til døgnbehandling, og de, der kommer i døgnbehandling, får kortere ophold end tidligere. Opbygningsgården er et døgnbehandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Thy med plads til 17 beboere. Vi har mærket konsekvenserne af denne udvikling i form af manglende indtjening, hvilket tvinger os til hele tiden at arbejde med forandring, effektivisering og begreberne cost benefit og cost efficiency, som på vestjysk hedder: Kan det betale sig? Set i et samfundsmæssigt perspektiv kan man også spørge, om behandling betaler sig? Da vi i 2011 hørte om en svensk undersøgelse af, hvor store omkostninger der er for samfundet i forbindelse med, at mennesker havner i sociale problemer (se box), brugte vi det som en anledning til at kigge på vores egne resultater. Vi havde en fornemmelse af, at det går mange af de tidligere beboere godt, men vi havde aldrig forsøgt at sætte tal på, hvor mange det drejede sig om. Så vi gik i gang med at undersøge, hvor mange af de beboere, der var i behandling på Opbygningsgården i 2007, der er blevet selvforsørgende, er kommet ud af kriminalitet og vold og ikke er en økonomisk belastning for samfundet. I denne artikel vil vi gennemgå undersøgelsen om beboerne fra 2007 samt redegøre for vores behandlingsmodel Det Terapeutiske Samfund Phoenix House, og hvordan den på Opbygningsgården er udviklet siden starten i Desuden vil vi give et bud på, hvad vi tror, det er i behandlingsmodellen, der virker for beboerne. Hvad er effekten, og hvad skaber en forandring? Det at vise effekt eller virkning af 76

2 Det satte os i gang: Den svenske undersøgelse To svenske nationaløkonomer og fremtidsforskere, Ingvar Nilsson og Anders Wadeskog, har kortlagt de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke bliver grebet tidligt ind i forhold til børn og unge, der er truet af marginalisering. Undersøgelsen er beskrevet i rapporten: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga, Hovedrapport og sammenfatning kan hentes på hhv. og en behandling er på ingen måde nemt. Mads Uffe Pedersen og Morten Hesse fra Center for Rusmiddelforskning har defineret behandlingseffekten på denne måde: de positive forandringer i klientens stofmisbrug/afhængighed, som med rimelig sandsynlighed kan tilskrives en given social stofmisbrugsbehandling. Skulle man pege på en specifik positiv forandring, kunne det eksempelvis være stoffrihed, hvilket for de flestes beboeres vedkommende opnås ret kort tid efter behandlingens begyndelse og for nogles vedkommende fortsætter efter endt behandling. En anden kunne være, at beboeren har reduceret sit misbrug eller er holdt op med at begå eksempelvis kriminalitet. Selvom dette i høj grad er gode og positive forandringer, er det ikke kun det, vi forsøger at påvise her, men snarere, hvad der i behandlingen har bidraget til disse forandringer. Vores spæde ambition er blot et forsøg på at løfte låget på den sorte boks, behandling ofte omtales som, og på den måde bidrage til at skabe et billede af, hvad der evt. kan tænkes at virke, i hvert fald på Opbygningsgården. Hvordan er det gået dem, der var i behandling på Opbygningsgården i 2007? Opbygningsgården har i efteråret ved Caroline Berg-Sørensen og Lasse Mølholm, lavet en evaluering af, hvordan det i dag går de beboere, som var indskrevet i 2007, og som gennemførte minimum 3 måneder af behandlingsprogrammet. Det drejer sig om i alt 33 personer, 29 der gennem- førte programmet, og 4 der forlod behandlingen før tid. Om to af de 33 ved vi, at de er døde. Gennem Facebook og personlige relationer har vi haft kontakt med 26 personer af de resterende 31. Derudover ved vi, at to er på stoffer, mens vi ikke har oplysninger om de sidste tre. Vi har således interviewet 83,9% (26 ud af 31) af de tidligere beboere, og vi har data om misbrugs- eller stoffrihedsstatus for 90,3% (28 ud af 31) af dem. 16 af de 28 var opioidmisbrugere, 1 var misbruger af hash, og de resterende 11 var blandingsmisbrugere (men ikke af opioider). 11 af de 28 har holdt sig stoffri siden afslutningen af behandlingen (4½-5 år). 4 af de 11 har haft et eller to tilbagefald under en uges varighed. Dette regner vi ikke for reelle tilbagefald, men en del af processen, hvor de pågældende gør sig den erfaring, at stoffer ikke længere er en brugbar løsning for dem, når tilværelsen går dem imod, og at det ikke er muligt for dem blot at bruge stoffer eller ryge hash en gang i mellem. De resterende har haft et eller flere tilbagefald af mere end en uges varighed. På undersøgelsestidspunktet havde 16 ud af 28 holdt sig stoffri i mere end de sidste 2 år, og 20 af de 28 havde holdt sig stoffri i mere end det sidste år. På selve undersøgelsestidspunktet var 23 ud af 28 stoffri. Hvis vi ser på, hvordan det går de 23 ud over, at de er stoffri, så er 17 (ca. 3/4) enten i arbejde eller under uddannelse. 10 har fast arbejde som eneste indtægtskilde, og 1 driver en selvstændig virksomhed, men får også invalidepension. De 6 i uddannelse læser til psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut, HF, og 2 til pædagog. Af de resterende 6 har 1 været i arbejde i flere år, men var på interviewtidspunktet på sygedagpenge, 1 stod lige over for at skulle starte i praktik, og 1 var i aktivering. Det var således kun 3 ud af 23 stoffri, som var på kontanthjælp og uden beskæftigelse. Økonomisk kriminalitet og vold før og efter behandling på Opbygningsgården Af de 26 interviewede havde 21 begået økonomisk kriminalitet det sidste år, før de kom i behandling på Opbygningsgården. De har givet et overslag på omfanget af deres økonomiske kriminalitet til samlet at have udgjort ca. 4-7 millioner kroner på et år. Selve beløbet, som de har givet et overslag på, skal selvfølgelig tages med forbehold. Efter behandlingen på Opbygningsgården har kun 5 begået kriminalitet, og inden for det sidste år har kun én af de 26 interviewede begået kriminalitet. De 5, som har begået økonomisk kriminalitet efter behandling, har alle begået kriminaliteten, mens de har været i misbrug igen. Selv om 6 har været i misbrug inden for det sidste år, og 3 stadigvæk er det på interviewtidspunktet, er det altså kun én, der har begået kriminalitet inden for det sidste år. Det kunne således tyde på, at selv de, som ikke er blevet stoffri af behandlingen, har begået væsentligt mindre kriminalitet efter behandlingen. Ligeledes er der et markant fald i voldsepisoder for de tidligere beboere på Opbygningsgården. Stof 21 77

3 17 af de 26 (ca. 2/3) interviewede havde været involverede i voldelige episoder det sidste år, før de kom i behandling på Opbygningsgården. Efter endt behandling på Opbygningsgården har 8 været involverede i voldelige episoder (over en periode på 4½-5 år), og inden for det sidste år er det kun 3, som har været involverede i voldelige episoder. Disse resultater ser vi som udtryk for, at der efter endt behandling er sket en positiv forandring for de fleste beboere. I antal er det en lille gruppe mennesker, vi kan udtale os om, men vi mener, at det alligevel understøtter synspunktet om, at behandling gør en forskel og betaler sig, hvilket vi kommer nærmere ind på senere i denne artikel. Opbygningsgården Opbygningsgården var oprindelig et hippiekollektiv, der udsprang af Christiania. Forsøg på at fjerne pushere og hårde stoffer fra Christiania i 1970 erne blev efterfulgt af tilbud til stofafhængige om afgiftning og behandling, i starten i form af ture til fx Sverige, hvor heroinafhængige gennemgik en kold tyrker, altså nedtrapning uden medicinsk hjælp, så folk var syge og desperate. Metodeovervejelserne var bl.a., at gik man igennem en kold tyrker med de lidelser, det indebar, så var det nok ikke sandsynligt, at man igen røg på stoffer. Det var et af datidens lidt naive behandlingsdogmer, som ikke desto mindre florerede i mange år. I 1977 købte to ildsjæle, journalist Kjeld Pries Nielsen og designer Hjørdis Oppedal, en land- Startvanskeligheder på Opbygningsgården i 70'erne. 26 lande og har rødder tilbage til USA, hvor en Charles Dederich i 1958 begyndte at holde møder for alkoholikere og narkomaner i sit hjem. Dederich var tidligere medlem af AA (Anonyme Alkoholikere, startet i 1935), der bl.a. betragter misbrug som en medfødt og uhelbredelig sygdom og inddrager højere magter i behandlingen hvilket er de to største forskelle på AA og Det Terapeutiske Samfund, som taler om misbrug som et symptom på sociale og/eller psykologiske problemer. Dederichs tilgang var at lade deltagerne konfrontere hinanden på møderne, kaldet The Games, og det lykkedes for deltagerne at holde sig ædru og stoffri. De etablerede i 1958 et kollektiv kaldet Synanon, hvor de hjalp hinanden ud af afhængigheden via flere ugentlige møder i The Games, hvor konfrontationsniveauet var højt, og hvor der var meget verbal aggressivitet. På det tidspunkt var der ingen professionelle involveejendom i Thy, der blev starten på Opbygningsgården det, Keld Pries beskriver i sin bog Et behandlingseventyr. Mange misbrugere frigjorde sig fra misbruget og afhængigheden igennem længerevarende medlemskab af kollektivet. I gennemsnit boede folk et par år på gården. Fællesskabet havde dengang en stor betydning i behandlingen, og det var måske også det, som de daværende kollektivister i 1991 faldt for i Det Terapeutisk Samfund Phoenix House, en behandlingsmodel, der blev praktiseret på Veksthuset i Oslo. Nordmændene havde importeret modellen fra London uden at tage højde for, at den britiske organisationskultur var mere hierarkisk end i Norden, hvilket også gav problemer, da modellen blev indført på Opbygningsgården via norske medarbejdere. Det Terapeutiske Samfund - før Det Terapeutiske Samfund Phoenix House findes i dag i over 78

4 Cover til soundtracket fra filmen Synanon, USA, ret. Beboerne arbejdede 7 dage om ugen på værksteder og med landbrug. Beboerne måtte ikke danne par, de havde ingen privat ejendom, og arbejdet kunne til enhver tid afbrydes for at gå i gruppe/ Games. Det blev et stort socialt eksperiment. Projektet var unikt og nyskabende, og det så ud til at kunne levere bemærkelsesværdige gode resultater. Igennem flere år blev mange tusinde unge stoffrie i behandlingen i et af Synanon-husene. Det lignede en succes, og flere professionelle især psykologer og terapeuter - begyndte at interessere sig for Synanon: psykiateren Daniel Casriel, grundlæggeren af psykodrama-terapi J.L Moreno, den humanistiske psykolog Abraham Maslow, kendt for sit arbejde med behovspyramiden, ekspert i klientcentreret terapi Carl Rogers, psykodramaterapeut og sociolog Lewis Yablonski m.fl. Problemerne opstod efterhånden, dels fordi deltagerne ikke ønskede at vende tilbage til det omgivende samfund efter endt behandling, og dels fordi Charles Dederich udviklede en meget karismatisk lederstil, så Synanon udviklede sig til en sekt. Det endte i et oprør og et brud med Dederich, og to nye retninger opstod: Day Top, som Daniel Casriel stod bag, og Phoenix House, som George De Leon stod bag. Georg de Leon er i dag leder af Center for Therapeutic Community Research in New York City, finansieret af The National Institute on Drug Abuse (NIDA). Daniel Casriel skrev senere bogen So Far a House - The Story of Synanon. Daniel Casriel var med til oprette Day Top Village (efterfølger til Synanon) i New York, som klart adskilte sig fra Synanon ved, at målet for beboerne var at blive i stand til at fungere i samfundet igen uden stoffer. Det Terapeutiske Samfund er i flere bøger grundig beskrevet af Georg de Leon, der ser stofmisbrug som en reaktion på en indre ubalance, der præger personligheden kognitivt, adfærdsmæssigt, emotionelt og socialt. Han taler om fællesskabet som metode, den bevidste brug af et fællesskab blandt ligestillede til at frembringe social og psykologisk forandring hos den enkelte. I et terapeutisk samfund er samtlige aktiviteter organiseret med henblik på at skabe indlæring og forandring for den enkelte beboer, og alle beboere fungerer som måleinstrumenter for hinanden i denne proces. Stof 21 79

5 Pionererne inden for Det Terapeutiske Samfund for stofmisbrugere var influeret af tidens trend, som var eksistentiel og humanistisk psykologi. Kollektivet var dog ikke præget af demokrati. Fællesskabet var hierarkisk struktureret, et autoritært miljø med fokus på adfærd. For 20 år siden var behandlingsmodellen på Opbygningsgården også på nogle punkter dogmatisk, rigid og frelst. Den overvejende kompetence for medarbejderne var, at de selv havde været i behandling. Fællesskabet gik forud for individet, og medarbejderne definerede stort set altid beboernes problemstillinger. Tidligere var det især heroinmisbrugere, der søgte behandling. De havde store fysiske og sociale problemer med sig fra misbruget, var ofte kriminelle og havde haft mange år med misbrug, før de kom i behandling. Behandlingen var præget af tro frem for evidens, og hele retorikken om misbrug var præget af stigmatisering og påvirkning fra NA, fx at man skulle helt ned og nå bunden og vende, før en behandling ville lykkes. Selv i dag er begrebet clean time almindelig tale blandt mange misbrugsbehandlere. Det Terapeutiske Samfund - nu Siden 1991, hvor Det Terapeutiske Samfund blev etableret i Thy, er der sket store ændringer i retning af mere demokrati, hvor beboerne i høj grad har medindflydelse på dagligdagen og egen behandlingsproces. De senere års skadesreduktionspolitik, de nye feststoffer og et ændret syn på misbrugere har medført, at de misbrugere, der søger stoffri døgnbehandling, ikke længere er så stigmatiserede, syge og kriminelle som tidligere. Tværtimod er det i dag ofte unge mennesker med hele eller halve uddannelsesforløb bag sig og/eller arbejdserfaring, men stadig med store stofproblemer. De kan ikke uden hjælp igen bevæge sig ud på arbejdsmarkedet eller fuldføre en uddannelse. Behandlingsmiljøet skal ruste de unge til den virkelighed, de vil møde på udannelsesinstitutioner, virksomheder o.l., og derfor er det stive og rigide hierarki afløst af selvstyrende grupper og en mere demokratisk tilgang. Tidligere var det medarbejderne, der definerede beboernes problemstillinger og arbejdspunkter. I dag sker det i et samarbejde mellem beboer og medarbejder, hvor beboerens opfattelse af problemet og omfanget af problemet er det afgørende. Medarbejdergruppen har også forandret sig. I dag ansættes ingen uden en socialfaglig uddannelse, og alle gamle medarbejdere har taget terapeutiske og andre relevante faglige uddannelser. Dette har betydet et stort løft for den enkelte medarbejder, men også for det daglige arbejde, hvor facilitering af behandlingsmodellen udføres med faglig viden kombineret med erfaring i modsætning til tidligere, hvor fagligheden nogle gange kun var baseret på tro og på personlige holdninger og følelser. De ændringer, vi har foretaget i behandlingen, er sket uden at give slip på struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Strukturen er rammen om behandlingen og dermed beboernes dagligdag. Fælles- skabet er den arena, hvor beboerne øver sig i at danne gode og meningsfulde relationer. Hjælp til selvhjælp er det, der skal gøre beboerne i stand til efter behandling at tage vare på egne behov. Ud fra en filosofi om, at man som menneske også vokser ved at give, hjælper og vejleder de ældre beboere nyankomne, så lidt hierarki er der tilbage. Vi arbejder også fortsat med gruppemøder Encountergrupper hvor vi ikke forsøger at dæmpe de konflikter, der måtte være. Tværtimod forsøger gruppelederne at få deltagerne til at stå ved sig selv, stå ved egne følelser og holdninger samt udvise forståelse for andres synspunkter. Førhen gik bølgerne højt i disse grupper, og der var kun lidt plads til den enkeltes stille eftertanke. I dag er der mere fokus på den enkelte og det, som denne ønsker at tage op i plenum, end der er tale om konfrontationer med de andre. Behandlingsmodellens større rummelighed ses også ved, at så længe et par deltager i behandlingen på lige fod med de andre beboere, accepteres pardannelse, og misbrug fører heller ikke nødvendigvis til udskrivning. Et enkelt tilbagefald kan måske være den øjenåbner, der får beboeren til at forstå, hvilke kræfter der er på spil, og hvad der skal til for at leve et stoffrit liv. I begyndelsen af 1990 erne var det normalt af få bevilget 1 års behandling. Beboerne ankom så at sige direkte fra gaden, og for nogles vedkommende anede de knap, hvor de var havnet. I dag er bevillingen typisk mellem 3 og 6 80

6 Opbygningsgården måneder, og kommunerne bruger meget tid på udredning og i nogle tilfælde forbehandling. Det betyder, at beboerne i dag generelt er mere motiverede og selekterede, når de ankommer til døgnbehandling. Endvidere er der blevet mere fokus på tiden efter behandlingen, hvor der nu er tilbud om halvvejshuse, ambulant efterbehandling og hjælp til at etablere sig. I begyndelsen af 1990 erne talte man om at være færdigbehandlet. I dag tænker vi, at et sådant begreb ikke eksisterer. Behandling Hver gang en ny beboer ankommer til Opbygningsgården, oplever vi en ny grund til at have været i stofmisbrug, en ny grund til at ønske sig ud af misbruget og et sæt nye personlige problematikker. Vi diagnosticerer ikke og forklarer ikke. I stedet forsøger vi at have et miljø og en struktur, så beboerne selv bliver opmærksomme på de problemer, de har, og de kompetencer, de skal bruge for at give slip på misbruget. For at få et overblik i processen hen imod et stoffrit liv arbejder vi ud fra, at der i denne proces er flere stadier. De første stadier er præget af benægtelse og ringe indsigt i egen problematik. I de næste stadier kommer en større grad af indsigt i problemerne samt en begyndende bevidsthed om eget ansvar. De sidste stadier beskriver den proces, som normalt foregår i behandling. På hjemmesiden www. opbygningsgaarden.dk kan man læse mere om disse faser, som er inspireret af Georg De Leons artikel: A Stage Paradigm fra Før og efter behandling Det er vores oplevelse, at de, der har været gennem et behandlingsforløb på Opbygningsgården, har en oplevelse af et liv før og efter behandlingen. To tidligere beboere udtrykker det således: Gården har kort sagt betydet alt for mig. Mit liv kan deles op i 2 afdelinger, et før og et efter. Før Gården drejede mit liv sig kun om en ting, nemlig stofferne. Efter Gården drejer mit liv sig stort set om alt andet, nemlig uddannelse, børn, kæreste, venner, musik osv. osv. Det, jeg har fået og taget med mig fra Opbygningsgården, er meget kort sagt: livet. Livet på godt og ondt, men nu mest på godt. Uden Opbygningsgården, de ansatte og det fællesskab, der residerer der, ville jeg højst sandsynlig være død. I stedet kan jeg nu snart fejre 4 års stoffrihed og se frem til en uddannelse, der afsluttes i I sommers ankom jeg på Opbygningsgården. D. 11. juli 2011 for at være præcis. Efter at have været i misbrug i 15 år. Jeg var misbruger helt ind til benet, mine tanker, mit liv, alt handlede om at blive påvirket, og jeg ville ikke mere. Jeg var deroppe i 5 måneder og lærte at se ind i mig selv og mærke mig selv, så godt som mit skadede liv nu tillod mig. Jeg var meget ustabil i min proces, svingede frem og tilbage. I dag over 9 måneder efter er jeg stadig ikke faldet tilbage i mit gamle, usunde mønster. Det er en daglig kamp, men jeg ved, hvad vej jeg vil, og hvor jeg vil hen. Jeg har i dag aftalt praktikplads som sælger med T., en bilforhandler. 8 ugers praktik med efterfølgende mulighed for fastansættelse. Jeg skal starte på mandag. Jeg kan ikke sætte ord på, hvor glad jeg er. Sidder og græder nu, imens jeg skriver dette. Kan slet ikke selv forstå den udvikling, og for et år siden havde jeg aldrig nogensinde troet på, at jeg ville komme ud af mit misbrug. Jeg kunne ikke have klaret det alene, tak til Gården, personalet, men først og fremmest fællesskabet, jeg var en del af deroppe. Stof 21 81

7 Disse citater peger i retning af, at noget virker. Der er en effekt, en forandring, et forløb, som tager sin begyndelse på Opbygningsgården og fortsætter efterfølgende. George De Leon, som har arbejdet med Det Terapeutiske Samfund i en menneskealder, udtrykker det således: Folk bliver stoffrie i behandlingen, men det er kun et forstadie til at lære at leve et stoffrit liv. Det Terapeutiske Samfund er ikke bare behandling, ikke en kur, men en transformation altså en forandring, om man vil. Men hvad kan dette tilskrives? Vores egen undersøgelse peger på, at effekten - i denne kontekst stoffrihed, arbejde, uddannelse, reduceret kriminalitet m.m. - for en stor del af de tidligere beboeres vedkommende er ganske god, men den fortæller ikke i tilstrækkeligt omfang om den forandring, der evt. måtte have fundet sted, mens de var i behandling - og om det overhovedet kan tilskrives denne. Undervejs i behandlingen arbejder beboerne med at forholde sig anderledes til sig selv, og det er måske en nødvendig forudsætning for at få udbytte af behandlingen. Det er nødvendigt for den enkelte at træffe et valg om, at behandling er nødvendig og dermed ønskelig. Men hvad, der får misbrugeren til at træffe dette valg, er i vores optik mindre væsentligt, fordi dette blot er et skridt på vejen og en naturlig del af den udvikling, der over tid kan tænkes at skabe en forandring. Det, at man som menneske har et valg og et ansvar, ikke bare i forhold til at bruge stoffer, men også i forhold til andre mennesker, at man kan kontrollere sin adfærd, sine Istandsættelse af Opbygningsgården engang i 80'erne. følelser og reaktioner på samme, er et vigtigt aspekt i behandlingen. Mange af vore beboeres sociale historier bærer præg af omsorgssvigt, misbrug og overgreb både verbalt og fysisk samt voldsomme følelsesmæssige oplevelser. Det indebærer ofte, at bestemte handlingsstrategier bliver nødvendige for at kunne rumme eller bære det ubærlige. Erfaringen viser, at en af disse strategier er at lægge ansvaret for de valg, man træffer, fra sig og være i kamp med omgivelserne. En tidligere beboer udtrykker det således: Døgnbehandlingen har for evigt ødelagt min evne til at sige fuck det lort, fordi ansvaret ligger på mig, det handler ikke om nogen andre, der gør noget mod mig, og at det derfor er i orden, at jeg går ud og laver et eller andet, sådan har det ellers altid været de er alle sammen imod mig, det er mod mig, de gør det, ik også, ja, men det er mig, der træffer valget! Det kan godt være, det ikke er din skyld, men det er dit ansvar at gøre noget andet nu, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Ovenstående er en grundbetragtning på Opbygningsgården og med til at ansvarliggøre den enkelte beboer, som i høj grad må forholde sig til dette under sin behandling. Det er selvsagt en kæmpe opgave at pålægge den enkelte fra dag et, hvorfor selve behandlingen også er inddelt i 3 faser, hvor den første del hovedsagelig drejer sig om at finde sig til rette i et anderledes miljø og beslutte sig for, at Opbygningsgården er det rigtige sted. At blive tryg og have tid til, at der kan opbygges tillid til de andre, både medarbejdere og beboere. 82

8 Når vi ser på de tilbagemeldinger, vi har fået i forbindelse med undersøgelsen af beboerne i 2007, peger næsten alle samstemmende på, at det var væsentligt for dem at opleve, at de selv blev tillagt et ansvar. Et af de spørgsmål, vi stillede, var: Er der noget, som du vil fremhæve fra dit program på Opbygningsgården eller efter, som har været af afgørende betydning for dit liv? En af beboerne giver følgende svar. Fællesskabet har virket redskaberne og rammerne, der blev sat, at der blev stillet krav, og at jeg fik ansvar, det var ikke sket før i mit liv. En anden peger på, at det, der havde betydning var fællesskabet, den individuelle terapi og at sidde i administrationen (en ansvarsposition), at være ansvarlig, jeg blev voksen. Ansvarspositionerne og den daglige struktur er grundlaget for beboerne. Ud over de rent terapeutiske rammer, encountergrupperne, den individuelle terapi, seminarerne og samtalerne er der en struktureret hverdag, hvor beboerne selv er ansvarlige for indkøb, tilrettelæggelse af menu, rengøring på eget værelse og fællesarealer samt ansvarlige for, at der er morgenmad, frokost og aftensmad til tiden. Sammen med medarbejderne planlægger de ture ud af huset, biograf, bowling osv. I den kontekst bliver den adfærd, man har, og den ansvarlighed - eller mangel på samme - man udviser, tydeligere både for en selv og for dem, man bor og lever sammen med. De konflikter, der uvægerligt opstår undervejs, er med til at skabe grundlaget for det, vi til stadighed arbejder med: at sætte ord og begreber på indre følel- sesmæssige tilstande samt kommunikere disse på en for en selv og andre hensigtsmæssig måde. Encountergrupperne er et af de fora, hvor beboerne kan øve sig i at kommunikere og lære at stå ved sig selv. Det, der virker, og som kan tænkes at bidrage til en forandring, er ikke, at terapeuten er helt fantastisk til sit arbejde, men snarere, at gruppen, altså fællesskabet, bidrager med løsninger, der tages alvorligt af de involverede. En tidligere beboer fortæller, at nu havde de set mig sådan, med alle de der ting, ik også, det der med, at man tør vise, at man er sårbar, og jeg er et følsomt menneske, som kan blive ked af det og vred det var også i orden. At have en oplevelse af at blive rummet, at der er plads til at være både vred og ked af det, kan være medvirkende til en bevidstgørelse af, hvordan det er muligt at gøre noget andet end at tage stoffer, være voldelig eller lukke sig inde i sig selv. Samme tidligere beboer fortæller endvidere, at følelser er jo på den måde ikke rationelle, de kommer bare, men det der med at håndtere det, det med at stå det igennem, og det med at være i det, ikke flygte fra det, du ved det lærte jeg i døgnbehandlingen at identificere mine følelser, at stå ved dem og erkende, at jeg er en lille følsom dreng, der ikke har fået det, han har haft behov for, og det bal er forbi, jeg får det aldrig, det eneste jeg kan gøre, det er at tage den her knægt i hånden og sige, at jeg skal nok passe på dig, og det er kun mig, der kan gøre det. Kun du kan gøre det, men du kan ikke gøre det alene, lyder et ordsprog i Det Terapeutiske Samfund. Det peger hen imod en anden læresætning, der siger, at hver gang jeg hjælper dig med at foretage en ændring, styrker jeg den ændring i mig selv. Hjælp til selvhjælp via fælleshjælp bliver her helt centralt. Ligegyldigt hvor meget rådgivning, individuel terapi og vejledning vi som medarbejdere giver, er det i sidste ende den enkelte, der skal gøre noget andet. Det er vores oplevelse, at der, hvor den væsentligste ændring eller motivation til forandring finder sted, er i samspillet med ligesindede. Det er ved at placere beboeren i positive sociale roller, specielt sammen med andre, der har samme problematikker, at den enkelte begynder at se sin egen problematiske adfærd og forstå den. Det er vores oplevelse, at dette frembyder en mulighed for forandring, fordi man i korte træk er styret af det, man ikke er bevidst om. 1 til 1 rådgivning/samtale virker ikke på samme måde, ligegyldigt hvor dygtig rådgiveren, terapeuten, socialarbejderen eller pædagogen er. Der er 168 timer i en uge, hvor beboerne lever med hinanden, ser hinanden, rådgiver hinanden og konfronterer hinanden. Den dynamik og synergi, der kommer frem i fællesskabet, er, som vi ser det, en af de væsentligste årsager til forandring, ikke bare i forhold til at holde sig stoffri, som er relativt simpelt, mens man er i behandling, men mere i forhold til en fundamental ændring i tankegang, adfærd og forståelse af sig selv og andre. Dagligdagen på Opbygningsgården afspejler det omgivende samfunds krav, normer og værdier, men til Stof 21 83

9 HANNE HOLM hage-ali GESTALTTERAPEUT, DAGLIG LEDER DAVID LINDEN SOCIALRÅDGIVER BEGGE OPBYGNINGSGÅRDEN forskel fra samfundets ofte hektiske dagligdag er beboerne her i en tryg ramme, hvor det er muligt at udforske, udvikle og implementere de sociale, erhvervsmæssige og følelsesmæssige kompetencer, man kan have brug for at opnå eller genvinde. Der er plads til at indrette behandlingsforløbet, så det passer til den enkelte samtidig med, at der er et fælles mål, en fælles forståelsesramme i et trygt miljø, hvor udvikling og forandring er i fokus. Denne sammenhæng er meget vigtig, hvis man skal gøre sig håb om at leve et relativt godt og positivt liv uden kriminalitet, vold og misbrug af stoffer som løsning på sine problemer, og vi mener at kunne se, at det skaber positive forandringer for dem, der har modtaget behandlingen. Om denne forandring ville finde sted uanset behandlingen er det i sagens natur svært at svare på. Men under alle omstændigheder er det gamle dogme om én gang junkie, altid junkie i vores optik for altid skudt i sænk. Et stoffrit liv er muligt, forandring er mulig, og måske vigtigst af alt: En oplevelse af, at livet er meningsfuldt, er mulig. Årgang 2013 I dag er behandlingstiden i gennemsnit ca. 4 måneder mod ca. 7 måneder i Beboerne får i dag mere medicin og har ofte en psykiatrisk diagnose. Hvad det betyder for resultatet af døgnbehandlingen kan vi endnu ikke udtale os om. Vi har besluttet at fortsætte med at undersøge, hvad der er sket 5 år efter endt behandling med de beboere, som var i behandling i Den kortere behandlingstid giver os stadig mange udfordringer, men det ser ud til, at beboerne er i stand til at tilegne sig modellen på kort tid og arbejde meningsfyldt med de problematikker, de har med sig. Vi har stadig fokus på ikke at give slip på de vigtigste elementer i Det Terapeutiske Samfund, nemlig struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp, hvor vi ikke diagnosticerer og ikke forklarer, men arbejder terapeutisk ud fra en eksistentiel, humanistisk tilgang. Vi vil varmt anbefale at læse Simon du Plocks artikel i STOF nr. 3, 2004, om Afhængighed af afhængigheden. Hans beskrivelse af, hvordan man kan tænke misbrug og behandling, vakte stor genklang hos os. Dette var et lille kik ind i vores hverdag og en kort gennemgang af vores undersøgelse af årgang 2007, der peger på, at det er en god investering at sende folk i døgnbehandling: Her opøver man de kompetencer, man skal bruge for at forblive stoffri. Det er jo som bekendt ikke den store kunst at stoppe med at tage stoffer - kunsten er at forblive stoffri, og jo flere det lykkes for, jo større vil samfundsnytten være. Og ja, så kan det betale sig. Vi håber, at andre på døgnbehandlingsområdet kan blive inspireret til lignende undersøgelser og til at få sat ord på, hvad der virker i døgnbehandling. LITTERATUR Kjeld Pries Nielsen: Opbyggerliv et behandlingseventyr. Gyldendal Martin Kooyman, Swets & Zeitlinger: The Therapeutic Community for Addicts. Amsterdam Daniel Casriel: So Far a House The Story of Synanon Verle Soyez & Eric Broekaert: Therapeutic Communities. Journal of Humanistic Psychology Georg De Leon: A Stage Paradigm. Substance Abuse. Vol 17 (1) Georg De Leon: Det Terapeutiske Samfunn. Universitetsforlaget. Oslo Wilfred R. Bion: Erfaringer i grupper. Hans Reitzels forlag. København Irvin D.Yalom: Terapiens essens. Hans Reitzels forlag. København Geert Hofstede: Culture s Consequences: Interntional Differences in Work-relatede Values. Administrative Science Quarterly. Cornell University Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse: Effekten af den sociale misbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet Simon du Plock: Afhængighed af afhængigheden. STOF nr

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling antisociale Behandling af klienter med en antisocial personlighedsforstyrrelse? Jo, det kan nytte Det handler om at skabe en god og tryghedsgivende relation til den bange, usikre og sårbare side af personligheden.

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungegruppen. Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger.

Projektbeskrivelse Ungegruppen. Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger. Projektbeskrivelse Ungegruppen Fredensborg den 26. marts 2012 Målgruppe Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger. De unge kan være kendetegnede

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Dette udfoldes blandt andet i følgende citat: Tilgange og tilbud inden for stofbehandling,

Dette udfoldes blandt andet i følgende citat: Tilgange og tilbud inden for stofbehandling, udsat m/k Mænd ingen adgang Kvindespecifik behandling er nødvendig Stoffri døgnbehandling opfattes som regel som kønsneutral en tilgang, der får os til at overse deforskelle, der eksisterer mellem de to

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere