Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket dec Klar til kommune høring 0.8 Sidste review 1.0 Første udgave

2 Indhold Hvorfor digitaliseringsstrategi?... 3 Ambitionsniveau og frihedsgrader for kommunen... 5 Governance... 7 Kompetencer og ressourcer til at realisere initiativer... 7 Eksterne samarbejdsflader... 8 Trends og teknologiske muligheder... 8 Stadig en rolle for en klassisk it-strategi... 9 Disposition for digitaliseringsstrategien... 9 Kom godt i gang overvejelser for strategiprocessen Mere viden Kontakt:... 13

3 Hvorfor digitaliseringsstrategi? En digitaliseringsstrategi beskriver, hvordan digitaliseringen skal understøtte den forretningsmæssige udvikling og drift af kommunen. Tidligere blev beslutninger om anvendelse af it dokumenteret i en it-strategi, der typisk var meget teknologifokuseret og kun i begrænset omfang havde fokus på forvaltningernes gevinster ved at anvende it eller på udvikling af kommunen. I de fleste kommuner har it-strategien gradvist udviklet sig til at være en digitaliseringsstrategi. Nogle kommuner har bevaret en it-strategi til at indeholde de vigtigste beslutninger omkring it-delen af digitaliseringen fx omkring it-infrastruktur, it-arkitektur og it-drift. Enkelte kommuner beskriver digitalisering som en delmængde af en forretningsstrategi, dvs. en strategi for udvikling af kommunen, fx gennem innovation og digitalisering. Der er således tre niveauer af strategier med relation til digitaliseringen i en kommune. 1. Forretningsstrategi 2. Digitaliseringsstrategi 3. It-strategi Sammenhængen mellem de tre niveauer af strategier fremgår af Figur 1. Forretningsstrategi (eller strategiske mål) Understøtter Aktuel situation Digitaliseringsintiativer Kan -initiativer Digitaliseringsinitiativer Vision for digitalisering Digitaliseringsgrad Digitaliseringsstrategi Status og modenhed Aktuelle projekter Eksterne påvirkninger Trends og muligheder Skal -initiativer Stiller krav til Gør muligt It-Infrastruktur, it-arkitektur, rammearkitektur, drift It-Infrastruktur, it-arkitektur, Kan -initiativer rammearkitektur, drift Skal -initiativer IT-strategi Tid Figur 1: Strategimodel sammenhængen mellem de enkelte strateginiveauer

4 Forretningsstrategien, eller de forretningsstrategiske mål, for kommunen indeholder visionen for den politiske og administrative udvikling af kommunen. Hvilken service skal kommunen levere til borgere/virksomheder og hvordan. Ikke alle kommuner har et samlet dokument, der beskriver forretningsstrategien og visionen de skal typisk udledes af forskellige kilder fx politisk fastsatte mål og strategier på de enkelte forvaltningsområder. Digitaliseringsstrategiens scope er, hvordan digitaliseringen skal bidrage til, at kommunen når sine forretningsstrategiske mål, og herunder hvordan teknologiske trends og muligheder giver nye muligheder for at udvikle kommunen. It-strategien beskriver den strategiske udvikling af kommunens it-infrastruktur, it-arkitektur og it-drift. Det kan fx være, om it-driften skal sources eller om den skal varetages i et kommunalt it-driftsselskab. Digitaliseringsstrategien stiller på den ene side krav til it-strategien, og omvendt kan it-strategien indeholde elementer, der giver mulighed for at tænke digitalisering på helt nye måder. De tre strateginiveauer er i praksis overlappende, og i kommuner, der er meget digitalt modne, bliver digitalisering tænkt direkte ind i forretningsstrategien, som et blandt flere midler til at opnå kommunens vision og forretningsmæssige mål. I disse kommuner behøver man således ikke have en selvstændig digitaliseringsstrategi, og man kan derfor sige, at den bedste digitaliseringsstrategi er ingen digitaliseringsstrategi. Eksempler på sammenhængen mellem de tre strateginiveauer: Eksempel 1 Eksempel 2 Forretningsstrategi Alle borgeres ressourcer skal bruges bedst muligt uanset borgerens situation (empowerment) Kommunen ønsker en sammenhængende indsats over for borgere med sociale behov. Digitaliseringsstrategi Kommunen skal i videst mulige omfang udvikle apps til smartphones og tablets til at hjælpe handicappede og socialt udsatte i deres hverdag. Kommunens implementering af SAPA skal give et samlet overblik over borgerens tilknytning til kommunen. It-strategi Kommunens it-miljø skal kunne håndtere apps, herunder sikre integration af data fra mobile devices til etablerede fagsystemer apps. Kommunen vil i implementering af den fælleskommunale rammearkitektur sikre at alle relevante systemer integrerer til denne.

5 Skal -initiativer (Kommunens ambitionsniveau i parentes) Kan-initiativer Gevinstrealisering metodevejledning Ambitionsniveau og frihedsgrader for kommunen På en række områder er der allerede truffet beslutninger omkring digitaliseringen af kommunerne typisk gennem fællesoffentlige strategier, hvor KL indgår som aftalepart på vegne af kommunerne, og hvor KOMBIT varetager implementeringen af nogle af disse beslutninger. Der er dog stadig et stort råderum for den enkelte kommune både til at beslutte, hvordan de obligatoriske skal -initiativer konkret implementeres i kommunen, og til egne beslutninger om kan - initiativer. Kommunens beslutninger afhænger af ambitionsniveau, ressourcer og kompetencer samt ikke mindst, hvilken forankring der er på ledelsesniveau til at gennemføre initiativerne. Aktuelle eksempler på områder, hvor kommunen selv enten kan eller skal træffe beslutninger fremgår af Tabel 1. Implementering af SAPA (højt ambitionsniveau) Implementering af rammearkitekturen (middel ambitionsniveau) Genbrug af grunddata (lavt ambitionsniveau) Digitale selvbetjeningsløsninger ud over bølgeplanen (middel ambitionsniveau) Udvikling af apps til smartphones og tablets til socialområdet (højt ambitionsniveau) Afklare muligheder Pilotforsøg Implementering Indgår aktivt i afklaringsarbejdet med KOMBIT/KL. Ønsker at undersøge mulighederne for at vende skærmen mod borgeren. Har ikke ressourcer til at indgå. Følger med gennem orientering fra KOMBIT, KL, Digitaliseringsstyrelsen og Arkitekturrådet. Har ikke ressourcer til at indgå. Følger med i hvad andre kommuner gør. Undersøger muligheder sammen med udvalgte samarbejdskommuner Deltager om muligt i et pilotforsøg på socialområdet. Indfører den nødvendige del af rammearkitekturen for at gennemføre pilot på SAPA. Deltager ikke i pilot. Indgår i pilotprojekter på udvalgte områder. Afprøver løsninger på udvalgte områder Implementer gradvist. Dybt på socialområdet (fx SAPA-data vist direkte i fagsystem) og efter behov for andre områder. Implementerer hvad der er nødvendigt for at implementere SAPA i bund. Afventer implementering i andre kommuner. Fuld implementering på udvalgte områder Afventer resultatet af pilotprojekter Tabel 1: Eksempler på Skal og Kan initiativer og kommunens involvering I forhold til især skal -initiativerne er kommunens ambitionsniveau bestemmende for om den skal engagere sig tidligt i de indledende afklaringer af muligheder ved et initiativ, gå ind i pilotprojekter eller afvente, at løsningerne udbredes bredt i kommunerne. En kommune med højt ambitionsniveau på et område, vil indgå i de indledende afklaringer af et initiativ, deltage i pilotforsøg samt implementere som en af de første kommuner. En kommune kan dog godt have et højt ambitionsniveau for implementering uden at være frontløber på udvikling af en løsning.

6 Som det fremgår af Figur 2, er der en række yderligere forhold, der sætter rammerne for digitaliseringsstrategien. & Figur 2 Vigtige rammer for strategien Hvordan træffer kommunen beslutninger om digitalisering (governance), og hvordan prioriterer kommunen sine udviklingsinitiativer (porteføljestyring)? Hvilke rammer er der for at gennemføre digitaliseringsinitiativer herunder hvilke ressourcer og kompetencer har kommunen til rådighed? Er lederne (på alle niveauer) klædt på til at håndtere det særlige ved digitaliseringsprojekterne (gennem digital ledelse)? Hvor digital moden er kommunen samlet set, og endelig hvor god er kommunen til at implementere i bund dvs. sikre at den organisatoriske implementering gør, at alle it-systemer anvendes optimalt? I det følgende uddybes et par af disse temaer.

7 Governance Kommunen skal fastlægge, hvordan kommunen træffer beslutninger omkring digitalisering. Er det en del af den normale beslutningsstruktur (chefmøder og direktionsmøder), eller skal kommunen have en særskilt governancestruktur for digitaliseringen? Mange kommuner har nedsat et såkaldt digitaliseringsråd eller digitaliseringsforum til at være besluttende/rådgivende omkring digitaliseringsinitiativer. Dette kan være en god idé i en periode at have et sådan digitaliseringsråd for at sikre den nødvendige fokus på digitaliseringen, eller hvis der ikke er de nødvendige ledelseskompetencer med tilstrækkelig indsigt i digitaliseringen. Men i takt med at digitaliseringen bliver en naturlig del af den enkelte leders faglighed og bliver integreret i udviklingsinitiativer generelt forsvinder behovet for digitaliseringsrådet, og det vil ofte være en fordel, at digitalisering bliver en del af den øvrige dagsorden i kommunen. Det er jo også de færreste kommuner, der har særskilte beslutningsfora for fx uddannelse. Mange kommuner oplever endvidere, at der ikke er den forventede beslutningskraft i digitaliseringsrådet (beslutningerne bliver alligevel taget i direktionen). Digitaliseringsrådet er således ofte blot et nødvendigt skridt på vejen mod, at digitaliseringen bliver integreret direkte i udviklingen af den kommunale forretning og fx koblet op på den årlige prioritering i budgetprocessen. Vigtige strategiske overvejelser og beslutninger: - Hvilken governancemodel skal kommunen vælge omkring digitaliseringsinitiativer, og hvordan kan den bedst muligt kobles til de forretningsmæssige prioriteringer i kommunen? Kompetencer og ressourcer til at realisere initiativer Et vigtigt element i beslutningerne omkring digitaliseringstiltag er, om kommunen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre dem. Og her tænkes ikke alene på kompetencer til den tekniske implementering af løsningerne og færdighederne hos brugerne, men i højere grad på kompetencer hos især ledere til at tage imod løsningerne og få dem udnyttet bedst muligt bredt ude i kommunen. Andre vigtige kompetencer, som kommunen skal besidde enten alene eller sammen med andre kommuner er viden om og indsigt i den kommunale it-arkitektur. Efter salget af KMD er dette behov blevet større. Dette sammen med den fælleskommunale rammearkitektur, der bl.a. består af arkitekturprincipper og en række byggeklodser, der kan genanvendes af alle systemer i en åben arkitektur betyder, der nu ligger et større ansvar hos kommunen selv for kommunens it-arkitektur. Rammearkitekturen sætter på mange områder de grundlæggende betingelser, men det er op til den enkelte kommune selv at træffe en række centrale valg og at gennemføre dem. Vigtige strategiske overvejelser og beslutninger:

8 - Hvordan sikrer kommunen, at lederne fra top til bund har de nødvendige kompetencer omkring digitalisering til at tage imod de digitale løsninger? - Hvordan sikrer kommunen de nødvendige kompetencer til at tage ansvaret for kommunens itarkitektur? Skal man søge fællesskaber med andre kommuner? Eksterne samarbejdsflader Ud over governancestruktur skal kommunen også forholde sig til grænseflader både internt mellem de kommunale forvaltningsenheder og samarbejdet med andre kommuner. Flere af især de mindre og mellemstore kommuner overvejer samarbejde med andre kommuner omkring drift af i første omgang basis infrastruktur og på sigt eventuelt også omkring fælles it-systemer. Kommunen kan også vælge at indgå i samarbejder i regi af KL eller KOMBIT på udvalgte områder både for at få forståelse for digitaliseringen på de pågældende områder og for at søge indflydelse. Hertil kommer, at der er muligheder for at indgå i alliancer med andre om digitaliseringen fx ved at indgå strategiske partnerskaber om udvikling af velfærdsteknologi eller i øget anvendelse af grøn teknologi sammen med interesseorganisationer, videnorganisationer, netværk mv. Vigtige strategiske overvejelser og beslutninger: - I hvilket omfang og på hvilke områder vil kommunen indgå samarbejder med andre kommuner eller direkte eller i regi af KL og KOMBIT? - I hvilket omfang vil kommunen samarbejde med private aktører i digitaliseringen? Trends og teknologiske muligheder Teknologien udvikler sig stadig hurtigere, og mange af de nye trends giver mulighed for både at effektivisere og gentænkte ydelserne til borgere og virksomheder. Flere af disse teknologier ligger i grænsefeltet mellem digitalisering og velfærdsteknologi, eller mellem digitalisering og infrastruktur. Der er derfor behov for et helhedssyn på kommunens indsats på tværs af det, der ofte er forskellige organisatoriske enheder i kommunen (fx på tværs af selvstændige enheder for it-drift, geo-data, digitalisering, pædagogiske lærermidler og velfærdsteknologi). Kommunen skal løbende forholde sig til om og hvornår man går ind og implementerer digitale løsninger baseret på ny teknologi. Eksempler på aktuelle trends er: Mobility: Udbredelsen af mobilnetværk og af wifi giver sammen med udbredelsen af geodata altså stedbestemmende data helt nye muligheder for dels at arbejde mere effektivt. Dels kan fx tilsyn planlægges langt bedre. Dels kan medarbejderne dokumentere direkte i it-systemerne, mens medarbejderne er i marken og medarbejderne kan vende skærmen mod borgeren eller virksomheden på stedet, hvilket ofte vil være en serviceforbedring.

9 Apps på smartphones og tablets: Apps kan ligesom mobility bidrage til at både effektivisere og øge kvaliteten i ydelserne. I undervisningen på skolerne kan apps gøre undervisningen både mere effektiv og målrettet den enkelte elev, og på socialområdet kan apps hjælpe handicappede til at få en lettere hverdag og blive mere selvhjulpne. I nogle tilfælde kan apps kan bruges til at gentænkte ydelserne. Fx ved at ellers ressourcesvage borgere bliver både i stand til og ansvarlige for at indberette egne data. Eller ved at en udsat borgere bliver en del af et lukket netværk, bestående af professionelle og frivillige, der er i stand til at tilbyde hjælp, før mere omfattende kommunale indsatser skal iværksættes. Vigtige strategiske overvejelser og beslutninger: - Har kommunen selv ressourcer til at gå ind og afprøve nye teknologier evt. i samarbejde med andre kommuner eller skal kommunen hellere ligge i baghjul af andre kommuner? Stadig en rolle for en klassisk it-strategi Flere af de strategiske beslutninger vil føde ind i en teknologiorienteret it-strategi. Hvilken it-infrastruktur, it-arkitektur skal understøtte digitaliseringsstrategien, og hvilken drift-model skal kommunen vælge egen drift, ekstern drift, fælles drift med andre kommuner? Svaret på disse spørgsmål gives ikke altid af en digitaliseringsstrategi, og der er derfor stadig en rolle at spille for den klassiske it-strategi. Disposition for digitaliseringsstrategien I det følgende beskrives en generisk disposition for en digitaliseringsstrategi. Kommunen kan vælge, at digitaliseringsstrategien kun skal omfatte punkt 1 til 4 og udskille punkt 5 omkring it og arkitektur i en separat it-strategi. Ligeledes kan kommunen vælge at lade handleplanen være afkoblet fra selve strategien, idet projekterne i handleplanen løbende prioriteres på baggrund af strategien. Principperne for denne prioritering vil være beskrevet under punkt 4 Governance.

10 Punkt Kommentar 1. Vision Kobling til den forretningsstrategiske vision og mål - på hvilken måde skal digitaliseringen bidrage til at nå disse. Formuleres så det giver mening for det politiske niveau de skal kunne se at digitaliseringen bidrager til at nå de politiske mål. 2. Temaer Visionen uddybes i en række strategiske temaer, som bør dække hele kommunen, samspillet med borgeren, samspillet med eksterne parter samt det indre liv i kommunen. 3. Indsatsområder Beskrive på hvilke områder kommunen vil lægge særlig vægt i den kommende periode. Indsatsområderne nedbrydes yderligere i konkrete handleplaner for initiativer (se nedenfor under handleplaner). 4. Governance Beskriver hvordan kommunen træffer beslutninger omkring digitalisering. Hvordan involveres det politiske niveau? Hvordan opdateres strategien løbende? Hvordan sker der en løbende prioritering af projekter og initiativer? Hvordan indtænkes nye teknologier og trends? 5. It og arkitektur Denne vil evt. fremstå som selvstændig strategi og vil indeholde strategi for hvilken it-infrastruktur, it-arkitektur, der skal understøtte den fortsatte digitalisering, og hvilken driftsmodel kommunen skal vælge. Handleplan Handleplanen bør opdateres løbende, således at man hele tiden sikrer at få prioriteret de rigtige initiativer og få nye initiativer prioriteret ind. Skal-initiativer Skal-initiativer er de initiativer som kommunen er forpligtet til at gennemføre oftest inden for en fast deadline. Kan-initiativer Forudsætningsini tiativer Kan-initiativer er de initiativer, som kommunen selv har valgt at igangsætte. Er initiativer, der ikke i sig selv giver forretningsmæssige gevinster eller har en positiv business case, men som er en forudsætning for at andre initiativer kan gennemføres eller at gevinster kan høstes på andre områder. Det kan fx være it-infrastruktur projekter.

11 Kom godt i gang overvejelser for strategiprocessen Man kan se strategiforløbet enten som en éngangsproces eller som en løbende gentagende proces fx knyttet til kommunens budgetproces. Det beskrevne forløb i denne vejledning dækker den fulde indledende proces til udarbejdelse af en selvstændig digitaliseringsstrategi, men principperne er de samme for en årlig opdatering, og for at integrere digitaliseringsdrøftelserne direkte i den forretningsmæssige udvikling af kommunen. Organisering af strategiarbejdet Dialog med ledelse Behov og afklaringer Interview og workshops Inspiration fra andre Evt. analyser Dialog med ledelse om strategiske spørgsmål Input til strategiproces Aktuel status Politisk vision/mål Fællesstrategiske tiltag Teknologiske trends & muligheder Kommunikation og forankring Endelig (opdateret) strategi og evt. handleplan Dialog med ledelse Udkast til strategi, Indsatsområder og evt. handleplan Figur 3: Forslag til strategiproces Strategiforløbet er som en harmonika. Den kan foldes ud og være meget involverende af organisationen, eller den kan varetages af en snæver kreds med særlig indsigt i den kommunale forretning og digitaliseringens muligheder og begrænsninger. I det følgende skema beskrives, hvad der som minimum bør være indeholdt i en strategiproces, og hvordan processen kan være for en fuldt udfoldet proces.

12 Område Minimumsmodel Fuldt udfoldet Organisering af strategiarbejdet inkl. beslutnings- og høringsprocesser Input til strategiprocessen Aktuel status på digitaliseringen i kommunen Politisk vision og dagsorden samt andre strategier Eksterne krav og påvirkninger Teknologiske trends & muligheder Dialog med ledelsen om fokusområder og ambitionsniveau for strategien Direktionen fungerer som opdragsgiver. Der nedsættes en styregruppe. Der nedsættes en arbejdsgruppe med en repræsentant fra alle forvaltningsområder eventuelt støttet af en ekstern konsulent, der har bred erfaring med digitalisering inden for det kommunale område. It- / digitaliseringsafdelingen deltager i arbejdet. Digitaliseringsstrategien godkendes af direktionen og kommunalbestyrelsen. Overordnet teknisk og organisatorisk vurdering. - Afklare hvilke temaer i strategien der skal gøres politisk - Er der særlige politiske mål der skal understøttes - Hvilke andre strategier påvirker digitaliseringen af kommunen? - Fællesoffentlige og fælleskommunale strategier og skal -initiativer - Samarbejdsflader med andre kommuner - Samarbejdsflader med interesseorganisationer mv. - Forholder sig til muligheder der er beskrevet i fællesoffentlige strategier og lign. Møde med kommunaldirektør eller med den direktør, hvor strategien er forankret. Der nedsættes en styregruppe med et direktionsmedlem som formand. Der etableres en projektgruppe med en projektleder suppleret med en eller to yderligere ressourcer. Der knyttes evt. en ekstern konsulent til projektgruppen med bred erfaring fra det kommunale område. Bred involvering af organisationen gennem en række arbejdsgrupper typisk en pr. forvaltningsområde. It- /digitaliseringsafdelingen involveres gennem interview. Mere detaljeret vurdering på udvalgte områder og eventuelt suppleret med brugerundersøgelse. Nærmere analyser på udvalgte områder. Nærmere analyser på udvalgte områder Nærmere analyser på udvalgte områder herunder hvad andre kommuner har gjort. Møde med den samlede direktion og eventuelt det politiske niveau gennem fx økonomiudvalget.

13 Område Minimumsmodel Fuldt udfoldet Behov og afklaringer - Eksterne påvirkninger - Status og modenhed - Benchmark/ sammenligning Dialog med ledelse om strategiske temaer Udkast til strategi Dialog med ledelse om den endelige strategi Kommunikation og forankring Der skabes som minimum et overblik over - Konsekvensen for kommunen af fællesoffentlige strategier og initiativer - Status for digitaliseringen i kommunen - inkl. aktuelle problemstillinger og ønsker - Aktuelle vigtige initiativer og projekter internt i kommunen - Erfaringer fra andre kommuner (stjæl med stolthed!) På bagrund af de foregående aktiviteter udvælges et antal strategiske temaer, der drøftes med styregruppe/direktion. Der udarbejdes et kortfattet strateginotat på ca. 10 sider. Strategi præsenteres for og drøftes med styregruppe/direktion. Strategien publiceres på intranettet og evt. hjemmesiden. Nærmere analyser på udvalgte områder Strategiske temaer drøftes i bredere lederforum fx direktion og niveau-2 ledere. Strateginotat suppleres med en handleplan (opdatering hvis strategiforløbet omfatter en revision af strategien). Strategi præsenteres for og drøftes med styregruppe/direktion samt fx for niveau-2 ledere. Udover publiceringen af strategien igangsættes en række forankringsinitiativer med henblik på at kommunen samlet set får ejerskab til strategien fx en pixie-udgave, beskrivelse af fremtidsscenarier for både ansatte og borgere. Mere viden Generelt om gevinstrealisering, projektporteføljestyring, organisering, mål og opfølgning m.v.: Om digital modenhed: Den fællesoffentlige og -kommunale digitaliseringsstrategi: Kontakt: Om digital modenhed: Anders Holte, Digitaliseringsstrategi: Michael Hald,

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan Evaluering for KL gennemført af Devoteam Consulting 13. november 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport Devoteam. Kopiering

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel Projektgrundlag April 2010 1. INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2. OPGAVETILGANG... 4 3. PROJEKTFORLØB... 5 3.1 OVERORDNET FORLØB...

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND ADMINISTRATION OG DIGITALISERING STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND KL driver i samarbejde med Implement A/S et netværk - Strategi og Digitalisering hånd i hånd

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere