Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. ANSE Dir. tlf Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret på baggrund af temadrøftelse på Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015 om vedtagelse af ny affaldsordning for private husstande i Roskilde Kommune. Notatet er opbygget med følgende struktur: Indledning Resultater beregning og vurdering Genanvendelse Klimapåvirkning Økonomi Service Anvendelighed for øvrige brugergrupper Standardydelse og variationer Forvaltningens anbefaling Indledning Roskilde Kommune ønsker med vedtagelse af Affalds- og ressourceplan at efterleve den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden De materialer af husholdningsaffald som skal genanvendes, er i denne sammenhæng papir, pap, glas, metal, plast, træ og organisk affald. I 2013 blev 21 % af husholdningsaffaldet i Roskilde Kommune genanvendt 3. For at sikre en højere genanvendelse af husholdningsaffaldet er det nødvendigt at indføre nye affaldsordninger for organisk affald, metal og plast samt undersøge mulighederne for effektivisering af nuværende ordninger for indsamling af papir, pap og glas. Udbud af Roskilde Kommunes dagrenovationsordning er forlænget til april 2017 og forvaltningen henstiller så vidt muligt, at udbyde den nye sorteringsordning, således at der opnås synergi i udbudsfasen og mellem affaldsordningerne i driftsfasen. 1 Affalds- og ressourceplan forventes vedtaget af Byrådet den 28. oktober Regeringens Ressourceplan er der opstillet en målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i I bilag 5 til ressourceplanen er beregningsmetode for opgørelse af genanvendelsesprocenten beskrevet. Med genanvendelse af husholdningsaffald tænkes der på materialerne papir, pap, glas, metal, plast, træ og organisk affald. De 50 % måles som den mængde af affald, der indsamles til genanvendelse fra dagrenovationen og visse fraktioner i storskraldet divideret med den samlede mængde af dagrenovation, forbrændingsegnet affald og mængden af genanvendelige materialer 3 Affald og ressourceplan for Roskilde Kommune, kortlægning 2013.

2 Forvaltningen har fået udført en analyse af 5 udviklingsscenarier 4 for henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger, der udgør de store brugergrupper på affaldsområdet med henblik på at kunne vurdere hvilke udviklingsscenarier, der kan gennemføres Udgangspunktet er et basisscenarie, som beskriver den nuværende affaldsindsamling for begge brugergrupper. De fem udviklingsscenarier er: A) Trinvis opstart kildesortering i 5 fraktioner (papir/karton, metal, glas, organisk affald og restaffald) B) Fuld kildesortering i 6 fraktioner (papir/karton, metal, glas, plast, organisk affald og restaffald) C) Fuld kildeopdeling i 4 fraktioner (papir/karton, metal/glas/plast, organisk affald og restaffald) D) Kildesortering 5 fraktioner, inkl. REnescience (papir/karton, metal, glas, plast og restaffald) E) Kildeopdeling 3 fraktioner, inkl. REnescience (papir/karton, metal/glas/plast og restaffald) På nogle parametre, fx økonomi og service er der foretaget en yderligere opdeling af udviklingsscenarierne på forskellige beholdersystemer, således at der for enfamilieboliger i udviklingsscenarierne B og C er undersøgt brug af henholdsvis 1 rums, 2 rums og 4 rumsbeholdere. Tilsvarende er der for etageboliger i økonomiafsnittet undersøgt en opdeling på henholdsvis minicontainere og nedgravende løsninger. Nedenfor er kort redegjort for en række begreber anvendt til vurdering af de opstillede udviklingsscenarier. Der skelnes mellem kildesortering, hvor hver affaldsfraktion udsorteres i en beholder for sig selv eller et særskilt rum i en beholder og kildeopdeling, hvor der efterfølgende sker en sortering af en blandet fraktion af fx plast, metal og glas på et centralt sorteringsanlæg. I et REnescience anlæg bliver affaldet tilført enzymer og vand. Derved omdannes det organiske affald i dagrenovationen inkl. papir, pap, m.v. til en "suppe" af organisk materiale, som efterfølgende kan modtagelse til bioforgasning. Den faste del af affaldet restproduktet som består af ikke-nedbrydelige materialer frasorteres og afleveres til forbrænding. Det er således ikke en forudsætning, at affaldet er kildesorteret af borgeren før behandling. Teknologien er på forsøgsstadium, og endnu ikke etableret som fuldskala anlæg. Der findes i dag ikke et anlæg til centralsortering som kan modtage kildeopdelt affald på Sjælland. Ved analysearbejdet er derfor regnet på det nærmeste anlæg, som pt. er Dansk Affald A/S i Vojens. Anlægget modtager blandt andet en kildeopdelt affaldsfraktion bestående af metal-, glas- og hård plastemballage, som ved hjælp af forskellige automatiserede sorteringsteknologier sorterer affaldet til efterfølgende eksport. I forhold til behandling af det organiske affald er det forudsat, at det bliver afleveret til Biovækst A/S i Audebo, som vores affaldsselskab Kara/Noveren er medejer af. Processen udnytter først gasindholdet i affaldet, og derefter komposteres affaldet. Komposten kan efterfølgende benyttes til jordforbedring. For at benytte komposten til jordforbedring er det i dag en forudsætning, at affaldet er kildesorteret før behandling. Teknologien er velafprøvet. 4 Analyse af sorteringsløsninger i Roskilde Kommune, oktober 2015, udført af Rambøll 2

3 Resultater beregning og vurdering Udviklingsscenarierne er vurderet på fem parametre, som er henholdsvis: genanvendelse klimapåvirkning økonomi serviceniveau og anvendelighed for øvrige brugergrupper Genanvendelse Der er foretaget en analyse af de mulige mængder, som kan frasorteres til genanvendelse i de 5 udviklingsscenarier i henholdsvis 2018 og Analysen er baseret på de antagelser om potentialer og sorteringseffektivitet i ordningerne, som også fremgår af Roskilde Kommunes affaldsplan 5. I tabel 1 ses den forventede effekt af de 5 udviklingsscenarier i 2018 sammenholdt med data fra 2013 som her er basisscenarie. Effekten er opgjort som en genanvendelsesprocent af husholdningsaffaldet, udregnet efter Miljøstyrelsens opgørelsesmetode 6. Tabel 1: Genanvendelse af husholdningsaffald i 2018, beregnet efter Miljøstyrelsens metode Genanvendelse af husholdningsaffald i 2018 [tons / år] Basis scenarie (2013) Scenarie A Scenarie B og C Scenarie D og E * Scenarie D og E ** Genanvendelse Forbrænding Øvrig behandling I alt Genanvendelsesprocent 21 % 39 % 40 % 75 % 27 % * hvis REnescience anerkendes som genanvendelses af Miljøstyrelsen ** hvis REnescience ikke anerkendes som genanvendelse af Miljøstyrelsen Samme beregning er foretaget for udviklingsscenarierne i Resultaterne er vist i tabel 2. 5 Affalds- og Ressourceplan , forventes vedtaget af Byrådet den 28. oktober 2015, bilag om prognose 6 Ressourceplan for affaldshåndtering , bilag 5, Miljøstyrelsen 2014 se forklaring fodnote 2. 3

4 Tabel 2 Genanvendelse af husholdningsaffald i 2024, beregnet efter Miljøstyrelsens metode Genanvendelse af husholdningsaffald i 2024 [tons / år] Basis scenarie (2013) Scenarie A Scenarie B og C Scenarie D og E * Scenarie D og E ** Genanvendelse Forbrænding Øvrig behandling I alt Genanvendelsesprocent 21 % 47 % 49 % 75 % 31 % * hvis REnescience anerkendes som genanvendelses af Miljøstyrelsen ** hvis REnescience ikke anerkendes som genanvendelse af Miljøstyrelsen Der er usikkerhed om, hvorvidt teknologien REnescience vil blive anerkendt som genanvendelse af Miljøstyrelsen, fordi affaldet ikke er kildesorteret. Hvis teknologien anerkendes som genanvendelse vil andelen kunne øges betragteligt. Hvis teknologien ikke anerkendes, vil løsningen være meget langt fra målsætningen ved valg af scenarie D og E. Scenarie B og C er vurderet ligeværdige i denne sammenhæng, hvilket skyldes, at der tages udgangspunkt i mængden af affald afleveres til genanvendelse, og ikke mængden af affald, der reelt genanvendes. I praksis forventes kildeopdelingsscenarierne C og E at få en større andel af affald til forbrænding end kildesorteringsscenarierne A, B og D, for så vidt angår de tørre genanvendelige affaldsfraktioner. Denne usikkerhed er medtaget i den samlede vurdering. Klimapåvirkning Klimapåvirkningen defineres som den samlede emission af drivhusgas (CO 2 ) fra indsamling, transport, håndtering (omlastning, sortering og ballering) og behandling af affaldet omregnet til CO 2 -ækvivalenter. Den samlede klimapåvikning angives som udledte eller sparede kg CO 2/ husstand/år. Vurderingen tager udgangspunkt i den reduktion af CO 2, som det er muligt at opnå ved de enkelte scenarier sammenlignet med det nuværende basisscenarie. Derved anvendes samme metode som anvendt i affaldsplanens afsnit om forventede CO 2 besparelser. De beregnede effekter for 2018 er præsenteret pr. boligenhed for enfamilieboliger og for etageboliger, og her ses en beskeden forskel i klimapåvirkningen mellem de to boligtyper. 4

5 100,00 0,00-100,00 Basis Scen. A Scen. B Scen. C Scen. D Scen. E -200,00-300,00-400,00-500,00-600,00-700,00-800,00 Indsamling Transport Håndtering Genanvendelse Biologisk behandling Forbrænding REnescience Figur 1: CO 2-reduktion ved genanvendelse og forbrænding for enfamilieboliger i året Figuren viser forholdene for nuværende og for fremtidige indsamlingssystemer og behandlingsformer. Hver søjle repræsenterer forbrænding, biologisk behandling, og genanvendelse, samt bidrag fra indsamling, transport og håndtering. For scenarierne D og E vises bidrag fra REnescience. Figur 2: CO 2-reduktion ved genanvendelse og forbrænding for etageboliger i året Figuren viser forholdene for nuværende og for fremtidige indsamlingssystemer og behandlingsformer. Hver søjle repræsenterer forbrænding, biologisk behandling, og genanvendelse, samt bidrag fra indsamling, transport og håndtering. For scenarierne D og E vises bidrag fra REnescience. 5

6 Økonomi Beregning af økonomien for de 5 udviklingsscenarier tager udgangspunkt i en analyse af de mulige mængder af genanvendelige fraktioner i de 5 udviklingsscenarier i henholdsvis 2018 og Beregningen er baseret på de antagelser om potentialer og effektivitet i ordningerne, som er opstillet i Roskilde Kommunes affaldsplan 7. Der er foretaget en beregning af udgifterne til indsamling, transport og behandling af henteordninger og områdepladser for fraktionerne organisk affald, papir, karton, glas, metal, plast og restaffald for de to boligtyper. I beregningerne er medtaget diverse afgifter samt modregnet eventuelle indtægter fra fx salg af ressourcer for hver fraktion som indsamles. For at få det samlede overblik er der desuden beregnet det nødvendige investeringsbehov ved indkøb af beholdere til brug for de enkelte scenarier. Udgifter til køb af renovationsbiler er indeholdt i den forventede tømningspris, hvilket f.eks. betyder at prisen for tømning af en 4-rums beholder er væsentlig dyrere end tømning af en 2-rums beholder, når investeringen i den specielle 4 rums bil er langt større end almindelige 2-rums biler. I figur 3 er vist en samlet opgørelse af udgifter for enfamilieboliger for drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende organisk affald, papir, metal, glas, plast og restaffald for de 5 udviklingsscenarier. Figur 3: Omkostninger til drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast i enfamilieboliger i kr. pr. år. Alle priser ekskl. moms. Resultatet viser, at der er en forskel på godt 15 % fra det billigste scenarie E (992,34 kr. pr. år) til det dyreste scenarie B, med løsningen hvor der indgår 4 rumsbeholder til de tørre genanvendelige fraktioner 7 Affalds- og Ressourceplan , bilag om prognose, høringsudgave maj

7 (1.146,73 kr. pr. år). Det skyldes at 4 rumsbeholderen er forholdsmæssig dyr i anskaffelse i forhold til de øvrige beholdertyper, der anvendes, samt at tømningsprisen er højere på grund af den specielle bil. Generelt er kildeopdelingsscenarierne lidt billigere end kildesorteringsscenarierne, hvilket skyldes, at der kan optimeres på tømningsfrekvensen, når fraktionerne metal, glas og plast blandes sammen. Ved kildesortering er løsningen med tre 2 rumsbeholdere billigere (1.098,23 kr. pr. år) end løsningen med en 2 rumsbeholder og en 4 rumsbeholder (1.146,73 kr. pr. år). I figur 4 er vist samme analyse af udgifter for etageboliger for drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast fordelt på de forskellige scenarier. Der er foretaget en beregning på henholdsvis løsninger, der etableres i minicontainere, og løsninger der etableres i nedgravede løsninger. Figur 4 Omkostninger til drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast i etageboliger i kr. pr. år. Alle priser ekskl. moms. For etageboliger viser analysen det samme billede, som for enfamilieboliger, nemlig at den samlede udgift til drift, anlæg og vedligehold af ordningerne er billigere ved etablering af kildeopdeling end for kildesortering. Generelt er løsningerne med nedgravede løsninger dyrere end løsningen med indsamling i minicontainere, men dog ikke i scenarie D. Det skyldes, at der er foreslået brug at 400 liter minicontainere i dette scenarie for at få tømningsfrekvensen til at passe. 400 liter containere er dyrere end 660 liter containere i indkøb, og det har påvirket beregningen. Alle løsninger til etageboliger er omkostningsmæssigt billigere end løsningerne til enfamilieboliger med egen renovationsløsning. 7

8 Service Ændring af affaldsordningen for private husstande vil i forhold til den oplevede service have størst betydning for husstande i enfamilieboliger, idet borgerne her vil opleve de største ændringer i forhold til hente- og bringeordninger, antal og typer af beholdere, kompleksitenten af sorteringsgraden, afhentningsfrekvens og om systemet er fleksibelt i forhold til fremtidige ændringer. Vurderingerne er således en kvalitativ beskrivelse af serviceniveauet af de 5 udviklingsscenarier. Tabel 3: Vægtet vurdering af service af basisscenarie samt udviklingsscenarierne A-E, hvor en høj score er udtryk for en bedre service Parameter vægt i % Basisscenarie Scenarie A Scenarie B Scenarie D Scenarie E Trinvis Fuld kildesortering Kildesortering, inkl. REnescience Kildeopdelt, kildesortering 6 fraktioner 5 fraktioner inkl. Henteordning/ bringeordning Score vægtet vægtet Vægtet vægtet 30% 1 0,3 1 0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 Beholdere (antal/type) 20% 3 0,6 1 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 1 0,2 2 0,4 3 0,6 Grad af kompleksitet i sortering Afhentningsfrekvens 140 l beholder til restaffald l beholder til papir 5 fraktioner 2 stk 240 liter 2 rum beholdere l beholder til score papir vægtet Score 3 stk 240 l 2 rum beholdere 1 stk 240 l 2 rum beholder + 1 stk 370 l 4 rum Score beholder vægtet score Scenarie C Fuld kildeopdeling 4 fraktioner 2 stk 240 l 2 rum beholder 1 stk 240 l beholder + 2 stk 240 l 2 rum Score beholder vægtet Score 1 stk 240 l beholder + 1 stk 4 rum beholder REnescience 1 stk 240 l beholder + 1 stk 240 l beholder 2 Score rum vægtet 20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 1 0,2 3 0,6 3 0,6 1,5 0,3 20% 3 0,6 1 0,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 2 0,4 Fleksibilitet 10% 3 0,3 2 0,2 1 0,1 1,5 0,15 2 0,2 1 0,1 1,5 0,15 2 0,2 100% 2,4 1,5 1,8 2,25 2,3 2 2,45 2,4 Som det ses er vurderingen af service forskellig. Udviklingsscenarier, der ligner det nuværende basisscenarie scorer generelt højere end de systemer, hvor der introduceres en ekstra 3. beholder eller introduceres nye sorteringskrav, som fx opdeling af restaffald i organisk affald og restaffald. Blandt udviklingsscenarierne med kildesortering scorer den trinvise igangsættelse lavere end den fulde kildeopdeling. Det skyldes primært, at plast i Scenarie A skal bringes til genbrugspladsen samt at der sker introduktion af flere beholdertyper og afhentningsfrekvenser i forhold til Scenarie B. Tilsvarende scorer Scenarie B med 1 stk. 240 l beholder med 2 rum og 1 stk. 370 l beholder med 4 rum højere end Scenarie B med 3 stk. 240 l 2 rum beholdere. Udviklingsscenarierne med kildesortering scorer generelt lidt lavere end scenarierne med kildeopdeling. Det skyldes antallet af beholdere, forskellige afhentningsfrekvenser, samt at fleksibilitet i ordningerne højere i kildeopdelingsscenarierne. Endelig scorer udviklingsscenarierne med REnescience-teknologi bedre på serviceparametrene end scenarierne med kildesortering af organisk affald og restaffald. Det skyldes den mindre grad af kompleksitet i disse systemer. Anvendelighed for andre brugergrupper Hovedanalysen er udført for boligtyperne enfamilieboliger og etageboliger. Roskilde Kommune indsamler dog også husholdningsaffald fra andre brugergrupper som fx ældre- og ungdomsboliger, sommerhuse og kolonihaver. Endvidere har erhvervsvirksomheder mulighed for at tilmelde sig den kommunale renovationsordning for dagrenovation. 8

9 Kommunale institutioner betragtes i dag som erhverv og kan tilsvarende få indsamlet dagrenovation. På sigt er der i affaldsplanen lagt op til at lade kommunale institutioner indgå i udbud af indsamling fra private husstande i en selvstændig entreprise. Hensigten er at sikre en miljømæssigt og økonomisk bedre løsning end i dag. Der er derfor også foretaget en kvalitativ vurdering af det enkelte udviklingsscenaries anvendelighed set ud fra de øvrige brugergrupper. I tabel 4 er svarene på om basisscenariet i forhold til udviklingsscenarierne kan anvendes af de andre brugergrupper samlet. Tabel 4: Anvendelighed af scenarier overfor øvrige brugergrupper Scenarie Ungdomsbolig Sommerhuse Kolonihaver Virksomheder Kommunale institutioner Basisscenariet ja ja ja kun restaffald Ja (restaffald) Scenarie A, B, C, Ja Ja (måske Ja (måske kun restaffald Udvidelse mulig D og E områdepladser til områdepladser til ift. organisk + genanvendelige genanvendelige tørre fraktioner) fraktioner) genanvendelige fraktioner Samlet er vurderingen, at de enkelte udviklingsscenarier ikke skiller sig ud i forhold til anvendeligheden overfor andre brugergrupper. Standardydelse og variationer Dette afsnit er tilføjet på baggrund af drøftelser på Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august Ved beregning af de 5 udviklingsscenarier har det været nødvendigt at fastlægge blandt andet tømningsfrekvens for de enkelte affaldsfraktioner. Forudsætningen har været at få en optimal drift som sikrer sammenhæng mellem volumen og den mængde affald, som en husstand producerer. Tømningsfrekvens har primært betydning for de enfamilieboliger, som på grund af adgangsforhold eller andet stiller deres affald frem til tømning, hvilket i dag anslås at være ca. 15 % af alle enfamilieboliger i Roskilde Kommune. Forvaltningen anbefaler, at standardydelsen er 14.dages tømning for organisk affald og restaffald, dog således at private husstande får mulighed for at tilkøbe ugetømning. Forvaltningen anbefaler desuden, at der sker ugetømning i perioden juni til august, begge måneder inkl. ved alle tilmeldte for at imødegå gener på grund af højere temperaturer. Tilrettelæggelse af de øvrige tømningsfrekvenser skal i alle tilfælde planlægges således, at løsningen opleves smidig for brugerne. I dag afhenter skraldemanden affald op til 40 meter inde på grunden ved den enkelte husstand. Desuden er der mulighed for at tilkøbe en ydelse, så skraldemanden henter affaldet op til 80 meter inde på grunden. Der er i dag ingen enfamilieboliger, der benytter denne mulighed. 9

10 Afstanden på 40 meter er fastlagt ud fra skraldemandens overenskomst, som igen danner grundlag for kontrakten med renovatøren. Skraldemanden får således i dag betaling for at hente op til 45 meter inden på grunden. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende regel fastholdes i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, dog således at private husstande får mulighed for at tilkøbe en løsning, hvor affaldet hentes ved skel. I dag er der i Roskilde Kommune omkring 200 områdepladser, hvor private husstande kan aflevere papir, pap, glas og batterier. Enkelte steder er der også opstillet en opsamlingsenhed til tekstiler, som afhentes af en privat organisation. Områdepladserne er typisk placeret centralt i bebyggelser eller ved indkøbscentre, hvor private husstande i forvejen skal håndtere pantflasker m.v. Forvaltningen anbefaler, at områdepladserne fastholdes i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, dog således at områdepladserne i løbet af 1. udbudsperiode udfases løbende. Forvaltningens anbefaling Analysen af de forskellige udviklingsscenarier peger ikke umiddelbart på ét udviklingsscenarie frem for de andre. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan anbefales en løsning til implementering fra Primært skal der træffes et valg mellem kildesortering eller kildeopdeling af de tørre genanvendelige fraktioner som papir, pap, metal, plast og glas. Roskilde Kommune har tradition for kildesortering af affaldet, og borgerne er bekendt med en tilgang til affald som en ressource, der kan genanvendes, når affaldet er kildesorteret. Sammenholdt med at der ikke er etableret et centralt sorteringsanlæg på Sjælland, og heller ikke er tilkendegivelser hos vores nabokommuner i henholdsvis Kara/Noveren og Vestforbrænding for etablering af et anlæg på Sjælland, så er løsningen på nuværende tidspunkt at køre kildeopdelt affald til fx Dansk Affald i Vojens. Denne løsning vil kunne praktiseres, men indeholder en væsentlig usikkerhed på behandlingsprisen, som vil afhænge af renhed og mængde af affaldet fra Roskilde Kommune i forhold til anlæggets sortering og afsætning af de sorterede affaldsfraktioner. Ved at vælge denne løsning bør Roskilde Kommune derfor være indstillet på at skulle transportere blandet metal-, glas- og plastemballage langt, og tilmed afsætte den blandende fraktion på et marked med begrænset konkurrence, idet hovedparten af de sjællandske kommuner som har valgt en ny affaldsordning, har valgt kildesortering. Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune fastholder strategien om kildesortering af affald, og dermed udelukker udviklingsscenarie C og D. I forhold til behandling af det organiske affald står valget mellem bioforgasning og REnescience. Bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation med efterfølgende kompostering af restproduktet er en kendt og velafprøvet teknologi, mens REnescience på nuværende tidspunkt udelukkende kun er afprøvet på et testanlæg og ikke etableret som et fuldskalaanlæg. Der er derfor fortsat usikkerhed omkring teknologi, miljø og økonomi ved overgang fra forsøgsskala til fuldskala af denne teknologi. Endvidere er der på nuværende tidspunkt ikke etableret en ejerkreds, som ønsker at bringe forsøget til fuldskala. Det er derfor meget tvivlsomt om REnescience teknologien er et reelt alternativ i

11 Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune fastholder strategien om kildesortering, og fremadrettet afsætter organisk affald til en kendt og velafprøvet teknologi som bioforgasning. Dermed udelukkes scenarie D og E. For valg af henholdsvis udviklingsscenarie A eller B, hvor indsamling af plastemballagen enten skal med fra starten eller afvente en udvikling af markedet er det vigtigt at fastholde, at plastemballage er en af fokusfraktionerne, der både på europæisk og nationalt plan er omfattet af målsætningerne på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i Udfordringen ved plastemballagen er dog, at der er mange forskellige plasttyper, som kræver meget specialiserede anlæg for at kunne udsortere henholdsvis blandet plast (både hård og blød plast), den hårde plast eller den bløde plast alene i forskellige plasttyper, der reelt kan afsættes til genanvendelse. I dag afsættes store dele af den indsamlede plastemballage fra private husstande i Danmark til sorteringsanlæg i Tyskland. Her afsættes % af materialerne på verdensmarkedet, mens resten forbrændes i Tyskland. Det skal påpeges, at sporbarheden på genanvendt plastemballage fra Danmark er meget begrænset, da den samlede plastmængde fra Danmark udgør en meget begrænset andel i den store sammenhæng. Fra flere sider, og blandt andet Københavns Kommune og Miljøstyrelsen arbejdes der på at etablere et dansk anlæg til modtagelse og sortering af blandet plast. Målet er at sikre større gennemskuelighed i forhold til kvalitet og afsætning. En etablering af et sådan anlæg formodes at have en tidsmæssig udfordring på 2-3 år. Det vil således være muligt for Roskilde Kommune inden næste udbud, at afklare om indsamling af plastemballage bør indgå i ordningen. Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune afventer etablering af et dansk sorteringsanlæg for plast eller en bedre afklaring og garanti for reel genanvendelse før private husstande bliver bedt om at sortere plastemballage i Roskilde Kommune. På den baggrund udelukkes udviklingsscenarierne B, C, D og E. Forvaltningen indstiller, at 1. implementere udviklingsscenarie A med indsamling af papir/karton, metal, glas, organisk affald og restaffald i løbet af 2017 og 2018 i hele kommunen, 2. indsamling af plastemballage implementeres så snart der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning, 3. organisk affald som standard indsamles hver 14. dag ved alle boligtyper, 4. organisk affald og restaffald som standard indsamles hver uge i perioden juni til august ved alle boligtyper 5. afhentning af husholdningsaffald som standard sker fra standplads, som er op til 40 meter fra skel 11

12 12

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune.

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. INDLEDNING OG BAGGRUND Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) fastlagt, at der i perioden 2014-18 skal planlægges

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD

RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Til Rudersdal Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2015 RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 20-01-2014 Sagsnr. 2014-0012071 Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald En af hovedindsatserne i Ressource- og

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune?

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1876724 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? 24. marts 2014

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen N O T A T 20.11. 2015 SIDE 1 AF 6 HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen I forbindelse med den, af Allerød, Fredensborg, Hørsholm

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Genanvend mere Forbrænd mindre

Genanvend mere Forbrænd mindre D. 18. juni 2014 Udarbejdet af: Ann Menne Godkendt af: Camilla Bjerg Pedersen Sagsnr. 14-01080 Genanvend mere Forbrænd mindre Notat om indsamling af genanvendelige materialer i Glostrup Kommune 1 1. BAGGRUND

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø.

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø. 1 INDLEDNING Side 1 2 ANALYSEN På baggrund af temadagen med kommunalbestyrelsen den 15. november d.å. har Grontmij Carl Bro (GMCB) udarbejdet nedenstående analyse af udvalgte scenarier for dagrenovationsordningen.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare:

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare: Hej Tak for fremsendte materiale i forbindelse med høringerne omkring boligforeningernes holdning til de nye affaldsordninger, som vi vil sørge for at gennemgå og give feedback på indenfor høringsperioden.

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere