elektronik og software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elektronik og software"

Transkript

1 af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede januar januar Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge begge ii besiddelse besiddelse af af en en solid solid erfaring erfaring med med udvikling udvikling og og modning modning af af højvolumen højvolumen elektronikprodukter. elektronikprodukter. Vores Vores viden viden har har vi vi fra fra bla. bla. tidligere tidligere ansættelser ansættelser hos hos LEGO LEGO Company Company i i Billund, Billund, Danfoss, Danfoss, Grundfos Grundfos m.fl. m.fl. Amfitech Amfitech tilbyder tilbyder på på konsulentbasis konsulentbasis udvikling udvikling af af elektronik elektronik og og software software for for den den danske danske elektronikindustri elektronikindustri inden inden for for følgende følgende områder: områder: Hardware Design og fremstilling af prototyper efter specifikation. Apparatkonstruktion. Design af analoge og digitale kredsløb, herunder RF og microcontrollerbaserede kredsløb. Printudlægning i PADS PCB. Design og specifikation af testudstyr. Design af protokoller til trådløs datakommunikation via IR og RF. Hjælp til gennemførelse af EMC/RF og UL godkendelser. Sensorteknologier/målesystemer, CCD, temperatur, fugt, flow etc. Markedsundersøgelser af komponenters tilgængelighed. Optik. Software Konceptudvikling Design og fremstilling af prototyper efter specifikation. Embedded programmering i Assembler, C.. PC testapplikationer i Visual C++ og Delphi. Udvikling af brugergrænseflader. Digital signalbehandling. USB og WEB-enabling. Generering af nye produktideer. Skitsering af koncepter. Finansiering og forretningsplansudvikling Amfitech Amfitech har har et et meget meget udbygget udbygget netværk netværk indenfor indenfor industriel industriel design, design, emne- emne- og og værktøjskonstruktionkonstruktion. Vi Vi kan kan bringe bringe en en produktide produktide fra fra konceptide konceptide frem frem til til færdigt færdigt produkt. produkt. Har Har noget noget af af værktøjs- dette dette fanget fanget Jeres Jeres interesse, interesse, da da ring ring til til os os for for at at få få en en snak snak om, om, hvordan hvordan Amfitech Amfitech kan kan være være med med til til at at aflaste aflaste Jeres Jeres udviklingsafdeling. udviklingsafdeling. Amfitech. ApS. Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen Rådgivende Rådgivende ingeniør ingeniør Lars Lars Munch Munch Rådgivende Rådgivende ingeniør ingeniør

2 Amfitech Amfitech har har et et bredt bredt netværk netværk bestående bestående af af personer, personer, videnscentre videnscentre og og virksomheder. virksomheder. Sammen Sammen med med disse disse er er vi vi i i stand stand til til at at løse løse stort stort set set en en hvilken hvilken som som helst helst opgave opgave indenfor indenfor produktudviklingling. Medarbejderne Medarbejderne ved ved Amfitech, Amfitech, som som står står til til deres deres rådighed, rådighed, er: er: produktudvik- Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen Grundlægger Grundlægger af af Amfitech. Amfitech. Efter Efter endt endt uddannelse uddannelse som som radiomekaniker, radiomekaniker, videreuddannet videreuddannet til til svagstrømsingeniør svagstrømsingeniør ved ved Århus Århus Teknikum Teknikum i i Hovedspeciale Hovedspeciale inden inden for for styring styring og og regulering regulering samt samt digital digital signalbehandling. signalbehandling. Har Har endvidere endvidere speciale speciale indenfor indenfor software, software, datakommunikation, datakommunikation, dynamiske dynamiske mekaniske mekaniske systemer, systemer, medico, medico, HF/EMC HF/EMC og og antenneteori. antenneteori. Har Har gennem gennem knap knap år år været været med med til til at at præge præge og og opbygge opbygge udviklingsafdelingen udviklingsafdelingen hos hos LEGO. LEGO. Er Er en en af af fadderne fadderne til til LEGO's LEGO's nye nye generationer generationer "elektroniske "elektroniske LEGO LEGO klodser", klodser", LEGO LEGO Mindstorms Mindstorms etc. etc. Har Har i i dag dag en en solid solid erfaring erfaring med med udvikling udvikling og og modning modning af af specielt specielt højvolumen højvolumen elektronikprodukterprodukter. elektronik- Lars Lars Munch Munch Medindehaver Medindehaver af af Amfitech. Amfitech. Uddannet Uddannet som som svagstrømingeniør svagstrømingeniør fra fra Sønderborg Sønderborg Teknikum Teknikum i i Efter Efter endt endt uddannelse uddannelse ansat ansat som som turnusingeniør turnusingeniør hos hos Danfoss. Danfoss. Hos Hos Danfoss Danfoss har har Lars Lars bl.a. bl.a. arbejdet arbejdet med med opbygning opbygning af af teststand teststand for for funktionstest funktionstest af af Styrekort Styrekort for for VLT, VLT, optimering optimering på på SMD-montagelinie SMD-montagelinie og og indkøring indkøring af af nye nye komponenter, komponenter, undersøgelse/opbygning undersøgelse/opbygning af af simulator simulator for for ultralyds ultralyds flowmåler flowmåler og og udvikling udvikling af af switchmode switchmode powersupply. powersupply. Senere Senere ansat ansat i i Tricons Tricons udviklingsafdeling. udviklingsafdeling. Tricon Tricon udviklinger udviklinger elektronikprodukter elektronikprodukter til til styring styring og og måling måling i i malkeudstyr. malkeudstyr. Hos Hos Tricon Tricon har har Lars Lars arbejdet arbejdet med med sensorer sensorer til til måling måling af af mælkeflow mælkeflow via via vejeceller, vejeceller, ledningsevne, ledningsevne, temperatur temperatur etc. etc. Endvidere Endvidere udvikling udvikling af af RS485 RS485 netværk netværk til til opsamling opsamling af af data data fra fra malkeudstyr. malkeudstyr. Strømforsyninger Strømforsyninger og og switchmode switchmode baserede baserede batteriladere. batteriladere. En En anden anden vigtig vigtig parameter parameter i i Tricons Tricons produkter produkter var var de de mekaniske mekaniske forhold. forhold. Produkterne Produkterne skulle skulle være være tætte, tætte, ii stand stand til til at at modstå modstå kemiske kemiske påvirkninger påvirkninger fra fra rengøringsmidler, rengøringsmidler, salpetersyre salpetersyre og og ætsnatron. ætsnatron. Hårdføre Hårdføre og og mekanisk mekanisk stabile. stabile. Dernæst Dernæst gik gik turen turen til til LEGO, LEGO, hvor hvor Lars Lars var var godt godt et et års års tid tid inden inden skiftet skiftet til til Amfitech. Amfitech. Hos Hos LEGO LEGO arbejdede arbejdede Lars Lars med med fortolkning fortolkning af af standarder standarder og og protokoller protokoller indenfor indenfor radiokommunikation. radiokommunikation. Udvikling Udvikling af af drivertrin drivertrin til til LEGOs LEGOs motorer, motorer, USB USB device device og og system system for for visuel visuel lyskommunikation lyskommunikation (Visual (Visual Light Light Link). Link). Løsning Løsning af af problemer problemer indenfor indenfor EMC, EMC, FW FW etc. etc.

3 Michael Michael Hallin Hallin Efter Efter endt endt Diplomingeniøruddannelse Diplomingeniøruddannelse i i blev blev Michael Michael ansat ansat på på Grundfos Grundfos i i sensorafdelingen. sensorafdelingen. Hans Hans hovedopgave hovedopgave var var her her at at lave lave elektronik elektronik til til Grundfos' Grundfos' sensorer. sensorer. Herunder Herunder at at lave lave højpræcisionselektronik højpræcisionselektronik til til kvalificering kvalificering af af sensorer. sensorer. Dette Dette arbejde arbejde indebar indebar også også programmering programmering og og opbygning opbygning af af PC-baseret PC-baseret testudstyr. testudstyr. Sensortyperne Sensortyperne var var tryk, tryk, temperatur temperatur og og vanddetektering. vanddetektering. Ved Ved alle alle sensorerne sensorerne gjaldt gjaldt det det om om at at måle måle et et medie, medie, der der er er ca ca 120 C, 120 C, har har en en ph ph værdi værdi på på og og et et maks maks tryk tryk på på Bar. Bar. Sensorerne Sensorerne skal skal være være opbygget, opbygget, så så de de kommer kommer så så tæt tæt på på mediet mediet som som muligt muligt uden uden at at blive blive utætte utætte eller eller på på anden anden måde måde lide lide fysisk fysisk overlast. overlast. Michael Michael har har gennem gennem de de 33 år år på på Grundfos Grundfos opbygget opbygget en en solid solid mekanikviden mekanikviden indenfor indenfor elektronikindpakning elektronikindpakning og og indenfor indenfor produktionsklargøring produktionsklargøring af af produkterne. produkterne. Michael Michael startede startede hos hos Amfitech Amfitech i i juni juni 2000, 2000, hvor hvor hans hans opgaver opgaver bla. bla. har har været været printudlægning, printudlægning, opbygning opbygning af af prototyper, prototyper, opbygning opbygning af af testudstyr testudstyr til til produktion produktion og og programmering programmering af af µ- µ- controllere. controllere. Design Design af af diverse diverse sensorer sensorer til til bla. bla. væskeflowmåling, væskeflowmåling, detektering detektering af af vand vand i i olie olie etc. etc. Michael Michael har har endvidere endvidere erfaring erfaring med med EEx EEx og og UL UL godkendelser. godkendelser.

4 Til LEGOs serie af digitale LEGO klodser har Amfitech udviklet en 27 MHz transceiver til LEGO System CyberMaster. Amfitech deltager løbende i designreviews og konceptudvikling. Epoke er en virksomhed i stadig udvikling med en førende position inden for glatførebekæmpelse og andet trafiksikkerhedsudstyr. Amfitech udvikler styringer til Epokes vejsalt maskiner. Tool-Tribe er nyetableret virksomhed i Vejle. Tool-Tribe udvikler produkter til elektronisk registrering af infomationer i kontormiljøer. Tool-Tribe Connector registrerer og gemmer infomation tegnet på en almindelig whiteboard tavle. Amfitech har udviklet Tool-Tribe Connector fra ide frem til et produktionsklart produkt inkl. testudstyr. DEVI udvikler, producere og sælger varmetråd og termostatstyringer til boligopvarmning. Amfitech har udviklet termiske modeller for DEVI til brug i deres nyeste termostat, DEVI Reg Endvidere har Amfitech hjulpet DEVI med optimeringen af DEVI Net, DEVIs egen udvilkede netværkstilslutning til temostater og sensorer. Endvidere løbende udvikling nye sensortyper.

5 Til brug i Grundfos s brede produktprogram af cirkulationsog spildevandspumper, udvikler Amfitech sammen med Sensorafdelingen på Grundfos nye generationer af sensorer. Til NEG Micon leverer Amfitech et transportabelt målesystem baseret på en PDA. Systemet består af en ipaq til præsentation og registrering af de opsamlede data. Data fra sensorerne signalbehandles og bringes over i PDA en via eget udviklet interfacemodul.

Hjortsvang den 22-01-03

Hjortsvang den 22-01-03 Baggrund Home Automation tegner til at blive det næste store fokusområde, når det gælder forbedring af hjemmet. Køkkenet er skiftet ud, badeværelset er sat i tip top stand, nu gælder det styring af lys,

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

SIKOM A/S NYHEDSBREV JAN. 2009

SIKOM A/S NYHEDSBREV JAN. 2009 MM SIKOM A/S er blevet til SIKOM A/S Pr. 1. jan. 2009 har MM SIKOM A/S skiftet navn til SIKOM A/S. Årsagen til navn skiftet er, at Adm. Direktør Morten V. Hansen har købt Paul Erik Madsens anparter i firmaet.

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Uddannelser på technology College Aalborg

Uddannelser på technology College Aalborg Uddannelser på technology College Aalborg Automatik og proces Data og kommunikation Frontline pc-supporter Elektriker Elektronik og svagstrøm Industrioperatør Mød vores vejledere! I denne brochure kan

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter Om virksomheden Dokumentation Virksomheden blev etableret i sommeren 1990, med det primære mål at skabe nye innovative softwareapplikationer baseret på større informationsmængder. Den første kommercielle

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

- den sikre vej. gennem driftssikkerhed, innovation, funktionalitet og service

- den sikre vej. gennem driftssikkerhed, innovation, funktionalitet og service - den sikre vej gennem driftssikkerhed, innovation, funktionalitet og service Epoke A/S - your global partner in spraying technology Konstant i bevægelse Epoke er en virksomhed i konstant udvikling. Ganske

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 november 2010 Slut med driftsstop på Leca værket Få det helt rigtige vejebånd Ny RFID-læser til komplekse opgaver Fremtidens

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere