Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 3. oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 3. oktober 2017"

Transkript

1 Referat tirsdag den 3. oktober 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Erik Falkenberg (O)

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Orientering - oktober TM - Vedtagelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune TM - Godkendelse af kommissorium for Lejres Grønne Ring TM - Lokalplan LK 49 for Vestergade TM - Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård TM - Dispensation fra 15.1 i Lokalplan LK TM - Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Møllegården i Osted TM - Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for boliger på Nørretoften TM - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne TM - Effekt- og tilfredshedsmåling SSÆ - Evaluering af handicappolitik med høringssvar TM - Eventuelt...34

3 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. TM - Orientering - oktober Sagsnr.: 16/15075 Resumé: A Referat fra bestyrelsesmøde i FORS den 23. september vedlagt som bilag. B Afgørelse fra Planklagenævnet i sag vedrørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af græsningsfold til brug for ridning Planklagenævnet har den 8. september 2017 truffet afgørelse i klagesag vedrørende Lejre Kommunes landzonetilladelse til ændret anvendelse af græsningsfold til brug for ridning på ejendommen Ejby Havnevej 94, 4070 Kirke Hyllinge. Planklagenævnet har stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Planklagenævnets afgørelse er vedlagt. C Referat fra bestyrelsesmøde i Kara/Noveren den 3. oktober vedlagt som bilag. D Afspærring af Skolevej i Hvalsø Hovedgadegruppen (Gruppe under Bysamarbejdet i Hvalsø) har udarbejdet projekt for Hovedgaden med hastighedsdæmpende foranstaltninger m.m. Derudover er det planen, at Skolevej bliver afspærret for kørsel på strækningen mellem Hovedgaden og Søvej umiddelbart øst for indkørslen til Fakta. Der er tale om en forsøgsvis foranstaltning, som kan ophæves, hvis det giver anledning til uforudsete problemer. Det vil stadigvæk være muligt at komme igennem for gående, kørestolsbrugere og cyklister. E Lejre Kommune har modtaget et krav om erstatning for markskader og ødelagte dræn. Se orientering i vedlagte bilag. F Fund af pesticid på Hornsherredværket FORS har efter fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i samlevandet fra Ørbæk Kildeplads undersøgt vand fra de enkelte boringer på kildepladsen. Der er fundet pesticid i tre af kildepladsens ti boringer. I alle tre boringer er indholdet af pesticidet under grænseværdien for drikkevand. Indholdet ligger mellem 0,016 µg/l og 0,039µg/l. Grænseværdien er 0, 1 µg/l. FORS har besluttet ikke at tage boringerne ud af drift, men at følge situationen via overvågning. Fors har også udført analyser på vand fra de to eksisterende boringer på Borrevejle Kildeplads. Her er der ikke fundet desphenyl-chloridazon i vandet. G Afgørelse fra Taksationskommissionens vedrørende erstatninger i forbindelse med fredning af område ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé Taksationskommissionen har den 22. september 2017 truffet afgørelse i klagesag vedrørende Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af den 26. april 2016, om erstatninger i anledning af fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Taksationskommissionen har stadfæstet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Taksationskommissionens afgørelse er vedlagt. H Afgørelse fra Planklagenævnet i sag vedrørende Lejre Kommunes afgørelse om ikke at meddele midlertidigt forbud mod brug af parkeringsplads på

5 Side 3 ejendommen Lejrevej 8, 4320 Lejre, Nørregården samt andre klagepunkter fra Allerslev Vandværk. Planklagenævnet har den 26. september 2017 truffet afgørelse i klagesag vedrørende Lejre Kommunes afgørelse om ikke at meddele midlertidigt forbud mod brug af parkeringsplads på ejendommen Lejrevej 8, 4320 Lejre, Nørregården samt andre klagepunkter fra Allerslev Vandværk. Planklagenævnet afviser at behandle klagen over Lejre kommunes afgørelse om ikke at meddele midlertidigt forbud mod brug af parkeringspladsen, fordi nævnet vurderer, at afgørelsen ikke er en tilsynsafgørelse, som nævnet kan behandle. Andre klagepunkter afviser nævnet at behandle, fordi nævnet ikke er rette klageinstans. Endelig afviser nævnet at behandle klage over tidligere meddelte dispensationer på ejendommen Nørregården, fordi klagen anses for at være indgivet for sent. Planklagenævnets afgørelse er vedlagt. I Ændring i antal kvoteflygtning, der visiteres til boligplacering i kommunerne 2017 Jf. brev fra Udlændingestyrelsen af 19. september 2017 er foretaget en forholdsmæssig reduktion i de kvoter, der vedrører antallet af boligplacerede flygtninge i kommunerne i Dette på baggrund af antallet af indrejste asylansøgere, antal boligplacerede pt. samt styrelsens forventninger til afgørelser om visiteringer resten af året. Med udgangspunkt i en skønnet boligplacering af i alt flygtninge (tidligere 4.000) er kvoten for Lejre Kommune ændret fra 10 til 6 personer. Der henvises til brev fra Udlændingestyrelsen. J KL s servicemålstatistik 2016/17 KL har offentliggjort servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder for perioden 1. juli juni Statistikken er første opfølgning på aftalen fra december 2015 mellem KL og regeringen om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Servicemålstatistikken er vedlagt. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Administrationen orienterede om, at der er søgt om tilskud fra Vejdirektoratets Pulje til mere cyklisme til cykelstier fra Sæby til Gershøj og langs Krabbesholmvej. Administrationen orienterede desuden om, at sagsbehandlingstiden på byggesags- og landzoneområdet er nedbragt gennem de seneste måneder. Ventetiden på påbegyndelse af en byggesag er nu 3-4 uger mod 7-8 uger før sommerferien, og landzonesager påbegyndes nu umiddelbart efter modtagelse af ansøgning. Administrationen orienterede om anskaffelse af Treoklip maskine til slåning af vejkanter. Maskinen er netop taget i brug. Orienteringen blev taget til efterretning. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:

6 Side 4 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Referat af bestyrelsesmøde i Fors AS Afgørelse fra Planklagenævnet vedr. Ejby Havnevej 94.pdf 3. Referat bestyrelsesmøde Kara/Noveren 4. (Lukket bilag) 5. Afgørelse fra Taksationskommissionen 6. Afgørelse i klagesag om Lejre Kommunes afgørelse af 31. maj 2017 om ikke at meddele midlertidigt forbud mod brug af parkeringsplads på ejendommen Lejrevej 8, 4320 Lejre, Nørregården, samt tidligere afgørelser om dispe 7. Brev fra Udlændingestyrelsen - Visiteringer i KL's servicemålstatistik

7 Side 5 3. TM - Vedtagelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune Sagsnr.: 17/5861 Resumé: Den eksisterende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo udløber ved årsskiftet. Forslag til revideret indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune har været i 8 ugers offentlig høring. Der er kommet et enkelt høringssvar. Indsatsplanen forelægges hermed udvalget til endelig vedtagelse. Efter vedtagelse offentliggøres planen og der er fire ugers klagefrist. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune vedtages og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger 2. at administrationen bemyndiges til at iværksætte bekæmpelse for ejerens regning i de tilfælde, hvor påbud ikke efterkommes. Beslutningskompetence: Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ved bekæmpelse på kommunens foranstaltning opkræves de faktiske og dokumenterede udgifter forbundet med bekæmpelsen i det omfang, det er muligt. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Den eksisterende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo gælder for perioden Kæmpebjørnekloen er ikke udryddet i Lejre Kommune og det foreslås derfor, at indsatsplanen forlænges for perioden Når der er en vedtaget indsatsplan, har alle grundejere pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Administrationen har udarbejdet et forslag til en revideret indsatsplan for perioden Forslaget til indsatsplan er vedlagt i bilag. Forslaget afviger fra den tidligere indsatsplan på den måde, at det i den nye plan tydeliggøres, at der er krav om, at planterne skal dø og at der ikke må ske frøsætning. I den tidligere indsatsplan var kravet, at der ikke måtte ske frøsætning, men det var ikke beskrevet, at planterne skulle dø. Den nye plan er dermed i overensstemmelse med tilgængelig viden om, at hindring af frøsætning f.eks. ved slåning over en årrække alene ikke er tilstrækkeligt til at udrydde planterne. Der skal andet til, f.eks. slåning eller græsning kombineret med rodstikning/opgravning. I bekendtgørelsen står der, at planten skal dø og at der ikke må ske frøsætning. Derudover ligner forslaget den tidligere indsatsplan, dog er der sket en række mindre redaktionelle tilpasninger. Forslaget har været forelagt udvalget på mødet den 7. juni, hvor det blev besluttet at offentliggøre forslaget med en 8 ugers indsigelsesperiode. Indsatsplanen forelægges nu

8 Side 6 igen udvalget med henblik på en endelig vedtagelse. Derefter offentliggøres indsatsplanen med en 4 ugers klageperiode. Målet med planen er, at kæmpebjørneklo udryddes i hele Lejre Kommune. Det kræver en målrettet og grundig indsats fra alle grundejere, private som offentlige. Indsatsplanen indeholder vejledning i bekæmpelsesmetoder og tidsfrister for bekæmpelsen. Lejre Kommune fører et årligt tilsyn med bekæmpelsen på samtlige registrerede forekomster af kæmpebjørneklo. De steder, hvor bekæmpelsen ikke er foretaget, vil grundejeren blive varslet et påbud om bekæmpelse. Hvis der fortsat ikke er bekæmpet, vil grundejeren modtage et påbud med en frist på minimum 14 dage til bekæmpelsen. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen foretage bekæmpelsen på ejerens eller brugerens regning. I Lejre Kommune er der ca. 170 registrerede bestande af kæmpebjørneklo. Bestandene varierer i størrelse fra enkelte planter til bestande med flere hundrede planter. Der er forekomst af kæmpebjørneklo på kommunale arealer. Disse forekomster bekæmper Lejre Kommune. Borgere og grundejere kan melde nye forekomster ind til Lejre Kommune, f.eks. ved at anvende appen Tip Kommunen. Der er kommet en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli Den nye bekendtgørelse giver mulighed for, at kommunen kan bekæmpe på ejers regning, hvis et påbud ikke efterleves. Kommunalbestyrelsens opkrævning kan ikke uden en veldokumenteret begrundelse overstige en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-priser) væsentligt. Yderligere er strafmuligheden ophævet, sådan at der ikke kan indgives politianmeldelse mod ejeren eller brugeren, og disse kan ikke straffes med bøde. I 2017 er der i forlængelse af tilsyn med bekæmpelsen på alle registrerede forekomster udsendt 42 varsler om påbud på grund af manglende eller utilstrækkelig bekæmpelse. Derefter er der ført opfølgende tilsyn, hvor mange havde foretaget bekæmpelse. Der var 19 grundejere, der fortsat ikke havde bekæmpet. Disse blev kontaktet, så vidt muligt telefonisk med henblik på at indgå dialog og yde målrettet vejledning. Alle grundejere har derefter bekæmpet tilstrækkeligt. En enkelt grundejer var helt opgivende overfor sin bestand og har igennem årene haft store vanskeligheder med bekæmpelsen. Der blev ikke udstedt påbud i Udtalelser: Under den 8 ugers offentlige høring er der indkommet et enkelt høringssvar. Dette er fra Danmarks Naturfredningsforening, Lejre Afdelingen, v/tove Binzer, som skriver, at det er en fin plan og som har bemærkninger til nogle konkrete bestande, som mangler bekæmpelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at indsatsen med en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune bør forsætte en årrække mere. Planten er endnu ikke udryddet, så en fortsat bekæmpelse er nødvendig. Den tidligere indsats har haft en effekt, idet der i dag ses områder, hvor mindre bestande er helt væk og større bestande, hvor der ikke længere spredes tusindvis af frø hvert år og hvor mængden af planter er reduceret. Med en vedtaget indsatsplan har alle grundejere pligt til at bekæmpe planten. Hvis ikke der findes en indsatsplan, kan vi kun opfordre til bekæmpelsen. Administrationen vurderer, at en vedtaget indsatsplan er vigtig for fortsat at sikre en koordineret og effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo på alle, såvel private som offentlige arealer. Tilsynsindsatsen og dialogen med grundejerne fungerer fint i dag, dog er det ressourcetungt at føre de mange tilsyn og opfølgende tilsyn. Administrationen har

9 Side 7 planlagt at lave en informationskampagne tidligt på året, hvor der skrives til grundejerne, som har kæmpebjørneklo. Informationen vil indeholde vejledning til bekæmpelse med særlig fokus på, hvordan man praktisk griber bekæmpelsen bedst muligt an. Hvis grundejerne starter bekæmpelsen tidligere på året, hvor planterne er små, f.eks. ved rodstikning, vil bekæmpelsen være mere effektiv og man undgår at skulle skærmkappe som nødløsning sidst på sæsonen. Ved den tidlige vejledning er målet, at der sker en tidlig og vedvarende indsats fra grundejerne og dermed en mere effektiv bekæmpelse og mindre opfølgning til følge. Der er ikke kommet indsigelser under høringen, som ændrer på indsatsplanen. Administrationen vurderer, at indsatsplanen kan vedtages. Indsatsplanen er vedlagt i bilag. Indsatsplanen er rettet til, så der henvises til den nye bekendtgørelse. På baggrund af tidligere års bekæmpelse erfarer administrationen, at dialog og håndhævelse ved påbud i nogle få tilfælde ikke fører til bekæmpelse. I disse få tilfælde vil en effektiv bekæmpelse afhænge af, at administrationen bemyndiges til at foretage bekæmpelse på ejerens eller brugerens regning, som bekendtgørelsen giver mulighed for. Administrationen vil anbefale, at der i forbindelse med et påbud står, at hvis grundejeren ikke har bekæmpet inden 14 dage, da vil Lejre Kommune foretage bekæmpelsen på grudejerens regning. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø har en årlig udgift på ca kr. ekskl. moms til konsulent, som fører årligt tilsyn med bekæmpelsen på alle registrerede forekomster af kæmpebjørneklo. Bilag: 1. Høringssvar fra DN Lejre, v/tove Binzer 2. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune pdf

10 Side 8 4. TM - Godkendelse af kommissorium for Lejres Grønne Ring Sagsnr.: 17/2621 Resumé: Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for Lejres Grønne Ring. På baggrund af en kortlægning, af de eksisterende reakreative stier, vil strategien indeholde retningslinjer og mål for den fremtidige udvikling, af det rekreative stinet i Lejre Kommune. Se det vedlagte kommissorium for Lejres Grønne Ring. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udkastet til kommissorium for Lejres Grønne Ring godkendes. Beslutningskompetence:. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for Lejres Grønne Ring, en strategi for den fremtidige udvikling af Lejre Kommunes rekreative stisystem. Lejres Grønne Ring er et projekt, der stammer fra budgetaftalen for Titlen Lejres Grønne Ring, symboliserer de ønskede rundture i det åbne land/det grønne. Strategien omhandler både retningslinjer og mål for det overordnede stinet på tværs af kommunen, og for etablering af lokale bynære stier. Som en del af strategien, skabes der et digitalt overblik over de rekreative stier, og deres kobling til de kommunale udflugtsmål. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at projektet Lejres Grønne Ring vil bidrage positivt til, at understøtte det gode liv på landet. Ved at skabe mere adgang til det åbne land sikres det, at der bliver bedre mulighed for at få naturen ind i hverdagen, hvilket vil fremme borgernes muligheder for udendørs motion og naturoplevelser. Dertil kommer, at strategien har fokus på det lokale initiativ og lokal forankring, som udgangs- og omdrejningspunkt. Øget formidling om eksisterende muligheder, vil desuden inspirere borgere og besøgende til længere ture og ophold i naturen, både i weekender og i ferier. Administrationen vurderer derfor, at projektet falder godt ind under visionerne for Vores Sted og Det Strategiske Grundlag og derved imødekommer både borgernes og de politiske ønsker, til den fremtidige udvikling af det rekreative stisystem i Lejre Kommune. Strategien hjælper borgerne med, at udleve deres drømme om det gode liv på landet, ved at skabe klare rammer for lokale initiativer, der sikrer borgerne bedre adgang til det åbne land omkring dem, og dermed også bedre muligheder for at leve et aktivt og sundt liv. Handicappolitik: I strategien for Lejres Grønne Ring, vil der indgå retningslinjer og mål der vedrører bedre muligheder for at funktionshæmmede, herunder at for eksempel kørestolsbrugere, får

11 Side 9 øget adgang til naturen. I selve implementeringsfasen, kan man lokalt arbejde med, at udvalgte naturområder, regionale eller lokale udsigtspunkter, eller bynære stier i nærheden af børneinstitutioner, plejehjem, og lign, gøres tilgængelige for alle. Lejre Kommunes handicapråd inddrages i strategiens udarbejdelse, og i den efterfølgende implementering. Økonomi og finansiering: Udgifter til udarbejdelse af strategien inkluderer; - afsætning af arbejdstid - eventuelle udgifter i forbindelse med grafisk arbejde eller layout, og/eller - udgifter til opdatering af den digitale formidling på Lejre Kommunes hjemmeside og Friluftsguiden.dk Strategien udarbejdes i en sådan kvalitet og omfang, som kan rummes indenfor det eksisterende driftsbudget, i bevilling natur, miljø og plan. Ved realisering af Lejres Grønne Ring kan der efterfølgende komme udgifter til anlæg og øget drifts-og vedligeholdelsesudgifter. Disse projekter vil blive forelagt særskilt for udvalget. Bilag: 1. Kommissorium for Lejres Grønne Ring

12 Side TM - Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 Sagsnr.: 15/17376 Resumé: I august besluttede at sende Forslag til Lokalplan LK 49 i fornyet høring, fordi de indkomne indsigelser i den ordinære høringsperiode gav anledning til en del ændringer af lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Vestergade 5 har været i almindelig offentlig høring fra 30. marts til 29. maj og i en kort fornyet høring fra 18. august til 4. september. Lokalplanen og kommuneplantillægget er nu klar til endelig godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5, godkendes endeligt, som det er sendt i fornyet høring, samt med de af administrationen foreslåede nye ændringer og tilføjelser til lokalplanen om: Kviste ( 7.5) og grønne tage ( 7.2 og 7.3) 2. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes endeligt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Vestergade 5 var i offentlig høring fra 30. marts til 29. maj I den ordinære høringsperiode kom der 5 høringssvar fra naboejendommene med en række forslag til ændringer af lokalplanen. Den 15. august besluttede at sende lokalplanforslaget i en kort fornyet høring, fordi de indkomne indsigelser fra den ordinære høring gav anledning til en del ændringer af lokalplanen. Lokalplanforslaget har derfor været i en fornyet høring fra 18. august til 4. september, og der er i denne periode kommet 2 høringssvar. Lokalplanforslaget blev sendt i fornyet høring med de ændringer, som er beskrevet i bilaget med administrationens vurdering af indsigelserne fra den ordinære høring. Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af syv enkeltstående huse med en lille have til. Husene kan opføres i 1½ plan med en maksimal bygningshøjde på 7,5 meter. Husene vil komme til at fremstå med facader i røde eller gule lertegl eller hvidpudsede og med rødt tegltag. Terrænet er så vidt muligt tilpasset de omkringliggende haver. Det har dog ikke været muligt at tilpasse terrænet helt ved rækkehusene på Nyvej, da terrænet på Vestergade 5 ikke kan være lavere end Jernbanevej. Kommuneplanens rammebestemmelser for området sætter en minimum grundstørrelse på 400 m 2 for tæt-lav boligbebyggelse. Da den nærværende bebyggelsesplan ikke kan overholde minimumskravet på 400 m 2, har det været nødvendigt at udarbejde et

13 Side 11 kommuneplantillæg nr. 11 til Lejre Kommuneplan 2013, som fjerner dette minimumskrav. Nabo-rækkehusene på Nyvej er ikke udstykket, men har reelt en grundstørrelse på ca m 2 til hver bolig. Rækkehusene på Tolskovvej 18 er lige udstykket med en grundstørrelse på 250 m 2. De fleste af rækkehusene ved Hyldebjerg i Hvalsø har en grundstørrelse på 235 m 2. De 2 høringssvar efter den fornyede høring omhandler primært følgende emner: Solceller, parkering, kviste, regnvandshåndtering, tilgængelighed og bebyggelsestæthed. Den ene nabo mener, at lokalplanen skal stille krav om opsætning af solceller på taget, og at der skal være et påbud om at biler skal bakke ind på parkeringspladserne, at der ikke må være vinduer i kvistenes sider. Desuden mener hun, at der i 10 bør stå at overfladevand skal holdes på egen grund eller blive i lokalplanens område, i stedet for som der nu står i området. En gruppe af naboer er bekymret for, at bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet stadig ikke vil kunne udføres uden dispensationer. Desuden mener de ikke, at området er tilgængeligt for alle, når vejen skal udføres med permeabel belægning for at regnvandet kan sive ned. Endvidere kan de ikke forstå, at man må nedsive på parkeringsarealer og veje i et drikkevandsfølsomt område, og påpeger at når det fremgår af bestemmelserne, at man kan bruge grønne tage til regnvandshåndteringen, så bør det også fremgå af bestemmelserne om tagmaterialer og taghældninger. Administrationens vurdering: Man kan ikke i en lokalplan indsætte bestemmelser om, at der skal være solceller på taget. Ligesom man heller ikke i en lokalplan kan påbyde, at bilerne skal bakke ind. Derfor giver disse indsigelser ikke anledning til ændringer. Da der ikke må være vinduer i de facader, som vender ind mod de eksisterende naboer, giver det god mening, at der heller ikke er vinduer i kvistenes sider. Derfor foreslår administrationen, at 7.5 ændres til: Vinduer og døre skal udføres i træ, metal eller komposit eller i en kombination af disse. Der kan opsættes kviste og/eller ovenlysvinduer i taget. Såfremt der opsættes kviste, må disse ikke have vinduer i siderne. Den samlede længde af kviste må, regnet i hver tagflade for sig, ikke være større end tagfladens halve længde. Som udgangspunkt er det meningen, at regnvandet skal holdes indenfor lokalplanens område, men FORS går i gang med at forberede separatkloakeringen af den nordlige af Hvalsø i 2018, hvor tanken er, at regnvandet ikke bare skal lægges i rør, men bruges som et blåt/grønt element i området og håndteres ved lokal nedsivning. Derfor er det muligt, at det vil være hensigtsmæssigt at regnvandet fra Vestergade 5 indgår i en fælles løsning med resten af Vestergade og Jernbanevej. Hvilket er årsagen til, at der blot står området i 10.3, og at dette derfor ikke bør ændres. Det er ikke hensigten, at der skal gives dispensationer fra en helt ny lokalplan, men nogen gange er det svært at forudsige alle detaljer, hvorfor kan blive nødvendigt at give mindre dispensationer. Man kan godt lave permeabel asfalt eller anden belægning, som opfylder tilgængelighedskriterierne. 80 % af Lejre Kommunes areal ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). I disse områder må man gerne nedsive på parkeringsarealer og ved veje. En del af kommunens arealer ligger desuden i Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI), hvor man ikke må nedsive på bl.a. parkeringsarealer. Vestergade 5 ligger ikke i et Nitrat Følsomt Område.

14 Side 12 Når der i 10.4 står at regnvand kan håndteres ved bl.a. at etablere grønne tage, skal det selvfølgelig også være en mulighed i 7.2 og 7.3, derfor foreslår administrationen, at paragrafferne ændres således: Fra: 7.2 Tage skal dækkes med røde eller sorte lertegl. Dog kan solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, såfremt disse følger tagfladen, og kun opsættes på tagflader med samme farve som solenergianlægget. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Til: 7.2 Tage skal dækkes med røde eller sorte lertegl eller sedumtag. Dog kan solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, såfremt disse følger tagfladen, og kun opsættes på tagflader med samme farve som solenergianlægget. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. og Fra: 7.3 Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem grader. Til: 7.3 Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem grader. Ved etablering af sedumtag kan der tillades en mindre taghældning. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 fornyet høring.pdf 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Vestergade 5.pdf 3. Indsigelse fra en gruppe af naboer efter fornyet høring.pdf 4. Indsigelse fra Vestergade 7a efter fornyet høring 5. Administrationens vurdering af de indkomne indsigelserne i den ordinære høring

15 Side TM - Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård Sagsnr.: 17/3020 Resumé: Forslag til Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård har været i offentlig høring fra 3. juli til 29. august Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar med en række indsigelsespunkter, som giver anledning til, at administrationen vurderer, at lokalplanen kan vedtages med nogle mindre ændringer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård godkendes endeligt med de af administrationens forslåede ændringer om ophævelse af Byplanvedtægt nr. 15 og om levende hegn. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Beslutning den : Ivan Mott (Ø) og Jens K. Jensen (V) kan ikke tiltræde indstillingen. Martin Stokholm (A) benytter sig af standsningsretten iht. styrelsesloven og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård har været i offentlig høring fra 3. juli til 29. august Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar med en række indsigelsespunkter. Lokalplanen giver mulighed for 29 boliger med et samlet areal på 2238,4 m 2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 28 % for området under ét. Bebyggelsen vil blive opført med symmetrisk saddeltag i 1½ plan med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Facaderne ønskes opført med brystning i nogle specielle gule lertegl, hvor resten af facaden vil fremstå i sortmalet douglastræ. Taget vil komme til at fremstå i sort tagpap med listedækning og med en maksimal taghældning på 55 grader. Emnerne i indsigelserne handlede primært om: Bebyggelsesprocent, grundstørrelse, antal boliger, Byplanvedtægt nr. 15, trafik, mobilmasten og støj fra den tilhørende teknikkabine, fældning af de afskærmende popler og Klimaplanen. Bebyggelsesprocent, grundstørrelse og antal boliger Lejre-Allerslev Grundejerforening mener, at 29 boliger er for meget på det pågældende sted, og at grundene derved bliver for små og byggeriet for tæt. De mener også, at man bør fastholde traditionen med andels- og ejerboliger i Lejre By. Byplanvedtægt nr. 15 Lokalplanen er i strid med Byplanvedtægt nr. 15. Den eksisterende Byplanvedtægt nr. 15, som også dækker lokalplanområdet, gør det muligt at etablere et fælleshus for områdets beboere, indenfor det område, som dækker det nye lokalplanområde. Det vil forringe områdets værdi, hvis denne mulighed fjernes.

16 Side 14 Trafik Når der både skal bygges på Valdemarsgård og Degnejorden, i alt ca. 200 boliger, og der i forvejen er trafikale problemer i Bygaden, så bliver de 29 boliger dråben. Mobilmasten og støj fra den tilhørende teknikkabine Mobilmasten virker mastodontisk og teknikcontainerne støjer, hvorfor der ikke bør bygges boliger i nærheden. Fældning af de afskærmende popler, natur og levende hegn De store popler skærmer efterhånden en del for indblikket til masten, så det vil være ærgerligt, hvis de skal fældes. På arealet er der set græssende rådyr, og det vil være synd at inddrage dette område til boliger og derved fjerne et naturområde. For at sikre en vis standard bør der ikke sættes plankeværk op. Varmeforsyning Hvorfor forholder lokalplanen sig ikke til en bæredygtig kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen, jf. Klimaplan 2010? Administrationens vurdering: Bebyggelsesprocent, grundstørrelse og antal boliger Kommuneplanens rammebestemmelser giver mulighed 40 % for tæt-lav boligbebyggelse, beregnet for den enkelte ejendom. Da det ikke er meningen, at ejendommen skal udstykkes, betyder det i praksis at bebyggelsesprocenten beregnes for ejendommen under ét. I kommuneplanens rammebestemmelser står der desuden, at der er mulighed for mindre grunde, hvis der opføres tæt-lav boligbebyggelse. Der er et stort behov for lejeboliger i Lejre By. Boligselskabet forventer at kunne leje alle boligerne ud. Lejre Kommune har også brug for mindre boliger for at kunne anvise boliger til borgere med akutte behov. Lejre Kommune vil få anvisningsret til en del af boligerne. Byplanvedtægt nr. 15 Normalt ophæves den eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan med en ny lokalplan. Derfor ophæves Byplanvedtægt nr. 15 med Lokalplan LK 51 for lokalplanområdet, og derved er den ikke i strid med byplanvedtægten. Der mangler en paragraf om denne ophævelse, derfor foreslår administrationen, at der som ny paragraf 11 indsættes: Med denne lokalplans vedtagelse ophæves Byplanvedtægt nr. 15 for lokalplanområdet. 11, 12 og 13 bliver derefter 12, 13 og 14. Byplanvedtægt nr. 15 er fra 1976 og muligheden for at etablere et fælleshus eller en institution er ikke udnyttet de sidste 40 år. Derfor er det svært at se, at det vil forringe området, at fjerne denne mulighed. Desuden findes et velfungerende medborgerhus Domus Felix i byen. Trafik COWI er for Lejre Kommune ved at gennemføre en analyse af trafikken i byen. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til forbedringer af de trafikale forhold i de kommende år. Mobilmasten og støj fra den tilhørende teknikkabine Det er værd at overveje om mastens funktioner eventuelt kunne integreres i varslingsmasten mellem børnehaven og Degnejorden. Lejre Kabelnet benytter ikke masten mere, men bruger kun teknikcontaineren. Administrationen har ved flere tilsyn

17 Side 15 ikke kunnet konstatere anden støj end lidt støj fra udluftningen af teknikcontainerne, som er placeret væk fra den kommende bebyggelse, og som svarer nogenlunde til støjen fra en varmepumpe. Masten ligger udenfor Lokalplan LK 51 s område, så lokalplanen kan ikke regulere om, masten skal være der eller ej. Det er et vilkår, som de nye beboere må leve med, så længe masten er der. De store popler fældes, men afskærmende beplantning omkring teknikcontainerne bevares. Fældning af de afskærmende popler, natur og levende hegn Lokalplanområdet er ikke rådyrenes primære fourageringsområde, men de kommer ind til de grønne områder i byen om natten og i de tidligere morgentimer. Det er ikke muligt at byudvikle uden at det på nogen måder påvirker naturen. Det samme problem ville opstå, hvis de eksisterende muligheder med fælleshus blev udnyttet. Det er nødvendigt at fælde poplerne både for at få lys ind til den nye bebyggelse, men også af sikkerhedsmæssige årsager. For at sikre områdets grønne udtryk foreslår administrationen, at der som ny 8.4 indsættes: Hegn skal etableres som hække eller levende hegn. Hække og levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden i en højde på maks. 1,2 meter. Der må ikke opsættes nogen form for plankeværk og lignende. Klima og bæredygtighed Der vil i tråd med Plan- og Bæredygtighedsstrategi blive arbejdet med forskellige bæredygtighedshensyn i byggeriet. Bebyggelsen vil blive opført som lavenergibyggeri og formodentlig jordvarmepumpe som varmeforsyning. Der findes pt. ikke samfundsøkonomiske bedre løsninger i Lejre by. Derudover arbejdes med at byggeriet i tråd med Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016 opføres i en standard, der vil kunne bæredygtighedscertificeres (DNGB) og indeklimamærkes. Disse forhold kan dog ikke reguleres i lokalplanen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 51 for almene boliger ved Rynkebjerggård i Lejre pdf 2. Samlede indsigelser og bemærkninger til Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård docx 3. Administrationens vurdering af indsigelser og høringssvar til LK 51

18 Side TM - Dispensation fra 15.1 i Lokalplan LK 30 Sagsnr.: 17/10030 Resumé: Søarkaden ApS har i forsommeren været i dialog med Bysamarbejdet Hvalsø for at finde en bedre løsning for udformning og placering af de nye parkeringspladser, der knytter sig til etableringen af Søtorvet parkeringspladserne i Delområde C i Lokalplan LK 30 for Søtorvet. Løsningen er afgørende for det fremtidige liv i bymidten. Partnerne er enige om, at den bedste løsning kræver en omlægning af Søvej, så parkeringspladserne kan placeres tættere på Søtorvet og så der samtidig kan skabes en bedre forbindelse mellem kulturområdet (hal, bibliotek, kulturhus og skole) på tværs af Søtorvet til Kropladsen. At finde denne løsning kan ikke nås inden boligerne på Søtorvet er indflytningsklare og de nye parkeringspladser skal være klar. Derfor søger Søarkaden ApS om midlertidig dispensation fra Lokalplan LK 30 for Søtorvet til at kunne tage de nye boliger i brug inden parkeringspladsen er færdig. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der gives en midlertidig dispensation fra 15.1 i Lokalplan LK 30 for Søtorvet indtil udgangen af 2018, så 1. etape af Søtorvet kan tages i brug i foråret Beslutningskompetence: Beslutning den : Modtagne indsigelser og administrationens vurdering af indsigelserne var eftersendt dagsordenen. Der meddeles midlertidig dispensation på betingelse af, at der senest på tidspunktet for ibrugtagning af boligerne indbetales til parkeringsfond for de manglende p-pladser, eller at der på anden måde efter nærmere aftale stilles tilsvarende garanti. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Søarkaden ApS har i forsommeren været i dialog med Bysamarbejdet Hvalsø om den mest hensigtsmæssige løsning til udformning og placering af de nye parkeringspladser, der knytter sig til etableringen af Søtorvet parkeringspladserne i Delområde C i Lokalplan LK 30 for Søtorvet. Partnerne er enige om, at den bedste løsning kræver en omlægning af Søvej, så parkeringspladserne kan placeres tættere på Søtorvet og så der samtidig kan skabes en bedre forbindelse mellem kulturområdet (hal, bibliotek, kulturhus og skole) på tværs af Søtorvet til Kropladsen. At finde denne løsning kan med stor sikkerhed ikke nås inden boligerne på Søtorvet er indflytningsklare og de nye parkeringspladser skal være klar, jf i Lokalplan LK 30 for Søtorvet. Søarkaden ApS søger derfor om midlertidig dispensation fra 15.1 i Lokalplan LK 30 for Søtorvet, så de sammen med Bysamarbejdet kan få tid til at finde den rigtige udformning af projektet.

19 Side 17 Ifølge 15.1 skal parkeringspladserne i Delområde C være etableret før der kan gives ibrugtagningstilladelse til boligerne. Søarkaden ApS søger om en tidsbegrænset dispensation indtil parkeringspladserne er etableret - til udgangen af Dispensationen tænkes endvidere betinget af, at parkeringspladsen mellem Fakta og SuperBrugsen opretholdes i hele dispensationsperioden. Søarkaden ApS begrunder ansøgningen med, at de allerede nu har indhentet tilbud på etablering af parkeringsarealet i henhold til LK 30 og tilbudsgivende entreprenør er klar til igangsætning af arbejdet her i efteråret Arbejdet skal, af hensyn til eventuelt vejrlig, være færdiggjort senest med udgangen af november måned for at sikre en ibrugtagningstilladelse, hvis ikke der kan gives den ansøgte dispensation. Søarkaden har i en periode arbejdet med en alternativ placering af parkeringsarealet, der indebærer en omlægning af Søvej, med bagrund i at sikre, at parkeringspladsens placering tager størst mulighed hensyn til områdets karakter, brugernes (herunder især skolebørnenes) sikkerhed, den generelle nytte af arealet samt at parkeringsarealet bliver en samlende del af byrummet. I procesforløbet har der været afholdt en del møder. Senest er der, med Bysamarbejdet Hvalsø, afholdt en workshop i maj måned samt tre efterfølgende møder med repræsentanter for Bysamarbejdet Hvalsø. Materiale fra workshop er vedhæftet som bilag. På det seneste møde den 20. juni 2017 besluttede Bysamarbejdet at igangsætte en nærmere undersøgelse af, hvorledes parkeringsarealets udformning kan sikre maksimal kvalitet i byrummet samt en sammenhæng i den øst-vest gående akse mellem Kropladsen i den østlige ende og Kulturhuset i den vestlige ende. For at kvalificere dette arbejde bedst muligt vil Søarkaden sammen med Bysamarbejdet skulle bruge efteråret Det har desværre en uhensigtsmæssig sammenhæng med at lejligheder og butikker forventes klar til ibrugtagning i marts/april måned Der er et meget stærk ønske fra Bysamarbejdet om at bruge den nødvendig tid på arbejdet idet det må forventes, at der ikke vil kunne findes økonomi til efterfølgende ændringer, når først parkeringsarealet er etableret. Søarkaden ApS og Bysamarbejdet er enige om parkeringsarealet er så vigtigt en del af den fremtidige struktur i bymidten, at det er af allerstørste vigtighed at udformningen af arealet overvejes grundigt og at der investeres den nødvendige tid i at finde den mest optimale udformning. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en optimal udformning og placering af den nye parkeringsplads, herunder også en forbedret og forstærket forbindelse mellem kulturområdet over Søtorvet til Kropladsen, er af afgørende betydning for livet i den nye bymidte. Der er en unik mulighed for at få tænkt og udformet en bedre løsning end den der er skitseret i Lokalplan LK 30. Da en omlægning af Søvej og en ny udformning af parkeringsarealet formentlig vil betyde, at der vil skulle udarbejdes en lokalplan for dette projekt, og da der skal sikres maksimal kvalitet i byrummet samt en sammenhæng i den øst-vest gående akse mellem Kropladsen i den østlige ende og Kulturhuset i den vestlige ende, er det nødvendigt ikke at forcere processen. Lokalplan LK 30 skaber rammer for op til 4700 m2 boliger og 5000 m2 erhverv og når Søtovsprojektet er fuldt udbygget vil der inkl. 130 nye parkeringspladser vest for Søvej - være 342 parkeringspladser til rådighed i området. Som baggrund for lokalplan LK 30 for Søtorvet blev der udarbejdet en parkeringsanalyse, der viste, at en parkeringskapacitet på 342 vil være tilstrækkelig til at dække efterspørgslen efter

20 Side 18 parkering blandt kunder, ansatte og beboer i området. I spidsbelastningerne vil parkeringspladserne være udnyttet op til ca. 75%. Søarkaden ApS har fået har fået byggetilladelse til 4424 m2 boliger (47 boliger), samt 2149 m2 erhverv. Næsten hele lokalplanens ramme til boliger er udnyttet, men kun 43% af rammen til erhverv bliver udnyttet. Det største behov for parkering som følge af byggetilladelsen vil derfor være knyttet til boligerne. Parkeringspladsen mellem Fakta og SuperBrugsen er ikke en del af det område, der bygges i. Denne parkeringsplads rummer parkeringspladser. Derudover er der også ledig kapacitet på parkeringspladsen nord for Fakta. Disse parkeringspladser bliver ifølge parkeringsanalysen langt overvejende brugt til besøg i butikker. Med den eksisterende parkeringskapacitet i området er der en mango på parkeringspladser set i forhold til den kapacitet, der er vurderet til at kunne dække et fuldt udbygget Søtorv. På baggrund af dette vurderer administrationen, at kapaciteten på parkeringspladserne langs Søvej - nord og syd for Fakta i dispensationsperioden vil kunne dække parkeringsbehovet for de kommende boliger og butikker. Administrationen foreslår, at et vilkår for dispensationen er, at parkeringspladsen mellem Fakta og SuperBrugsen ikke må nedlægges før den nye parkeringsplads er etableret. Samlet set vurderer administration, at der bør gives en midlertidig dispensation fra 15.1 indtil medio 2018, så 1. etape af Søtorvet kan tages i brug i foråret En forudsætning for denne dispensation er, at parkeringspladserne nord og syd for Fakta opretholdes indtil de nye parkeringspladser ved Søvej er anlagt. Administrationens indstilling om at meddele dispensation fra 15.1 indtil medio 2018 har været i naboorientering fra onsdag den 13. september til og med onsdag den 27. september efter dagsordenen er publiceret. Høringssvar fra naboorienteringen er derfor eftersendt. Handicappolitik: Administrationen vurderer, at en ændret placering af parkeringspladsen og omlægning af Søvej, herunder forbedret krydsning ved Skolevej/Søvej generelt vil skabe bedre tilgængelighed til Søtorvet. Økonomi og finansiering: Ingen Bilag: 1. Ansøgning om dispensation fra 15.1 i Lokalplan LK 30 for Søtorvet 2. Workshop_Maj_Søtorvet_2017.docx 3. p-plads_forslag 1.pdf 4. 1 Høringssvar Hvalsø Bylav 5. 2 Høringssvar Fanney Jespersen 6. 3 Høringssvar Menighedsråd 7. 4 høringssvar Anne Spangsberg 8. 5 Høringssvar Terkel Olsen 9. 6 Høringssvar Djina Mai-Mai Høringssvar Birgit og Tom Christensen Høringssvar Poul Thomsen Høringssvar Martin Vibov 13. Notat - opsamling på naboorientering

21 Side TM - Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Møllegården i Osted Sagsnr.: 17/10508 Resumé: Mølbak Landinspektører har på vegne af ejerne af den ene matrikel ved Møllegården fremsendt en anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Møllegårdsudstykningen. Administrationen vurderer, at der bør afholdes borgermøde førend lokalplanarbejdet igangsættes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der afholdes et borgermøde om planerne for Møllegårdsudstykningen, førend det besluttes, hvad der skal danne grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen. Beslutningskompetence:. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Borgermøde afholdes den 6. december 2017 kl i Osted. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Mølbak Landinspektører har på vegne af ejerne af den ene matrikel (8er) ved Møllegården fremsendt en anmodning om udarbejdelse af en rammelokalplan for hele Møllegårdsudstykningen indeholdende nogle mere detaljerede bestemmelser for 1. etape. I 1. etape ønsker de, at der bliver givet mulighed for etablering af ca. 49 parcelhuse og 48 rækkehuse. Området er beliggende mellem Hovedvejen, Hvalsøvej og Byvejen/Møllegårdsvej, og skråner ca. 7 meter ned mod hjørnet Hovedvejen/Hvalsøvej. Den primære vejadgang ønskes etableret til Hvalsøvej, eventuelt med sivemulighed til Byvejen. Tanken er, at der etableres et centralt grønt område i hvert af de mindre udstykningsområder og omkringliggende grønne arealer mellem de enkelte områder. De fælles grønne arealer etableres med bl.a. grill-område, legeplads og køkkenhave. De resterende grønne arealer beliggende mellem de private parceller og veje, vil fremstå som vilde græsarealer, som falder naturligt ind i det samlede område. På det laveste punkt af udstykningen mod den østlige grænse etableres et fællesareal til håndtering af regnvandet. Hele udstykningsområdet bliver omkranset af støjvolde mod nord, øst og syd, således at støjen fra Hvalsøvej og Hovedvejen minimeres.

22 Side 20 Udtalelser: Ejerne af matrikel 8er, som står bag det fremsendte projekt, har været i dialog med ejeren af matrikel 8a, som ejer selve Møllegården. De har haft en drøftelse omkring projektet, og forelagt ham vedhæftede designmanual. Møllegårdens ejer har tilkendegivet, at han ikke vil sætte sig imod projektet, men at han forholder sig afventende i forhold til selv at realiserer hans del af udstykningen, idet han ikke umiddelbart har økonomi hertil. Han er i øvrigt positivt stemt i forhold til den nye indkørsel fra Hvalsøvej, og kan derfor godt støtte op omkring denne løsning. Administrationens vurdering: Ifølge Lejre Kommuneplan 2013 kan der lokalplanlægges for Møllegården i anden del af planperioden , hvilket betyder at det egentlige lokalplanarbejde først kan sættes i gang efter nytår. Området skal planlægges under ét, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en rammelokalplan for hele området som bl.a. fastlægger vejstrukturen, regnvandshåndteringen og den overordnede bebyggelsesstruktur. Da området alt i alt vil komme til at rumme ca. 140 boliger, vil det være en udbygning, som vil få stor betydning for Osted By. Derfor er det administrationens vurdering, at der bør afholdes et borgermøde om planerne inden lokalplanarbejdet igangsættes. Borgermødet for Møllegårdsudstykningen kan eventuelt holdes sammen med borgermødet om Nørretoften 3-5. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: 1. Projektmappe for Møllegården

23 Side TM - Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for boliger på Nørretoften 3-5 Sagsnr.: 17/10506 Resumé: Mølbak Landinspektører har på vegne af ejerne af Nørretoften 3-5 fremsendt en anmodning om at få udarbejdet en lokalplan, som muliggør boliger i 2 etager oven på det eksisterende butikscenter i Osted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der afholdes borgermøde før der tages stilling til, hvilket grundlag lokalplanen for Nørretoften 3-5 skal udarbejdes på. Beslutningskompetence:. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Borgermøde afholdes den 6. december 2017, kl i Osted. Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Mølbak Landinspektører A/S har på vegne af ejerne af Nørretoften 3-5 i Osted fremsendt en ansøgning om igangsættelse af en lokalplan, der muliggør nye boliger i 2 etager oven på det eksisterende butikscenter ved Dagli Brugsen. Området fungerer i dag som et butikscenter med lokaler til erhverv og med tilhørende parkeringsplads til bycentret på den vestlige side og parkeringspladser i sammenhæng med bytorvets resterende parkeringsplads på den østlige side af bycentret. Bycentret er sammen med Dagli Brugsen en del af det samlede Osted Bytorv. Nørretoften 3-5 ligger på et areal som til sammen udgør m 2, og den samlede bygningsmasse udgør i dag ca. 700 m 2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 16. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af 2 etager til boliger oven på de eksisterende butikslokaler, og samtidig give mulighed for både boliger og erhverv/butikker i stueetagen. Der etableres en fremtidig grøn og rekreativ zone til f.eks. boldbane, legeplads og grillplads mv. i den sydlige og vestlige del af lokalplanområdet. Det grønne område lægger dermed op til ophold, fællesskab og leg. Med projektet ændres bebyggelsesprocenten på arealer fra 16 til 43. Lokalplanen skal derfor fastsætte en bebyggelsesprocent på 45. Der er adgangsvej til bycentret via den eksisterende adgangsvej fra Nørretoften. Projektet vil ikke skabe ændrede trafikale forhold eller væsentligt ændring i trafikbelastningen.

24 Side 22 Projektet vil tage udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter som et bycenter med erhvervslejemål og tilføre området nye boliger, et aktivt og grønt areal for beboerne. Dette støtter samtidigt op om Lejre Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi, ved at være med til at skabe bæredygtige landsbyer med fokus på fællesskab, natur, kvalitet og liv. På 1. og 2. sal tænkes etableret ca. 20 private udlejningsboliger i form af et- til treværelses lejligheder. Udtalelser: Mølbak Landinspektører har været i dialog med brugsuddeleren af Dagli Brugsen i Osted og Coop Danmark, som begge har givet en positive tilbagemelding på projektet for Osted Bytorv. Idet de mener, at det vil løfte området, og dermed skabe en bedre forretning for Dagli Brugsen og dermed også Coop Danmark. Administrationens vurdering: Osted Butikstorv er halvtomt, så det er administrationen vurdering, at det foreslåede projekt kan være med til at løfte og skabe liv i bymidten. De nærmeste naboer mod vest og nord ligger henholdsvis 27 og 50 meter væk, så det vil således ikke give skyggevirkninger at etablere en bygning i max. 10 meters højde. Der findes ikke 3 etagers byggeri andre steder i Osted, så derfor vurderer administrationen, at der forud for lokalplanarbejdet bør afholdes et borgermøde for alle interesserede borgere og erhvervsdrivende. Borgermødet om Nørretoften 3-5 kan eventuelt holdes sammen med borgermødet for Møllegårdsudstykningen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen Økonomiske konsekvenser. Bilag: 1. Ansøgning om lokalplan for Nørretoften 3-5.doc 2. Projektmappe for Nørretoften Matrikelkort over lokalplanområdet.pdf

25 Side TM - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets sidste møde blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede på dels en række indsatser, hvor udvalget alene er ansvarlig, dels indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg. I denne sag redegøres for program for borgermødet den 11. oktober særligt m.h.p. udvalgets forberedelse af workshop om kerneopgaven Bæredygtig vækst, som udvalget står for sammen med Udvalget for Erhverv & Turisme. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget forbereder workshop om kernevelfærden den 11. oktober Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget ønsker at drøfte følgende: At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at udvikle samarbejdet med hhv. forældre, frivillige og civilsamfundet om at sikre, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt og at de bliver så dygtige som de kan. At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at fremme den tidlige forebyggelse og samspillet mellem dagtilbud, skoler og de specialiserede tilbud om det sammenhængende børneområdet. At UBU vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ved i samarbejde med UJA at forstærke indsatserne for børn og unges overgang fra børne- til voksenlivet og fra skole til ungdomsuddannelsessystemet; ikke mindst med sigte på de børn og unge der har særligt brug for den kommunale støtte. Christian Plank (F) Henning Nielsen (V). Beslutning den : Udvalget forberedte workshoppen og foreslår at følgende tre indsatsområder drøftes i workshop om bæredygtig vækst: 1. At forbedre infrastrukturen omfattende både veje, cykelstier og kollektiv trafik vel vidende at der ikke er flere penge: Hvad kan kommune og borgere og virksomheder samarbejde om? Kan borgerne og virksomhederne løfte opgaver som kommunen løfter i dag? Hvad skal der til? Digitale muligheder?