Påbuddet træder i kraft pr. 1. januar Indbetalingen til VPU påbegyndes fra 1. januar 2018.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbuddet træder i kraft pr. 1. januar Indbetalingen til VPU påbegyndes fra 1. januar 2018."

Transkript

1 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Hasselager-Kolt Vandværk AMBA Påbud om vandforsyningssamarbejde Meddelelse af påbud Aarhus Kommune påbyder hermed Hasselager-Kolt Vandværk AMBA at deltage i vandforsyningssamarbejde i medfør af VFL 48 stk. 1. Det bestemmes i medfør af vandforsyningslovens 48 stk. 2, at Hasselager- Kolt Vandværk skal deltage i det eksisterende vandforsyningssamarbejde i foreningen Vandplanudvalget i Aarhus Kommune (VPU) og på de vilkår, som er fastlagt i de gældende vedtægter pr. 27. april 2017 for VPU. Påbuddet træder i kraft pr. 1. januar Indbetalingen til VPU påbegyndes fra 1. januar Klagevejledning I henhold til 75 vandforsyningsloven kan denne afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest tirsdag den 16. januar Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C 8260 Viby J Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 13/ Sagsbehandler: Niels Cajus Pedersen Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, vurderer Center for Miljø og Energi om afgørelsen fastholdes, eller om sagen genoptages. Såfremt sagen genoptages, informeres sagens parter herom.

2 Hvis afgørelsen fastholdes, klargør Center for Miljø og Energi sagens akter til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb. Side 2 af 9 En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnetsafgørelse foreligger, eller Miljø- og Fødevareklagenævnetbestemmer andet, jf. vandforsyningslovens 78. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. Sagens forløb Vandplanudvalget i Aarhus Kommune (VPU) er en forening mellem almene vandforsyninger i Aarhus Kommune etableret i overensstemmelse med vandforsyningslovens 52 a. VPU består for øjeblikket af 25 ud af i alt 29 almene vandforsyninger i Aarhus Kommune. Fire almene vandforsyninger står uden for samarbejdet, hvoraf Stavtrup Vandværk og Hasselager-Kolt Vandværk er centralt beliggende i kommunen. Mejlby Vandværk og Krajbjerg Vandværk, som begge ligger i den nordlige del af kommunen tæt ved kommunegrænsen til Syddjurs Kommune, står også uden for samarbejdet. VPU henvendte sig 20. april 2015 til Naturstyrelsen med anmodning om, at Naturstyrelsen meddelte påbud om et fortsat vandsamarbejde mellem almene vandforsyninger i Aarhus Kommune til Stavtrup Vandværk og Hasselager-Kolt Vandværk i henhold til vandforsyningsloven 48. VPU angav, at to centralt beliggende almene vandforsyninger, Hasselager- Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk, havde meldt sig ud af det eksisterende samarbejde i VPU. VPU angav endvidere, at der er et påtrængende behov for at gennemføre grundvandsbeskyttende tiltag i Aarhus Kommune, at et samarbejde er nødvendigt, fordi indvindingsoplandene ofte overlapper hinanden. VPU angav endvidere, at indgåelse af aftaler om grundvandsbeskyttelse med lodsejere er komplekse, og at det er afgørende, at kompensation til lodsejerne i kommunen beregnes og aftale på ens vilkår, så der opnås den mest effektive fremgangsmåde samt en økonomisk solidarisk løsning for forbrugerne. Den 27. april 2015 kontaktede Naturstyrelsen Aarhus Vand med henblik på at få afklaring af enkelte faktuelle oplysninger. Aarhus Vand oplyste, at Hasselager-Kolt Vandværk er det næststørste i kommunen med ca m 3 indvundet vand årligt. Stavtrup Vandværk er noget mindre med m 3 indvundet vand årligt. Stavtrup Vandværk begrundede udmeldelsen med, at bestyrelsen ikke så sig i stand til at godkende en vedtægtsændring i VPU, mens Hasselager-Kolt Vandværk begrundede udmeldelsen med, at det ikke

3 havde været muligt at opnå tillæg til prisloftet for udgiften. Stavtrup Vandværk meldte sig ud af vandsamarbejdet den 30. december 2014, mens Hasselager-Kolt Vandværk meldte sig ud den 22. december Side 3 af 9 Den 28. april 2015 kontaktede Naturstyrelsen Aarhus Kommune angående anmodningen om påbud efter vandforsyningslovens 48. Aarhus Kommune oplyste, at kommunen havde lagt til grund i vandforsyningsplanen mv., at grundvandsbeskyttende tiltag skulle ske i et vandsamarbejde. Den 13. maj 2015 henvendte Naturstyrelsen sig til Aarhus Kommune angående vandsamarbejdet i kommunen. Aarhus Kommune oplyste, at de ville indkalde kommunens almene vandforsyninger til et møde om indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse, hvor blandt andet vandsamarbejde kunne drøftes. I brev af 7. september 2015 sendte Aarhus Kommune en udtalelse om vandsamarbejdet i Aarhus kommune. Kommunen oplyste, at den 27. maj 2015 havde afholdt et møde med vandforsyningerne i kommunen, hvor 14 ud af 28 vandforsyninger deltog og hvor indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse blev drøftet. Angående vigtigheden af et vandsamarbejde i kommunen, henviste kommunen bl.a. til kommunens forslag til Vandforsyningsplan , hvoraf det fremgår, at det er en forudsætning for en effektiv grundvandsbeskyttelse, at det sker i et samarbejde mellem vandforsyningerne, hvorfor vandforsyninger, der indvinder fra OSD, skal indgå i et fælles vandsamarbejde. Kommunen oplyste endvidere til styrelsen, at den på baggrund af arbejdet med en ny indsatsplan for StautrupÅbo, havde kontaktet Stavtrup Vandværk og Hasselager-Kolt Vandværk efter mødet den 27. maj 2015 og bedt dem tage stilling til, om de ønskede at deltage i vandsamarbejdet. Både Stavtrup Vandværk og Hasselager-Kolt Vandværk oplyste, at de ikke ønskede at deltage i samarbejdet i VPU. Kompetencen til at meddele et evt. påbud efter VLF 48 overgik med ændring af vandforsyningsloven pr 1.marts 2016 til kommunerne. Naturstyrelsen sendte 20. april 2016 sagens akter til Aarhus Kommune til videre foranstaltning. Aarhus Kommune indkaldte derefter VPU og Hasselager-Kolt og Stavtrup Vandværk til et møde for at klarlægge, hvilke årsager der lå til grund for, at de to vandværker ikke ønskede at deltage i VPU. Mødet blev afholdt 13. september Af mødereferat 13. oktober 2016 fremgår det, at de to vandværker gør opmærksom på, at de ikke er imod at samarbejde, men at de er uenige i betingelserne for samarbejdet, som fastlagt i vedtægterne i VPU.

4 Hasselager-Kolt Vandværk oplyste på mødet, at udgifterne til VPU varierer for meget fra år til år, og at vandforsyningen ønskede, at der laves langsigtede budgetter, så det over en længere årrække ligger fast, hvad indbetalingen til VPU skal være. Side 4 af 9 Hasselager-Kolt Vandværk ønskede desuden, at formandsposten i VPU bør gå på omgang, så det ikke altid, som beskrevet i vedtægterne, er Aarhus Vand A/S, der er formand. Endelig fandt Hasselager-Kolt Vandværk det ikke rimeligt, at Aarhus Vand A/S har vetoret i forhold til beslutninger, som skal træffes i VPU s bestyrelse. Stavtrup Vandværk erklærede sig på mødet enig i Hasselager-Kolt Vandværks bemærkninger til formandskab og Aarhus Vand A/S vetoret. Desuden mente Stavtrup Vandværk, at VPU ikke var demokratisk i sin beslutningsproces, og at hver vandforsyning burde have een stemme i VPU, uanset forbrugerantal. Partshøring Aarhus Byråd vedtog 24. september 2017, at Aarhus Kommune ville meddele påbud til Hasselager-Kolt Vandværk. Påbuddet blev 13. oktober 2017 sendt i parthøring ved Hasselager-Kolt Vandværk, som ikke har haft bemærkninger. VPU blev partshørt samtidigt med Hasselager-Kolt Vandværk, og VPU har i brev af 6. november 2017 kommenteret udkastet til påbud. Ifølge VPU har Hasselager-Kolt Vandværk haft gavn af VPU s arbejde i perioden , hvor det ikke var medlem af VPU, og som sådan sparer vandværket 3 års kontingent til VPU, som de får det fulde udbytte af. VPU anfører, at Hasselager-Kolt Vandværk har gavn af indsatserne i indsatsområde Beder og desuden får gavn af den formue, som VPU har opbygget og som bruges til dyrkningsaftaler i blandet andet StautrupÅbo indsatsplan. VPU har efterfølgende oplyst, at VPU s formue pr. 1. januar 2018 forventes at være ca. 15. mio. kr. Det er Aarhus Kommunes vurdering, at vandforsyningen ikke bør pålægges at betale for genindtræden i VPU, idet vandforsyningen pålægges deltagelse i samarbejdet og ikke på frivillig basis indtræder på normal vis i samarbejdet, som forudsat i VPU s vedtægter. Det er desuden usikkert, hvor stor en andel VPU s formue, der anvendes til at indgå dyrkningsaftaler i det område, hvor forsyningen har direkte gavn af formuen, idet VPU s formue kan formodes også at blive anvendt til dyrkningsaftaler eller -påbud, andre steder i kommunen. Aarhus Kommunes vurdering

5 Begrundelse for påbuddet Aarhus Kommune har på ovenstående grundlag vurderet behovet for at meddele påbud til de nævnte vandforsyninger af hensyn til grundvandsbeskyttelsen i området. Side 5 af 9 Vandforsyningslovens 48 blev indført med vandforsyningsloven af Bestemmelsen indeholder to hensyn, der kan begrunde et samarbejde, nemlig en planmæssig udbygning af vandforsyningen, dvs. deltagelse i sammenkobling af anlæg, fordeling af udgifter ved etablering af nye almene vandforsyningsanlæg eller nye boringer, der indgår i sammenkoblingen, og et hensyn om sikring af en hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, dvs. grundvandsbeskyttelse. Det er afgørende for meddelelse af et påbud efter vandforsyningslovens 48, at det skønnes nødvendigt. Som baggrund for ønsket om påbud om vandsamarbejde til vandforsyningernes deltagelse i VPU, har VPU angivet en række administrative hensyn så som ensartet sagsbehandling, effektivisering og professionalisering som begrundelse for påbuddet. Aarhus Kommune har i sin vandforsyningsplan forudsat, at der etableres et vandsamarbejde for at opnå de ønskede aftaler om dyrkningsrestriktioner med henblik på at gennemføre kommunens indsatser til grundvandsbeskyttelse. Vandsamarbejder bør forsøges etableret eller udvidet med frivillige tiltag. I denne sag har begge de nævnte almene vandforsyninger været en del af det frivillige vandsamarbejde, men trådt ud efterfølgende. Naturstyrelsen har forespurgt de to vandforsyninger, om de har ønsket at genindtræde i samarbejdet og Aarhus Kommune har holdt møde med vandforsyningerne og VPU om genoptagelse af de to vandforsyninger i VPU. Der kunne ikke opnås enighed om vilkårene for samarbejdet. Aarhus Kommune finder det nødvendigt at alle vandforsyninger deltager i et samarbejde, for at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan realiseres på en samfundsmæssig hensigtsmæssig måde. Som anført i Aarhus Kommunes Vandforsyningsplan , er grundvandsbeskyttelse afgørende for vandforsyningen til kommende generationer og central for den fortsatte befolkningstilvækst. En forudsætning for en effektiv grundvandsbeskyttelse er, at det sker i et samarbejde mellem vandforsyningerne. Aarhus Kommune vedtog sin første indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Beder i 2013 og endnu en plan for StavtrupÅbo i De sidste indsatsplaner i Aarhus Kommunes forventes vedtaget i 2017 og I indsatsplanerne er det blandt andet fastlagt, at vandforsyningerne skal forsøge at indgå aftaler om ophør med brug af pesticider med flere hundrede lods-

6 ejere. VPU har på vegne af de almene vandforsyninger varetaget opgaven med at indgå aftalerne, baseret på VPU s erfaringer siden år VPU har for øjeblikket stoppet sit arbejde med aftaleindgåelse, da de næste aftaler skal forsøges indgået i områder, hvor Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk, foruden en del af VPU s øvrige medlemmer, har vandindvindingsinteresser. Side 6 af 9 Aarhus Kommunes begrundelser for, at vandforsyningerne skal deltage i samarbejde er nødvendigt, er følgende: Vandforsyningernes oplande i store dele af kommunen kan ikke klart afgrænses i forhold til hinanden og dermed kan indsatsen på den enkelte matrikel ikke henvises til en bestemt vandforsynings interesse. Særligt i området syd for Brabrand Sø, hvor både Hasselager- Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk ligger, har Århus Amt i sin kortlægning beskrevet, at usikkerhed i det geologiske datagrundlag og at oplandene er flettet ind i hinanden betyder, at det ikke var muligt at udskille et oplandene til de enkelte vandværkers kildepladser. (side i Redegørelse for grundvandsressourcerne i Århus Syd-området, Århus Amt, December Det eksisterende vandsamarbejde har mange års erfaringer med forhandling og indgåelse af aftaler. Et påbud om samarbejde vil fremtidssikre et højt kompetent fagligt og ensartet niveau og vil desuden kunne høste effektiviseringsgevinster baseret på de hidtidige erfaringer i modsætning til, at hver vandforsyning begynder forfra på opgaven. Vandplanudvalget gennemfører via et sekretariat forhandlinger med lodsejere, og hermed undgås det, at vandforsyningernes bestyrelsesmedlemmer skal indgå aftaler med naboer. Gennem et vandsamarbejde sker der en professionalisering af arbejdet omkring aftalerne. Aarhus Kommune ser det som et vægtigt argument, at lodsejerne får en ensartet behandling, hvis forhandling i forbindelse med frivillige aftaler skal ske med Vandplanudvalget frem for forskellige vandforsyninger. Der skal indgås mange hundrede aftaler, og et vandsamarbejde vil sikre koordinering, fremdrift og kontinuitet i arbejdet. Der vil være effektiviseringsgevinster i, at den samme aktør gennemfører alle aftaler, idet erfaringer løbende vil forbedre arbejdsgangene. Aarhus Kommune forventer, at et vandsamarbejde fremmer betingelserne for, at forhandlingerne mellem vandforsyninger og lodsejere forløber godt og resulterer i frivillige aftaler, til fordel for alle parter.

7 Dermed skal kommunen gennemføre færre pålæg og samfundet kan således forvente at bruge færre ressourcer. Et vandsamarbejde sikrer desuden en ensartet sagsbehandling i forbindelse med kommunens vurdering af aftaler, og der kan forventes mindre ressourceforbrug til enkeltsagsbehandling og koordinering med enkeltvandværker omkring gennemførsel af indsatser. Side 7 af 9 I OSD skal der ske en beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser. På grund af den intense udnyttelse af ressourcerne i Aarhus Kommune har kommunen og vandforsyningerne overordnet set har en fælles interesse i, at der sker en beskyttelse af de relativt få uudnyttede ressourcer. Sikring af de uudnyttede ressourcer skal derfor ske i et samarbejde mellem vandforsyningerne. Udgifterne pr m 3 forbrugt vand vil være ens for alle kommunernes vandforbrugere. Da vandforsyningerne er indbyrdes forbundet og nogle vandværker kan blive pålagt at overtage andre, er det rimeligt, at alle forbrugere har samme udgifter til grundvandsbeskyttelse. Sammenfattende vurderer Aarhus Kommune, at det er nødvendigt, og at der er grundlag for at meddele Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk påbud om samarbejde om grundvandsbeskyttelse, jf. vandforsyningslovens 48. Begrundelse for vilkår for påbuddet Hvis der ikke er enighed om, hvordan vilkårene for et samarbejde mellem forsyningerne skal være, er det kommunens opgave at fastsætte vilkårene, jf. vandforsyningslovens 48 stk. 2. Af vedtægterne for VPU fremgår det, at samarbejdet i VPU er etableret i overensstemmelse med vandforsyningsloven 52 a og 52 b med henblik på en samlet varetagelse og fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne. VPU s vedtægter og formål er således i overensstemmelse med de opgaver, der kan påbydes samarbejde om i medfør vandforsyningslovens 48. Det eksisterende frivillige samarbejde i VPU lever desuden op til de krav, som Aarhus Kommune har stillet i sin vandforsyningsplan og i sine indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. VPU vedtog i 2015 nye vedtægter, som især har øget fokus på beskyttelsen af grundvandet. Vedtægterne er accepteret af 25 ud af de 27 vandforsyninger, som var medlemmer af VPU ved vedtagelsen af de nye vedtægter.

8 De to vandforsyninger, som har udmeldt sig af det frivillige samarbejde, har tilkendegivet, at det især er vedtægterne for VPU, de er uenige i, herunder besættelse af formandspost og beslutningsprocedurer. Side 8 af 9 VPU fungerer som et frivilligt samarbejde og vedtægterne af foreningen bør fastlægges af de involverede vandforsyninger efter de afstemningsprincipper, som fremgår af vedtægterne. Langt størstedelen af vandforsyningerne har valgt at samarbejde under de gældende vedtægter, og Aarhus Kommune finder derfor ikke anledning til at stille andre vilkår end de, der er vedtaget på VPU s generalforsamling. De ændringer, som Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk ønsker i VPU s vedtægter, vil kunne løftes i regi af VPU og bringes til afstemning på generalforsamlingen. Aarhus Kommune har foretaget en afvejning af bestemmelserne i VPU s vedtægter og finder samlet, at vedtægterne ikke indeholder overflødige vilkår eller er mere vidtgående end nødvendigt for at tilgodese de hensyn, som påbuddet varetager. Særligt har Aarhus Kommune foretaget en vurdering af bestemmelserne om Aarhus Vands særstilling i VPU, herunder som formand og sekretariatsfunktion, om afstemninger på generalforsamling og i bestyrelsen, samt finansieringen af VPU. Aarhus Kommune finder samlet, at hensyn til professionel og ensartet sagsbehandling og ens udgifter til grundvandsbeskyttelse kan begrunde Aarhus Vands særstilling, fordi Aarhus Vand som det eneste vandselskab i samarbejdet har en organisation, som professionelt og effektivt kan stille ressourcer til rådighed for VPU. Aarhus Kommune finder på dette grundlag ikke anledning til at ændre vilkårene i det eksisterende samarbejde og i medfør af vandforsyningslovens 48, stk. 2. fastlægges, at Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk skal deltage i det eksisterende samarbejde i foreningen Vandplanudvalget i Aarhus Kommune (VPU) og på de vilkår, som er fastlagt i de gældende vedtægter for VPU pr. 27. april Ved normal optagelse i VPU skal der ifølge vedtægternes 13 stk. 2 indbetales et beløb svarende til normalt kontingent for året forud for indtrædelse. Da de to vandværker påbydes deltagelse i VPU og således ikke optages på normal vis, og da vandværkerne samtidig ikke har haft gavn af VPU s arbejde gennemført i perioden, hvor de ikke har været medlemmer, stilles der ikke krav om indbetaling af kontingent for året forud for indtrædelse. Der skal således betales kontingent fra datoen for påbud om deltagelse i VPU, dvs fra 1. januar 2018.

9 Med venlig hilsen Side 9 af 9 Simon Grünfeld Afdelingschef Niels Cajus Pedersen Civilingeniør Kopi til: Vandplanudvalget i Aarhus Kommune, Att: Flemming Fogh Pedersen