TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 9"

Transkript

1 1/17 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT CVR-nr TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 9 Tid: 7. december 2017 kl. 10:00-15:00 Sted: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Dato: 7. december 2017 Forfatter: CSI/CSI Deltagere: Annemette L. Carlsen Berit Vestergaard Charlotte Schneider Kristensen Ida Joel Johan Laursen Kristoffer Mietens Lars Harboe Maja Stenør Urhøj Mikael Haarh Troelsen Niels Christian Toftensberg Per Valentin Nielsen Peter Kjeldmann Rikke Schmidt Fjeldsted Søren Ilum Søren Thorsen Energi Fyn SEAS-NVE OK A.M.B.A Scanenergi Vindstød Ørsted CGI Trefor EG Radius KMD NRGi Sonlinc EnergiMidt SydEnergi Christian Odgaard Mogens Juul Sass-Petersen Martin Lervad Lundø Per Bergstedt Søren Vesterager Charlotte Julie Skaaning Energinet Energinet Energinet Energinet Energinet Energinet Fraværende Christian von Wendt-Jensen Fritz Beck Ulrich Simon Jørgensen Naturenergi NRGi Energi Danmark Referent: Charlotte Skaaning Næste møde: 22. februar 2018

2 2/17 Dagsorden: 1. Velkomst, v. Per Bergstedt 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt 12. Bilag 1 Bemærkning til dagsordnen Følgende punkter blev af tidsmæssige årsager ikke gennemgået på mødet, men flyttes til næste møde: Udbud af nyt hostingcenter Kommunikation af ændringer vedtaget i Energinet for markedet Regneark med valideringer Nordisk arbejdsgruppe om stamdata- og måledataprocesser afventer møde i Nordisk arbejdsgruppe (MSG) Flexafregning Actions vedtaget på mødet ID Status Beskrivelse Løsning Forventet løst 130 Ny Fusion af elleverandør Energinet undersøger nærmere, hvordan aktørerne kan tømme køer for ubehandlede beskeder på nedlagte GLNnumre som følge af fusioner. Q Velkommen, v. Per Bergstedt Per bød velkommen og gennemgik actionlisten. ID Status Beskrivelse Løsning/status Forventet løst 116 Lukket Historiske årssummer - nuværende løsning fungerer dårligt, idet de kommer for sent. Energinet kigger på løsning Historiske årssummer vil ikke blive udsendt og elleverandørerne er ikke forpligtede til at udsende årssummer udover periode for eget kundeforhold. I stedet kan man her henvise til Eloverblik. D.d. Det blev besluttet at fjerne BRS-047 og 048 fra BRS-guiden.

3 3/17 Dansk Energi spurgte, hvorvidt de skulle sende medlemsinfo ud om dette, hvilket der var enighed om i gruppen. Action lukkes. 121 I proces 123 I Proces Persondataforordning: Orientering om Energinet s vurdering af betydning for processer og testmiljøer Øget datakvalitet - herunder anvendelse af validerede navne og adresse data. Husk kontaktadresser Status givet på mødet i december herunder håndtering af testmiljøer. Energinet opdaterer oplæg og sender til TI december Oplægget kommer på næst kommende Dialogforum og herefter følger implementering. Q Q Lukket Opdatering af BRS- og RSM-dokumenter 126 I Proces 127 I Proces Præcisering af processer omkring sekundære tilflytninger - herunder overvejelse om ændring i forskrifter. 3-årskorrektion for perioden 1. jan 10. feb gennemføres ikke. Udmelding samt økonomisk konsekvens 128 Lukket Kalenderfunktion i relation til tidsdifferentierede priser - indtastning i GUI 129 Lukket 15- månederskorrektionsafregning Dokumentet er opdateret og blev gennemgået på mødet. Energinet sender opdateret udgave til gruppen primo Action lukkes. En primær tilflytning skal altid overskrive sekundær tilflytning. Ejertilflytninger uden aftale bør laves som sekundær. Forskrift H1 vil blive præciseret med dette. Energinet arbejder på at udarbejde dokument, der viser konsekvens. Nogle it-leverandører har lavet denne løsning hos aktørerne. Øvrige itleverandører på TI ville se på at implementere samme funktionalitet. Action lukkes. Energinet drøfter problemstillingen omkring enkelte netvirksomheders manglende indsendelse af data med Dansk Energi. Energinet orienterer på et onsdagsmøde om store differencer mellem 3. refiksering og korrektionskørsel for de første måneder efter april 2016, hvilke priselementer det drejer sig om og hvordan der er blevet ryddet op. Action lukkes. Q Q Q Q Q Efterfølgende fulgte Per op på processen for fusion af elleverandører. Energinet har modtaget et tilbud fra Energinets it-leverandør, som lyder på timer i udvikling. Derfor vurderer Energinet, at omkostningen er for stor, hvorfor man ikke ønsker at acceptere tilbuddet. Gruppen drøftede konsekvensen af dette; herunder at aktørerne ikke er anderledes stillede end i dag og at det kan blive en udfordring, hvis der kommer et stort antal beskeder og korrektioner. Det blev vedtaget, at emnet tages op igen, hvis det bliver relevant.

4 4/17 Action: Energinet undersøger nærmere, hvordan aktørerne kan tømme køer for ubehandlede beskeder på nedlagte GLN-numre som følge af fusioner. 2. Valideringer, v. Christian Odgaard Christian orienterede om de ændringer, som er en følge af de nye forskrifter, der er gældende fra den 1. februar De vedtagne ændringer for tællerstande forventes påbegyndt i december 2017 og til implementering andet kvartal I den forbindelse vil Energinet også inkludere de valideringer om forbrugsopgørelser (BRS-020), der blev fjernet efter releasen i september. Oversigt over valideringer er vedlagt som bilag 1, herunder forventet tidspunkt for implementering. For tilflytning skal man være særligt opmærksom på at samme fiktive CVR- eller CPR-numre, som allerede er registreret på et målepunkt, kan anvendes af den nye elleverandør ved en normal tilflytning (årsagskode E65). Herefter blev de kommende valideringer for nettoafregningsgrupperne vedtaget på TI-mødet i maj 2017 gennemgået: Energinet har modtaget et udtræk med alle målepunkter, som er omfattet af de nye valideringer. De berørte netvirksomheder vil modtage regneark med de målepunkter, som de skal forholde sig til.

5 5/17 Vedrørende valideringerne angående værks-gsrn blev det drøftet, hvorvidt det også var obligatorisk for child-målepunkter at have et værks-gsrn. Det blev besluttet, at Nettoafregningsgruppen skulle tage dette spørgsmål op på næste møde. Nettoafregningsgruppen har efterfølgende besluttet, at værks-gsrn gøres optionel for alle child-målepunkter, hvilket betyder, at valideringen fjernes for child-målepunkter. Gruppens beslutning er bindende, og emnet vil ikke blive taget op i TI igen. 3. Seneste Dialogforum Karsten orienterede om udvalgte emner fra seneste Dialogforum. Her var indstillingen vedrørende elvarme blevet godkendt, så netvirksomheders oprettelse eller nedlæggelse af D14- målepunkt senest skal ske et døgn efter anmodningen er modtaget, så de følger regler for stamdataopdateringer. Denne tidsfrist er gældende fra 1. april Dialogforum havde derudover godkendt indstillingen om, at tællerstande for flexafregnede målepunkter skal indsendes månedligt. Da det var et bredt funderet ønske i branchen at skærpe kravet, var Energistyrelsen positivt indstillet på at se på mulighederne for at gøre dette til et krav. I forlængelse af indstillingen fra TI blev det endvidere drøftet, at der kunne opstå differencer mellem forbrug og tællerstand.

6 6/17 Dialogforum besluttede, at Energinet arbejder videre for at få et krav om månedlig indsendelse af tællerstand med i forskriften, herunder hvordan der sikres konsistens mellem tællerstand og indsendt forbrug. TI-gruppen så en udfordring i, at nogle netvirksomheder kun indsender fire gange om året, da hverken Energinet eller elleverandører ved, hvornår en tællerstand kan forventes. Da kravet pt. er 4 gange årligt, kan der kun indstilles til månedlig indsendelse for de netselskaber, som kan håndtere dette. Uden fast aftalt frekvens, har Energinet ikke mulighed for at rykke for tællerstand, og en rykkerproces på tællerstanden afventer derfor den endelige løsning. Dansk Energi spurgte, om der var interesse i en medlemsinfo om, at frekvensen for indsendelse af tællerstande vil variere fra netvirksomhed til netvirksomhed det kommende år og at TIgruppen har indstillet en ændring af dette, men at der vil gå noget tid, inden denne ville kunne implementeres. Der var enighed i gruppen om, at dette var en god ide. Energinet undersøger muligheden for at få målerkvalitet med på tællerstande, så det fremgår, om tællerstande er målt eller estimerede. Arbejdsgruppen under TI arbejder med kommende skemaændringer som denne, der forventes klar tidligst april Gruppen drøftede udfordringen ved, at der ikke er nogen tidsangivelse for, hvor lang tid man må vente med at sende estimater ind og at it-systemerne er sat op på en måde, så mængderne ikke korrigeres. Det vurderes at være en udfordring, at man skal sende en ny regning til kunden ved korrektion for en time. Det blev drøftet, hvorvidt man skulle indføre en bagatelgrænse for korrektioner. Gruppen spurgte til en status på nettogruppe 6 problematikken. Her har vi ingen afklaring, men Karsten nævnte, at Energistyrelsen var bekendt med problematikken om, at der kommer negativ residual, hvis ikke det bliver afklaret hvordan målepunkter i nettoafregningsgruppe 6 konverteres til flexafregning. 4. Ønske om kalenderfunktion, v. Per Bergstedt Per orienterede om en aktørs ændringsønske om kalenderfunktion med tidsdifferentierede tariffer (prislisten) i DataHub. Det blev drøftet, hvorvidt en sådan funktion skulle implementeres i DataHub eller i aktørernes eget system. En del aktører på mødet havde ikke behov for denne funktion nu, men kunne se værdien i takt med at flexafregning implementeres. Samtidig havde to it-leverandører implementeret løsningen i eget it-system.

7 7/17 Energinet ser en stor udfordring i at implementere denne funktion i DataHub, da der bliver nødt til at være et tilbageflow af priserne til netvirksomhederne, for at undgå risikoen for inkonsistens mellem systemer. Det blev besluttet, at it-leverandørerer på TI, som ikke har denne funktionalitet, ville se på muligheden for at implementere den i eget system og give Energinet besked, hvis de ser et problem i denne løsning. Hvis Energinet ikke hører fra it-leverandørerne forventes sagen afsluttet. 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet, v. Per Bergstedt Da DataHubs testmiljø er en komplet kopi af produktionsmiljøet, kan testmiljøet ikke fortsætte i sin eksisterende form med persondataforordningens ikrafttrædelse til foråret. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan en ny løsning kunne se ud. Det blev aftalt at aktører inden 14 dage efter mødet tilmelder deltagere, der ved noget om test mod DataHub og it. En aktør spurgte til, hvorvidt Energinet informerer om, hvordan vi behandler måledata i forhold til persondataforordningen. En sådan udmelding forventes klar til Dialogforum i februar. Derudover opdaterer Energinet til foråret aktøraftalerne i forhold til persondataforordningen. 6. Datavask, v. Per Bergstedt Per gav en status på datavask mod henholdsvis SKAT, BBR og Stamdataregistret, der er forberedelsen på dataverifikationen, hvor der vil være en frist på 14 dage til at rette op på uoverensstemmelserne. Selvstændigt forbrugsregistrerede virksomheder Ved afgiftsforholdene omkring de selvstændigt forbrugsregistrerede virksomheder modtager Energinet en udtræksliste fra SKAT, som anvendes til datasammenligning. Her ses en stigning i tallene, hvilket sandsynligvis skyldes, at nye målepunkter er kommet til. Energinet forsøger at få tilsendt lister løbende fra SKAT.

8 8/17 Elvarme Ved afgiftsforholdene omkring elvarme sammenlignes data mellem DataHub og BBR. Der ses et fald i uoverensstemmelserne på adresser, som ikke kan identificeres mod BBR. Energinet er i denne sammenhæng blevet gjort opmærksom på, at SKAT tolker BBR Instruks fra 1993 anderledes i afsnittet om anvendelseskoden for et sommerhus som helårsbolig. Ifølge instruksen skal sommerhuse godkendt til helårsbeboelse ændres i anvendelseskode. Dette er ikke SKATs opfattelse, hvilket kommunerne er blevet informeret om via et nyhedsbrev. Brevet udsendes til TI med referatet. VE-anlæg Ved afgiftsforholdene omkring VE-anlæg sammenlignes data mellem DataHub og Stamdataregistret. Her udsendes breve løbende i grupper. I nettoafregningsgruppe 6 ses et fald i uoverensstemmelserne. Dermed er der pt. ca navne, som ikke kan matches mellem de to systemer. Heraf er sager under behandling. Energinet har endnu ikke sendt breve til nettoafregningsgruppe 1-5, men brevene til gruppe 6 har en afsmittende effekt. Ifølge en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen må anlæg i nettoafregningsgruppe 6, der er tilsluttet inden 19. november 2012 gerne have blandet privat og erhverv. De som er tilsluttet efter denne dato har modtaget et brev. Dette blev også nævnt på sidste møde i TI. Energinet sender den vejledende udtalelse fra styrelsen til TI med referatet.

9 9/17 Det blev kort drøftet, om verifikation skulle gennemføres i år, som hidtil planlagt. Da der stadig er en del uoverensstemmelser i de forskellige data, var der dog enighed om at vaske yderligere, da en verifikation pt. vil få stor konsekvens for slutkunden. 7. Ændringer omkring stamdata, v. Per Bergstedt Det har været et ønske fra markedets aktører, at der blev indført en validering af visse stamdatafelter i DataHub - herunder specifikt adressedata og kundenavne. Formålet er at øge datakvaliteten, da stamdata bruges som basisdata i flere forskellige sammenhænge blandt andet verificering af elafgifter, elvarme og nettoafregning. Følgende gennemgås de forskellige løsningsforslag og beslutningerne, som blev taget i gruppen. Drøftelsen tog afsæt i et notat udarbejdet af Energinet, Stamdata Energinets oplæg og anbefalinger til øget datakvalitet. Notatet er efter mødet blevet opdateret med afsæt i drøftelserne med TI. (Energinets forslag, som blev præsenteret på mødet, vises i de blå billeder nedenfor). 7.1 Navn Kunde og kontaktnavn skal ikke være identisk o TI ønskede ikke, at kunde- og kontaktnavn skal være identisk, da dette ikke er tilfældet for flere kunder; fx viceværter eller kommuner. Derfor ville dette kunne gå ud over kundetilfredsheden. Kundenavn 2 (disponent 2) skal ikke slettes Vask mod CPR/CVR-registret Anvendelse af fuldt navn

10 10/17 o Der var overvægt mod anvendelse af fuldt navn, da størstedelen af gruppen anvendte dette. 7.2 Adresse kundestamdata kontaktadresse Kun to adresser henholdsvis en teknisk og en juridisk adresse o TI ønskede at omdøbe de to adresser til nogle mere sigende navne Kontaktadresser udgår ikke med ovenstående Gruppen ønskede ikke at slette kontaktadresser. En deltager spurgte her, hvordan det kan blive nemmere for netvirksomheden at sikre modtagelse af BRS-046. Det blev besluttet, at det på næste møde i TI skal drøftes, om der skal anmodes om svar, når der fremsendes en kontaktadresse fra netvirksomheden (BRS-046). 7.3 Adresseinformation Vejnavn, vejkode, husnummer og lejligheds-id slettes ved indsendelse til DataHub Anvendelse af KVHX-nøgle 1 o Der var i Gruppen et ønske om eventuelt at supplere med UUID 2. Energinet opdaterer i den endelige indstilling til Dialogforum. Identisk med målepunktsadresse udgår o Dermed skal eventuelle kontaktadresseoplysninger medsendes i faktuel form; også selvom den er identisk med målepunktsadressen tegn bestående af 4 cifre der repræsenterer kommunekode, 4 cifre der repræsenterer vejkode, 4 tegn der repræsenterer husnr., 3 tegn der repræsenterer etage og 4 tegn der repræsenterer dør. Kilde: DAWA 2 Universel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: 0a3f507a-93e7-32b8-e ba Kilde: DAWA

11 11/17 I relation til målepunktsadresser var der enighed om, at systemer alene skulle udveksle KVHXkoder, men at det naturligvis fortsat skulle være muligt at søge på adresser i DataHub. DataHub skulle derfor kunne oversætte KVHX-koder til vejnavne mm. til visning i DataHub Markedsportal. Da KVHX-koden kan ændre sig, fx ved kommunesammenlægninger, drøftede TI muligheden for at supplere med UUID, som er en unik adressenøgle, der aldrig ændres. Der blev spurgt til håndteringen af udenlandske adresser, som mangler KVHX-nøgle, der kun findes på målepunkter i Danmark. Derudover blev der også spurgt til, om lysreguleringer o.l., som ikke har en officiel adresse, kan håndteres ved hjælp af GPS-koordinat. Energinet uddyber dette i den endelige indstilling til Dialogforum. 7.4 Adresseinformation - supplerende oplysninger Supplerende bynavn/supplerende postdistrikt slettes under såvel kontakt- som målepunktsadresse Øvrige supplerende oplysninger såsom telefonnummer mm. udgår, da DataHub ikke må indeholde disse ifølge Persondataforordningen o TI ønskede at bevare adressen, og eventuelt telefonnummer, da der skal være mulighed for at kontakte kunden. Der blev spurgt til, om oplysningen måske kan krypteres eller beskyttes af en kode Identisk med målepunktsadresse udgår Energinet undersøger igen, hvorvidt det er et krav ifølge Persondataforordningen, at e- mailadresser skal slettes. 7.5 Adressekvalitet

12 12/17 Ikke vask mod BBR-register o Da der var enighed om anvendelse af KVHX-koden (se punkt 7.3), skal der ikke vaskes mod BBR. 7.6 Adresse - beskyttede adresser Beskyttede adresser krypteres på kundenavn i DataHub, så man kan slå adressen op, men ikke se kundenavnet, hvis ikke man er elleverandør til den pågældende kunde. Der skal i denne sammenhæng tilføjes et felt i DataHub, så elleverandøren kan markere, at kunden har navnebeskyttelse. Dette er en skemaændring og vil derfor blive behandlet i Arbejdsgruppen under TI, som arbejder med skemaændringer. 7.7 Kundestamdata CPR-nummer CPR-nummer skal enten være det korrekte eller et af to fiktive CPR-numre Aktører forpligtes til kontinuerlig vask op mod CPR Ingen indbygget kontrol i DataHub TI lod stå åbent, hvor ofte aktørerne skulle vaske data.

13 13/ Kundestamdata CVR-nummer CVR-nr. skal enten være det korrekte eller det accepterede fiktive CVR-nummer Aktører forpligtes til kontinuerlig vask op mod CVR-registret Ingen indbygget kontrol i DataHub 7.9 Kundestamdata Dansk Energis branchekode DE-branchekoden slettes ikke Flere aktører bruger den til at anslå og validere forbrug Alternativer til DE-branchekoderne blev drøftet. Herunder de officielle danske branchekoder og CVR-numre. TI var enige om at lade dem udgå på sigt, men at der skal være alternativ til dem. Der synes på mødet ikke at være et tydeligt alternativ pt. Det blev aftalt, at Energinet reviderer det udsendte notat omkring stamdata og sender det med referatet.

14 14/17 8. Proces for RSM-028, v. Christian Odgaard Christian orienterede om en udfordring ved processen for håndtering af fejlagtigt leverandørskift (BRS-003). Udfordringen er, at den oprindelige elleverandør ikke opdaterer kundestamdata efter at have overtaget kunden igen, især fordi CPR-nummeret bliver fjernet fra målepunktet. Det betyder, at der i sjældne tilfælde kan forekomme divergenser i kundestamdata mellem aktør og DataHub. Da dette sjældent forekommer, ønskede TI ikke at foretage noget for at undgå disse. 9. Opdatering af BRS-guiden, v. Christian Odgaard Christian orienterede om udvalgte opdateringer af BRS-guiden på baggrund af kommentarer fra medlemmer af TI: BRS-002: Energinet ensretter datobetegnelserne, da disse pt. ikke er konsekvente. BRS-009: Processen ændres, så måledata automatisk sendes til kommende elleverandør, hvis der er måledata efter skæringsdato. BRS-004/BRS-006/BRS-007: I forbindelse med oprettelse eller fjernelse af elvarme skal netvirksomheden tilføje eller fjerne D14-målepunktet inden for et døgn. BRS-021: Funktionskode 5 bliver fjernet. BRS-017: Sætningen HVIS der er en større ændring fjernes igen. BRS-047 og -048: Slettes Ændringer, som er planlagt til implementering de næste par måneder, vil også fremgå af BRSguiden. Det drejer sig om følgende: BRS-023 og -027: Ændringer om 0-tidsserier BRS-026, -028 og -029: Ændringer om søgning på nyeste værdier (D09)

15 15/17 Ændringen omkring rykning for tællerstand (BRS-045) kommer først i næste version af BRSguiden. Der var forslag om, at elvarme skulle fjernes sammen med kundenavn i ophørsprocessen og ikke med elleverandøren som i dag. Desuden var forslag om, at gyldighedsdagen altid skulle være dagen efter modtagelse af målepunktsstamdata fra netvirksomheden. Begge disse forslag vil ikke blive medtaget i den kommende release, men vil blive taget op i TI på et senere møde. Det blev aftalt, at kommentarer til BRS-dokumentet skulle indsendes senest uge 51. En opdateret guide forventes med udgangen af Anvendelse af BRS-039, v. Christian Odgaard Christian orienterede om udfordringerne med anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed (BRS-039), herunder at anmodningen blev afvist eller problemer med gentilslutning af målepunkter. TI besluttede, at det Arbejdsgruppen under TI drøfter anvendelsen af BRS-039 og at man kan sende input herom til Energinet senest den 7. januar Eventuelt, v. Per Bergstedt 11.1 Skal Energinet køre 15-månederskorrektionsafregning for april 2016 om? Energinet har konstateret en fejl i 15-månederskorrektionsafregningen for april Fejlen består i, at afregningen medtager nettabsmålepunktet på estimeret årsforbrug. Samtidig kan der på dagsfordelinger opstå dubletter, som kommer med i kørslerne. På den anden side er saldoafregningen rigtig, da nettabsmålepunktet ikke er med her, hvilket betyder, at det er muligt at afregne kunderne korrekt. Fejlene betyder, at en række aktører har finansielle udeståender enten i plus eller minus til Energinet. Disse uregelmæssigheder ville først blive rettet op ved 36- månederskorrektionsafregningen. Per spurgte TI, hvorvidt Energinet skal genkøre 15-månederskorrektionsafregningen for april. TI aftalte at genkøre 15-månederskorrektionen for april 2016 inden for den nærmeste fremtid.

16 16/ Kan Energinet fjerne basisdata fra WP 16-rapporten på fikserede data? Basisdata i WP-16-rapporten fylder meget og anvendes tilsyneladende ikke af aktørerne. Energinet ønsker derfor at fjerne muligheden for basisdata i rapporten. Medlemmerne af TI ville undersøge dette og give Energinet besked inden jul Gælder afbrydelse af E-17-målepunkter også child-målepunkter for nettoafregenede målepunkter? TI ønsker ikke, at målepunkterne skal afbrydes fysisk, da dette må ligge implicit i afbrydelsen af parrent-målepunktet. Punktet tages op på næste møde i Nettoafregningsgruppen Hvornår skal Energinet implementere validering omkring tællerstand og måler-id, som blev taget af september-releasen? Valideringen forventes implementeret tidligst Q

17 17/ Bilag 1 Valideringen vedrører Afregningsform Tilslutningstype Målepunktsart Anlægskapacitet Værks-GSRN Validering Antal fejl Hvis nettoafregningsgruppe = 1 eller 2 => Forbrugsmålepunkt (E17) skal være time- eller flexafregnet 10 April 2018 Hvis nettoafregningsgruppe = 4, April 2018 eller 6 => Målepunkt skal være installationstilsluttet Hvis målepunktstype D05, D06 og April 2018 D07 => målepunktsart er fysisk Hvis målepunktstype E17, E18 og nettoafregningsgruppe <> (0, 99) samt D09, hvor parent målepunkt er omfattet => målepunktsart er virtuel eller beregnet Hvis målepunktstype D12 => målepunktsart er virtuel eller beregnet Hvis nettoafregningsgruppe <> 0 => anlægskapacitet skal udfyldes For målepunktstyperne D01, D04- D12 optionel (som i dag) Angives på E17 hvis nettoafregningsgruppe <> 0 eller 99 Angives på D05, D06, D07 hvis nettoafregningsgruppe på parrentforbrugsmålepunktet (E17) <> 0 eller 99* Forventes implementeret 491 April 2018 (D09: 7) 0 April April April April 2018 Angives på E18 og D01 0 April 2018 Angives på E17, D05, D06, D07 hvis parrent-målepunktet er produktion (E18)** 2 April 2018 * Validering fjernes, jf. beslutning i Nettoafregningsgruppen. På målepunktstyperne D04-D12 gøres værks-gsrn optionel. ** Værks-GSRN gøres optionel i en periode (ca. tre måneder) inden validering gennemføres.