Varsel af påbud og partshøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varsel af påbud og partshøring"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal Claus Just Pedersen Fjederholtvej Herning Sagsnummer: K Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen Dato: Varsel af påbud og partshøring Ulovlig forlægning og opgravning af det offentlige vandløb Trindkær Bæk matr. nr. 4d og 4 bl, Fjederholt By, Rind Herning Kommune, Natur og Grønne Områder har ved besigtigelse den 9. december 2015 konstateret, at Trindkær Bæk har fået et ændret forløb på matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind nær ejendommen Hedegårdvej 6, Kølkær, 7400 Herning. Desuden er der foretaget en opgravning af bundmateriale fra vandløbet og afretning af brinkerne i Trindkær Bæk på matr. nr. 4bl, Fjederholt By, Rind. Oversigtskort. Trindkær Bæk (blå streg) samt matrikler nær Hedegårdvej 6, 7400 Herning Se vedlagte billeder fra besigtigelsen den 9. december

2 Matriklerne ejes af Frødahl Aps. Okkelsvej 15, 7400 Herning, der har oplyst, at matriklerne pr. 1. februar 2016 overtages af dig (Claus Just Pedersen, Fjederholtvej 12, 7400 Herning). Ifølge Frødahl Aps. har du, forud for overdragelse af arealerne, fået lov til at ordne dræn m.m. på arealerne. Trindkær Bæk er et offentlig vandløb, der er omfattet af Vandløbsloven 1 og Regulativ for tilløbene til amtsvandløbet Fjederholt å af 16. december Vandløbsregulativet indeholder bestemmelser for vandløbets skikkelse og dimensioner, vandløbets vedligeholdelse m.m. Trindkær Bæk er desuden beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, der sikrer den mod tilstandsændring. Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven Vandløbsloven Efter Vandløbsloven 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelser. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Naturbeskyttelsesloven Trindkær Bæk er desuden beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven 2, og må derfor ikke tilstandsændres. Indgrebet betragtes som en tilstandsændring, og kan derfor ikke foretages uden forudgående ansøgning om dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Ulovligt forhold Du har ikke indsendt en ansøgning om regulering af vandløbet Trindkær Bæk og der er derfor ikke meddelt tilladelse jf. Vandløbsloven eller dispensation jf. Naturbeskyttelsesloven til reguleringen. Reguleringen af vandløbet er således i strid med både Vandløbsloven 17 og Naturbeskyttelseslovens 3. Herning Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til jf. Vandløbslovens 54 a og Naturbeskyttelseslovens 73, stk. 5 at foranledige, at ulovlige forhold bliver lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Herning Kommune har fået oplyst, af ejeren af arealerne, Frødahl Aps., at du er bruger af arealerne. Det påhviler dig således som bruger af arealerne, at lovliggøre det ulovlige forhold jf. Vandløbsloven 59a og Naturbeskyttelseslovens 74, stk.1. Kommunen agter derfor, at give dig et påbud om at lovliggøre de ulovlige forhold. Fristen i påbuddet vil være den 18. april Fysisk lovliggørelse efter Vandløbsloven Lovliggørelse af forholdet med forlægningen af forløbet af Trindkær Bæk kan ske ved, at Trindkær Bæks hidtidige forløb på matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind reetableres. Dvs. spærringen i vandløbet, i form af en jordvold, fjernes således af vandet igen kan strømme i det hidtidige forløb. 1 Bekendtgørelse nr af 8. december 2015 af lov om vandløb (Vandløbsloven) 2 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli

3 Det nyetablerede forløb af Trindkær Bæk (gravede grøft) ligeledes på matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind fyldes op med jord fra jordvolden på matriklen. Lovliggørelse af forholdet med opgravning af bundmateriale og afretning af brinkerne i Trindkær på matr. nr. 4bl, Fjederholt By, Rind kan ske ved, at brinkerne reetableres og der udlægges bundmateriale i vandløbet. Retlig lovliggørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven Du har mulighed for at søge om tilladelse efter Vandløbsloven 17 og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af vandløbet. Dvs. forlægning af Trindkær Bæk på matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind og ændring af vandløbets skikkelse på matr. nr. 4bl, Fjederholt By, Rind. Herning Kommune vurderer dog, på det foreliggende grundlag, at der ikke kan meddeles lovliggørende tilladelse til forlægning af vandløbet på matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind. Herning Kommune vurderer, på det foreliggende grundlag, at der er mulighed for retlig lovliggørelse af den del af forholdet, der vedrører opgravning af bundmateriale og afretning af vandløbets brinker på matr. nr. 4bl, Fjederholt By, Rind. Kommunen har hermed ikke taget endelig stilling til om der kan meddeles tilladelse efter Vandløbsloven 17 og Naturbeskyttelsesloven 3. Oversigt over mulighed for lovliggørelse (se uddybning ovenfor) Matr. nr. Vandløbsloven Naturbeskyttelsesloven 4d, Fjederholt By, Rind Fysisk lovliggørelse dvs. påbud om retablering Ingen sagsbehandling pga. fysisk lovliggørelse 4bl, Fjederholt By, Rind Retlig lovliggørelse dvs. Retlig lovliggørelse dvs. mulighed for tilladelse mulighed for dispensation En eventuel ansøgning om regulering af vandløbet skal indgives til Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, 7400 Herning og være kommunen i hænde senest den 25. januar Ansøgning om regulering af vandløb skal indeholde oplysninger om følgende: redegørelse for formålet og en begrundelse for projektet fornødent oversigtskort og detailplaner vandløbets fremtidige skikkelse (forløb, bundkote, bundbredde og skråningsanlæg) oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse af de grundejere eller brugere der ønskes inddraget i projektet eller bliver berørt af projektet, redegørelse for de afvandingsmæssige konsekvenser af projektets gennemførelse Sagsbehandlingen efter Vandløbsloven omfatter 4 ugers offentlig høring hvorefter der kan træffes afgørelse i sagen med 4 ugers klagefrist. Der skal desuden foretages en VVMscreening af projektet i henhold til Planloven 3. Førend der eventuelt kan meddeles tilladelse til regulering af vandløbet jf. Vandløbsloven kræver det, at der er meddelt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Hvis du søger om tilladelse til indgrebet og får afslag kan du påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 3 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Planloven) - 3 -

4 Sagens videre forløb Inden kommunen beslutter, om der skal meddeles et påbud om lovliggørelse, vil vi gerne høre din opfattelse af sagen. Du har således ret til at udtale dig og komme med bemærkninger til sagen jf. Forvaltningsloven 4 Hvis du ønsker at komme med en udtalelse, før et eventuelt påbud udstedes, skal det ske senest den 25. januar Udtalelsen kan sendes til Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, 7400 Herning eller pr. mail: Herning Kommune skal desuden gøre dig opmærksom på din ret til aktindsigt i sagen i henhold til Forvaltningsloven. Du kan anmode om aktindsigt i sagen ved at kontakte undertegnede eller pr. mail: Såfremt du har spørgsmål til dette brev kan du kontakte Annika Sundberg Lauridsen på telefon eller Kith Skovgaard tlf Med venlig hilsen Annika Sundberg Lauridsen Kith Skovgaard Vedlagt: Billeder fra besigtigelse ved Trindkær Bæk den 9. december 2015 Kopi sendt til: Frødahl Aps., Okkelsvej 15, 7400 Herning 4 Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven (Forvaltningsloven) - 4 -

5 Billeder fra besigtigelsen ved Trindkær Bæk 9. december 2015 Jordvold i Trindkær Bæk (matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind), Nyt gravet forløb af Trindkær Bæk (matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind),

6 Nyt gravet forløb af Trindkær Bæk (matr. nr. 4d, Fjederholt By, Rind), Opgravning af bundmateriale og afretning af brinker i Trindkær Bæk (matr. nr. 4bl, Fjederholt By, Rind),