Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger."

Transkript

1 Budget :50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring af den administrative organisation sker der en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Omprioriteringsforslag 3001 Jobrotationsprojekt Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x kr., svarende til i alt kr./år.i alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år.besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur. Page 1 of 28

2 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 5001 Høreapparater Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUT-sagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på CSR til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget. Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Omprioriteringsforslag 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget Omprioriteringsforslag 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabilitering Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt Page 2 of 28

3 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Andre budgetforslag 1012NYb 1020NY 1021NY Alment byggeri i Der foreslås afsat 15 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i til etablering af nyt almennyttigt byggeri og renovering af eksisterende byggeri. I 2014 drejer sig om Toftehøjens Plejecenter, som ønsker modernisering og tidssvarende boliger til de ældre, nye familieboliger i Jyllinge samt nye boliger i tilknytning til Præstemarkshusene i Himmelev, som Boligselskabet Sjælland samtidig renoverer. I 2015 er der afsat 5 mio. kr. til bygning af almene boliger, herunder etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede. Herudover har Boligselskabet Sjælland annonceret en omfattende 10-årig renoverings- og udbygningsplan for en række almene boliger i Roskilde. Boligselskabets planer vil indgå i drøftelserne om en samlet boligpolitik for Roskilde Kommune. Ekstra ejendomssalg koblet med øget gældsafvikling i 2014 Der budgetteres med nettoindtægter for ejendomssalg og køb for i alt 50 mio. kr. i form af en pulje. Der er således tale om en opskrivning af indtægterne med 10 mio. kr. Dette skønnes realistisk, jf. regeringens seneste konjunkturvurdering og budgetforligets fremrykning af salg af jord på Skousboarealet i Viby. For at leve op til de økonomiske princippers hensigt om realistisk budgettering af ejendomssalg og gældafvikling er parterne imidlertid enige om, at nettomerindtægter i 2014 ud over 40 mio. kr. bruges til ekstraordinær gældsafvikling. Eventuelle nettoindtægter derudover er parterne enige om at drøfte anvendelsen af. Ekstra ejendomssalg koblet med øget gældsafvikling i 2014 I budgettet er indregnet nettoindtægter for ejendomssalg og køb for i alt 50 mio. kr. Der er således tale om en opskrivning af indtægterne med 10 mio. kr. For at leve op til de økonomiske princippers hensigt om realistisk budgettering af ejendomssalg og gældafvikling er parterne imidlertid enige om, at nettomerindtægter i 2014 ud over 40 mio. kr. bruges til ekstraordinær gældsafvikling. Gældsafviklingen er på den baggrund opskrevet med 10 mio. kr. i Page 3 of 28

4 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 1015NY 1016NY 1017NY 1019NY 1022NY Borgerrådgiver og whistleblowerordning Med særlig fokus på sikring af borgernes retssikkerhed er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. årligt til oprettelse af en Borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kombineres med en whistleblowerfunktion for kommunens ansatte og samarbejdspartnere i Roskilde Kommune. (se endvidere notat) Bymidteinitiativer Den midlertidige indsats fra 2013 med 1) nedsatte takster for serverings/udstillingsarealer og 2) aktiviteter og forskønnelse i bymidten i samarbejde med Roskilde Handel og Stjernebutikker videreføres. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, hvoraf kr. går til nedsættelse af takster (TMU s område). Forsøg med nedbringelse af nedslidning og sygefravær Projekter vedrørende udvikling af metoder og arbejdsgange, til at forebygge nedslidning og ulykker som følge af løft/forflytninger i hjemmeplejen og på plejecentre. Der afsættes kr. i 2014 til udvikling og afprøvning af prototyper, samt spredning af brugen af nye metoder/arbejdsgange. Nedsættelse af byggesagsgebyr Der afsættes kr. i 2014 og årene fremover til fjernelse af faste gebyrer (1.550 kr.) på alle anmeldelser af byggesager (erhverv og private) samt alle startgebyrer (1.520 kr.) på erhvervsbyggesager (kategori 5) for at gøre det billigere og lettere for især små virksomheder og borgere med små byggesager. Over 50 (primært små) virksomheder om året og over 100 borgere om året med små byggesager med begrænset sagsbehandling forventes slet ikke at skulle betale byggesagsgebyr fremover. Derudover vil ca. 200 virksomheder og ca. 25 private få nedsat gebyret med ca kr. Nedsættelse af dækningsafgift/grundskyld 75/25 Dækningsafgift og grundskylden nedsættes på ejendomme med i alt 8 mio. kr. årligt, fordelt med hhv. 5 mio. kr. på dækningsafgift og 3 mio. kr. på grundskyld. Det svarer til 0,5 promillepoint, så dækningsafgiften vil gå fra de nuværende 9,3 promille til ca. 8,46 promille, og grundskylden vil gå fra 24,47 til 24,31. Der er afsat en statslig pulje til delvis dækning af provenutabet ved skattenedsættelser på i alt 250 mio. kr. på landsplan. Her dækkes 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017, under forudsætning at, at puljen ikke overskrides på landsplan. Ved fuld dækning vil de faktiske udgifter som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften være 2,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 6,0 mio. kr. i Page 4 of 28

5 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5301NY 5302NY 5303NY 5304NY Svømmeundervisning (model A) Svømmeundervisningen omlægges fra skoleåret 2014, således at den fremover starter i 1. kl. i stedet for den nuværende ordning, hvor svømmeundervisning er i 4. kl. Omlægningen indføres over en overgangsperiode. Udviklingsramme skole og børn Der afsættes 10 mio. kr. i 2014 og 2015, fordelt med 8 mio. kr. til skoleområdet og 2 mio. kr. til børneområdet. Fokus i forhold til folkeskolen er kompetenceudviklingsforløb, herunder liniefagskompetencer, og omstilling for lærere og pædagoger, understøttelse af samarbejdet med foreninger og skolernes fortsatte arbejde med inklusion. På børneområdet er fokus at gøre børn med særlige behov mere læringsparate og målrettede indsatser for enkelte daginstitutioner med særlige udfordringer i forhold til udsatte børn. Fra 2016 og frem er beløbet i alt 9 mio. kr. årligt. Motorisk screening Der afsættes 2 mio. kr. fra 2014 og hvert af årene frem til at gøre forsøget med motorisk screening af børnehaveklassebørn permanent i hele kommunen. Målet er at understøtte at det enkelte barn udvikler optimale læringskompetencer. Ipads Til at styrke elevernes digitale kompetence tilbydes Ipads til elever i 8. og 9. klasse. De løbende licenser finansieres af skolerne. SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget Driftsudvidelsesforslag 5010NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform Det er i sag om finansiering af folkeskolereformen forudsat, at bloktilskud på 2,8 mio. kr. i 2014, stigende til 5,7 mio. kr. i , indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen i Roskilde Kommune. Udvalgets forslag til finansiering af folkeskolereformen indebærer derfor, at dette bloktilskud tilføres skoleområdet. Øvrig finansiering fremgår af sag 118 på Skole- og Børneudvalgets møde 20. august 2013, hvor forudsætninger fremgår, herunder at restfinansiering tilvejebringes ved, at lærerne underviser en klokketime mere om ugen (40 timer om året) og ved organisations- og strukturtilpasninger. Page 5 of 28

6 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6000NY 6001NY 6003NYb 6004NY 6005NYb 6006NY Lokaletilskud, annullering af yderligere besparelse Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 for at kunne annullere den ved budget 2013 vedtagne yderligere besparelse på området fra Dette sikre, at besparelsen fastholdes på niveauet i 2014 og frem. Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til bemanding i hallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). I vedtaget budget 2013 blev der sparet 0,35 mio. kr. som efterfølgende blev kompenseret med 0,2 mio. kr. i Fra 2014 er den vedtagne besparelse igen de oprindeligt vedtagne 0,35 mio. kr. Roskilde Musiske Skole, heraf kr. vedr. Roskilde Graden Der afsættes kr. årligt i 2014 og årene fremover til nedbringelse af ventelisten på Musisk Skole, heraf reserveres kr. årligt til Roskilde Garden. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere driftstilskud Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til yderligere driftstilskud som følge af haludvidelsen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70).. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i ekstra driftstilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter i budget 2014 som følge af udvidelsen, og med et yderligere driftstilskud på 1,2 mio. kr. vil der samlet være afsat 1,7 mio. kr. i driftstilskud i 2014 og frem som kan henføres alene til udvidelsen. Roskilde Badene, nye initiativer inkl. øget åbningstid Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,25 mio. kr. i 2015 til en innovationsindsats med det formål at udvikle nye spændende tilbud og billettyper, som kan forbedre indtægtsgrundlaget og dermed øge åbningstiden. Kulturhus Viby Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække driftsudgifter i forbindelse med driften af Kulturhus Viby, jf. sag (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 77). Det er udgifter til forbrugsafgifter m.v. Page 6 of 28

7 TMU - Teknik- og miljøudvalget Driftsudvidelsesforslag 7000NY 7002NY 7010NY 7011NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små bybusser: 204, 205 og 206 og synliggørelse af det CO2- reducerende initiativ. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Fishing Zealand Kommunen har tilsluttet sig Fishing Zealand foreløbigt for 2013, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2013, punkt 159. Det foreslås, at deltagelsen gøres permanent. Deltagelsen i Fishing Zealand bidrager bl.a. til fiskepleje og vandløbsgenopretning, og den understøtter udviklingen i lystfiskerturisme og initiativet med Roskilde Oplevelseshavn. Der foreslås afsat 0,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter til medlemskabet. Renholdelse og forskønnelse af pladser Der afsættes kr. i 2014 til at forskønne og sørge for bedre renholdelse af pladserne i kommunen. Generel buspakke - ældre og skole Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og herefter 0,5 mio. kr. årligt til forbedring af busbetjeningen. Der forudsættes løbende stigende passagertal og dermed øgede indtægter. Busbetjeningen i Roskilde Kommune forbedres for områder med mange ældre passagerer og de unge og studerende. Det sker ved, at sætte flere busser ind til erhvervsskolerne i de travleste timer og ved at forbedre betjeningen i områder med langt til A-buslinierne, hvilket vil give bedre mulighed for at tage bussen hjem fra sociale og kulturelle aktiviteter. FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag 8003NYb 8202NYb 8304NY Udvikling af socialøkonomisk strategi Der afsættes kr. i 2014 til at understøtte arbejdet med udvikling af en socialøkonomisk strategi samt til en pulje, hvor virksomheder kan ansøge om tilskud til opstart af en socialøkonomisk virksomhed. Ungepakke målrettet sårbare børn og unge Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 til en ungepakke, der skal supplere og understøtte allerede eksisterende indsatser målrettet psykisk sårbare børn og unge. Ungepakken skal sikre blivende resultater på området, hvor øget fokus på fritidsjobs og deltagelse i sociale fællesskaber i bl.a. idrætsforeninger, skal styrkes. Sundhedsfremme (FSU's og ÆOU's område) Der afsættes kr. i 2014 og hvert af årene fremefter til en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats med henblik på styrke den forebyggende indsats for borgere med kroniske sygdomme. Page 7 of 28

8 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 9004NY Styrket demensindsats Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 og hvert af årene fremefter til en styrket demensindsats. Udvikling af demens hos ældre borgere er stigende derfor prioriteres en øget tidlig og forebyggende indsats for borgere i eget hjem. ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget b Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 8,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Page 8 of 28

9 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5007 Udearealer på SCR Der fremsættes forslag om færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej. Der foreslås afsat kr. i SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser På baggrund af en ændret befolkningssammensætning er der behov for, at konvertere overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser. Blokken dækker udgifter i forbindelse med etablering af liggehal, pusleborde mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Børnehuset Atlantis sammenbygges Børnehuset Atlantis er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Page 9 of 28

10 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat U 5400NYb 5402NY Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle lærere er udstyret med en bærbar pc'er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb af nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Den samlede pulje er på 13 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres under energirenovering. Desuden er der 3,5 mio. kr. på driftsbudgettet. Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der en elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på en skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Omfattende renovering af Klostermarksskolen Færdiggørelsen af renovationen af Klostermarksskolen er fremrykket i forhold til forventningerne tidligere. Dette skyldes, at totalentreprenøren har mulighed for at færdiggøre projektet hurtigere og derved optimere hele byggeprocessen. Der foreslås afsat 49 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i Desuden finansieres der yderligere 17 mio. kr. af likviditetspuljen (Blok 5351L). Omfattende renovering af Klostermarksskolen Der afsættes yderligere 17 mio. kr. til renovering af Klostermarksskolen i Sag på SBU den 5. februar Renovering af skolekøkkener Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 og frem til renovering af skolekøkkener. Det drejer sig om 4 køkkener som er i kategorien slidt eller udtjent. Renovering af klub Østervang Der afsættes en blok på 2,5 mio. kr. i budget 2014 til renovering af klub Østervang. Klubben har modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet om indeklimaet i klubben, og det er nødvendigt med en PCB screening inden renovering. Udgifterne til almindelig PCB prøvetagning og sanering er medtaget i prisoverslaget. Blokken afsættes forudsat at PCB forekomsten ikke er så høj, at det medfører væsentligt øgede udgifter. Forvaltningen har den 23. august fået resultat af prøvetagning af PCB ved Østersvangsklubben. Alle prøver, både luftprøver og materialeprøver, lå markant under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Page 10 of 28

11 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat b b b Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. i økonomisystemet fra 2013 og frem. Der foreslås derfor et årligt driftbudget på 3,6 mio. kr. Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Jyllingehallen, svømmehal Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2014 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat kr. i 2014 og følgende år. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Vibyhallen, tag Taget i Vibyhallen er i meget dårlig stand, og derfor foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2014 til udskiftning af taget. Page 11 of 28

12 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat b NY 6118NY 6119NYb 6120NYb 6127NYa Vibyhallen, gulv Gulvet i Vibyhallen er nedslidt, og med henblik på en kvalitet på højde med Roskildehallernes gulve foreslås afsat 2,3 mio. kr. i Forudsætter taget renoveres først (jf. blok Vedr. nyt tag i Vibyhallen) Fodboldbaner ved Spraglehøj Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2014 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj udfra manglende nuværende kapacitet, og skal ses i sammenhæng med de første igangværende projekter vedr. Jyllingeområdets samlede udvikling. Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole Der afsættes 20 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018 til udvikling af biblioteket/kulturskolen i Jyllinge. Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen Der foreslås afsat 0,4 mio. kr. til færdiggørrelse af Pladsen ved Søen i Trekroner i 2014 (jf. sag på KIU i juni 2013). Pladsen ved Søen er et led i markeringen af universitetsbyåret. Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Nyt klubhus, Himmelev Veddelev Boldklub Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2014 til nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Gundsølillehallen, renovering Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2017 til renoveringsarbejde i Gundsølillehallen, herunder renovering af tag, gulv og murværk. Gymnastikcenter Roskilde Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af et fælles gymnastikcenter i Roskilde Kommune. Gymnastikcentret kan give et løft til den meget stærke gymnastikkultur, som i forvejen findes i kommunen. I løbet af de første år vil der skulle gennemføres en dialog om og konkretisering af projektet, herunder plan for ekstern medfinansiering, beliggenhed, brugergrupper og ejerforhold. Spejderhytter renovering Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til at forbedre de fysiske rammer for spejderhytter i kommunen. Det er konkret spejderhytte i Gadstrup samt spejderhytte (Bjarke Gruppe) i Roskilde vestby som er baggrunden for forslaget. Der forlægges sag til politisk behandling om de konkrete projekter. Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1b Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2014 til de mest presserende renoveringstiltag samt 6,6 mio. kr. i 2017 til en totalrenovering af Sct. Jørgensbadet. Page 12 of 28

13 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat 6130NY+ 6133NY Svømmehal (Roskildebadet som vandmekka) Der afsættes 2 mio. kr. i 2014, 23 mio. kr. i 2015, 60 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med de 5 mio. kr., der er afsat i 2013, er der i alt 110 mio. kr. til rådighed for projektet. Det nye Roskildebad forventes åbnet i Roskilde Bibliotek, læskærm, legeplads Der foreslås afsat i alt 0,2 mio. kr. i 2014 til etablering af læskærm ved Roskilde Biblioteks afleveringsautomat samt etablering af legeplads i forbindelse med Den japanske Have. Page 13 of 28

14 Natur/miljø - Natur og Miljø NY 7357 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning. Der afættes kr. i alle overslagsårene. Realisering - grøn og blå strategi Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller samt anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Endvidere til udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Forventet afledt drift på kr. fra 2015 og frem. Jordforurening Der foreslås afsat kr. pr. år i årene 2014 til 2017 til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musicon, herunder RockMagneten, afslutning af Rabalderparken og vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. De særlige forureningsforhold på Musicon betyder, at myndighedsarbejdet ved alle aktiviteter er omfattende. Niveauet i anlægsaktiviteterne på Musicon forventes at fortsætte en årrække frem i tiden. Ligeledes medfører andre byggeaktiviteter i Roskilde Kommune fortsat meget myndighedsarbejde indenfor jordforureningslovgivningen, herunder ses en fortsat stigning i antallet af ansøgninger til byggeri på forurenede ejendomme, jordhåndtering ved større projekter samt en øget interesse for terrænregulering. I år og de kommende år sker der omfattende gravearbejde i forbindelse med udlægning af fjernvarme og el-ledninger, som medfører en øget sagsbehandling i forbindelse med jordhåndtering og fund af forurening ved gravearbejdet. Der ses desuden et fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøgelse og oprense forureninger. Hedebostien Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2011, at der afsættes kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af Hedebostien. Der er nu indgået frivillige aftaler med alle lodsejere og anlæg igangsættes. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Greve, Solrød og Roskilde kommuner. Arbejdsmarkedets feriefond og Nordea-fonden støtter projektet med i alt 11,3 mio. kr. Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb Der foreslås afsat en nettoudgift på kr. hvert år i perioden. Der forventes årlige gennemsnitlige udgifter på til indsatser efter statens vandplan og kommunens vandhandleplan. Disse udgifter refunderes fuldt ud af staten efter en række særlige ordninger for vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, fjernelse af faunaspærringer og etablering af kvælstof- og fosfor-vådområder. Disse indsatser kan også fungere som vigtige kerneelementer i både Grøn/Blå strategi og Klimatilpasning. Men statens refusion dækker kun de meget præcist afgrænsede indsatser i vandplanen. Der kan derfor være behov for at supplere med kommunale midler for at opfylde mere helhedsorienterede mål for kommunen. Og der skal for alle indsatser udarbejdes reguleringssager og regulativændringer, som ikke refunderes. Page 14 of 28

15 Park & Vej - Park & Vej NY NY Renovering af broer Der foreslås afsat 2,75 mio. kr. i 2014 til renovering af broen, der fører jernbanen over Sdr. Ringvej. Renovering af vejbelysning Der foreslås afsat 4,2 mio. kr. i 2014 og i Projektet omfatter etablering af ny vejbelysning i forbindelse med jordlægning af DONGS forsyningsledninger i DONGs forsyningsområde i gl. Roskilde kommune. Dette arbejde er tidligere gennemført i gl. Ramsø og Gundsø kommuner. Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås afsat 1,5 mio. kr.årligt til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab således, at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2014 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data For at kunne lave en kvalificeret forbedring af trafikafviklingen på det overordnede vejnet, mangler der data, som kan kortlægge trafikmønstre som rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. Det vil også være muligt at registrere mønstre for, hvorledes folk bevæger sig i byrummet efter at have parkeret i byen, eller hvorfra tilrejsende kommer. Der foreslås afsat kr. i 2014 til indkøb af system, opsætning og behandling af data. Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den 1 km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen at kunne dyrke motion i de mørke timer Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiften til pladsen udgør i alt 1 mio. kr. med en ekstern finansiering på kr. Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter en renovering af havnepromenaden mellem pladsen foran havnekontoret og sejlklubbens arealer med en ny ca. 50 cm høj palicadevæg og bænke og en ny belægning, som også udføres foran roklubben. Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade Der foreslås afsat kr. i 2014 til nedlæggelse af og efterfølgende tilplantning af parkeringspladserne for enden af Strandgade. Derudover hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandgade. Page 15 of 28

16 Park & Vej - Park & Vej 7516NY 7534b 7540b Ny vej syd om Tjæreby Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2014 til etablering af en ny vejforbindelse syd om Tjæreby til Lufthavnsvej. Omlægning af trafikken medfører, at Tjærebyvejs eksisterende tilslutning til Køgevej skal lukkes og vejanlægget justeres. Derudover forventes det, at Lufthavnsvejs tilslutning til Køgevej skal ombygges, f.eks. med et signalanlæg, idet der fremover vil være en væsentlig øget trafikmængde på dette sted. Køgevej er Vejdirektoratets vej. Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens busplan 2012 og de efterfølgende erfaringer og justeringer i 2013, er der stadig behov for at arbejde med bedre fremkommelighed og øget service, primært i bymidten. Dette er blandt andet beskrevet i Busrapport Der er forslag om et forsøgsprojekt på Schmeltz Plads og en bedre afvikling i området nord for bymidten, f.eks. en signalregulering af krydset Frederiksborgvej-Dr. Margrethes Vej. Til dette formål foreslås der afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2014 til ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej mhp. at aflaste Københavnsvej og den nordlige del af Navervej. Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til ombygning af krydset.. Ombygning af Industrivej Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Langs Industrivej er der butikker og byggemarkeder og flere kommer til. Der er en øget trafik til området og det gælder også cykeltrafik. Det er utrygt for cyklisterne at færdes, da der ikke er særlige arealer til dem, og især svingningsmanøvrer er et problem både for cyklister og bilister. I lokalplanen for området er der mulighed for at indrette vejen med fællesstier og midterafmærkning. Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Med henblik på at løse de dårlige udkørselsforhold fra Trekroner Skolen og børns krydsning mellem børnehaven på Lysalleen og plejehjemmet i Trekroner etableres en rundkørsel på Trekroner Allé ud for skolen. Sydvejen, 1. etape Der foreslås afsat 30 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af Sydvejen mellem Vibyvejen og rute 6 ved Snoldelev frem til Syv Holmevejen. Vejen vil aflaste trafikken gennem jernbanetunnelen i Viby og føre den store lastbiltrafik mellem Hovedvejen og Gadstrup ad Vibyvejen og Syv Holmevejen frem til Syvvejen. Page 16 of 28

17 Park & Vej - Park & Vej Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen Der foreslås afsat 20 mio. kr. i I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med en ny vejforbindelse mellem Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Projektet omfatter etablering af en vej i forlængelse af Parkvej med tilslutning til Sydvejen. Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Der foreslås afsat 8 mio. kr. i I forbindelse med anlæg af 1. etape af Syvvejen mellem Vibyvejen og Syv Holmevejen skal denne vej udvides til at klare den øgede lastbiltrafik, der i dag kører ad Favrbjergvej mellem Vibyvejen og Syvvejen. Projektet omfatter således en breddeudvidelse af Syv Holmevejen fra 4 til 7 m. Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2014 og frem til generelt at fremme tilgængeligheden for handicappede. Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 og frem. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 og 3 mio. kr. i hvert af årene Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger i byområder enten som zoner eller lokale hastighedsbegrænsninger - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Med undtagelse af 2013 har der ikke været bevilget midler til trafiksikkerhed siden 2009, og derfor er der et efterslæb af trafiksikkerhedsfremmende projekter i kommunen. Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade Der foreslås afsat kr. i I forbindelse med trafikforsøget på Sankt Jørgensbjerg og som følge heraf, er der konstateret for høje hastigheder på henholdsvis Møllehusvej og Sankt Hans Gade. Der bør etableres busvenlige bump og/eller forsætninger på disse veje. Cyklistplan Til realisering af kommunens cyklistplan foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene Projektet omfatter etablering af højklassede cyklistforbindelser, der skal skabe adgang til kommunens vigtige rejsemål i Roskilde by og til kommunens vigtigste trafikterminal, Roskilde Station. Gode øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser skabes dermed, hvor behovet, og potentialet for vækst i cykeltrafikken er størst. Der er mulighed for at søge % medfinansiering gennem statens pulje til fremme af cyklingen, Cykelpuljen, hvis projektet prioriteres til gennemførsel inden Page 17 of 28

18 Park & Vej - Park & Vej U b Sti langs Værebrovej Den dobbeltrettede fællessti der ligger i vestsiden af Værebrovej er for smal og oversigtsforholdene er dårlige, specielt ved Blodhøjvej, hvor der også sker en del uheld. Det foreslås, at der etableres en sti i vejens østside, således at stierne fremover kan blive ensrettede. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter ekspropriation og anlæg af ca. 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. Ombygning af Allehelgensgade Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter en ombygning af Allehelgensgade, hvor der skabes øget tryghed for cyklister, bedre fremkommelighed for busserne og belægningsmæssige ændringer som forbedrer miljøet i gaden. Ombygning af Stændertorvet Der er afsat 10 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015 til ombygning af Stændertorvet. Blokken skal ses sammen med 7569U. Der er samlet afsat 40 mio. kr. Med det afsatte beløb skabes et smukt og fleksibelt torv, der kan anvendes til store events, torvedage og meget mere. Projektet indeholder desuden flere nye muligheder for udeservering samt et stort antal nye gratis siddepladser på torvet. Ombygning af Stændertorvet Der foreslås afsat yderligere midler med 8 mio. kr. i 2014 og 4 mio.kr. i 2015 til ombygning af Stændertorvet til gennemførelse af det samlede forslag. For nærmere uddybelse se bloktekst Sortebrødreplads - Ny plads Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af en ny plads mellem biblioteket, det nye butiksbyggeri og Algade. Bymidten - Kulturstrøget Der foreslås afsat i alt 14,2 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 2017, 2,25 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2,1 mio. kr. i Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads,, 2) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 3) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade,4) Sct. Olsstræde, 5) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Bymidten - Cykelstier i Støden Der afsættes 3 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i begge sider af Støden mellem Ringstedgade og Byvolden. Cykelsti i Jernbanegade Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Cykelsti mellem RUC og Risø Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Projektet omfatter en højklasset sti mellem Trekroner/RUC og RISØ. De samlede udgifter udgør i alt ca. 20 mio. kr. Gennemførelsen af projektet forudsætter ekstern fondsfinansiering eller støtte fra statslige puljemidler. Projektet kan kun realiseres ved ekspropriation eller frivillige aftale med lodsejerne på den ca. 4 km lange strækning. Cykelsti langs St. Valbyvej Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs St. Valbyvej fra Ågerup frem til stitunnelen under Østre Ringvej. Page 18 of 28

19 Park & Vej - Park & Vej b 7587 Opgradering af Dyrskuepladsen Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 med henblik på fortsat forbedring af afvandingsforhold, asfaltering af veje på Dyrskuepladsen og forbedring af de sanitære forhold. I 2013 er der primært sat arbejder igang til øget dræning af arealer, videreudvikling af fibernettet samt lidt arbejde på elsiden. Prioriteringen af de nævnte arbejder i 2014 vil bl.a. afhænge af i hvilken takt det lykkes at "opdrage" gæsterne til at bruge de bedre forhold - og i hvilket omfang de iværksatte forbedringer afhjælper problemerne. Der er desuden et stort ønske om at øge sikkerheden på pladsen gennem belysning af de perifere områder. Råstof/festivalområdet - Plads til idrætten Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til etablering af idrætsfaciliteter øst for dyrskuepladsen, jævnfør handleplanen - Roskilde Åben Arena. Råstof/festivalområdet - Det aktive landskab Der foreslås afsat netto 1,25 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 til udvikling af det aktive landskab rundt om Dyrskuepladsen, jævnfør handleplan - Roskilde Åben Arena. Samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 7,8 mio. kr. med en forventet ekstern finansiering på 4,5 mio. kr. Hertil kommer forventninger om overskud på lejeindtægter på cirka 0,1 mio. kr. Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone Der foreslås afsat netto 0,75 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 2,9 mio. kr. i 2016 og 15,2 mio. kr. i 2017 til modernisering af Dyrskuepladsen og udvikling af Den urbane zone. Der skal ske anlæg af nye bygninger, belægninger, parkeringsarealer og teknisk infrastruktur jævnfør handleplan Roskilde Åben Arena. Hertil kommer anlæg af stibroens 2. etape mellem Musicon og Dyrskuepladsen samt trinbræt. De samlede anlægsudgifter forventes at beløbe sig til ca. 42 mio. kr. med en forventet ekstern finansiering på ca. 21,5 mio. kr. Hertil kommer forventninger om overskud på lejeindtægter på cirka 0,35 mio. kr. Råstof/festivalområdet - råstofindtægter Der forventes indtægter for udgravning af grus i området på i alt 7 mio. kr. i årene 2015, 2016 og 2017 jf. handleplan - Roskilde Åben Arena. Fællesstier langs Nordmarksvej Der foreslås afsat i alt 15 mio. kr.til projektet begyndende med 5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fællesstier på Nordmarksvej mellem Osvej og Jyllingehøj. Møllevejs ombygning og tilslutning til A6 Der foreslås afsat 11 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af stier i begge sider af Møllevej fra Lindegårdsvej mod øst og tilslutning af Møllevej direkte til Frederiksborgvej til erstatning af tilslutningen via Møllehaven, hvorved Jyllinge Parkvej aflastes. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager afsættes beløbet for en rundkørsel, men en indledende undersøgelse skal klarlægge, om kapaciteten kræver et signalreguleret kryds. Efter anlæg overgår driften af rundkørslen/krydset til Vejdirektoratet. Projektet vil sammen med anlæg af Bromarken give en væsentlig forbedret trafikafvikling i Jyllinge, men de 2 projekter nødvendiggør ikke hinanden. Page 19 of 28

20 Park & Vej - Park & Vej b Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvej-Jyllinge Parkvej-Lindegårdsvej Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2016 til anlæg af en rundkørsel i krydset Baunegårdsvej-Jyllinge Parkvej-Lindegårdsvej med henblik på en forbedring af trafikafviklingen i dette kryds. Der skal foretages en nærmere analyse af projektet med henblik på etablering af det mest optimale projekt. Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og nye belægninger på Jyllinge Parkvej ud for centeret. Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og Bygaden 28 Der foreslås afsat 2,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og 3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en grøn forbindelse mellem rundkørslen for enden af Jyllinge Parkvej og til fiskerihavnen til gående og cyklende. Jyllinge Bymidte - markering af bycentrum Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Med et ønske om at markere den centrale del af Jyllinge skal centerkvarteret bindes sammen med vejbelægning og beplantning. Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser Der foreslås afsat kr. i Projektet omfatter renovering af grønt område og etablering af flere rekreative lommer. Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og Projektet omfatter omdannelse af de tidligere sportsarealer til pladser til sport og leg. Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst Der foreslås afsat kr. i Projektet omfatter etablering af en rekreativ sti mellem idætsanlæggene ved Spraglehøj og Gulddysseskoven. Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 til skabelsen af et friluftsområde med en permanent badebro og faciliteter til bl.a. svømning og vinterbadning. Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer Der foreslås afsat i alt 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af parkeringspladser ved Møllevej, udvidelse af parkeringen syd for hallen som et multianvendeligt areal, samt ekstra parkering ved Jyllinge Skole. Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et superbusstoppested på Jyllinge Parkvej ved centeret. JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning og sikre krydsninger Der foreslås afsat kr Projektet omfatter en opgradering af eksisterende stisystemer, belysning og sikre krydsninger med henblik på at forbedre trygheden. Page 20 of 28

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere