BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014

2 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje 4. Prioriteringskort 5. Baggrundsoplysninger 6. Tilfredshed blandt borgere i plejeboliger i Norddjurs Kommune 7. Prioriteringskort 8. Baggrundsoplysninger SIDE

3 1 Om rapporten I denne sektion vil baggrunden for og udførelsen af brugertilfredshedsundersøgelsen blive præsenteret. Herudover indeholder denne sektion en læsevejledning til rapporten. 3

4 Læsevejledning Denne rapport indeholder resultaterne fra den undersøgelse af brugertilfredsheden i hjemmeplejen og på plejecentrene i Norddjurs Kommune, der blev gennemført i oktober og november Resultaterne kommenteres hele vejen igennem rapporten. Populationen for undersøgelsen af alle borgere, der modtager hjemmehjælp af den ene eller anden slags, der bor i Norddjurs Kommune. Deltagerne i undersøgelsen er fra Norddjurs Kommunes register over borgere, der modtager hjemmehjælp. Der er i alt blevet ringet til 1127 borgere, hvoraf 816 borgere valgte at deltage i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 72,4%, hvilket må siges at være særdeles højt. Desuden har der været forsøgt gennemført interviews med alle beboere i kommunens plejeboliger, det vil sige 385 personer. Det har været muligt at gennemføre 168 interviews, hvilket giver en svarprocent på cirka 43,6%. Set i forhold til beboernes helbredstilstand vurderes svarprocenten at være på et forventeligt niveau. Der er i rapporten fokus på resultaterne relateret til kvaliteten af hjemmeplejen og plejecentrene i Norddjurs Kommune. Således er tilfredsheden med den personlige pleje, den praktiske hjælp og den samlede tilfredshed med hjemmeplejen og plejecentrene inddraget i rapporten. Brugernes vurdering af kvaliteten af maden og kontakten til kontaktpersonen i kommunen er også inddraget. En lav værdi på spørgsmålene indikerer en negativ vurdering eller lav betydning, mens en høj værdi indikerer en positiv vurdering eller høj betydning. Den anvendte skala i spørgsmålenegårfra1til5. I forhold til resultaterne, der er fordelt på lokalområder og private leverandører, så er antallet af respondenter i kategorien Private meget lav. Det vil sige, at der ikke skal særlig meget til at ændre i svarprocenterne. Ud fra hvert spørgsmål er herudover angivet antal besvarelser samt fordelingen på den enkelte skala. Der er i rapporten lavet signifikanstest de steder, hvor der er lavet fordelinger på køn for at sikre, at resultaterne er forskellige fra hinanden. Opdelingen på køn er kun medtaget i de tilfælde, hvor der er en signifikant forskel mellem mænd og kvinder. Udover resultater relateret til kvaliteten af hjemmeplejen og plejecentrene i Norddjurs Kommune, omhandler en af sektionerne det frie valg af leverandører af hjemmepleje. Sektionen omhandler kendskabet til det frie valg samt resultaterne af, hvor vigtigt dette valg er for brugerne. Her skal det nævnes, at det frie valg ikke har været en mulighed, for borgerne i den vestlige del af kommunen, idet der på interviewtidspunktet ikke har været andre leverandører i Norddjurs Kommune. 4

5 2 Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune I denne sektion vil tilfredsheden med den personlige pleje, den praktiske hjælp og hjemmeplejen samlet set blive belyst. Herudover inddrages vurderingen af kvaliteten af maden og kontakten til kontaktpersonen i kommunen også. 5

6 Den samlede vurdering af hjemmeplejen 6

7 Den samlede tilfredshed med hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med hjemmeplejen er høj, også når man sammenligner med tilfredsheden på de forskellige delelementer af hjemmeplejen. Således er den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med hjemmeplejen kun overgået af den gennemsnitlige tilfredshed med den personlige pleje. Kontaktperson (N = 812) 25% 65% 10% 1% 90% er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen. Det er værd at bemærke, at 25% er meget tilfredse med hjemmeplejen samlet set, mens kun 1% er meget utilfredse med hjemmeplejen. Der er altså en langt større andel, der er meget tilfredse ift. andelen af meget utilfredse. Meget god God Hverken god/dårlig Dårlig Meget dårlig 7

8 Den samlede vurdering af hjemmeplejen fordelt på lokalområder og private leverandører 8

9 Personlig pleje Her bliver resultaterne omhandlende personlig pleje gennemgået. 100% Modtager du hjælp til personlig pleje? 80% 60% 58% Nej (N = 474) 40% Ja (N = 342) 20% 42% 0% 9

10 Tilfredshed med den personlige pleje Hvad synes du om den hjælp du får til? Der er stor tilfredshed blandt brugerne med den personlige pleje. Således er 94% meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje samlet set. Den personlige pleje, samlet set (N=283) 36% 58% 5% 1% Ses der på de enkelte dele af den personlige pleje, er der størst gennemsnitlig tilfredshed med hjælpen til at gå i bad og mindst gennemsnitlig tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning. Toiletbesøg (N=57) Af- og påklædning (N=171) 38% 52% 52% 33% 11% 8% 4% 2% Ses der på procentdelen, der er tilfredse eller meget tilfredse, er brugerne mindst tilfredse med hjælpen til toiletbesøg. Dog ses den største andel, der er meget tilfredse, også ved denne ydelse, hvilket øger den gennemsnitlige tilfredshed med denne ydelse. At vaske sig? (N=146) 47% 43% 8% 1% At gå i bad? (N=244) 44% 52% 3% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 10

11 Praktisk hjælp 11

12 Tilfredshed med den praktiske hjælp Hvad synes du om den hjælp du får til? Den praktiske hjælp omfatter ud over rengøring f.eks. også hjælp til tøjvask og hjælp til indkøb. Ligesom ved den personlige pleje er der stor tilfredshed blandt brugerne med den praktiske hjælp, hvilket også ses ved den høje gennemsnitlige tilfredshed. Den praktiske hjælp, samlet set (N=723) 26% 55% 15% 3% 1% Dog er den andel, der er tilfreds eller meget tilfreds, mindre sammenlignet med den personlige pleje. Dette er en del af forklaringen på, at den gennemsnitlige tilfredshed er lavere sammenlignet med tilfredsheden med den personlige pleje. Ses der på et delelement af den praktiske hjælp, nemlig hjælpen til rengøring, er lidt over ¼ af brugerne meget tilfredse med denne ydelse, mens ca. halvdelen er tilfredse med denne. Hjælpen til rengøring? (N=748) 27% 51% 17% 4% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 12

13 Hjælp til personlig pleje fordelt på lokalområder og private leverandører 100% 7% 80% 44% Privat (N=57) 60% Vest (N=359) 40% 20% 49% Øst (N=400) 0% Hvorfra modtager du hjælp til den personlige pleje? (N = 816) 13

14 Praktisk hjælp tilfredshed med den praktisk hjælp samlet set Ses der på den samlede tilfredshed med den praktiske hjælp, er der igen meget stor tilfredshed at finde blandt brugerne. Vest (N=330) 23% 55% 17% 4% 1% Der er flere brugere, der er meget tilfredse med den praktiske hjælp samlet set blandt borgere, der har private udbydere ift. offentlige udbydere. Dog er der væsentlig færre respondenter, der har private udbydere, hvorfor forskelle mellem offentlige og private udbydere skal tolkes forsigtigt. Privat (N=63) 39% 43% 10% 6% 2% Uanset om der er tale om private eller offentlige udbydere, er mindst ¾ meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp samlet set. Øst (N=319) 26% 53% 16% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 14

15 Praktisk hjælp hjælp til rengøring Der er generelt stor tilfredshed med den praktiske hjælp, når det drejer sig om hjælpen til rengøring. Vest (N=339) 25% 52% 18% 4% 1% Således er ca. 80% enten meget tilfredse eller tilfreds med hjælpen til rengøring. Skelnes der mellem udbydere, er der størst tilfredshed med de private udbydere, men der er meget lidt forskel på de private og offentlige udbydere. Privat (N=66) 39% 41% 12% 6% 2% Der er kun omkring 2 procent, der er meget utilfredse med hjælpen til rengøring. Øst (N=329) 27% 53% 16% 3% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 15

16 Maden 16

17 Vurdering af kvaliteten af maden Hvad synes du om maden du får leveret? Ligesom ved den personlige pleje og praktiske pleje er der stor tilfredshed blandt brugerne af maden, hvilket ses i en høj gennemsnitlig vurdering af madens kvalitet. ¾ er tilfreds eller meget tilfreds med maden. Dog er den andel, der er tilfredse, mindre sammenlignet med den personlige pleje og den praktiske hjælp. Ca. en femtedel er hverken tilfredse eller utilfredse med maden. Det er værd at bemærke, at kun 5% er utilfredse eller meget utilfredse med maden. Maden (N = 189) 21% 55% 19% 4% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 17

18 Maden fordelt på lokalområder 18

19 Tilfredshed med maden fordelt på lokalområder Der er ikke signifikant forskel mellem område Øst og område Vest. Vest (N=88) 23% 51% 20% 5% 1% Ivest er74%ententilfredseeller meget tilfredse med maden. 6 % er meget utilfredse eller utilfredse med maden. I øst er 79% enten tilfredse eller meget tilfredse med maden. 5 % er meget utilfredse eller Øst utilfredse med maden. 19% (N=101) 60% 16% 4% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds N=189 Note: Der er kun to respondenter, der har private udbydere. Der kan derfor ikke tolkes på ydelsen. 19

20 Maden fordelt på alder 20

21 Maden fordelt på alder Der er stor tilfredshed med maden i alle aldersgrupper. 85 eller ældre (N= 106) 22% 52% 22% 3% 1% Den største utilfredshed findes blandt aldersgrupperne årigeog65-74årige,hvor10%er utilfredse med maden. Dette skal dog tolkes med forsigtighed, da der er få respondenter årige (N= 48) 29% 56% 12% 2% 1% årgie (N= 17) 10% 65% 15% 10% 0% årige (N= 11) 20% 50% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds N =182. Der er ikke vist data i aldrene under 55, da der ikke var flere end to respondenter i disse grupper 21

22 Praktiske forhold 22

23 Vurdering af praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne 85% mener, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? (N=812) 85% 10% 5% 68% mener, at den hjælp de får, er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i deres hjem, mens 17% mener, at hjælpen ikke er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i deres hjem. Er den hjælp du får lige god uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem? (N=813) 68% 16% 17% Et flertal på 40% mener ikke, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer hos dem. Mens 37% mener, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer hos dem. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? (N=822) 37% 23% 40% Ja Både og Nej 23

24 Praktiske forhold fordelt på lokalområder og private leverandører 24

25 Praktiske forhold fordelt på lokalområder og private leverandører Erdetoftestden sammehjælperder kommerhos dig? Der vil helt naturligt være forskel på den offentlige leverandør og den private leverandør, i det den kommunale leverandør leverer ydelsen døgnet rundt, mens den private leverandør som udgangspunkt kun kommer hos borgeren i dagtimerne og på hverdage. Vest (N=381) 20% 25% 55% I lokalområde Vest, er der 20%, der mener, at det er den samme hjælper der kommer hos dem, mens 55% mener, at det ikke er den samme hjælper, der kommer hos dem. Privat (N=66) 88% 10% 2% 88% med privat leverandør mener, at det er den samme hjælper, der kommer hos dem. Øst (N=362) 47% 24% 29% Hos lokalområde Øst, mener 47%, at det er den samme hjælper der kommer hos dem, mens 29% ikke mener, at det er den samme hjælper der kommer hos dem. Ja Både og Nej 25

26 Praktiske forhold fordelt på lokalområder og private leverandører Er den hjælp du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Et flertal i lokalområde Vest på 56% mener, at de får en lige god hjælp uanset hvilken hjælper, der kommer, mens 23% ikke mener, atdeikkefårligegodhjælp. Vest (N=381) 56% 21% 23% 75% med privat leverandør mener, at den hjælp de får, er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i deres hjem, mens 9%mener,athjælpenikkeerlige god uanset hvilken hjælper, der kommer i deres hjem. Privat (N=60) 75% 6% 9% 72% i lokalområde Øst mener, at det er lige god hjælp de får, uanset hvilken hjælper, der kommer, mens 14% ikke mener at de får lige så god hjælp, uanset hvilken hjælper, der kommer. Øst (N=359) 72% Ja Både og Nej 14% 14% 26

27 Praktiske forhold fordelt på lokalområder og private leverandører Hjemmehjælper kommer som regel på det aftalte tidspunkt? 80% i lokalområde Vest er enige i, at hjælperne som regel kommer på det aftalte tidspunkt, mens8%ikkeerenige. Vest (N=373) 80% 12% 8% 94% med privat leverandør er enige i, at hjælperne som regel kommer på det aftalte tidspunkt, mens3%ikkeerenige. 87%ilokalområdeØst erenigei, at hjælperne som regel kommer på det aftalte tidspunkt, mens 5%ikkeerenige. Privat (N=66) 94% 3% 3% Øst (N=361) 87% 8% 5% Ja Både og Nej 27

28 Kontaktperson i kommunen 28

29 Vurdering af kontakten til kontaktperson i kommunen Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Ca. ¾ af brugerne synes, at kontakten til kontaktpersonen i kommunen er enten meget god eller god. Den gennemsnitlige vurdering af kontaktpersonen ved kommunen blandt brugerne er dog lavere end gennemsnittene på de hidtil berørte tilfreds- og kvalitetsparametre. 4% af brugerne synes, at kontakten til kontaktpersonen ved kommunen er meget dårlig. Dette er betydeligt lavere end andelen, der synes, at kontakten er megetgod,denneandelerpå18%. Andelen, der vurderer kontakten til kontaktpersonen i kommunen til at være meget god, er lavere end andelen af meget tilfredse ift. personlig pleje, praktisk hjælp samt andelen, der synes, at maden er meget god. Dette er noget af forklaringen på det lavere gennemsnit set ift. de hidtil berørte parametre. Cirka 2/3 af de adspurgte ved ikke, hvordan kontakten til kontaktpersonen i kommunen er. Kontaktperson (N = 269) 18% 56% 14% 7% 4% Meget god God Hverken god/dårlig Dårlig Meget dårlig 2% 1% Kontaktperson (N = 816) 6% 19% 5% 67% Meget god God Hverken god/dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke 29

30 Kontaktperson i kommunen fordelt på lokalområder og private leverandører 30

31 Hvordan er kontakten til din kontaktperson fordelt på lokalområder og private leverandører Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Det vurderes generelt set, at borgerne ikke ved hvordan kontakten til deres kontaktperson i kommunen er, uanset leverandør. Øst (N=364) 6% 19% 5% 2% 1% 67% Privat (N=66) 7% 18% 4% 1% 69% Vest (N=386) 5% 19% 5% 3% 2% 67% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke 31

32 Hjælperne 32

33 Vurdering af hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen Der er meget stor tilfredshed med hjælperne. Udviser hjælperne respekt overfor dig? (N=816) 95% 3% 2% 95% mener, at hjælperne udviser respekt for dem, mens 2% ikke mener, de viser respekt. 95% mener, at hjælperne er omsorgsfulde over for dem, mens 2% ikke er enige i, at hjælperne er omsorgsfulde over for dem. Er hjælperne omsorgsfulde overfor dig? (N=816) 95% 3% 2% 96% mener, at hjælperne er venlige over for dem og 1% mener ikke, at hjælperne er venlige overfor dem. Er hjælperne venlige overfor dig? (N=816) 96% 3% 1% 80% 100% Ja Både og Nej 33

34 3 Leverandører af hjemmepleje I denne sektion vil kendskabet til og vigtigheden af det frie valg mellem leverandører af hjemmepleje blive belyst. 34

35 Kendskabet til det frie valg af leverandør af hjemmepleje Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? Ikkeallekendertil,atderermulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører af hjemmepleje. Det oplyses, at der i område Vest i perioden, hvor undersøgelsen er blevet gennemført, ikke har været en fritvalgsleverandør. Visitationen i Norddjurs Kommune, har derfor ikke kunnet oplyse borgerne om muligheden for fritvalg. Det kan forklare de 32%, der ikke kender til ordningen. Leverandør (N = 816) 68% 32% Ja Nej 35

36 Vigtigheden af at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører? For størstedelen er det ikke vigtigt, at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører af hjemmepleje. For lidt under ¼ er det meget vigtigt eller vigtigt at kunne vælge mellem private og kommunale leverandører. For lidt under ¾ er det ikke vigtigt eller slet ikke vigtigt at kunne vælge mellem disse. Ser man på yderpunkterne, svarer 5 % af brugerne, at det ermeget vigtigt at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører. 17% svarer, at det slet ikke er vigtigt at kunne vælge mellem disse. Vigtighed af leverenadør (N = 734) 5% 18% 6% 55% 17% Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt/ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt 36

37 Leverandør af hjemmepleje fordelt på hjælpere 37

38 Hvor tit kommer der hjælpere hos dig, fordelt på lokalområder og private leverandører 25% i lokalområde Vest får hjælp flere gange om dagen, mens 46% får hjælp hver 3. uge eller mindre. Vest (N=387) 25% 12% 6% 6% 5% 46% 4% med privat leverandør får hjælp flere gange om dagen, mens 64% får hjælp hver 3. uge eller mindre. 22% i lokalområde Øst får hjælp flere gangeomdagen,mens40% fårhjælp hver 3. uge eller mindre. Privat (N=66) 1% 4% 4% 25% 64% Øst (N=363) 22% 15% 6% 9% 8% 40% Flere gange om dagen 1 gang hver dag Flere gange om ugen 1 gang om ugen hver 2. uge Hver 3. uge eller mindre 38

39 4 Prioriteringskort I denne sektion vil resultaterne for baggrundsspørgsmålene blive præsenteret. 39

40 Lille betydning Læsevejledning til prioriteringskort Positiv vurdering af hjemmeplejen i Norddjurs Kommune I prioriteringen af forskellige mulige TILPAS FASTHOLD indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for, borgerens samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. Vurdering: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune Vurdering: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres, hvis betydningen stiger. OVERVÅG Vurdering: Høj Betydning: Høj Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune Vurdering: Lav Betydning: Høj En stigning i vurderingen af elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune PRIORITÉR Stor betydning Prioriteringskortet ordner de forskellige elementer i fire kasser efter den gennemsnitlige vurdering, og hvor stor betydning den enkelte faktor har for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. En stigning eller et fald i vurderingen af disse elementer forventes ikke at have særlig stor betydning for den samlede tilfredshed. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor at medføre et fald eller en stigning i borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. Negativ vurdering af hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 40

41 Prioriteringskortet viser, at tilfredsheden med hjælp til toiletbesøg, hjælp til at gå i bad, hjælp til at vaske sig og hjælp til af-og påklædning er høj. De områder, hvor tilfredsheden er lavest, men som stadig prioriteres højt, er indenfor Praktisk hjælp samlet set og hjælp til rengøring. Vurdering af tilfredsheden med de enkelte ydelser i Norddjurs Kommune Meget tilfreds Tilfreds 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 Den leverede mad Kontakten til kommunen Praktisk hjælp samlet set Hjælp til rengøring Hjælp til toiletbesøg Hjælp med at gå i bad Hjælp med at vaske sig Personlig pleje samlet set Hjælp til af- og påklædning 3,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Lille betydning Stor betydning Betydning for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Norddjurs kommune 41

42 5 Baggrundsoplysninger I denne sektion resultaterne for baggrundsspørgsmålene blive præsenteret. 42

43 Baggrundsoplysninger Køn (N = 816) 31% 69% Mand Kvinde Civilstand (N = 815) 78% 22% Enlig/Enke/Enkemand Gift/samboende 1% 1% Alder (N = 799) 4% 9% 14% 37% 34% år år år år år over 85 år 43

44 Baggrundsoplysninger Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? (N = 816) 37% 31% 22% 9% 1% Cirka 2 gange om ugen eller oftere Cirka 1 gang om ugen Cirka 1-3 gange om måenden Sjældnere Aldrig Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? (N = 816) 5% 33% 31% 27% 4% Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt 44

45 6 Tilfredsheden blandt borgere i plejeboliger i Norddjurs Kommune I denne sektion vil tilfredsheden med den personlige pleje, den praktiske hjælp og personalet samlet set blive belyst. 45

46 Samlet tilfredshed 46

47 Samlet tilfredshed Hvortilfredserdu samletset med at boher? 83% er tilfredse eller meget tilfredse med at bo, hvor de bor, mens 2% er utilfredse eller meget utilfredse med atbo,hvordebor. Hvor tilfreds er du samlet set med at bo her? (N=165) 51% 32% 15% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 47

48 Din bolig 48

49 Din bolig Hvortilfredserdu samletset med din bolig? Der er overordnet stor tilfredshed med boligen. 88% er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 3% er utilfredse eller meget utilfredse med boligen. Bolig (N=159) 53% 35% 10%2% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 49

50 Din bolig Hvor tilfreds er du med jeres fælles områder? 89% er enten tilfredse eller meget tilfredse med fællesområderne, mens 2% er utilfredse med fællesområderne. Fælles områder (N=135) 39% 50% 10% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 50

51 Din bolig Hvor tilfreds er du med de udendørs områder? 86% er enten tilfredse eller meget tilfredse med udendørsområderne, mens 1% er utilfredse med udendørsområderne. Udendørs områder (N=127) 43% 43% 13% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 51

52 Din bolig Hvortilfredserdu med de aktiviteterder tilbydesher påstedet? 73% er enten tilfredse eller meget tilfredse med de aktiviteter, der tilbydes, mens 6% er utilfredse eller meget utilfredse med de aktiviteter der tilbydes. Aktiviteter (N=105) 34% 39% 17% 7% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 52

53 Din bolig Hvor tilfreds er du med de arrangementer, der tilbydes her på stedet? 85% er enten tilfredse eller meget tilfredse med de arrangementer der tilbydes, mens 4% er utilfredse med de tilbudte arrangementer. Fælles arrangementer (N=115) 55% 30% 12% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 53

54 Din bolig fordelt på alder 54

55 Bolig fordelt på alder Hvor tilfreds er du samlet set med din bolig? / Alderskategorier Ved at fordele den samlede tilfredshed på alder kan det ses, hvilken aldersgruppe der er mest tilfredse og utilfredse. 85 eller ældre (N=88) 51% 38% 11% Det ses, at 89% af de 75 årige eller ældre, er tilfredse eller meget tilfredse samlet set med deres bolig årige (N=45) 55% 34% 8% 3% 67% af de årige er meget tilfredse med deres bolig samlet set, mens33%afde55-64årigeersamlet set utilfredse med deres bolig. Det er altså i denne aldersgruppe, at man finder den største utilfredshed årgie (N=19) 50% 25% 15% 10% årige (N=4) 67% 33% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds N =156. Der er ikke vist data i aldrene under 55, da der kun var to respondenter i hver af disse grupper 55

56 Arrangementer fordelt på alder Hvor tilfreds er du med de arrangementer, der tilbydes her på stedet? / Alderkategorier Ved at opdele tilfredsheden med arrangementerne, der tilbydes på alder, kan det ses, at den største tilfredshed findes blandt dem der er 85 år eller ældre og blandt de årige. Hvor 67% i begge aldersgrupper er tilfredse eller meget tilfredse med arrangementerne. 85 eller ældre (N=87) 57% 29% 10% 4% årige (N=47) 32% 48% 16% 4% Det ses også, at den laveste tilfredshed findes hos de årige, hvor 46% er tilfredse eller meget tilfredse årige (N=22) 81% 13% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds N =156 56

57 Personlig pleje 57

58 Personlig pleje Den personlige pleje samlet set? 95% er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje samlet set, mens 5% er hverken tilfredse, eller utilfredse med den personlige pleje samlet set. Den personlige pleje samlet set (N=115) 52% 43% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 58

59 Personlig pleje Hvortilfredserdu med hjælpentilat kommeibad? 92% er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til at komme i bad, mens 7% hverken er tilfredse eller utilfredse med hjælpen til at komme i bad. 1% er utilfredse med hjælpen til atkommeibad. Bad (N = 118) 55% 37% 7% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 59

60 Personlig pleje Hvortilfredserdu med hjælpentilat blivevasket? 94% er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til at blive vasket, mens 6% hverken er tilfredse eller utilfredse med hjælpen til at blive vasket. Blive vasket (N = 79) 56% 38% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 60

61 Personlig pleje Hvortilfredserdu med hjælpentilat kommepåtoilettet? 80% er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til at komme på toilettet, mens 3% er utilfredse med hjælpen til at komme på toilettet. Komme på toilettet (N = 49) 48% 32% 8% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 61

62 Personlig pleje Hvortilfredserdu med hjælpentilat fåtøjpå? 97% er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til at fåtøjpå, mens 3% er utilfredse med hjælpen til at få tøj på. Hjælpen til at få tøj på (N = 71) 45% 52% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 62

63 Praktisk hjælp 63

64 Praktisk hjælp Tilfredshed med den praktiske hjælp? 82% er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp de får, samlet set. 14% er utilfredse med denhjælpdefår. Den praktiske hjælp, samlet set (N=162) 41% 41% 14% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 64

65 Praktisk hjælp Tilfredshed med den praktiske hjælp? 82% er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp de får, samlet set. 14% er utilfredse med denhjælpdefår. Rengøringen (N=158) 42% 35% 12% 4% 1% 77% er tilfredse eller meget tilfredse med den rengøring de får. 5% er utilfredse eller meget utilfredse med rengøringen. Tøjvasken (N=71) 42% 37% 4% 79% er tilfredse eller meget tilfredse med den tøjvask de får. 4% er utilfredse med den tøjvask de får. 70% er tilfredse eller meget tilfredse med den mad de får. 9% er utilfredse eller meget utilfredse med den mad de får. Maden (N=162) 39% 31% 17% 4% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 65

66 Personalet 66

67 Personalet Tilfredshed med personalet? 88% mener, at personalet udviser respekt for dem, mens 2% mener, at personalet ikke udviser respekt for dem. Personalet udviser respekt overfor dig (N=158) 93% 5% 2% 42% mener, at personalet er omsorgsfulde, mens 12% ikke mener, at personalet er omsorgsfulde. Personalet er omsorgsfulde (N=165) 91% 9% 1% 93% mener, at personalet venlige overfor dem, mens 1% ikke mener, at personalet er venlige overfor dem. Personalet er venlige (N=167) 94% 5% 1% 62% mener, at personalet kommer hurtigt, hvis der kaldes på hjælp. 2% mener ikke, at personalet kommer hurtigt nok, hvis der kaldes på hjælp. Dem der arbejder her, kommer hurtigt, når du kalder på hjælp (N=133) 79% 19% 2% Ja Både og Nej 67

68 7 Prioriteringskort I denne sektion vil resultaterne for baggrundsspørgsmålene blive præsenteret. 68

69 Lille betydning Læsevejledning til prioriteringskort TILPAS Vurdering: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune Vurdering: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres, hvis betydningen stiger. OVERVÅG Positiv vurdering af plejeboligen i Norddjurs Kommune Vurdering: Høj Betydning: Høj FASTHOLD Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune Vurdering: Lav Betydning: Høj En stigning i vurderingen af elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune PRIORITÉR Stor betydning I prioriteringen af forskellige mulige indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for, borgerens samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune. Prioriteringskortet ordner de forskellige elementer i fire kasser efter den gennemsnitlige vurdering, og hvor stor betydning den enkelte faktor har for borgernes samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune. Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for borgernes samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune.En stigning eller et fald i vurderingen af disse elementer forventes ikke at have særlig stor betydning for den samlede tilfredshed. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for borgernes samlede tilfredshed med plejeboligens i Norddjurs Kommune. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor at medføre et fald eller en stigning i borgernes samlede tilfredshed med plejeboligen i Norddjurs Kommune. Negativ vurdering af plejeboligen i Norddjurs Kommune 69

70 Prioriteringskortet viser, at tilfredsheden med bolig, tøjvasken, hjælp til at komme på toilettet og den personlige pleje samlet set er høj. De områder, hvor tilfredsheden og som er vigtige for borgerne, er indenfor udendørsområder, daglige aktiviteter, og fælleslokaler. Vurdering af tilfredsheden med de enkelte områder i Norddjurs kommune Meget tilfreds Tilfreds 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 Hjælp til at få tøj på Hjælp til at blive vasket Hjælp til at komme i bad Praktisk hjælp samlet set Rengøringen Arrangementer Maden Hjælp til at komme på toilettet Personlig pleje samlet set Udendørsområder Daglige aktiviteter Fælles lokaler Tøjvasken 3,8 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lille betydning Bolig Stor betydning Betydning for den samlede tilfreds med hjemmeplejen I Norddjurs kommune 70

71 8 Baggrundsoplysninger I denne sektion resultaterne for baggrundsspørgsmålene blive præsenteret. 71

72 Baggrundsoplysninger Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? (N = 165) 14% 33% 36% 13% 4% Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? (N = 167) 38% 27% 24% 8% 3% Cirka 2 gange om ugen eller oftere Cirka 1 gang om ugen Cirka 1-3 gange om måenden Sjældnere Aldrig 72

73 Baggrundsoplysninger Køn (N = 168) 35% 65% Mand Kvinde Alder (N = 168) 2% 2% 15% 27% 54% år år år over 85 år 73

74 EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F DK COPENHAGEN T: E: W: AUSTRIA DENMARK NORWAY SWEDEN VIETNAM

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere