VEDTAGNE TEKSTER DEL 1. fra mødet. onsdag den 12. juni 2002 P5_TAPROV(2002)06-12 PE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2002-2003 VEDTAGNE TEKSTER DEL 1. fra mødet. onsdag den 12. juni 2002 P5_TAPROV(2002)06-12 PE 319.164"

Transkript

1 VEDTAGNE TEKSTER DEL 1 fra mødet onsdag den 12. juni 2002 P5_TAPROV(2002)06-12 PE

2

3 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TAPROV(2002)0297 Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget * (procedure uden forhandling) A5-0227/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles indstilling med henblik på vedtagelse af Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8730/ C5-0254/ /0203(CNS))... Error! Bookmark not defined. P5_TAPROV(2002)0298 Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder ***III A5-0207/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (PE-CONS 3624/ C5-0185/ /0142(COD))...2 P5_TAPROV(2002)0299 Oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed ***II A5-0187/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (15121/1/ C5-0115/ /0327(COD))...3 P5_TAPROV(2002)0300 Humant blod og blodkomponenter ***II A5-0141/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF (14402/2/ C5-0069/ /0323(COD))...5 \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ I

4 P5_TAPROV(2002)0301 Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet *** A5-0212/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF/EØF/Euratom af 20. september 1976 (8964/ C5-0225/ /0807(AVC)... 9 P5_TAPROV(2002)0302 FTUD-program: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum * A5-0211/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum" ( ) (KOM(2002) 43 - C5-0212/ /0122(CNS)) P5_TAPROV(2002)0303 FTUD-program: Strukturering af det europæiske forskningsrum * A5-0206/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Strukturering af det europæiske forskningsrum" ( ) (KOM(2002) 43 - C5-0213/ /0123(CNS)) P5_TAPROV(2002)0304 FTUD-program: Det Fælles Forskningscenter * A5-0210/2002 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, som ved hjælp af direkte aktioner skal gennemføres af Det Fælles Forskningscenter ( ) (KOM(2002) 43 - C5-0214/ /0124(CNS)) II /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

5 P5_TAPROV(2002)0297 Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget * (procedure uden forhandling) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles indstilling med henblik på vedtagelse af Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8730/ C5-0254/ /0203(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Rådets fælles indstilling (8730/ C5-0254/2002), - der henviser til sin holdning af 29. november til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2000) ), - der henviser til fælleserklæringen af 4. marts 1975, der er vedføjet traktaten, - der henviser til artikel 140 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 3, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A5-0227/2002), 1. godkender konklusionerne fra samrådet den 4. juni 2002 og erklærer samrådsproceduren i henhold til finansforordningens artikel 140 for afsluttet; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen Vedtagne tekster af , punkt 4. EFT C 96 E af , s. 1. EFT L 356 af , s. 1. \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 1

6 P5_TAPROV(2002)0298 Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder ***III Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (PE- CONS 3624/ C5-0185/ /0142(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 3624/2002 C5-0185/2002), - der henviser til sin holdning ved førstebehandling 1 til Kommissionens forslag og ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) og KOM(2000) ), - der henviser til sin holdning ved andenbehandling 4 til Rådets fælles holdning 5, - der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2001) C5-0602/2001), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5, - der henviser til forretningsordenens artikel 83, - der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A5-0207/2002), 1. godkender det fælles udkast; 2. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EFtraktatens artikel 254, stk. 1; 3. pålægger sin generalsekretær for sit ansvarsområde at undertegne retsakten og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende; 4. pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen EFT C 47 E af , s EFT C 337 E af , s EFT C 270 E af , s. 9. EFT C 112 E af , s EFT C 307 af , s /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

7 P5_TAPROV(2002)0299 Oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (15121/1/ C5-0115/ /0327(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Rådets fælles holdning (15121/1/2001 C5-0115/ ), - der henviser til sin holdning ved førstebehandling 2 til Kommissionens forslag til Europa- Parlamentet og Rådet (KOM(2000) ), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, - der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0187/2002), 1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen EFT C 119 E af , s. 27. EFT C 53 E af , s EFT C 120 E af , s. 83. EFT C 103 E af , s \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 3

8 Rådets fælles holdning Ændringer Ændring 2 Artikel 10, stk. 2, litra d, afsnit 2 Dette arbejdsprogram vedtages med forbehold af Fællesskabets årlige budgetprocedure. Hvis Kommissionen inden 15 dage fra vedtagelsesdatoen erklærer sig uenig i det vedtagne arbejdsprogram, gennemgår bestyrelsen det på ny og vedtager det, eventuelt med ændringer, ved andenbehandlingen enten med to tredjedeles flertal, inklusive Kommissionens repræsentanter, eller med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter Dette arbejdsprogram vedtages med forbehold af Fællesskabets årlige budgetprocedure. Hvis Kommissionen inden 15 dage fra vedtagelsesdatoen erklærer sig uenig i det vedtagne arbejdsprogram, gennemgår bestyrelsen det på ny og vedtager det inden for en frist på 2 måneder, eventuelt med ændringer, ved andenbehandlingen enten med to tredjedeles flertal, inklusive Kommissionens repræsentanter, eller med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter Ændring 4 Artikel 13, stk På forslag af formanden kan bestyrelsen beslutte, når det drejer sig om fortrolige spørgsmål eller spørgsmål, der indeholder en interessekonflikt, at drøfte specifikke punkter på dagsordenen, uden tilstedeværelse af de medlemmer, der er udpeget som sagkyndige fra de mest berørte sektorer. Nærmere regler for anvendelsen af denne bestemmelse kan fastlægges i forretningsordenen. 4. Bestyrelsen kan beslutte, når det drejer sig om fortrolige spørgsmål eller spørgsmål, der indeholder en interessekonflikt, at drøfte specifikke punkter på dagsordenen, uden tilstedeværelse af de medlemmer, der er udpeget som sagkyndige fra de mest berørte sektorer. Nærmere regler for anvendelsen af denne bestemmelse kan fastlægges i forretningsordenen. Ændring 5 Artikel 15, stk Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ. 1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed, med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser. 4 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

9 P5_TAPROV(2002)0300 Humant blod og blodkomponenter ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF (14402/2/ C5-0069/ /0323(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Rådets fælles holdning (14402/2/2001 C5-0069/ ), der henviser til sin holdning ved førstebehandling 2 til Kommissionens forslag til Europa- Parlamentet og Rådet (KOM(2000) ), der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ), der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, der henviser til forretningsordenens artikel 80, der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0141/2002), 1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen EFT C 113 E af , s. 93. EFT C 72 E af , s EFT C 154 E af , s EFT C 75 E af , s \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 5

10 Rådets fælles holdning Ændringer Ændring 27 Artikel 3, litra k a (nyt) ka) "blodovervågning": samtlige overvågningsprocedurer, der organiseres med hensyn til alvorlige uønskede eller uventede hændelser eller bivirkninger hos donor eller modtager samt epidemiologisk donorovervågning Ændring 9 Artikel 3, litra k b (nyt) kb) "inspektion": formel og objektiv kontrol i henhold til gældende standarder med henblik på at evaluere og vurdere forenelighed med dette direktiv og anden relevant lovgivning og konstatere problemer Ændring 20 Artikel 4, stk. 2, afsnit 2 En medlemsstat kan navnlig indføre krav om frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod, herunder forbud mod eller begrænsning af import af blod og blodkomponenter, som ikke opfylder sådanne krav, forudsat at betingelserne i traktatens artikel 30 er opfyldt. En medlemsstat kan navnlig indføre krav om frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod, som omfatter forbud mod eller begrænsning af import af blod og blodkomponenter, for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og for at opfylde målsætningen i artikel 19, stk. 1, forudsat at betingelserne i traktaten er opfyldt. Ændring 12 Artikel 14, stk. 2 a (nyt) 2a. Blodovervågningsdata opbevares i mindst 30 år. 6 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

11 Ændring 25 Artikel 18 a (ny) Artikel 18a Undersøgelse Før hver tapning af blod eller blodkomponenter foretages en undersøgelse, der mindst omfatter en samtale og måling af blodtryk. Lægen har især til opgave at give donor de nødvendige oplysninger og indhente oplysninger hos denne og vurderer herefter donors egnethed. Ændring 13 Artikel 19, stk Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de tiltag, som de gennemfører for at nå målet i stk Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen om disse foranstaltninger to år efter direktivets ikrafttræden og derefter hvert tredje år. På grundlag af disse rapporter orienterer Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelle yderligere foranstaltninger, som den agter at træffe på fællesskabsplan. Ændring 14 Artikel 20, stk. 1 Blodcentrene sikrer, at alle afgivne portioner af blod og blodkomponenter testes ifølge kravene i bilag IV. Blodtransfusionscentrene sikrer, at alle afgivne portioner af blod og blodkomponenter testes ifølge kravene i bilag IV. De arbejder ved de pågældende tester efter de nyeste videnskabelige og tekniske procedurer, der afspejler sidste nye bedste praksis som defineret og regelmæssigt revideret og opdateret ved hjælp af en passende eksperthøringsproces. Desuden er det nødvendigt, at de behørigt udnytter videnskabens fremskridt inden for påvisning, inaktivering og eliminering af transfusionsoverførbare patogener. \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 7

12 Ændring 15 Artikel 24 Kommissionen mødes med jævne mellemrum med de ansvarlige myndigheder, medlemsstaterne har udpeget, for at udveksle oplysninger om erfaringerne med gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen mødes med jævne mellemrum med de ansvarlige myndigheder, medlemsstaterne har udpeget, med delegationer af eksperter fra blodtransfusionscentrene og med andre relevante parter for at udveksle oplysninger om erfaringerne med gennemførelsen af dette direktiv. 8 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

13 P5_TAPROV(2002)0301 Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet *** Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF/EØF/Euratom af 20. september 1976 (8964/ C5-0225/ /0807(AVC) (Procedure med samstemmende udtalelse) Europa-Parlamentet, - der henviser til udkast til Rådets afgørelse (8964/2002), - der henviser til artikel 39 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder vedrørende stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet, - der henviser til EKSF-traktatens artikel 21, stk. 3, - der henviser til Euratom-traktatens artikel 108, stk. 3, - der henviser til EF-traktatens artikel 190, stk. 4, - der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 190, stk. 4, (C5-0225/2002) - der henviser til sin beslutning af 15. juli 1998 om udarbejdelse af forslag til en valgmåde, hvor der følges fælles principper ved valg af Europa-Parlamentets medlemmer, og til punkt 7 heri vedrørende "målet om lige repræsentation af mænd og kvinder" 1, - der henviser til sin beslutning af 18. januar 2001 om Kommissionens beretning til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Rådets henstilling 96/694 af 2. december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i beslutningsprocessen 2, - der henviser til forretningsordenens artikel 86, - der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A5-0212/2002), A. der henviser til, at udkastet til Rådets afgørelse - med en anden ordlyd - gengiver de væsentlige elementer i det forslag, Europa-Parlamentet har udarbejdet, dog med to undtagelser, 1 2 EFT C 292 af , s. 66. EFT C 262 af , s \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 9

14 B. der henviser til, at konventet skal beskæftige sig med spørgsmål, der er direkte forbundet med valget af medlemmer til Europa-Parlamentet, og som ikke kan løses inden for rammerne af en ændret akt, blandt andet ajourføringen af protokollen om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, C. der henviser til, at den af Rådet foreslåede ordlyd vedrørende oprettelse af territoriale valgkredse tager sigte på muligheden af valgkredse, som afspejler særlige nationale forhold, og at medlemsstaterne derfor kan oprette valgkredse med henblik på valg til Europa-Parlamentet eller opdele deres valgområde på anden vis, uden at dette generelt berører valgmetodens forholdstalskarakter; fortolkningen af denne formulering må ikke - som følge af spærregrænser i forbindelse med territorial opdeling - berøre den proportionelle repræsentation af de politiske grupperinger på medlemsstatsplan, D. der henviser til, at princippet om ligestilling af mænd og kvinder med henblik på at sikre en ligelig repræsentation af de to køn bør respekteres ved den fornyede behandling af aktens bestemmelser, jf. bilag B til udkastet til Rådets afgørelse, E. der finder det ønskeligt, at de europæiske politiske partier i forbindelse med kommende valgkampagner oplyser navnet på den kandidat til hvervet som formand for Kommissionen, de foreslår valgt - eller i påkommende tilfælde indsat - af Europa- Parlamentet, hvilket kunne fremskynde processen i retning af europæisering af valgkampagnerne, og især give borgerne en bedre forståelse af valgets udfordringer, F. der beklager, at Rådet ikke har været i stand til at nå til enighed om en præcis dato for valget til Europa-Parlamentet, hvilket ville have gjort det muligt at sikre en væsentlig højere valgdeltagelse, og finder det nødvendigt, at der afholdes nye forhandlinger herom, eftersom den foreslåede tekst udvider perioden for valget, således at tidspunktet kan fastsættes til maj måned, som Europa-Parlamentet har fremsat ønske om, G. der finder det ønskeligt, at medlemsstaterne i forbindelse med anvendelsen af aktens bestemmelser og inden for rammerne af deres egne valgbestemmelser udvider mulighederne for registrering af stemmeafgivelsen, f.eks. pr. brev eller ad elektronisk vej med henblik på at øge valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet, H. der henviser til, at Rådets udkast udgør et acceptabelt kompromis under de givne omstændigheder, at det muliggør, at der kan ske fremskridt i retning af en mere ensartet valgmåde, og at det suppleres af en erklæring fra Det Forenede Kongerige om sikring af gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i Matthews-sagen om vælgernes stemmeafgivelse i Gibraltar samt en erklæring fra Rådet og Kommissionen, som tager denne erklæring til efterretning; dette kunne løse et ømtåleligt spørgsmål, hvilket Europa-Parlamentet noterer sig med tilfredshed, 1. afgiver samstemmende udtalelse om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer. 10 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

15 P5_TAPROV(2002)0302 FTUD-program: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum" ( ) (KOM(2002) 43 - C5-0212/ /0122(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag og ændrede forslag til Rådet (KOM(2001) 279 1, KOM(2001) og KOM(2002) 43), - hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 166 (C5-0212/2002), - der henviser til forretningsordenens artikel 67, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A5-0211/2002), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 2 EFT C 240 E af , s EFT C 51 E af , s \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 11

16 Kommissionens forslag Ændringer Ændring 1 Betragtning 4 (4) Det erkendes, at de nye instrumenter (integrerede projekter og ekspertisenetværk) har stor betydning som overordnet hovedmiddel til at nå målene om kritisk masse, forenkling af forvaltningen og europæisk nytteværdi af Fællesskabets forskning i forhold til det, der allerede iværksættes på nationalt plan, og til at nå målet om integration af forskningskapaciteten. De skulle bevirke, at udgifterne til personale og administration sænkes til højst 6,0% af det samlede anslåede bevillingsbehov til gennemførelse af programmet. I 2004 vil uafhængige eksperter evaluere, hvor effektivt hvert af disse instrumenter har været under gennemførelsen af rammeprogrammet. (4) Det erkendes, at de nye instrumenter (integrerede projekter og ekspertisenetværk) har stor betydning som overordnet hovedmiddel til at nå målene om kritisk masse, forenkling af forvaltningen og europæisk nytteværdi af Fællesskabets forskning i forhold til det, der allerede iværksættes på nationalt plan, og til at nå målet om integration af forskningskapaciteten. Der vil blive sikret en gnidningsløs overgang fra de betingelser, der anvendes i det femte rammeprogram, til de betingelser, der anvendes i det sjette rammeprogram. Instrumenterne skulle bevirke, at udgifterne til personale og administration sænkes til højst 6,0% af det samlede anslåede bevillingsbehov til gennemførelse af programmet. I 2004 vil uafhængige eksperter evaluere, hvor effektivt hvert af disse instrumenter har været under gennemførelsen af rammeprogrammet, og oplysninger om brugen af instrumenterne medtages også i den rapport, Kommissionen skal forelægge hvert år i henhold til traktatens artikel 173. Ændring 2 Betragtning 7 (7) Ved gennemførelsen af forskningsaktiviteter under dette program skal grundlæggende etiske principper overholdes, herunder sådanne som er anført i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der vil ikke blive ydet tilskud til forskning med militære formål. (7) Ved gennemførelsen af forskningsaktiviteter under dette program skal grundlæggende etiske principper overholdes, herunder sådanne som er anført i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i Amsterdamtraktatens protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd; der vil ikke blive ydet tilskud til forskning med militære formål. 12 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

17 Ændring 3 Betragtning 7 a (ny) (7a) Integrerede tværfaglige forskningsaktiviteter samt en bottomup - forskningspolitik, som er baseret på borgernes konkrete behov, skal fremmes som led i dette program. Ændring 4 Betragtning 14 (14) De nye instrumenter vil blive anvendt under hvert forskningstema fra den dag sjette rammeprogram iværksættes, og hvis det skønnes nødvendigt, som hovedmiddel, mens der fortsat anvendes specifikke målrettede projekter og koordinerende aktioner. (14) De nye instrumenter og de hidtidige instrumenter fra det femte rammeprogram vil blive anvendt under hvert forskningstema fra den dag sjette rammeprogram iværksættes, og hvis det skønnes nødvendigt, som hovedmiddel, mens der fortsat anvendes specifikke målrettede projekter og koordinerende aktioner. Ændring 6 Artikel 3 Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under det sjette rammeprogram, skal gennemføres under overholdelse af grundlæggende etiske principper. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under dette særprogram, skal gennemføres under overholdelse af grundlæggende etiske principper som f.eks. fastsat i det sjette rammeprogram. Ændring 7 Artikel 8, stk I overensstemmelse med artikel 4 i rammeprogrammet offentliggør Kommissionen med jævne mellemrum en rapport om, hvor langt gennemførelsen af særprogrammet er nået; rapporten skal også indeholde oplysninger om finansieringsforhold. 1. I overensstemmelse med artikel 4 i rammeprogrammet offentliggør Kommissionen årligt en rapport om, hvor langt gennemførelsen af særprogrammet er nået; rapporten skal også indeholde oplysninger om finansieringsforhold. \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 13

18 Ændring 8 Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) Hvis Kommissionen agter at ændre den fordeling af udgifterne, der er fastsat i anmærkningerne og bilaget til det årlige budget, underretter den på forhånd budgetmyndigheden herom. Ændring 9 Artikel 8, stk Kommissionen sørger for, at der gennemføres en uafhængig overvågning og evaluering af aktiviteterne på de områder, som særprogrammet omfatter, jf. rammeprogrammets artikel Kommissionen sørger for, at der gennemføres en uafhængig overvågning og evaluering af aktiviteterne på de områder, som særprogrammet omfatter, jf. rammeprogrammets artikel 6, i betragtning af det sjette rammeprograms bidrag til oprettelsen af det europæiske forskningsområde. 1. Koncentration og integration af EF's forskningsindsats Ændring 10 Bilag I, overskrifter 1. Koncentration og integration af EF's forskningsindsats 1.1. Udvalgte forskningstemaer 1.1. Udvalgte temaer Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste i) Avanceret genomforskning og anvendelse heraf på sundhedsområdet ii) Bekæmpelse af vigtige sygdomme Det integrerede forskningsprogram kommer til at omfatte et sammenfattende program bestående af følgende syv temaer: Biovidenskaber, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste i) Avanceret genomforskning og anvendelse heraf på sundhedsområdet ii) Bekæmpelse af vigtige sygdomme Informationssamfundsteknologi Informationssamfundets teknologier Nanoteknologi og nanovidenskab, videnbaserede multifunktionelle materialer, nye produktionsprocesser og nyt udstyr Nanoteknologi og nanovidenskab, videnbaserede multifunktionelle materialer, nye produktionsprocesser og nyt udstyr Luftfart og rumfart Luftfart og rumfart Fødevarekvalitet og -sikkerhed Fødevarekvalitet og sikkerhed 14 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

19 Bæredygtig udvikling, globale miljøændringer og økosystemer Bæredygtig udvikling, globale miljøforandringer og økosystemer i) Bæredygtige energisystemer i) Bæredygtige energisystemer ii) Bæredygtig overfladetransport iii) Globale miljøændringer og økosystemer Borgere og styreformer i et videnbaseret samfund 1.2. Specifikke aktiviteter, der dækker et bredere forskningsfelt Støtte til politikker og foregribelse af videnskabelige og teknologiske behov Horisontale forskningsaktiviteter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder Særlige foranstaltninger til støtte for internationalt samarbejde 2. Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum ii) Bæredygtig overfladetransport iii) Globale miljøforandringer og økosystemer Borgere og styreformer i et videnbaseret samfund Der findes et enkelt programudvalg, som mødes i forskellig sammensætning alt efter tema. Hvert tema har sin egen koordinerings-/forvaltningsstruktur og sin egen rådgivende ekspertgruppe og sin egen budgetpost. Europa-Parlamentet underrettes regelmæssigt om forhandlingerne i programudvalget og de rådgivende ekspertgrupper og gennem årlige programgennemførelsesrapporter Specifikke aktiviteter, der dækker et bredere forskningsfelt Støtte til politikker og foregribelse af videnskabelige og teknologiske behov Horisontale forskningsaktiviteter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder Særlige foranstaltninger til støtte for internationalt samarbejde 2. Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum 2.1. Støtte til koordinering af aktiviteterne 2.1. Støtte til koordinering af aktiviteter 2.2. Støtte til en sammenhængende politikudvikling 2.2. Støtte til en sammenhængende udvikling af politikker 1 Heraf mindst 15% til SMV'er. Ændring 11 Bilag I, punkt 1.1, afsnit 6 Specifikke målrettede forskningsprojekter og koordinerende aktioner, der konkretiserer idéen om en "vej til Specifikke målrettede forskningsprojekter og koordinerende aktioner, der konkretiserer idéen om en "vej til \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc PE \ 15

20 topkvalitet" og integrationstanken, samt specifikke støtteaktioner kan også anvendes under arbejdet med de udvalgte forskningstemaer. topkvalitet" og integrationstanken, samt specifikke støtteaktioner anvendes også under arbejdet med de udvalgte forskningstemaer. Ændring 12 Bilag I, punkt 1.1.1, indledning, afsnit 1 Kortlægningen af det menneskelige genom og mange andre genomer varsler en ny tidsalder inden for humanbiologi, som frembyder hidtil uanede muligheder for at forbedre menneskers sundhed og fremme industriel og økonomisk aktivitet. Arbejdet inden for dette forskningstema vil bidrage til at konkretisere disse fremskridt ved at integrere post-genomforskningen i de mere veletablerede biomedicinske og bioteknologiske metoder og lette integrationen af forskningskapacitet (både offentlig og privat) i Europa for at skabe bedre sammenhæng og opnå kritisk masse. Integreret tværfaglig forskning, der muliggør et tæt samspil mellem teknologi og biologi, er af afgørende betydning, når genomdata skal omsættes til praktiske anvendelser. Derudover vil et vigtigt element være at inddrage centrale aktører, som f.eks. erhvervslivet, personale inden for sundhedssektoren og læger, politiske beslutningstagere, lovgivende myndigheder, patientsammenslutninger og eksperter i etiske spørgsmål, i gennemførelsen af dette tema. Ligestilling mellem kønnene inden for forskning vil ligeledes blive sikret. Kortlægningen af det menneskelige genom og mange andre genomer varsler en ny tidsalder inden for humanbiologi, som frembyder hidtil uanede muligheder for at forbedre menneskers sundhed og fremme industriel og økonomisk aktivitet. Arbejdet inden for dette forskningstema vil bidrage til at konkretisere disse fremskridt ved at integrere post-genomforskningen og tilknyttede molekylære mekanismer i de mere veletablerede biomedicinske og bioteknologiske metoder og lette integrationen af forskningskapacitet (både offentlig og privat) i Europa for at skabe bedre sammenhæng og opnå kritisk masse. Integreret tværfaglig forskning, der muliggør et tæt samspil mellem teknologi og biologi, er af afgørende betydning, når genomdata skal omsættes til praktiske anvendelser. Derudover vil et vigtigt element være at inddrage centrale aktører, som f.eks. erhvervslivet, personale inden for sundhedssektoren og læger, politiske beslutningstagere, lovgivende myndigheder, patientsammenslutninger og eksperter i etiske spørgsmål, i gennemførelsen af dette tema. Ligestilling mellem kønnene inden for forskning vil ligeledes blive sikret. Ændring 13 Bilag I, punkt 1.1.1, "Forskningsopgaver", nr. i, "Grundviden og basisredskaber inden for funktionel genomforskning i alle organismer", led 2, afsnit 1 - Strukturel genomforskning: Målene er at sætte forskerne i stand til mere effektivt, og oftere end det i øjeblikket er muligt, at bestemme proteiners og andre makromolekylers tredimensionale struktur, - Strukturel genomforskning og tilknyttede molekylære mekanismer: Målene er at sætte forskerne i stand til mere effektivt, og oftere end det i øjeblikket er muligt, at bestemme proteiners og andre 16 /PE \\epades\adoptes\adoptes_provisoi\02-06\ da1.doc

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere