FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER"

Transkript

1 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014

2

3 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING FORORD Gode fysiske rammer fra begyndelsen ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE Analyse og overvejelser til design - af Marie Martinussen IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED Den brede bæredygtighed Bæredygtighed på formel - Kriterier IDE-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG Indretning + Fleksibilitet Materialer + Sanser Bevægelse + Leg Lys + Kig Grønne bæredygtige tiltag AFRUNDING CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave Fremtiden er bæredygtig - men kun hvis vi gør den til det! Velkommen til Fremtidens Børnehave - et projekt, der skal inspirere til, hvordan man kan nytænke og optimere rammerne for både børn, pædagoger og forældre i fremtidens daginstitutioner. Denne folder er et uddrag af en større rapport om Fremtidens Børnehave; CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave, der bygger på et specifikt scenarie i Rebild Kommune, hvor Bakkehusene SFO og Børnehaven i Bælum skal slåes sammen på det sted, hvor SFO en ligger idag. Den egentlige rapport omfatter registrering og analyse af eksisterende forhold i de to daginstitutioner i Bælum samt et skitseforslag, der præsenterer et nytænkende og bæredygtigt forslag til en børnehave, der opføres i direkte forbindelse med den eksisterende SFO. Denne folder præsenterer imidlertid den mere teoretiske vinkel til daginstitutioner og bæredygtighed samt et inspirationskatalog, der sætter billeder på en række af de tiltag, der kan optimere de fysiske rammer i en daginstitution. Fremtidens Børnehave er udarbejdet med stort fokus på en bred bæredygtighed. Gennem projektet vil der drages inspiration fra den eksisterende DGNB certificering for kontorbyggeri, og samtidig vil der fremstilles en række yderligere kriterier, der bør fokuseres på, når der designes en daginstitution. Green Building Council er netop nu igang med at udarbejde en ny DGNB certificeringsstandard, der skal gælde for daginstitutioner. Det er tanken at nærværende projekt - Fremtidens Børnehave - forhåbentligt kan bidrage og inspirere til denne nye standard. Arkitektfirmaet Hovaldt FOTOS PÅ FORSIDEN: 1. design: Baukind / foto: Anne Deppe 2. ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 3. design: Baukind / foto: Anne Deppe 4. design: Baukind / foto: Anne Deppe 3

4 FORORD GODE FYSISKE RAMMER FRA BEGYNDELSEN FREMTIDENS BØRNEHAVER skal kunne noget helt andet, end de institutioner vi kender. Fremtidens børn, og ikke mindst samfundet vil stille helt andre krav til aktiviteter og indhold i hverdagen. Hvor børnehaven har været et sted med leg og omsorg som omdrejningspunkterne bliver læring, dannelse og mønsterbrud de nye fokusområder. Pædagogernes uddannelse ajourføres, der laves planer for børnenes fremdrift og krav til forældresamarbejde skærpes men hvad med de fysiske rammer? Da Rebild Kommune et stykke inde i projektperioden ændrede deres prioritering for indsatser på børneinstitutioner, faldt det oprindelige projekt med energirenovering af en navngiven institution til jorden, og gav mulighed for at gentænke projektet. På hjemmesiden for Ministeriet for forskning og uddannelse lå der engang en beskrivelse af et meget ambitiøst projekt om Fremtiden Børnehave med mulighed for eksport af koncept og nøglefærdige bygninger. oplagt valg til udformning af arkitekturen var Dorte Hovaldts tegnestue, Arkitektfirmaet Hovaldt, der har stort kendskab til både Passivhus-standarden og den nye DGNB certificering. Det stærke team har i samarbejde med ledere og medarbejdere, børn og forældre fra Rebild Kommune udformet en løsning på en konkret institution i kommunen, men resultatet af projektet er også et koncept, som vil kunne bruges alle andre steder i Danmark og alle andre lande, hvor man har daginstitutioner til småbørn. Det er en myte at stor kunst kun kan frembringes på et usselt tagkammer med tællelys som eneste energikilde. Gode fysiske rammer som er hensigtsmæssigt designet og tilpasset de funktioner, som skal ske der, er en kæmpe hjælp i arbejdet med at nå resultater. Hvis de små mennesker skal bryde den sociale arv og have samme udgangspunkt, når de starter med at bruge alfabetet mere avanceret, så skal de også have ordentlige rammer fra starten. Stor tak til alle deltagere og politikerne i Rebild Kommune, som har stillet projektopgaven til rådighed. Stærkt inspireret af den beskrivelse samt en overbevisning om, at ny pædagogik stiller andre krav til bygninger og rum, fandt vi sammen med Rebild Kommune frem til Marie Martinussen, som er cand. mag. i pædagogik, phd og adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aaalborg Universitet, og dermed ekspert i rummet som pædagog. For at fremtidssikre projektet var der også enighed om at institutionen ikke blot skulle være energirigtig den skulle være bæredygtig, så et 4

5 FREMTIDENS BØRNEHAVE ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE ANALYSE OG OVERVEJELSER TIL DESIGN Tekst af Marie Martinussen I forbindelse med at få udviklet en prototype af Fremtidens Børnehave, har jeg udarbejdet analyser af Bondegårdsbørnehaven (BBH) i Bælum, og betragtet den som en eksemplarisk case i forhold til hvad et velfungerende institutionsliv er for børn og pædagoger1. Her zoomes ind på de fysiskrumlige forhold der gør sig gældende i børnehaven, som en del af rammesætningen af dagliglivet for børn og pædagoger. UNDERSØGELSESMÅDE OG EMPIRIFORMER Undersøgelsen og analyserne tager udgangspunkt i et empirisk arbejde bestående af observationer af børnehavens daglige liv pædagoger og børns gøren og laden i børnehavens inde- og uderum, interview med fire pædagoger i børnehaven, samt fotografier taget af børnehavens børn. Interviewene giver et pædagogperspektiv på, hvad der opfattes som betydningsfuldt af pædagoger, når fokus er på de fysisk-materielle rammer i børnehaven. Observationerne er blevet gjort for at få et børneperspektiv med i undersøgelsen hvordan bruger og bevæger børnene sig i børnehavens forskellige inde- og uderum. Observationerne suppleres i undersøgelsen med fotografier taget af børnehavens børn, for på denne måde at få et >> Labyrint af buske (foto: Marie Martinussen) børneperspektiv på hvilke steder og hvilke rum, der tillægges en bestemt værdi eller betydning af børn. Børnene har fået stukket et kamera i hånden, og fået stillet til opgave at fotografere deres favoritsteder i børnehaven. UDERUM: KROPSLIG UDFOLDELSE, SYMBOLSKE RAMMER OG OMGIVELSERNES BETYDNING Det store udendørsareal i BBH giver måske ikke overraskende gode kropslige udfoldelsesmuligheder. Under observationsstudiet blev det registreret at dette sted ikke kun inviterer børn til kropslig udfoldelse, men også pædagoger. Pædagogernes kropslige udfoldelser på det store åbne græsareal appellerer til børn, og gør, at også mange børn kaster sig ud i diverse kropsudfoldelser. Som Rasmussen (2009) skriver, påkalder de voksnes kropslige bevægelser sig børns opmærksomhed og de opfordres samtidig til kropslig udfoldelse. Et andet interessant fund i forhold til at have uderummet som undersøgelsesgenstand handler om det, at det gennem observationsstudiet blev registreret i hvor høj grad børnene orienterer sig imod bestemte steder på bondegårdsbørnehavens store udeareal: eksempelvis gyngen, bålpladsen, labyrint af buske samt cirklen af træer. Men igennem børnenes fotografier viste der sig et andet og interessant billede: nemlig at børnene i lige så høj grad har taget fotografier med motiver rettet ud mod børnehavens omgivelser altså rettet ud imod verden udenfor. Dette giver en idé om at børn i højere grad, end hvad man umiddelbart kan registrere gennem observationer, retter deres opmærksomhed ud mod samfundet udenfor, og dermed kan man fortolke dette som en rettethed mod et fællesskab eller fællesskaber (samfundet) udenfor børnehaven. (se fotografier). >> Gyngen på legepladsen (foto: dreng på 5 år) 5

6 FREMTIDENS BØRNEHAVE ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE BBH flyttes til nogle markant anderledes omgivelser, hvilket man må have med i betragtningerne når man vælger at flytte børn til nye, og i et eller andet omfang mere strukturerede omgivelser. Det mindre strukturerede og afgrænsede udeareal i BBH kendetegnes ved at der ikke er hegn hele vejen rundt om legepladsen, hvilket gør at børnene i princippet opholder sig i grænselandet mellem institution og omgivende samfund. BØRNEDOMINEREDE STEDER OG BØRNS GEOGRAFIER Et andet resultat af observationsstudiet og af børnenes fotografier er, at der er mange steder i BBH både inde og ude som er mindre domineret af voksne og mere domineret af børn. Det som kendetegner disse børnedominerede steder er at stederne ikke er indrettet eller opfundet af voksne, men disse steder er primært både (op)fundet, indrettet og indtaget af børn. Hulen er et af disse steder (se foto på næste side). Når man bygger nye børnehaver er det i forlængelse af ovenstående resultater vigtigt at få skabt et udeareal der på en eller anden måde opfordrer børn og pædagoger til kropslig udfoldelse. Desuden bør man overveje hvilken betydning det har, at børn befinder sig i mere eller mindre strukturerede omgivelser i form af eksempelvis en skolebygning, tæt på en trafikeret vej og/eller om børnehaven skal have et indhegnet udeareal. Hulen er et sted som ligesom danner bagkanten af legepladsen, hvor to rækker af træer løber ved siden af hinanden og danner en sti. Som voksen er det svært at se, at dette er et legested men for børnene i børnehaven er det ganske naturligt at dette er et sted hvor man leger hule. Hulen er altså kendetegnet ved at brugen, indretningen og udforskningen af stedet sker på børnenes præmisser og i børnenes regi. Det at voksne (pædagoger) er fraværende giver stedet en bestemt atmosfære (Rasmussen 2009). En geograf ved navn Owain Jones (2000) beskriver lignende steder for børn og siger yderligere at det er sådanne steder som er med til at give børn bedre udfoldelsesmuligheder og mere frihed. Dette er ud fra en tænkning omkring og opfattelse af barnet som havende en trang til, at både skabe og forme steder og stedernes aktiviteter og lege. I forlængelse heraf er det værd at overveje, når man bygger nyt, at have fokus på hvordan man i videst muligt omfang (også) får skabt rum som giver børn mulighed for at indrette og indtage disse på egen hånd både inde og ude. Dette vil i højere grad give børn frihed og mulighed for udfoldelse til at opfinde og forme deres egne steder og rum. >> Motivet er igen rettet udad (foto: pige 5 år) 6 >> Motivet er rettet ud mod omgivelserne i verden udenfor (foto: pige 4 år)

7 ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE VARIATION I RUM OG TRANSFORMATIVE RUM Resultaterne fra observationsstudiet og fra interviews med pædagoger viser, at der er mange forskellige former for rum i BBH: rum der er lukkede og hvor børn har mulighed for at være for sig selv; mere åbne rum i rummet hvor børn er både lidt afskærmet og samtidig kan følge med i livet i det store fællesrum, med mulighed for at være tæt på andre børn og pædagoger, hvilket giver en tryghed for nogle børn; og det helt åbne fællesrum, hvor både børn og pædagoger har mulighed for at mødes og være sammen omkring forskellige slags aktiviteter der typisk involverer mange børn. Man kan sige at bygningens pædagogik inviterer til varierede sociale samværsformer mellem børn og mellem pædagoger og børn. Observationsstudiet viste desuden hvordan der i den rumlige organisering i BBH med tætte rum 2 (rum der ligger tæt på hinanden) giver mulighed for at rummene kan flyde sammen, og at rummene så at sige kan transformeres til noget andet end bare nogle regulære rum. Dette hænger sammen med pædagogernes forvaltning af rummene, der giver børnene mulighed for at bruge flere rum på én gang i deres lege. På fotografiet nedenfor er der et eksempel på en tog-leg der får lov til at udvikle sig og brede sig fra et rum til et andet. Afgrænsningen mellem rummene, bestående af en dør, holdes åben og derved transformeres både rummene og legen til noget tredje. Der er et flow i legen som børnene indgår i legen varer over lang tid og der er undervejs udskiftning i hvem der deltager i legen og disse skift mellem deltagerne foregår ubemærket og naturligt (i et flow) for de involverede børn i legen. Set fra pædagogerne synsvinkel giver den åbne dør og den frie passage mellem ude og inde pædagogerne mere luft og lethed i deres pædagogiske praksis. Hverdagen behøver ikke i så stor stil at blive organiseret af pædagoger. Det er gennem tidligere undersøgelser af store by-børnehaver blevet registreret, at pædagoger i høj grad behøver at organisere og styre børns bevægelser mellem ude og inde (Brandi-Hansen & Gammelby 2014). Uderummet i BBH fungerer på denne måde i hverdagen som et ekstra rum, og inviterer børn til bevægelse og til at komme udenfor. Det som pædagogerne i interviewene påpeger fungerer godt er, at der er vinduespartier ud til legepladsen inde fra fællesrummet hvor pædagogerne primært opholder sig. Dette giver pædagogerne mulighed for at følge med i hvad børnene foretager sig udenfor. Derimod giver genskæret fra vinduerne ikke børn mulighed for at følge med i livet indenfor, og genskæret gør også Når man skal indrette og bygge et nyt børnehavebyggeri er det i forlængelse heraf vigtigt at tænke over at skabe varierede former for rum og organiseringer af rum: rum der både er åbne, lukkede, halvlukkede, tætte og mere labyrintiske 3. TRANSCENDENTE INDE- OG UDERUM Et fund der blev gjort gennem observationsstudiet var at inde- og uderummet nærmest flyder sammen. I BBH står døren ud til altid åben, hvilket gør afgrænsningen mellem inde og ude meget flydende. Børn har mulighed for frit at bevæge sig mellem ude og inde, hvilket giver en stor frihed for børnene i forhold til at vælge legesteder og former. >> Dette er Hulen (foto: pige 5 år) 7

8 ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE det, at børnene i mindre grad føler sig kigget på. Denne fortolkning gøres på baggrund af at børnene i høj grad agerer som om de ikke bliver overvåget af pædagogerne, i og med, at de foretager sig nogle lidt grænsesøgende aktiviteter når pædagogerne ikke er til stede på gårdslegepladsen. Disse betragtninger omkring transcendente indeog uderum giver viden til design af fremtidens børnehave, nemlig den viden, at det er værd at overveje hvordan man får skabt overgange mellem inde- og uderum der netop giver mulighed for flydende grænser mellem inde og ude. OM SAMMENLÆGNING OG STORDRIFT-TREND Det som man skal være specielt opmærksom på når man laver sammenlægninger og samler mange børn under samme tag er, at det kan tage længere tid for både børn og pædagoger at få opbygget et tilhørsforhold til stedet og til bygningen, i og med, at den er så stor. Fra Pierre Bourdieu (1996) ved vi, at det først er når vores færden i rum og på steder bliver til vane og selvfølgelighed, at vi får en følelse af at være hjemme eller at være i vante omgivelser. Denne tænkning ført over på institutionsbyggeri kræver, at hvert børnehavebarn føler, at det hører til et bestemt sted at have en base eller et hjem. Hvis denne følelse af at høre til, eller at føle sig hjemme, ikke opbygges eller kun langsomt opbygges hos det enkelte barn, kan dette medføre en form for fremmedgørelse eller hjemløshedsfølelse for barnet. Denne tænkning understøttes af den norske arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schulz (1995), der slår fast at barnet har brug for et fast og velkendt sted. Han argumenterer for at menneskets identitet forudsætter stedets identitet. Barnets identitet opbygges altså gennem sansningen af og i omgangen med de fysiske omgivelser. Når man skal til at indrette, organisere og designe rum til et nyt institutionsliv i et stort børnehus, bliver det derfor vigtigt at det enkelte barn får tildelt sit eget sted, for på denne måde at kunne opbygge og skabe sin børnehavebarn-identitet. Det er altså vigtigt at få tænkt over hvordan man kan understøtte både børns og pædagogers identitetstilknytning til rum og steder i det nye institutionsbyggeri. LITTERATUR Bourdieu, Pierre (1996): Symbolsk makt. Artikler i utvalg. Oslo: Pax Forlag Brandi-Hansen, Sissel & Gammelby, Marie (2014): Store daginstitutioner og deres betydning for den pædagogiske dagligdag. I: Unge Pædagoger, 1:2014 Nordberg-Schulz, Christian (1995): Stedkunst. Gyldendal Norske Forlag Jones, Owain (2000): Melting Geography Purity, disorder, childhood and space. I: Holloway, Sarah L. & Valentine, Gill (red.): Children s Geographies: Playing, Living, Learning. Critical Geographies Rasmussen, Kim (2009): Stedernes invitationer og bevægelighedens dialektik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3:2009 >> Togleg som tranformerer rummene (foto: Marie Martinussen) 8 NOTER 1. Dette udtaler børnehavens pædagoger i de foretagede interviews. 2. Se CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave. 3. For uddybning ift. hvad labyrintiske rum er se CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave.

9 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED DEN BREDE BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL Når emnet Fremtidens Børnehave behandles, er det en selvfølge at der skal fokuseres på bæredygtighed. Bæredygtighed kan have mange ansigter og mange forbinder ofte udelukkende bæredygtighed med et lavt energiforburg. Målet med dette projekt er imidlertid at indarbejde en bredere form for bæredygtighed, hvor langt flere bæredygtighedsparametre overvejes. Til inspiration for en bredere bæredygtighed drages DGNB ind i projektet. DNGB er en certificeringsordning, der opdeler bæredygtighed i seks overordnede fokusområder: Miljø, Økonomi, Social, Teknik, Proces og en særskilt vurdering af Området (se illustrationen nedenfor). DGNB certificeringen forsøger at sætte bæredygtighed på formel ved at pointgive en række kriterier under hver af de seks fokusområder. På denne måde skabes en målbar standard, som gør det muligt at sammenligne bygninger, der certificeres efter ordningen. Den nuværende DGNB certificering er udarbejdet til at certificere kontorbyggeri, så når der i dette projekt arbejdes med daginstitutioner bør der tages højde for en række andre kvaliteter og problemstillinger med specifikt fokus på at opnå de mest optimale forhold for både daginstitutionens børn og pædagoger. Derfor er der i dette projekt opstillet et syvende fokusområde: Fysiske Rammer, der klarlægger en række vigtige aspekter at overveje, når der indrettes en daginstitution. Til dette fokus er der blandt andet indhentet inspiration i Hjørring Kommunes skriv om Ønskede Tilstande for De Fysiske Rammer. På de følgende sider er kriterierne fra de syv fokusområder opstillet, for at give et indblik i hvor mange parametre, der kan og bør arbejdes med for at opnå en bred bæredygtiged i projektet. I udarbejdelsen af skitseprojektet er der fokuseret på at indarbejde så mange af de opstillede kriterier som muligt, men det bør nævnes at en række af kriterierne - på grund af deres detaljeringsgrad - først vil blive indarbejdet i de senere stadier af projektforløbet. IDÉ-KATALOG I forlængelse af de opstillede kritierier forelægger et inspirations-katalog, der sætter billeder på en række af de tiltag, der kan optimere de fysiske rammer i en daginstitution. Inspirationskataloget er inddelt i temaerne: Materialer + Sanser, Indretning + Fleksibilitet, Bevægelighed + Leg, Lys + Kig og Grønne Bæredygtige Tiltag. Idé-kataloget er både anvendt som direkte inspiration til skitseprojektet, men bør ligeledes tænkes som generel inspiration og øjenåbner til kommende daginstitutionsprojekter. ØKONOMI MILJØ SOCIAL + FUNKTION OMRÅDET PROCES TEKNIK FYSISKE RAMMER >> Diagram med DGNB s fokusområder plus det ekstra parameter, der får stor betydning for dette projekt: de fysiske rammer 9

10 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER FYSISKE RAMMER Transparens Læringsmiljø Sundhed Æstetik Kommunikation Socialt Logistik > Kig på tværs af rummene > Fysisk og visuel kontakt mellem inde og ude > Vinduer i børnehøjde > Varieret udbud af rum og rummeligheder > Kroge og nicher til fordybelse og stilhed > Synliggørelse af bygningens økosystemer og energiforbrug > Mulighed for at forandre rummenes indretning > Udefinerede rum, der kan indtages, fortolkes og indrettes af børnene > Sunde, bæredygtige og økologiske materialer > Materialer, der giver sanselige oplevelser > Rum der opfordrer til aktivitet og bevægelse > Udfordrende og lærerige miljøer, der inspirerer til udvikling og nytænkning > Materialer og indretning skal tale til alle sanser: syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssansen > Fokus på forskelligartede stemninger, farver, lyskilder, og rummenes komposition > Variende lofthøjder > Klarhed i hvad de forskellige rum bruges til > Nemme oprydningsmuligheder > Rammerne skal understøtte og styrke pædagogikken og det pædagoiske arbejde > Mulighed for dokumentation og udstilling af børnenes arbejde > Akustikken skal understøtte en god dialog > Adgang til både traditionelle og digitale medier (bøger, spil, undervisninge osv) > Samvær i større og mindre grupper > Samvær med og uden voksne > Mulighed for at være alene > Fornuftig placering af rum og funktioner ift. støj/stilhed, strømpesokker/våde sko osv. > Fornuftig placering af personalefaciliteter Nære udearealer > Varierede områder med forskellige aktiviteter og kvaliteter > Grønne arealer og solrige opholdssteder > Brug af tag- og vægflader > Fokus på beplantning og materialer > Integration af tekniske installationer, så de ikke skæmmer området 10

11 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER SOCIOKULTUR + FUNKTION Indeklima Brugerstyring > Temperatur og træk (også på gulvet) > CO 2 -niveau og luftfugtighed > Lysforhold: dagslys og kunstig belysning > Akustiske forhold > Indvirkning på effektivitet og sygefravær > Mulighed for manuel kontrol af indeklima (ventilation, afskærmning, temperatur og lys) > Høj brugervenlighed af kontrolsystemer Tryghed og sikkerhed Tilgængelighed Planløsning Konverteringsmulighed > Aktionsplan i tilfælde af uheld > Ordenlig belysning og afmærkning > Tilgængelighed for alle både inde og ude > Interaktion mellem personer med og uden funktionsnedsættelse > Krav fra BR10 overholdes > Optimeret planløsning formindsker økonomi og resourceforbrug > Dobbeltfunktioner og minimering af gangareal > Fleksibel bygning ift. skiftende krav og brug > Fleksible rum: mobile møbler og vægge Offentlig adgang > Offentlig adgang til bygning og udearealer > Anden brug om aftenen, i weekend eller ferie > Udlejningsmulighed til tredjepart > Forhold for cyklister Æstetik > Arkitektonisk kvalitet giver længere levetid > Bygningsintegreret kunst påvirker kvaliteten MILJØ Globalt og lokalt miljø > Toksiske materialer: PCB, tungmetaller mm. > Bæredygtige materialer: certificeret træ mm. > Livscyklusvurdering (LCA) Resourceforbrug og affald > Minimering af fossile brændstoffer > Brug af vedvarende energi: solvarme, biomasse, jordvarme, vandkraft, vindenergi mm. > Reducering af drikke- og spildevand > Regnvandshåndtering > Affaldshåndtering og genbrug 11

12 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER ØKONOMI Fremtidssikring Levetidsomkostninger > Arealeffektivitet > Fleksibilitet ift. indretning og udvidelse > Fleksibilitet af vand- og afløbssystem > Konstruktion > Vedligehold > Rengøring > Forsyningsmuligheder TEKNIK Brand Klimaskærmens kvalitet Støj og lydisolering > BR10 krav overholdes > Risiko for skadelig røg fra byggematerialer > Behov for brandventilation, røgdetektorer og automatisk slukningssystem > BR10 Krav overholdes > Velisolerende materialer (lave U-værdier) > Minimering af kuldebroer > Lavt varmetab > Fugtsikring > Lufttæthed (Blowerdoor-test) > Nødvendig solafskærmning > Larm udefra > Støj fra rum til rum og fra etage til etage > Trinlyd > Lyde fra installationer Renhold og vedligehold > Bærende konstruktioner, der kræver vedligehold skal være tilgængelige > Servicekrævende bygningsdele skal være tilgængelige (vinduer, afskærmning mm) > Gulvbelægning > Beskidte zoner ved indgangen > Planløsning med så få hjørner, nicher og søjler som muligt > Møblement der er nem at holde Nedtagning og genanvendelse > Fokus på nedtagning, adskillelse, sortering, genbrug og genanvendelse af bygningens materialer og komponenter > Højst mulig genanvendelseskvalitet 12

13 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER PROCES Idé og designfase > Mål og forventninger klarlægges gennem tæt samarbejde mellem arkitekten, kommunen, institutionenes ansatte og børn Integreret design > Et helhedsorieteret resultat, hvor form, funktion og konstruktion spiller sammen, opnåes gennem tæt samarbejde mellem arkitekten og kvalificerede fagfolk Administration og drift > En fornuftig administration og drift af institurionen opnåes gennem tæt samarbejde mellem arkitekten og institutionens pedel samt ansatte Udførelse > Bæredygtig byggeplads gennem minimering af energi- og resourceforbrug > Dokumentation og kvalitetskontrol > Commissioning OMRÅDET Værdier Problemer Interaktion Fare Adgangsforhold Forsyningsmuligheder > Visuel kvalitet > Kulturelle og historiske kvaliteter > Lugtgener > Støjgener > Misvedlighold af nabogrunde og -bygninger > Vigtige forbindelser og færdselsmønstre der bør bevares > Trafik eller andre farlige omgivelser > Afstand til offentlig transport: tog og bus > Afstand til cykelsti > Parkeringsforhold for biler og cykler > Mulighed for fjernvarmetilslutning 13

14 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG INDRETNING + FLEKSIBILITET design: Baukind / foto: Anne Deppe OPBEVARING OG LEGE-PLATEAU I ÉT ark: 70 N Arkitektur / foto: Ivan Brodey NICHER HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE OG VÆRE SIG SELV design: Baukind / foto: Anne Deppe ÅBENHED OG STOR VISUEL OG FYSISK KONTAKT TIL UDENFOR DE PRAKTISKE RUM GØRES INTERESSANTE VIA FARVER OG GRAFIK 14 ark: Hein Architekten / foto: Kurt Hoerbst

15 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG design: Baukind / foto: Anne Deppe SPISEPLADS TIL FROKOST - LEGERUM RESTEN AF DAGEN design: Baukind / foto: Anne Deppe PLATEUER KAN BRUGES TIL FORESTILLNGER OG SIDDEPLADSER - DE ER OGSÅ PRAKTISKE NÅR EN PÆDAGOG SKAL HJÆLPE BØRN I TØJET design: Baukind / foto: Anne Deppe 15

16 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG MATERIALER + SANSER TROLTEKT-LOFT I FARVER OG MØNSTRE - UDSMYKNING DER FORBEDRER AKUSTIKKEN ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: eget foto STÆRKE FARVER OG TRÆ GIVER VARME TIL RUMMET SAMMENHÆNGENDE UDEAREALER OG GENNEMGÅENDE MATERIALER ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 16 KREATIV OPBEVARING

17 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG TRÆBEKLÆDNING PÅ FACADEN - INDBYDENDE OG BÆREDYTIGT UDTRYK NATUREN TAGES MED INDENFOR ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer design: Baukind / foto: Anne Deppe HYGGEKROGE I BLØDE MATERIALER GÅR I ÉT MED GRAFIKKEN PÅ VÆGGENE GRAFISKE ELEMENTER PÅ GULV OG VÆGGE design: Baukind / foto: Anne Deppe ark/foto: Tegnestuen LBB3 17

18 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG BEVÆGELSE + LEG ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther INDRETNING SKAL LÆGGE OP TIL UNDERSØGELSER OG EKSPERIMENTER ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther INDENDØRS KLATREVÆG ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst LET ADGANG TIL GODE UDENDØRS AREALER ark: 70 N Arkitektur / foto: Ivan Brodey INDBYGGET SCENE, DER OPFORDRER TIL SKUESPIL OG DANS INDENDØRS REB ELLER GYNGER 18 design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg

19 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG PUDERUM OG BLØDE MATERIALER DER OPFORDRER TIL LEG PÅ GULVET ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther FORHINDRINGER PÅ VEJEN ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther MØBLER DER OPFORDRER TIL AT LEGE OG ARBEJDE SAMMEN design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg 19

20 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG LYS + KIG LAMPER OG FARVER GIVER RUMMENE SÆRPRÆG OG IDENTITET design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg OVENLLYS GIVER LYSE RUM ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst PLACERING AF VINDUER HENSIGTSMÆSSIGT IFT. UDKIG OG SOLLYS ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 20

21 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG VINDUER I BØRNEHØJDE VISUEL KONTAKT MELLEM INDE OG UDE ark/foto: Tegnestuen LBB3 GLASVÆGGE AFSKÆRMER FOR STØJ MEN TILLADER KIG ark/foto: Tegnestuen LBB3 KIGHULLER PÅ TVÆRS AF RUMMENE - BÅDE FOR BØRN OG VOKSNE ark: Hein Architekten / foto: Kurt Hoerbst design: Baukind / foto: Anne Deppe 21

22 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG GRØNNE BÆREDYGTIGE TILTAG ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer HØJDBEDE OG BEPLANTNING INTEGRERES PÅ LEGEPLADSEN GRØNT TAG ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer URTEPOTTER SOM DEKORATION FOKUS PÅ MADLAVNING OG SUND KOST ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 22

23 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG URTE- OG GRØNTSAGSHAVE LÆRER BØRNENE OM BLOMSTER OG PLANTER PÅ NÆRT HOLD design: Baukind / foto: Anne Deppe NATUREN INDDRAGES I ARKITEKTUREN ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer foto: Eget foto TAG OG VÆGGE MED BEPLANTNING - BÅDE UDENDØRS OG INDENDØRS 23

24 FREMTIDENS BØRNEHAVE AFRUNDING CASE SAMMENLÆGNING AF BAKKEHUSENE SFO & BØRNEHAVE Som en lille appetitvækker til det skitseprojekt, der danner ramme for Fremtidens Børnehave er her nedenfor en visualisering og et principsnit, der viser det konceptuelle og formmæssige resultat af projektet. TAGKONSTRUKTION min. 500 mm isolering SOMMERSOLEN STÅR HØJT PÅ HIMMELEN solstrålerne afskærmes vha solfilm på ruderne, så der ikke bliver for varmt om sommeren Ved yderligere interesse i skitseprojektet henvises til A3-rapporten om Fremtidens Børnehave; CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave, der præsenterer hele analyse-, skitserings- og syntesefasen i projektet. VINDUER MED 3-LAGS ENERGIRUDER U-værdi på ca. 0,8 W/m²K MINIMERING AF KULDEBROER hvor bygningsdelene mødes VINTERSOLEN STÅR LAVT PÅ HIMMELEN passiv solvarme ind i huset Hvilerum Ophold BØRNEHAVE Lille gruppe SOKKEL MED MINIMALT LINIETAB VÆGKONSTRUKTION AF TRÆSKELET min. 295 mm isolering TERRÆNDÆK MED GULVVARME 500 mm isolering NYT VINDFANG TIL SFO velisolerede vægge og 3 lags energiruder Forslag 1 Facader Nord & Syd >> Principsnit af energitiltag i den nybyggede børnehave Rasmus & Merete 12. februar 2014 Forslag 1 FacaderForslag Nord &1 Syd Facader Nord & Syd Rasmus & Merete 12. februar 2014 >> View fra gårdrummet af både eksisterende og nyt byggeri 24 Rasmus & Merete 12. februar 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere