FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER"

Transkript

1 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014

2

3 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING FORORD Gode fysiske rammer fra begyndelsen ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE Analyse og overvejelser til design - af Marie Martinussen IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED Den brede bæredygtighed Bæredygtighed på formel - Kriterier IDE-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG Indretning + Fleksibilitet Materialer + Sanser Bevægelse + Leg Lys + Kig Grønne bæredygtige tiltag AFRUNDING CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave Fremtiden er bæredygtig - men kun hvis vi gør den til det! Velkommen til Fremtidens Børnehave - et projekt, der skal inspirere til, hvordan man kan nytænke og optimere rammerne for både børn, pædagoger og forældre i fremtidens daginstitutioner. Denne folder er et uddrag af en større rapport om Fremtidens Børnehave; CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave, der bygger på et specifikt scenarie i Rebild Kommune, hvor Bakkehusene SFO og Børnehaven i Bælum skal slåes sammen på det sted, hvor SFO en ligger idag. Den egentlige rapport omfatter registrering og analyse af eksisterende forhold i de to daginstitutioner i Bælum samt et skitseforslag, der præsenterer et nytænkende og bæredygtigt forslag til en børnehave, der opføres i direkte forbindelse med den eksisterende SFO. Denne folder præsenterer imidlertid den mere teoretiske vinkel til daginstitutioner og bæredygtighed samt et inspirationskatalog, der sætter billeder på en række af de tiltag, der kan optimere de fysiske rammer i en daginstitution. Fremtidens Børnehave er udarbejdet med stort fokus på en bred bæredygtighed. Gennem projektet vil der drages inspiration fra den eksisterende DGNB certificering for kontorbyggeri, og samtidig vil der fremstilles en række yderligere kriterier, der bør fokuseres på, når der designes en daginstitution. Green Building Council er netop nu igang med at udarbejde en ny DGNB certificeringsstandard, der skal gælde for daginstitutioner. Det er tanken at nærværende projekt - Fremtidens Børnehave - forhåbentligt kan bidrage og inspirere til denne nye standard. Arkitektfirmaet Hovaldt FOTOS PÅ FORSIDEN: 1. design: Baukind / foto: Anne Deppe 2. ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 3. design: Baukind / foto: Anne Deppe 4. design: Baukind / foto: Anne Deppe 3

4 FORORD GODE FYSISKE RAMMER FRA BEGYNDELSEN FREMTIDENS BØRNEHAVER skal kunne noget helt andet, end de institutioner vi kender. Fremtidens børn, og ikke mindst samfundet vil stille helt andre krav til aktiviteter og indhold i hverdagen. Hvor børnehaven har været et sted med leg og omsorg som omdrejningspunkterne bliver læring, dannelse og mønsterbrud de nye fokusområder. Pædagogernes uddannelse ajourføres, der laves planer for børnenes fremdrift og krav til forældresamarbejde skærpes men hvad med de fysiske rammer? Da Rebild Kommune et stykke inde i projektperioden ændrede deres prioritering for indsatser på børneinstitutioner, faldt det oprindelige projekt med energirenovering af en navngiven institution til jorden, og gav mulighed for at gentænke projektet. På hjemmesiden for Ministeriet for forskning og uddannelse lå der engang en beskrivelse af et meget ambitiøst projekt om Fremtiden Børnehave med mulighed for eksport af koncept og nøglefærdige bygninger. oplagt valg til udformning af arkitekturen var Dorte Hovaldts tegnestue, Arkitektfirmaet Hovaldt, der har stort kendskab til både Passivhus-standarden og den nye DGNB certificering. Det stærke team har i samarbejde med ledere og medarbejdere, børn og forældre fra Rebild Kommune udformet en løsning på en konkret institution i kommunen, men resultatet af projektet er også et koncept, som vil kunne bruges alle andre steder i Danmark og alle andre lande, hvor man har daginstitutioner til småbørn. Det er en myte at stor kunst kun kan frembringes på et usselt tagkammer med tællelys som eneste energikilde. Gode fysiske rammer som er hensigtsmæssigt designet og tilpasset de funktioner, som skal ske der, er en kæmpe hjælp i arbejdet med at nå resultater. Hvis de små mennesker skal bryde den sociale arv og have samme udgangspunkt, når de starter med at bruge alfabetet mere avanceret, så skal de også have ordentlige rammer fra starten. Stor tak til alle deltagere og politikerne i Rebild Kommune, som har stillet projektopgaven til rådighed. Stærkt inspireret af den beskrivelse samt en overbevisning om, at ny pædagogik stiller andre krav til bygninger og rum, fandt vi sammen med Rebild Kommune frem til Marie Martinussen, som er cand. mag. i pædagogik, phd og adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aaalborg Universitet, og dermed ekspert i rummet som pædagog. For at fremtidssikre projektet var der også enighed om at institutionen ikke blot skulle være energirigtig den skulle være bæredygtig, så et 4

5 FREMTIDENS BØRNEHAVE ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE ANALYSE OG OVERVEJELSER TIL DESIGN Tekst af Marie Martinussen I forbindelse med at få udviklet en prototype af Fremtidens Børnehave, har jeg udarbejdet analyser af Bondegårdsbørnehaven (BBH) i Bælum, og betragtet den som en eksemplarisk case i forhold til hvad et velfungerende institutionsliv er for børn og pædagoger1. Her zoomes ind på de fysiskrumlige forhold der gør sig gældende i børnehaven, som en del af rammesætningen af dagliglivet for børn og pædagoger. UNDERSØGELSESMÅDE OG EMPIRIFORMER Undersøgelsen og analyserne tager udgangspunkt i et empirisk arbejde bestående af observationer af børnehavens daglige liv pædagoger og børns gøren og laden i børnehavens inde- og uderum, interview med fire pædagoger i børnehaven, samt fotografier taget af børnehavens børn. Interviewene giver et pædagogperspektiv på, hvad der opfattes som betydningsfuldt af pædagoger, når fokus er på de fysisk-materielle rammer i børnehaven. Observationerne er blevet gjort for at få et børneperspektiv med i undersøgelsen hvordan bruger og bevæger børnene sig i børnehavens forskellige inde- og uderum. Observationerne suppleres i undersøgelsen med fotografier taget af børnehavens børn, for på denne måde at få et >> Labyrint af buske (foto: Marie Martinussen) børneperspektiv på hvilke steder og hvilke rum, der tillægges en bestemt værdi eller betydning af børn. Børnene har fået stukket et kamera i hånden, og fået stillet til opgave at fotografere deres favoritsteder i børnehaven. UDERUM: KROPSLIG UDFOLDELSE, SYMBOLSKE RAMMER OG OMGIVELSERNES BETYDNING Det store udendørsareal i BBH giver måske ikke overraskende gode kropslige udfoldelsesmuligheder. Under observationsstudiet blev det registreret at dette sted ikke kun inviterer børn til kropslig udfoldelse, men også pædagoger. Pædagogernes kropslige udfoldelser på det store åbne græsareal appellerer til børn, og gør, at også mange børn kaster sig ud i diverse kropsudfoldelser. Som Rasmussen (2009) skriver, påkalder de voksnes kropslige bevægelser sig børns opmærksomhed og de opfordres samtidig til kropslig udfoldelse. Et andet interessant fund i forhold til at have uderummet som undersøgelsesgenstand handler om det, at det gennem observationsstudiet blev registreret i hvor høj grad børnene orienterer sig imod bestemte steder på bondegårdsbørnehavens store udeareal: eksempelvis gyngen, bålpladsen, labyrint af buske samt cirklen af træer. Men igennem børnenes fotografier viste der sig et andet og interessant billede: nemlig at børnene i lige så høj grad har taget fotografier med motiver rettet ud mod børnehavens omgivelser altså rettet ud imod verden udenfor. Dette giver en idé om at børn i højere grad, end hvad man umiddelbart kan registrere gennem observationer, retter deres opmærksomhed ud mod samfundet udenfor, og dermed kan man fortolke dette som en rettethed mod et fællesskab eller fællesskaber (samfundet) udenfor børnehaven. (se fotografier). >> Gyngen på legepladsen (foto: dreng på 5 år) 5

6 FREMTIDENS BØRNEHAVE ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE BBH flyttes til nogle markant anderledes omgivelser, hvilket man må have med i betragtningerne når man vælger at flytte børn til nye, og i et eller andet omfang mere strukturerede omgivelser. Det mindre strukturerede og afgrænsede udeareal i BBH kendetegnes ved at der ikke er hegn hele vejen rundt om legepladsen, hvilket gør at børnene i princippet opholder sig i grænselandet mellem institution og omgivende samfund. BØRNEDOMINEREDE STEDER OG BØRNS GEOGRAFIER Et andet resultat af observationsstudiet og af børnenes fotografier er, at der er mange steder i BBH både inde og ude som er mindre domineret af voksne og mere domineret af børn. Det som kendetegner disse børnedominerede steder er at stederne ikke er indrettet eller opfundet af voksne, men disse steder er primært både (op)fundet, indrettet og indtaget af børn. Hulen er et af disse steder (se foto på næste side). Når man bygger nye børnehaver er det i forlængelse af ovenstående resultater vigtigt at få skabt et udeareal der på en eller anden måde opfordrer børn og pædagoger til kropslig udfoldelse. Desuden bør man overveje hvilken betydning det har, at børn befinder sig i mere eller mindre strukturerede omgivelser i form af eksempelvis en skolebygning, tæt på en trafikeret vej og/eller om børnehaven skal have et indhegnet udeareal. Hulen er et sted som ligesom danner bagkanten af legepladsen, hvor to rækker af træer løber ved siden af hinanden og danner en sti. Som voksen er det svært at se, at dette er et legested men for børnene i børnehaven er det ganske naturligt at dette er et sted hvor man leger hule. Hulen er altså kendetegnet ved at brugen, indretningen og udforskningen af stedet sker på børnenes præmisser og i børnenes regi. Det at voksne (pædagoger) er fraværende giver stedet en bestemt atmosfære (Rasmussen 2009). En geograf ved navn Owain Jones (2000) beskriver lignende steder for børn og siger yderligere at det er sådanne steder som er med til at give børn bedre udfoldelsesmuligheder og mere frihed. Dette er ud fra en tænkning omkring og opfattelse af barnet som havende en trang til, at både skabe og forme steder og stedernes aktiviteter og lege. I forlængelse heraf er det værd at overveje, når man bygger nyt, at have fokus på hvordan man i videst muligt omfang (også) får skabt rum som giver børn mulighed for at indrette og indtage disse på egen hånd både inde og ude. Dette vil i højere grad give børn frihed og mulighed for udfoldelse til at opfinde og forme deres egne steder og rum. >> Motivet er igen rettet udad (foto: pige 5 år) 6 >> Motivet er rettet ud mod omgivelserne i verden udenfor (foto: pige 4 år)

7 ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE VARIATION I RUM OG TRANSFORMATIVE RUM Resultaterne fra observationsstudiet og fra interviews med pædagoger viser, at der er mange forskellige former for rum i BBH: rum der er lukkede og hvor børn har mulighed for at være for sig selv; mere åbne rum i rummet hvor børn er både lidt afskærmet og samtidig kan følge med i livet i det store fællesrum, med mulighed for at være tæt på andre børn og pædagoger, hvilket giver en tryghed for nogle børn; og det helt åbne fællesrum, hvor både børn og pædagoger har mulighed for at mødes og være sammen omkring forskellige slags aktiviteter der typisk involverer mange børn. Man kan sige at bygningens pædagogik inviterer til varierede sociale samværsformer mellem børn og mellem pædagoger og børn. Observationsstudiet viste desuden hvordan der i den rumlige organisering i BBH med tætte rum 2 (rum der ligger tæt på hinanden) giver mulighed for at rummene kan flyde sammen, og at rummene så at sige kan transformeres til noget andet end bare nogle regulære rum. Dette hænger sammen med pædagogernes forvaltning af rummene, der giver børnene mulighed for at bruge flere rum på én gang i deres lege. På fotografiet nedenfor er der et eksempel på en tog-leg der får lov til at udvikle sig og brede sig fra et rum til et andet. Afgrænsningen mellem rummene, bestående af en dør, holdes åben og derved transformeres både rummene og legen til noget tredje. Der er et flow i legen som børnene indgår i legen varer over lang tid og der er undervejs udskiftning i hvem der deltager i legen og disse skift mellem deltagerne foregår ubemærket og naturligt (i et flow) for de involverede børn i legen. Set fra pædagogerne synsvinkel giver den åbne dør og den frie passage mellem ude og inde pædagogerne mere luft og lethed i deres pædagogiske praksis. Hverdagen behøver ikke i så stor stil at blive organiseret af pædagoger. Det er gennem tidligere undersøgelser af store by-børnehaver blevet registreret, at pædagoger i høj grad behøver at organisere og styre børns bevægelser mellem ude og inde (Brandi-Hansen & Gammelby 2014). Uderummet i BBH fungerer på denne måde i hverdagen som et ekstra rum, og inviterer børn til bevægelse og til at komme udenfor. Det som pædagogerne i interviewene påpeger fungerer godt er, at der er vinduespartier ud til legepladsen inde fra fællesrummet hvor pædagogerne primært opholder sig. Dette giver pædagogerne mulighed for at følge med i hvad børnene foretager sig udenfor. Derimod giver genskæret fra vinduerne ikke børn mulighed for at følge med i livet indenfor, og genskæret gør også Når man skal indrette og bygge et nyt børnehavebyggeri er det i forlængelse heraf vigtigt at tænke over at skabe varierede former for rum og organiseringer af rum: rum der både er åbne, lukkede, halvlukkede, tætte og mere labyrintiske 3. TRANSCENDENTE INDE- OG UDERUM Et fund der blev gjort gennem observationsstudiet var at inde- og uderummet nærmest flyder sammen. I BBH står døren ud til altid åben, hvilket gør afgrænsningen mellem inde og ude meget flydende. Børn har mulighed for frit at bevæge sig mellem ude og inde, hvilket giver en stor frihed for børnene i forhold til at vælge legesteder og former. >> Dette er Hulen (foto: pige 5 år) 7

8 ANALYSE AF EKSISTERENDE BØRNEHAVE det, at børnene i mindre grad føler sig kigget på. Denne fortolkning gøres på baggrund af at børnene i høj grad agerer som om de ikke bliver overvåget af pædagogerne, i og med, at de foretager sig nogle lidt grænsesøgende aktiviteter når pædagogerne ikke er til stede på gårdslegepladsen. Disse betragtninger omkring transcendente indeog uderum giver viden til design af fremtidens børnehave, nemlig den viden, at det er værd at overveje hvordan man får skabt overgange mellem inde- og uderum der netop giver mulighed for flydende grænser mellem inde og ude. OM SAMMENLÆGNING OG STORDRIFT-TREND Det som man skal være specielt opmærksom på når man laver sammenlægninger og samler mange børn under samme tag er, at det kan tage længere tid for både børn og pædagoger at få opbygget et tilhørsforhold til stedet og til bygningen, i og med, at den er så stor. Fra Pierre Bourdieu (1996) ved vi, at det først er når vores færden i rum og på steder bliver til vane og selvfølgelighed, at vi får en følelse af at være hjemme eller at være i vante omgivelser. Denne tænkning ført over på institutionsbyggeri kræver, at hvert børnehavebarn føler, at det hører til et bestemt sted at have en base eller et hjem. Hvis denne følelse af at høre til, eller at føle sig hjemme, ikke opbygges eller kun langsomt opbygges hos det enkelte barn, kan dette medføre en form for fremmedgørelse eller hjemløshedsfølelse for barnet. Denne tænkning understøttes af den norske arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schulz (1995), der slår fast at barnet har brug for et fast og velkendt sted. Han argumenterer for at menneskets identitet forudsætter stedets identitet. Barnets identitet opbygges altså gennem sansningen af og i omgangen med de fysiske omgivelser. Når man skal til at indrette, organisere og designe rum til et nyt institutionsliv i et stort børnehus, bliver det derfor vigtigt at det enkelte barn får tildelt sit eget sted, for på denne måde at kunne opbygge og skabe sin børnehavebarn-identitet. Det er altså vigtigt at få tænkt over hvordan man kan understøtte både børns og pædagogers identitetstilknytning til rum og steder i det nye institutionsbyggeri. LITTERATUR Bourdieu, Pierre (1996): Symbolsk makt. Artikler i utvalg. Oslo: Pax Forlag Brandi-Hansen, Sissel & Gammelby, Marie (2014): Store daginstitutioner og deres betydning for den pædagogiske dagligdag. I: Unge Pædagoger, 1:2014 Nordberg-Schulz, Christian (1995): Stedkunst. Gyldendal Norske Forlag Jones, Owain (2000): Melting Geography Purity, disorder, childhood and space. I: Holloway, Sarah L. & Valentine, Gill (red.): Children s Geographies: Playing, Living, Learning. Critical Geographies Rasmussen, Kim (2009): Stedernes invitationer og bevægelighedens dialektik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3:2009 >> Togleg som tranformerer rummene (foto: Marie Martinussen) 8 NOTER 1. Dette udtaler børnehavens pædagoger i de foretagede interviews. 2. Se CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave. 3. For uddybning ift. hvad labyrintiske rum er se CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave.

9 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED DEN BREDE BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL Når emnet Fremtidens Børnehave behandles, er det en selvfølge at der skal fokuseres på bæredygtighed. Bæredygtighed kan have mange ansigter og mange forbinder ofte udelukkende bæredygtighed med et lavt energiforburg. Målet med dette projekt er imidlertid at indarbejde en bredere form for bæredygtighed, hvor langt flere bæredygtighedsparametre overvejes. Til inspiration for en bredere bæredygtighed drages DGNB ind i projektet. DNGB er en certificeringsordning, der opdeler bæredygtighed i seks overordnede fokusområder: Miljø, Økonomi, Social, Teknik, Proces og en særskilt vurdering af Området (se illustrationen nedenfor). DGNB certificeringen forsøger at sætte bæredygtighed på formel ved at pointgive en række kriterier under hver af de seks fokusområder. På denne måde skabes en målbar standard, som gør det muligt at sammenligne bygninger, der certificeres efter ordningen. Den nuværende DGNB certificering er udarbejdet til at certificere kontorbyggeri, så når der i dette projekt arbejdes med daginstitutioner bør der tages højde for en række andre kvaliteter og problemstillinger med specifikt fokus på at opnå de mest optimale forhold for både daginstitutionens børn og pædagoger. Derfor er der i dette projekt opstillet et syvende fokusområde: Fysiske Rammer, der klarlægger en række vigtige aspekter at overveje, når der indrettes en daginstitution. Til dette fokus er der blandt andet indhentet inspiration i Hjørring Kommunes skriv om Ønskede Tilstande for De Fysiske Rammer. På de følgende sider er kriterierne fra de syv fokusområder opstillet, for at give et indblik i hvor mange parametre, der kan og bør arbejdes med for at opnå en bred bæredygtiged i projektet. I udarbejdelsen af skitseprojektet er der fokuseret på at indarbejde så mange af de opstillede kriterier som muligt, men det bør nævnes at en række af kriterierne - på grund af deres detaljeringsgrad - først vil blive indarbejdet i de senere stadier af projektforløbet. IDÉ-KATALOG I forlængelse af de opstillede kritierier forelægger et inspirations-katalog, der sætter billeder på en række af de tiltag, der kan optimere de fysiske rammer i en daginstitution. Inspirationskataloget er inddelt i temaerne: Materialer + Sanser, Indretning + Fleksibilitet, Bevægelighed + Leg, Lys + Kig og Grønne Bæredygtige Tiltag. Idé-kataloget er både anvendt som direkte inspiration til skitseprojektet, men bør ligeledes tænkes som generel inspiration og øjenåbner til kommende daginstitutionsprojekter. ØKONOMI MILJØ SOCIAL + FUNKTION OMRÅDET PROCES TEKNIK FYSISKE RAMMER >> Diagram med DGNB s fokusområder plus det ekstra parameter, der får stor betydning for dette projekt: de fysiske rammer 9

10 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER FYSISKE RAMMER Transparens Læringsmiljø Sundhed Æstetik Kommunikation Socialt Logistik > Kig på tværs af rummene > Fysisk og visuel kontakt mellem inde og ude > Vinduer i børnehøjde > Varieret udbud af rum og rummeligheder > Kroge og nicher til fordybelse og stilhed > Synliggørelse af bygningens økosystemer og energiforbrug > Mulighed for at forandre rummenes indretning > Udefinerede rum, der kan indtages, fortolkes og indrettes af børnene > Sunde, bæredygtige og økologiske materialer > Materialer, der giver sanselige oplevelser > Rum der opfordrer til aktivitet og bevægelse > Udfordrende og lærerige miljøer, der inspirerer til udvikling og nytænkning > Materialer og indretning skal tale til alle sanser: syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssansen > Fokus på forskelligartede stemninger, farver, lyskilder, og rummenes komposition > Variende lofthøjder > Klarhed i hvad de forskellige rum bruges til > Nemme oprydningsmuligheder > Rammerne skal understøtte og styrke pædagogikken og det pædagoiske arbejde > Mulighed for dokumentation og udstilling af børnenes arbejde > Akustikken skal understøtte en god dialog > Adgang til både traditionelle og digitale medier (bøger, spil, undervisninge osv) > Samvær i større og mindre grupper > Samvær med og uden voksne > Mulighed for at være alene > Fornuftig placering af rum og funktioner ift. støj/stilhed, strømpesokker/våde sko osv. > Fornuftig placering af personalefaciliteter Nære udearealer > Varierede områder med forskellige aktiviteter og kvaliteter > Grønne arealer og solrige opholdssteder > Brug af tag- og vægflader > Fokus på beplantning og materialer > Integration af tekniske installationer, så de ikke skæmmer området 10

11 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER SOCIOKULTUR + FUNKTION Indeklima Brugerstyring > Temperatur og træk (også på gulvet) > CO 2 -niveau og luftfugtighed > Lysforhold: dagslys og kunstig belysning > Akustiske forhold > Indvirkning på effektivitet og sygefravær > Mulighed for manuel kontrol af indeklima (ventilation, afskærmning, temperatur og lys) > Høj brugervenlighed af kontrolsystemer Tryghed og sikkerhed Tilgængelighed Planløsning Konverteringsmulighed > Aktionsplan i tilfælde af uheld > Ordenlig belysning og afmærkning > Tilgængelighed for alle både inde og ude > Interaktion mellem personer med og uden funktionsnedsættelse > Krav fra BR10 overholdes > Optimeret planløsning formindsker økonomi og resourceforbrug > Dobbeltfunktioner og minimering af gangareal > Fleksibel bygning ift. skiftende krav og brug > Fleksible rum: mobile møbler og vægge Offentlig adgang > Offentlig adgang til bygning og udearealer > Anden brug om aftenen, i weekend eller ferie > Udlejningsmulighed til tredjepart > Forhold for cyklister Æstetik > Arkitektonisk kvalitet giver længere levetid > Bygningsintegreret kunst påvirker kvaliteten MILJØ Globalt og lokalt miljø > Toksiske materialer: PCB, tungmetaller mm. > Bæredygtige materialer: certificeret træ mm. > Livscyklusvurdering (LCA) Resourceforbrug og affald > Minimering af fossile brændstoffer > Brug af vedvarende energi: solvarme, biomasse, jordvarme, vandkraft, vindenergi mm. > Reducering af drikke- og spildevand > Regnvandshåndtering > Affaldshåndtering og genbrug 11

12 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER ØKONOMI Fremtidssikring Levetidsomkostninger > Arealeffektivitet > Fleksibilitet ift. indretning og udvidelse > Fleksibilitet af vand- og afløbssystem > Konstruktion > Vedligehold > Rengøring > Forsyningsmuligheder TEKNIK Brand Klimaskærmens kvalitet Støj og lydisolering > BR10 krav overholdes > Risiko for skadelig røg fra byggematerialer > Behov for brandventilation, røgdetektorer og automatisk slukningssystem > BR10 Krav overholdes > Velisolerende materialer (lave U-værdier) > Minimering af kuldebroer > Lavt varmetab > Fugtsikring > Lufttæthed (Blowerdoor-test) > Nødvendig solafskærmning > Larm udefra > Støj fra rum til rum og fra etage til etage > Trinlyd > Lyde fra installationer Renhold og vedligehold > Bærende konstruktioner, der kræver vedligehold skal være tilgængelige > Servicekrævende bygningsdele skal være tilgængelige (vinduer, afskærmning mm) > Gulvbelægning > Beskidte zoner ved indgangen > Planløsning med så få hjørner, nicher og søjler som muligt > Møblement der er nem at holde Nedtagning og genanvendelse > Fokus på nedtagning, adskillelse, sortering, genbrug og genanvendelse af bygningens materialer og komponenter > Højst mulig genanvendelseskvalitet 12

13 IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED PÅ FORMEL - KRITERIER PROCES Idé og designfase > Mål og forventninger klarlægges gennem tæt samarbejde mellem arkitekten, kommunen, institutionenes ansatte og børn Integreret design > Et helhedsorieteret resultat, hvor form, funktion og konstruktion spiller sammen, opnåes gennem tæt samarbejde mellem arkitekten og kvalificerede fagfolk Administration og drift > En fornuftig administration og drift af institurionen opnåes gennem tæt samarbejde mellem arkitekten og institutionens pedel samt ansatte Udførelse > Bæredygtig byggeplads gennem minimering af energi- og resourceforbrug > Dokumentation og kvalitetskontrol > Commissioning OMRÅDET Værdier Problemer Interaktion Fare Adgangsforhold Forsyningsmuligheder > Visuel kvalitet > Kulturelle og historiske kvaliteter > Lugtgener > Støjgener > Misvedlighold af nabogrunde og -bygninger > Vigtige forbindelser og færdselsmønstre der bør bevares > Trafik eller andre farlige omgivelser > Afstand til offentlig transport: tog og bus > Afstand til cykelsti > Parkeringsforhold for biler og cykler > Mulighed for fjernvarmetilslutning 13

14 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG INDRETNING + FLEKSIBILITET design: Baukind / foto: Anne Deppe OPBEVARING OG LEGE-PLATEAU I ÉT ark: 70 N Arkitektur / foto: Ivan Brodey NICHER HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE OG VÆRE SIG SELV design: Baukind / foto: Anne Deppe ÅBENHED OG STOR VISUEL OG FYSISK KONTAKT TIL UDENFOR DE PRAKTISKE RUM GØRES INTERESSANTE VIA FARVER OG GRAFIK 14 ark: Hein Architekten / foto: Kurt Hoerbst

15 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG design: Baukind / foto: Anne Deppe SPISEPLADS TIL FROKOST - LEGERUM RESTEN AF DAGEN design: Baukind / foto: Anne Deppe PLATEUER KAN BRUGES TIL FORESTILLNGER OG SIDDEPLADSER - DE ER OGSÅ PRAKTISKE NÅR EN PÆDAGOG SKAL HJÆLPE BØRN I TØJET design: Baukind / foto: Anne Deppe 15

16 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG MATERIALER + SANSER TROLTEKT-LOFT I FARVER OG MØNSTRE - UDSMYKNING DER FORBEDRER AKUSTIKKEN ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: eget foto STÆRKE FARVER OG TRÆ GIVER VARME TIL RUMMET SAMMENHÆNGENDE UDEAREALER OG GENNEMGÅENDE MATERIALER ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 16 KREATIV OPBEVARING

17 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG TRÆBEKLÆDNING PÅ FACADEN - INDBYDENDE OG BÆREDYTIGT UDTRYK NATUREN TAGES MED INDENFOR ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer design: Baukind / foto: Anne Deppe HYGGEKROGE I BLØDE MATERIALER GÅR I ÉT MED GRAFIKKEN PÅ VÆGGENE GRAFISKE ELEMENTER PÅ GULV OG VÆGGE design: Baukind / foto: Anne Deppe ark/foto: Tegnestuen LBB3 17

18 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG BEVÆGELSE + LEG ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther INDRETNING SKAL LÆGGE OP TIL UNDERSØGELSER OG EKSPERIMENTER ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther INDENDØRS KLATREVÆG ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst LET ADGANG TIL GODE UDENDØRS AREALER ark: 70 N Arkitektur / foto: Ivan Brodey INDBYGGET SCENE, DER OPFORDRER TIL SKUESPIL OG DANS INDENDØRS REB ELLER GYNGER 18 design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg

19 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG PUDERUM OG BLØDE MATERIALER DER OPFORDRER TIL LEG PÅ GULVET ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther FORHINDRINGER PÅ VEJEN ark: Dorte Mandrup Arkitekter / foto: Bo Bolther MØBLER DER OPFORDRER TIL AT LEGE OG ARBEJDE SAMMEN design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg 19

20 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG LYS + KIG LAMPER OG FARVER GIVER RUMMENE SÆRPRÆG OG IDENTITET design: Rosan Bosch Studio / foto: Anders Sune Berg OVENLLYS GIVER LYSE RUM ark: Goya Architects / foto: Kurt Hoerbst PLACERING AF VINDUER HENSIGTSMÆSSIGT IFT. UDKIG OG SOLLYS ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 20

21 IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG VINDUER I BØRNEHØJDE VISUEL KONTAKT MELLEM INDE OG UDE ark/foto: Tegnestuen LBB3 GLASVÆGGE AFSKÆRMER FOR STØJ MEN TILLADER KIG ark/foto: Tegnestuen LBB3 KIGHULLER PÅ TVÆRS AF RUMMENE - BÅDE FOR BØRN OG VOKSNE ark: Hein Architekten / foto: Kurt Hoerbst design: Baukind / foto: Anne Deppe 21

22 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG GRØNNE BÆREDYGTIGE TILTAG ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer HØJDBEDE OG BEPLANTNING INTEGRERES PÅ LEGEPLADSEN GRØNT TAG ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer URTEPOTTER SOM DEKORATION FOKUS PÅ MADLAVNING OG SUND KOST ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer 22

23 FREMTIDENS BØRNEHAVE IDÉ-KATALOG TIL BÆREDYGTIGE TILTAG URTE- OG GRØNTSAGSHAVE LÆRER BØRNENE OM BLOMSTER OG PLANTER PÅ NÆRT HOLD design: Baukind / foto: Anne Deppe NATUREN INDDRAGES I ARKITEKTUREN ark: Lendager Arkitekter / foto: Laura Stamer foto: Eget foto TAG OG VÆGGE MED BEPLANTNING - BÅDE UDENDØRS OG INDENDØRS 23

24 FREMTIDENS BØRNEHAVE AFRUNDING CASE SAMMENLÆGNING AF BAKKEHUSENE SFO & BØRNEHAVE Som en lille appetitvækker til det skitseprojekt, der danner ramme for Fremtidens Børnehave er her nedenfor en visualisering og et principsnit, der viser det konceptuelle og formmæssige resultat af projektet. TAGKONSTRUKTION min. 500 mm isolering SOMMERSOLEN STÅR HØJT PÅ HIMMELEN solstrålerne afskærmes vha solfilm på ruderne, så der ikke bliver for varmt om sommeren Ved yderligere interesse i skitseprojektet henvises til A3-rapporten om Fremtidens Børnehave; CASE Sammenlægning af Bakkehusene SFO & Børnehave, der præsenterer hele analyse-, skitserings- og syntesefasen i projektet. VINDUER MED 3-LAGS ENERGIRUDER U-værdi på ca. 0,8 W/m²K MINIMERING AF KULDEBROER hvor bygningsdelene mødes VINTERSOLEN STÅR LAVT PÅ HIMMELEN passiv solvarme ind i huset Hvilerum Ophold BØRNEHAVE Lille gruppe SOKKEL MED MINIMALT LINIETAB VÆGKONSTRUKTION AF TRÆSKELET min. 295 mm isolering TERRÆNDÆK MED GULVVARME 500 mm isolering NYT VINDFANG TIL SFO velisolerede vægge og 3 lags energiruder Forslag 1 Facader Nord & Syd >> Principsnit af energitiltag i den nybyggede børnehave Rasmus & Merete 12. februar 2014 Forslag 1 FacaderForslag Nord &1 Syd Facader Nord & Syd Rasmus & Merete 12. februar 2014 >> View fra gårdrummet af både eksisterende og nyt byggeri 24 Rasmus & Merete 12. februar 2014

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere