: Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)"

Transkript

1 MSDS Version: E03.03 Udgivelsesdato: 14/04/2015 Blend Version: 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : Blanding : Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) : W Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes Anvendelser der frarådes : Cleansing product Cleaning product 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Wynn's Belgium Industriepark-West Sint-Niklaas - Belgium T F Nødtelefon Nødtelefonnummer : BIG: +32(0)14/ PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aerosol 1 Acute Tox. 4 (Dermal) Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 H222;H229 H312 H332 H315 H319 Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF [DSD] hhv. 1999/45/EF [DPD] F+; R12 Xn; R20/21 Xi; R38 Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16 Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 2.2. Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Farlige indholdsstoffer Faresætninger (CLP) : Fare : xylen GHS02 GHS07 : H222 - Yderst brandfarlig aerosol H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller indånding H315 - Forårsager hudirritation 06/07/2015 DA (dansk) 1/9

2 Sikkerhedssætninger (CLP) H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation : P261 - Undgå indånding af damp, spray P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning P102 - Opbevares utilgængeligt for børn P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt P211 - Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C/122 F Forordning om vaske- og rengøringsmidler : Mærkning af indhold:(forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om rengøringsmidler:): Komponent % aromatiske kulbrinter >=30% 2.3. Andre farer PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer 3.1. Stof Ikke relevant 3.2. Blanding Navn Produktidentifikator % w Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF xylen (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Propan (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Acetone (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) R10 Xn; R20/21 Xi; R F+; R F; R11 Xi; R36 R66 R67 2-butoxyethanol (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) ,5-5 Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser xylen (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) (C >= 12,5) Xn;R20/21 Navn Produktidentifikator % w Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] xylen (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Propan (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Acetone (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) butoxyethanol (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H Flam. Gas 1, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 2,5-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 06/07/2015 DA (dansk) 2/9

3 Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp generelt Førstehjælp efter indånding Førstehjælp efter hudkontakt Førstehjælp efter øjenkontakt Førstehjælp efter indtagelse : Kontroller de vitale funktioner. Hold den tilskadekomne i ro i halvtsiddende stilling. Ved bevidstløshed: sørg for frie luftveje. Ved åndedrætsstop: giv kunstigt åndedræt eller ilt. Ved hjertestop: iværksæt genoplivning. Person i chock: på ryggen med benene hævet. Opkastning: forebyg kvælning/aspirationspneumoni. Hold den tilskadekomne under konstant overvågning. Giv psykologisk bistand. Forebyg afkøling ved at tildække den tilskadekomne (må ikke varmes op). Hold den tilskadekomne i ro, undgå fysiske anstrengelser. Søg eventuelt lægehjælp. : Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Søg lægehjælp ved ubehag. : Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Da det er en spray kan emballage er det højst usandsynligt, at store mængder vil blive slugt Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer/skader Symptomer/skader efter indånding Symptomer/skader efter hudkontakt Symptomer/skader efter øjenkontakt Symptomer/skader efter indtagelse Kroniske symptomer : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. : Nedsættelse af centralnervesystemets funktioner, hovedpine, svimmelhed, døsighed, tab af koordinationsevne. Kvalme. Kan forårsage irritation af luftvejene. : Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage dermatitis og affedtning. Tør hud. Rødlig hudfarve. Hævet hud. : Forårsager alvorlig øjenirritation. : Risiko for lungebetændelse. Risiko for lungeødem. : Overdreven eksponering for dampene kan forårsage hovedpine Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Vandspray. AFFF-skum. ABC-pulver. : Brug ikke en kraftig vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfare 5.3. Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsinstruktioner Beskyttelse under brandslukning PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld : Yderst brandfarlig aerosol. Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning. : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Fysisk eksplosionsfare: sluk/køl fra dækning. : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer : Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. beskyttelsestøj. Ved stor lækage/i aflukket rum: trykluftapparat. : Afmærk fareområdet. Afspær døre og vinduer i omkringliggende bygninger. Spær lavere liggende områder af. Sluk for motorerne og forbyd rygning. Ingen åben ild eller gnister, og rygning ikke tilladt. Ved brænd/varme: sørg for at have vinden i ryggen. Anvend gnistfri og eksplosionssikre apparater og belysning. Ved større udslip eller i lukket rum: overvej evakuering. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. 06/07/2015 DA (dansk) 3/9

4 For indsatspersonel Nødprocedurer : Udluft området Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til miljøet. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Til tilbageholdelse Rengøringsprocedurer 6.4. Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring : Udslip opsamles Forholdsregler for sikker håndtering Yderligere farer under behandlingen Forholdsregler for sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Små mængder af væskespild: ppsamles i ikke-brændbart absorberende materiale og beholdere til bortskaffelse. Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere. Renses med detergenter. Undgå opløsningsmidler. Efter arbejdet gøres tøj og materiale rent. : Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. : Overholder lovgivningen. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Anvend gnistfri og eksplosionssikre apparater og belysning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. : Benyt god personlig hygiejne praksis. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lagerbetingelser Lagertemperatur : 45 C Varme og antændelseskilder Forbud mod blandet opbevaring Opbevaringssted Særlige forskrifter for emballagen Emballagematerialer 7.3. Særlige anvendelser Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger. : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C/122 F. : Må ikke komme i berøring med antændingsanordning - Rygning forbudt. : Holdes væk fra stærke syrer og stærke oxidationsmidler. : Brandsikkert lokale. Overholder lovgivningen. Beskyttes mod stærk varme og direkte sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Ventilation i gulvhøjde. : Overholder lovgivningen. korrekt etiketteret (korrekt mærket). : Trykgasbeholdere (aerosolbeholdere). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm EU Noter Xyleen EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm Belgien Grænseværdi (mg/m³) 221 mg/m³ Belgien Grænseværdi (ppm) 50 ppm Belgien Kort tidsværdi (mg/m³) 442 mg/m³ Belgien Kort tidsværdi (ppm) 100 ppm Belgien Bemærkning (BE) D Storbritannien WEL STEL (ppm) 100 ppm 06/07/2015 DA (dansk) 4/9

5 Propan ( ) Belgien Grænseværdi (ppm) 1000 ppm Acetone ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 500 ppm Belgien Grænseværdi (mg/m³) 1210 mg/m³ Belgien Grænseværdi (ppm) 500 ppm Belgien Kort tidsværdi (mg/m³) 2420 mg/m³ Belgien Kort tidsværdi (ppm) 1000 ppm 2-butoxyethanol ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm Belgien Grænseværdi (mg/m³) 98 mg/m³ Belgien Grænseværdi (ppm) 20 ppm Belgien Kort tidsværdi (mg/m³) 246 mg/m³ Belgien Kort tidsværdi (ppm) 50 ppm Belgien Bemærkning (BE) D Holland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 100 mg/m³ Holland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 20 ppm Holland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 246 mg/m³ Holland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 50 ppm 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Personlige værnemidler : Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af ethvert sted, hvor eksponering kan forekomme. Kræver ingen specifikke eller særlige tekniske foranstaltninger. : Beskyttelsesbeklædning. Handsker. Sikkerhedsbriller. Beskyttelse af hænder Andre oplysninger : Polyvinylalkohol (PVA). Nitrilgummi. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre kvalitetskendemærker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Gennemtrængningstiden skal kontrolleres med handskeproducenten. : Handskematerialets tykkelse >0.1 mm. Gennembrudstid: >30'. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Udseende Farve Lugt Lugtgrænse ph : Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) brydningsindeks : Smeltepunkt Frysepunkt : Væske : Aerosol. : Karakteristisk. Kogepunkt : 56,5-173 C Flammepunkt : < 0 C Selvantændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Antændelighed (fast stof, gas) Damptryk 06/07/2015 DA (dansk) 5/9

6 Relativ damptæthed ved 20 C Relativ massefylde C : 856,5 20 C Opløselighed Log Pow Log Kow Viskositet, C Viskositet, C Viskositet : Viskositet Index : Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Eksplosionsgrænser : Delvis opløseligt Andre oplysninger Andre farer : Fysiske og kemiske egenskaber af det aktive materiale uden drivmiddel. De fysiske og kemiske data i dette afsnit er typiske værdier for dette produkt og er ikke tænkt som produktspecifikationer. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist Forhold, der skal undgås Holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Opbevares adskilt fra stærke syrer og stærke oxidationsmidler Uforenelige materialer Farlige nedbrydningsprodukter Ved forbrænding: udvikling af skadelige/irriterende gasser/dampe. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) ATE CLP (hud) ATE CLP (gasser) ATE CLP (hud) ATE CLP (støv, tåge) 2-butoxyethanol ( ) ATE CLP (oral) ATE CLP (hud) ATE CLP (støv, tåge) Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenitet Kræftfremkaldende egenskaber : Hud: Farlig ved hudkontakt. Indånding:gas: Farlig ved indånding. 1762,821 mg/kg kropsvægt 4500,000 ppmv/4h 1100,000 mg/kg kropsvægt 1,500 mg/l/4 timer 500,000 mg/kg kropsvægt 1100,000 mg/kg kropsvægt 1,500 mg/l/4 timer : Forårsager hudirritation. : Forårsager alvorlig øjenirritation. Toksicitet ved gentagen dosering 06/07/2015 DA (dansk) 6/9

7 Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) Aspirationsfare Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økologi - generelt : Kan have en bedøvende virkning ved høje koncentrationer Persistens og nedbrydelighed Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Photolysis in the air. Bioakkumuleringspotentiale Low potential for bioaccumulation (BCF < 500) Mobilitet i jord Økologi - jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-nummer UN-nr. (ADR) : 1950 May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation. : Beholder under try. Må ikke punkteres eller brændes, selv efter brug. Bortskaffes til godkendt behandlingssted UN Officiel godsbetegnelse Korrekt transportbetegnelse (ADR) Beskrivelse i transportdokument (ADR) : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D) Transportfareklasse(r) Klasse (ADR) : 2 Subsidiær risiko (IMDG) : 2.1 Subsidiær risiko (IATA) : 2.1 Faresedler (ADR) : /07/2015 DA (dansk) 7/9

8 14.4. Emballagegruppe Ikke relevant Miljøfarer Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige Særlige forsigtighedsregler for brugeren Vejtransport Klassificeringskode (ADR) : 5F Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 Transportkategori (ADR) : 2 Tunnelrestriktionskode (ADR) : D Begrænsede mængder (ADR) : 1l Søfart EmS-nr. (1) : F-D, S-U Luftfart Instruktion "cargo" (ICAO) : 203 Instruction "passenger" (ICAO) : 203/Y Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Ikke relevant PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) er ikke på REACH-kandidatlisten Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH Nationale regler Fareklasse for vand (WGK) : 2 - skadeligt for vand Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), Kategori 4 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) Akut toksicitet (indånding:gas) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), Kategori 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 Flam. Gas 1 Brandfarlige gasser, Kategori 1 Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brandfarlige væsker, Kategori 3 Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, Kategori 2 STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering, Kategori 3, narkose H220 Yderst brandfarlig gas H222 Yderst brandfarlig aerosol H225 Meget brandfarlig væske og damp H226 Brandfarlig væske og damp 06/07/2015 DA (dansk) 8/9

9 H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning H302 Farlig ved indtagelse H312 Farlig ved hudkontakt H315 Forårsager hudirritation H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H332 Farlig ved indånding H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed R10 Brandfarlig R11 Meget brandfarlig R12 Yderst brandfarlig R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse R36 Irriterer øjnene R36/38 Irriterer øjnene og huden R38 Irriterer huden R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed F Meget brandfarlig F+ Yderst brandfarlig Xi Lokalirriterende Xn Sundhedsskadelig Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab 06/07/2015 DA (dansk) 9/9