Posjedovni list : 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posjedovni list : 19"

Transkript

1 Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees Ор}јnа: VISEGRAD Posjedovni list : 19 Katastarski srez Vi{egrad Katastarska ор}јnа Vardi{te Соmрutег: SAR-INVENT5 ID: 12 Date: Katbr. Posjedni DIO SV 5458 DR.SV.SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU В 1/1 D BEOGRAD ОјО Blok ОзnЬ Podb Вгрl Brsk Naziv рагсеl О 8 36 VARDI[TE О 8 36 VARDI[TE О 8 36 VARDI[TE О 8 36 VARDI[TE О 8 36 VARDI[TE Kultura Кlаза Povr{lna Вг.ргот. Ost.neplodno zem. О Pa{njak Ost.neplodno zem. О 4937 Ost.neplodno zem. О Ost.neplodno zem. О 2440 'ov. Ukupno: Page f о' f

2 " Република Српска I)епубличка управа за геодетске и имовинско-правне послове Баља Лука ПОДРУЧНАЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД ОПШТИНа: Катастарски срез: Катастарска ОПШТИНа: Број: Датум: ВИШЕГРАД ВИШЕГРАД в АРДИШТЕ / На основу ЧЛана 10. став 1. ЗаКОНа О ОДрЖавању премјера и катастра земљишт<i ("Службепи гласник Републике Српске", број 19/96), на захтјев ОХР издаје се из ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ - ИЗВОД број: 18/3.. сјј &j8d:а~ iiшжу I>'~OK Бв,,' ""вцеле ПЛIIН 'СНОВН по.бпо СКИlЩ !{ З(>.. 2 н Јп З!{ 1 2, Јп 'С'.....'.... "'... Поте.: КШIСII ПОВРШННII ПРНХОД Кv,-'ТVПII ВАРДИШТЕ м А 2 ливада --- ~, ВАРДИШТЕ остала неплодна 'земљишт(l 571Н.00. СП Ппипне Н ВАРДИШТЕ 4/ 2005 ливада Ф+~ f ' складиште lн ' R(>.00 1:'> М.О1' :-г- ПРllм.iедб.. "--"'- Накнада је ослобођена на основу ЧЛаНа 7. Закона о накпадама За коришћење података премјера и ката(.,"тра некретнина и вршење услуга у области премјера и катастра некретнина (" Службе нн гласник РС", бр, 19/96), (' ' i Страна 1

3 Република Српска Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове БаљаЛука ПОДРУЧНАЈЕДИНИЦА ВИIUЕI'РАД ОПШТИНа: К<ПаСТарСКИ срез: КаТаСТаРСКа ОПШТИНа: Број: ДаТУМ: ВИШЕГРАД ВИШЕГРАД В АРДИШТЕ / На ОСНОВУ ЧЛаНа 10. став 1. ЗаКОНа о одржавању премјера И КаТасТра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 19/96), на захтјев издаје се ОХР из, ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ - ИЗВ()Д број: 405/2 Примједба Накнада је ослобођена На основу ЧЛана 7. Закона о накющама за коришћење ПОДаТаКа премјера и катастра некретнина и вршење УСЛУГа У области премјера и Катастра некретнина ("Службени гласник РС, бр ). Шеф подручне једииице: ~ _=_=- с-- -Ј Страна 1

4 Република Српска Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове БањаЛука ПОДРУЧНАЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД Општина: Катастарски срез: Катастарска општина: Број: Датум: ВИШЕГРАД ВИШЕГРАД В АРДИШТЕ На основу члана 10. став 1. Закона о одржавању премјера и Ю:lТi:lстра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 19/96), на захтјев издаје се ОХР из, ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ - ПРЕПИС број: 19/2 Накнада је ослобоljена на основу члана 7. Закона о накнадама за корншhење података премјера и катастра некретнина и вршење услуга у области пре~,' ~P.~~~, ~acтpa некретнина ("Службени гласник РС", бр. 19/96). А,': C.:i. :;"', {~.,"". "~ "-. '/., ~. ~":.>',,",.,.\ Ili подручне јединнце: L-... Страна 1

5 ,;>-/r f./ ~.' ~ ~ ~ :I: '. Н!.~ <с о "ОХ с:; '"!It% y",~... )./103...!--.. ) / V u " /098 аграда " '", " ' Ш9,[,,Ј,.",11 /274 ',' ',' /270 Г (.)~,.*,./ ''"A~;'k7 ДОЊЕ ВАРДИШ ТЕ t-,,~9~~' ~~,~f:"" -~ ~ /~ ~~~~ ' ""/ ~~~~=,==,-:o--~j~':'~~~/ '5- ~~'ffii~~ _==.=~'_~ ~""","~_ J'f\'\'>Y/~Y'!'~; џц/' '".. // - '.,I~,,~ \,~'y255/.'~'\'/ /"'~ ~/JJ62/2 ЈЈ43/2 / /!4<r-р9Јl!" М ~,. ~~g "'#~' ~), :I65 ~. ~. ;f;:~~ ;у ~~ ~\/",<y~ П О Ш5/, ~~ ~~r>/? џ# џ" / )\ t ///09/311 >', У /)1'-"?л</ //'"" у, 11,;;-) /'" '._ \,,,{W / -~V ~y.//, "~. то "А о, ~.:::::::::~7%"~~~~;:~~~~ ~ d /,,-._.~L-._"- '.._ \ /. ~~V/~); :.i2.~ г t /Ц') /-' =-=- '"".~OOO,r.,y/~ о ~W'\\~/" ~" /47 -/" ~W ~ ти ~~ ~~ \~, \."у /.~ /"" \fr \ // /';!... ijt;jfb/ :.я;!:г-.,,/,\~~/' \109/2 ~ ~~ 5У,-!'48,,~,"!'/~ '''',~ Љ Е /л~"'''''_-''--7/ 'A~fJY у/ '/Ј// /џп.;fi:t!' '1fP1; \1, y:;!,0"':fl>' ",''''' "52/2 / --_.-'\ """ { ;/,,, //',," /; Iii <>5!:i ". Z,/ /4<1\ // /' \ \ \ ' \ \ ~ f!4~./;) ~~~/)"6 ij~ У ~ ш//,' /4Ј/' џ,. /Ј, 1"'1 /11 r {f/' / \//09/';/4'/. R '\ - " l '1', / ';:/ "" ///"/ /' // / ~ ~ \ / /Ј45 "," ' 'fi,ј! ;?: ~ (\1 /. ~/_~,"""~~ ' ~ / ;- 17 di \, (о/,%:?, // / f /./,. / /}'У, ~ '()//, /;. n~"'д~" ~." A/-;;:;:;"-:<>'-:<:"Oo"~;//~ ~ _~~':d1:~\ /r---::/~" ЈР. 4" (247 <'" л- \1 :$1;'. <)<~ /~Ж ' \Ј,Ј;џ т5/, _~--y,/"i'/////\ " ",/, ///,,.--./ '''' _. ; '",," L " "1 "" i\ П75 '2'5/2 П7б,~,';..'o(2'4//,/",,v~- I s:. / / N "., I "Нб!, \ /' ",,:< ј/ј у-'-,./ 1_//' / //., 1364",,/ V : џщ, 1 <;IV;Iif.LY' I / / _', 1'fЗ)I9. " ""/2 / / Г'/ '~ '. ",_/с." '-. Б А т К о в и Ц А I!! ~_ i " - ~\ \, \, '95«.. ~~~\\", \, ~/// //"/ ",,\ ',,' ;,' Шб ~_-~----'",.\ ".,' " ",.-,. 1 / //// ' /" ';,Л9 / '/'" /Ј ---- / / / \' I I /' /"1 " " " ~ ~ ''е. ~ L... Ф 3 s т

6 +, \ ~ \ \ \ "'.,." о о /,.,\ i i i / i\;!ji Ј

7 Ј( о. ДA~4 нш1f lj()~ 3 u <P/f-Ј> (~, i ", ':." i,\, 1.;., г Ј. / \'"', ',,',,' rn.)( );'! "\ ~,'!lл i!c'c; C-Ј7гf"У 11I'e~JejO_,,»,' \}.' F'.'. ', v \ ' /:'1 2~3,' з.l;" _,,; ;/З~/,.1/;/2.' 2г9/ /о".2.27/'?,' ~e.:j/:7. 30, з!1i I JI/r;.<4; LHjs/ 22~/b,.?/-Г/.Ј, j1/d'j~/,шlz /..:;f5k, 2Ј'Ј/г i -ff:f/p,'.2ј?,' 42G~' L,'С17lЛ;; 114,Рut;:ЛЕ }::oji2 &1пВАРАЈР,,<:џ /1J:7tf/ -1{ rr.1iej /ltjt) ;1,-tlo&or 17rEHJE (>-4 су 17A/Y.? tz:/1e Gm. ~oг /1;:Jt37-/JEP/.J ~ /:у 2г/2,' ~ '2#;21" "v.tд,., 17/7/ 37/2,' ~o~ / d.t4/(/' 21'1/2,' Ј'3/2- < 1209 с'.-{и о ГО,

8 200/:1 ;' 1;0.Ј)/ ;1tJ!}/1- ј' Itfoj1;' ~/tj /<?/' ~(oj~' I:J'~ ~/ ' l!l~' I~ul'f l' I'iJ/~ ~' гo~/l I

9 80SNA I HERCEGOVINA REPU8LlКA SRPSКA OSNOVNI SUD VISEGRAD ZEMUISNOKNJIZNI UREDlКANCELARIJA Polititka opcina/op~tina: Katastarska opcina/op~tina: VI~EGRAD SP _ VARDI~ТE Zemljisnoknjitni izvadak А Рорјапј list f!i 91-(;. Д-f - (~) ryl/!t~, NAR i RZ 8ROJ: ZK ulozak: 61 Rbr Вгој zemljista OZNAKA NEKRETNINA (parcele) /1 neplodno; /1 livada Sjerak: Livada Neplodno _ /1 pasnjak Njivica; Pasnjak /1 livada ВгЈје9; /2 vrt za kueom; /1 пјјуа Вгјје9; огапјса Diljka; Livada Vrt Njiva...-оо 46 ОгапЈса /2 neplodno пјјујса; /3 зuта Njivica; /2 pasnjak ВгЈје9; 80 _ Neplodno Suma Pasnjak._ Poyгsina Primjedba ha а т" iz ZK uloska Ьгој 20 КО._- VardiSte iz ZK uloska ЬГОј 20 КО iz ZK uloska Ьгој 20 КО iz ZK uloska Ьгој 20 КО g. iz ZK uloska Ьгој 20 КО iz ZK uloska Ьгој 20 КО _ iz ZK uloska Ьгој 20 КО._ iz ZK uloska Ьгој 20 КО g. iz ZK ulозkа Ьroј 20 КО _ oo8.g. iz ZK uloska Ьгој 20 КО ~JiOsnovni sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni uredlkancelarija Zvjezdica pored Ьгоја рагсеlе zna~i da је plombirana, јј. postoji zahtjevl-i vezan za tu рагсеlи. Strana 1 od 4

10 /2 livada Sjerak; Livada ---оо iz ZK ulозkа Ьгој 20 КО /4 зита Njivica; $ита -оо iz ZK uloska Ьгој 20 КО /5 зumа Njivica; Suma Pгeuzeto dana iz ZK uloska Ьгој 20 КО /2 пјјуа Brije9; Njiva iz ZK uloska ЬГОј 20 КО /3 livada Вгјје9: Livada -оо iz ZK ulозkа Ьгој 20 КО /4 livada Brije9; Livada iz ZK uloska Ьгој 20 КО /5 livada ВгЈје9; Livada iz ZK uloska Ьгој 20 КО /6 neplodno put; Neplodno (put) g. iz ZK uloska Ьгој 20 КО в Vlasni6ki list Rbr UPISI 1. Udio: 1/6 Tip:vlasnistvo MASAL (SAМUlL) BLAGOJE, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: пи" Pr.4.oktobra 1920 Dn-569/20 N.O.uruCbene isprave ddo.vise9rad 31.јапиага 1920 Os-177/19, uknjizuje se ргауо vlasnistva па nekretnine u А' u Primiedba Dana godine preuzeto iz ZК.иl.bГ.20.KO Vaгdiste korist: mldb.blagoia Masala sina Ватијlоуа iz Vardista sa 1/6 2. Udio: 1/6 Tip:vlasnistvo МASAL (SAMUIL) MILOS, Adresa: VARDISTE; Pr.4.oktobra 1920 Dn N.O.uruCbene isprave ddo.visegrad З1.јапuага 1920 Os-177/19, uknjizuje se ргауо vlasnistva па nekretnine u АI u Dana dine preuzeto iz ZKul.br.20.KO koгist: mldb.milosa Masala sina Ватџilоуа iz Vardista sa 1/6 4. Udio: 1130 Tip:vlasnistvo МASAL г.zekovic (Х) NERANDZA, Adresa: VARDISTE; РГ Dn-791/67 N.O.rjesenja Vise9rad , uknjizuje se ргауо svojine па 1/6 u А Bote Masala u korist: Dana godine preuzeto iz ZKul.br.20.KO Nerandze Masal r.zekovic iz Vardista sa 1130 озnovnј sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni uredlkancelarija 058/ Zvjezdica pored ЬГОја рагсеlе znaci da је plomblrana, tj. postoji zahqev/-i vezan za tu parcelu. Strana 2 оо 4

11 5. Udio: 2115 Tip:vJasnistvo MASAL (8020) MARJNKO, Adresa: VARDJSTE; ЈМВ: nuji РГ Dn-791/67 N.o.~esenja Visegrad , uknji1uje эе ргауо ЭУОјјпе па 1/6 u А 801е МаэаЈа u korist: Marinka Маэаlа BoiinoQ iz Vardista за 2/15 6. Udio: 1/16 Tip:vlasnistvo JOVIGJC (JELJSIJE) JELA, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: nujj РГ Dп-285П8 Н.О.гјеЗепја Visegrad Ьгој 0-30П8, uknjizuje эе ргауо эуојјпе па 1/4 u А Јоујсјса ЈеliЭјја u korist. Јеlе Јоујсјс ЈеЈјэНеуе iz Vardista эа 1/16 7. Udio: 1/16 Tip:vJasnistvo JOVICJC (JELISIJE) ANDRIJA, Adresa: VARDlSTE; Dana godine preuzeto iz ZK.ul.br.20.KO Оапа godine preuzeto iz ZK.ul.br.20.KO Dana godine preuzeto iz zк.ul.ьг.20.ко 8. РГ Dп-285П8 N.O.rjeSenja Visegrad Ьгој 0-30П8, uknjizuje эе ргауо ЭУОјјпе па 1/4 u А Јоујсјса Јеlјэјја u korist. mldb.andrije Јоујсјса Jelisijevog iz Vardista эа 1/16 Udio: 1/16 Tip:vJasnistvo JOVICIC (JELISIJE) NEDELJКO, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: nuji Dana godine preuzeto iz ZK.ul.br.20.KO РГ Dп-285П8 N.o.~esenja Visegrad Ьгој 0-30П8, uknji.zuje эе ргауо ЭУОјјпе па 1/4 u А Јоујсјса ЈеЈјэјја u korist. mldb.nedelika Јоујсјса JelisiievoQ iz Vardista эа 1/16 9. Udio: 114 Тip:vlasnistvo JOVlGIC (JELISIJE) JELA, Adresa: VARDISTE; РГ Dn-80/86 N.O.ugovora о poklonu dto.visegrad uknji1uje эе ргауо ЭУОјјпе па 1/16 nekretnina u А Мiliпе ЈоујсЈс г. Resemic u korist. Јеlе Јоујас ЈеЈЈэЈјеуе iz Vardista эа 1/4 10. Udio: 1/4 Tip:vlasnistvo JOVICIC (JELISIJE) ANDRIJA, Adresa: VARDISTE; ЈМ8: null РГ Dn-80/86 N.O.ugovora о poklonu dto.visegrad uknjizuje эе ргауо ЭУОјјпе па 1/16 nekretnina u А МЈlјпе Јоујсјс г. Resemic u korist. Andriie Јоујсјса ЈеlјэНеуо!:! iz Vardista эа 1/4 11. Udio: 1/4 Tip:vlasnistvo JOVlCIC (JElJSIJE) NEDElJKO, Adresa: VARDISTE; РГ Dn-80/86 N.O.ugovora о poklonu dto.visegrad uknjizuje se ргауо ЭУОјјпе па 1/16 nekretnina u А МјlЈпе Јоујсјс г. Rезеmiс u korist. Nedeljka ЈоујСјса ЈеlЈэЈјеуоо iz Vardista эа 1/4 Оапа godine preuzeto iz ZК.ul.br.20.KO Оапа godine preuzeto iz zк.ul.ьг.20.ко Оапа godine preuzeto iz zк.ul.ьг.20.ко Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija 058/ * Zvjezdica poгed Ьгоја рагсеlе znati da је plombirana, ~. postoji zahtjev/-i vezan za tu рагсеlи. Strana 3 od 4

12 12. Udio: 1120 Tip:vlasnistvo JOVICIC (MARINKO) RADOVAN, Adresa: CACAK,UI.17 sprat 10 Beljina; ЈМВ: Pr god. Ьгој DN Na osnovu гјезепја osnovnog suda u Visegradu Ьгој 0-182/05 od god., uknjiiuje se ргауо svojine u kolonu upisi u В listu,na nekretninama Јоујсјс Marinka sina Andrije u korist: Radovana Јоујёјса sin Marinka iz CaCka sa 1/ Udio: 1/20 Tip:vlasnistvo PAVLOVlC rod.jovicic (МARINKO) МОА, Adгesa: LALINCI LJIG; Pr god. Ьгој DN Na osnovu гјезепја osnovnog suda u Visegradu Ьгој 0-182/05 od god., uknjiiuje se ргауо svojine u kolonu upisi u В listu,na nekretninama Јоујас Marinka sina Andrije u korist: Rade Pavlovic год. ЈоујёјС kci Marinka iz Liiga sa Udio: 1120 Tip:vlaSnistvo JOVICIC (MARINKO) PETAR, Adresa: VARDISTE: Pr god. Ьгој DN Na osnovu гјезепја osnovnog suda u Visegradu Ьгој od god., uknjizuje se ргауо svojine u kolonu upisi u В listu,na nekretninama Јоујёјс Marinka зјпа Andrije u korist: Petra Јоујсјса зјп Marinka iz Vardista sa 1/ Udio: 1/20 Tip:vlasnistvo NOVAКOVIC rod.jovicic (MARINKO) RADINA, Adresa: BEOGRAD,ul.Proelterske Solidaгnosti Ьг.35/18; Рг О.2008.god. Ьгој DN Na osnovu гјезепја osnovnog suda u ViSegradu Ьгој 0-182/05 od god., uknjiiuje se ргауо svojine u kolonu upisi u В listu,na nekгetninama Јоујсјс Marinka sina Andrije u korist: Radine Novakovic год. Јоујсјс kci Marinka iz Beoarada за 1/ Udio: 1/20 Tip:vlasnistvo JOVICIC (МARINKO) PAVLE, Adгesa: VARDISTE; Pr god. Ьгој DN Na osnovu гјезепја osnovnog suda u Visegradu Ьгој od god., uknjizuje se ргауо svojine u kolonu upisi u В listu,na nekretninama Јоујас Marinka sina Andrije u korist: Pavla Јоујёјса sina Marinka iz Vardista sa 1/20 с Teretni list Rbr UPISI Iznos (КМ) Primiedba 1. пета tereta Prezeto dana g. iz ZK uloska Ьгој 20 КО Osnovni зис! u Visegradu, Zemljisnoknjizni uredlкancelarija Zvjezdica poгed Ьroја parcele zna~i clа је plombirana, q. розtoјј zаhцеv/ i vezan za {и parcelu. Strana4 оcl 4

13 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIКA SRPSКA OSNOVNI SUD VISEGRAD ZEMLJISNOKNJIZNI URED/КANCELARIJA Politicka op6ina/op~tina: Katastarska op6ina/op~tina: VISEGRAD ЗР _VARDISТE ZemljiAnoknjizni izvadak (('?1.-, о -,~q. ~ ~::.. cii i <? NAR i RZ BROJ: ZK ulozak: 55 А Popisni list Rbr B.roj!zemljiSta OZNAKA NEKRETNINA (рагсеlе) pasnjak Podkucnica; Pasnjak /1 огапјса Dolnje polje; Огапјса огапјса Podkucnica; Огапјса /1 огапјса Podkucnica; Огапјса ОО /2 pasnjak Рodkuспiса; Раsпјаk /3 vrt Podkucnica; Vrt.. о /4 kuciste аа dvoristem i kueom k. Ьг. 41; _ ОО 50 kuciste аа dvoristem i kucom /2 Donje polje; Polje --оо Povrsina Pti!"rljedba ha а m g. izzk uloska Ьгој 12 КО _ g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО 0-" g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО ОО g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО ОО Preuzeto dапа g. iz ZK uloska Ьroј 12 КО g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО uloska Ьгој 12 КО g. iz ZK g. iz ZK uloska Ьroј 12 КО I Rbrl в VlasniCki list UPISI Primjedba Osnovni sud u Visegradu, Zеmlјisпоknјizпi uredll<ancelarija Zvjezdica pored ЬГОја parcele zna~i da је plombirana, tj. postoji zahljevl i vezan za tu parcelu. Strana 1 od 2

14 1. Udio: 1/6 Tip:vlasni~tvo g. iz ZK KNEZEVIC r.bozovic (Х) MARA, Adresa: VAROISTE; Pr.28.marta 1923 Оп-363/23 N.О.uгuёЬепе isprave ddo.vi~egrad 26.decembra 1922 Os-24/22, uknjizuje se pravo vlasni~tva па 1/2 nekretnina u АI Rada Bozovica u korist. Маге г. Boz.ovic - Penezic udate za Todora Knezevica iz Vardista sa 1/6 ulo~ka Ьгој 12 КО Vardi~te 2. Udio: 1/2 Tip:vlasnistvo BOZOVIC (fюrf>е) TOMISLAV, Adresa: VAROISTE; g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО РГ Оп-1П2 N.o.~e~enja Vi~egrad О ЬГОј: 38П1, uknjizuje se pravo svojine па 5/6 u А f>ortra Bozovica u korist: Tomislava Bozovica D.f>orda iz Vardista за 1/2 3. Udio: 1/6 Tip:vlasni~tvo g. iz ZK SUJIC r.вozovic (Х) LJUBICA, Adresa: STUBLINE; uloska Ьгој 12 КО РГ Оп-1/72 N.o.~eSenja Vi~egrad О ЬГОј: Liublce ВиНе r.botovic iz StubIina за 1/6 38П1, uknjizuje зе pravo svojine па 5/6 u А f>ortra Bozovica u korist: 4. Udio: 1/6 Tip:vlasnistvo g. iz ZK STUPIC r.bozovic (Х) JANJA, Adresa: SARAJEVO; uloska Ьгој 12 КО РГ Оп-1 П2 N.o.~eSenja Visegrad О Ьгој: 38П1, uknjizuje se pravo svojine па 5/6 u А f>ortra Bozovica u korist: Јапје Stupic r.bozovie iz Вагајеуа за 1/6 с Тегеtnј list Vardi~te Rbr UPr:SI I2:nos (КМ) Рптј~Ьа 1. nema tereta g. iz ZK uloska Ьгој 12 КО Potpis геfeге~а:,_---јс~а,---/_~_/ _/_/_/_._f Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/кancelarija Zvjezdica pored ЬroЈа parcele znat:i da је рlотыгапа, Ч. postoji zah~ev/-i vezan za tu parcelu. Strana 2 od 2

15 BOSNA I HERCEGOVINA RI::PUBLIКA SRPSКA OSNOVNI SUD VISEGRAD ZEMLJISNOKNJIL:NI UREDlКANCELARIJA Роlitiёkа opcina/opstina: VI$EGRAD Katastarska opcina!opstina: SP _ VARDI$ТE ( (? (-- С - 7{-t--->( (" 12/ј (1 NAR ј RZ BROJ: _--,-_ ZK ulozak: 48 Zemljisnoknjizni izvadak А Popisni list Rbr В(ој zemljlsta OZNAKA NEKRETNINA (рагсеlе) РоугsЈпа ha а т' Primjedba 1. 1/2.f:eljeznlёka pruga; Zeljezniёka pruga Zeljezniёka pruga neplodno; Zeljezniёka pruga neplodno З. 224/4.f:eljeznicka pruga; Zeljeznicka pruga pjeskulja; Pjeskulja pjeskulja; Pjeskulja.. оо ОО f:eljeznicka рги9а neplodno; Zeljeznicka pгuga neplodno /2.f:eljeznicka pruga; Zeljezniёka pruga /2 zeljeznicka pruga; Zeljeznicka pruga f:eljeznicka pruga; Zeljezniёka pruga --- ЗО ОО pasnjak; Pasnjak g. iz ZK uloska iskaz 11 КО g. iz ZK uloska iskaz 11 КО 40 5З iz ZK uloska iskaz 11 КО g. iz ZK uloska iskaz 11 КО ---оо 45 ОО g. iz ZK uloska iskaz " КО g. iz ZK uloska iskaz 11 КО iz ZK uloska iskaz 11 КО I g. iz ZK иlозkз iskaz 11 КО ОО g. iz ZK uloska iskaz I1 КО g. iz ZK иlозkз iskaz " КО Osnovni sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni ured/кancelarija Zvjezdica pored ЬГОја parcele znaci da је plombirana. q. роэtoј! zahtjev/-i vezan za Ји parcelu. вјгапа 1 od 2

16 zeljeznicka pгuga neplodno; оо ZeljezniCka pruga neplodno оо g. iz ZK uloska iskaz 11 КО /4 zeljeznicka pruga neplodno; Zeljeznicka pruga neplodno g. iz ZK uloska iskaz 11 КО neplodno zeljeznicka pruga; оо оо ZeljezniCka pruga neplodno оо g. iz ZK uloska iskaz 11 КО /5 neplodno put; оо Neplodno (put) 23 оо g. iz ZK uloska iskaz 11 КО П zeljeznicka pruga neplodno; оо ZeljezniCka pruga neplodno оо g. iz ZK uloska iskaz 11 КО /8 zeljeznicka pruga neplodno; Zeljeznicka pruga neplodno g. iz ZK uloska iskaz 11 КО -оо zeljeznicka pruga neplodno; ZeljezniCka pruga neplodno g. iz ZK uloska iskaz 11 КО /10 zeljeznicka pruga neplodno; ZeljezniCka pruga neplodno g. iz ZK uloska iskaz 11 КО /11 zeljeznicka pruga neplodno; ZeljezniCka pruga neplodno g. iz ZK uloska iskaz 11 КО.. оо 01 оо ZK /12 zeljeznicka pruga neplodno; оо ZeljezniCka pruga neplodno g. iz uloska iskaz 11 КО zeljeznicka pгuga neplodno; ОО ZeljezniCka pruga neplodno ОО iz ZK uloska јзkзz 11 КО zeljeznicka pruga neplodno; оо Zеlјеzпiсkз pruga neplodno оо g. iz ZK uloska iskaz 11 КО с Teretni list UPISI Iznos (КМ) I Pfimjedba Nema tereta. Оэпоупј sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/кancelarija Zvjezdica pored Ьroја parcele znaa da је plombirana, јј. postoji zahtjev/-i vezan za tu parcelu. Зtrзпа 2 od 2

17 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIКA SRPSКA OSNOVNI SUD VISEGRAD ZEML.ItSNOKNJIZNI UREDlКANCELARIJA Politicka opcina/opstina: VI$EGRAD Katastarska opcina/opstina: SP _ VARDI$TE Zernljisnoknjizni izvadak А Popisni list 01f..,()~fL~OO 'L11G NAR ј RZ BROJ: _. ZK ulozak: 147 Rbr ВгоЈ zemljista OZNAKA NEKRETNINA Povrsina Primjedba (parcele) ha а т' /1 огапјса Podkucnica; Огапјса а. izzk uloska Ьгој 99 КО livada Podkucnica; -_ livada а. iz ZK uloska Ьгој 99 КО mliniste; --- ОО 15 mliniste --- ОО а. iz ZK uloska Ьгој 99 КО vrt Podkucnica; Vrt g. izzk uloska Ьгој 99 КО в Vlasniad list Rbr UPISI Primiedba 1. Udio: 1/2 Tip:vlasnistvo JOVICIC (MITAR) VlADIMIR, Adresa: VARDI$TE; Pr.4.januara 1938 Dn-11/38 N.O.odluke sres. nacelstva u Visegradu od 7.avgusta 1937 Ьг-8466/З6, uknjizuje se ргауо vlasnistva па nekretnine u АI u korist: Јоујсјса Mitrova Vladimira iz Vardista sa 1/2 2. Udio: 1/4 Tip:vlasnistvo Јоујсјс r.vitoгovic (х) Stanija, Adresa: ; Рг.22.таја Dn:286/59 Na osnovu nasledne odluke dto.visegrad od :286/56 uknjizuje se ргауо vlasnistva па 1/2 nekretnina u АI ЈОУЈёјса Milorada u korist: Staniie Јоујёјс rod.vitorovic iz Vardista sa 1/ а. iz ZK uloska Ьгој 99 КО Pгeuzeto dana а. iz ZK uloska Ьгој 99 КО '41' Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica pored Ьroја parcele znal:i da је рlотыгапа, Ч. postoji zahtjev/-j vezan za tu parcelu. Strana 1 оо 2

18 , с.. ' \" З. Udio: 1/8 Tip:vlasni tvo Medovi6 r.jovici6 (х) Магјја, Adresa: ~trbci; Рг.22.таја Оп:286/ iz ZK uloska ЬГОј 99 КО Na osnovu nasledne odluke dto.visegrad od :286/56 uknjizuje se pravo vlasnistva па 1/2 nekretnina u АI Jovici6a Milorada u korist: Jovicic Магјје ud.medovi6 iz Strbaca sa 1/8 4. Udio: 1120 Tip:vlasnistvo Jovicic (Vladimir) Radoje, Adresa: ; Рг.22.таја Оп:286/ iz ZK ulo ka Ьгој 99 КО Na osnovu nasledne odluke dto.vise9rad od :286/56 uknjizuje se pravo vlasnistva па 1/2 nekretnina u АI Jovici6a Milorada u korist: Jovicic Vladimirova Radoia iz Vardista sa 1/20 5. Udio: 1/20 Tip:vlasnistvo Jovicic (Vladimir) Milosav, Adresa: ;.IMB: null Рг.22.таја Оп:286/59 Na osnovu nasledne odluke dto.vi e9rad od :286/56 uknjizuje se pravo vlasnistva па 112 nekretnina u АI Jovicica Milorada u korist: Jovicic Vladimirova Milosava iz Vardi ta sa 1/20 6. Udio: 1/40 Tip:vlasni tvo Rakovi6 r.jovicic (х) Desa, Adresa: Debeljaca; Рг.22.таја Оп:286/ izzk uloska Ьгој 99 КО Vardi te iz ZK uloska Ьгој 99 КО Na osnovu nasledne odluke dto.vi e9rad od :286/56 uknjizuje se pravo vlasnistva па 1/2 nekretnina u АI Jovicica Milorada u korist: Jovicic Оезе ud. Rakovic iz Debeliare sa 1/40 с Teretni list R.br UPISJ Iznos (КМ) Primiedba 1. пета tereta iz ZK uloska Ьгој 99 КО / ~~ ;.'~ ~~' ; /. " ' Potpi~/eferenta:,_-,-C,,",-_1"...;',,-' _V_' _,'_У_'.1!i!i Оsпоупј sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica рогоо ЬгоЈа parcele zna6i da је plombirana. tj. postoji zahtjev/-i vezan za tu parcelu. Strana 2 оо 2

19 _оо 20 _оо 80 -оо 80 _оо 43 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBIJКA SRPSКA OSNOVNI SLЮ VISEGRAD ZEMLJISNOKNJI2NI URED/КANCELARIJA Politicka opcina/opstina: Katastaгska opcina/op~tina: VISEGRAD ЗР _ VARDISТE Zemljisnoknjizni izvadak А Popisni list Rbr Вгој zemljista OZNAKA NEKRETNINA (parcele) 1. 40/3 Put; Put _ ОО Put; Put ОО Put; Ри! Put; Put; _оо Ри! Ри! Put; Put /1 Put neplodno; Ри! /1 Ри! перlodпо; Put ---оо 12 ОО Put; Put -_ ОО Put; Ри! ОО Put; Put ОО Put; Ри! ОО /1 Put; Put I с " ~ r; '/'7,...() - F'1:~() ~ L'I,./е, NAR i RZ BROJ: ZK ulozak:2 Povriina Primjedba I ha а ГI'I' ОО Preuzeto god.iz --- Iskaza I-Јаупо dobro 20 ОО Preuzeto god.iz --- Iskaza I-Јаупо dobro Preuzeto ~ god.iz aza I-Јаупо dobro Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro оо Preuzeto gOO.lz Iskaza I-Јаупо dobro Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Preuzeto ОО gOO.lz Iskaza I-Јаупо dobro Preuzeto g0d.iz --- Iskaza I-Јаупо dobro 68 ОО Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro ОО Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro ОО Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro ОО Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro 20 Preuzeto god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Osnovnl sud u Visegradu, Zemljlsnoknjlzni ured/kancelarija 058/ Zvjezdica pored Ьroја parcele zna~ da је plombirana, 1;. poslo;i zahljev/ i vezan za tu parcelu. Зlгапа 1 оо 4

20 оо /1 Pasnjak Podku6nica; Preuzeto Pasnjak god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Rijeka Стј Rzav; ОО Preuzeto Rijeka ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; ОО Preuzeto Put..._ ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; - 76 ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; Pгeuzeto Put god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Put; Preuzeto Ри! god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Put; Preuzeto Ри! god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Vo6njak Stгana; Preuzeto Vocnjak god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Potok Bjelusa; Preuzeto Potok god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Put; ОО Pгeuzeto Ри! ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Риј; ОО Pгeuzeto Put оо 03 ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Put; ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; ОО Pгeuzeto Put ОО god.iz 'зkэzа '-Јаупо dobro Potok ЈаЫапјса; ОО Pгeuzeto Potok ОО god.iz Iskaza '-Јаупо dobro Put; Pгeuzeto Put god.iz Iskaza I-Јаупо dobro ЗЗ Put; Pгeuzeto Put god.iz Iskaza '-Јаупо dobгo Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni uredlкancelarija Zvjezdica pored Ьгоја parcele zna~i da је рlотыгапа, ~. postoji zah~evl-i vezan za tu parcelu. Strana 2 od 4

21 Put; ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza I-Javno dobro Put; о 13 ОО Preuzeto Put ОО god.iz Jskaza Ј Јаупо dobro Jaz vodenicki; _ ОО Preuzeto Neplodno О 29 ОО god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Put; оо Preuzeto Put -оо ОО god.iz Jskaza I-Јаупо dobro /1 Livada; ОО Preuzeto Livada - 13 ОО god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Put; ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza I-Javno dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Potok ЈаЫапјса; Preuzeto Potok god.iz Iskaza I-Јаупо dobro /1 Rgeka Вјјеlј Rzav ; Preuzeto Neplodno god.iz Iskaza I-Јаупо dobro DN Pjeskulja; Preuzeto Pjeskulja god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Livada; Preuzeto Livada... _ god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Put; - 13 ОО Preuzeto Put ОО god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Vocnjak Stirana; Preuzeto Vocnjak god.iz Iskaza I-Јаупо dobro /3 Vocnjak Strana ; Preuzeto Vocnjak god.iz Iskaza I-Јаупо dobro /4 Vocnjak Strana; - 02 ОО Preuzeto Vocnjak ОО god.iz Iskaza I-Јаупо dobro /5 Vocnjak Strana; Preuzeto VoCnjak god.iz Iskaza I-Јаупо dobro Put; Preuzeto Put god.iz Iskaza I-Јаупо dobro... оо ~uma ОЬаlа; Preuzeto $ита god.iz Iskaza I-Јаупо dobro ~osnovnl sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni uredlкancelarija Zvjezdica pored Ьгоја рагсеlе znaa da је plombirana, ~. postoji zahtjev!-i vezan za tu рагсеlи. Strana 3 оо 4

22 SumaObala; Preuzeto Suma god.iz Iskaza I-Javno dobгo /4 Pa!';njak Dumaca; ОО Preuzeto Pa!';njak ОО god.iz Iskaza I-Javno dobгo /5 Livada Dumaca; Preuzeto Livada god.iz Iskaza I-Javno dobro ОО Pгeuzeto /2 Naplodno put; _ Put ОО god.iz Iskaza I-Javno dobгo Napolodno put; Preuzeto Put OO.iz Iskaza I-Javno dobro Pasnjak Нотаг; Preuzeto Pasnjak gOO.iz Iskaza I-Javno dobгo /3 Pasnjak Нотаг; Pгeuzeto Pasnjak god.iz Iskaza I-Javno dobro /3 Rijeka Bijeli Rzav; DN Neplodno с Teretni list Rbr U Р I SI Izno& (КМ) Primiedba 1. Pг god. Ьгој DN Na osnovu RGU РЈ Visegrad Ьгој /07 оо gOO. i dopunskog гjeienja RGU РЈ Visegrad Ьгој /07 od ЗО g0d. zabiljezuje зе pokгetanje postupka potpune ekspropiiaciie k.c РОtpiS.ге«tгепtа;_--"~,,,-. /!~~/ _ 'Ј ~Osnovni sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni uredlkancelanja Zvjezdica pored Ьгоја paгcele zna~i da је plombirana. Q. postoji zahqevl j vezan za tu parcelu. Stгana 4 od 4

23 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIКA SRPSКA OSNOVNI SUD VI$EGRAD ZEMLJI$NOKNJIZNI UREDlКANCELARIJA Polititka opcina/op~tina: VI$EGRAD /,fj ('" -!;~.'" NAR i RZ BROJ: Katastarska орсјпа/ормпа: SP _VARDI$ТE Zemljisnoknjizni izvadak А Popisni list ZK ulozak:6 Rbr Вгој z.emljista OZNAKA NEKRETNINA РоуrЭјпа Primjedba (рагсеlе) /1 $ита Potok; $uma ОО /1 Livada Potok; /1 Огапјса Potok; Livada Огапјса /2 Njiva Оопје роlје; Njiva Njiva Оопје polje; /4 Киса i dvoriste; Njiva Киса i dvoriste /5 Neplodno vododerina polje; Neplodno /6 Neplodno- vododerina polje; БП Njiva Оопје роlје; Neplodno Njiva --.,.- 04 ОО /3 VoCnjak POdku6nica; Vocnjak.. "'_.. 02 ОО ha а т' ОО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьroј 30 ко god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska ЬГОј 30 ко ОО god. iz ZK ulloska Ьгој 30 ко..._-- 02 ОО god. iz ZK uloska Ьгој 30 ко. i!ij>osno\lni sud u Visegгadu, Zemljisnoknjizni uredlкancelaгija 058/ Zvjezdica pored Ьгоја рагсеlе znaci da је plomblгana, ~. postoji zahtje\l/-i \Iezan za tu parcelu. Strana 1 od 4

24 /4 Neplodno kuca i dvoriste; ОО Neplodno kuca i zgrada... _.. 05 ОО /5 Njiva Podkucnica: ОО Njiva ОО /5 Neplodno GrobIje D.; Neplodno ---оо /9 Njiva Donje polje: -... оо 01 Njiva... оо /210 Njiva Polje; -- ОО 77 Njiva --- ОО 77 Ргеихејо dana god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. јх ZK uloska Ьгој 30 КО god. izzk uloska Ьгој 30 КО god. јх ZK uloska Ьгој 30 КО. Rbr 1. Вгој:О91-0-DN З85 D гиоi А2 'd' UPISI 10 - UDISI Primjedba Rbr 1. Udio: 1/12 Тјр:Ргауа svojine в Vlasni&:i list UPISI OSTOJIC ro(l. LAZAREVIC (Х) MILICA, Adresa: МОКМ GORA; РГ.23 juna 1956 DN Na osnovu nasljedne odluke dto Visegгad, 11 februara /53, uknjituje se ргауо vlasnistva па 113 nekгetnina u А I Lazaгeviea Jefte и korist: Ostoiic т. Lazarevic Milice iz Mokre Goгe sa 1/12 2. Udio: 5172 Тјр:Ргауа svojine LAZARE4VIC (ЕЮRО) MILIVOJE, Adгesa: РГ.23 juna 1956 DN-391/56 VARDISTE; Na osnovu nasljedne odluke dto Visegrad,11 februara /53, uknjituje зе ргауо vlasnistva па 1/3 nekretnina u А I Lazareviea Jefte и korist: mldb. Lazaгevic 8urina Milivoja iz Vardista за Udio: 5172 Тјр:Ргауа svojine LAZAREVIC (8URO) ZORAN, Adгesa: РГ.23 juna 1956 DN-391/56 VARDISTE; Na osnovu nasljedne odluke dto Visegгad, 11 febгuaгa /53, uknjizuje зе ргауо vlasnistva па 1/3 nekгetnina и Primiedba god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. јх ZK uloska Ьгој 30 КО. Pгeuzeto dana god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО Vaгdiste. А I Lazareviea Jefte u koгist: mldb. Lazaгevic 8uгina Zorana јх Vardista sa Оэпоупј sud и Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica pored ЬГОја parcele znaci da је plombirana, Ij. роэtојј zahyev/-i vezan za ји parcelu, Strana 2 od 4

25 5. 6. Udio: 5172 Тјр:Ргауа svojine LAZAREVIC (fшrо) MILКA, РГ.23 јипа 1956 DN-391/56 Adresa: VARDISTE; Na osnovu nasljedne odluke dto Vi~egrad, 11 februara /53, uknjizuje se ргауо vlasni~tva па 1/3 nekretnina u А I Lazarevica Jefte u korist: mldb. Lazarevic Е>иппе Milke iz Vardista sa 5172 Udio: 5/24 ТЈр:Ргауа svojine LAZAREVJC (PETRONIJE) SLAVKO, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: пиll Pr.27.decebra DN Na osnovu ugovora о darovanju dto Vi~grad, 26 decmebra 1963 godine uknjizuje se ргауо vlasni~tva па 1112 nekretnina u А I Егјс rod. Lazarevic Novke u korist: Lazarevica Slavka sina Petroniia iz Vardista sa 5/24 7. Udio: 7/48 Тф:Ргауа svojine LAZAREVIC (f)uro) MILIJA, Adresa: VARDISTE; РГ DN Na osnovu ugovora о роklопu Мiliје Lazarevica f)urinoa iz Vardista sa 7/48 8. Udio: 7/48 Тјр:Ргауа svојiпе LAZAREVIC (f)uro) ANDRIJA, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: пull РГ DN Visegrad ukпјizuје se ргауо svојiпе па 11/72 u А Save Lazarevic u korist: Na osnovu ugovora о poklonu Visegrad ukпјizuје se ргауо svојiпе па u А Save Lazarevic u korist: Апdriiе Lazaraevica f)uгiпоq iz Vardista sa 7/48 9. Udio: 5/96 Тјр:Ргауа svojine LAZAREVIC rod. ВАК1С (Х) MILENA, Adresa: VARDISTE; ЈМВ: пuјi РГ DN Na оsпоvu гјевепја Visegrad Ьroј , uknjizuje se ргауо svојiпе па 5/24 u А Spasoja Lazarevica u korist: Milene Lazaгevic rod. Brkic iz Vardista sa5/ Udio: 5/96 ТЈр:Ргауа svojine LAZAREVIC (SPASOJE) MILOVAN. Adгesa: РГ DN VARDISTE; Na оsпоvu rjesenja Visegrad Ьгој , uknjizuje se ргауо svојiпе па 5/24 u А Spasoja Lazareviea u korist: mldb. Мјlоуапа Lazarevica SDasoievoQ iz Vardista sa 5/ Udio: 5/96 Тјр:Ргауа svојiпе LAZAREVIC (SPASOJE) BRANКA, ЈМВ: пuјi РГ DN Adresa: VARDISTE; Na оsпоvu гје~пја Vi~egrad Ьгој uknjizuje se ргауо svojine па 5/24 u А Spasoja Lazarevica u korist: mldb. Branka Lazarevica SDasoievoQ iz Vardista sa 5/ god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО goo. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО god. iz ZK uloska Ьгој 30 КО. ilosnovni sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni uгedlкancelarija Zvjezdica pored ЬгоЈа рагсеlе zna~ da је plombirana. ~. postoji zahqevl-i vezan za tu parcelu. вјгапа 3 od 4

26 12. Udio: 5/96 Тјр:Ргауа svojine LAZAREVIC (SPASOJE) DUSANКA, Adresa: VARDISTE; god. iz ZK uloska ЬГОј 30 КО. РТ DN-253П 4 Na osnovu гјейепја Visegrad Ьгој , uknjizuje se ргауо svojine па 5/24 u А Spasoja Lazaгevica u korist: mldb. Dusanke Lazarevic Spasoieve iz Vardista sa 5/96 с Teretni list Rbr UPISI Izпоs(КМ) Primjedba 1. Nema teгeta god. iz ZK uloska ЬГОј 30 КО Varadiste. /"-> ~./~: t / > (, Potpis i'efeгenta: -t.k"'~'_" ' 1 ' \ ~,,,'" Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica pored ьгоја parcele zпабi da је plomblrana, tj. postoji zah~ev/-i vezan za tu parcelu. Strana 4 od 4

27 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBllКA SRPSКA OSNOVNI SUD VI$EGRAD ZEMlJI$NOKNJIZNI URED/КANCELARIJA Politicka opcina/op~tina: Katastarska opcina/op~tina: VI$EGRAD SP _VARDI$TE Zemljisnoknjizni izvadak А Popisni list Rbr Вгој zemljista OZNAKA NEKRETNINA (parcele) !gradiliste;!Gradiliste gradiliste; Gradiliste... _-- 04 ОО РоУrЗјпа ha а m> ОО Primjedba Оапа godine preuzeto iz ZKul.br.8.KO. Оапа godine pгeuzeto iz ZKul.br.8.KO. Rbr 1. Udio: 1/1 Tip:vlasnistvo OP$TENARODNA IMOVINA, Мгеза: Рг.1В.9.194В. ОП.Ьг:10714В ; в Vlasni6k:i list UPISt Primjedba Оапа godine preuzeto iz ZK.ul.br.8.KO Vaгdiste. Na озпоуи ~.1 а u vezi 61.7.ta~a а Uгedbe о knjizenju ргауа зуојјпе па dr!avnoj nepokret.imovini uknjizuje зе ргауо vlasnistva па nekгetnine u АI u korist: OPSTENARODNE IMOVlNE{Off:~an upravliania ie:m.n.o.) с Teretni list Rbr UPISI Iznos (КМ) 1. Bez teгeta. Primiedba 1~:;i~~з В.. preuzeto iz ZK.ul.br.B.KO. Рофјз r~~renta:._... ~,,- i 1 /"" / _/_J_~_!'_"_.' ~Osnovni sud u Visegгadu. Zemljisnoknjizni ured/кancelarija Zvjezdica pored Ьгоја parcele zпаёi da је plomblrana, Ч. postoji zahljev/-i vezan za tu parcelu. Slrana 1 od 1

28 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIКA SRPSКA OSNOVNI SUO VISEGRAO ZEMLJISNOKNJIZNI UREO/КANCELARIJA Роlitiёkа opcina/op~tina: Katastarska opcina/op~tina: VISEGRAD SP _VAROISТE Zemljisnoknjizni izvadak А Рорiзпј list ('? 1~ (" ~1?~{ с, rt.j '/,0- NAR i RZ BROJ: ZK ulozak: 51 I Rbr Вгој zem~ista OZNAKA NEKRETNINA PovrSina Primjedba (parcele) ha а m' /1 pasnjak Luka; Pasnjak g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО пјјуа Luka; Njiva g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО /1 pasnjak Luka; Pasnjak -_ g. iz ZK uloska Ьroј 3 КО suma Регilа; $uma g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО /1 livada pod barakom; Pгeuzeto dana Livada g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО sikara za bamom; ОО Sikara --"'- 10 ОО g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО livada Кгееујпа; Livada _ uloska Ьгој 3 КО oo8.g. iz ZK suma Кгееујпа; $uma g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО I neplodno put; ОО Neplodno (put) --_.. 08 ОО g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО 1. ~d'"' pasnjak Luka; - 06 Pasnjak g. izzk Ьгој 3 КО Озпоvnј sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica рогоо Ьгоја parcele zna~j da је plombirana, tj. розtoјј zahtjevl-i уеzзп za tu parcelu. Strana 1 od 4

29 /3 pasnjak Luka; ОО PaMjak ОО iz ZK uloska Ьгој 3 КО /4..._ asnjak iz ZK uloska Ьгој 3 КО ~::~j:~ Luka; /5 paf>njak Luka; Pasnjak..._ iz ZK ulof>ka ЬГОј 3 КО I /6 paf>njak Luka; Pasnjak iz ZK uloska Ьгој 3 КО П pasnjak Luka; _ Paf>njak iz ZK uloska Ьгој 3 КО /8 pasnjak Luka; Pasnjak iz ZK uloska ЬГОј 3 КО /9 paf>njak Luka; Paf>njak iz ZK uloska Ьгој 3 КО /2 пјјуа Luka; Njiva :9. iz ZK ulof>ka Ьгој 3 КО пјјуа Luka;..._- 17 оо Njiva 17 оо iz ZK ulof>ka Ьгој 3 КО Vardif>te /4 njiva Luka; Njiva iz ZK uloska Ьroј 3 КО Vardif>te /5 пјјуа Luka; Njiva ---оо iz ZK ulof>ka Ьгој 3 КО livada Luka; Livada iz ZK uloska Ьгој 3 КО П livada Luka; оо Livada ОО iz ZK ulof>ka ЬГОј 3 КО /8 livada Luka; оо Livada iz ZK ulof>ka Ьгој 3 КО Vardif>te livada Luka; Livada iz ZK uloska Ьгој 3 КО Osnovni sud u Visegradu. Zemljisnoknjizni ured/l<ancelarija 058/ Zvjezdica pored broja parcele znai':i da је plombirana. ~. postoji zahtjevl-i vezan za tu parcelu. Strana 2 od 4

30 /10 зumа Luka;..._.. 12 ОО -Оо Эита оо g. iz ZK ulозkа ЬГОј 3 КО -_оо /11 зumа Luka; --оо $ита iz ZK uloska Ьгој 3 КО -"-ОО /12 livada Luka; Livada g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО /2 pasnjak Luka; Pasnjak g. iz ZK uloska ЬГОј 3 КО /3 pasnjak Luka; Pasnjak g. iz ZK ulозkа ЬГОј 3 КО -.. о.", /4 pasnjak Luka; Pasnjak g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО /5 pasnjak Luka; Pasnjak g. iz ZK uloska ЬГОј 3 КО Vaгdiste /3 livada Podkucnica; Livada iz ZK uloska ЬГОј 3 КО /4 neplodno put; оо Neplodno (put) оо g. iz ZK uloska Ьгој 3 КО в Vlasniaki list Rbr UPISI Primjedba 1. Udio: 1/4 Тip:vlasnistvo g. iz ZK JOVltlC (MILORAD) MILAN, Adresa: VARDISTE; uloska Ьгој 3 КО РГ.25.поуетЬга 1920 Dn Na temelju џгисьепе isprave ddo.visegrad 19.oktobra 1920 Os , uknjizuje se ргауо vlasnistva па 1/2 nekretnina Milorada Јоујсјеа u АI u korist. mldb.milana ЈоујСјеа pok.milorada iz Vardista sa 1/4 2. Udio: 1/4 Tip:vlasnistvo g. iz ZK JOVltlC (MILORAD) MILIJA. Adresa: VARDISTE; uloska Ьroј 3 КО РГ.25.поуетЬга 1920 Dn-660/20 Na temelju игисьепе isprave ddo.visegrad 19.oktobra $031/20, uknjituje se ргауо vlasnistva па 112 nekretnina Milorada Јоујсјеа u АI u korist. mldь.мшiе Јоујсјеа pok.milorada iz Vardista sa 1/4 Osnovnl sud u Vlsegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarlja 058/ Zvjezdica pored Ьгоја parcele zna(!i da је plombirana. tj. postoji zahtjevl-i vezan za 'и parcelu. Strana 3 оо 4

31 3. Udio: 1/6 Tip:vlasni~tvo JOVICIC (MIКAJLO) MIL.AOIN, Adгesa: VAROI$TE; PГ.20.febгuaгa 1958 On-270/58 N.O.nasljedne odluke dto.vi~e9гad 10.januaгa /57, uknjizuje se pгavo vlasni~tva па 1/2 nekгetnina u AI Jovicic Mikajla u koгist. Jovicic Mikailova Miladina iz Vaгdi~ta sa 1/6 4. Udio: 1/6 Tip:vlasni~tvo JOVICIC (MIКAJLO) MILOVAN, Adгesa: VAROI$TE; PГ.20.febгuaгa 1958 On-270/58 Pгeuzeto dana iz ZK ulo~ka Ьгој 3 КО Vaгdi~te Pгeuzeto dana iz ZK ulo~ka Ьгој 3 КО Vaгdi~te N.O.nasljedne odluke dto.vi~e9гad 10.januaгa /57, uknjizuje se pгavo vlasni~tva па 1/2 nekгetnina u АI Jovicic Mikajla u koгist. Jovicic Mikajlova Milovana iz Vaгdi~ta sa 1/6 5. Udio: 1/6 Tip:vlasni~tvo NE$KOVIC г.jovicic (Х) SAVA, Adгesa: VAROI$TE; РГ Оп-272/84 Pгeuzeto dana iz ZK ulo~ka Ьгој 3 КО Vaгdi~te N.O.гje~enja Vi~e9гad О Ьгој: 56/84, uknjizuje se pгavo svojine па 1/6 u А Oгa90jla Jovicica u koгist: Save Jovicic ud. Ne~kovic iz Vaгdi~ta sa 1/6 с Teretni list Rbr UPISI Iznos (КМ) Primiedba 1. пета teгeta iz ZK ulo~ka Ьгој 3 КО Vaгdi~te г \ ~, / ' \ /fl/~~"./ Potpis гete~nta: ----,(... ~:...-_:r:...-, I. IrOsnovni sud u Visegгadu, Zemljisnoknjizni uгedlкancelaгija 058/ Zvjezdica poгed Ьгоја paгcele zna~i da је plombiгana, ~. postoji zahtjev/-i vezan za tu paгcelu. Stгana 4 od 4

32 BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIКA $RPSКA OSNOVNI SUD VISEGRAD ZEMLJISNOKNJIZNI UREDlКANCELARIJA Polititka opcina/opstina: VI$EGRAD Katastarska opcina/opstina: ВР _VARDI$ТE Zemljisnoknjizni izvadak А Popisni list (Clf-'C' ~\2.:t C?~j~~L NAR i RZ BROJ: \_ ZK ulozak: 242 Rbr ВгојzemШ ta OZNAKA NEKRETNINA (par~e) /1 зита Luka; /1 огапјса Luka; Зuта Огапјса /1 livada u Luci; Livada ОО огапјса Нјјуа Vise Вазее; зuта Viзе Вазее; livada Vise Вазее; огапјса Нјјујса; зuта Нјјујса; зuта Podkucnica; Огапјса ОО Зuта Livada ОО Огапјса Зита Зuта /1 огапјса PodkuCnica; _ ОО Огапјса ОО РоуrЗ[па Primjedba "а а т' g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО ОО g. izzk uloska ЬГОј 181 КО ОО g. izzk uloska Ьгој 181 КО Pгeuzeto dana g. iz ZK uloska Ьroј 181 КО ОО uloska Ьroј 181 КО g. iz ZK g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО g. iz ZK uloska Ьroј 181 КО ОО ОО g. iz ZK uloska Ьroј 181 КО g. jz ZK uloska Ьгој 181 КО Оэпоvnј sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija 058/ Zvjezdica pored Ьroја parcele znaci da је plombirana, Ч postoji zahtjev/-i vezan za tu paгcelu. Strana 1 od 4

33 sikara Podkucnica; Sikara livada Brieg; Livada neplodno; Neplodno podkucnica; Podku6nica pasnjak _ ОО ОО ОО ОО 17 ОО 04 ОО g. iz ZK uloska ЬГОј 181 КО g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО 'Rbr 1. Udio: 3/17 Tip:v!asnistvo RAKOVIC (ВORISAV) NEBELJКO, РГ Оп-111/66 в Vlasni~ki list UPI SI Adresa: BIJELO BROO; N.o.~esenja Visegrad PI: 04П-6-2/65. uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Nedelika Rakovj6a Borisavlievog iz В. Brda sa 3/17 2. Udio: 2117 Tip:vlasnistvo TASIC r.jefтlc (Х) MITRA, Adresa: VAROISTE; Рг Оп-111/66 N.O.~esenja Visegrad РI: 04П-6-2/65. uknjizuje эе ргауо svojine па nekretnlne и А u korjst: Mitre Tasi6 r.jefti6 iz Vardista эа 2/17 3. Udio: 2/17 Tip:vlasnistvo JOJOVlC r.jefтic (Х) MILJA. Adresa: VAROISTE; РГ Оп-111/66 N.O.rjesenja Viiegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine и А и korist: МЩе Јојоујс r.jeftic iz Vardista sa 2/17 4. Udio: 1/17 Tip:vlasnistvo JEVТIC (JOVAN) MILUN. Adresa: VAROISTE; РГ Оп-111/66 N.O.rjesenja Viiegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо эуојјпе па nekretnine u А и korist: Mjluna Jevtica Јоуапоуоа jz VardiSta sa 1/17 5. Udio: 1/17 Tjp:vlasnistvo JEVТIC (JOVAN) PERO, Adresa: VAROISТE; РГ Оп-111/66 N.O.rjesenja Visegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine и А u korist: Реге Jevtica Jovanovog iz Vardista эа 1/17 Prjmiedba g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО iz ZK uloska Ьгој 181 КО g. iz ZK u!oska Ьгој 181 КО g. iz ZK uloska Ьгој 181 КО iz ZK u!oska Ьгој 181 КО Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/l<ancelarija 058/ Zvjezdica pored Ьгоја parcele zna(:i da је plomblrana. tj. postoji zahtjev/-i уеzзп za tu parcelu. Strana 2 od 4

34 6. Udio: 1/17 Tip:vlasniAtvo GAZOIC r.jevтic (Х) JELA, Adresa: $TRPCI; РГ Оп-111/66 N.o.~eAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Jele Gazdi<: r.jevti<: iz $trbaca sa 1/17 7. Udio: 1/119 Tip:vlasniAtvo JEVТIC (MILO$) MILENКA, Adresa: VAROI$TE; РГ Оп-111/66 N.O.rjeAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Milenke Jevti<: MiloAeve iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/119 Tip:vlasniAtvo JEVТIC (MILO$) SVETOZAR, Adresa: VAROI$TE; РГ п-111/66 N.o.~eAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Svetozara Jevtica MiloAeva iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/119 Tip:vlasniAtvo JEVТIC (MILO$) ZORКA, Adresa: VAROI$TE; РГ п-111/66 N.O.rjeAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Zorke Jevti<: MiloAeve iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/119 Tip:vlasniAtvo JEVТIC (MILO$) RAOOJКA, Adresa: VAROI$TE; РГ Оп-111/66 N.o.~eAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Radoike Jevti<: MiloAeve iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/119 Tip:vlasniAtvo JEVТIC (MILO$) LJUBINКA, Adresa: VAROI$TE; ЈМВ: nuh РГ Оп-111/66 N.o.~eAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: Ljubinke Jevti<: MiloAeve iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/51 Tip:vlasniAtvo JOVICIC (SREOOJE) GOSPAVA, Adresa: VAROI$TE; РГ п-111/66 N.O.rjeAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: mldb.gospave Јоујсј<: Sredoieve iz VardiAta sa 1/ Udio: 1/51 Tip:vlasniAtvo JOVICIC (SREOOJE) MI$O, Adresa: VAROI$TE; РГ Оп-111/66 N.o.~eAenja ViAegrad PI: 04П-6-2/65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine u А u korist: mldb.miae Јоујсј<:а SredoievoQ iz VardiAta sa 1/ g. iz ZK uloaka Ьгој 181 КО VardiAte g. iz ZK uloaka Ьгој 181 КО VaгdiAte g. izzk uloaka Ьгој 181 КО VardiAte g. iz ZK uloaka Ьгој 181 КО VardiAte g. iz ZK uloaka ЬГОј 181 КО VardiAte g. izzk uloaka Ьгој 181 КО VardiAte g. iz ZK uloaka Ьгој 181 КО VardiAte g. iz ZK uloaka ЬГОј 181 КО VardiAte Osnovni sud u Visegradu, Zemljisnoknjizni ured/kancelarija Zvjezdica pored Ьroја parcele znal:i da је plomblrana, ~. postoji zahtjev/-i vezan za tu parcelu. Strana 3 od 4

35 14. Udio: 1/51 Tip:vlasni!itvo JOVICIC (Х) SREDOJE, Adгesa: VARDISTE; РГ Dn-111/66 N.o.~.nja Vi!iegrad PI: /65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine и А и korist: Sredoia Јоујсј6а iz Vardi!ita sa 1/ iz ZK ulo!ika Ьгој 181 КО 15. Udio: Tip:vlasni!itvo JEFГlC г.кne.t:eviс (Х) MAGDA, Adresa: VARDISTE; РГ Dn-111/66 N.o.~esenja Vi!ie9rad РЈ: /65, uknjizuje se ргауо svojine па nekretnine и А u korist: Magde Jefti6 r.knezevi6 iz Vardista sa 2/ Udio: 2117 Tip:vlasni!itvo CVETKOVICr.GACIC (Х) LENКA, ЈМВ: пиl' РГ Dn Adresa: КACARI; N.O.~e!ienja ViSe9rad , uknjizuje эе ргауо эуојјпе па 2/17 и А Vide Simsic u korist. Cvetkovic г. Gacic Lenke iz Ка6ага эа 2/ Udio: 3134 Tip:vlasni!itvo Knezevic (Vladislav) Vlastimir, Adresa: Macute; ЈМВ: пијl РГ Dn-399/81 N.o.~eSenja Vi!iegгad Ьгој 0:30/81, uknjizuje se ргауо svojine па 3/17 и А Knezevic Г.Rakovic МаГјје u korist. Vlastimiгa Knezevi6a sina V1adislava iz Macuta эа Udio: 3/34 Tip:vlasnistvo Кnezevic (Viadistav) Desimir, Adresa: Теројеусј; ЈМВ: пијi Рг Dn-399/81 N.O.rjesenja Vi!ie9rad Ьгој 0:30/81, uknjizuje эе ргауо эуојјпе па 3/17 u А Knezevic r.rakovic МаГјје u korist. Desimira Knezevi6a эјпа Vladislava iz Теројеуаса эа 3/ izzk ulo!ika Ьгој 181 КО iz ZK ulo!ika Ьгој 181 КО izzk ulo!ika Ьгој 181 КО Vaгdi!ite iz ZK uto!ika Ьгој 181 КО с Teretni list Rbr.:UFISI Iznos(m) Primiedba 1, nema tereta iz ZK ulo!ika Ьгој 181 КО #1 Potpis г~~гепta:_---,(...:r~"у_,,_:'//_/:_' ~ Озпоупј зоо u Visegradu, Zеmlјisпоkлјizпi uredlkancelarija Zvjezdica pored Ьroја рагсеlе znsq da је plombirana, ~, postoji zah~ev/-i vezan za lu parcelu. SIrana4od4