SOLRØD BIOGAS A/S ÅMARKEN 6, JERSIE, 4623 LILLE SKENSVED 1. JANUAR DECEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD BIOGAS A/S ÅMARKEN 6, JERSIE, 4623 LILLE SKENSVED 1. JANUAR DECEMBER 2016"

Transkript

1 Tlf.: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fårtofts Plads 9 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr SOLRØD BIOGAS A/S ÅMARKEN 6, JERSIE, 4623 LILLE SKENSVED ÅRSRAPPORT Års 1. JANUAR DECEMBER 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 3 Erklæringer Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Balance Noter Anvendt regnskabspraksis BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Solrød Biogas A/S Åmarken 6, Jersie 4623 Lille Skensved R CVR-nr.: Stiftet: 28. maj 2014 Hjemsted: Solrød Regnskabsår: 1. januar december 1. Bestyrelse Niels Emil Haulund Hörup, Formand Henrik Torsten Larsen Per Hauge Claus Redder Madsen Hans Chresten Odder Direktion Kaj Holm Rasmussen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fårtofts Plads Nykøbing Mors Pengeinstitut Danske Bank Torvet 6, Ringsted Advokat Advokat Poul Heidmann Nicolai Eigtveds Gade 34, st. tv København K

4 4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2016 for Solrød Biogas A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Solrød, den 8. marts Direktion: Kaj Holm Rasmussen Bestyrelse: Niels Emil Haulund Hörup Henrik Torsten Larsen Per Hauge Formand Claus Redder Madsen Hans Chresten Odder

5 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejeren i Solrød Biogas A/S Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Biogas A/S for regnskabsåret 1. januar december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

6 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Nykøbing Mors, den 8. marts BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr Morten Hagerup Statsautoriseret revisor Revisio

7 7 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at etablere og drive et biogasanlæg mv. med henblik på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål og hermed beslægtede formål. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 2016 var Solrød Biogas første egentlige driftsår. På trods af stadige opstartsvanskeligheder i de første måneder lykkedes det alligevel at lande året med et solidt positivt resultat samt at indfri de grønne ambitioner ved at levere de forventede drivhusgasreduktioner indledtes med omfattende reparationer af VEKS gasmotoranlæg og lagerhal som følge af en brand, der var opstået i motorrummet kort før jul. Årsagen var en kombination af flere uheldige omstændigheder og resulterede i, at røggasrøret blev så varmt, at der skete skader på bygningen, og det medførte udskiftning af enkelte reservedele på motoren. Reparationerne skete i to omgange dels primo januar og dels primo april. Branden betød længevarende driftsstop på gasmotoren og biogassen blev i perioderne kun brændt af i VEKS kedel hos Solrød Fjernvarme. Solrød Biogas modtog efterfølgende driftstabserstatning for de stillestående perioder for gasmotoren fra forsikringen. Resultatet for første kvartal 2016 var generelt præget af reduceret biogasproduktion på anlægget bl.a. som følge af ustabile råvareleverancer samt også en del utilsigtede driftstop på motoren som følge af mange forskellige mindre tekniske fejl foruden branden. I første og til dels i andet kvartal gjorde det sig desuden gældende, at der var tilbageholdenhed med at producere for meget biogas, når der ellers var råvarer til det, pga. motorens mange små driftsstop og risikoen for i stedet at skulle fakle biogassen. Det betød et dårligt samspil mellem de to enheder, hvorved el- og varmeproduktionen også var lavere end ønsket. I løbet af andet kvartal lykkedes det imidlertid langsomt at rette op på tingene, idet der blev sat væsentligt fokus på dels at optimere leverancerne og indfødningen af biomasser til anlægget og dels at forbedre gasmotorens drift og ydeevne. I maj måned var tilførslen af biomasser efterhånden ved at finde et leje, hvor processen kunne foregå mere planmæssigt og stabilt. Især pektinleverancen, der har stor betydning for gasproduktionen, havde været svingende, men lod nu til at stabilisere sig. En tæt dialog med mellem drift, transportør og leverandør bar frugt. I slutningen af maj modtog biogasanlægget den første egentlige portion tang fra Køge Bugt. I sæsonen blev der i alt kørt over 1200 tons tang til modtagetanken, som uden problemer kunne følge med leverancerne. Sandindholdet vurderedes også til at være godt under de kritiske grænser. Set i lyset af de reducerede lugtgener for borgerne samt opsamlingen og recirkuleringen af kvælstof til landbruget, har den første sæson med tang i biogasproduktionen således været en succes. I løbet af 2016 kom der et stigende problem med viskositeten af den opblandede biomasse, som gav udfordringer for omrørerne i tankene. Samtidig var det tydeligt, at den afgassede biomasse meget hurtigt dannede et tæt flydelag, hvilket gjorde biogødningen mere uhåndterlig at arbejde med for landmændene.

8 8 LEDELSESBERETNING Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) For at komme disse problemer til livs var det hensigtsmæssigt at tilsætte mere flydende biomasse i form af gylle og gærfløde. Den yderligere tilsatte gylle og gærfløde medvirkede imidlertid også til dels at booste gasproduktionen og dels at højne indholdet af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium i biogødningen til gavn for landmændene. Administrationen igangsatte desuden en række forsøg for at reducere viskositets- og flydelagsproblemerne. Forsøgene tæller gasomrøring, tilsætning af mineraler og enzymer, ionbytning, separation mfl har således båret præg af at et stort arbejde for at komme viskositets- og flydelagsproblemerne til livs. Ved slutningen af 2016 var der endnu ikke fundet en endelig løsning på problemet, men flere gode muligheder var kommet i spil. Udfordringerne var således reduceret samtidig med, at der blev skabt et biogødningsprodukt af væsentlig højere kvalitet. I efteråret havde administrationen en del møder med landmændene for dels kort at evaluere på det forgangne år og dels for at indgå aftaler fremadrettet. Grundlæggende var landbruget tilfredse med det forhøjede indhold af næringsstoffer og meget positive over det høstudbytte, som biogødningen giver var således også et år, hvor der blev lavet en del nye aftaler med aftagere af biogødningen. Dog var det fortsat, og vil være det ind i 2017, en udfordring at finde tilstrækkelig opbevaringskapacitet til biogødningen rundt hos de omkringliggende landbrug. Et andet væsentligt driftsforhold, der gjorde sig gældende i 2016, var desuden omstillingen af den ene reaktor til termofil temperatur (fra ca. 40 grader til ca. 52 grader). Det viste sig, som ventet, at den øgede temperatur havde en gavnlig indflydelse på gasudbyttet og metan-indholdet. Derimod sås ikke forandringer i viskositeten. I 2017 vil der blive kigget nærmere på, om også den anden reaktor skal omstilles. I tredje kvartal nåede produktionen sit hidtidige højdepunkt og gasmotoren producerede over 2 mio. KWh el i september måned alene. Tredje kvartal blev samlet set det bedste med næsten 6 mio. KWh el produceret. Fjerde kvartal blev også tilfredsstillende, men ikke helt så god som tredje, hvilket primært skyldtes problemer med trykstigning på gasmotoren og deraf nødvendige driftsstop. I december påbegyndtes en udskiftning af samtlige topstykker i motoren pga. en generel defekt i den anvendte type. Investeringsmæssigt skete der mindre optimeringer på anlægget ved modtagefaciliteter og der blev etableret et net til at reducere refleksgener fra dugene på lagertankene. Eksternt fortsatte etableringen af tankanlæg hos Bregentved. Projektet har været udsat for en del forsinkelser som følge af godkendelsesprocedurer, men ved udgangen af 2016 stod i alt 13 tanke klar. Besøg på biogasanlægget var i 2016 fortsat meget populært og ved udgangen af året havde der i alt været over 50 besøg med over 2100 gæster. I 2016 påbegyndtes således også et arbejde med at udarbejde digitalt skolemateriale til glæde for skoleelever, der på Solrød Biogas kan få en spændende og praktisk erfaring med nogle grundlæggende natur- og samfundsfaglige sammenhænge. Dette arbejde fortsætter ind i Med de gode resultater i anden halvdel af året blev der alt i alt skabt et flot økonomisk resultat set i lyset af biogasanlæggets endnu korte driftserfaring. Således var det også glædeligt at kunne konstatere, at biogasanlæggets produktion allerede i 2016 kunne bidrage fuldt ud med de forventede drivhusgasreduktioner og i den grad medvirke til, at Solrød Kommunes klimaregnskab og forpligtelser iht. borgmesterpagten blev opfyldt.

9 9 LEDELSESBERETNING Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) Kort om selskabet Solrød Biogas A/S blev stiftet den 28. maj 2014 med Solrød Kommune som eneaktionær. Efter registrering modtog selskabet CVR-nummer Selskabet blev stiftet med et sæt af vedtægter, hvoraf det bl.a. fremgår, at: Selskabets formål er at etablere og drive et biogasanlæg mv. med henblik på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål og hermed beslægtede formål. Solrød Biogas A/S har en samlet aktiekapital på kr., som kommunen som eneaktionær har indskudt i selskabet. Indskuddet udgøres af et kontantindskud på kr. og et apportindskud på kr. Apportindskuddet udgøres af andre værdier end kontanter dvs. værdien af kommunens forberedende udviklingsarbejde. Bestyrelsen har i 2016 udgjort af formand Niels Hörup, Hans Chresten Odder, Eilif Nørgaard, Claus Redder Madsen og Per Hauge. Direktør Kaj Holm Rasmussen. Biogasanlægget i Solrød er etableret og drives i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Solrød Strands Strandrensningslaug og landbruget. Der er indgået en 5-årig aftale med Bigadan A/S om at stå for den daglige drift af biogasanlægget. Ressourcegruppen giver faglige indstillinger til selskabet og består af medlemmer fra den tidligere projektgruppe med repræsentanter fra Solrød Kommune, RUC og bygherrerådgiver Envidan. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

10 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. kr. BRUTTOFORTJENESTE Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført resultat I ALT

11 11 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. kr. Udviklingsomkostninger Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftmateriel og inventar Forudbetaling for materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

12 12 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note kr. kr. Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL Hensættelse til udskudt skat HENSATTE FORPLIGTELSER Gæld til kreditinstitutter Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 7

13 13 NOTER Note kr. kr. Personaleomkostninger 1 Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1 (2015: 1) Løn og gager Pensioner Omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Skat af årets resultat 2 Regulering af udskudt skat Immaterielle anlægsaktiver 3 Udviklingsomkostninger Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

14 14 NOTER Note Materielle anlægsaktiver 4 Grunde og Produktionsanlæg bygninger og maskiner Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andre anlæg, driftmateriel og inventar Forudbetaling for materielle anlægsaktiver under opførelse Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Finansielle leasingaktiver

15 15 NOTER Egenkapital 5 Note Aktiekapital Overført overskud I alt Egenkapital 1. januar Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 31. december Langfristede gældsforpligtelser 6 1/ / Afdrag Restgæld gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år Gæld til kreditinstitutter Leasingforpligtelser Eventualposter mv. 7 Kontraktlige forpligtelser Selskabet har indgået en administrationsaftale med en årlig betaling på tkr. Aftalen løber frem til 2019, men kan opsiges med 1. års varsel. Selskabet har forpligtet sig til afhentning af råvarer til brug i produktionen hos udvalgte leverandører med forventet årlig betaling på 140 tkr. Aftalerne er uopsigelige i en 10 årig periode, hvoraf sidste udløber i Selskabet har indgået leveringsaftaler på levering af afgasset biomasser. Aftalerne har uopsigelige perioder på op til 12 år hvoraf de sidste løber frem til Herefter kan aftalerne opsiges med 1 års varsel.

16 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Solrød Biogas A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Reg true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

17 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi: Brugstid Restværdi Bygninger år 0 % Produktionsanlæg og maskiner år 0 % Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 7 år 10 % Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

18 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.