Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa ERHVERV OG MILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa ERHVERV OG MILJØ"

Transkript

1 Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa ERHVERV OG MILJØ

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016 af Lov om miljøbeskyttelse Virksomhedens navn: Djurs Bioenergi Amba CVR nr.: P-nr.: Virksomhedens art, listebetegnelse: Hovedaktivitet: 5.3b Biaktivitet: G 201 Virksomhedens adresse: Sekshøjvej 3, 8500 Grenå Anlægget placeres på adressen: Bredstrupvej Tlf.nr.: Matr. nr.: Virksomheden ejes og drives af: Bygninger og grund ejes af: Miljøansvarlig person: Godkendelsesmyndighed: Tilsynsmyndighed: 8b og 8s, Bredstrup, Grenaa Jorder Djurs Bioenergi Amba Djurs Bioenergi Amba Carsten Wolff Hansen Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. november 2016 Annonceres den 17. november 2016 på Klagefristen udløber den 15. december 2016 Søgsmålsfristen udløber den 17. maj 2017

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ GODKENDELSEN BASISTILSTANDSRAPPORT RISIKOFORHOLD VVM-BEKENDTGØRELSEN NATURA 2000-OMRÅDER ARTSBESKYTTELSE BILAG IV-ARTER GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt Indretning og drift Luftforurening Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Årsrapport Støjgrænser Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Lavfrekvent støj og infralyd Vibrationer Kontrol af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer HØRINGER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE...16 Ansøgningen Norddjurs Kommunes vurdering Virksomhedens beliggenhed Listepunkter BAT Begrundelse for fastsættelse af vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Støj Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Spildevand Til- og frakørsel til virksomheden KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN...26 Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål UNDERRETNING OM AFGØRELSEN...27 Bilag 1. Oversigtskort 2. Kommuneplankort 3. Lovgrundlag 1

4 1 RESUMÉ Norddjurs Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering og drift af Djurs Biogas Amba på adressen Bredstrupvej Virksomhedens miljøbelastning er vurderet ud fra den beskrivelse af virksomheden, der er givet i opdateret ansøgning, modtaget den 16. marts 2016 fra ansøgers rådgiver Planenergi ( Ansøgning om miljøgodkendelse af: Biogasanlæg ved Grenaa, Januar 2016 ). Hvis der efterfølgende foretages ændringer af virksomhedens indretning og/eller drift, skal dette vurderes og godkendes på ny af Norddjurs Kommune. Virksomheden er et biogasanlæg, som ud fra gylle og energiafgrøder fremstiller biogas, der anvender til produktion af el og varme i en kraftvarmeenhed. Efter processen returneres biomassen til landbruget, hvor den udbringes på marken. I forhold til den ubehandlede biomasse har biomassen fra biogasanlægget en forbedret gødningsvirkning og færre lugtgener. Biomassen til- og fraføres anlægget i tank- og containerbiler. Der vil maksimalt ankomme lastbiler til anlægget pr. dag. Levering til og fra anlægget vil udelukkende forekomme på hverdage fra kl. 7:00 18:00. Adgang til anlægget vil primært ske via den nye omfartsvej nord om Grenaa. Biogasanlægget er i drift døgnet rundt. Al håndtering af lugtende biomasse foregår i lukkede systemer eller indendørs. Luft, der suges ud af bygninger eller beholdere med lugtende materiale, renses i et biofilter inden udledning. I biofilteret reduceres indholdet af lugtende stoffer med op til 95 %. Luften afledes via en 50 m høj skorsten, så den sidste rest af lugtstoffer kan udledes uden at være til gene i omgivelserne. Biogassen afbrændes i 2 gasmotorer, der er placeret på anlægget, alternativt i en kedel. Gasmotorerne driver generatorer, der producerer el til nettet, svarende til husstandes forbrug. Endvidere produceres varme, der via en transmissionsledning føres til Grenaa Varmeværk og anvendes til fjernvarme i Grenaa By, svarende til ca husstandes varmeforbrug. Anlægget er forsøgt indpasset i landskabet så den visuelle påvirkning reduceres mest muligt. Anlægget vurderes ikke at ville få en negativ indflydelse på det omgivende planteog dyreliv. Anlægget vil medføre en væsentlig reduktion i CO 2 -udledningen i det energiproduktionen fortrænger fossilt brændsel og det diffuse udslip af methan fra gylle reduceres. Biogasanlægget og kedlen er godkendt på såkaldte standardvilkår. Det betyder at virksomheden har samme miljømæssige vilkår som øvrige biogasanlæg rundt omkring i landet. Udover standardvilkårene er der sat vilkår for virksomhedens maksimale støjbidrag i omgivelserne. Tilsammen sikrer vilkårene at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige gener i omgivelserne, idet Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening, støj mv. vil være overholdt. Norddjurs Kommune vurdere derfor at der kan meddeles miljøgodkendelse til virksomheden på de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2 GODKENDELSEN På grundlag af oplysninger i ansøgningsmaterialet, bilag 4 meddeler Erhverv- og miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til Djurs Biogas Amba. 2

5 Godkendelsen gives i henhold til 33 i Miljøbeskyttelsesloven (lov bekendtgørelse nr af den 27. september 2016) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i afsnit 2.7, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 2.1 BASISTILSTANDSRAPPORT Jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens 1 kapitel 7 skal miljømyndigheden ved godkendelse af virksomheder på bekendtgørelsens bilag 1 træffe afgørelse om hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport. Der skal udarbejdes en basistilstandsrapport, hvis virksomheden fremstiller, anvender eller frigiver stoffer, der kan medføre en længerevarende negativ påvirkning af jord og grundvand. Arealet, hvor biogasanlægget anlægges, har hidtil været opdyrket til landbrug. Der er ikke drikkevandsinteresser på arealet. På biogasanlægget forefindes umiddelbart følgende stoffer i væsentlige mængder: Biomasse (rå, afgasset, fast, flydende) Smøreolie til biogasmotor Inhiberet saltsyre Biomasse indeholder næringsstoffer, der kan bidrage til eutrofieringen og have en negativ indflydelse på iltbalancen, hvis der sker en større og længerevarende påvirkning af jord og grundvand. Biomasse opbevares i tætte beholdere og/eller på tætbelægning. Eventuelle mindre revner og utætheder i belægningerne vurderes ikke at medføre at der udledes næringsstoffer i mængder, der vil have en længerevarende negativ effekt på jord eller grundvand. Det forudsættes at eventuelle utætheder i beholdere og belægninger udbedres straks de opdages. Ved et eventuelt større spild f.eks. ved brud på en reaktor vil større mængder af biomasse kunne løbe ud på ubefæstet areal i retning af volden mod Saltbækken og Kejserbækken. Her vil der kunne ske nedtrængning af næringssalte, men næppe i en grad, der vil have en længerevarende effekt på jord eller grundvand, hvis spildet fjernes indenfor få dage. Smøreolie og eventuelt andre hjælpestoffer i mindre mængde - til drift og vedligehold af motoranlæggene og øvrige anlægskomponenter forudsættes opbevaret i egnede, tætte emballager, indendørs i rum med støbt betongulv uden afløb. Eventuelt spild større som mindre vil blive tilbageholdt af betonbelægningen og vil ikke kunne forurene jord og grundvand. Inhiberet saltsyre vil ligesom olieprodukter blive opbevaret i egnet emballage i rum med betonstøbt gulv. Eventuelt spild vil derfor ikke kunne forurene jord og grundvand. Samlet set vurderer Norddjurs Kommune, at biogasanlægget ikke vil kunne medføre en væsentlig, længerevarende forurening af jord og grundvand. Mindre spild af biomasse næppe helt kunne undgås, men effekten heraf vil efter Norddjurs Kommunes vurdering ikke være væsentlig. Dette vurderes på baggrund af at arealet tidligere har været an- 1 Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed 3

6 2.2 RISIKOFORHOLD vendt til landbrugsdrift og derfor løbende er tilført næringsstoffer og at der ikke er drikkevandsinteresser i området. Norddjurs Kommune træffer jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens 14 stk. 1 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for Djurs Bioenergi Amba. I ansøgningen er redegjort for at virksomhedens lagertanke til biogas, samt headspace i reaktor- og lagertanke maksimalt kan rumme hvad der svarer til 9 ton biogas. Tærskelværdien for oplag af biogas i risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) er 10 ton. Ansøger vurderer derfor at biogasanlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det maksimale indhold af biogas i anlægget på 9 tons er opgjort under forudsætning af at anlæggets reaktor og efterlagertanke aldrig tømmes helt. Hvis anlægget ikke skal være omfattet af risikobekendtgørelsen er det således en forudsætning, at anlægget indrettes, så det fysisk ikke er muligt at tømme lagertankene under de oplyste niveauer. Dette kan f.eks. være i form af ventiler, der er forsynet med nøglelås eller ved at ind- og udløb til lagertankene placeres over de oplyste niveauer. En sikring, der udelukkende består af styrings-/reguleringsmæssige begrænsninger vurderes ikke at være tilstrækkelig. Eventuel udtømning af tankene f.eks. i forbindelse med inspektion eller reparation skal foregå under grundig udluftning af headspace, således at der ikke opstår oplag af biogas, der overstiger risikobekendtgørelsens tærskelværdi. Såfremt indretningen af anlægget følger ovenstående, vurderer Norddjurs Kommune, at anlægget ikke vil være omfattet af risikobekendtgørelsen. Der stilles derfor vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at anlægget indrettes på en sådan måde, at oplaget af biogas ikke kan overstige 9 tons. 2.3 VVM-BEKENDTGØRELSEN Anlægget er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016). Norddjurs Kommune har derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet, dateret 17. november VVM-redegørelsen beskriver anlæggets påvirkning af det omgivende miljø i forhold til Planlovens brede miljøbegreb. Redegørelsen viser at anlægget kan etableres og drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat at biogasanlægget etableres og drives i henhold til miljøgodkendelsen. Norddjurs Kommune har derfor besluttet at meddele tilladelse til anlægget i henhold til VVM-bekendtgørelsens 7. Da der meddeles miljøgodkendelse til anlægget efter Miljøbeskyttelseslovens 33 erstatter miljøgodkendelsen dog VVM-tilladelsen jævnfør bekendtgørelsens 8 stk. 2. VVM-redegørelsen kan læses i sin helhed på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 2.4 NATURA 2000-OMRÅDER I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 2, skal der foretages en vurdering af, om anlægget kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Påvirkningen af Natura 2000-områder er beskrevet i VVM-redegørelsen. Nedenstående er konklusionerne fra VVM-redegørelsen. 4

7 Nærmeste Natura 2000-områder er Fuglebeskyttelsesområde nr. 112, Ålborg Bugt Østlig del, i en afstand af mere end 8 km. Norddjurs Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil påvirke ovennævnte område væsentligt, idet biogasanlæggets aktiviteter eller emissioner på grund af den store afstand ikke vurderes at kunne forstyrre fuglenes raste- og fourageringsmuligheder i det beskyttede område. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af anlæggets virkninger på Natura 2000-området. Øvrige internationale naturbeskyttelsesområder ligger mere end 20 km væk. Også her vurderes afstanden at udelukke en væsentlig påvirkning af områderne. For en uddybende beskrivelse af påvirkningen af Natura 2000-områderne henvises til VVM-redegørelsen. 2.5 ARTSBESKYTTELSE BILAG IV-ARTER I henhold til 11 stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 926 af 27. juni 2016), skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Ligesom for Natura 2000-områderene er påvirkningen af bilag IV-arter beskrevet i VVMredegørelsen, som der henvises til for en uddybning af nedenstående. Området er generelt levested for oddere og sandsynligvis levested for flere flagermusarter. Det areal, hvor biogasanlægget anlægges, er dyrket landbrugsjord og rummer derfor sandsynligvis ikke specifikke levesteder for odder og flagermus. Saltbækken, der afgrænser projektområdet mod nordvest, påvirkes ikke fysisk af projektet. Oddere vil derfor fortsat uhindret kunne færdes i vandløbet. Flagermus har typisk levested i træer og høj bevoksning og vil derfor ikke påvirkes ved ændret anvendelse af landbrugsjord. På baggrund af mange års intensiv dyrkning af jorden, vurderes arealet ikke at rumme væsentlige mængder af beskyttede plantearter. Samlet set vurderer Norddjurs Kommune, at etableringen og driften af anlægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 2.6 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 2.7 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Virksomheden er omfattet af følgende listepunkter jævnfør bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed (nr. 514 af 27. maj 2016): 5.3b Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: i) Biologisk behandling. (Selve biogasanlægget) G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. (Motorer og kedel) 5

8 2.7.1 Generelt Begge listepunkter er omfattet af standardvilkår jævnfør bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (nr. 519 af 27. maj 2016). Vilkårene for listepunkterne for de to aktiviteter er skrevet sammen, således at nedenstående vilkår gælder for hele virksomheden. Standardvilkårene er suppleret med yderligere vilkår, hvor dette er vurderet relevant, ligesom irrelevante standardvilkår ikke er stillet for virksomheden. Der er redegjort for begrundelsen for de enkelte vilkår under afsnittet om den miljøtekniske vurdering. 1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato. 3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 4. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger. 5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 6. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. 7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Indretning og drift 8. Anlægget skal indrettes, så oplaget af biogas i anlæggets rør, tanke og headspace i reaktorer ikke kan overstige 9 ton. Dette skal sikres ved fysiske begrænsninger, f.eks. i form af ventiler, der er forsynet med nøglelås, eller ved at ind- og udløb til lagertankene placeres, så udtømning af væske under et minimalt niveau er umuligt. En sikring, der udelukkende består af styrings-/reguleringsmæssige begrænsninger er ikke tilstrækkelig. Eventuel udtømning af tankene f.eks. i forbindelse med inspektion eller reparation skal foregå under grundig udluftning af rør, tanke og headspace i reaktorer, således at der ikke opstår mulighed for oplag af biogas, der overstiger 9 ton. 9. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: 6

9 hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges, hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel. hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg, og hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. 10. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer. 11. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. 12. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. 13. Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. 14. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. 15. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, lukkede i modtagehallen, mens der pågår aflæsning af biomassen, og mens der sker åbning og lukning af beholdere og tanke til opbevaring af biomasse. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ved nyinstallation skal ventilationsanlægget forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. 16. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. 17. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 18. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse. Afsug fra modtagehal. - Afkast fra opgraderingsanlæg, hvis der er et sådant Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse. Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer. 7

10 Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 19. Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og ph skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. Virksomheden skal oplyse den nødvendige opholdstid i filteret til Norddjurs Kommune, når anlægget er dimensioneret og denne er kendt. 20. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 21. Gaskondensatbrønde være lufttætte og forsynet med vandlås. 22. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. 23. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 24. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. 25. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt. 26. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles Luftforurening 27. Virksomhedens anlæg skal overholde følgende emissionsgrænseværdier for emission af lugt: Lugtrensningsanlæg LE/m 3 Biogasmotor LE/m 3 Biogasmotor LE/m Emissioner fra lugtrensningsanlæg, biogasmotorer og biogaskedel skal afledes via et afkast, der er mindst 50 m over terræn. Afledningen skal ske via separat rør fra hvert enkelt anlæg, med følgende diametre: Lugtrensningsanlæg Biogasmotor 1 Biogasmotor 2 Biogaskedel 0,55 m 0,50 m 0,50 m 0,30 m 29. Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 30. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt og i afkast fra opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissio- 8

11 ner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. 31. Kedelanlægget skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: Affald NO x 65 mg/normal m 3 * CO 75 mg/normal m 3 * * ved tør røggas omregnet til 10% O 2, 0 ºC og 101,3 kpa 32. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 33. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 35. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. 36. Oplag af stakke af biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 37. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således: At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. 38. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på befæstet areal indendørs eller udendørs, jf. vilkår 11, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 39. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende 9

12 og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der oplagres. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 40. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. voldsystem, således at spild af biomasse kan tilbageholdes og effektivt hindres i at løbe til Saltbækken øst for anlægget og/eller til Kejserbækken nordvest for anlægget. 41. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret Egenkontrol 42. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 43. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 44. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 44, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 45. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejneserings tanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 46. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer og funktionsafprøvning af gasfakkel. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 10

13 47. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. 48. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. 49. Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne i vilkår 29, er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 50. Senest 6 måneder efter at kedelanlægget er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 31 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Der skal herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 51. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 52. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr.* Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider NO x MEL-03 (NOx) i strømmende gas 11

14 Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i O 2 MEL-05 strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 54. Egenkontrol af gasmotoranlæggene skal foretages i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende udgave af bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner (pt. nr af 20. december 2012). Driftsjournal 55. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 43. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 46. Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, ph, temperatur, jf. vilkår 46. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 46. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 47. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 48. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. For energianlæggene føres driftsjournal med angivelse af: Olieforbrug på gasmotorer. Justering af brændere. Justeringspunkt for gasmotorer. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Forbrug af brændsel. Antal driftstimer pr. år. Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år Årsrapport 56. Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol Støjgrænser 57. Der må ikke ske til- og frakørsel af biomasse i tidsrumme kl (alle dage), på lørdage efter kl. 14:00 samt på søn- og helligdage". 12

15 58. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Støjgrænser Område 1 2 Midlingstid Dag Tidspunkt db (A) db (A) Timer Mandag til fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Alle dage ½ Spidsværdi Områdetype 1: Opholdsarealer ved boliger i det åbne land. Områdetype 2: Virksomheder i industriområdet vest og syd for virksomheden 59. Inden biogasanlægget tages i brug skal virksomheden eftervise at støjgrænseværdierne i vilkår 57 kan overholdes. Støjbidraget i omgivelserne skal beregnes i overensstemmelse med vilkår Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db. 60. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 61. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Kontrol af støj 62. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. 63. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 64. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling-ekstern støj". 65. Dokumentation for bestilling af støjmålinger skal senest 1 måned efter bestillingen sendes til tilsynsmyndigheden. 66. Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db. 13

16 2.7.9 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø 67. Anlægget må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige jævnfør ( Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø ) Lavfrekvent støj og infralyd 68. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (db re 20µ PA), målt indendørs i de berørte bygninger, må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst Vibrationer Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd Anvendelse Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db Aften/nat (kl ) Dag (kl ) Øvrige rum i virksomheden G-vægtet infralydniveau db 69. Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer, db re 10-6 m/s2, i det eksterne miljø, der overskrider nedenfor anførte værdier. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S: Grænseværdier for vibrationer Anvendelse Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende Erhvervsbebyggelse 85 Vægtet accelerationsniveau L aw i db Kontrol af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 70. Virksomheden skal på Norddjurs Kommunes forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, dokumentere, at vilkårene 67, 68 og 69 er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Spildevand Virksomhedens processpildevand tilføres biogasprocessen. Sanitært spildevand afledes til offentlig spildevandskloak. Tilslutningen skal anmeldes ved ansøgning om byggetilladelse til anlægget. Rent overfladevand ønsket nedsivet på egen grund. Der skal søges særskilt tilladelse hertil efter reglerne i Spildevandsbekendtgørelsen. 14

17 Gasmotorbekendtgørelsen Gasmotoranlæggene skal overholde emissionsgrænseværdierne i den til enhver tid gældende udgave af bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner (pt. nr af 20. december 2012). 3 HØRINGER Ansøgning om miljøgodkendelse, udkast til miljøgodkendelse og forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering (MV og VVM) for etableringen af biogasanlægget i Grenaa har været i offentlig høring i 8 uger fra den 15. juni august I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget bemærkninger fra 2 naboer i lokalområdet. Bemærkningerne er identiske. Nedenfor er de væsentlige punkter i høringssvarene, der vedrører miljømæssige forhold kommenteret af Norddjurs Kommune (høringssvarene i fuld længde, kan ses i vedlagte bilag): Tidspunkter for transport af biomasse Indsigere ønsker, at der skal indarbejdes, at der ikke må ske transport til og fra anlægget i weekender og på helligdage. -Norddjurs Kommune kan oplyse, at det er støjvilkårene i området der afgør hvorvidt der kan foregå transport af biomasse til og fra virksomheden på forskellige tidspunkter. Der er stillet krav til, at der ikke må ske til-og frakørsel af biomasse i tidsrummet kl (alle dage), på lørdage efter kl. 14:00 samt på søn- og helligdage". Lugtgener Indsigere er bekymrede for lugtgener fra anlægget. De skriver, at de er hårdt ramt af lugtgener fra spritfabrikken og oplyser at de desværre har meget dårlige erfaringer med, hvilken reaktionstid der er overfor sådanne problemer. Indsigere foreslår, at der indarbejdes et afsnit i lokalplanen med sanktionsmuligheder i forhold til selskabet. -I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår til driften af virksomheden, både med hensyn til lugt, støj, jord, overfladevand m.m. Det skal i denne forbindelse nævnes, at et moderne biogasanlæg er designet, så alle lugt- og støjkilder kapsles inde i lukkede systemer. Herudover vil biogasanlægget have en høj skorsten der er dimensioneret således, at lugtgrænserne skal kunne overholdes ved nærmeste nabo. Det skal endvidere bemærkes, at en høj skorstene typisk giver anledning til få situationer med relativt høje lugtkoncentrationer. Virksomheden er således ikke sammenlignelig med Gærfabrikken, idet Gærfabrikken er en ældre virksomhed med eget rensningsanlæg. Med hensyn til sanktionsmuligheder skal Norddjurs Kommune kontrollere, at vilkårene i miljøgodkendelsen bliver overholdt. Hvis virksomheden ikke overholder vilkårene skal Norddjurs Kommune som tilsynsmyndighed håndhæve disse forhold, jf. Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse for miljøbeskyttelsesloven, nr. 6, Eksplosionsfare Indsigere oplyser, at de frygter for eksplosionsfare og de mener derfor, at der mangler en beskrivelse af worst-case situationen samt angivelse af hvor stort et område der vil blive berørt. 15

18 -Anlægget er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Tærskelværdien for oplag af biogas i risikobekendtgørelsen er 10 ton. Det maksimale indhold af biogas i anlægget er under 10 tons og er opgjort under forudsætning af at anlæggets reaktor og efterlagertanke aldrig tømmes helt. Eftersom virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen skal der ikke redegøres for sikkerhedsforhold, herunder eksplosionsfare og omfang. 4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ansøgningen Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder (bekendtgørelse nr af 2. december 2016). Ansøgningen er første gang modtaget hos Norddjurs Kommune den 12. juni 2015 men efterfølgende bearbejdet og genfremsendt til kommunen flere gange. Vurderingen og godkendelsen er baseret på den version, der er modtager den 16. marts 2016 fra ansøgers rådgiver Planenergi. Denne version forudsættes at erstatte alle tidligere fremsendte oplysninger. Norddjurs Kommunes vurdering Den miljøtekniske vurdering er foretaget med udgangspunkt i den miljøtekniske beskrivelse, der fremgår af ansøgningen, der vedlagt som bilag 4. Nedenstående er en vurdering af det ansøgte, idet der henvises til bilag 4 for en detaljeret beskrivelse af projektet. Det er i vurderingen forudsat at virksomheden udformes og drives som anført i de eksempler på indretning og udstyr, der fremgår af ansøgningen. Ved gennemgang af ansøgningen har Norddjurs Kommune vurderet, at virksomheden har søgt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse en evt. forurening. Virksomhedens beliggenhed Arealet, hvor virksomheden etableres, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 3E8 Bredstrup Nord og den nordøstligste del af 3E6 Bredstrup i Kommuneplan 2013 for Norddjurs Kommune. Område 3E8 er udlagt til industri med særlige beliggenhedskrav, herunder virksomheder som af miljøhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, eller som er afhængige af muligheden for relativ sikker transport af farlige stoffer. Område 3E6 er udlagt til tungere industri for virksomheder svarende til område 3E8. Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og vedtages i forbindelse hermed om nødvendigt et kommuneplantillæg med særlige rammer for det berørte areal, som muliggør etableringen af det ansøgte anlæg. Etablering af virksomheden vurderes således at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Arealet er beliggende i kystnærhedszonen, jævnfør Planlovens (lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015) bestemmelser, det vil sige mindre end 3 km fra kysten. Det betyder at der ved planlægningen i området skal tages særlige hensyn, men efterfølgende har beliggenheden i kystnærhedszonen ikke direkte konsekvenser i forhold til miljøgodkendelsen, såfremt denne meddeles indenfor gældende planmæssige rammer. En lokalplan for arealet, der netop muliggør etablering af et biogasanlæg, vedtages samtidig med at miljøgodkendelsen meddeles. Det vurderes derfor samlet set at biogasanlægget kan etableres og drives indenfor arealets planmæssige rammer og bestemmelser. 16

19 Arealet anvendes indtil anlægget etableres til landbrugsdrift med skiftende afgrøder. Mod nordvest afgrænses arealet af det beskyttede vandløb Saltbækken, men anlægget forudsætter ikke rydning eller anden påvirkning af naturbeskyttede arealer. Der er ikke drikkevandsinteresser på arealet. Afstanden til nærmeste boliger er minimum ca. 200 m i alle retninger. Der er tale om enkeltbeliggende boliger og altså ikke om sammenhægende boligområder. Boligerne udgøres fortrinsvist af beboelsesbygninger til landbrugsejendomme. Det er derfor boliger, der ikke er ubekendte med den miljømæssige påvirkning fra landbrugsdrift, lugt, trafik og støj. Virksomheden skal dog overholde de gældende bestemmelser for emissioner og støj. For virksomhedens støjbidrag ved boligerne fastsættes Støjvejledningens (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder) vejledende grænseværdier svarende til områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Området er udlagt til separatkloakering. Der findes regnvandsledning og spildevandsledning langs stikvejen fra Bredstrupvej, i virksomhedens sydvestlige hjørne. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af uheld er efterkommet. Norddjurs Kommune vurderer derfor, at Djurs Bioenergi Amba kan etablere deres virksomhed uden at påføre omgivelserne en væsentlig forurening. Listepunkter Biogasanlæg er omfattet af listepunkt J 205 ved en kapacitet på ton/dag og listepunkt 5.3 b, ved en kapacitet på over 100 ton/dag. Af ansøgningen om miljøgodkendelse fremgår det, at den øvre grænse for anlæggets belastning vil ligge omkring ton biomasse pr. år. Fordelt ligeligt over året giver dette ca. 595 ton/dag. Anlægget er derfor omfattet af lisetpunkt 5.3 b. På biogasanlægget findes endvidere 2 gasmotorer og en gaskedel. Disse er ikke omfattet af listepunkt 5.3 b, men af listepunkt G 201, da anlæggenes samlede effekt er på over 5 MW, men mindre end 50 MW. BAT Ved godkendelse af en bilag 1 virksomhed skal godkendelsesmyndigheden lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, til grund for afgørelsen. Indtil en BAT-konklusion på området er vedtaget af EU-Kommissionen og offentliggjort i EU-Tidende, skal godkendelsesmyndigheden lægge konklusionerne om BAT i BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af godkendelser. Hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument. Siden bekendtgørelsen af standardvilkår for såvel listepunkt 5.3 b som G 201 er der ikke kommet nye BAT-konklusioner eller konklusioner i BAT-referencedokumenter. Det vurderes derfor at de gældende standardvilkår ikke er lempeligere end gældende BAT. Standardvilkårene vurderes derfor at sikre at virksomheden lever op til BAT-kravet på tidspunktet for meddelelse af miljøgodkendelsen. Begrundelse for fastsættelse af vilkår Som udgangspunkt er der sat vilkår i overensstemmelse med standardvilkår for listepunkt 5.3 b og suppleret med vilkår for listepunkt G 201 i de tilfælde, hvor standardvilkårene for listepunkt 5.3 b ikke er dækkende for listepunkt G 201. Overskrifterne til de enkelte afsnit for standardvilkårene er ens for de to listepunkter, nemlig Generelt, Indretning og 17

20 drift, Luftforurening, Affald, Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt Egenkontrol. Denne struktur følges også under gennemgang af vilkårene. For hvert enkelt vilkår er det vurderet om vilkåret er relevant for virksomheden, eller om vilkåret eventuelt ændres i forhold til standardteksten. Endvidere er det for hvert afsnit vurderet og der er behov for yderligere vilkår. De enkelte standardvilkår er ikke gengivet i vurderingsafsnittet. For en fuldstændig forståelse af alle henvisninger anbefales det derfor at have bekendtgørelsen om standardvilkår ved hånden under gennemlæsning af følgende afsnit. Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation.dk. Standardvilkårene regulerer ikke støj og spildevand. Der er foretaget en gennemgang af virksomhedens støj- og spildevandsemission og fastsat vilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Generelt Vilkårene under generelt er enslydende for begge listepunkter og vurderes at være relevante for virksomheden. Herudover er det fundet relevant at supplere med vilkår for følgende: Godkendelsens vilkår skal være kendte af driftspersonalet hvis virksomheden skal drives i overensstemmelse med godkendelsen. Der sættes derfor vilkår om at godkendelsen skal være tilgængelig og at driftspersonalet skal være gjort bekendt med indholdet af godkendelsen. Gyldigheden af godkendelsen, såfremt den ikke udnyttes, fastsættes til 2 år. Dette er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen 32. Tilsynsmyndigheden skal være bekendt med virksomhedens aktuelle ejerforhold og driftsstatus. Virksomheden skal derfor orientere om ændringer heri på forhånd. Tilsvarende gælder for ændringer af virksomheden i forhold til det godkendte projekt, der altid skal accepteres af godkendelsesmyndigheden for ændringerne gennemføres. Indretning og drift Jævnfør standardvilkårene må energiafgrøder opbevares udendørs. Det bemærkes at energiafgrøder ønskes ensileret, hvilket ikke nævnes i standardvilkårene. Ensilering er en konservering mod biologisk nedbrydning og vurderes ikke at give anledning til yderligere gener i forhold til energiafgrøder, der ikke er ensilerede. Det kan derfor accepteres at ensilerede energiafgrøder opbevares udendørs. Bemærk, at der er vilkår om at udendørs oplag af energiafgrøder skal overdækkes, jævnfør standardvilkår 7. Jævnfør standardvilkår 6 kan godkendelsesmyndigheden stille krav om at påfyldning af køretøjer skal foregå indendørs. Virksomheden har oplyst at påfyldning af afgasset biomasse til tankbiler foretages indendørs. Der stilles derfor vilkår om dette. Da der er lang mindre lugtpåvirkning fra afgasset biomasse og relativt stor afstand (>200 m) til nærmeste omkringboende, vurderes der ikke at være begrundelse for at fastsætte vilkår om indendørs læsning eller afsugning af fortrængningsluft fra lastbiler ved læsning af afgasset biomasse. Standardvilkår 11 og 12 om separering af afgasset biomasse vurderes ikke at være relevante, der dette ikke foretages på virksomheden. 18

21 I forhold til standardvilkår 13 skal det bemærkes at virksomheden oplyser at rengøring af køretøjer sker i modtagehallen for lukkede porte. Virksomheden har oplyst at lugtrensning vil ske i et biofilter. Standardvilkår 16 stilles derfor for virksomheden. Da anlægget ikke er detailprojekteret kan opholdstid i filteret ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Der stilles derfor vilkår om at den nødvendige opholdstid i biofilteret skal oplyses til Norddjurs Kommune, når denne er kendt. Kommunen vil efterfølgende stille vilkår for opholdstiden. I forhold til standardvilkår 17 er det i ansøgningen oplyst at der etableres en fakkel med en kapacitet på 12 MW, således at den fulde biogasmængde kan brændes af i nødstilfælde. Der sættes vilkår i overensstemmelse hermed. De kraftvarmeproducerende anlæg omfatter 2 gasmotorer og en gaskedel. Gasmotorerne og kedlen skal ikke overholde emissionsgrænseværdier for støv, metaller, PAH eller dioxiner. Standardvilkår 3 for listepunkt G 201 er derfor ikke relevant. Standardvilkår 5 og 6 vedrørende fuelolie, orimulsion og fastebrændsler er ligeledes heller ikke relevant, da der alene fyres med biogas. Under punktet indretning og drift skal der derfor alene sættes vilkår om afkasthøjder for energianlæggene. Luftforurening Anlægget giver anledning til emission af NO x og CO fra motorer og kedel, samt lugt fra lugtrenseanlæg og motorer. Standardvilkår om emissionsgrænseværdi for H 2 S vurderes ikke at være relevant, idet der ikke foretages opgradering af biogasanlægget udover afsvovling, der foregår i et helt lukket system. Endelig findes der på anlægget en gasfakkel, der anvendes til afbrænding af biogas i nødstilfælde, hvor hverken motorer eller kedel kan aftage biogassen, f.eks. på grund af havari. Fra gasfaklen vil der være emission af forbrændingsgasser, som fra motorer og kedel, men det forventes at faklen vil være i drift i meget begrænset omfang. Der stilles derfor ikke krav til emissioner fra gasfaklen. Emissionsgrænseværdier Gasmotorerne skal overholde emissionsgrænseværdierne for CO og NO x i gasmotorbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner): NO x 190 mg/normal m 3 * CO 450 mg/normal m 3 * * ved tør røggas omregnet til 15% O 2, 0 ºC og 101,3 kpa Gaskedlen skal overholde emissionsgrænseværdierne jf. standardvilkår 7 for listepunkt G 201: NO x 65 mg/normal m 3 * CO 75 mg/normal m 3 * * ved tør røggas omregnet til 10 % O 2, 0 ºC og 101,3 kpa Virksomheden skal overholde B-værdierne for NO 2 og CO på hhv. 0,125 mg/m 3 og 1 mg/m 3. Norddjurs Kommune vurderer at virksomhedens samlede emission af lugt skal overholde immissionsgrænseværdien for på 5 LE/m 3 ved boliger i det åbne land. Afkast og OML-beregning Der foreslås anvendt et afkast med en højde på 50 m og separate røgrør til lugtrenseanlægget (Ø 0,70 m), gasmotorerne (Ø 0,45 m pr. motor) og kedlen (Ø 0,40 m). 19

22 Ansøgningen er vedlagt en OML-beregning, der omfatter immissionen fra lugtrenseanlægget, de to biogasmotorer og kedlen. I OML-beregningen er der ikke indsat data for bygningshøjder. Dette er formelt set ikke korrekt, idet der vil være bygninger og tankanlæg på anlægget. Idet afkasthøjden på 41 m er væsentlig højere end nogen anden bygning eller tank på anlægget, vurderes dette imidlertid ikke at give anledning til væsentlige forskelle i beregningsresultaterne. Det fremgår af ansøgningsmaterialet at NO x og lugt er dimensionerende for afkasthøjden. Norddjurs Kommune er enig heri og har derfor valgt ikke at foretage yderligere vurdering af emissionen og immissionen af CO. Immission af NO x Der emitteres NO x fra gasmotorerne og kedlen. Norddjurs Kommune forudsætter, at emissionerne fra motorerne vil være dimensionerende for afkasthøjden, idet: Kedlen kun vil være i drift såfremt en eller begge gasmotorer er ude af drift. Kildestyrken for kedlen er væsentlig lavere end for motorerne (kun ca. 5 % heraf). Den vertikale røggashastighed i afkastet fra kedlen er højere end i afkastene fra gasmotorerne. Ligeledes er temperaturen højest i afkastet fra kedlen. Da afkastene fra kedel og motorer har sammen højde vil spredningen af emissionen fra kedlen derfor alt andet lige være bedre end for motorerne. Det er i ansøgningen oplyst, at der er taget udgangspunkt i, at der anvendes to biogasmotorer af typen Jenbacher JMS 612. Norddjurs Kommune har ved søgning på internettet fundet datablad for denne motortype ved drift på biogas (JMS 612 GS-B.L). Den i databladet angivne røggasmængde ved fuld last på biogas er Nm 3 /h våd røggas, svarende til 1,96 Nm 3 /s. I den til ansøgningen medsendte OML-beregning er anvendt en røggasmængde på 1,90 Nm 3 /s pr. motor. Det er oplyst, at der i motorerne anvendes et luftoverskud på 8,5 %. Emissionsgrænseværdien ved 8,5 % luftoverskud kan jævnfør afsnit 9.2 i Luftvejledningen bestemmes til 396 mg/nm 3. Ved en røggasmængde på 1,96 Nm/s giver det en kildestyrke på 0,776 g/s. I OML-beregningen er anvendt en værdi på 0,755 g/s. Alle værdier er pr. motor. For kedlen er anvendt en røggasmængde på 0,75 Nm 3 /s, svarende til Nm 3 /h. Norddjurs Kommune har udført en kontrolberegning, der viser at denne røggasmængde svarer til en kedeleffekt på 3,23 MW som oplyst i ansøgningen. Med disse input er den maksimale immission af NO x fra to motorer og kedlen i samtidig drift - jævnfør udskriften af OML-beregningen i ansøgningen beregnet til 0,028 mg/m 3. Dermed er immissionen af NO x væsentligt under B-værdien for NO 2, som er 0,125 mg/m 3. På basis af ovenstående kan en skorstenshøjde på 50 m derfor accepteres til afledning af virksomhedens emissioner af NO x. Immission af lugt Der emitteres lugt fra lugtrenseanlægget og fra gasmotorerne. Det forudsættes at det ikke emitteres lugt fra kedlen. For afkastet fra lugtrenseanlægget er i ansøgningen oplyst en emission på LE/m 3 og en luftmængde på m 3 /h. Der er ikke fremsendt dokumentation for emissionen fra lugtrenseanlægget. Ved beregning af spredningen af lugt i OML indsættes kildestyrke (i g/s) ved at gange kildestyrken i LE/s med 60 for at korrigerer for midlingstiden på 1 minut for lugt. For lugt- 20

23 renseanlægget giver det en kildestyrke på 0,086 g/s. I OML-beregningen vedlagt ansøgningen er anvendt en kildestyrke på 0,090 g/s. Volumenmængden ved m 3 /h svarer til 4,44 m 3 /s, som også anvendt i OMLberegningen. For gasmotorerne er opgivet en kildestyrke for lugt på LE/m 3. I OML-beregningen anvendes en kildestyrke på 0,174 g/s. Ved at regne baglæns kan den anvendte kildestyrke på 0,174 g/s omregnes til en kildestyrke på ca LE/Nm 3. Jævnfør det vedlagte OML-beregning er den maksimale lugtimmission bestemt til 8,18 LE/m 3 i en afstand af 200 m fra afkastet. Nærmeste bolig ligger i en afstand af m fra afkastet. I 300 m afstand er det maksimale lugtbidrag 7 LE/m 3. Lugtbidraget ved nærmeste bolig er således i værste fald 7 8 LE/m 3. Ansøgers rådgiver Planenergi har lavet en overslagsberegning af, hvor højt afkastet skal være, for at immissionsbidraget kan holdes på 5 LE/m 3 i alle punkter udenfor virksomhedens areal. Beregningen viser at afkastet i så fald skal have en højde på 70 m. Beregningen er vedlagt i bilag 5. Planenergi har oplyst at prisforskellen på et afkast på 50 m og 70 m vil være i størrelsesorden kr. Efter Norddjurs Kommunes vurdering skal der være proportionalitet mellem udgiften til miljøforbedrende tiltag og effekten af det enkelte tiltag. Forskellen imellem genen fra en lugtimmission på 5 LE/m 3 og 7 8 LE/m 3 vil efter kommunens vurdering næppe vil opleves som væsentlig af flertallet af befolkningen. Det er derfor kommunens vurdering, at en merudgift på over en halv million kr. ikke kan retfærdiggøres. Ydermere vil en så væsentligt øget afkasthøjde øge anlæggets synlighed væsentligt i omgivelserne. De samlede ulemper ved at øge afkasthøjden til 70 m vurderes derfor ikke at opvejes af en marginal nedbringelse af lugtimmissionen. For at sikre at lugtimmissionen ikke overstiger den beregnede værdi er det en forudsætning af de i ansøgningen oplyste emissionskoncentrationer fra hhv. motorer og lugtrenseanlæg ikke overskrides. Der stilles derfor vilkår om at afkastet fra lugtrenseanlægget skal overholde emissionsgrænseværdien på LE/m 3 og gasmotorerne skal overholde emissionsgrænseværdien på LE/m 3. Under ovennævnte forudsætninger kan afkasthøjden på 50 m kan derfor accepteres til afledning af anlæggets emissioner af lugt. Standardvilkår 27, om indretning af målesteder, gælder som udgangspunkt for aktiviteterne omfattet af listepunkt 5.3 b, men ikke for gasmotorerne, der er omfattet af listepunkt G 201. Der er emission af lugt fra begge kilder og det er lugtemissionen fra det samlede anlæg der skal vurderes. Der sættes derfor vilkår om indretning af målesteder i begge afkastrør. Affald Virksomheden har oplyst om affaldsfraktioner i ansøgningen. Udtjent filtermateriale fra biofilteret vil kun være aktuelt, hvis der som forudsat vælges et biofilter. Vælges der i stedet et kemisk filter vurderes det at der sandsynligvis vil fremkomme andre typer af affaldsfraktioner. Dette skal oplyses i forbindelse med en opdatering af miljøgodkendelsen efter detailprojektering af anlægget. Der vurderes ikke at være særlige affaldsproblematikker i relation til biogasanlægget og/eller energianlæggene. 21

24 Standardvilkår for listepunkt 5.3 b vurderes at være dækkende for virksomhedens samlede aktiviteter. Standardvilkår for listepunkt G 201 omhandler opbevaring af aske fra faste brændsler og er ikke relevant for biogasanlægget. Der vurderes ikke at være behov for regulering af virksomhedens affaldsopbevaring udover standardvilkårene. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Standardvilkårene for listepunkt 5.3 b stiller relativt specifikke krav til indretningen af udendørs arbejdsarealer mv. under dette punkt. Anlægget er ved tidspunktet for ansøgningen ikke projekteret i en grad så det er muligt at vurdere i detaljer om alle krav i standardvilkårene specifikt er overholdt. Ud fra den generelle beskrivelse af påtænkte belægningstyper, materialer og dræn samt oplysninger om den påtænkte drift af tanke og befæstede arealer i ansøgningen vurderes det at det beskrevne anlæg vil kunne leve op til kravene i standardvilkårene. Standardvilkår 35 om overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof vurderes ikke at være relevant, da virksomheden ikke har oplyst om oplag heraf. Tankene til oplagring af ny motorolie samt spildolie er omfattet af vilkår for opbevaring af tilsætnings- og hjælpestoffer og farligt affald (standardvilkår 36). Det samme gælder tanken med inhiberet saltsyre. Jævnfør standardvilkår 37 kan godkendelsesmyndigheden stille vilkår om etablering af et system til tilbageholdelse af for spildt biomasse hvis det vurderes, at der er risiko for at et eventuelt spild kan forurene nærliggende vandløb eller lignende. Skel mod nordvest udgøres af Kejserbækken og øst for anlægget løber Saltbækken. Kejserbækken er ikke registreret som beskyttet vandløb. Det er Saltbækken og da de to bække løber sammen øst for biogasanlægget, vil en påvirkning af Kejserbækken også have indflydelse på Saltbækken. Ansøger har selv foreslået at der etableres en sikkerhedsvold mod Saltbækken, der kan tilbageholde indholdet af en reaktor, svarende til m 3. Bag volden etableres en pumpebrønd, således at eventuelt spild kan pumpes bort. Vurderet ud fra fotomateriale i VVM-redegørelsen falder terrænet såvel mod Saltbækken, øst for anlægget, som mod Kejserbækken, der ligger nord for og tættere på anlægget. Det vurderes derfor, at vilkåret om sikkerhedsvold tillige skal gælde i forhold til Kejserbækken. Standardvilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand for listepunkt G 201 vurderes at være dækket af de vilkår, der er stillet under listepunkt 5.3 b. Desuden er der standardvilkår for store overjordiske tanke, til opbevaring af fyringsolie og lignende. Dette er ikke relevant for virksomheden. Samlet set vurderes virksomhedens påvirkning af jord, grundvand og overfladevand at være passende reguleret af de nævnte standardvilkår for listepunkt 5.3 b. Egenkontrol Standardvilkår for listepunkt 5.3 b vurderes at være dækkende og relevante for virksomhedens drift. For aktiviteterne omfattet af listepunkt G 201 er vilkårene om automatisk kontrol ikke relevante, da der ikke fyres med de nævnte (faste) brændsler. For kedlen gælder standardvilkårene for præstationskontrol. Irrelevante formuleringer er fjernet. 22

25 Gasmotorerne er reguleret direkte af gasmotorbekendtgørelsen, herunder også kravene til egenkontrol, der altså ikke findes som vilkår i miljøgodkendelsen, men pt. i bilag 2 til den gældende version af gasmotorbekendtgørelsen (på godkendelsestidspunktet). Driftsjournal Standardvilkår for driftsjournal for listepunkt 5.3 b vurderes at være relevante og dækkende. Krav om journalføring over kontrol med biofiltrets fugtighed, ph og temperatur er relevant, idet det er oplyst at der anvendes et biologisk luftrensningsanlæg. Standardvilkår for driftsjournal for listepunkt G 201 er rettet mod flere forskellige typer motorer og brændsler. Journalkrav, der vedrører turbineanlæg, anlæg med automatisk målende systemer, røggasfiltre og affald fra forbrændingsprocessen, er taget ud. Det forudsættes endvidere at biogas er eneste anvendte brændsel. Støj Listepunkterne 5.3 b G 201 er omfattet af standardvilkår. Oplysningskravene for begge listepunkter indeholder krav om beskrivelse af støj- og vibrationskilder, samt planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger, men der er som udgangspunkt ikke krav om udarbejdelse af en støjredegørelse som Miljømåling ekstern støj. Der er ikke udført en støjberegning for det ansøgte anlæg og der er ikke oplyst kildestyrker eller andet specifikt om støjudbredelsen for de anvendte komponenter. Det oplyses at støjkilder udgøres af: Intern kørsel med tank- og containerbiler pr. dag i perioden hverdage kl. 7:00 18:00 samt lørdage kl. 7:00 14:00. Intern kørsel med gummihjulslæsser Køle- og tørrerum (kapselblæser) Elmotorer/omrørere på reaktorer Støj fra afkast Støj fra motoranlæg (placeret i bulderhus ). Ansøger vurderer at til- og frakørsel af biomasse ikke vil give anledning til støjgener i omgivelserne, samt oplyser at til- og frakørsel ikke vil foregå i aften- og natperioden. Norddjurs Kommune er enig i at kørsel, gasmotor, storsten og ventilationsafkast udgør væsentlige støjkilder. Håndtering af fast biomasse (ensilage og lignende) på anlægget, samt kørsel med lastbiler internt på anlægget skal regnes med ved opgørelse af virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne. Ansøger oplyser at alene afstandsdæmpningen til nærmeste boliger betyder, at der kan accepteres en kildestyrke fra det samlede anlæg på op til 90 db(a) i nattetimerne, hvis det forudsættes, at der skal overholdes en støjgrænseværdi på 35 db(a) ved nærmeste bolig. Der er ikke regnet med dæmpning fra bygninger og reaktorer på anlægget. Virksomheden er beliggende i byzone i et område, udlagt til industri, men er generelt omgivet af enkeltliggende ejendomme i det åbne land. Mod vest, sydvest og syd ligger andre industrivirksomheder. Støjvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning nr om ekstern støj fra virksomheder) angiver ikke generelle vejledende støjgrænseværdier for boliger i det åbne land. Ofte benyttes grænseværdierne for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, som også vil blive anvendt her: Dagperioden Hverdage 07:00 18:00 Lørdage 07:00 14:00 Aftenperioden Hverdage 18:00 22:00 Lørdage 14:00 22:00 Søndage 07:00 22:00 Natperioden Alle dage 22:00 07:00 23

26 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Ved industrivirksomheder skal virksomheden overholde de vejledende grænseværdier, jævnfør støjvejledningen: Dagperioden Hverdage 07:00 18:00 Lørdage 07:00 14:00 Aftenperioden Hverdage 18:00 22:00 Lørdage 14:00 22:00 Søndage 07:00 22:00 60 db(a) 60 db(a) 60 db(a) Natperioden Alle dage 22:00 07:00 Ifølge Håndbog om miljø og planlægning (udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen) tilhører biogasanlæg virksomhedsklasse 7 og bør derfor placeres i en afstand af mindst 500 m til boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Nærmeste boliger omkring biogasanlægget ligger ca. 200 m mod nord (Åstrupbakken 20 og 22). Dette er noget tættere end den i Håndbogen anbefalede minimumsafstand, men støjgrænseværdierne, ved boliger i det åbne land, er til gengæld højere end ved åben/lav boligbebyggelse. Det er således grænseværdierne på 40 db(a), der skal overholdes i natperioden, hvilket i virksomhedens beregning af afstandsdæmpning betyder, at der kan tillades en kildestyrke på op til 95 db(a) fra anlægget som helhed. I dagtimerne midles støjen over 8 timer. Støjbidraget fra til- og frakørsel af tank- og containerbiler og anden intern transport vil derfor blive udjævnet, mens bidraget fra stationære kilder i kontinuerlig drift (blæsere mv.) er konstant. Da støjgrænseværdien i natperioden er 40 db(a) vurderer Norddjurs Kommune at der er væsentlig øget risiko for at særligt intern transport og færdsel kan medføre at grænseværdien overskrides. Der stilles derfor vilkår i overensstemmelse med ansøgers oplysning om at der ikke vil blive tilført biomasse i aften og natperioden (kl. 18:00 07:00), på lørdage efter kl. 14:00 samt på søn og helligdage. Norddjurs Kommune vurderer, at der bør stilles vilkår om at ansøger skal eftervise ved beregning, at støjgrænseværdierne i omgivelserne kan overholdes før anlægget sættes i drift. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Ifølge ansøgningen er gasmotorerne den væsentligste kilde til vibrationer. Norddjurs Kommune vurderer at såfremt motorerne placeres korrekt på solidt fundament og i vibrationsdæmpende ophæng bør de ikke give anlægning til væsentlige vibrationer i omgivelserne. Anlægget indeholder flere større pumper, omrører mv., men på grund af afstanden til omkringboende og da der ikke er en direkte mekanisk kobling mellem anlægskomponenterne og boligerne, vurderes det at der næppe vil være væsentlige vibrationsgener herfra. Da det imidlertid ikke kan udelukkes at et så stort industrianlæg kan indeholde kilder til lavfrekvent støj, infralyd og/eller vibrationer stilles der vilkår om overholdelse af grænseværdier, jævnfør Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal ikke eftervises at grænseværdierne kan overholdes, før der kan meddeles miljøgodkendelse, men det skal efterfølgende være muligt at afkræve at virksomheden måler og beregner bidraget med lavfrekvent støj, infralyd og/eller vibrationer, hvis det kan sandsynliggøres at en eventuel gene kan henføres til virksomhedens drift. Spildevand Ifølge ansøgningen kan virksomhedens spildevand deles op i tre fraktioner: Sanitært spildevand afledes til offentlig spildevandskloak 24

27 Processpildevand (blandt andet fra rengøring af køretøjer) tilføres biogasprocessen Overfladevand fra rene arealer nedsives lokalt. Tilslutningen af sanitært spildevand til offentlig spildevandskloak skal anmeldes til Norddjurs Kommune. Tilslutningen kræver ikke yderligere særskilt tilladelse eller godkendelse. Tilførslen af processpildevand til biogasprocessen kan accepteres, forudsat at biomassen kan overholde krav i til udspredning på mark. Der må kun tilføres spildevand fra virksomhedens egne processer. Nedsivning af overfladevand reguleres ikke i miljøgodkendelse, men i en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 og spildevandsbekendtgørelses (bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) kapitel 12. Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af overfladevandet efter reglerne i spindevandsbekendtgørelsens 12 før anlægget etableres. Til- og frakørsel til virksomheden Jævnfør 18 stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden foretage en vurdering af om til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Biogasanlægget vil modtage biomasse fra et opland indenfor ca. 20 km fra anlægget. I alt forventes jævnfør VVM-redegørelsen at ca tank- eller containerbiler ankommer til anlægget hver dag. Samme antal biler kører fra anlægget. Ifølge VVM-redegørelsen er transporten planlangt til i stort omfang at foregå via en planlagt ny omfartsvej, nord om Grenaa. Indtil omfartsvejen anlægges, vurderer Norddjurs Kommune at tilkørsel til anlægget fra vest i høj grad vil foregå via Mellemstrupvej og Bredstrupvej. Mellemstrupvej forløber op ad, men ikke igennem, boligområder (åben lav bebyggelse) i Åstrup og Bavnehøj, mens Bredstrupvej forløber langs boligområder i Grenaa. Norddjurs Kommunen vurdere at lugtgener fra transporterne næppe vil være en væsentlig gene, idet der benyttes lukkede tank- og containerbiler. Et øget støjniveau vil dog ikke kunne udelukkes, ligesom den øgede bynære tunge trafik vil medføre en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko. Til- og frakørslen til en virksomhed kan ikke reguleres i en miljøgodkendelse, men godkendelsesmyndigheden kan afvise at meddele miljøgodkendelse, hvis det vurderes, at generne fra til og frakørsel for omboende vil være for store. Norddjurs Kommune vurderer at gener for omboende ikke kan udelukkes, såfremt til- og frakørslen skal forgå via det eksisterende vejnet. Generne forventes imidlertid væsentligt reduceret efter etablering af omfartsvejen. 25

28 5 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV af: - virksomheden, - ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende, - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, - embedslægeinstitutionen, - landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og - lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside den 17. november En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest den 15. december Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Når man klager, skal man betale et gebyr på 500 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette 26

29 indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 6 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: Embedslægerne Midt- og Nordjylland, Dansk Ornitologisk Forening): v/jens Bonde Poulsen, Danmarks Sportsfiskerforbund: Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø: Beredskab og Sikkerhed: Naboer der kan have en væsentlig interesse i sagen 27

30 BILAG 1: Oversigtskort Kortet er gengivet fra ansøgningen om miljøgodkendelse se bilag 4. 28