Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 21. oktober Frijsenborg Biogas Fuglsangsvej Hammel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 21. oktober Frijsenborg Biogas Fuglsangsvej Hammel"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 21. oktober 2015 Frijsenborg Biogas Fuglsangsvej Hammel Høringsudkast af 27. juni 2017

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens ejer: Frijsenborg Biogas (ændret fra oprindeligt navn Fuglsang Biogas ) Biogasanlæg 5.3.b i Fuglsangsvej , 8450 Hammel 1 k Frijsenborg Hdg, Hammel Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug v/bendt Wedell Linen Hammel CVR nr (Ændret fra oprindeligt godkendt: Vicus B ApS, Ny Kongensgade 1, 1472 København K, Cvr nr ) Virksomhedens kontaktperson: Ejendommens ejer Hovedaktivitet Favrskov Kommune Sagsbehandler Christian Ejby Linen 62, 8450 Hammel Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug v/bendt Wedell Biogasfremstilling ud fra vegetabilsk biomasse og husdyrgødning Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons pr. dag, ved biologisk behandling. Natur og Miljø Birgitte Kudahl Jensen Sagsnr Rådgiver NIRAS Tidsfrister og perioder: Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 21. oktober 2015 annonceres på Favrskov kommunes hjemmeside den xx. juli Klagefristen udløber den xx Søgsmålsfristen udløber den xx 2017.

3 Indholdsfortegnelse 2. RESUMÉ 4 3. AFGØRELSE VILKÅR GENERELT ANLÆG BIOMASSE INDRETNING OG DRIFT LUGT LUFTFORURENING STØJ AFFALD BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND UHELD EGENKONTROL, VEDLIGEHOLDELSE M.V DRIFTSJOURNAL MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED OG PLANFORHOLD INDRETNING OG DRIFT FORURENINGSBEGRÆNSNING BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OPHØR OG BASISTILSTANDSRAPPORT GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE GYLDIGHED RETSBESKYTTELSE REVURDERING ANDEN LOVGIVNING OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING...27 BILAG 1 - LOVGRUNDLAG M.V...29 BILAG 2 SITUATIONSPLAN...30 BILAG 3 FLOWDIAGRAM...31 BILAG 4 - MILJØTEKNISK BESKRIVELSE...32 BILAG 6 SAMLEDE VILKÅR...49

4 1. ANSØGNING Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug v/bendt Wedell har ved ansøgning af februar 2017 med supplerende oplysninger 9. juni 2017 søgt om tillæg nr. 1 til eksisterende miljøgodkendelse af Frijsenborg Biogas (tidligere under navnet Fuglsang Biogas) dateret 21. oktober Der søges om en udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg på Fuglsangsvej , 8450 Hammel. Biogasanlægget skal udvides/ændres med følgende definerede projekt: Ekstra primær reaktor på m 3 med gaslager på m 3 Fjernelse af plansilo beliggende hvor ny reaktor skal etableres Modtagetank (nedgravet) til flydende husdyrgødning på 200 m 3 Behandling af øget mængde tilkørt biomasse på tons samt ændret sammensætning - Ansøgt øgning = tons ( tons tilkørt biomasse, 35,2 tons er vand/intern recirkulering) - Hidtil godkendt biomasse = tons (26,7 tons tilkørt biomasse, 33,6 tons er vand/recirkulat) 20 m 3 dobbeltvægget glasfiberbeholder til fældningskemikalie i 20 fods container Ombygning af fakkel, som forøger kapacitet svarende maksimal gasproduktion Den ekstra mængde producerede gas bliver, som for nuværende produktion, renset for svovl og kultveilte og sendes derefter ud i naturgasnettet. Den afgassede biomasse skal udbringes på Frijsenborgs og Wedellsborgs marker, som i forvejen modtager husdyrgødning og afgasset biomasse fra eksisterende drift. Der er samtidig med ansøgningen om miljøgodkendelse af dette projekt indsendt VVM anmeldelse for de ansøgte udvidelser/ændringer. De ansøgte udvidelser kan alle etableres indenfor den gældende lokalplans rammebestemmelser. 2. RESUMÉ Favrskov Kommune har i september 2015 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 360 for et område til tekniske anlæg (biogasanlæg) ved Fuglsangvej. Der er for planen og det konkrete projekt udarbejdet Miljøvurdering og VVM-redegørelse. Favrskov Kommune har derudover den 21. oktober 2015 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 til etablering af et biogasanlæg på Fuglsangvej Frijsenborg Biogas (under navnet Fuglsang biogas). Frijsenborg Biogas søger ved ansøgning af februar-juni 2017 et tillæg til miljøgodkendelsen om en række udvidelser og ændringer af det etablerede aflæg. Der er samtidig indsendt VVM anmeldelse af de ansøgte udvidelser/ændringer. Favrskov Kommune har på den baggrund udarbejdet dette tillæg nr. 1, som omfatter: godkendelse af øgede årlige mængder biomasse til afgasning samt ændret sammensætning af biomassen, ekstra modtagetank til flydende husdyrgødning, ekstra reaktor til afgasning af biomasse med et supplerende gaslager, container med kemikalietank til jernclorid, samt udbygning af fakkelkapacitet.

5 For at muliggøre disse udvidelser fjernes et eksisterende planlager. De plantebaserede biomasser køres, indtil videre, til anlægget i takt med, at de skal anvendes. Den eksisterende miljøgodkendelse af 21. oktober 2015 er fortsat gældende og såfremt udvidelsen realiseres suppleres godkendelsen med vilkårene i dette tillæg nr. 1. Favrskov Kommune har desuden udarbejdet en VVM-screening af det anmeldte projekt og meddelt i en særskilt afgørelse, at dette projekt ikke udløser krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Produktionsudvidelse: Nuværende drift: Den gældende miljøgodkendelse giver lov til afgasning af tons biomasse pr. år. Heraf er de tons tilkørt biomasse og den resterende del er vand og recirkulat (genbrug af vand fra den afgassede biomasse). Fremtidig drift: Den ansøgte udvidelse giver lov til afgasning af tons biomasse hvoraf tons er tilkørt biomasse og tons er vand og recirkulat. De ekstra biomasser er på tons/år og kommer hovedsageligt fra landbruget Linen 62 og Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrugs øvrige landbrugsaktiviteter. Den ansøgte forøgelse er på tons biomasse og tons vand/intern recirkulering. Transporter: Mængden af transporter øges som følge af udvidelsen. I nuværende drift forekommer 3-4 transporter pr. dag ind på anlægget, som i ansøgt drift stiger til 6-8 transporter pr. dag. Transporterne forventes primært af benytte den nordlige adgangsvej, idet der primært et tale om transporter fra Linen 2. Lugt: I forhold til nuværende drift hvor det fortrinsvist er faste biomasser der tilkøres. Fremover vil der desuden foregå tilkørsel af flydende biomasser i form af husdyrgødning. Dette vil foregår i lukket tankvogn som også anvendes til udkørsel af den afgassede biomasse. Al håndtering af gødning og anden biomasse på anlægget foregår fortsat i lukkede rørsystemer og gastætte tanke og ny modtagetank til flydende husdyrgødning etableres med et konstant undertryk og tilsluttes anlægget lugtfilter, således at det ikke giver anledning til lugtproblemer for naboer. Den øgede mængde faste biomasse leveres i den eksisterende modtagehal. Ny modtagetank Flydende husdyrgødning leveres i ny modtagetank med tætsluttende låg som etableres som en 200 m 3 underjordisk tank, husdyrgødningen pumpes gennem lukket system fra tankvogn til tanken via påfyldningsstuds etableret ved beholderen, udendørs. Der er tæt belægning ved påfyldningsstedet. Overfladevand fra området opsamles og ledes til samlebrønd i modtagehallen og bruges i biogasprocessen. Efter aflæsning kører tankbilen i modtagehallen, hvor den efterfølgende pålæsning af afgasset biomasse og vask foregår. Ny reaktortank Der etableres en ny primær reaktortank på m 3 med gaslager på m 3 ved at tanken overdækkes med dobbelt plastmembran. Gaslageret tilsluttes gassystemet og forsynes som de eksisterende reaktortanke

6 med overtryksventiler, der skal sikre mod forøget gastryk ved svigtende gasaftag. Overtryksventilerne på rådnetanken etableres med sideafkast, der sikrer, at eventuel skumdannelse og væske via lodret kanal ledes til procestanken, hvorimod eventuelt gasudslip fra ventilerne vil udledes til atmosfæren. Øget gasproduktion Den øgede mængde biogas behandles i det eksisterende gasrensningssystem og opgraderes, som den nuværende gasmængde, også til naturgaskvalitet og sendes i den eksisterende gasledning til naturgasselskabet HMN Naturgas I/S distributionssystem. Da der fremover dannes en større mængde biogas, udvides den eksisterende gasfaklen til en kapacitet, der kan afbrænde minimum den maksimalt producerede mængde biogas. Ny container til opbevaring af fældningskemikalier Opsætning af ny 20 fods container til oplagring af flydende svovlfældningskemikalier I containeren placeres dobbeltvægget tank i glasfiber. Containeren placeres nord for den eksisterende læsse og lossehal, ved siden af containeren til iltgeneratoren. Formålet er at have en ekstra mulighed for kunne fjerne svovl. Afgasset biomasse Afgasset biomasse, køres fortsat retur til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrugs ejendomme, hvor den lagres inden den udbringes. Den afgassede husdyrgødning udbringes efter de regler der gælder for almindelig husdyrgødning. Øvrige ændringer Ved etablering af anlægget er der udført enkelte ændringer ift. den meddelte miljøgodkendelse af 21. oktober 2015 som miljøgodkendes i dette tillæg nr. 1, dette er følgende: Afkast fra RTO-anlæg er etableret som selvstændigt afkast med en højde på 5 meter over terræn Bassin til opsamling af overfladevand og boringsvand er etableret som lukket tank på m 3 Mindre indretningsmæssige ændringer: variofeeder er på 200 m 3 mod oprindeligt 120 m 3 der er gaslagre på begge sekundære reaktorer mod oprindeligt kun den ene gasrensning for svovlbrinte sker ved tilsætning af ilt og ikke ved direkte tilsætning af atmosfærisk luft Der er opsat 20 fods container med iltgenerator ved modtagehallen Gasrensning for svovlbrinte suppleres med tilsætning af fældningskemikalie til biomassen (jernklorid/jernhydroxid) Der er et hus/skur over eksisterende boring Afkast fra kedelanlæg er 12 meter over terræn mod oprindeligt vilkår på 10 meter over terræn. Afkast fra lugtrensningsanlægget er 12 meter over terræn mod oprindeligt vilkår på 13 meter over terræn. Disse ændringer er indeholdt i ansøgningen om tillæg nr. 1 og lovliggøres med dette tillæg. Udvidelsen/ændringerne udformes samlet set, sådan at det sikres, at det samlede anlæg ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne. Der er således stillet krav til materialer, indretning og drift m.m.

7 samt til løbende kontrol og inspektion jævnfør nye vilkår eller eksisterende vilkår som fortsat gælder for det samlede anlæg. 3. AFGØRELSE Favrskov Kommune godkender hermed de ansøgte udvidelser og ændringer under forudsætning af, at vilkårene i afsnit 4 overholdes. Tillæg nr. 1 er givet på grundlag af ansøgningen, VVM-anmeldelsen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til dette tillæg. Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 og godkendelsesbekendtgørelsen som et tillæg nr. 1 til biogasanlæggets eksisterende miljøgodkendelse meddelt af Favrskov Kommune den 21. oktober Biogasanlæggets behandlingskapacitet er større end 100 tons pr. dag, hvorfor biogasanlægget er en Bilag 1-virksomhed omfattet af punkt 5.3.b i) i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne type af virksomhed, som allerede er indeholdt i den gældende miljøgodkendelse af biogasanlægget. Tillæg nr. 1 giver godkendelse til følgende: Behandling (afgasning) af øget mængde biomasse, så den samlede behandlingskapacitet bliver på tons inklusiv ekstra vand/recirkulat til fortynding og en produktionstilladelse til tons er tilkørt biomasse en ny modtagetank til flydende husdyrgødning på 200 m 3 en ekstra reaktortank med gaslager på m 3 med gaslager på m 3 containerbygning til opbevaring af hjælpestoffer/fældningskemikalie ombygning af gasfakkel Derudover indeholder tillæg nr. 1 godkendelse af ændringer på det eksisterende anlæg som afviger fra den gældende godkendelse. Det drejer sig om etablering af separat afkast fra opgraderingsanlæg via RTO anlæg, etablering af overdækket tank/vandbeholder til overfladevand i stedet for regnvandsbassin, ændring af afkasthøjder samt mindre indretningsmæssige ændringer. Tillægsgodkendelsen er opbygget på samme måde som den eksisterende miljøgodkendelse, således at eksisterende godkendelse suppleres af dette tillæg nr. 1. Indholdet i tillægsgodkendelsen beskriver udelukkende det ansøgte projekt og de vilkår og forhold som tilføjes eller ændres som følge af dette. Øvrige forhold fremgår af eksisterende godkendelse. Der er i dette tillæg endvidere indsat nyeste standardvilkår jævnfør ny bekendtgørelse om standardvilkår 1 af 2016 for de forhold som er omfattet af udvidelsen. Tillægget omfatter dermed udelukkende beskrivelse og vurdering af ændringer/udvidelser i forhold til den gældende 33 miljøgodkendelse fra 21. oktober Beskrivelser, vurderinger og vilkår i 33 miljøgodkendelsen fra 21. oktober 2015 er fortsat gældende, medmindre andet fremgår af nærværende tillæg. 1 Bekendtgørelse 1520 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed af 07/12/2016

8 Godkendelsen omfatter udelukkende det ansøgte og forholdet til miljøbeskyttelseslovgivningen. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet i Bilag 1. Nedenstående vilkår er som ovenfor nævnt supplerende vilkår til den gældende miljøgodkendelse af 21. oktober 2015 for Frijsenborg Biogas (godkendt under navnet Fuglsang Biogas). Vilkårene er navngivet efter følgende systematik: Alle vilkår er nummereret, således at nummereringen passer med den gældende miljøgodkendelse af 21. oktober De vilkår, der i afsnit 4 er mærket med * er ikke omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen, men er kommunens supplerende vilkår. (Samme signatur som i gældende godkendelse). De vilkår, som er mærket med a efter vilkårsnummeret, er gældende vilkår, der er blevet ændret som følge af det ansøgte projekt, dvs. vilkåret erstatter det oprindelige vilkår med samme vilkårsnummer i gældende godkendelse. De vilkår, som er mærket med b efter vilkårsnummeret, er nye vilkår, som er stillet ift. det ansøgte projekt eller pga. nye standardvilkår for biogasanlæg omfattet af listepunkt 5.3.b. Disse vilkår supplerer det oprindelige vilkår med samme vilkårsnummer i gældende miljøgodkendelse.

9 4. VILKÅR 4.1 Generelt b* Eksisterende vilkår suppleres med følgende: En kopi af dette tillæg nr. 1 til godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift b* Eksisterende vilkår suppleres med følgende: Hvis tillægsgodkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen bortfalder den. 4.2 Anlæg b* Eksisterende vilkår suppleres med følgende: Eksisterende planlager må nedlægges og der må opføres en primær reaktortank på m 3 med gaslager på m 3 samt en 20 fods container til kemikalieopbevaring og en 200 m 3 nedgravet tank til flydende husdyrgødning, placeret som vist på bilag 2 (Ny situationsplan). Derudover må der etableres en tank på m 3 til opbevaring af regnvand/slukningsvand og en 20 fods container til iltgenerator. Tanke og containere skal være mørkegrå som de eksisterende reaktortanke b * Eksisterende vilkår suppleres med følgende: Endelige, målfaste tegninger over de nye anlægsbygninger og afløbstegning for de interne spildevands- og overfladevandssystemer, skal sendes til tilsynsmyndigheden, såvel digitalt som på papir, senest 1 måned inden påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. 4.3 Biomasse a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Anlægget godkendes til at modtage og behandle følgende mængder biomasse pr. år: Art Mængde/år i tons Sukkeroer/energiafgrøder Kyllingemøg Dybstrøelse Svinegylle Græs Halm Kasseret grønt Glycerin/industriprodukter Recirkulat Vand I ALT

10 4.4 Indretning og drift a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres jævnfør standardvilkår til følgende: Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges, hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel. hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO 2 renseanlæg, og hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Alle reaktor tanke og modtagetanke skal etableres på rent moræneler uden synlige tegn på sandforekomster. Såfremt sandforekomster observeres ved bortfjernelse af overjord ved udgravning til tankene, skal der lægges et lag af bentonit, plastikmembran eller lignende under tankene. Frijsenborg Biogasanlæg skal dokumentere ovenstående ved geoteknisk rapport med geologisk beskrivelse, fotos med mere. 4.5 Lugt a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Anlægget skal være forsynet med et luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlæg. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: - Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse. - Afsug fra modtagehal (aflæssehal, biomassehal m.v.). - Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse - Afsug fra fortrængningsluft fra køretøjer. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger a * Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Afkastluften fra gasopgraderingsanlægget (offgas) skal, inden udledning til omgivelserne, opvarmes til en temperatur på mindst 850 C i mindst 1 sekund i en RTO enhed (regenerativ termisk oxidation).

11 4.5.4 a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres jævnfør standardvilkår til følgende: Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger a * Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Udledning af luft fra lugtrensningsanlægget skal foregå fra en mindst 12 m høj skorsten. Udledning af luft fra kedlen skal foregå fra en mindst 12 m høj skorsten. Udledning af luft fra opgraderingsanlæg via RTO-anlæg skal foregå fra en mindst 5 m høj skorsten a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Der skal være indrettet målested i de tre afkast angivet i vilkår med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 4.6 Luftforurening b Nyt vilkår, jævnfør standardvilkår Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H 2 S på 5 mg/normal m 3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H 2 S på 0,001 mg/m Støj Ingen nye vilkår. 4.8 Affald Ingen nye vilkår. 4.9 Beskyttelse af jord og grundvand a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Olie i 25 l beholdere, skal leveres og opbevares i modtagehallen på spildbakke, som til stadighed skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Kørearealer ved modtagetank til flydende husdyrgødning og omkring modtagerhal skal etableres som befæstet areal, hvor der sker kontrolleret afledning af nedbør. Det befæstede areal skal

12 etableres med tilstrækkelig sideanlæg for at forhindre nedbør og spildt biomasse i at strømme til tilstødende arealer. Nedbør og spild fra arealet skal ledes til buffertanken a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Der skal etableres opkant/voldanlæg (tilbageholdelsessystem) omkring arealet med modtagetanke, reaktortanke og modtagerhallen samt ved indgang til servicevej - området med tilbageholdelsessystem fremgår af bilag 2. Området skal til enhver tid kunne indeholde nedbør og indholdet af biomasse fra en lastbilfuld. Indkørsel til servicevej etableres med tilstrækkelig sideanlæg og kontrolleret fald mod pladsen foran modtagerhallen til at forhindre spildt biomasse i at strømme ud a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Der skal opsættes påkørselsværn som minimum omkring dele af tankene (reaktortanke og modtagetank flydende husdyrgødning), der vender ud mod kørearealet foran modtagerhallen. Desuden opsættes påkørselsværn omkring tanke, hvis der foretages dagligt arbejde med maskiner omkring disse. Ved indkørsel til servicevej skal der etableres bomme a* Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Virksomheden skal etablere en regnvandstank til håndtering af overfladevand indenfor tilbageholdelsessystemet. Regnvandstanken skal etableres således, at kravene i vilkår i gældende miljøgodkendelse overholdes. Tagvand og vand fra arealer, hvor der ikke kan forekomme spild af biomasse, ledes til regnvandstanken. Indholdet i regnvandstanken må kun afledes til biogasprocessen. Ved behov for bortpumpning af vand må dette kun ske efter aftale med Favrskov Kommunes miljøafdeling. Regnvandstanken skal udformes således, at der til enhver tid står mindst 300 m 3 vand i bassinet. Regnvandstankens tæthed skal kontrolleres hvert 5. år Uheld a * Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Modtage- og buffertanke skal være tilsluttet overfyldningsalarmer, som alarmerer, når den tilbageværende kapacitet kun kan rumme indholdet af en lastbil. Det skal sikres, at alarmen er synlig og hørbar for fører af lastbilerne a * Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Reaktortanke, processtanke og regnvandstank skal være tilsluttet hver deres overfyldningsalarm, som alarmere personalet før tankenes maksimale kapacitet er nået.

13 4.11 Egenkontrol, vedligeholdelse m.v a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion (modtagetanke, reaktortanke, procestanke, plansilo, modtagegrav, blandetanke) skal mindst hvert 5. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn a Vilkår i miljøgodkendelsen af 21. oktober 2015 ændres til følgende: Senest 6 mdr. efter, at det udvidede biogasanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert af de 3 afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne, er overholdt. Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg (RTO) til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for H 2 S er overholdt i dette afkast. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold, herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år. Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 og for H 2 S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Rapporten skal desuden på grundlag af emissionsmålingerne indeholde en OML-beregning til dokumentation for, at B-værdierne for lugt og H 2 S ikke overskrides Driftsjournal b Nyt vilkår jævnfør standardvilkår:

14 Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol. Alle gældende vilkår fra godkendelsen af 21. oktober 2015 og dette tillæg nr. 1 er for overskuelighedens skyld samlet i bilag 6.

15 5. MILJØTEKNISK VURDERING Favrskov Kommune har vurderet at det ansøgte projekt kan miljøgodkendes og at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning, såfremt vilkårene i den gældende miljøgodkendelse af 15. oktober 2017 og dette tillæg nr. 1 efterleves. Begrundelser og vurderinger for de fastsatte vilkår fremgår af nedenstående afsnit i dette kapitel. Favrskov Kommune har som følge af godkendelse af det ansøgte projekt ændret en række af de eksisterende vilkår samt stillet enkelte yderligere vilkår for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 31 stk. 1 og stk. 3. De vilkår, som er mærket med *, er vilkår, der går udover de fastsatte standardvilkår for biogasanlæg omfattet af listepunkt 5.3 b jævnfør standardvilkårsbekendtgørelsen. Ved godkendelse af den ansøgte udvidelse og ændring af anlægget i dette tillæg nr. 1 er der behov for at omformulere en række vilkår, således at det nye projekt også kan reguleres indenfor de stillede vilkår, disse vilkår er mærket med samme nummerering som i den eksisterende godkendelse men mærket med a efter nummereringen. Der er desuden behov for at stille enkelte nye vilkår som følge af udvidelsen/ændringen af anlægget eller som følge af, at der i tiden fra den oprindelige godkendelse blev udarbejdet og til nuværende tidspunkt er indført nye standardvilkår for biogasanlæg under listepunkt 5.3 b. som også er gældende for den ansøgte udvidelse/ændring. Disse vilkår er enten tilføjet som supplerende tekst til et gældende vilkår eller har fået et nyt vilkårs nummer og de er desuden mærket med b efter nummereringen. De yderligere vilkår er stillet ud fra ansøgningens beskrivelse af de ønskede nye anlæg og aktiviteter samt nye standardvilkår. I dette afsnit beskrives baggrunden for disse ændrede og nye vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse kan ses i Bilag Beliggenhed og planforhold Placering Alle nye anlægsdele etableres indenfor området, der er udlagt og afgrænset i lokalplan nr. 360 og overholder lokalplanens bestemmelser. Desuden etableres alle nye anlægsdele indenfor eksisterende krav til beplantning. Ny reaktor placeres i forlængelse af de eksisterende reaktortanke i lige linje, ny nedgravet modtagetank til flydende husdyrgødning placeres vest for brovægten og container til fældningskemikalie placeres nordvest for modtagehal. Alle disse nye anlæg placeres indenfor lokalplanens delområde II, område for tanke og tekniske anlæg. Der er stillet vilkår om placering og udformning af de nye anlægsdele (modtagetank til flydende husdyrgødning, reaktortank, containerbygning til fældningskemikalier) så det overholder gældende krav. Situationsplanen i Bilag 2 viser virksomhedens eksisterende og nye anlægsdeles placering på virksomhedens område.

16 5.1.2 Til- og frakørselsforhold Den eksisterende udkørsel skal fortsat anvendes til virksomheden. Der stilles ikke yderligere vilkår vedrørende udkørselsforhold. Som i nu-situationen vil der primært være kørsel til- og fra anlægget indenfor tidsrummet Når mængden af biomasser som skal behandles på anlægget øges, forventes antallet af transporter til- og fra anlægget at blive øget proportionalt. En stor del af de yderligere biomasser stammer fra den tilhørende landbrugsproduktion med base på Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, Linen 62. Derfor forventes størstedelen af den øgede transport at benytte vejadgang fra nord (retning Linen). Den øgede mængde afgassede biomasse skal retur til beholdere tilhørende Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug. Disse ligger alle nord for biogasanlægget og transporter dertil vil derfor benytte vejadgange mod nord. Definition af 1 transport: 1 transport består af 1 indkørsel og 1 udkørsel. Der er regnet med 250 transport dage pr. år og der er anvendt tal fra opgørelse af antal transporter fra ansøger. Nuværende drift Den gældende miljøgodkendelse giver lov til afgasning af tons biomasse pr. år. Heraf er de tons tilkørt biomasse og den resterende del er vand og recirkulat (genbrug af vand fra den afgassede biomasse). De tilkørte biomasser stammer fra Linen 62 og fra Wedellsborg og tilkøres i tons transportvogne, hvilket medfører at antallet af transporter er 3-4 pr. dag i gennemsnit, som tilkøres både fra den nordlige og sydlige transportrute til anlægget. Udkørsel af biomasser, retur til Linen 62 og gyllebeholdere tilhørende denne ejendom, køres i 38 tons tankvogn og bortkørsel af fiberdel køres med 25 tons transportvogne, hvilket medfører at antallet af transporter med dette er 3-5 transporter pr. dag. En del af disse transporter kører til Wedellsborg og dermed anvendes transportruten mod syd. Fremtidig drift Den ansøgte udvidelse giver lov til afgasning af tons biomasse hvoraf tons er tilkørt biomasse og tons er vand og recirkulat. De ekstra biomasser er på tons/år og kommer hovedsageligt fra landbruget Linen 62 og dermed fra den nordlige transportrute. Transporterne af dette foretages i tons transportvogne, hvilket medfører at samlet antal transporter er 7-8 pr.dag i gennemsnit, hvilket er 3-4 mere end i nuværende drift. Udkørsel af den ekstra mængde afgassede biomasse foretages med 25 tons og 38 tons køretøjer afhængig af omfanget for anvendelse af separationsenheden, hvilket medfører at antal transporter til bortkørsel af den ekstra mængde afgassede biomasse øges med 1-8 transporter. Nuværende drift Fremtidig drift Indlevering Udlevering Udlevering Indlevering Uden sep. Med sep. Uden sep. Med sep. Antal pr år Gn.snit pr. dag Samlet antal transporter Tabel 1: transportomfang Det tilkørte flydende husdyrgødning tilkøres i samme køretøjer som anvendes til returkørsel af afgasset biomasse, hvilket vil give en reduktion af antallet af transporter ud over det som er opgjort ovenfor. Såfremt der anvendes separering vil det samlede antal transporter reduceres yderligere idet udkørslen af dette kan foretages i returkørselen fra indkøringen af dybstrøelse, idet dette foretages i samme køretøjer. Disse effekter er dog ikke medtaget i transportopgørelsen ovenfor.

17 Samlet set er udvidelsens betydning følgende: Der tilkøres tons biomasse mere i fremtidig drift. Dette er ift. de tilkørte tons i nuværende drift. Samlet antal transporter øges med 6-10 pr. dag. Øgning i transporter med biomasse til anlægget sker fra retningen Linen og dermed vil de ekstra transporter ikke passere nabobeboelser. Øgning i transporter med afgasset biomasse ud fra anlægget sker også i retning mod nord idet de gyllebeholdere, som den ekstra mængde biomasse, skal opbevares i, er beliggende nord for biogasanlægget. Ansøgers opgørelse af transporter fremgår af ansøgers miljøtekniske beskrivelse i bilag Indretning og drift Frijsenborg Biogas ønsker, at anlægget fremover skal behandle biomasser fra Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrugs landbrugsaktiviteter i en samlet mængde op til tons biomasse om året inklusive tilsat vand eller recirkulat, som udgør ca tons og tilkørt biomasse udgør tons. Den hidtil godkendte mængde biomasse er tons/år bestående af tons tilkørt biomasse og tons vand eller recirkulat. Den årlige mængde af behandlede biomasser øges totalt set med tons. Heraf tilkøres t organiske biomasser og mængden af tilsat vand eller recirkulat fra den afgassede biomasse (genbrug af væskefraktionen fra separation) udgør tons. Art Mængde nudrift Mængde ansøgt Ansøgt udvidelse Max oplag Opbevaring tons tons tons tons Sukkeroer/ energiafgrøder Modtagehal/ walking floor Kyllingemøg Modtagehal/ walking floor Halm Modtagehal/ walking floor Græs Modtagehal/ walking floor Glycerin/industriprodukter glyceringtanke Intern recirkulering Vand Vandtank Svinegylle Modtagetank Kasserede plantefibre Modtagehal/ walking floor Dybstrøelse Modtagehal/ walking floor I ALT Tabel 2: biomasser i nuværende drift og fremtidig ansøgt drift

18 Typen af tilkørte biomasser ændres i sammensætning og der modtages fremover også flydende husdyrgødning fra ansøgers svinebrug nord for Hammel. Dette er baggrunden for at anlægget fremover ansøges indrettet med en nedgravet modtagetank på 200 m 3 til opbevaring af flydende husdyrgødning til efterfølgende afgasning. Der etableres bærefast belægning (beton låg) over tanken og påkørselsværn, således at der ikke køres hen over tanken. Desuden etableres befæstet påfyldningsplads og påfyldningsstuds ved tanken til påfyldning og afsug til modtagehal for undertryksventilation og fortrængningsluft. Sammensætning af biomasser fremgår endvidere af ansøgers miljøtekniske beskrivelse i bilag 4. Processen er med afgasning af biomasse er ikke ændret i forhold til gældende godkendelse, der anvendes blot en ekstra reaktor til udrådning under dannelse gas som opsamles i ekstra gaslager over den nye reaktortank. Gasrensning og -behandling af den ekstra mængde biogas er uændret idet de eksisterende anlægsdele har rigelig kapacitet til dette. Faklen udvides dog således at den fremover har en kapacitet svarende til minimum den producerede mængde biogas. Denne udvidelse er ikke synlig idet det udelukkende er brænderhovedet der udskiftes. Opdateret flowdiagram er indsat i bilag 3. Der er stillet ændrede vilkår om, hvilke biomassetyper og-mængder, der ligger til grund for tillægsgodkendelsen, og som derfor må anvendes i anlægget. Biogassen lagres i toppen af alle reaktortanke (5 stk.) samt i rørledninger og opgraderingsanlæg. Alle fem tanke er dækket af gastætte dobbeltmembraner. Der er mulighed for oplagring af i alt. max m 3 gas. Gældende vilkår om maksimalt gasoplag på 10 tons (ca m 3 ) overholdes fortsat. I den eksisterende godkendelse er der krav om membran under tankene, dette vilkår er tilrettet således at de nye tanke omfattes at tilsvarende afværgeforanstaltning i forhold til beskyttelse mod nedsivning ved utætheder. 5.3 Forureningsbegrænsning Lugt I forhold til den gældende godkendelse er der ikke to men tre afkast. Lugt i omgivelserne kan forekomme fra afkastet fra lugtrenseanlægget, afkastet fra kedelanlægget og afkast fra RTO anlæg (opgraderingsanlæg). Gældende vilkår er ændret i overensstemmelse med dette. Afkast fra lugtrenseanlægget er luftmængder fra modtagehal og separationsafdeling, tanke med ikke afgasset biomasse og afsug af fortrængningsluft fra påfyldning af afgasset biomasse på tankvogne. Afkast fra kedel er afkast fra en kedel fyret med naturgas. Afkast fra RTO anlæg er rejektluft fra opgraderingsanlæg som forinden er afbrændt i en RTO enhed. Ansøger har udarbejdet en OML-beregning for nuværende drift, ud fra data fra præstationskontrol udført i februar 2017 samt en OML-beregning der medtager den forventede lugt fra de tre afkast efter udvidelsen (Bilag 5).

19 De indsatte lugtemissioner for fremtidig drift er fremkommet ud fra præstationskontrollen udført i februar 2017 på det eksisterende anlæg under normal drift, hvor lugtemissionen til biofilter er antaget fordoblet med baggrund i at biomassen fordobles. Det eksisterende biofilter er efter ansøgers oplysninger dimensioneret til at kunne håndtere den ekstra mængde lugt. Luftmængden til lugtfilteret er uændret i forhold til nuværende drift idet eneste ekstra luftafsug til biofilter er fra modtagetanken for flydende husdyrgødning. Denne ekstra luftmængde afledes i modtagehallen ved eksisterende punktudsug over variofeeder og afledes derfor som en del af den allerede afsugede mængde luft. Den udarbejdede OML-beregning viser at de gældende vilkår for lugt på maksimalt 5 LE ved boliger i det åbne land og i boligområder fortsat overholdes med god margin. Der er endvidere, i afsnit om egenkontrol, indsat krav om præstationskontrol indenfor 6 måneder, efter udvidelsen er effektueret, for at dokumentere at lugtgrænseværdierne er overholdt ved naboer jævnfør de anvendte antagelser. Idet de aktuelle skorstenshøjder viser overholdelse af lugtgrænseværdierne er vilkåret for afkasthøjder ændret i overensstemmelse med dette Luft Kedlen ændres ikke og der er derfor ikke behov for nye beregninger eller ændrede vilkår for denne. Der er i perioden efter anlægget blev miljøgodkendt til nu kommet et nyt standardvilkår for maksimal emission af svovlbrinte fra opgraderingsanlæg og krav om overholdelse af bidragsværdi i omgivelserne udenfor virksomhedens skel (B-værdi). Værdierne svarer til værdierne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Da den ansøgte udvidelse bevirker ændringer i mængden af gas, der behandles i opgraderingsanlægget, er det nye standardvilkår for svovlbrinte fra opgraderingsanlægget indført. Der er endvidere, under afsnit om egenkontrol, indsat vilkår om præstationskontrol for svovlbrinte fra opgraderingsanlæg jævnfør standardvilkår Støj Der etableres ikke nye støjende anlægsdele men antallet af transporter vil stige. Det ekstra antal transporter vil dog som hovedregel komme fra og gå til Linen 62, hvor der ikke er passage af naboer. Der er i den gældende godkendelse stillet støjgrænser svarende til Støjvejledningens områdetype 3 for erhvervsvirksomheder i det åbne land og der er i den gældende godkendelse et vilkår om, at der kan forlanges opgørelse over antallet af transporter, hvis der opstår støjgener. Der er på den baggrund ikke vurderet behov for yderligere vilkår Affald Der er ingen ændringer i forhold til nuværende drift, hvorfor der ikke er behov for yderligere vilkår Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Der etableres særskilt containerbygning til fældningskemikalie, hvorfor eksisterende vilkår om at dette skal opbevares i modtagehallen ændres. Eksisterende plansilo fjernes og der etableres en ny modtagetank og reaktortank i området foran modtagehallen og området hvor plansilo fjernes. Vilkårene for beskyttelse mod udstrømning og sikring af anlægsdele mod påkørsel ændres/omformuleres som konsekvens af godkendelse af de nye anlægsdele og den nye indretning.

20 Der gøres endvidere opmærksom på: at eksisterende regnvandstank skal overholde vilkår i gældende miljøgodkendelse om at beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank tanke eller samlinger ved tank. Delvist nedgravede beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. at ny reaktortank og ny nedgravet modtagetank til flydende husdyrgødning skal over holde vilkår i gældende miljøgodkendelse om at delvist nedgravede beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning og vilkår om etablering af ledningsevne målere i omfangsdræn og samlebrønde ved tankene. Standardvilkåret om etablering af en tilbageholdelsessystem for udløb af biomasse (voldanlæg) fra en læk beholder er ændret som konsekvens af ny indretning og der er henvisning til et nyt bilag 2 idet voldens udstrækning er ændret i forhold til den oprindelige situationsplan. Volden skal forlænges, så den nye reaktotank også kommer til at ligge inden for voldanlægget. Den oprindelige godkendelse sætter krav om et opsamlingsbassin for regnvand og rent overfladevand og buffer for oppumpet vand fra boring. Det oprindeligt planlagte bassin er imidlertid blevet etableret som en m 3 delvist nedgravet vandtank med teltoverdækning. Tanken er forsynet med niveaumåling med videre, samt fornødne studse så indholdet uden videre kan anvendes som slukningsvand. Kommunen vurderer, at denne ændring fortsat giver den ønskede miljøbeskyttelse. Vilkårene er omformuleret i overensstemmelse med dette. Krav om at der skal til stadighed være minimum 300 m 3 vand i denne tank, er også bibeholdt, idet det skal kunne anvendes som slukningsvand i tilfælde af brand. Udbringning af biomasse Den øgede mængde afgassede biomasse skal som nuværende mængde afgasset biomasse udbringes på ejers (Frijsenborg) landbrugsarealer. Udbringning på arealer indgår ikke i denne miljøgodkendelse men skal foretages efter de til enhver tid gældende regler om gødning - pt. Bekendtgørelse nr. 433 af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække af 03/05/ Uheld Vilkårene er tilrettet at der ny er flere modtagertanke og at anlægget ikke som oprindeligt godkendt er indrettet med et regnvandsbassin, men med en lukket vandtank. Der er eksisterende vilkår om, at der skal være er tilbageholdelsessystem (voldanlæg), som kan opsamle indholdet af en hel reaktortank over jorden. Den nye reaktortanks volumen over terræn (3.800 m 3 ) kan indeholdes i det eksisterende tilbageholdelsessystem på minimum m 3, hvorfor der ikke er ændringer i forhold til dette. Den nye reaktor har en sidehøjde på 4 meter over terræn og 3 meter under terræn. 5.4 Bedste tilgængelige teknik (BAT) Standardvilkår Afgørelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af afsnit b i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

21 Standardvilkårene er udformet, så de inddrager den bedste tilgængelige teknik, og virksomheden opfylder kravet til BAT ved at opfylde vilkårene i denne godkendelse ( 25 i godkendelsesbekendtgørelsen). Dette er også begrundelsen for at dette tillæg indfører enkelte nye standardvilkår, som ikke var gældende på tidspunktet for den eksisterende godkendelse. Det drejer sig om vilkår for emission, immission og præstationskontrol for svovlbrinte fra opgraderingsanlægget. Idet der ved den nye drift produceres en øget mængde gas, som skal behandles i det eksisterende opgraderingsanlæg, er disse vilkår indført for virksomheden. Den producerede mængde biogas forventes at stige fra 8,3 mio. m 3 til 13,3 mio. m 3, hvilket giver en stigning i opgraderet biogas (bionaturgas) fra 5 mio. m 3 til 8 mio. m 3. EU s BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter Med vedtagelse af EU s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet, IED) er miljøkrav i BATkonklusioner bindende for bilag 1-virksomheder, som således skal have indarbejdet disse nye BAT-krav i deres miljøgodkendelse. Udover de danske standardvilkår skal der tages højde for, at der i EU s BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter, kan findes retningsliner, der er mere restriktive end standardvilkårene. Såfremt dette er tilfælde er det, disse kriterier der gælder ved fastsættelse af BAT, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens 24 og 25. Fremtidig revurdering af miljøgodkendelse Det er den BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, der udløser kravet om revurdering. BREF for affaldsbehandling gælder som BAT-konklusion for biogasanlæg indtil, der forligger en revideret BAT-konklusion. Hovedlistepunktet for Frijsenborg Biogas er bilag 1, pkt. 5.3.b i). Revurdering af listepunktet 5.3 b i) udløses derfor af: BREF (Referencedokument for Bedste Tilgængelige Teknikker) for affaldsbehandling, Waste Treatment (WT-BREF) er tilknyttet listepunktet 5.3 b i). WT-BREFen, som fremover inkluderer biogasanlæg er under revision. BAT-konklusionerne skal implementeres på virksomheder med listepunkt 5.3 b i) senest 4 år efter de er vedtaget og offentliggjort. Samlet vurdering Det er Favrskov Kommunes faglige vurdering at anlægget overholder med den nuværende indretning og drift også efter udvidelsen overholder den nuværende WT-BREF. Der skal derfor ikke stilles supplerende vilkår udover de danske standardvilkår. 5.5 Ophør og basistilstandsrapport I forbindelse med den oprindelige godkendelse er der udarbejdet en basistilstandsrapport. Konklusionen af denne basistilstandsrapport er, at hverken den tidligere, nuværende eller fremadrettede drift udgør eller har udgjort en forureningstrussel mod jord og grundvand. Kommunen vurderer, at den ansøgte udvidelse/ændring ikke ændrer ved denne konklusion og at der dermed ikke er behov for at udarbejde en supplerende basistilstandsrapport for udvidelsen af biogasanlægget.

22 For at udløse krav om basistilstandsrapport, skal virksomheden anvende fremstille eller frigive stoffer, der er klassificeret som "farlige" i forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Farlige stoffer er ifølge IE-direktivet stoffer eller blandinger, som klassificeres som farlige i forhold til artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Ingen af de aktiviteter der er omfattet af tillægsgodkendelsen, bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer eller stoffer der ikke er vurderet på i basistilstandsrapporten i den gældende godkendelse. Anlæggene bruges udelukkende til opbevaring af biomasse.

23 6. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE 6.1 Gyldighed Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens, eventuel klage behandles, sker på eget ansvar. Tillægget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet indenfor 2 år eller der efterfølgende opstår kontinuitetsbrud, dvs. hvis det ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år iht. miljøbeskyttelseslovens 78 a. Udnyttelse af godkendelsen er dog betinget, at der er indhentet de nødvendige øvrige tilladelser efter anden lovgivning (landzonetilladelse, byggetilladelse med videre). 6.2 Retsbeskyttelse Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen overholdes. Med nærværende tillægsgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 er de nye forhold på virksomheden som udgangspunkt omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, dog jævnfør afsnit 6.3. om revurdering. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden ( 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). 6.3 Revurdering Tilsynsmyndigheden skal tage tillægget til miljøgodkendelsen op til revurdering, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 i miljøbeskyttelsesloven i de tilfælde, som er nævnt i 41a stk. 2, eller i regler udstedt i medfør af 41 a, stk. 3 på grund af EU-retslige krav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 41b stk. 2. Revision af bilag 1 virksomheders miljøgodkendelser skal som minimum foretages, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter, jævnfør 40 i godkendelsesbekendtgørelsen. BAT-konklusionerne revideres som udgangspunkt hvert 8. år. Hovedlistepunktet for Frijsenborg Biogas er bilag 1, pkt. 5.3.b i). Næste revurdering af miljøgodkendelser omfattet af listepunktet 5.3 b i) udløses derfor af: BREF (Referencedokument for Bedste Tilgængelige Teknikker) for affaldsbehandling, Waste Treatment (WT) er tilknyttet listepunktet 5.3 b i). De nyeste BAT krav fra BAT-konklusionen skal være overholdt af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelse af BAT-konklusionen i EU-Tidende, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens 42 stk. 2.

24 7. ANDEN LOVGIVNING Gennemførelse af projektet forudsætter, at Favrskov Kommune udover miljøgodkendelsen har foretaget vurdering af en række øvrige miljømæssige emner, som hidrører fra andre dele af miljølovgivningen: Habitatbekendtgørelsen Der må kun meddeles miljøgodkendelse til et projekt, hvis der er foretaget en vurdering, som resulterer i, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Samtidig må projektet ikke beskadige eller ødelægge yngle-rasteområde for Bilag IV-arter. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose, beliggende over 10 kilometer syd for anlægget. På grund af den store afstand vurderes det, at udvidelsen på biogasanlægget ikke vil påvirke området eller de fuglearter, som området er udpeget for. Bilag IV-arter, der muligvis kan leve i nærheden af anlægget: Odder. Grundet odderens levevis vurderes det, at Frijsenborg Biogasanlæg ikke påvirker arten i driftsfasen. Derimod kan det ikke udelukkes, at odder forstyrres af støj fra anlægsfasen for de nye anlægsdele. Da odder hovedsagelig er nataktiv, og anlægsarbejderne vil foregå i dagtimerne, vurderes det, at støj fra anlægsfasen vil have en minimal forstyrrende effekt på odder. Flagermus. Da etablering af de nye anlægsdele ikke ændrer på det skovområde, der grænser op til projektområdet, og der ikke foretages fældning af potentielle værdifulde træer, vurderes udvidelsen af biogasanlægget ikke at påvirke flagermusenes levesteder eller fourageringsteder negativt. Marfirben. Markfirbens biotoper forekommer ikke i området, hvor udvidelsen af biogasanlægget etableres, og det vurderes, at de nye anlægsdele ikke påvirker artens levesteder negativt. Spidssnudet frø, stor vandsalamander. Da udvidelsen af biogasanlægget ikke berører eller ændrer vandhuller og søer, vurderes det, at projektet ikke påvirker paddernes levesteder negativt. Risikobekendtgørelsen Biogas klassificeres som yderst letantændelig, og biogasanlæg er kolonne 2 virksomheder hvis der foretages opbevaring af metangas i mængder over 10 tons ad gangen. Dette vil medføre, at anlægget skal godkendes efter risikobekendtgørelsens regler. 10 tons gas svarer til ca m 3. Der sker en forøgelse af gaslagerkapaciteten på biogasanlægget ved etablering af et gaslager over den nye primære reaktortank. Der er efter udvidelsen mulighed for oplagring af i alt maks m 3 gas, se opgørelse i bilag 4 Miljøteknisk beskrivelse. Frijsenborg Biogas er således fortsat under tærskelværdien for kolonne 2 og dermed ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 6 stk. 2 siger, at ved etablering af en tank til flydende husdyrgødning skal der være mindst 100 m til sø med størrelse over 100 m 2. Kravet om 100 meter gælder imidlertid ikke for biogasreaktortanke, hvor der sker en forarbejdning (i henhold til miljøstyrelsens udtalelse i help-desk den ). De nye tankanlæg overholder dog dette afstandskrav.

25 Favrskov Kommune vurderer derfor, at de nye tanke ikke udgør en risiko for 3 søen. Lov om Miljøvurdering - Miljøkonsekvensrapport Biogasanlæg med en kapacitet på over 100 tons om dagen er omfattet af Miljøvurderingsloven (VVM) bilag 1, punkt 10. Der er udarbejdet VVM redegørelse for det eksisterende biogasanlæg. Den ansøgte udvidelse medfører en øget mængde tilkørte biomasser på tons samt ekstra vandforbrug på tons. Da øgningen af tilkørte biomasser ikke overstiger tærskelværdien for biogasanlæg på bilag 1 er det ansøgte projekt VVM-ansøgt jævnfør bilag 2 punkt 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Favrskov Kommune har meddelt særskilt afgørelse om screening for krav om Miljøvurdering. Afgørelsen er at der ikke er krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for de ansøgte ændringer af Frijsenborg Biogasanlæg. Lokalplan og kommuneplantillæg Det ansøgte projekt ligger, som det eksisterende anlæg, indenfor lokalplanlagt område - lokalplan 360 og overholder bestemmelserne i denne.

26 8. OFFENTLIGGØRELSE Udkastet til miljøgodkendelsen har været sendt i partshøring i perioden 27. juni 2017 til 11. juli Høringen gav anledning Kommentarerne har/har ikke givet anledning til ændringer i vilkårene. Følgende er inden meddelelse af godkendelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om godkendelsen: Klageberettigede i henhold til miljøbeskyttelseslovens 98: Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, Enhver med væsentlig individuel interesse: Ansøger/adressaten for afgørelsen: Frijsenborg og Wedellsborg Skovbrug v/bendt Wedell, Ansøgers/adressatens konsulent: Nicolaj Ørskov Olsen, Dansk Biogas Rådgivning A/S, Glarmestervej 18b, 8600 Silkeborg, Udpegede parter: Byrielsvej 10 og 16, Voldby, 8450 Hammel Viborgvej 16, 18, 21, 22, 29, 33, 39, 43, 65, 68 Voldby, 8450 Hammel Kærmindevej 44,7400 Herning Hestehavevej 1, Nårup, 8883 Gjern Voldbyholt 4, 8450 Hammel Slugten 4, Vidstrup, 8860 Ulstrup Hedehusevej 95, Svenstrup, 8450 Hammel Klageberettigede i henhold til miljøbeskyttelseslovens 99: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K, Klageberettigede i henhold til miljøbeskyttelseslovens 100 stk. 1 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Alfred Borg, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, Danmarks sportsfiskerforbund. Distrikt 4. v. Jakob Kjær Madsen, Friluftsrådet, lokalafdeling,kredsformand Eske Thøgersen, Randers, Favrskov Kommune vurderer ikke, at andre end ovenstående har en væsentlig individuel interesse i sagen.

27 Miljøgodkendelsen offentliggøres den xx. xxxi 2017 på Favrskov Kommunes hjemmeside. Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside 9. KLAGEVEJLEDNING Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageberettigede er: Ansøger Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Sundhedsstyrelsen Miljø- og fødevareministeren. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. Visse lokale foreninger Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyr Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og kroner for en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil afvise klagen, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen. Klagefrist Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den xx. juni 2017, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget inden den xx. juli 2017 indenfor kl Såfremt der indkommer en klage, og Favrskov Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om godkendelse, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Opsættende virkning

28 En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Domstolsprøvelse Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Favrskov Kommune den xx. juni Birgitte Kudahl Jensen, sagsbehandler Karin Hvidberg Nilsson, Afdelingsleder Virksomheder og Grundvand

29 BILAG 1 - LOVGRUNDLAG M.V. Lov om miljøbeskyttelse: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer. Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. Standardvilkårbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Støjvejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Jordforureningsloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord. Habitatbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Risikobekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Lov om gødning og plantedække: Bekendtgørelse nr. 433 af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække af 3. maj 2017.

30 BILAG 2 SITUATIONSPLAN Voldanlæg (tilbageholdelsessystem) markeret med blå streg

31 BILAG 3 FLOWDIAGRAM Afkast Afkast Afkast Ændret flowdiagram over hovedelementer for det udbyggede anlæg.