Årsrapport 2006/ we deliver technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/07.... we deliver technology"

Transkript

1 Årsrapport 2006/07... we deliver technology

2 K O R T O M G P V

3 I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold 21 Regnskabsberetning 24 Risikoforhold 26 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noteroversigt 34 Noter til regnskabet 36 herunder anvendt regnskabspraksis Bestyrelse og direktion 54 Corporate governance 55 Koncernstruktur 57 GPV er en videnbaseret outsourcingpartner med specialer inden for højteknologisk og kompleks produktion. Kompetencerne omfatter blandt andet konstruktion, bearbejdning af metal, printkortfremstilling og -bestykning samt kompliceret apparatmontage. GPV er opdelt i tre divisioner: Elektronik, Mekanik og Printkort med produktionsenheder og kompetencecentre i Europa og Asien. GPV leverer totalløsninger eller enkeltydelser, der omfatter design, konstruktion, produkt- og produktionsmodning, produktion, montage og test af kundespecificerede produkter det vil sige, GPV dækker alle faser fra idé over prototype og produktion til færdige leverancer. GPV besidder en række kernekompetencer, som blandt andet omfatter en stor produktionsteknisk viden, evnen til at indgå i et konstruktivt samarbejde med kunder samt evne og kapacitet til at indgå i store komplekse projekter. Disse kompetencer skal sikre GPV en god position på det stadigt voksende globale marked for outsourcing af komplicerede projekter. GPV har et stort antal kunder inden for en række forskellige sektorer og i mange lande. GPV s kunder arbejder inden for elektronik, energi, miljø, forsvar, luft- og rumfart, kommunikation, maskinfremstilling, medico og transport. GPV tilbyder sine kunder kvalitet, udviklingskompetence, fleksibilitet, komponentsourcing og leveringssikkerhed til konkurrencedygtige priser. GPV har medarbejdere, hvoraf 736 er beskæftiget i virksomhederne i Danmark og 853 i virksomhederne i udlandet. 3

4 T I L A K T I O N Æ R E R N E

5 GPV har i de seneste to år arbejdet efter strategiplanen Fit for the Future for at realisere planens forretningsmæssige og økonomiske mål. På det forretningsmæssige område er strategien fulgt. Udflytningen til og opbygningen af produktion og salg i Asien er blevet gennemført, og fabrikken i Thailand viser fine økonomiske resultater. Også fokuseringen på særlige kundegrupper, primært energi- og forsvars- og luftfartsområdet har båret frugt. Til gengæld er de samlede økonomiske resultater ikke realiseret som forventet. På grund af dette og på grund af en utilfredsstillende udvikling i den samlede Printkort-division har GPV gennemført en omfattende analyse af hele virksomheden og dermed et stort sundhedstjek på strategien. Sundhedstjekket har bekræftet strategien, men også virksomhedens udfordringer med at gen-nemføre trufne beslutninger. På den baggrund har GPV truffet en række væsentlige beslutninger om ændret ledelse og ledelsesstruktur, ny organisations- struktur og et nyt produktionsstyringsprincip. Alt det fremgår af årsrapporten og tillige omtales en række andre konsekvenser af den gennemførte analyse. Den væsentligste ændring er, at selskabets administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der tillige er en betydende aktionær i GPV, efter aftale med bestyrelsen fratræder som administrerende direktør. Jørgen K. Hansen har været en drivende og væsentlig kraft i GPVs udvikling, og gennem de seneste år er udviklingen i Asien og etableringen af kunderelationer på globalt plan blevet en meget væsentlig arbejdsopgave. Fremover vil Jørgen K. Hansen koncentrere sig fuldt om disse opgaver, mens den nye administrerende direktør får det overordnede daglige ansvar for virksomheden og gennemførelsen af de lagte planer for dermed at skabe en gunstig situation for virksomheden og alle dets interessenter. N. E. Nielsen Bestyrelsesformand 5

6 R E S U M È GPV har i foråret 2007 gennemført en omfattende analyse af virksomheden som følge af den ikke-tilfredsstillende resultatudvikling. Analysen har omfattet virksomhedens risikoforhold, ledelse og organisationsstruktur. Analysen har tillige bekræftet, at målene i strategien Fit For the Future er realiserbare. Analysen er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006/07 og har resulteret i beslutninger om en ændring af virksomhedens ledelse, en forenklet organisationsstruktur og ændrede regnskabsprincipper og skærpede hensættelsesprincipper. Efter aftale mellem bestyrelsen og GPV s administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der selv er betydende aktionær i selskabet, ansættes en ny administrerende direktør, mens Jørgen K. Hansen vil fortsætte med at forestå Business Development, herunder den fortsatte udvikling af GPV s aktiviteter i Asien. Analyserne af udviklingen i virksomheden har endvidere ført til en beslutning om forenkling af virksomhedens organisationsog selskabsstruktur således, at Elektronik- og Mekanik-divisionerne sammenlægges i ét selskab med én ledelse. Printkortdivisionen fortsætter som en selvstændig forretningsenhed samtidig med, at der ansættes en ny direktør for dette område. Omsætningen i 2006/07 blev på 1.196,3 mio. kr. mod 1.003,8 mio kr. i 2005/06, svarende til en stigning på 19%. Omsætningen har været stigende inden for alle tre divisioner. Omsætningen steg med 17% i Mekanik-divisionen og med henholdsvis 33% og 5% i Elektronik- og Printkort-divisionen. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde et underskud på 15,2 mio. kr. mod et overskud på 32,3 mio. kr. i 2005/06. EBIT er negativt påvirket af et underskud i Printkort-divisionen på 36,8 mio. kr., herunder et underskud på aktiviteterne i Kina på 27,1 mio. kr. Endvidere er EBIT negativt påvirket af ændret regnskabspraksis og regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser på 32,0 mio. kr. Årets resultat før skat blev et underskud på 47,4 mio. kr. mod et overskud på 12,9 mio. kr. i 2005/06. Cash flow fra driften udgjorde minus 14,4 mio. kr. mod minus 4,7 mio. kr. året før. På baggrund af resultatudviklingen indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2006/07. GPV har efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om at afhænde fire danske produktionsejendomme for i alt 138 mio. kr., hvilket medfører en avance på ca. 70 mio. kr. og en likviditetsfrigørelse på ca. 80 mio. kr. Aftalen om salget af ejendommene gennemføres i juni I forbindelse med salget har GPV indgået lejekontrakter på de pågældende ejendomme. GPV s samlede balance reduceres med ca. 80 mio. kr., og egenkapitalen øges med ca. 50 mio. kr., hvorefter soliditeten pr. 31. marts 2007 ville være ca. 22%. I regnskabsåret 2007/08 forventes en stigning i omsætningen på ca. 10% til niveauet 1,3 mia. kr. På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet før skat i 2007/08 at blive i niveauet mio. kr. En præcisering af dette spænd vil ske i GPV s meddelelse vedr. første kvartal 28. august Forventningerne til resultatet før skat for regnskabsåret 2007/08 inkl. avancen ved salg af ejendomme er således på nuværende tidspunkt i niveauet mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at indtjeningsmålet i planen Fit For the Future et EBIT-niveau i størrelsesordenen 6-8% er realiserbart, når turn-around af Printkort-divisionen er gennemført. 6

7 H O V E D - O G N Ø G L E TA L kr. 2002/ / / / /07 Resultatopgørelse Omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) (15.232) Særlige poster *) (32.000) (15.000) Resultat før finansielle poster og skat (15.232) Finansielle poster (netto) (20.066) (21.792) (14.600) (19.387) (32.140) Resultat før skat (11.393) (13.798) (47.372) Skat af ordinær drift (2.320) (5.307) Årets resultat efter skat (5.602) (602) (35.604) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (26.462) (4.692) (14.356) Pengestrømme fra investeringsaktiviterer (68.595) (17.554) (32.672) (45.693) (32.571) heraf til investering i materielle anlægsaktiver (16.674) (13.373) (35.036) (42.111) (36.762) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (4.170) (42.855) (15.944) (26.514) Pengestrømme i alt (48.186) (66.329) (73.441) Nøgletal EBITDA-margin, % 10,9 7,3 7,5 7,2 3,2 EBIT-margin, % 5,6 2,5 3,5 3,2 (1,3) Egenkapitalforrentning, % 9,7 5,9 9,4 4,6 (26,5) Resultat pr. aktie (EPS), kr (30) Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 23 (23) 75 (4) (12) NOPLAT (resultat af primær drift efter skat), kr (10.967) ROIC (afkast af investeret kapital), % 4,1 2,0 2,9 2,8 (1,2) Udbytte pr. aktie i % ,5 - Udbytte pr. aktie a kr Pay-out ratio, % ,3 - Indre værdi pr. aktie, kr Antal aktier til analyseformål Aktiepris ultimo, B-aktie Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Regnskabstallene for 2003/04, 2004/ /06 og 2006/07 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. Sammenligningstallene for 2002/03 er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Hvis disse sammenligningstal skulle opgøres efter IFRS, ville eneste væsentlige regulering vedrøre afskrivning på goodwill. Regnskabstallene for 2002/03, 2003/04 og 2004/05 er ikke ændret som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende overgang fra produktionskriteriet til faktureringskriteriet. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *) Særlige poster vedrører nedskrivning af tilgodehavende hos DentalMan. Nøgletalsberegningerne er korrigeret som følge heraf. 7

8 L E D E L S E N S B E R E T N I N G GPV har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sin position som underleverandør og outsourcingpartner via udvidelse af sine kompetencer inden for produktion af højteknologiske produkter og har etableret perspektivrige kundeforhold. Det er dog ikke lykkedes at opnå den ønskede fremgang i indtjeningen for den samlede virksomhed. Derfor sker der nu en række radikale ændringer i den måde, hvorpå virksomheden ledes. Det seneste regnskabsår har været et vanskeligt og udfordrende år for GPV, især grundet udviklingen inden for Printkort-divisionen, hvor kombinationen af ustabile markedsforhold og problemer med opbygningen af printkortfabrikken i Kina har resulteret i et stort underskud. De to øvrige divisioner, Mekanik- og Elektronik-divisionen, følger hovedlinierne i den fastlagte strategi, Fit For the Future, og de to divisioner forventes at realisere deres økonomiske mål i overensstemmelse med Fit For the Future ved planens udløb ved udgangen af Også GPV s mekanik- og elektronikfabrik i Thailand har udviklet sig godt og i overensstemmelse med planerne. Set under ét medfører udviklingen inden for Printkort-divisionen, at det samlede driftsresultat i GPV i 2006/07 er utilfredsstillende, og at det ikke i regnskabsåret er lykkedes at opnå de samlede økonomiske mål, som er indeholdt i Fit For the Future. Realiseret 2006/07 (mio kr.) Resultat før skat (47) Samlet underskud i Printkort-divisionen 37 Tab på enkeltordre i Mekanik-divisionen i 1. halvår 2006/07 10 Resultat før skat ekskl. underskud i Printkort-divisionen og underskud på enkeltordre 0 Ændring af regnskabspraksis fra produktionskriteriet til faktureringskriteriet 6 Impairmenttest af aktivitet tilkøbt i Nedskrivning af lagre som konsekvens af impairmenttest 5 Nedskrivninger og hensættelser bl.a. som følge af skærpede hensættelsesprincipper 10 Resultat før skat ekskl. særlige underskudsgivende aktiviteter, hensættelser, nedskrivninger m.v 28 Nedskrivning af lagre mv. som følge af forventet afvikling af kunde 5 Resultat før skat ekskl. alle reguleringer 32 Forventet resultat før skat ved regnskabsårets start Både som følge af udviklingen i Printkort-divisionen men også som følge af virksomhedens betydelige lagerbindinger, er der gennemført en detaljeret analyse af GPV, Analysen har omfattet virksomhedens risikoforhold, ledelse og organisationsstruktur. Analysen er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006/07 og har resulteret i beslutninger om ændring af virksomhedens ledelse, en forenklet organisationsstruktur og ændrede regnskabs- og produktionsstyringsprincipper. Dette har medført regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser samt et ændret regnskabsprincip som følge af en ændret IFRS-praksis for så vidt angår igangværende arbejder. Afvigelserne i det realiserede resultat før skat i forhold til de oprindeligt forventede mio. kr. (Årsrapport 2005/06) er sammensat, som det fremgår af tabellen i venstre spalte. For at skabe grundlaget for en stabil højere indtjening i overensstemmelse med Fit For the Future har GPV besluttet en række væsentlige ændringer jf. side 9. GPV har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sin position som underleverandør og outsourcingpartner og har således søgt at udvide sine kompetencer inden for produktion af højteknologiske produkter, ligesom der er satset målrettet på udvalgte markedssegmenter, primært energi, medico og forsvar samt luft- og rumfart. Det er lykkedes GPV at nå ganske langt i denne udviklingsproces. Der er sket en styrkelse af kompetencer og forretningskoncepter inden for disse områder, der er opnået en række certificeringer, som er nødvendige for at servicere blandt andet medico- og forsvarskunder, en stor del af produktionen er flyttet til Thailand med positive resultater til følge, og der er etableret perspektivrige kundeforhold og partnerskaber. Modsat er det ikke lykkedes at opnå den ønskede fremgang i indtjeningen for den samlede virksomhed, primært som følge af udviklingen i Printkort-divisionen, men også fordi en række forbedringsmuligheder ikke har kunnet realiseres fuldt ud i virksomhedens nuværende organisationsform. Derfor skal evnen til at gennemføre lagte planer afgørende forbedres, og der vil over den kommende periode ske radikale ændringer af den måde, hvorpå virksomheden drives. Ændringerne omfatter ændringer i ledelsen, styring og effektivisering af produktion og supply chain, øget tempo for implementeringen af en ny IT-platform, reorganisering og sammenlægning af Elektronik- og Mekanik-divisionen og en restrukturering af Printkort-divisionen. For at sikre en effektiv gennemførelse af disse ændringer styrkes og samles GPV s øverste ledelsesfunktioner. 8

9 Analysen af GPV I 2. halvår 2006/07 igangsatte GPV en omfattende analyse af virksomhedens forretningsstruktur og supply chain med henblik på at optimere produktion og processer og dermed skabe grundlag for en forbedret indtjening og et stærkt forbedret cash flow. Analysen omfattede Mekanik- og Elektronik-divisionen, idet der blev arbejdet med en separat analyse af Printkort-divisionen. Formålet med analysen var at identificere de ændringer, der er nødvendige for at realisere GPV s strategiske mål. Analysearbejdet blev afsluttet i maj 2007 og viste, at der er gode muligheder for at effektivisere inden for indkøb, planlægning og lagerstyring med væsentlige konsekvenser for salg og produktion. På den baggrund har GPV besluttet at gennemføre en række væsentlige ændringer af sin organisation, ligesom virksomhedens ledelsessystem styrkes med særlig fokus på én samlet ledelse og styring af hele værdikæden. GPV er endvidere i gang med at implementere et nyt ERP-system af typen Axapta. Ændringerne bliver implementeret med øjeblikkelig virkning, men vil først få effekt i 2008/09: Analysen resulterer i følgende ændringer (Printkortdivisionens restrukturering er beskrevet på side 12): Én samlet ledelse og samling af virksomhedens ledelsesfunktioner En klar adskillelse af salg og produktion Etablering af nye funktioner inden for indkøb og produktionsplanlægning Forenkling af selskabsstrukturen Ændringerne har til formål at opnå: Mere fokuseret salgskraft Effektiv gennemførelse af trufne beslutninger Forenkling Entydig placering af ansvar for opgaverne Bedre evne til at implementere de løbende relevante ændringer Lavere omkostninger pr. produceret enhed Én samlet ledelse og samling af ledelsesfunktioner Organisationen udvides med nye centrale funktioner. Der etableres således en central indkøbsfunktion og en tilsvarende funktion, der skal sikre den overordnede kapacitetsplanlægning og logistik. GPV vil fremover opgradere HR-området, idet det er af væsentlig betydning at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere til virksomhedens ledelse og produktionsenhederne, ligesom det er væsentligt at sikre grundlaget for et glidende generationsskifte på alle niveauer i den danske del af virksomheden. Forenklet organisations- og selskabsstruktur De organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer medfører, at GPV agerer som én virksomhed frem for en samling af enkeltstående virksomheder med selvstændigt produktions- og indtjeningsansvar og med deraf følgende suboptimering og vanskeligheder med overordnet styring og ledelseskontrol. Samlingen af produktionsenhederne skal også medvirke til at skabe en fælles GPV-identitet. Organisationsstrukturen i den sammenlagte Mekanik- og Elektronik-division Business Development Sales Controlling Key Accounts Defence and Aerospace Marketing CEO Sales Finance Production Finance IT Corporate Communications HR Operations Controlling Procurement QA Production and Capacity Planning Lean Production units Med det formål at sikre en effektiv koordinering og sikre gennemførelseskraften i GPV samles virksomhedens overordnede funktioner Administration, Salg og Marketing, Indkøb og Planlægning, Økonomi, IT samt HR. Glostrup, Denmark Støvring, Denmark Tarm, Denmark Års, Denmark Bangkok, Thailand Mümliswill, Switzerland Skien, Norway 9

10 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Fremtidig selskabsstruktur operative selskaber GPV Industri A/S GPV A/S GPV Technologies A/S GPV PCB Divisionen A/S GPV Electronics AG Schweiz GPV Asia (Thailand) Co., Ltd. Thailand GPV Components AS Norge GPV (Holding) Hong Kong Ltd. GPV Printed Circuits (Suzhou) Co. Ltd. Kina Der sker en forenkling af den operative selskabsstruktur. De danske elektronik- og mekanikvirksomheder samles i én juridisk enhed GPV Technologies A/S. Endvidere lukkes en række ikkedriftsaktive selskaber. Adskillelse af salg og produktion Organisationen opdeles således, at salg og produktion adskilles. Opdelingen skal sikre, at ansvaret for og styringen af salget er samlet hos én ansvarlig, der dermed også har ansvaret for omsætning og lønsomhed/profitabilitet i kundeporteføljen. Opdelingen gennemføres ligeledes med henblik på at skabe en fokuseret salgsindsats over for de udvalgte strategisk vigtige kundegrupper. Salgsfunktionen vil få ansvaret for salg, forecast, salgsplanlægning, marketingplaner, analyser af forretningsområder, indsamling af market intelligence m.v. På salgsområdet etableres endvidere en fælles struktur med key account managers for alle større kunder. På produktionssiden samles ansvaret for alle produktionsenheder tillige hos en ansvarlig for produktion (operations). Fremover baseres styringen af de enkelte produktionsenheder alene på veldefinerede nøgletal (key performance indicators) og mål vedrørende driften optimeret ud fra et fælles virksomhedssyn, uanset at dette må medføre ændringer i, hvor væksten i den samlede virksomhed finder sted. Den ansvarlige for operations har ligeledes ansvaret for at etablere en effektiv produktion på en konkurrencedygtig og tidssvarende teknologiplatform. Produktionsstyringsprincip På baggrund af den gennemførte analyse ændres GPV s produktionsstyrings-princip. Over nogle år har sammensætningen af GPV s kundeportefølje gradvist ændret sig til i stigende omfang at omfatte kunder, der har en repetitiv købsadfærd, d.v.s. at der er et fast efterspørgsels- og ordremønster, ligesom aftalegrundlaget med hovedparten af kunderne indebærer et forholdsvist stabilt ordreflow inden for Elektronik- og Mekanik-divisionerne. Samtidig er der typisk indgået rammeaftaler med de større kunder. Denne udvikling gør det nødvendigt at ændre produktionsstyringsprincip. Hidtil har GPV hovedsageligt fungeret som en ordreproducerende virksomhed (Make-to-Order-princippet), der dog har lagerført en række produkter, halvfabrikata og råvarer med en betydelig lagerbinding og risiko for ukurans til følge. Fremover vil der blive produceret og styret på basis af en kombination af Make-to-Order- og Make-to-Stock-princippet, og produktionen vil blive tilrettelagt på basis af rammeaftaler, forecast, produktklassificering og kapacitet, hvilket er en radikal ændring i forhold til nu, hvor produktionen først påbegyndes, når ordren fra kunden modtages. Samtidig indkøbes alle materialer på én gang. GPV etablerer derfor en central planlægningsfunktion, som vil stå for den overordnede produktions- og kapacitetsplanlægning og styring af logistik baseret på forventninger og historiske data fra kunderne et skifte der kræver omstilling af såvel data, processer og produktion. Samtidig etableres den omtalte funktion til varetagelse af virksomhedens samlede indkøb for som et led 10

11 i GPV s globale udvikling at få fordel af mulighederne for at optimere indkøb og opnå en forbedret koordinering af indkøbs volumenet. Dermed er forudsætningerne til stede for at opnå en væsentlig forbedring af materialedisponering og lagerstyring og hermed lavere stykomkostninger samt et forbedret cash flow. Informationsteknologi GPV igangsatte i regnskabsåret 2005/06 implementeringen af et nyt ERP-system, Axapta, for at effektivisere og understøtte den samlede produktion samt for at opnå en standardisering af data på én samlet platform for samtlige virksomheder. Produktionsenhederne i Års og i Tarm er overgået til Axapta, og erfaringerne herfra anvendes ved den videre implementering. Beslutningen om at ændre produktionsstyringsprincip har medført en revideret og fremrykket implementeringsplan. Samtidig gennemføres der ændringer i systemets konfiguration og moduler, således at Axapta fremover kan understøtte det ændrede produktionsstyringsprincip. Det forventes, at implementeringen er gennemført i første halvår For at øge kvaliteten i og hastigheden af implementeringen har GPV ud over ansættelse af egne medarbejdere valgt at søge ekstern bistand hertil. Restrukturering af Printkort-divisionen GPV s opstart af Printkort-divisionens fabrik i Kina og den deraf følgende omstrukturering af Printkort-divisionen har en del lighedspunkter med Elektronik-divisionens udflytning til Thailand. Indkøringsperioden i Kina har dog vist sig vanskeligere end først antaget, blandt andet som følge af, at GPV Kina startede med selv at etablere en ny fabrik fra bunden, hvorimod Thailandvirksomheden blev etableret ved overtagelse af en eksisterende fabrik. Også kulturforskellene har haft stor betydning, hvilket har ført til, at GPV nu har indsat en dansk og international ledelse på fabrikken. Strategisk anser GPV det planlagte printkort-set-up bestående af en stærk, velfungerende enhed i Asien, en stærk indkøbsorganisation og specialiserede fabrikker med back-up funktioner i Danmark for et stærkt konkurrencedygtigt koncept. Gennemførelsen af forandringsprocessen fra dansk til global virksomhed har dog vist sig mere tidskrævende og omkostningstung i Printkort-divisionen end i Elektronik-divisionen. Dette skyldes blandt andet kundernes krav om et europæisk kvalitetsniveau, krav om korte leveringstider og høj leveringsevne, generelt kortere ordrehorisont og et anderledes indkøbsmønster. Samtidig har GPV s implementeringsevne ikke været god, mest som følge af de store kulturelle forskelle. Der er igangsat en plan, der skal bringe Printkort-divisionen i en overskudsgivende situation under ledelse af GPV s administrerende direktør. Planen har fokus på: Ansættelse af en ny chef for den samlede Printkort-division Overflytning af produktion fra fabrikken i Horsens til fabrikken i Kina Tilpasning/reduktion af kapaciteten på fabrikken i Horsens Effektivisering af fabrikken i Ålborg og overflytning af produktion til fabrikken i Horsens Udnyttelse af faciliteterne i Horsens til yderligere produktion af avancerede print Intensivering af salgsindsatsen på de største europæiske markeder med det formål fuldt ud at udnytte kapaciteten på den kinesiske fabrik. Aktiviteterne skal medføre en mere effektiv drift, et reduceret vareforbrug samt en mere klar opdeling af arbejdsopgaverne mellem de enkelte fabrikker. Alle aktiviteter er igangsat og forløber stort set som planlagt, jf. forventningerne til det kommende år på side 18. Markedsforhold GPV oplever i disse år positive markedsforhold inden for sine forretningsområder som følge af en høj økonomisk vækst på mange markeder samt en fortsat stigende tendens til at outsource produktion. Tendensen til øget omfang af outsourcing forventes at fortsætte de kommende år. Stadig flere virksomheder vælger at fokusere på deres kerneforretning og vælger at lade produktionen af deres produkter ske hos underleverandører for også at opnå lavere investeringer i produktionsapparat og varelagre og samtidig få adgang til moderne teknologi og kompetencer i visse tilfælde til en lavere pris end ved egen produktion. GPV kan tilbyde kunderne sådanne fordele. I forbindelse med beslutningen om outsourcing er det en forudsætning, at GPV kan planlægge sin produktion langsigtet og derigennem optimere indkøb, produktion og levering. Gennem samarbejdsaftaler med fornuftige vilkår for begge parter kan GPV påtage sig de ofte betydelige investeringer, der er en del af et længerevarende produktionssamarbejde og dermed servicere kunderne med de ønskede fordele. Da GPV er i en global konkurrencesituation, har GPV valgt at placere sin produktion i flere geografiske områder, herunder lande med et andet omkostningsniveau end Vesteuropa for herigennem at kunne imødegå den fortsatte priskonkurrence. 11

12 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Mekanik Inden for Mekanik-divisionen ses en fortsat tendens til øget outsourcing. Markedet for mekaniske ydelser er dog i mindre grad et globalt marked end for eksempel markedet for elektronik og printkort, og markedet er meget fragmenteret med mange udbydere af enkeltkompetencer. Outsourcing fra vesteuropæiske lande sker især til de nære østeuropæiske lande, mens omfanget af outsourcing til Asien er mere begrænset på grund af blandt andet transportomkostningernes størrelse i forhold til produktværdien. Omfanget af outsourcing til Asien inden for mekanik-området er dog stigende i takt med virksomhedernes stigende forretningsomfang med landene i Asien, ligesom der fortsat sker outsourcing af volumenproduktion til dette område. Nærheden til det europæiske marked vurderes at udgøre en vigtig parameter for virksomheder med en stor del af deres omsætning i Europa, og en række kunder, også i USA, stiller herudover krav om, at produkterne skal produceres i Europa. GPV tilpasser løbende sin kapacitet og sine kompetencer, så disse afspejler markedsbehovene, hvorfor der løbende sker en ændring i sammensætningen af kapaciteten på de danske fabrikker i retning af stadig mere kompliceret teknologi, mens fabrikkerne i Thailand og Norge i højere grad producerer volumenproduktion. Elektronik Markedet for produktion af elektronik er et voksende globalt marked, og efterspørgslen efter avancerede produktionskompetencer, design og ingeniør-services på elektronik-området er hastigt stigende. Den stigende efterspørgsel kan blandt andet tilskrives den stigende konkurrence inden for elektronikindustrien, en stigende kompleksitet for de elektroniske enheder og kortere levetid for de enkelte produkter. Inden for elektronikproduktion findes en række meget store virksomheder, men også en stor underskov af mindre, regionalt forankrede virksomheder. GPV koncentrerer sin indsats omkring industriel elektronik inden for områder, hvor virksomheden via sine kompetencer kan differentiere sig fra konkurrenterne. De prisbillige volumenprodukter inden for konsumentområdet ligger udenfor GPV s fokusområde. Trods elektronikmarkedets globale karakter er der en tendens til, at danske/europæiske virksomheder inden for de segmenter, hvor GPV opererer, vælger at starte med at outsource til europæiske eller danske underleverandører. Senere kan produktionen så ofte overflyttes til Asien. Denne udvikling nyder GPV godt af, og en del af GPV s forretningskoncept er netop tilbud til kunderne om flytning af produktion til Asien efter indkøring af produktion i Danmark og med fortsat back-up-muligheder og særlige kompetencer i Danmark. Den fortsat øgede tendens til outsourcing til Asien og Østeuropa medfører et konstant pres på priserne, hvilket er naturligt i en global industri. Printkort Printkortmarkedet er et voksende globalt marked og er i det forløbne år steget fra 34 mia. EUR til 39 mia. EUR, hvoraf det europæiske marked vurderes at udgøre 2,8 mia. EUR. (Kilde: VdL-ZVEI Leiterplatten Produktion Europa 2006). Udviklingen følger i stort omfang elektronikmarkedet, idet printkortene i vid udstrækning anvendes i elektroniske produkter og udgør en afgørende del af produktet (produktets funktion). Printkortmarkedet har i de seneste år undergået kraftige forandringer, og markedet i USA og Europa er løbende blevet reduceret, og Asien herunder især Kina, har overtaget produktionen. Grundet denne udvikling er der sket en markant reduktion i antallet af både amerikanske og europæiske printkortproducenter. De tilbageværende europæisk placerede producenter er løbende udsat for en hård konkurrence fra Asien og fra det tidligere Østeuropa, hvilket stiller særlige krav til effektivitet og kompetencer. Der er tillige sket en forskydning i mellem de brancher i Europa, som efterspørger printkort, hvilket har medført en stigning på 8% inden for medico og forsvarsområdet samt et tilsvarende fald inden for konsumentindustrien. GPV s Printkort-division har en stærk position inden for nicherne forsvar, luft- og rumfart og besidder de nødvendige certificeringer for at kunne betjene disse markeder, ligesom fabrikkerne nu er indstillet til også at producere mindre serier, komplekse printkort og samtidig tilbyde konceptet med fabrikkerne i både Europa og Asien. GPV skulle således nu være velpositioneret til at have sin andel af det europæiske printkortmarked. Kunder GPV samarbejder med en række store internationale virksomheder hovedsageligt i Europa, USA og Asien. Denne kundegruppe udgør en stigende andel af porteføljen, og blandt kunderne er ABB, Danfoss, Grundfos, Park Air, Philips Medical Equipment, Raytheon, Thales, Terma, Vestas og Volvo. 12

13 I regnskabsåret har GPV intensiveret salgsaktiviteterne, og GPV modtager et stigende antal forespørgsler og afgiver ligeledes væsentligt flere tilbud end tidligere blandt andet som følge af satsningen på forsvarsområdet. GPV s position i rollen som underleverandør betyder, at det opsøgende og målrettede salgsarbejde mod lønsomme og voksende brancher og målgrupper er væsentligt. GPV har vurderet, at de nedennævnte brancher er interesserede i GPV s samlede kompetencer og dermed er interessante for GPV. Energi GPV s aktiviteter inden for energi- og miljøområdet er vokset betydeligt, og GPV leverer til kunder inden for både distribution af traditionel energi og vindenergi, ligesom GPV fremstiller dele til fx pumper og ventiler. I 2002 indgik GPV et strategisk samarbejde med ABB med henblik på fremstilling af komponenter til lavspændingsanlæg, og omfanget af dette samarbejde er steget over de forløbne år til også at omfatte komponenter og dele til mellemspændingsanlæg. Produktionen foregår på GPV s fabrikker inden for mekanik-området i henholdsvis Norge og Thailand. GPV leverer løsninger til ABB som global partner og forsyner ABB i Europa, USA samt Asien. Senest er rammeaftalen udvidet til også at omfatte lande som Indien og New Zealand. Inden for denne kundegruppe har der været en fremgang på 36% i forhold til 2005/06. Kundegruppen udgør dermed 37% af den samlede omsætning. Øgede salgsaktiviteter GPV s position i rollen som underleverandør og outsourcingpartner betyder, at det opsøgende og målrettede salgsarbejde mod voksende brancher og målgrupper er blevet intensiveret i 2006/07. GPV har som et led heri udstillet med en ny stand på en række messer, herunder Electronica i München, Elektronik i Gøteborg og Odense samt på en mini-udstilling sammen med Joint Strike Fighter Team Danmark på Tøjhusmuseet i København. Forsvar og luftfart GPV har som et led i en strategisk satsning over for den internationale forsvarsindustri over en årrække opnået vækst i omsætningen på dette område, og denne udvikling er fortsat i 2006/07. Der er sket en betydelig opbygning af produktionen, hvilket har skabt problemer med at skaffe den fornødne tilgang af kvalificerede medarbejdere til de danske fabrikker. De mange store ordrer under indkøring stiller betydelige krav til organisationen, og GPV har opbygget særlige kompetencer og opnået en række vigtige certificeringer (AS9100) på flere af GPV s fabrikker. GPV indgik i 2006 en aftale med den amerikanske producent af flymotorer Pratt & Whitney, hvilket er et gennembrud for GPV. Aftalen omfatter dele til flymotorer og løber over en årrække i takt med, at flyene bygges. I sommeren 2006 blev der indgået en yderligere aftale med et forløb over fem år, ligeledes omfattende dele til jetflymotorer. 13

14 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Over en årrække har GPV samarbejdet med Thales, og dette samarbejde har ført til, at GPV i 2007 indgik aftale om leverancer af radarsystemer til patruljeskibe til det danske søværn. Ordren er i størrelsesordenen 15 mio. EUR og omfatter løsninger fra GPV s tre divisioner Elektronik, Mekanik og Printkort. Leverancerne forventes at ske over en treårig periode. Samarbejdet med Raytheon om levering af komplekse bearbejdede aluminiumsstrukturer til den amerikanske forsvarsindustri har i det forløbne regnskabsår været præget af periodeforskydninger som en følge af GPV s råvareforsyning med leveringsvanskeligheder til følge. Omsætningen med Raytheon har således været lavere end forventet. I det forløbne regnskabsår har GPV opnået certificering som Qualified Supplier til Lockheed Martin på printkort, som den hidtil eneste europæiske printkortleverandør, og det betyder flere muligheder for at afgive tilbud på Lockheed Martins udbudsprojekter i Europa. GPV ligestilles dermed med amerikanske leverandører af printkort, og hermed øges mulighederne for at indgå længerevarende kontrakter på avancerede printkort fremstillet i Danmark. Samlet udgør kundegruppen 14% af GPV s omsætning mod 13% i 2005/06, men forventes at stige kraftigt i de kommende år. Medico Kunderne inden for det medico-tekniske område er typisk kunder, som GPV samarbejder med gennem flere år. Løsninger som penne til insulininjektion, røntgen- og scannerudstyr, dele til høreapparater og produkter til blodcelle-måling indgår i produktsortimentet. Netop kompetencerne inden for det medico-tekniske område som fx overfladefinish og renrums-fremstilling af dele til semi-medical brug vil GPV søge mere målrettet at markedsføre. Kundegruppen udgør 12% af den samlede omsætning mod 16% i 2005/06 og skyldes et fald i omsætningen vedrørende produktion af insulinpenne. Opbygning af kompetencer inden for højteknologisk produktion GPV har opbygget kompetencerne inden for højteknologisk produktion, og flere større investeringer er implementeret i det forløbne regnskabsår. Kapaciteten er blandt andet udvidet med et avanceret højhastigheds- og præcisionsbearbejdningsanlæg og med højteknologisk laserskæring af emner. Dermed har GPV et konkurrencemæssigt forspring inden for den mere avancerede maskin og tyndpladebearbejdning. GPV vil i den kommende periode afdække markedsforholdene yderligere med henblik på at markedsføre disse kompetencer mere målrettet over for relevante kundegrupper. Det er fortsat GPV s vurdering, at der under de eksisterende markedsforhold og på basis af de services, som GPV tilbyder, er gode forretningsmuligheder inden for Mekanik- og Elektronikdivisionen og at der er potentiale for vækst i både omsætning og indtjening inden for de nævnte fokusområder. Efter den gennemførte analyse af Printkort-divisionen og den igangsatte proces for divisionen vurderer GPV, at der også i denne division er perspektivrige muligheder, men at implementeringen af de igangsatte aktiviteter tager længere tid, bl.a. som følge af kompleksiteten i de processer, der overføres fra Danmark til Kina. Udviklingen inden for divisionerne Elektronik-divisionen Aktiviteterne inden for divisionen har udviklet sig tilfredsstillende og som forventet ved årets start, og produktionen på fabrikken i Thailand udvikler sig fortsat særdeles positivt. Indgåelsen af aftalen med Thales om produktion af radarsystemer har betydet øget aktivitet som følge af, at Elektronik-divisionen forestår den samlede projektstyring af radarsystemerne og koordineringen mellem GPV s fabrikker. Herudover har 2006/07 været præget af generel høj aktivitet. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der sket en udvidelse af produktionskapaciteten på fabrikken i Thailand, hvor en stadig større del af Elektronik-divisionens produktion finder sted. Fabrikken i Thailand er i 2006/07 blevet certificeret i henhold til ISO TS16949-standarden (Automotive), som bygger på specifikt dokumenterede produktionsprocesser rettet mod større serier, og som i flere tilfælde er en betingelse for, at GPV kan kvalificere sig som leverandør til brancher, der benytter denne standard. Generelt er certificeringer i mange tilfælde en betingelse for, at GPV kan kvalificere sig som underleverandør. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 328,7 246,5 Resultat af primær drift (EBIT) 24,0 23,6 Resultat før skat 17,6 22,4 Aktiver 159,1 144,5 Forpligtelser 83,8 76,1 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet

15 Omsætningen inden for Elektronik-divisionen steg i 2006/07 og blev på 328,7 mio. kr. mod 246,5 mio. kr. Hermed udgør Elektronik-divisionen 27% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde 24,0 mio. kr. mod 23,6 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde 19,0 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i 2005/06. I resultatet indgår en nedskrivning af en ukurant lagerbeholdning på 6,8 mio. kr. Mekanik-divisionen Den positive udvikling inden for Mekanik-divisionen fortsatte i 2006/07, og for at efterkomme stigningen i aktivitetsniveauet med kunder inden for forsvar, luft- og rumfart er kapaciteten på de danske fabrikker øget, ligesom der er opnået yderligere certificering i henhold til AS9100-standarden (luftfart), som især kunderne inden for forsvar og luftfart stiller krav om. Også mekanikproduktionen på fabrikken i Thailand har udviklet sig positivt og bedre end forudsat. Trods den generelt positive udvikling har indtjeningen ikke udviklet sig som forventet, hvilket hovedsageligt kan henføres til en enkelt stor underskudsgivende ordre i Danmark. Den lå uden for de strategiske kundesegmenter og blev påbegyndt ved regnskabsårets start og endeligt afsluttet i 2. kvartal 2006/07. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 658,1 560,4 Resultat af primær drift (EBIT) 2,4 24,9 Resultat før skat (7,6) 17,2 Aktiver 378,9 302,3 Forpligtelser 308,9 196,6 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Højteknologisk produktion Igennem en årrække har GPV opbygget kompetencerne inden for højteknologisk produktion og flere større investeringer er gennemført i Danmark og Thailand. Laserskæring Etableringen af avancerede laserskæreranlæg åbner nye muligheder. Kapaciteten er blevet mere end fordoblet. Laserskærerne benytter en avanceret teknologi og kan arbejde med høj hastighed og præcision, og skærer med en hastighed på op til 300 meter i minuttet og har en acceleration på op til 3g. Makino MAG3 Det femaksede anlæg arbejder med omdrejninger på spindlen, og bevægelser i tre-dimensionelt koordinatsæt (x, y og z-akserne) er 4.000, og mm, og bearbejdningen foregår på fem sider af emnet på én gang. Højhastigheds- og præcisionsbearbejdning af komplicerede emner i aluminium eller titanium kræver titusindvis af CNC-programlinjer. En større del af arbejdsforberedelsen som programmering, værktøjspålæg og opspænding sker uden for maskinen. Konceptet omfatter fx tre-fire CNC-maskiner, programmer og tilhørende dokumentation, opspændingsværktøjer m.m., der styres af en computer. Makino MAG3-anlægget har et omfang på størrelse med et mindre parcelhus. 15

16 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Omsætningen blev på 658,1 mio. kr. mod 560,4 mio. kr. i 2005/06 Hermed udgør Mekanik-divisionen 55% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde 2,4 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde minus 7,6 mio. kr. mod 17,2 mio. kr. i 2005/06. Resultatet er påvirket af en tabsgivende ordre med ca. 10 mio. kr., nedskrivning af en lagerbeholdning med 8,7 mio. kr. og nedskrivning som beløber sig til 8,9 mio. kr. Der henvises til side 24 i Regnskabsberetningen. Printkort-divisionen Der har i 2006/07 været meget store udfordringer i Printkortdivisionen blandt andet som følge af ustabile markedsforhold, store fluktuationer i ordreindgangen på de danske printkortfabrikker samt store udskiftninger af medarbejdere på fabrikken i Ålborg med deraf følgende produktionstab. Disse forhold har medført, at det har været vanskeligt at tilrettelægge produktionen fornuftigt og dermed at holde produktionsomkostningerne på et balanceret niveau. Samtidig har opbygningen af produktionen på printkortfabrikken i Kina som nævnt tidligere været mere vanskelig end forventet, og udflytningen af produktion fra Danmark er derfor sket i et langt mindre omfang end planlagt. Så længe fabrikken i Kina ikke har kunnet overholde GPV s kvalitetsniveau og leveringstider, har det ikke været muligt at flytte produktionen fra Danmark. Denne udvikling har medført et underskud på både de danske fabrikker og på fabrikken i Kina. Efter indkøringsprocessen på fabrikken i Kina, der har taget det meste af 2006/07, er kvalitet og leveringsperformance nu på plads, og der sker en løbende flytning af ordrer fra de danske fabrikker, samtidig med at der er gennemført en reduktion af antallet af medarbejdere med 50 på de danske fabrikker. Indsatsen på salgssiden er blevet forøget, og der fokuseres især på markedet inden for mere komplicerede printkort primært til forsvar samt luft- og rumfart, ligesom der arbejdes på at opnå større omsætningsvolumen. Salgsaktiviteterne er koncentreret på det europæiske marked, hvor der er et stort forbrug af printkort, og især på det tyske marked oplever GPV en generel vækst og gode muligheder for at indgå aftaler med nye kunder. Der er endvidere indgået en samarbejdsaftale med en af Sveriges førende printkortvirksomheder, Elektrotryck, hvilket styrker GPV s adgang til det svenske marked. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 251,6 240,7 Resultat af primær drift (EBIT) (26,6) (1,3) Resultat før skat (36,8) (5,8) Aktiver 197,3 192,4 Forpligtelser 176,5 124,0 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Omsætningen inden for Printkort-divisionen viste en stigende tendens og blev på 251,6 mio. kr. mod 240,7 mio. kr. i 2005/06. Hermed udgør Printkort-divisionen 21% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde et underskud på 26,6 mio. kr. mod et underskud på 1,3 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde et underskud på 36,8 mio. kr. mod minus 5,8 mio. kr. i 2005/06, og kan henføres til et underskud på fabrikken i Kina på 27,1 mio. kr. og et underskud på de danske fabrikker på 9,7 mio. kr. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Grundet resultatudviklingen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2006/07. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på t. kr. overføres til næste år. Efterfølgende begivenheder Salg af ejendomme GPV har efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om at afhænde fire danske produktionsejendomme i Tarm, Horsens, Ålborg og Støvring for i alt 138 mio. kr., hvilket medfører en avance på ca. 70 mio. kr. og en likviditetsfrigørelse på ca. 80 mio. kr. Aftalen om salget af ejendommene gennemføres i juni I forbindelse med salget har GPV indgået lejekontrakter på de pågældende ejendomme. GPV s samlede balance reduceres med ca. 80 mio. kr., og egenkapitalen øges med ca. 50 mio. kr., hvorefter soliditeten alt andet lige ville være ca. 22%. 16

17 Ledelsesændringer Efter aftale mellem bestyrelsen og GPV s administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der selv er betydende aktionær i selskabet, ansættes en ny administrerende direktør, mens Jørgen K. Hansen vil fortsætte med at forestå Business Development, herunder den fortsatte ekspansion af GPV s aktiviteter i Asien. Forventninger til 2007/08 GPV forventer, at de positive markedsvilkår for Elektronik- og Mekanik-produktion fortsætter i 2007/08. Ligeledes forventer GPV, at der vil være et stadigt stigende behov for printkort både i Nordeuropa, men også globalt. Markedsvilkårene anses derfor generelt set som positive. GPV har flere væsentlige projekter, der har højeste prioritet i den kommende periode. For det første skal den tabsgivende printkort-produktion bringes i indtjeningsmæssig balance, for det andet skal det nye produktionsstyringsprincip og den nye organisation på plads og fungere, og for det tredje skal GPV s overgang til en ny IT-platform gennemføres. Der vil således i 2007/08 være fokus på interne forhold. Udflytningen af relevant produktion fra Danmark til Kina og Thailand vil fortsætte, således at de danske produktionsvirksomheder vil blive fortsat mere specialiserede. Inden for forsvars- og luftfartsområdet forventer GPV, at der kommer en politisk afgørelse om, hvilket nyt fly det danske forsvar fremover vil anvende. Dette kan få væsentlig indflydelse på, hvilke kompetencer og processer GPV skal opbygge for at kunne servicere forsvars- og luftfartsindustrien. Elektronik-divisionen Inden for Elektronik-divisionen forventes den positive udvikling at fortsætte i 2007/08, og der forventes et øget samarbejde Ny ordre til danske patruljeskibe GPV indgik i januar 2007 en aftale med Thales om leverancer af radarsystemer af typen APAR og SMART-L til det dansk søværns nye patruljeskibe. Thales er en af verdens førende virksomheder inden for integrerede elektronik- og overvågningssystemer til såvel forsvarsmæssige som civile formål, og virksomheden indgik aftale om leverancerne af radarstyrsystemerne til Det Danske Søværn i Ordren er i størrelsesordenen 15 mio. EUR og omfatter løsninger fra GPV s tre divisioner Elektronik, Mekanik og Printkort. GPV s leverance af radarsystemerne inkluderer ydelser fra fabrikkerne i Danmark tillige med styring og koordinering af en række underleverancer. I første omgang dækker ordren leverancer af radarsystemerne til de første tre patruljeskibe. Skibene bygges på Odense Staalskibsværft A/S og vil blive leveret til det danske forsvar i perioden Byggefasen indledes i 2008, og GPV forventer, at leverancerne vil ske over tre år. Skibene bliver ca. 140 m lange, 20 m brede og får en aktionsradius på ca sm og afløser de 30 år gamle korvetter af Niels Juel-klassen. 17

18 L E D E L S E N S B E R E T N I N G med flere interessante kunder. Elektronik-fabrikken i Års vil have en væsentlig opgave med at indkøre projektet vedrørende leverancer til søværnets skibe. Produktionen på fabrikken i Thailand forventes fortsat at stige, og der vil ske forberedelser til yderligere certificering af fabrikken, ligesom der vil ske en fortsat udvikling af organisationen i Thailand. Omsætningen i Elektronik-divisionen forventes i 2007/08 at ligge i underkanten af 400 mio. kr. Mekanik-divisionen I 2007/08 forventes den positive udvikling i omsætningen at forsætte. Der forventes en væsentlig stigning i omsætningen med kunder inden for især Energi, blandt andet som følge af en forøgelse af samarbejdet med ABB, ligesom omsætningen med kunder inden for forsvar og luftfart forventes at stige. Inden for Medico-området forventes en væsentlig lavere omsætning som følge af et forventet ophør af produktion af et enkelt produkt for en stor kunde inden for dette segment. Der vil i 2007/08 ske en fokuseret salgsindsats med henblik på at opnå en øget kapacitetsudnyttelse i Mekanik-divisionen. Ligeledes vil der ske en gennemgang og tilpasning af prisstrukturen for at opnå en forøget rentabilitet. Omsætningen i Mekanik-divisionen forventes i 2007/08 at ligge på godt 700 mio. kr. Printkort-divisionen Der vil i 2007/08 være fokus på at gennemføre de aktiviteter, der er indeholdt i den ovenfor omtalte plan for restruktureringen af Printkort-divisonen. Det vil blandt andet betyde en overflytning af produktion fra fabrikken i Horsens til fabrikken i Kina og en samtidig tilpasning og omstilling til øget produktion af avancerede printkort på fabrikken i Horsens. Endvidere sker der en effektivisering af fabrikken i Ålborg og overflytning af produktion herfra til fabrikken i Horsens. Salgsindsatsen på de største europæiske markeder intensiveres med det formål at udnytte kapaciteten fuldt ud på den kinesiske fabrik. Salgsindsatsen vil generelt være koncentreret om at opnå en større markedsandel på det tyske marked, som viser en gunstig udvikling, mens salgsindsatsen hvad angår mere komplekse printkort vil være koncentreret om den internationale forsvarsindustri. Herudover vil fokusområderne være at opnå en effektivisering af arbejdsgange samt højere kvalitet og leveringspræcision. Omsætningen i Printkort-divisionen forventes i 2007/08 at ligge på omkring 250 mio. kr. Samlede forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes en stigning i omsætningen på ca. 10% til niveauet 1,3 mia. kr. Elektronik-divisionen forventer en betydelig vækst i den samlede aktivitet særligt på fabrikken i Thailand, og indtjeningen forventes at øges tilsvarende. Mekanik-divisionen både i Danmark og i Thailand forventer ligeledes fortsat vækst, men der vil være betydelige investeringer i teknologi- og kompetenceudvikling som følge af udviklingen inden for forsvars- og luftfartsområdet. Trods dette forventes en solid indtjening i divisionen. Hvorvidt Printkort-divisionen opnår balance i driften allerede i indeværende år, vil blive vurderet igen ved udgangen af 1. kvartal 2006/07. På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet før skat i 2007/08 derfor at blive i niveauet mio. kr. En præcisering af dette spænd vil ske i GPV s meddelelse vedr. første kvartal 28. august Forventningerne til resultatet før skat for regnskabsåret 2007/08 inkl. avancen ved salg af ejendomme er således på nuværende tidspunkt i niveauet mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at indtjeningsmålet i planen Fit For the Future et EBIT-niveau i størrelsesordenen 6-8% er realiserbart, når turn-around af Printkort-divisionen er gennemført. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for GPV s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet strukturelle markedsændringer, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 26. De igangsatte aktiviteter skal via en mere effektiv drift, et reduceret vareforbrug samt en klar opdeling af produktionsopgaverne mellem de enkelte fabrikker vende underskuddet i 2006/07. 18

19 19

20 L E D E L S E N S O G R E V I S I O N E N S P Å T E G N I N G E R Ledelsens påtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2007 for GPV Industri A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 24. maj 2007 Direktion Bestyrelse Jørgen K. Hansen Niels Erik Nielsen Adm. direktør Jens Bornstein Klaus Andersen Økonomidirektør Lars Hermansen Oluf Madsen Kurt Erling Birk Nilesen Direktør Poul Willow Sørensen billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i GPV Industri A/S Vi har revideret årsrapporten for GPV Industri A/S for regnskabsåret 1. april marts 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 24. maj 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kirsten Aaskov Mikkelsen Flemming Kühl Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 20

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere