Årsrapport 2006/ we deliver technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/07.... we deliver technology"

Transkript

1 Årsrapport 2006/07... we deliver technology

2 K O R T O M G P V

3 I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold 21 Regnskabsberetning 24 Risikoforhold 26 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noteroversigt 34 Noter til regnskabet 36 herunder anvendt regnskabspraksis Bestyrelse og direktion 54 Corporate governance 55 Koncernstruktur 57 GPV er en videnbaseret outsourcingpartner med specialer inden for højteknologisk og kompleks produktion. Kompetencerne omfatter blandt andet konstruktion, bearbejdning af metal, printkortfremstilling og -bestykning samt kompliceret apparatmontage. GPV er opdelt i tre divisioner: Elektronik, Mekanik og Printkort med produktionsenheder og kompetencecentre i Europa og Asien. GPV leverer totalløsninger eller enkeltydelser, der omfatter design, konstruktion, produkt- og produktionsmodning, produktion, montage og test af kundespecificerede produkter det vil sige, GPV dækker alle faser fra idé over prototype og produktion til færdige leverancer. GPV besidder en række kernekompetencer, som blandt andet omfatter en stor produktionsteknisk viden, evnen til at indgå i et konstruktivt samarbejde med kunder samt evne og kapacitet til at indgå i store komplekse projekter. Disse kompetencer skal sikre GPV en god position på det stadigt voksende globale marked for outsourcing af komplicerede projekter. GPV har et stort antal kunder inden for en række forskellige sektorer og i mange lande. GPV s kunder arbejder inden for elektronik, energi, miljø, forsvar, luft- og rumfart, kommunikation, maskinfremstilling, medico og transport. GPV tilbyder sine kunder kvalitet, udviklingskompetence, fleksibilitet, komponentsourcing og leveringssikkerhed til konkurrencedygtige priser. GPV har medarbejdere, hvoraf 736 er beskæftiget i virksomhederne i Danmark og 853 i virksomhederne i udlandet. 3

4 T I L A K T I O N Æ R E R N E

5 GPV har i de seneste to år arbejdet efter strategiplanen Fit for the Future for at realisere planens forretningsmæssige og økonomiske mål. På det forretningsmæssige område er strategien fulgt. Udflytningen til og opbygningen af produktion og salg i Asien er blevet gennemført, og fabrikken i Thailand viser fine økonomiske resultater. Også fokuseringen på særlige kundegrupper, primært energi- og forsvars- og luftfartsområdet har båret frugt. Til gengæld er de samlede økonomiske resultater ikke realiseret som forventet. På grund af dette og på grund af en utilfredsstillende udvikling i den samlede Printkort-division har GPV gennemført en omfattende analyse af hele virksomheden og dermed et stort sundhedstjek på strategien. Sundhedstjekket har bekræftet strategien, men også virksomhedens udfordringer med at gen-nemføre trufne beslutninger. På den baggrund har GPV truffet en række væsentlige beslutninger om ændret ledelse og ledelsesstruktur, ny organisations- struktur og et nyt produktionsstyringsprincip. Alt det fremgår af årsrapporten og tillige omtales en række andre konsekvenser af den gennemførte analyse. Den væsentligste ændring er, at selskabets administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der tillige er en betydende aktionær i GPV, efter aftale med bestyrelsen fratræder som administrerende direktør. Jørgen K. Hansen har været en drivende og væsentlig kraft i GPVs udvikling, og gennem de seneste år er udviklingen i Asien og etableringen af kunderelationer på globalt plan blevet en meget væsentlig arbejdsopgave. Fremover vil Jørgen K. Hansen koncentrere sig fuldt om disse opgaver, mens den nye administrerende direktør får det overordnede daglige ansvar for virksomheden og gennemførelsen af de lagte planer for dermed at skabe en gunstig situation for virksomheden og alle dets interessenter. N. E. Nielsen Bestyrelsesformand 5

6 R E S U M È GPV har i foråret 2007 gennemført en omfattende analyse af virksomheden som følge af den ikke-tilfredsstillende resultatudvikling. Analysen har omfattet virksomhedens risikoforhold, ledelse og organisationsstruktur. Analysen har tillige bekræftet, at målene i strategien Fit For the Future er realiserbare. Analysen er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006/07 og har resulteret i beslutninger om en ændring af virksomhedens ledelse, en forenklet organisationsstruktur og ændrede regnskabsprincipper og skærpede hensættelsesprincipper. Efter aftale mellem bestyrelsen og GPV s administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der selv er betydende aktionær i selskabet, ansættes en ny administrerende direktør, mens Jørgen K. Hansen vil fortsætte med at forestå Business Development, herunder den fortsatte udvikling af GPV s aktiviteter i Asien. Analyserne af udviklingen i virksomheden har endvidere ført til en beslutning om forenkling af virksomhedens organisationsog selskabsstruktur således, at Elektronik- og Mekanik-divisionerne sammenlægges i ét selskab med én ledelse. Printkortdivisionen fortsætter som en selvstændig forretningsenhed samtidig med, at der ansættes en ny direktør for dette område. Omsætningen i 2006/07 blev på 1.196,3 mio. kr. mod 1.003,8 mio kr. i 2005/06, svarende til en stigning på 19%. Omsætningen har været stigende inden for alle tre divisioner. Omsætningen steg med 17% i Mekanik-divisionen og med henholdsvis 33% og 5% i Elektronik- og Printkort-divisionen. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde et underskud på 15,2 mio. kr. mod et overskud på 32,3 mio. kr. i 2005/06. EBIT er negativt påvirket af et underskud i Printkort-divisionen på 36,8 mio. kr., herunder et underskud på aktiviteterne i Kina på 27,1 mio. kr. Endvidere er EBIT negativt påvirket af ændret regnskabspraksis og regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser på 32,0 mio. kr. Årets resultat før skat blev et underskud på 47,4 mio. kr. mod et overskud på 12,9 mio. kr. i 2005/06. Cash flow fra driften udgjorde minus 14,4 mio. kr. mod minus 4,7 mio. kr. året før. På baggrund af resultatudviklingen indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2006/07. GPV har efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om at afhænde fire danske produktionsejendomme for i alt 138 mio. kr., hvilket medfører en avance på ca. 70 mio. kr. og en likviditetsfrigørelse på ca. 80 mio. kr. Aftalen om salget af ejendommene gennemføres i juni I forbindelse med salget har GPV indgået lejekontrakter på de pågældende ejendomme. GPV s samlede balance reduceres med ca. 80 mio. kr., og egenkapitalen øges med ca. 50 mio. kr., hvorefter soliditeten pr. 31. marts 2007 ville være ca. 22%. I regnskabsåret 2007/08 forventes en stigning i omsætningen på ca. 10% til niveauet 1,3 mia. kr. På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet før skat i 2007/08 at blive i niveauet mio. kr. En præcisering af dette spænd vil ske i GPV s meddelelse vedr. første kvartal 28. august Forventningerne til resultatet før skat for regnskabsåret 2007/08 inkl. avancen ved salg af ejendomme er således på nuværende tidspunkt i niveauet mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at indtjeningsmålet i planen Fit For the Future et EBIT-niveau i størrelsesordenen 6-8% er realiserbart, når turn-around af Printkort-divisionen er gennemført. 6

7 H O V E D - O G N Ø G L E TA L kr. 2002/ / / / /07 Resultatopgørelse Omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) (15.232) Særlige poster *) (32.000) (15.000) Resultat før finansielle poster og skat (15.232) Finansielle poster (netto) (20.066) (21.792) (14.600) (19.387) (32.140) Resultat før skat (11.393) (13.798) (47.372) Skat af ordinær drift (2.320) (5.307) Årets resultat efter skat (5.602) (602) (35.604) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (26.462) (4.692) (14.356) Pengestrømme fra investeringsaktiviterer (68.595) (17.554) (32.672) (45.693) (32.571) heraf til investering i materielle anlægsaktiver (16.674) (13.373) (35.036) (42.111) (36.762) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (4.170) (42.855) (15.944) (26.514) Pengestrømme i alt (48.186) (66.329) (73.441) Nøgletal EBITDA-margin, % 10,9 7,3 7,5 7,2 3,2 EBIT-margin, % 5,6 2,5 3,5 3,2 (1,3) Egenkapitalforrentning, % 9,7 5,9 9,4 4,6 (26,5) Resultat pr. aktie (EPS), kr (30) Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 23 (23) 75 (4) (12) NOPLAT (resultat af primær drift efter skat), kr (10.967) ROIC (afkast af investeret kapital), % 4,1 2,0 2,9 2,8 (1,2) Udbytte pr. aktie i % ,5 - Udbytte pr. aktie a kr Pay-out ratio, % ,3 - Indre værdi pr. aktie, kr Antal aktier til analyseformål Aktiepris ultimo, B-aktie Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Regnskabstallene for 2003/04, 2004/ /06 og 2006/07 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. Sammenligningstallene for 2002/03 er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Hvis disse sammenligningstal skulle opgøres efter IFRS, ville eneste væsentlige regulering vedrøre afskrivning på goodwill. Regnskabstallene for 2002/03, 2003/04 og 2004/05 er ikke ændret som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende overgang fra produktionskriteriet til faktureringskriteriet. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *) Særlige poster vedrører nedskrivning af tilgodehavende hos DentalMan. Nøgletalsberegningerne er korrigeret som følge heraf. 7

8 L E D E L S E N S B E R E T N I N G GPV har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sin position som underleverandør og outsourcingpartner via udvidelse af sine kompetencer inden for produktion af højteknologiske produkter og har etableret perspektivrige kundeforhold. Det er dog ikke lykkedes at opnå den ønskede fremgang i indtjeningen for den samlede virksomhed. Derfor sker der nu en række radikale ændringer i den måde, hvorpå virksomheden ledes. Det seneste regnskabsår har været et vanskeligt og udfordrende år for GPV, især grundet udviklingen inden for Printkort-divisionen, hvor kombinationen af ustabile markedsforhold og problemer med opbygningen af printkortfabrikken i Kina har resulteret i et stort underskud. De to øvrige divisioner, Mekanik- og Elektronik-divisionen, følger hovedlinierne i den fastlagte strategi, Fit For the Future, og de to divisioner forventes at realisere deres økonomiske mål i overensstemmelse med Fit For the Future ved planens udløb ved udgangen af Også GPV s mekanik- og elektronikfabrik i Thailand har udviklet sig godt og i overensstemmelse med planerne. Set under ét medfører udviklingen inden for Printkort-divisionen, at det samlede driftsresultat i GPV i 2006/07 er utilfredsstillende, og at det ikke i regnskabsåret er lykkedes at opnå de samlede økonomiske mål, som er indeholdt i Fit For the Future. Realiseret 2006/07 (mio kr.) Resultat før skat (47) Samlet underskud i Printkort-divisionen 37 Tab på enkeltordre i Mekanik-divisionen i 1. halvår 2006/07 10 Resultat før skat ekskl. underskud i Printkort-divisionen og underskud på enkeltordre 0 Ændring af regnskabspraksis fra produktionskriteriet til faktureringskriteriet 6 Impairmenttest af aktivitet tilkøbt i Nedskrivning af lagre som konsekvens af impairmenttest 5 Nedskrivninger og hensættelser bl.a. som følge af skærpede hensættelsesprincipper 10 Resultat før skat ekskl. særlige underskudsgivende aktiviteter, hensættelser, nedskrivninger m.v 28 Nedskrivning af lagre mv. som følge af forventet afvikling af kunde 5 Resultat før skat ekskl. alle reguleringer 32 Forventet resultat før skat ved regnskabsårets start Både som følge af udviklingen i Printkort-divisionen men også som følge af virksomhedens betydelige lagerbindinger, er der gennemført en detaljeret analyse af GPV, Analysen har omfattet virksomhedens risikoforhold, ledelse og organisationsstruktur. Analysen er afsluttet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006/07 og har resulteret i beslutninger om ændring af virksomhedens ledelse, en forenklet organisationsstruktur og ændrede regnskabs- og produktionsstyringsprincipper. Dette har medført regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser samt et ændret regnskabsprincip som følge af en ændret IFRS-praksis for så vidt angår igangværende arbejder. Afvigelserne i det realiserede resultat før skat i forhold til de oprindeligt forventede mio. kr. (Årsrapport 2005/06) er sammensat, som det fremgår af tabellen i venstre spalte. For at skabe grundlaget for en stabil højere indtjening i overensstemmelse med Fit For the Future har GPV besluttet en række væsentlige ændringer jf. side 9. GPV har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sin position som underleverandør og outsourcingpartner og har således søgt at udvide sine kompetencer inden for produktion af højteknologiske produkter, ligesom der er satset målrettet på udvalgte markedssegmenter, primært energi, medico og forsvar samt luft- og rumfart. Det er lykkedes GPV at nå ganske langt i denne udviklingsproces. Der er sket en styrkelse af kompetencer og forretningskoncepter inden for disse områder, der er opnået en række certificeringer, som er nødvendige for at servicere blandt andet medico- og forsvarskunder, en stor del af produktionen er flyttet til Thailand med positive resultater til følge, og der er etableret perspektivrige kundeforhold og partnerskaber. Modsat er det ikke lykkedes at opnå den ønskede fremgang i indtjeningen for den samlede virksomhed, primært som følge af udviklingen i Printkort-divisionen, men også fordi en række forbedringsmuligheder ikke har kunnet realiseres fuldt ud i virksomhedens nuværende organisationsform. Derfor skal evnen til at gennemføre lagte planer afgørende forbedres, og der vil over den kommende periode ske radikale ændringer af den måde, hvorpå virksomheden drives. Ændringerne omfatter ændringer i ledelsen, styring og effektivisering af produktion og supply chain, øget tempo for implementeringen af en ny IT-platform, reorganisering og sammenlægning af Elektronik- og Mekanik-divisionen og en restrukturering af Printkort-divisionen. For at sikre en effektiv gennemførelse af disse ændringer styrkes og samles GPV s øverste ledelsesfunktioner. 8

9 Analysen af GPV I 2. halvår 2006/07 igangsatte GPV en omfattende analyse af virksomhedens forretningsstruktur og supply chain med henblik på at optimere produktion og processer og dermed skabe grundlag for en forbedret indtjening og et stærkt forbedret cash flow. Analysen omfattede Mekanik- og Elektronik-divisionen, idet der blev arbejdet med en separat analyse af Printkort-divisionen. Formålet med analysen var at identificere de ændringer, der er nødvendige for at realisere GPV s strategiske mål. Analysearbejdet blev afsluttet i maj 2007 og viste, at der er gode muligheder for at effektivisere inden for indkøb, planlægning og lagerstyring med væsentlige konsekvenser for salg og produktion. På den baggrund har GPV besluttet at gennemføre en række væsentlige ændringer af sin organisation, ligesom virksomhedens ledelsessystem styrkes med særlig fokus på én samlet ledelse og styring af hele værdikæden. GPV er endvidere i gang med at implementere et nyt ERP-system af typen Axapta. Ændringerne bliver implementeret med øjeblikkelig virkning, men vil først få effekt i 2008/09: Analysen resulterer i følgende ændringer (Printkortdivisionens restrukturering er beskrevet på side 12): Én samlet ledelse og samling af virksomhedens ledelsesfunktioner En klar adskillelse af salg og produktion Etablering af nye funktioner inden for indkøb og produktionsplanlægning Forenkling af selskabsstrukturen Ændringerne har til formål at opnå: Mere fokuseret salgskraft Effektiv gennemførelse af trufne beslutninger Forenkling Entydig placering af ansvar for opgaverne Bedre evne til at implementere de løbende relevante ændringer Lavere omkostninger pr. produceret enhed Én samlet ledelse og samling af ledelsesfunktioner Organisationen udvides med nye centrale funktioner. Der etableres således en central indkøbsfunktion og en tilsvarende funktion, der skal sikre den overordnede kapacitetsplanlægning og logistik. GPV vil fremover opgradere HR-området, idet det er af væsentlig betydning at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere til virksomhedens ledelse og produktionsenhederne, ligesom det er væsentligt at sikre grundlaget for et glidende generationsskifte på alle niveauer i den danske del af virksomheden. Forenklet organisations- og selskabsstruktur De organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer medfører, at GPV agerer som én virksomhed frem for en samling af enkeltstående virksomheder med selvstændigt produktions- og indtjeningsansvar og med deraf følgende suboptimering og vanskeligheder med overordnet styring og ledelseskontrol. Samlingen af produktionsenhederne skal også medvirke til at skabe en fælles GPV-identitet. Organisationsstrukturen i den sammenlagte Mekanik- og Elektronik-division Business Development Sales Controlling Key Accounts Defence and Aerospace Marketing CEO Sales Finance Production Finance IT Corporate Communications HR Operations Controlling Procurement QA Production and Capacity Planning Lean Production units Med det formål at sikre en effektiv koordinering og sikre gennemførelseskraften i GPV samles virksomhedens overordnede funktioner Administration, Salg og Marketing, Indkøb og Planlægning, Økonomi, IT samt HR. Glostrup, Denmark Støvring, Denmark Tarm, Denmark Års, Denmark Bangkok, Thailand Mümliswill, Switzerland Skien, Norway 9

10 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Fremtidig selskabsstruktur operative selskaber GPV Industri A/S GPV A/S GPV Technologies A/S GPV PCB Divisionen A/S GPV Electronics AG Schweiz GPV Asia (Thailand) Co., Ltd. Thailand GPV Components AS Norge GPV (Holding) Hong Kong Ltd. GPV Printed Circuits (Suzhou) Co. Ltd. Kina Der sker en forenkling af den operative selskabsstruktur. De danske elektronik- og mekanikvirksomheder samles i én juridisk enhed GPV Technologies A/S. Endvidere lukkes en række ikkedriftsaktive selskaber. Adskillelse af salg og produktion Organisationen opdeles således, at salg og produktion adskilles. Opdelingen skal sikre, at ansvaret for og styringen af salget er samlet hos én ansvarlig, der dermed også har ansvaret for omsætning og lønsomhed/profitabilitet i kundeporteføljen. Opdelingen gennemføres ligeledes med henblik på at skabe en fokuseret salgsindsats over for de udvalgte strategisk vigtige kundegrupper. Salgsfunktionen vil få ansvaret for salg, forecast, salgsplanlægning, marketingplaner, analyser af forretningsområder, indsamling af market intelligence m.v. På salgsområdet etableres endvidere en fælles struktur med key account managers for alle større kunder. På produktionssiden samles ansvaret for alle produktionsenheder tillige hos en ansvarlig for produktion (operations). Fremover baseres styringen af de enkelte produktionsenheder alene på veldefinerede nøgletal (key performance indicators) og mål vedrørende driften optimeret ud fra et fælles virksomhedssyn, uanset at dette må medføre ændringer i, hvor væksten i den samlede virksomhed finder sted. Den ansvarlige for operations har ligeledes ansvaret for at etablere en effektiv produktion på en konkurrencedygtig og tidssvarende teknologiplatform. Produktionsstyringsprincip På baggrund af den gennemførte analyse ændres GPV s produktionsstyrings-princip. Over nogle år har sammensætningen af GPV s kundeportefølje gradvist ændret sig til i stigende omfang at omfatte kunder, der har en repetitiv købsadfærd, d.v.s. at der er et fast efterspørgsels- og ordremønster, ligesom aftalegrundlaget med hovedparten af kunderne indebærer et forholdsvist stabilt ordreflow inden for Elektronik- og Mekanik-divisionerne. Samtidig er der typisk indgået rammeaftaler med de større kunder. Denne udvikling gør det nødvendigt at ændre produktionsstyringsprincip. Hidtil har GPV hovedsageligt fungeret som en ordreproducerende virksomhed (Make-to-Order-princippet), der dog har lagerført en række produkter, halvfabrikata og råvarer med en betydelig lagerbinding og risiko for ukurans til følge. Fremover vil der blive produceret og styret på basis af en kombination af Make-to-Order- og Make-to-Stock-princippet, og produktionen vil blive tilrettelagt på basis af rammeaftaler, forecast, produktklassificering og kapacitet, hvilket er en radikal ændring i forhold til nu, hvor produktionen først påbegyndes, når ordren fra kunden modtages. Samtidig indkøbes alle materialer på én gang. GPV etablerer derfor en central planlægningsfunktion, som vil stå for den overordnede produktions- og kapacitetsplanlægning og styring af logistik baseret på forventninger og historiske data fra kunderne et skifte der kræver omstilling af såvel data, processer og produktion. Samtidig etableres den omtalte funktion til varetagelse af virksomhedens samlede indkøb for som et led 10

11 i GPV s globale udvikling at få fordel af mulighederne for at optimere indkøb og opnå en forbedret koordinering af indkøbs volumenet. Dermed er forudsætningerne til stede for at opnå en væsentlig forbedring af materialedisponering og lagerstyring og hermed lavere stykomkostninger samt et forbedret cash flow. Informationsteknologi GPV igangsatte i regnskabsåret 2005/06 implementeringen af et nyt ERP-system, Axapta, for at effektivisere og understøtte den samlede produktion samt for at opnå en standardisering af data på én samlet platform for samtlige virksomheder. Produktionsenhederne i Års og i Tarm er overgået til Axapta, og erfaringerne herfra anvendes ved den videre implementering. Beslutningen om at ændre produktionsstyringsprincip har medført en revideret og fremrykket implementeringsplan. Samtidig gennemføres der ændringer i systemets konfiguration og moduler, således at Axapta fremover kan understøtte det ændrede produktionsstyringsprincip. Det forventes, at implementeringen er gennemført i første halvår For at øge kvaliteten i og hastigheden af implementeringen har GPV ud over ansættelse af egne medarbejdere valgt at søge ekstern bistand hertil. Restrukturering af Printkort-divisionen GPV s opstart af Printkort-divisionens fabrik i Kina og den deraf følgende omstrukturering af Printkort-divisionen har en del lighedspunkter med Elektronik-divisionens udflytning til Thailand. Indkøringsperioden i Kina har dog vist sig vanskeligere end først antaget, blandt andet som følge af, at GPV Kina startede med selv at etablere en ny fabrik fra bunden, hvorimod Thailandvirksomheden blev etableret ved overtagelse af en eksisterende fabrik. Også kulturforskellene har haft stor betydning, hvilket har ført til, at GPV nu har indsat en dansk og international ledelse på fabrikken. Strategisk anser GPV det planlagte printkort-set-up bestående af en stærk, velfungerende enhed i Asien, en stærk indkøbsorganisation og specialiserede fabrikker med back-up funktioner i Danmark for et stærkt konkurrencedygtigt koncept. Gennemførelsen af forandringsprocessen fra dansk til global virksomhed har dog vist sig mere tidskrævende og omkostningstung i Printkort-divisionen end i Elektronik-divisionen. Dette skyldes blandt andet kundernes krav om et europæisk kvalitetsniveau, krav om korte leveringstider og høj leveringsevne, generelt kortere ordrehorisont og et anderledes indkøbsmønster. Samtidig har GPV s implementeringsevne ikke været god, mest som følge af de store kulturelle forskelle. Der er igangsat en plan, der skal bringe Printkort-divisionen i en overskudsgivende situation under ledelse af GPV s administrerende direktør. Planen har fokus på: Ansættelse af en ny chef for den samlede Printkort-division Overflytning af produktion fra fabrikken i Horsens til fabrikken i Kina Tilpasning/reduktion af kapaciteten på fabrikken i Horsens Effektivisering af fabrikken i Ålborg og overflytning af produktion til fabrikken i Horsens Udnyttelse af faciliteterne i Horsens til yderligere produktion af avancerede print Intensivering af salgsindsatsen på de største europæiske markeder med det formål fuldt ud at udnytte kapaciteten på den kinesiske fabrik. Aktiviteterne skal medføre en mere effektiv drift, et reduceret vareforbrug samt en mere klar opdeling af arbejdsopgaverne mellem de enkelte fabrikker. Alle aktiviteter er igangsat og forløber stort set som planlagt, jf. forventningerne til det kommende år på side 18. Markedsforhold GPV oplever i disse år positive markedsforhold inden for sine forretningsområder som følge af en høj økonomisk vækst på mange markeder samt en fortsat stigende tendens til at outsource produktion. Tendensen til øget omfang af outsourcing forventes at fortsætte de kommende år. Stadig flere virksomheder vælger at fokusere på deres kerneforretning og vælger at lade produktionen af deres produkter ske hos underleverandører for også at opnå lavere investeringer i produktionsapparat og varelagre og samtidig få adgang til moderne teknologi og kompetencer i visse tilfælde til en lavere pris end ved egen produktion. GPV kan tilbyde kunderne sådanne fordele. I forbindelse med beslutningen om outsourcing er det en forudsætning, at GPV kan planlægge sin produktion langsigtet og derigennem optimere indkøb, produktion og levering. Gennem samarbejdsaftaler med fornuftige vilkår for begge parter kan GPV påtage sig de ofte betydelige investeringer, der er en del af et længerevarende produktionssamarbejde og dermed servicere kunderne med de ønskede fordele. Da GPV er i en global konkurrencesituation, har GPV valgt at placere sin produktion i flere geografiske områder, herunder lande med et andet omkostningsniveau end Vesteuropa for herigennem at kunne imødegå den fortsatte priskonkurrence. 11

12 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Mekanik Inden for Mekanik-divisionen ses en fortsat tendens til øget outsourcing. Markedet for mekaniske ydelser er dog i mindre grad et globalt marked end for eksempel markedet for elektronik og printkort, og markedet er meget fragmenteret med mange udbydere af enkeltkompetencer. Outsourcing fra vesteuropæiske lande sker især til de nære østeuropæiske lande, mens omfanget af outsourcing til Asien er mere begrænset på grund af blandt andet transportomkostningernes størrelse i forhold til produktværdien. Omfanget af outsourcing til Asien inden for mekanik-området er dog stigende i takt med virksomhedernes stigende forretningsomfang med landene i Asien, ligesom der fortsat sker outsourcing af volumenproduktion til dette område. Nærheden til det europæiske marked vurderes at udgøre en vigtig parameter for virksomheder med en stor del af deres omsætning i Europa, og en række kunder, også i USA, stiller herudover krav om, at produkterne skal produceres i Europa. GPV tilpasser løbende sin kapacitet og sine kompetencer, så disse afspejler markedsbehovene, hvorfor der løbende sker en ændring i sammensætningen af kapaciteten på de danske fabrikker i retning af stadig mere kompliceret teknologi, mens fabrikkerne i Thailand og Norge i højere grad producerer volumenproduktion. Elektronik Markedet for produktion af elektronik er et voksende globalt marked, og efterspørgslen efter avancerede produktionskompetencer, design og ingeniør-services på elektronik-området er hastigt stigende. Den stigende efterspørgsel kan blandt andet tilskrives den stigende konkurrence inden for elektronikindustrien, en stigende kompleksitet for de elektroniske enheder og kortere levetid for de enkelte produkter. Inden for elektronikproduktion findes en række meget store virksomheder, men også en stor underskov af mindre, regionalt forankrede virksomheder. GPV koncentrerer sin indsats omkring industriel elektronik inden for områder, hvor virksomheden via sine kompetencer kan differentiere sig fra konkurrenterne. De prisbillige volumenprodukter inden for konsumentområdet ligger udenfor GPV s fokusområde. Trods elektronikmarkedets globale karakter er der en tendens til, at danske/europæiske virksomheder inden for de segmenter, hvor GPV opererer, vælger at starte med at outsource til europæiske eller danske underleverandører. Senere kan produktionen så ofte overflyttes til Asien. Denne udvikling nyder GPV godt af, og en del af GPV s forretningskoncept er netop tilbud til kunderne om flytning af produktion til Asien efter indkøring af produktion i Danmark og med fortsat back-up-muligheder og særlige kompetencer i Danmark. Den fortsat øgede tendens til outsourcing til Asien og Østeuropa medfører et konstant pres på priserne, hvilket er naturligt i en global industri. Printkort Printkortmarkedet er et voksende globalt marked og er i det forløbne år steget fra 34 mia. EUR til 39 mia. EUR, hvoraf det europæiske marked vurderes at udgøre 2,8 mia. EUR. (Kilde: VdL-ZVEI Leiterplatten Produktion Europa 2006). Udviklingen følger i stort omfang elektronikmarkedet, idet printkortene i vid udstrækning anvendes i elektroniske produkter og udgør en afgørende del af produktet (produktets funktion). Printkortmarkedet har i de seneste år undergået kraftige forandringer, og markedet i USA og Europa er løbende blevet reduceret, og Asien herunder især Kina, har overtaget produktionen. Grundet denne udvikling er der sket en markant reduktion i antallet af både amerikanske og europæiske printkortproducenter. De tilbageværende europæisk placerede producenter er løbende udsat for en hård konkurrence fra Asien og fra det tidligere Østeuropa, hvilket stiller særlige krav til effektivitet og kompetencer. Der er tillige sket en forskydning i mellem de brancher i Europa, som efterspørger printkort, hvilket har medført en stigning på 8% inden for medico og forsvarsområdet samt et tilsvarende fald inden for konsumentindustrien. GPV s Printkort-division har en stærk position inden for nicherne forsvar, luft- og rumfart og besidder de nødvendige certificeringer for at kunne betjene disse markeder, ligesom fabrikkerne nu er indstillet til også at producere mindre serier, komplekse printkort og samtidig tilbyde konceptet med fabrikkerne i både Europa og Asien. GPV skulle således nu være velpositioneret til at have sin andel af det europæiske printkortmarked. Kunder GPV samarbejder med en række store internationale virksomheder hovedsageligt i Europa, USA og Asien. Denne kundegruppe udgør en stigende andel af porteføljen, og blandt kunderne er ABB, Danfoss, Grundfos, Park Air, Philips Medical Equipment, Raytheon, Thales, Terma, Vestas og Volvo. 12

13 I regnskabsåret har GPV intensiveret salgsaktiviteterne, og GPV modtager et stigende antal forespørgsler og afgiver ligeledes væsentligt flere tilbud end tidligere blandt andet som følge af satsningen på forsvarsområdet. GPV s position i rollen som underleverandør betyder, at det opsøgende og målrettede salgsarbejde mod lønsomme og voksende brancher og målgrupper er væsentligt. GPV har vurderet, at de nedennævnte brancher er interesserede i GPV s samlede kompetencer og dermed er interessante for GPV. Energi GPV s aktiviteter inden for energi- og miljøområdet er vokset betydeligt, og GPV leverer til kunder inden for både distribution af traditionel energi og vindenergi, ligesom GPV fremstiller dele til fx pumper og ventiler. I 2002 indgik GPV et strategisk samarbejde med ABB med henblik på fremstilling af komponenter til lavspændingsanlæg, og omfanget af dette samarbejde er steget over de forløbne år til også at omfatte komponenter og dele til mellemspændingsanlæg. Produktionen foregår på GPV s fabrikker inden for mekanik-området i henholdsvis Norge og Thailand. GPV leverer løsninger til ABB som global partner og forsyner ABB i Europa, USA samt Asien. Senest er rammeaftalen udvidet til også at omfatte lande som Indien og New Zealand. Inden for denne kundegruppe har der været en fremgang på 36% i forhold til 2005/06. Kundegruppen udgør dermed 37% af den samlede omsætning. Øgede salgsaktiviteter GPV s position i rollen som underleverandør og outsourcingpartner betyder, at det opsøgende og målrettede salgsarbejde mod voksende brancher og målgrupper er blevet intensiveret i 2006/07. GPV har som et led heri udstillet med en ny stand på en række messer, herunder Electronica i München, Elektronik i Gøteborg og Odense samt på en mini-udstilling sammen med Joint Strike Fighter Team Danmark på Tøjhusmuseet i København. Forsvar og luftfart GPV har som et led i en strategisk satsning over for den internationale forsvarsindustri over en årrække opnået vækst i omsætningen på dette område, og denne udvikling er fortsat i 2006/07. Der er sket en betydelig opbygning af produktionen, hvilket har skabt problemer med at skaffe den fornødne tilgang af kvalificerede medarbejdere til de danske fabrikker. De mange store ordrer under indkøring stiller betydelige krav til organisationen, og GPV har opbygget særlige kompetencer og opnået en række vigtige certificeringer (AS9100) på flere af GPV s fabrikker. GPV indgik i 2006 en aftale med den amerikanske producent af flymotorer Pratt & Whitney, hvilket er et gennembrud for GPV. Aftalen omfatter dele til flymotorer og løber over en årrække i takt med, at flyene bygges. I sommeren 2006 blev der indgået en yderligere aftale med et forløb over fem år, ligeledes omfattende dele til jetflymotorer. 13

14 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Over en årrække har GPV samarbejdet med Thales, og dette samarbejde har ført til, at GPV i 2007 indgik aftale om leverancer af radarsystemer til patruljeskibe til det danske søværn. Ordren er i størrelsesordenen 15 mio. EUR og omfatter løsninger fra GPV s tre divisioner Elektronik, Mekanik og Printkort. Leverancerne forventes at ske over en treårig periode. Samarbejdet med Raytheon om levering af komplekse bearbejdede aluminiumsstrukturer til den amerikanske forsvarsindustri har i det forløbne regnskabsår været præget af periodeforskydninger som en følge af GPV s råvareforsyning med leveringsvanskeligheder til følge. Omsætningen med Raytheon har således været lavere end forventet. I det forløbne regnskabsår har GPV opnået certificering som Qualified Supplier til Lockheed Martin på printkort, som den hidtil eneste europæiske printkortleverandør, og det betyder flere muligheder for at afgive tilbud på Lockheed Martins udbudsprojekter i Europa. GPV ligestilles dermed med amerikanske leverandører af printkort, og hermed øges mulighederne for at indgå længerevarende kontrakter på avancerede printkort fremstillet i Danmark. Samlet udgør kundegruppen 14% af GPV s omsætning mod 13% i 2005/06, men forventes at stige kraftigt i de kommende år. Medico Kunderne inden for det medico-tekniske område er typisk kunder, som GPV samarbejder med gennem flere år. Løsninger som penne til insulininjektion, røntgen- og scannerudstyr, dele til høreapparater og produkter til blodcelle-måling indgår i produktsortimentet. Netop kompetencerne inden for det medico-tekniske område som fx overfladefinish og renrums-fremstilling af dele til semi-medical brug vil GPV søge mere målrettet at markedsføre. Kundegruppen udgør 12% af den samlede omsætning mod 16% i 2005/06 og skyldes et fald i omsætningen vedrørende produktion af insulinpenne. Opbygning af kompetencer inden for højteknologisk produktion GPV har opbygget kompetencerne inden for højteknologisk produktion, og flere større investeringer er implementeret i det forløbne regnskabsår. Kapaciteten er blandt andet udvidet med et avanceret højhastigheds- og præcisionsbearbejdningsanlæg og med højteknologisk laserskæring af emner. Dermed har GPV et konkurrencemæssigt forspring inden for den mere avancerede maskin og tyndpladebearbejdning. GPV vil i den kommende periode afdække markedsforholdene yderligere med henblik på at markedsføre disse kompetencer mere målrettet over for relevante kundegrupper. Det er fortsat GPV s vurdering, at der under de eksisterende markedsforhold og på basis af de services, som GPV tilbyder, er gode forretningsmuligheder inden for Mekanik- og Elektronikdivisionen og at der er potentiale for vækst i både omsætning og indtjening inden for de nævnte fokusområder. Efter den gennemførte analyse af Printkort-divisionen og den igangsatte proces for divisionen vurderer GPV, at der også i denne division er perspektivrige muligheder, men at implementeringen af de igangsatte aktiviteter tager længere tid, bl.a. som følge af kompleksiteten i de processer, der overføres fra Danmark til Kina. Udviklingen inden for divisionerne Elektronik-divisionen Aktiviteterne inden for divisionen har udviklet sig tilfredsstillende og som forventet ved årets start, og produktionen på fabrikken i Thailand udvikler sig fortsat særdeles positivt. Indgåelsen af aftalen med Thales om produktion af radarsystemer har betydet øget aktivitet som følge af, at Elektronik-divisionen forestår den samlede projektstyring af radarsystemerne og koordineringen mellem GPV s fabrikker. Herudover har 2006/07 været præget af generel høj aktivitet. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der sket en udvidelse af produktionskapaciteten på fabrikken i Thailand, hvor en stadig større del af Elektronik-divisionens produktion finder sted. Fabrikken i Thailand er i 2006/07 blevet certificeret i henhold til ISO TS16949-standarden (Automotive), som bygger på specifikt dokumenterede produktionsprocesser rettet mod større serier, og som i flere tilfælde er en betingelse for, at GPV kan kvalificere sig som leverandør til brancher, der benytter denne standard. Generelt er certificeringer i mange tilfælde en betingelse for, at GPV kan kvalificere sig som underleverandør. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 328,7 246,5 Resultat af primær drift (EBIT) 24,0 23,6 Resultat før skat 17,6 22,4 Aktiver 159,1 144,5 Forpligtelser 83,8 76,1 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet

15 Omsætningen inden for Elektronik-divisionen steg i 2006/07 og blev på 328,7 mio. kr. mod 246,5 mio. kr. Hermed udgør Elektronik-divisionen 27% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde 24,0 mio. kr. mod 23,6 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde 19,0 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i 2005/06. I resultatet indgår en nedskrivning af en ukurant lagerbeholdning på 6,8 mio. kr. Mekanik-divisionen Den positive udvikling inden for Mekanik-divisionen fortsatte i 2006/07, og for at efterkomme stigningen i aktivitetsniveauet med kunder inden for forsvar, luft- og rumfart er kapaciteten på de danske fabrikker øget, ligesom der er opnået yderligere certificering i henhold til AS9100-standarden (luftfart), som især kunderne inden for forsvar og luftfart stiller krav om. Også mekanikproduktionen på fabrikken i Thailand har udviklet sig positivt og bedre end forudsat. Trods den generelt positive udvikling har indtjeningen ikke udviklet sig som forventet, hvilket hovedsageligt kan henføres til en enkelt stor underskudsgivende ordre i Danmark. Den lå uden for de strategiske kundesegmenter og blev påbegyndt ved regnskabsårets start og endeligt afsluttet i 2. kvartal 2006/07. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 658,1 560,4 Resultat af primær drift (EBIT) 2,4 24,9 Resultat før skat (7,6) 17,2 Aktiver 378,9 302,3 Forpligtelser 308,9 196,6 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Højteknologisk produktion Igennem en årrække har GPV opbygget kompetencerne inden for højteknologisk produktion og flere større investeringer er gennemført i Danmark og Thailand. Laserskæring Etableringen af avancerede laserskæreranlæg åbner nye muligheder. Kapaciteten er blevet mere end fordoblet. Laserskærerne benytter en avanceret teknologi og kan arbejde med høj hastighed og præcision, og skærer med en hastighed på op til 300 meter i minuttet og har en acceleration på op til 3g. Makino MAG3 Det femaksede anlæg arbejder med omdrejninger på spindlen, og bevægelser i tre-dimensionelt koordinatsæt (x, y og z-akserne) er 4.000, og mm, og bearbejdningen foregår på fem sider af emnet på én gang. Højhastigheds- og præcisionsbearbejdning af komplicerede emner i aluminium eller titanium kræver titusindvis af CNC-programlinjer. En større del af arbejdsforberedelsen som programmering, værktøjspålæg og opspænding sker uden for maskinen. Konceptet omfatter fx tre-fire CNC-maskiner, programmer og tilhørende dokumentation, opspændingsværktøjer m.m., der styres af en computer. Makino MAG3-anlægget har et omfang på størrelse med et mindre parcelhus. 15

16 L E D E L S E N S B E R E T N I N G Omsætningen blev på 658,1 mio. kr. mod 560,4 mio. kr. i 2005/06 Hermed udgør Mekanik-divisionen 55% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde 2,4 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde minus 7,6 mio. kr. mod 17,2 mio. kr. i 2005/06. Resultatet er påvirket af en tabsgivende ordre med ca. 10 mio. kr., nedskrivning af en lagerbeholdning med 8,7 mio. kr. og nedskrivning som beløber sig til 8,9 mio. kr. Der henvises til side 24 i Regnskabsberetningen. Printkort-divisionen Der har i 2006/07 været meget store udfordringer i Printkortdivisionen blandt andet som følge af ustabile markedsforhold, store fluktuationer i ordreindgangen på de danske printkortfabrikker samt store udskiftninger af medarbejdere på fabrikken i Ålborg med deraf følgende produktionstab. Disse forhold har medført, at det har været vanskeligt at tilrettelægge produktionen fornuftigt og dermed at holde produktionsomkostningerne på et balanceret niveau. Samtidig har opbygningen af produktionen på printkortfabrikken i Kina som nævnt tidligere været mere vanskelig end forventet, og udflytningen af produktion fra Danmark er derfor sket i et langt mindre omfang end planlagt. Så længe fabrikken i Kina ikke har kunnet overholde GPV s kvalitetsniveau og leveringstider, har det ikke været muligt at flytte produktionen fra Danmark. Denne udvikling har medført et underskud på både de danske fabrikker og på fabrikken i Kina. Efter indkøringsprocessen på fabrikken i Kina, der har taget det meste af 2006/07, er kvalitet og leveringsperformance nu på plads, og der sker en løbende flytning af ordrer fra de danske fabrikker, samtidig med at der er gennemført en reduktion af antallet af medarbejdere med 50 på de danske fabrikker. Indsatsen på salgssiden er blevet forøget, og der fokuseres især på markedet inden for mere komplicerede printkort primært til forsvar samt luft- og rumfart, ligesom der arbejdes på at opnå større omsætningsvolumen. Salgsaktiviteterne er koncentreret på det europæiske marked, hvor der er et stort forbrug af printkort, og især på det tyske marked oplever GPV en generel vækst og gode muligheder for at indgå aftaler med nye kunder. Der er endvidere indgået en samarbejdsaftale med en af Sveriges førende printkortvirksomheder, Elektrotryck, hvilket styrker GPV s adgang til det svenske marked. Mio. kr. 2006/ /06 Omsætning 251,6 240,7 Resultat af primær drift (EBIT) (26,6) (1,3) Resultat før skat (36,8) (5,8) Aktiver 197,3 192,4 Forpligtelser 176,5 124,0 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Omsætningen inden for Printkort-divisionen viste en stigende tendens og blev på 251,6 mio. kr. mod 240,7 mio. kr. i 2005/06. Hermed udgør Printkort-divisionen 21% af GPV s samlede omsætning. Resultatet af primær drift udgjorde et underskud på 26,6 mio. kr. mod et underskud på 1,3 mio. kr. i 2005/06. Resultatet før skat udgjorde et underskud på 36,8 mio. kr. mod minus 5,8 mio. kr. i 2005/06, og kan henføres til et underskud på fabrikken i Kina på 27,1 mio. kr. og et underskud på de danske fabrikker på 9,7 mio. kr. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Grundet resultatudviklingen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2006/07. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på t. kr. overføres til næste år. Efterfølgende begivenheder Salg af ejendomme GPV har efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om at afhænde fire danske produktionsejendomme i Tarm, Horsens, Ålborg og Støvring for i alt 138 mio. kr., hvilket medfører en avance på ca. 70 mio. kr. og en likviditetsfrigørelse på ca. 80 mio. kr. Aftalen om salget af ejendommene gennemføres i juni I forbindelse med salget har GPV indgået lejekontrakter på de pågældende ejendomme. GPV s samlede balance reduceres med ca. 80 mio. kr., og egenkapitalen øges med ca. 50 mio. kr., hvorefter soliditeten alt andet lige ville være ca. 22%. 16

17 Ledelsesændringer Efter aftale mellem bestyrelsen og GPV s administrerende direktør Jørgen K. Hansen, der selv er betydende aktionær i selskabet, ansættes en ny administrerende direktør, mens Jørgen K. Hansen vil fortsætte med at forestå Business Development, herunder den fortsatte ekspansion af GPV s aktiviteter i Asien. Forventninger til 2007/08 GPV forventer, at de positive markedsvilkår for Elektronik- og Mekanik-produktion fortsætter i 2007/08. Ligeledes forventer GPV, at der vil være et stadigt stigende behov for printkort både i Nordeuropa, men også globalt. Markedsvilkårene anses derfor generelt set som positive. GPV har flere væsentlige projekter, der har højeste prioritet i den kommende periode. For det første skal den tabsgivende printkort-produktion bringes i indtjeningsmæssig balance, for det andet skal det nye produktionsstyringsprincip og den nye organisation på plads og fungere, og for det tredje skal GPV s overgang til en ny IT-platform gennemføres. Der vil således i 2007/08 være fokus på interne forhold. Udflytningen af relevant produktion fra Danmark til Kina og Thailand vil fortsætte, således at de danske produktionsvirksomheder vil blive fortsat mere specialiserede. Inden for forsvars- og luftfartsområdet forventer GPV, at der kommer en politisk afgørelse om, hvilket nyt fly det danske forsvar fremover vil anvende. Dette kan få væsentlig indflydelse på, hvilke kompetencer og processer GPV skal opbygge for at kunne servicere forsvars- og luftfartsindustrien. Elektronik-divisionen Inden for Elektronik-divisionen forventes den positive udvikling at fortsætte i 2007/08, og der forventes et øget samarbejde Ny ordre til danske patruljeskibe GPV indgik i januar 2007 en aftale med Thales om leverancer af radarsystemer af typen APAR og SMART-L til det dansk søværns nye patruljeskibe. Thales er en af verdens førende virksomheder inden for integrerede elektronik- og overvågningssystemer til såvel forsvarsmæssige som civile formål, og virksomheden indgik aftale om leverancerne af radarstyrsystemerne til Det Danske Søværn i Ordren er i størrelsesordenen 15 mio. EUR og omfatter løsninger fra GPV s tre divisioner Elektronik, Mekanik og Printkort. GPV s leverance af radarsystemerne inkluderer ydelser fra fabrikkerne i Danmark tillige med styring og koordinering af en række underleverancer. I første omgang dækker ordren leverancer af radarsystemerne til de første tre patruljeskibe. Skibene bygges på Odense Staalskibsværft A/S og vil blive leveret til det danske forsvar i perioden Byggefasen indledes i 2008, og GPV forventer, at leverancerne vil ske over tre år. Skibene bliver ca. 140 m lange, 20 m brede og får en aktionsradius på ca sm og afløser de 30 år gamle korvetter af Niels Juel-klassen. 17

18 L E D E L S E N S B E R E T N I N G med flere interessante kunder. Elektronik-fabrikken i Års vil have en væsentlig opgave med at indkøre projektet vedrørende leverancer til søværnets skibe. Produktionen på fabrikken i Thailand forventes fortsat at stige, og der vil ske forberedelser til yderligere certificering af fabrikken, ligesom der vil ske en fortsat udvikling af organisationen i Thailand. Omsætningen i Elektronik-divisionen forventes i 2007/08 at ligge i underkanten af 400 mio. kr. Mekanik-divisionen I 2007/08 forventes den positive udvikling i omsætningen at forsætte. Der forventes en væsentlig stigning i omsætningen med kunder inden for især Energi, blandt andet som følge af en forøgelse af samarbejdet med ABB, ligesom omsætningen med kunder inden for forsvar og luftfart forventes at stige. Inden for Medico-området forventes en væsentlig lavere omsætning som følge af et forventet ophør af produktion af et enkelt produkt for en stor kunde inden for dette segment. Der vil i 2007/08 ske en fokuseret salgsindsats med henblik på at opnå en øget kapacitetsudnyttelse i Mekanik-divisionen. Ligeledes vil der ske en gennemgang og tilpasning af prisstrukturen for at opnå en forøget rentabilitet. Omsætningen i Mekanik-divisionen forventes i 2007/08 at ligge på godt 700 mio. kr. Printkort-divisionen Der vil i 2007/08 være fokus på at gennemføre de aktiviteter, der er indeholdt i den ovenfor omtalte plan for restruktureringen af Printkort-divisonen. Det vil blandt andet betyde en overflytning af produktion fra fabrikken i Horsens til fabrikken i Kina og en samtidig tilpasning og omstilling til øget produktion af avancerede printkort på fabrikken i Horsens. Endvidere sker der en effektivisering af fabrikken i Ålborg og overflytning af produktion herfra til fabrikken i Horsens. Salgsindsatsen på de største europæiske markeder intensiveres med det formål at udnytte kapaciteten fuldt ud på den kinesiske fabrik. Salgsindsatsen vil generelt være koncentreret om at opnå en større markedsandel på det tyske marked, som viser en gunstig udvikling, mens salgsindsatsen hvad angår mere komplekse printkort vil være koncentreret om den internationale forsvarsindustri. Herudover vil fokusområderne være at opnå en effektivisering af arbejdsgange samt højere kvalitet og leveringspræcision. Omsætningen i Printkort-divisionen forventes i 2007/08 at ligge på omkring 250 mio. kr. Samlede forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes en stigning i omsætningen på ca. 10% til niveauet 1,3 mia. kr. Elektronik-divisionen forventer en betydelig vækst i den samlede aktivitet særligt på fabrikken i Thailand, og indtjeningen forventes at øges tilsvarende. Mekanik-divisionen både i Danmark og i Thailand forventer ligeledes fortsat vækst, men der vil være betydelige investeringer i teknologi- og kompetenceudvikling som følge af udviklingen inden for forsvars- og luftfartsområdet. Trods dette forventes en solid indtjening i divisionen. Hvorvidt Printkort-divisionen opnår balance i driften allerede i indeværende år, vil blive vurderet igen ved udgangen af 1. kvartal 2006/07. På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet før skat i 2007/08 derfor at blive i niveauet mio. kr. En præcisering af dette spænd vil ske i GPV s meddelelse vedr. første kvartal 28. august Forventningerne til resultatet før skat for regnskabsåret 2007/08 inkl. avancen ved salg af ejendomme er således på nuværende tidspunkt i niveauet mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at indtjeningsmålet i planen Fit For the Future et EBIT-niveau i størrelsesordenen 6-8% er realiserbart, når turn-around af Printkort-divisionen er gennemført. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for GPV s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet strukturelle markedsændringer, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 26. De igangsatte aktiviteter skal via en mere effektiv drift, et reduceret vareforbrug samt en klar opdeling af produktionsopgaverne mellem de enkelte fabrikker vende underskuddet i 2006/07. 18

19 19

20 L E D E L S E N S O G R E V I S I O N E N S P Å T E G N I N G E R Ledelsens påtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2007 for GPV Industri A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 24. maj 2007 Direktion Bestyrelse Jørgen K. Hansen Niels Erik Nielsen Adm. direktør Jens Bornstein Klaus Andersen Økonomidirektør Lars Hermansen Oluf Madsen Kurt Erling Birk Nilesen Direktør Poul Willow Sørensen billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i GPV Industri A/S Vi har revideret årsrapporten for GPV Industri A/S for regnskabsåret 1. april marts 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 24. maj 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kirsten Aaskov Mikkelsen Flemming Kühl Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 20

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

we deliver technology årsrapport 2007/08

we deliver technology årsrapport 2007/08 we deliver technology årsrapport 2007/08 Indhold INDHOLD Til aktionærerne 3 Resumé 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Aktionærforhold 16 Risikoforhold 19 Regnskabsberetning 22 Ledelsens og revisionens

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere