12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr P-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639"

Transkript

1 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr P-nr på adressen Mejerivejen Lemvig Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: SIBN Dir.tlf.: Miljøgodkendelse, Version 1, Q-gruppen 4/ matrikel nr. 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg Godkendelse af den 27. april 2015 Annoncedato den 29. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Datablad... 3 Læsevejledning Beskrivelse af projektet Afgørelse Dispensation for afstandskrav i Husdyrlovens Ikke teknisk resumé Vilkår for godkendelsen Offentlighed og høring Klagevejledning Generelle forhold Meddelelsespligt - anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Revurdering og retsbeskyttelse Anlægsbeskrivelse Lokalisering Landskabelige forhold Dyrehold, staldanlæg og management Energi- og vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand herunder regnvand Husdyrgødning og foder Affald Råvarer og hjælpestoffer Ammoniaktab - generelt Ammoniakpåvirkning af natur Arealbeskrivelse Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) Alternative løsninger, 0-alternativ og husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Bilag Side 2 af 65

3 Datablad Ansøger Jens Elvstrøm Søhøjlandets Regnskabskontor Nørreskov Bakke, 8600 Silkeborg for Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Tlf.: / Bedriftens adresse Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Matrikelnummer 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg Virksomhedens art Slagtekyllingeproduktion Ejer Lindy Søgaard Nielsen CVR-nummer CHR-nummer P-nummer Kontaktperson Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Tlf.: / Tilsynsmyndighed Lemvig Kommune Side 3 af 65

4 Læsevejledning Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Lemvig Kommune stiller vedrørende indretning og drift af virksomheden. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen og arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Sagen er behandlet efter LBK nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug med senere ændringer, herefter også kaldet Husdyrloven. Side 4 af 65

5 Godkendelsen med vilkår Side 5 af 65

6 1.1. Beskrivelse af projektet Det søgte projekt indebærer, at der opføres to nye kyllingehuse, hver på m 2 og at den eksisterende slagtekyllingeproduktion på ejendommen udvides til en årlig produktion på slagtekyllinger (35 dage). Der opføres desuden nye fodersiloer og opsamlingsbeholder til vaskevand. Ansøgningen er indsendt via det digitale ansøgningssystem på skemanummer Afgørelse Lemvig Kommune godkender det søgte projekt om udvidelse af eksisterende slagtekyllingeproduktion på Mejerivejen 10, 7620 Lemvig. Miljøgodkendelsen er givet på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende. Husdyrbruget godkendes efter Husdyrlovens 12. Det godkendte projekt er omfattet af Husdyrloven 12, stk. 1, nr. 2, (IE-Husdyrbrug), da der godkendes en produktion på mere end 100 DE i slagtekyllinger. Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, herunder, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i godkendelsen kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning, for eksempel udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er indeholdt i denne godkendelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune Dispensation for afstandskrav i Husdyrlovens 8 Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrlovens afstandskrav til naboskel på 30 meter. I forbindelse med dispensationen er der foretaget høring af de berørte naboer. Dispensationen meddeles i henhold til Husdyrlovens 9, stk. 3. Der redegøres nærmere for dispensationen i den miljøtekniske beskrivelse. Side 6 af 65

7 På Lemvig Kommunes vegne den 27. april Simon Bach Nielsen Miljøingeniør 1.3. Ikke teknisk resumé Lemvig Kommunes beskrivelse Godkendelsen indeholder driftsvilkår, blandt andet med støjgrænser, krav til bygningsudformning og -indretning, affalds-, spildevands- og gødningshåndtering, beredskabsplan og markdrift. Vilkårene sikrer, at forudsætningerne i det søgte projekt opfyldes, samt at unødige gener for de omkringboende forebygges. De projekterede nye stalde og øvrige bygninger etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og vil ikke fremstå som en væsentlig landskabspåvirkning, set i forhold til de nuværende landskabelige forhold. Det er vurderet, at der i projektet anvendes den bedste tilgængelige teknik. De generelle beskyttelsesniveauer i Husdyrloven for udledning af forurenende stoffer, lugt og støj er overholdt i projektet Vilkår for godkendelsen Godkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for husdyrbrugets drift, indretning og kontrol. Vilkårene skal medvirke til at sikre at indretning og drift af husdyrbruget og arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, minimeres. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt godkendelsens vilkår. Side 7 af 65

8 Der gøres opmærksom på, at de valgte virkemidler og miljøteknologi skal være etableret og i brug senest når udvidelsen af dyreholdet påbegyndes. Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Tidsfrist Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at den er meddelt. 2. Produktionstilladelse Godkendelsen omfatter en årsproduktion på maksimalt slagtekyllinger med en slagtealder på 35 dage. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 3. Nyt staldbyggeri og fodersiloer De projekterede to slagtekyllingestalde skal placeres som vist på situationsplaner i bilag og 2. Staldene skal orienteres i samme retning som eksisterende kyllingehuse og ladebygning. Hver stalds bredde må maksimalt være 22 meter og hver stalds længde må maksimalt være 100 meter, dog således at hver kyllingestald maksimalt må udgøre et indre grundareal på m 2 Tag og sidevægge skal være i ikke-reflekterende materiale og i grå farvenuancer. Fodersiloer til nye kyllingestalde skal have tilsvarende højde og dimensioner, som fodersiloerne ved de eksisterende kyllingestalde. 4. Drift af kyllingestalde Ejendommens fire kyllingehuse skal drives i to-holdskift. Der skal forløbe mellem 18 og 22 dage mellem indsættelse af nye kyllinger i to vilkårlige kyllingehuse. Totalvægten af kyllinger i samtlige huse må herved på intet tidspunkt overstige 205 ton. Side 8 af 65

9 5. Staldindretning De projekterede slagtekyllingestalde skal indrettes som fast gulv med dybstrøelse. 6. Fraførsel af fast gødning til biogasanlæg Alt produceret husdyrgødning fra kyllingestaldene skal transporteres direkte til Maabjerg BioEnergy Drift A/S, CVR.nr.: straks efter udmugning. Gødningen skal transporteres i lukkede containere eller tilsvarende egnede beholdere, uigennemtrængelige for fugt. 7. Transporter uden for almindelig arbejdstid Alle transporter til og fra husdyrbruget uden for tidsrummet kl. 7:00 16:00 på hverdage skal ske ad den østlige indkørsel til husdyrbruget, som ligger øst for nabobeboelserne Mejerivejen 9 og Affald Dagrenovationslignende og forbrændingsegnet affald skal opsamles i en container beregnet til formålet. Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares under tag. Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares under tag. Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i separate, egnede beholdere. Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede beholdere, der er placeret indendørs, på tæt gulv uden afløb. Affaldsoplaget skal være placeret på en sådan måde, at et eventuelt spild ikke kan løbe ud af døre og porte eller ud af en utæt sokkel eller lignende. Det skal sikres, at et eventuelt spild kan opsamles indendørs. Anvendes der spildbakke eller opkant omkring oplaget, skal dette indrettes således, at indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes. Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal opbevares i en engangsplastspand, beregnet til formålet. 9. Beredskabsplan Ejendommen skal senest ved ibrugtagen af godkendelsen have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på ejendommen og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Side 9 af 65

10 10. Støj Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel herunder. Dag Periode Referencetidsrum Værdi Mandag- fredag kl timer 55 db(a) Lørdag kl timer 55 db(a) Lørdag kl timer 45 db(a) Søn- og helligdage kl timer 45 db(a) Alle dage (aften) kl time 45 db(a) Alle dage (nat) kl ½ time 40 db(a) For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 db(a). Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højest kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens gældende vejledning. 11. Spildevand Ved overfladeafløb må der ikke ske oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, således at der ikke opstår risiko for forurening af vandløb via drænafløb. 12. Beholder til opsamling af vaskevand, restvand m.v. Husdyrbruget skal til enhver tid råde over 9 måneders opbevaringskapacitet for restvand, vaskevand, flydende husdyrgødning, m.v. 13. Overførselsaftaler Al husdyrgødning fra ejendommens kyllingeproduktion skal afsættes til Maabjerg BioEnergy Drift A/S, CVR.nr.: Afsætning til andre modtagere skal forhåndsanmeldes til Lemvig Kommune senest 2 uger inden den påtænkte overførsel. Side 10 af 65

11 14. Kontrolvilkår og egenkontrol For at kunne kontrollere at husdyrbruget overholder godkendelsens vilkår, samt gældende miljølovgivning, skal husdyrbruget opbevare eller på forlangende inden 4 uger fremskaffe følgende dokumenter for de seneste 5 år: Husdyrgødning: Gødningsregnskaber. Mark- og gødningsplaner. Næringsstoffer: Kopier af foder- og mineralrecepter samt dokumenterede oplysninger om samlede anvendte fodermængder. Dyrehold: Årlige opgørelser af dyreholdets størrelse. 15. Ophør af drift Ved ophør af driften, skal husdyrbruget foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås. Herunder skal opsamlingstanke, olietanke og lignende tømmes. Lemvig Kommune skal kontaktes med henblik på at aftale, hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo- eller tankanlæg Offentlighed og høring Foroffentlighed Det søgte projekt er offentliggjort på Lemvig Kommunes hjemmeside den 26. januar 2015, samt ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig med frist til den 23. februar 2015 til at afgive bemærkninger til projektet. Der er ikke indgivet bemærkninger til projektet i foroffentlighedsperioden. Høring af ansøger og interessenter Kommunens forslag til miljøgodkendelse har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers rådgiver. Herefter er naboer, interesseorganisationer og eventuelle andre interessenter orienteret om forslaget ved 6 ugers høring. Følgende er hørt: Mejerivejen 9, 7620 Lemvig Mejerivejen 11, 7620 Lemvig Mejerivejen 15, 7620 Lemvig Side 11 af 65

12 Mejerivejen 17, 7620 Lemvig Gammel Møllevej 3, 7620 Lemvig Gammel Møllevej 6, 7620 Lemvig Tingvej 11, 7620 Lemvig Tingvej 13, 7620 Lemvig Tingvej 19, 7620 Lemvig Grønkærvej 36, 7660 Bækmarksbro Fabjergkirkevej 56, 7620 Lemvig Maabjerg BioEnergy Drift A/S Danmarks Naturfredningsforening, og Det Økologiske Råd, Holstebro Museum, Der er ikke indgået høringssvar til sagen i forbindelse med 6 ugers nabohøring af forslag til afgørelse. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, samt ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig den 29. april Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen: Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/jens Johan Brogaard, Torsvej 111, 7620 Lemvig, Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Friluftsrådet, v. Allan Kjær Villesen, Højbovej 9, 7620 Lemvig, Side 12 af 65

13 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1651 København V, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, att. Signe Normand, Aarhus University, Ny Munkegade 114, DK Aarhus C, Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøkoordinator, Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej Aulum, Aktive Fritidsfiskere i Danmark v. Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17,3, Postboks 2188, 1017 København K, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, 1.6. Klagevejledning Afgørelsen er truffet i medfør af 12 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4. december Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til 76 i Husdyrloven af følgende; Ejeren af Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Embedslægeinstitutionen Enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Side 13 af 65

14 En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Klage over en godkendelse efter 12 har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet jf. 81 i Husdyrloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Natur- og Miljøklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning. Klagefristen udløber den 27. maj 2015 ved kontortids ophør. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyrlovens 90. I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: Side 14 af 65

15 2. Generelle forhold 2.1. Meddelelsespligt - anlæg, arealer, ejerforhold Udskiftning af arealer og ændrede overførsler til biogasanlæg skal anmeldes til kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jævnfør 25 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyldighed Udvidelsen skal være udnyttet senest 2 år efter at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af byggeog anlægsarbejder. Hvis godkendelsen ikke helt eller delvist udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet Revurdering og retsbeskyttelse Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IEhusdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen. Ifølge 40 stk. 1 i Husdyrloven må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse, jævnfør altså ovenstående undtagelse. Tilsynsmyndigheden skal dog, jævnfør Husdyrlovens 40, stk. 2, tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, Side 15 af 65

16 forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jævnfør 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog, som nævnt herover, foretages når der er forløbet 8 år. Jævnfør 41 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal miljøgodkendelsen desuden revurderes, således at husdyrbruget kan overholde ajourførte vilkår senest 4 år efter offentliggørelse af nye BAT-konklusioner. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2023, med mindre der forinden offentliggøres BAT-konklusioner. Side 16 af 65

17 Miljøteknisk beskrivelse Side 17 af 65

18 3. Anlægsbeskrivelse Husdyrbruget ligger på adressen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig, matrikel 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg. Det søgte projekt indebærer, at der opføres to nye slagtekyllingehuse, hver på m 3, samt at der etableres en slagtekyllingeproduktion på maksimalt slagtekyllinger (35 dage). Husdyrbruget består i forvejen af en slagtekyllingeproduktion på slagtekyllinger (35 dage). Projektet er beskrevet i det fremsendte ansøgningsmateriale, som er vedlagt som bilag til denne godkendelse, samt digital ansøgningsskema , indsendt via husdyrgodkendelse.dk Lokalisering Lemvig Kommunes vurdering Anlæggets placering i forhold til afstandskrav i Husdyrlovens 6 og 8 fremgår af tabel 1. Afstande er målt fra nærmeste hjørne på de nye kyllingehuse. Tabel 1: Generelle afstandskrav Afstand til Opmålt Afstandskrav i afstand Husdyrloven Nærmeste nabobeboelse 273 m 50 m Naboskel 18 m 30 m Nærmeste byzone eller sommerhusområde (Erhvervsområde v. 3,2 km 50 m Rom) Nærmeste lokalplanlagte område i landzone til boligformål, offentlige formål, m.v. (Erhvervsområde 3,2 km 50 m v. Rom) Ikke-almene vandforsyningsanlæg (Fabjergkirkevej 49-51) 1,4 km 25 m Almene vandforsyningsanlæg (Fabjerg Vandværk) 2,8 km 50 m Vandløb og søer 550 m 15 m Offentlig vej og privat fællesvej (Mejerivejen) 260 m 15 m Levnedsvirksomhed >1.000 m 25 m Beboelse på samme ejendom 148 m 15 m Nærmeste ammoniakfølsom me naturområde jævnfør Husdyrlovens 7, en hede i Habitatområde 224 (Klosterhede Plantage), ligger cirka 500 m syd for de nye kyllingehuse. Lemvig Kommune konstaterer, at projektet ikke overholder afstandskravet til naboskel, da der er 18 meter til nabomatrikel Side 18 af 65

19 mod nord og 26 meter til nabomatrikel mod syd, målt fra nærmeste hjørne af den vestlige kyllingestald. Da nabomatriklerne begge er bygningsløse og agerjord i almindelig omdrift, vurderes etablering af kyllingestalden ikke at udgøre en særlig gene for den fortsatte drift af nabomatriklen. Lemvig Kommune vurderer på den baggrund, at der er grundlag for at dispensere for afstandskravet til naboskel. Lemvig Kommune har hørt ejere af nabomatriklerne, og har ikke modtaget indsigelser mod den søgte placering. Lemvig Kommune meddeler på den baggrund dispensation til Husdyrlovens afstandskrav til naboskel. Dispensationen meddeles jævnfør Husdyrlovens 9, stk. 3. Lemvig Kommune konstaterer, at projektet i øvrigt overholder de generelle afstandskrav i Husdyrlovens 6, 7 og Landskabelige forhold Landskab og geologi Mejerivejen 10 ligger lige syd for den sidste istids hovedopholdslinje, hvor isens fremrykning fra nord standsede for år siden. Smeltevandet fra isen førte sand og grus med sig og skabte hedesletten mod syd. En hedeslette som i dag i den østlige del af Lemvig Kommune for en væsentlig del står i skov, nemlig Klosterhede Plantage. Mod nord trak isen sig tilbage og efterlod et kuperet morænelandskab med dalstrøg, bakkeøer og spredte dødishuller. Cirka 3 km nord for Mejerivejen 10 har istiden efterladt et markant aftryk i form af Lemvig Sødal med stejle dalsider og dybe slugter. Mejerivejen 10 ligger på den begyndende hedeslette, kun få mindre dalstrøg fortæller om istiden, Kær Dal, som gennemløbes af Prebensgård Bæk har sit forløb nogle hundrede meter øst for Mejerivejen 10. Landskabselementerne omkring hovedopholdslinjen mellem Fabjerg og Klosterhede Plantage er hovedsageligt enkeltbebyggelser, typisk med afskærmende beplantning, især mod vest, samt få husdyrbrug. Ejendommen ligger i et geologisk bevaringsværdigt område. Projektet i landskabet Den eksisterende bygningsmasse på Mejerivejen 10 udgør cirka m 2. Det søgte projekt udgør en bygningsmasse på cirka m 2, således at den samlede bygningsmasse udgør cirka m 2. Mejerivejen 10 ligger på grænsen af et område af særlig landskabelig værdi, som strækker sig mod øst. Side 19 af 65

20 I forbindelse med landskabsvurderingen er husdyrbruget beset af Lemvig Kommune fra forskellige indsigtsretninger. Anlægget vil være synligt fra Mejerivejen nord for anlægget. Med Klosterheden ubrudte skovlinje som det altdominerende landskabselement umiddelbart syd for ejendommen, vurderes udvidelsen af husdyrbruget på Mejerivejen 10 ikke i sig selv at udgøre en væsentlig landskabelig påvirkning. Læhegn mellem det projekterede byggeri og Mejerivejen dæmper desuden bygningsmassens fremtræden. Udvidelsen sker desuden i tilknytning til de eksisterende bygninger. Fortidsminder, kulturhistorie og beskyttelseslinjer Mejerivejen 10 ligger midt i et særligt kulturhistorisk miljø: Oldtidsvejen. Oldtidsvejen strakte sig fra Dybå s udløb i Vesterhavet over hulspor, vejspor og veje til Trandum ved Karup Å og herfra videre mod øst og ind i det gl. Viborg Amt. Oldtidsvejen ses i dag som den lange række af gravhøje, oprindeligt mindst 1.500, som markerer vejens forløb. Gravhøjene dateres over flere tidsperioder fra den sene stenalder op til den tidlige jernalder. Oldtidsvejens gravhøje ses markant i landskabet fra Vesterhavet til Stubbergård Sø, hvor talrige gravhøje flere steder nærmest ligger på rad og række. Området omkring Mejerivejen 10 er stærkt præget af gravhøje, der ligger 21 gravhøje inden for meter af ejendommen. Den nærmeste gravhøj ligger på husdyrbrugets matrikel, umiddelbart nordfor ejendommens stuehus nord for anlægget. Indsigten til gravhøjene i området påvirkes ikke at det søgte projekt, da de projekterede bygninger ikke afskærer indsigtskiler til gravhøje eller andre kulturhistoriske elementer, herunder Fabjerg Kirke cirka 1,4 km vest for husdyrbruget. Yderligere information i forhold til Museumsloven og byggeprojekter kan findes via Det anbefales, at ansøger kontakter Holstebro Museum forud for opstart af byggeprojektet. Det søgte projekt ligger udenfor kystnærhedszonen, søbeskyttelseslinjer strand- og klitbeskyttelseslinjer, samt kirkebyggelinjer. Projektet ligger på grænsen af skovbyggelinjen i et område, hvor yderligere skovrejsning er uønsket. Side 20 af 65

21 Lemvig Kommunes vurdering Det søgte projekt har ikke et omfang, som lokalt vil ændre væsentligt på oplevelsen af landskabets geologiske fortælling om de markante aftryk, som den seneste istid har efterladt. Der er tale om en betydelig bygningsmæssig udvidelse, som dog er er afskærmet af omgivende læhegn og placeret i tilknytning til eksisterende bygninger som en harmonisk videreudvikling af ejendommen. Byggefeltet ligger ikke inden for et område med særlig landskabelig værdi. Lemvig Kommune vurderer ud fra besigtigelsen, at kyllingestaldene ikke vil fremstå som en væsentlig landskabelig påvirkning. Det projekterede byggeri afskærer ikke for indsigtskiler til særlige landskabsstrukturer, såsom kystlinjer, bakkeøer eller dalstrøg. Byggeriet afskærer ikke for indsigtskiler til gravhøje, kirker eller andre væsentlige kulturhistoriske landskabselementer. Samlet set vurderes projektet således ikke i væsentlig grad at forstyrre landskabet eller de kulturhistoriske interesser i området Dyrehold, staldanlæg og management Ansøgning om miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 1 til godkendelsen. Ansøgningen indeholder en nærmere beskrivelse af det søgte projekt, herunder staldsystem, ventilationsforhold, fodring, afløbsforhold, management og brugen af den bedste tilgængelige teknik. Lemvig Kommunes vurdering De projekterede kyllingehuse etableres med fast gulv og dybstrøelse, hvilket er det eneste tilgængelige staldsystem til slagtekyllinger. Staldsystemet er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens Teknologiblad om driftssystemer til slagtekyllingeproduktion: systemslagtekyllinger_tu.pdf Bedste tilgængelige teknik Der er redegjort for brugen af BAT i Bilag 1, herunder er BATemissionsniveauet for ammoniak for kyllingeproduktionen beregnet til ,8 kg N/år. Det er her antaget, at alle slagtekyllinger opstaldes i nye stalde. Lemvig Kommune har efterprøvet beregningen på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for konventionel produktion af slagtekyllinger, ar/batemissionsgraenser_slagtekyllinger_endelig_maj2011.pdf. Lemvig Kommune beregner BAT-emissionsniveauet til: Side 21 af 65

22 (11,9 kg N/år x slagtekyllinger + 9,9 kg N/år x slagtekyllinger)/1000 = kg N/år. Den søgte kyllingeproduktion lever op til BATemissionsgrænseværdien for ammoniak, da emissionen er ,46 kg N/år. Som virkemiddel er andelen af direkte udbragt fast husdyrgødning (kyllingemøg) sat til 95 %. Det indgår imidlertid i det beskrevne projekt, at al fast gødning fra staldene afhændes til biogasanlæg. Lemvig Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for at opbevare en mindre andel fast gødning i markstak, og der stilles vilkår om, at alt fast gødning skal fraføres til biogasanlæg i umiddelbar sammenhæng med, at slagtekyllingerne afhentes til slagtning. Dette medfører en reduceret ammoniakfordam pning fra det samlede projekt end forudsat i ansøgningsskema Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for konventionel slagtekyllingeproduktion foreskriver et BAT-niveau på 16,64 kg P/DE + 0,06 kg P/DE pr stk. dyr fra strøelse (= 16,82 kg P/DE). Normtallet for fosforindholdet ved 35 dags slagtekyllinger i det digitale ansøgningssystem er på ansøgningstidspunktet 0,55 %. Dette niveau ligger under det beskrevne niveau i Miljøstyrelsens Teknologiblad om fodring af slagtekyllinger, samt under niveauet beskrevet i BREF, e/fosforindholdislagtekyllingefoder.pdf. Fosforniveau 3 fra Miljøstyrelsens Teknologiblad om fosforindhold i slagtekyllingefoder er 5,8 g P/kg foder, svarende til 0,58 %, mod normtallet i ansøgningssystemet på 0,55 %. Ansøgningen indebærer et fosforindhold på 0,55 %. Dette fosforindhold medfører i denne ansøgning 34,69 kg P/DE. Det konkluderes heraf, at det vejledende BAT-niveau på 16,82 kg P/DE for slagtekyllinger ikke kan betragtes som BAT i det pågældende tilfælde. Det fremgår, at der fodres med multifasefodring, og at der anvendes fytase i foderet. Det vurderes heraf, at det søgte lever op til BAT i forhold til fosfor. De eksisterende ventilationsforhold i eksisterende stalde og de valgte ventilationsforhold i den projekterede stald er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik. Blandt andet anvendes der frekvensstyret ventilation på kyllingehusene nye stald, som sikrer lavt energiforbrug. Side 22 af 65

23 Ventilationsafkast placeres i kip, hvilket betyder, at der er de bedste muligheder for at ventilationsluften bliver opblandet og hermed at lugtbidraget fra husene begrænses i forhold til lavt placerede afkast. Egenkontrol Egenkontrol er beskrevet nærmere i bilag 1. Der stilles vilkår til egenkontrol, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 13. Konventionel kyllingeproduktion i Danmark er fra branchens side underlagt et omfattende egenkontrolprogram, KIK (Kvalitet i Kyllingeproduktionen), som har til formål at skabe verdens bedste og mest veldokumenterede slagtekylling Energi- og vandforbrug Vand- og energiforbrug er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering De projekterede tiltag til energibesparelser i form af lavenergibelysning, rengøring af ventilationsanlæg ved holdskifte og optimeret ventilation medfører, at projektet vurderes at leve op til BAT for energiforbrug. Der er ikke særlige vandbesparende tiltag, der anvendes vand ved vask af stalde, samt drikkevand. Der er dog stort fokus på at undgå vandspild i kyllingeproduktion, da fugtige gulve kan medføre, at kyllingerne får skår på fødderne, hvilket koster fradrag i afregningsprisen Det er derfor i producentens interesse at forebygge vandspild. Produktionen vurderes som helhed at leve op til BAT for vand- og energiforbrug Gener Lugt Lemvig Kommunes vurdering Lugtgeneafstandene til byzone/sommerhusom råde, samlet bebyggelse og enkelt bolig er beregnet i den digitale ansøgning. Lemvig Kommune konstaterer, at nærmeste enkelt bolig (Mejerivejen 11) er korrekt udpeget i ansøgningssystemet. Afstanden fra husdyrbrugets vægtede lugtcentrum til nabobeboelsen er 311 meter, og afstandskravet er 301 meter, ifølge ansøgningsskema Nærmeste samlede bebyggelse er Fabjerg By, som ligger cirka 2,5 km fra husdyrbruget, og nærmeste byzone er erhvervsområdet i Rom, som ligger cirka 2,2 km fra husdyrbruget. Side 23 af 65

24 Afstandskravet til samlet bebyggelse og byzone er beregnet til henholdsvis 606 og 788 meter, og afstandskravet til disse områdetyper er således overholdt med stor margen. Lugtgeneafstandene er herved overholdt til alle tre områdetyper. Det søgte projekt indebærer, at husdyrbruget fremadrettet drives som en to-delt holddrift, hvor der indsættes kyllinger i to kyllingehuse ad gangen. Der forløber dage mellem indsættelse af nye kyllinger. Denne praksis medfører, at den totale vægt af kyllinger i samtlige stalde maksimalt bliver cirka 205 ton. De 205 ton er et estimat baseret på en antagelse om, at kyllingernes vækst er potentiel fra en startvægt på 48 g ved indgang (dag 1) til en slutvægt på 1,745 kg ved afgang (dag 35). Der indregnes herefter 5 dage til rengøring af kyllingehuse, hvorefter kyllingehuset er klar til et nyt hold kyllinger. Kurven herunder viser vækstkurven for et hold kyllinger med kg kyllinger/m 2 op ad y-aksen, og kyllingernes alder i dage henad x-aksen Vækstkurve, kg dyr pr m2(alder i dage) Det indgår i beregningen af vægten af kyllinger på stald, at der ved afgang er 40 kg kylling/m 2. Den maksimalt tilladte belægningsgrad for slagtekyllinger er 42 kg/m 2, jævnfør lov om hold af slagtekyllinger (lovændring nr. 714 af 25. juni 2010). Den gennemsnitlige belægningsgrad må dog ikke overstige 40 kg/m 2, set som et gennemsnit over tre hold. Dette betyder i praksis, at der ikke ved normal drift forventes en belægningsgrad på over 40 kg/m 2. Side 24 af 65

25 Kurven herunder viser vægten af kyllinger i kg op ad y-aksen og antal dage hen ad x-aksen Kyllingehus 1+2 (eksisterende) Total, kyllingehuse 1-4 Kyllingehus 3+4 (nye) Kurverne herover viser forløbet, hvor der sættes nye kyllinger ind i to huse ad gangen med et tidsrum mellem indsættelse af kyllinger på 20 dage. Lemvig Kommune har udført scenarieberegninger i det digitale ansøgningssystem, baseret på ansøgningsskema I scenarieberegningerne er kg kylling/m 2 indtastet for de enkelte kyllingehuse i de ovenstående spidsbelastningsperioder (ved 15, 35, 55 og 75 dage). Scenarieberegningerne viser, at lugtgeneafstanden til nærmeste nabo er overholdt. Da Lemvig Kommune konstaterer, at lugtgeneafstandene er overholdt, samt at der i øvrigt ikke er forhold ved det søgte projekt, som giver anledning til at forvente et større lugtbidrag end normalt fra en produktion af den søgte størrelse, må Lemvig kommune nødvendigvis konkludere, at det forøgede lugtbidrag fra den søgte produktion ikke kan betragtes som væsentligt, jævnfør Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Der stilles vilkår om, at driften af kyllingehusene skal ske som to-delt holddrift, jævnfør forudsætningerne i det søgte projekt. Af hensyn til driften af husdyrbruget fastsættes der i vilkåret et tidsinterval på dage, inden for hvilket, at der må indsættes nye kyllinger i to af kyllingehusene Støj Side 25 af 65

26 Støjkilder er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Der stilles vilkår for den maksimalt tilladte støjbelastning hos omkringboende i godkendelsen. Skulle der mod forventning indgå berettigede støjklager, kan Lemvig Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag Lys Lysforholdene på ejendommen i ansøgt drift er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lyskilder fra det søgte projekt vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener for omkringboende, eller at udgøre en væsentlig forstyrrelse i landskabet Fluer og skadedyr Bekæmpelse af fluer og skadedyr er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lemvig Kommune vurderer, at den beskrevne flue- og skadedyrbekæmpelse er tilstrækkelig til, at fluer og skadedyr ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne Støv Lemvig Kommunes vurdering Støvgener fra projektet vurderes primært at opstå ved indblæsning af foder til fodersiloer, samt færdsel på interne transportveje. Disse aktiviteter vil normalt ske inden for almindelig arbejdstid, og vurderes ikke at udgøre en væsentlig kilde til støvgener for de omboende Transport Transporter er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Der henvises til god landmandspraksis, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Det fremgår af det søgte projekt, at transporter til og fra ejendommen tilstræbes at finde sted på hverdage og lørdage i tidsrummet mellem kl. 5:00 og 20:00. Antallet og typerne af transporter til og fra husdyrbruget vurderes ikke at afvige fra, hvad der normalt må forventes fra husdyrbrug af denne type og størrelse. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at alle transporter til og fra husdyrbruget uden for tidsrummet kl. 7:00 16:00 på hverda- Side 26 af 65

27 3.5. Forurening Spildevand herunder regnvand Håndtering af spildevand og regnvand er nærmere beskrevet i bilag 1. Der skal søges særskilt tilladelse til udledning af regnvand, nærmere oplysninger findes på Lemvig Kommunes hjemmeside: ge, sker ad den østlige indkørsel til husdyrbruget, således at gener i form af støj og vibrationer hos Mejerivejen 9 og 11 minimeres. Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af spildevand er tilfredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring og håndtering af vaskevand, restvand, mv Husdyrgødning og foder Produktion, opbevaring og håndtering af husdyrgødning er beskrevet i bilag 1. Side 27 af 65 Projektet indebærer, at al kyllingemøg afhentes af Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der skal være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, restvand og vaskevand, mv. Foder Opbevaring og håndtering af foder er nærmere beskrevet i bilag 1. Det fremgår af ansøgningen, at foderforbruget pr. kylling er 3,33 kg, samt at der anvendes multifasefodring og at foderet tilsættes fytase. Foderet modtages færdigfremstillet, og ansøger har derved ringe indflydelse på foderets sammensætning. Lemvig Kommune vurderer, at den angivne fodermængde, samt brugen af multifasefodring og fytase medfører, at der fodres i overensstemmelse med BAT. Driftsforstyrrelser eller uheld Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der senest når godkendelsen tages i brug, skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum inddrage anvisninger for indsatsen ved udslip og spild af flydende affald og råvarer, pesticider, olie, husdyrgødning og restvand.

28 Beredskabsplanen skal desuden inddrage anvisninger for indsatsen ved brand, strømsvigt og skader på vandinstallationer. Beredskabsplanen skal indeholde en opdateret liste med kontaktoplysninger til relevante myndigheder og andre Lemvig Kommune vurderer herefter, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at modvirke forureninger forårsaget af driftsforstyrrelser og uheld Affald Affaldsfraktioner, opbevaring og håndtering af affald er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lemvig Kommune bemærker til redegørelsen i bilag 1, at det ikke er korrekt, at affald kan afhændes gratis på alle containerpladser. Erhvervsvirksomheders brug af kommunale genbrugspladser er gebyrbelagt. Erhvervsaffald må ikke bortskaffes med renovationsordninger for privat affald (husholdningsaffald). Dette gælder alle affaldsfraktioner fra erhvervsdrift, også erhvervsaffald, som svarer til almindeligt husholdningsaffald. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at opbevaring af affald skal ske på forsvarlig vis. Ved overholdelse af vilkår, vurderes affaldshåndteringen på ejendommen at være tilfredsstillende. Vilkår for opbevaring af affald tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Affaldsregulativet findes på hjemmesiden Lemvig Kommune vurderer, at oplag af affaldsfraktioner generelt bør opbevares under tag, beskyttet fra vind og vejr. Det anbefales samtidigt, at de enkelte affaldsfraktioner har deres egen faste oplagsplads, som udgangspunkt for faste og forsvarlige driftsprocedurer for affaldshåndteringen. Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovationslignende affald består blandt andet af: Affald med en sammensætning som dagrenovation fra husholdninger som køkken- og kantineaffald, emballageaffald fra fødevarer samt affald fra oprydning og rengøring. Affald som kan give hygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr samt let fordærveligt mad. Side 28 af 65

29 Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. Ikke-genanvendeligt farligt affald er bl.a.: rester af maling rester af opløsningsmidler lim rester spraydåser syre- og baserester asbest, støvende medicinaffald PCB-affald tungmetal forurenet jord Klinisk risikoaffald er i Bekendtgørelse om affald defineret som affald omfattet af EAK-koderne og er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning om håndtering af Klinisk Risikoaffald nr. 4, Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk blød PVC, såsom: Gulvbelægninger og vægbeklædninger af vinyl Fodpaneler og fodlister Kraftige presenninger og tagfolier Ventilationsslanger, armerede slanger, og vandslanger Regntøj, gummistøvler og andet blød PVC Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, bortset fra affald der skal sorteres fra til genanvendelse eller affald som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. Eksempler på forbrændingsegnet affald: ikke genanvendeligt træ fra emballager (herunder paller) og forpakninger ikke genanvendeligt pap og papir, f.eks. coatede pap- og papirtyper Side 29 af 65

30 ikke genanvendelig plast samt sammensatte materialer mellem plast og andre materialer inventar, møbler, tæpper, madrasser og lignende Råvarer og hjælpestoffer Oplag og håndtering af råvarer og hjælpestoffer fremgår af bilag 1, herunder placering af korn- og fodersiloer, stokerfyr, mv. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer vurderes at ske tilfredsstillende, og giver ikke anledning til skærpende vilkår Ammoniaktab - generelt Det generelle ammoniakreduktionskrav for slagtekyllinger er 15 %, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, nr. 1. ad a, Tabel 2. Det fremgår af ansøgningsskema , at det generelle ammoniakkrav er opfyldt. Bedste tilgængelige teknik Anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik er nærmere beskrevet i bilag 1. Der er redegjort for management, herunder egenkontrol, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Der er taget stilling til valg og fravalg af teknologier, og Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for ammoniak er overholdt. Lemvig Kommune vurderer hertil, at fosforniveauet ikke overskrider BAT. Samlet set vurderes det søgte projekt at anvende den bedste tilgængelige teknik Ammoniakpåvirkning af natur Her vurderes om emissionen af ammoniak fra anlægget, vil være i en sådan mængde, at projektet tilfører eventuelle nærliggende naturområder næringsstoffer, så disse vil gro til i skov og græsser. I er der beregnet en samlet ammoniakemission fra anlægget på ,46 kg N/år, og meremissionen fra anlægget er 5.169,84 kg N/år. De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, nr. 2. Side 30 af 65

31 Kategori 1 natur ammoniakfølsom natur i N2000 områder Kategori 1 natur er ammoniakfølsomme naturtyper indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, Natura områder. Anlægget ligger cirka 500 meter nord for det nærmeste Kategori 1-natur, som er en hede i Klosterhede Plantage. Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyrbruget må ikke overstige 0,7 kg N/ha/år. Lemvig Kommune har herved konstateret, at der ikke er andre husdyrbrug i nærheden af heden, som udløser skærpet ammoniakdepositionskrav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Den totale ammoniakdeposition på overdrevet fra det søgte projekt er beregnet til 0,6 kg N/ha/år. Ruhederne af opland og naturområde i beregningen er verificeret af Lemvig Kommune, jf. naturpixibogen : uelt%20krav%20for%20naturomr%c3%a5der%20- %20Vurdering&File=Naturpixibog pdf. Ruheden af oplandet er skov (S), da heden ligger cirka 100 meter inde i Klosterheden. Ruheden af heden er blandet natur med middelhøj bevoksning (mk), da heden er lysåben, men med spredt bevoksning af træer og buske. Beregningen er desuden verificret ved scenarieberegning Kategori 2 natur større 3 områder Kategori 2 natur er større 3 naturområder, som er beskyttet gennem 7, stk. 1 nr. 2 i Husdyrloven. Heden i Klosterheden cirka 500 meter syd for anlægget er også kategori 2-natur. Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyrbruget må ikke overstige 1 kg N/ha/år. Kategori 3 natur moser, heder og overdrev Kategori 3-natur er heder, moser og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2. Uden for Natura 2000-området i Klosterheden mod syd, ligger der cirka 450 meter fra anlægget et hedeområde, som er kategori 3-natur. Mer- og totaldepositionen her er henholdsvis 0,4 og 0,8 kg N/ha/år. Øvrig natur Der ligger en 3-beskyttet eng cirka 400 meter nordøst for anlægget. Merdepositionen på engen er 0,7 kg N/ha/år. Habitatvurdering og Bilag IV-arter Side 31 af 65

32 Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvorvidt de kan skade de arealer og arter, der er beskyttede i Natura 2000-områder. Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet i landet. Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres levesteder. Til direktivet findes et bilag, som nævner 230 dyrearter, 483 plantearter og 198 biotoper, der skal beskyttes. Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle. I bilag IV til Habitatdirektivet er listet en række dyrearter samt få plantearter, som skal beskyttes. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Screening Husdyrbruget ligger cirka 500 meter nord for Natura område 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Natura 2000-område 224 udgør et samlet areal på 563 ha og består af Habitatområde 224. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 224 er bl.a. tør og våd hede, tidvis våd eng, hængesæk og brunvandet sø samt arterne bæklampret og odder. Truslerne for hedearealer, tidvis våd eng og hængesæk er næringsstofbelastning, fragmentering, invasive arter og tilgroning. Arterne bæklampret og odder er begge følsomme overfor forstyrrelser og afhængige af god biologisk vandløbskvalitet. Side 32 af 65 Lemvig Kommunes vurdering Kategori 1-natur Afskæringskriteriet til Kategori 1-natur er overholdt. Kategori 2-natur Afskæringskriteriet til Kategori 2-natur er overholdt. Kategori 3-natur Afskæringskriteriet til Kategori 3-natur er overholdt. Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

33 Det konkrete projekt ligger cirka 500 meter fra Natura område 224. Der er ikke andre Natura 2000-områder inden for 5 km af husdyrbruget. På baggrund af, at Husdyrlovens beskyttelsesniveau for ammoniak til kategori 1-natur er overholdt, vurderes projektet ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 224, eller andre Natura 2000-områder. Habitatområde 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er beskrevet i basisanalyse , Naturtilstanden af kategori 1-hedeområdet i Klosterheden er primært truet af tilgroning. Analyse af luftfoto fra 1995 til 2013 viser, at tilgroningen med træer og buske er tiltagende. Tilførslen af luftbåren ammoniak til hedeområdet bør i videst muligt omfang begrænses, men det afgørende for hedens tilstand vurderes at være naturpleje af selve heden i form af rydning af uønskede træer og buske, hvorved der skabes et mere sammenhængende lysåbent hedeområde. En forøget ammoniakdeposition på op til 0,6 kg N/år/ha vurderes således ikke i sig selv at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget. På baggrund af denne vurdering vil der ikke blive lavet en videre konsekvensvurdering for projektets påvirkning af Natura 2000-område 224, for så vidt angår ammoniakfordam pning fra projektet. Side 33 af 65

34 4. Arealbeskrivelse Der indgår ikke arealer til Lynggaard Fjerkræfarm. Alt husdyrgødning afsættes i det søgte projekt til Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Side 34 af 65

35 5. Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art. Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EFfuglebeskyttelsesdirektivet. I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædelser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder. Side 35 af 65 Bilag IV-arter På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt kommunens øvrige kendskab vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring ejendommen. Det drejer sig om damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse. Odder, damflagermus, vandflagermus og troldflagermus er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Arterne er gennemgået nedenfor: Flagermus: Der er et væsentligt potentielt fødegrundlag for de insektædende flagermus i Klosterheden, som ligger cirka 400 meter syd for det projekterede anlæg. Arealet mellem Klosterheden og farmen er almindelig agerjord i omdrift. Birkemus: Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vig-

36 tigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer. Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord. Nærmeste potentielle levested for Birkemusen er heder og overdrev i Klosterhede Plantage. Nærmeste hede i Klosterheden ligger cirka 500 meter syd for det projekterede anlæg. Birkemusen er ikke konkret observeret her, men alle betingelser for en lokal bestand af Birkemus er til stede. Odder: Lever udbredt i Vestjylland. Odderen knytter sig primært til moser, krat, skov eller andre naturområder med et højt naturindhold. Den findes i såvel stillestående som rindende vand, og både i saltvand og ferskvand, især i søer og moser med store rørskovsområder. Der er ikke potentielle raste- eller levesteder for odderen inden for bedriftens arealer. Odderen findes i stort antal i Flynder Å-systemet i Klosterhede Plantage. Spidssnudet frø: Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelsens 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje. Spidssnudet frø har potentielt yngle- og levested i søer og vandhuller. Der er ikke søer eller vandhuller inden for 500 meter af det projekterede anlæg. Strandtudse: Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning. Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlingen udtørrer på det rette tidspunkt. Det bety- Side 36 af 65

37 der for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecyklus. Markfirben: Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skråninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Markfirbenet kan potentielt findes på digerne på grænsen mellem Klosterheden og agerlandet. Stor vandsalamander: Der er enkeltfund spredt over kommunen. Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands-og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet. Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til. Stor vandsalamander har potentielt yngle- og levesteder i søer og vandhuller. Andre dyre- og plantearter Lemvig Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets udbringningsarealer. Klosterhede Plantage huser en voksende bestand af bævere. Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at fjerne og regulere bæverens dæmninger. Lemvig Kommunes vurdering Der indgår ikke udbringningsarealer i det søgte projekt, da husdyrgødning afsættes til biogasanlæg. Anlægsprojektet vurderes ikke i sig selv, eller i sammenhæng med den nuværende drift at Side 37 af 65

38 medføre tilstandsændringer i skovbevoksninger eller at påvirke fødegrundlaget for flagermus. Projektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forringe fødegrundlag, leve- eller rastesteder for flagermus. Det søgte projekt indebærer ikke drift af agerjord, og anlægsudvidelsen sker på almindelig agerjord, som i årevis er drevet i almindelig omdrift. Afstanden til birkemusens potentielle leve- og rasteområder vurderes at være tilstrækkeligt til, at projektet ikke udgør en risiko for birkemusen. Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af projektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder. Der ligger ingen søer eller vandhuller i nærheden af farmen og projektet vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for spidssnudet frø, stor vandsalamander eller strandtudse. Afstanden til de nærmeste potentielle leve- og rasteområder for markfirbenet vurderes at være tilstrækkelig til, at projektet vurderes ikke at have negative konsekvenser for arten. Lemvig Kommune vurderer, at det søgte projekt ikke indebærer forringelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Side 38 af 65

39 6. Alternative løsninger, 0-alternativ og husdyrbrugets ophør Alternativer er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommune stiller vilkår for oprydning mv. ved husdyrbrugets ophør. 7. Egenkontrol og dokumentation Husdyrbrugets egenkontrol og dokumentation herfor er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der føres egenkontrol med husdyrgødningsproduktion og anvendelse, holddrift af kyllingehusene, foderforbrug og sammensætning, samt dyreholdets størrelse. Side 39 af 65

40 Bilag

41 Bilag 1 Ansøgers miljøtekniske beskrivelse Ansøger: Lindy Nielsen Mejerivejen Lemvig Bedriftens CVR-nummer: CHR nummer: Ejendomsnummer: Til ejendommen hører følgende matrikler: Ejerlav Dal Anneksgård, Fabjerg 12p Matrikelnummer Indledning På ejendommen Mejerivej 10 er der i dag en produktion af slagtekyllinger. Produktionen omfatter 2 huse på hver 1962 m 2 netto. Der er en eksisterende godkendelse til stk. 35 dages kyllinger svarende til 223,50. Der ansøges om at udvide produktionen med 2 slagtekyllingestalde på hver 2100 m 2 netto til dages slagtekyllinger pr. år svarende til 120,03 DE. Det vil sige, at den samlede produktion af slagtekyllinger på ejendommen vil svare til 463,57 DE. Slagtekyllingerne går i dybstrøelse. Fastgulv med dybstrøelse er eneste staldsystem til slagtekyllingeproduktion i Danmark. Der benyttes fasefodring, og der er tilsat fytase til indkøbt tilskudsfoder. Der er 2,68 ha jord til ejendommen. Al husdyrgødning afsættes direkte til biogasanlæg. Side 41 af 65

42 1-2: Eksisterende stalde hver på 1900 m 2 med 2 gavlventilationer i hver gavl. 4: Halmlade. Side 42 af 65

43 6: Opbevaring af træ, vaskeudstyr mm. Her står 1200 l olietank. 7: Gammel kyllingestald, brændt ned. Kun de inderste 6 meter står tilbage og er i dag ombygget til værksted. 8: Kontor, badeværelse, lagerrum med oliefyr der opvarmer stuehus og udhusene. 9: Stuehus. 10: Ny stald på 2100 m 2 med 2 gavlventilation i hver gavl 11: Ny stald på 2100 m 2 med 2 gavlventilation i hver gavl Afstandsforhold Ejendommen er placeret i landzone i det åbne land. Den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Mejerivej 8 ca. 280 m nord for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er i Rom By ca m vest for ejendommen, og nærmeste byzone er Rom By ca meter Vestnordvest for ejendommen. Generelle afstandskrav De resterende generelle afstandskrav er overholdt. Afstandskrav Reel afstand Til enkelt vandindvindingsanlæg 25 >300 m Til fælles vandindvindingsanlæg 50 m >1000 m Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 460 m Til offentlig vej og privat fællesvej 15 m 213 m Til levnedsmiddelvirksomheder 25 m >300 m Til beboelse på samme ejendom 15 m 115 m Til naboskel 30 m 15 m Side 43 af 65

44 Oversigt over boring omkring Mejerivejen 10. Natur og landskab Ca. 500 m nordøst for ejendommen løber beskyttet vandløb og omkring denne ligger nogle engarealer. Nærmeste naturareal ca. 430 m fra staldanlægget: Side 44 af 65

45 Der er ca. 600 meter til nærmeste 7 areal: Side 45 af 65

46 Nærmeste 3 areal er hede-område ca. 440 m fra ejendommen: Side 46 af 65

47 Nærmeste beskyttede jord- og stendige ligger ca. 450 m syd for staldene. Der er en del fredede fortidsminder omkring ejendommen, nærmeste ca. 150 m nord for staldanlægget. Der er ca. 30 meter til skovbyggelinjer syd for ejendommen. Øvrige bygge- og beskytteleslinjer er mere end 1000 m fra ejendommen. Området er udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer. Området ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Side 47 af 65

48 Silo til opbevaring af foder og korn Tre siloer til hver af de eksisterende stalde på hhv. 25, 25 og 17,5 m 3 samt til hver af de nye stalde. Der fodres med færdige foderblandinger fra foderstof, som opbevares i seperat lukket silo til hver stald. Fodret i blades hel hvede efter kyllingerne når en vis alder. Hveden opbevares i Amerikaner silo. Dyrehold og staldtype STALD, Dyrehold NUDRIFT ANSØGT DE Årsdyr DE Årsdyr Hus 7 (dybstrøelse) 111, (35 dage) 111, (35 dage) Hus 8 (dybstrøelse) 111, (35 dage) 111, (35 dage) Ny stald 3 120, (35 dage) Ny stald 4 120, (35 dage) Total , Variation: Producenten er underlagt slagteriet og rugeriet i forhold til produktion. Der kan derfor forekomme variationer i antal producerede dyr/år. Antal DE og gødningsmængde varierer derfor også fra år til år. Gennemsnits produktionen tilstræbes at komme til at ligge på det ansøgte. Den producerede mængde reguleres ved længere eller kortere tomgangsperiode. Der kan forekomme mindre forskydninger i produktionen, så et års dyrehold overstiger andre års. Lugt Side 48 af 65

49 Beregningerne på lugt, viser at produktionen overholde lugtgenekriterierne for både byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Tiltag: der produceres med en gennemsnitbelægning svarende 26 kg/m 2. Side 49 af 65

50 Ammoniak Ejendommens produktion giver en samlet NH 3 emission på ,46 kg N/år. Side 50 af 65

51 Husdyrgødning Der produceres på ejendommen 463,57 DE husdyrgødning i dybstrøelse fra slagtekyllinger. Husdyrgødningen leveres direkte til biogasanlæg. Landbrugsareal/ harmoniforhold Al gødning afsættes til Maabjerg Bioenergy A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, CVR-nr Arealer: Til ejendommene hører 2,68 ha. Der er aftale om overførsel af alt husdyrgødningen. Side 51 af 65

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95.

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Kristian Villensgård Bækmarksbrovej 95 7660 Bækmarksbro 10. februar 2015 Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Med ansøgning af den 30. januar 2015, har du ansøgt

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til møddingsplads

Tilladelse til møddingsplads Michael Broe Kolisvej 5 Langerhuse 7673 Harboøre 25. august 2014 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.17.16P19-0031 S.nr.: 101937 B.nr.: 763700 Tilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12.

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Carsten Dahl Godballe Blæsbjergvej 12 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 7. november 2014 Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Med ansøgning af den 10. oktober 2014, har du ansøgt

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig Brian Hansen Damgårdvej 12 Dybe 7620 Lemvig 16. juni 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Damgårdvej

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus med integreret garage - Gydevej 7, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4.

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Ole Laurids Mollerup Stigård Stigårdvej 4 Houe 7620 Lemvig Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Med ansøgning af den 26. oktober 2015, har du ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Landzonetilladelse til opførelse af udhus/brændeskur, Risbjergvej 49, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Dispensation fra 3 til gensslyngning af Flynder Å og anlæggelse af 2 søer ved Vilhelmsborg Dambrug

Dispensation fra 3 til gensslyngning af Flynder Å og anlæggelse af 2 søer ved Vilhelmsborg Dambrug Jane Grooss Teknik & Miljø Natur & Miljø 16. marts 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 01.05.08P25-0022 S.nr.: 73586 B.nr.: 982084 Ref.: INHE Dir.tlf.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5,

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5, HKN opdræt Aps Østermarksvej 4 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Journal nr. 2012-13326 Sagsbehandler Pia Caspersen Telefon direkte 76 16 51 41 E-mail pini@esbjergkommune.dk Afgørelse om at

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees.

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Tonny Brian Christensen Sandbækvej 9 Nees 7570 Vemb 2. oktober 2015 Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Lemvig Kommune har den 21. august 2015 modtaget en ansøgning om

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande

www.ikast-brande.dk Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om lovliggørelse af en hytte på matr.

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

GÅRDEJER VAGN RASMUSSEN Hørningvej Randers SØ / P

GÅRDEJER VAGN RASMUSSEN Hørningvej Randers SØ / P 1 - Afgørelse om etablering af fodersilo Hører til journalnummer: 09.17.24-P19-6-16 GÅRDEJER VAGN RASMUSSEN Hørningvej 18 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Landzonetilladelse til ny overdækning samt tilbygning til pedelværksted - Gejlbjergvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Lemvigvej 21, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Lemvigvej 21, 7620 Lemvig Erling Lundsgaard Veje Lemvigvej 21 Tørring 7620 Lemvig 12. juni 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Lemvig Kommune har behandlet

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2.

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2. Finn Erik Petersen Mosedraget 13 Bannebjerg 3230 Græsted Sag: 2016/07733 006 Id: 022785 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. maj 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere