12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr P-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639"

Transkript

1 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr P-nr på adressen Mejerivejen Lemvig Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: SIBN Dir.tlf.: Miljøgodkendelse, Version 1, Q-gruppen 4/ matrikel nr. 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg Godkendelse af den 27. april 2015 Annoncedato den 29. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Datablad... 3 Læsevejledning Beskrivelse af projektet Afgørelse Dispensation for afstandskrav i Husdyrlovens Ikke teknisk resumé Vilkår for godkendelsen Offentlighed og høring Klagevejledning Generelle forhold Meddelelsespligt - anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Revurdering og retsbeskyttelse Anlægsbeskrivelse Lokalisering Landskabelige forhold Dyrehold, staldanlæg og management Energi- og vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand herunder regnvand Husdyrgødning og foder Affald Råvarer og hjælpestoffer Ammoniaktab - generelt Ammoniakpåvirkning af natur Arealbeskrivelse Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) Alternative løsninger, 0-alternativ og husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Bilag Side 2 af 65

3 Datablad Ansøger Jens Elvstrøm Søhøjlandets Regnskabskontor Nørreskov Bakke, 8600 Silkeborg for Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Tlf.: / Bedriftens adresse Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Matrikelnummer 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg Virksomhedens art Slagtekyllingeproduktion Ejer Lindy Søgaard Nielsen CVR-nummer CHR-nummer P-nummer Kontaktperson Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Tlf.: / Tilsynsmyndighed Lemvig Kommune Side 3 af 65

4 Læsevejledning Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Lemvig Kommune stiller vedrørende indretning og drift af virksomheden. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen og arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Sagen er behandlet efter LBK nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug med senere ændringer, herefter også kaldet Husdyrloven. Side 4 af 65

5 Godkendelsen med vilkår Side 5 af 65

6 1.1. Beskrivelse af projektet Det søgte projekt indebærer, at der opføres to nye kyllingehuse, hver på m 2 og at den eksisterende slagtekyllingeproduktion på ejendommen udvides til en årlig produktion på slagtekyllinger (35 dage). Der opføres desuden nye fodersiloer og opsamlingsbeholder til vaskevand. Ansøgningen er indsendt via det digitale ansøgningssystem på skemanummer Afgørelse Lemvig Kommune godkender det søgte projekt om udvidelse af eksisterende slagtekyllingeproduktion på Mejerivejen 10, 7620 Lemvig. Miljøgodkendelsen er givet på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende. Husdyrbruget godkendes efter Husdyrlovens 12. Det godkendte projekt er omfattet af Husdyrloven 12, stk. 1, nr. 2, (IE-Husdyrbrug), da der godkendes en produktion på mere end 100 DE i slagtekyllinger. Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, herunder, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i godkendelsen kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning, for eksempel udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er indeholdt i denne godkendelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune Dispensation for afstandskrav i Husdyrlovens 8 Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrlovens afstandskrav til naboskel på 30 meter. I forbindelse med dispensationen er der foretaget høring af de berørte naboer. Dispensationen meddeles i henhold til Husdyrlovens 9, stk. 3. Der redegøres nærmere for dispensationen i den miljøtekniske beskrivelse. Side 6 af 65

7 På Lemvig Kommunes vegne den 27. april Simon Bach Nielsen Miljøingeniør 1.3. Ikke teknisk resumé Lemvig Kommunes beskrivelse Godkendelsen indeholder driftsvilkår, blandt andet med støjgrænser, krav til bygningsudformning og -indretning, affalds-, spildevands- og gødningshåndtering, beredskabsplan og markdrift. Vilkårene sikrer, at forudsætningerne i det søgte projekt opfyldes, samt at unødige gener for de omkringboende forebygges. De projekterede nye stalde og øvrige bygninger etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og vil ikke fremstå som en væsentlig landskabspåvirkning, set i forhold til de nuværende landskabelige forhold. Det er vurderet, at der i projektet anvendes den bedste tilgængelige teknik. De generelle beskyttelsesniveauer i Husdyrloven for udledning af forurenende stoffer, lugt og støj er overholdt i projektet Vilkår for godkendelsen Godkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for husdyrbrugets drift, indretning og kontrol. Vilkårene skal medvirke til at sikre at indretning og drift af husdyrbruget og arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, minimeres. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt godkendelsens vilkår. Side 7 af 65

8 Der gøres opmærksom på, at de valgte virkemidler og miljøteknologi skal være etableret og i brug senest når udvidelsen af dyreholdet påbegyndes. Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Tidsfrist Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at den er meddelt. 2. Produktionstilladelse Godkendelsen omfatter en årsproduktion på maksimalt slagtekyllinger med en slagtealder på 35 dage. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 3. Nyt staldbyggeri og fodersiloer De projekterede to slagtekyllingestalde skal placeres som vist på situationsplaner i bilag og 2. Staldene skal orienteres i samme retning som eksisterende kyllingehuse og ladebygning. Hver stalds bredde må maksimalt være 22 meter og hver stalds længde må maksimalt være 100 meter, dog således at hver kyllingestald maksimalt må udgøre et indre grundareal på m 2 Tag og sidevægge skal være i ikke-reflekterende materiale og i grå farvenuancer. Fodersiloer til nye kyllingestalde skal have tilsvarende højde og dimensioner, som fodersiloerne ved de eksisterende kyllingestalde. 4. Drift af kyllingestalde Ejendommens fire kyllingehuse skal drives i to-holdskift. Der skal forløbe mellem 18 og 22 dage mellem indsættelse af nye kyllinger i to vilkårlige kyllingehuse. Totalvægten af kyllinger i samtlige huse må herved på intet tidspunkt overstige 205 ton. Side 8 af 65

9 5. Staldindretning De projekterede slagtekyllingestalde skal indrettes som fast gulv med dybstrøelse. 6. Fraførsel af fast gødning til biogasanlæg Alt produceret husdyrgødning fra kyllingestaldene skal transporteres direkte til Maabjerg BioEnergy Drift A/S, CVR.nr.: straks efter udmugning. Gødningen skal transporteres i lukkede containere eller tilsvarende egnede beholdere, uigennemtrængelige for fugt. 7. Transporter uden for almindelig arbejdstid Alle transporter til og fra husdyrbruget uden for tidsrummet kl. 7:00 16:00 på hverdage skal ske ad den østlige indkørsel til husdyrbruget, som ligger øst for nabobeboelserne Mejerivejen 9 og Affald Dagrenovationslignende og forbrændingsegnet affald skal opsamles i en container beregnet til formålet. Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares under tag. Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares under tag. Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i separate, egnede beholdere. Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede beholdere, der er placeret indendørs, på tæt gulv uden afløb. Affaldsoplaget skal være placeret på en sådan måde, at et eventuelt spild ikke kan løbe ud af døre og porte eller ud af en utæt sokkel eller lignende. Det skal sikres, at et eventuelt spild kan opsamles indendørs. Anvendes der spildbakke eller opkant omkring oplaget, skal dette indrettes således, at indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes. Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal opbevares i en engangsplastspand, beregnet til formålet. 9. Beredskabsplan Ejendommen skal senest ved ibrugtagen af godkendelsen have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på ejendommen og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Side 9 af 65

10 10. Støj Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel herunder. Dag Periode Referencetidsrum Værdi Mandag- fredag kl timer 55 db(a) Lørdag kl timer 55 db(a) Lørdag kl timer 45 db(a) Søn- og helligdage kl timer 45 db(a) Alle dage (aften) kl time 45 db(a) Alle dage (nat) kl ½ time 40 db(a) For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 db(a). Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højest kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens gældende vejledning. 11. Spildevand Ved overfladeafløb må der ikke ske oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, således at der ikke opstår risiko for forurening af vandløb via drænafløb. 12. Beholder til opsamling af vaskevand, restvand m.v. Husdyrbruget skal til enhver tid råde over 9 måneders opbevaringskapacitet for restvand, vaskevand, flydende husdyrgødning, m.v. 13. Overførselsaftaler Al husdyrgødning fra ejendommens kyllingeproduktion skal afsættes til Maabjerg BioEnergy Drift A/S, CVR.nr.: Afsætning til andre modtagere skal forhåndsanmeldes til Lemvig Kommune senest 2 uger inden den påtænkte overførsel. Side 10 af 65

11 14. Kontrolvilkår og egenkontrol For at kunne kontrollere at husdyrbruget overholder godkendelsens vilkår, samt gældende miljølovgivning, skal husdyrbruget opbevare eller på forlangende inden 4 uger fremskaffe følgende dokumenter for de seneste 5 år: Husdyrgødning: Gødningsregnskaber. Mark- og gødningsplaner. Næringsstoffer: Kopier af foder- og mineralrecepter samt dokumenterede oplysninger om samlede anvendte fodermængder. Dyrehold: Årlige opgørelser af dyreholdets størrelse. 15. Ophør af drift Ved ophør af driften, skal husdyrbruget foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås. Herunder skal opsamlingstanke, olietanke og lignende tømmes. Lemvig Kommune skal kontaktes med henblik på at aftale, hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo- eller tankanlæg Offentlighed og høring Foroffentlighed Det søgte projekt er offentliggjort på Lemvig Kommunes hjemmeside den 26. januar 2015, samt ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig med frist til den 23. februar 2015 til at afgive bemærkninger til projektet. Der er ikke indgivet bemærkninger til projektet i foroffentlighedsperioden. Høring af ansøger og interessenter Kommunens forslag til miljøgodkendelse har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers rådgiver. Herefter er naboer, interesseorganisationer og eventuelle andre interessenter orienteret om forslaget ved 6 ugers høring. Følgende er hørt: Mejerivejen 9, 7620 Lemvig Mejerivejen 11, 7620 Lemvig Mejerivejen 15, 7620 Lemvig Side 11 af 65

12 Mejerivejen 17, 7620 Lemvig Gammel Møllevej 3, 7620 Lemvig Gammel Møllevej 6, 7620 Lemvig Tingvej 11, 7620 Lemvig Tingvej 13, 7620 Lemvig Tingvej 19, 7620 Lemvig Grønkærvej 36, 7660 Bækmarksbro Fabjergkirkevej 56, 7620 Lemvig Maabjerg BioEnergy Drift A/S Danmarks Naturfredningsforening, og Det Økologiske Råd, Holstebro Museum, Der er ikke indgået høringssvar til sagen i forbindelse med 6 ugers nabohøring af forslag til afgørelse. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, samt ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig den 29. april Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen: Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/jens Johan Brogaard, Torsvej 111, 7620 Lemvig, Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Friluftsrådet, v. Allan Kjær Villesen, Højbovej 9, 7620 Lemvig, Side 12 af 65

13 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1651 København V, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, att. Signe Normand, Aarhus University, Ny Munkegade 114, DK Aarhus C, Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøkoordinator, Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej Aulum, Aktive Fritidsfiskere i Danmark v. Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17,3, Postboks 2188, 1017 København K, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, 1.6. Klagevejledning Afgørelsen er truffet i medfør af 12 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4. december Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til 76 i Husdyrloven af følgende; Ejeren af Mejerivejen 10, 7620 Lemvig Embedslægeinstitutionen Enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Side 13 af 65

14 En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Klage over en godkendelse efter 12 har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet jf. 81 i Husdyrloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Natur- og Miljøklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning. Klagefristen udløber den 27. maj 2015 ved kontortids ophør. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyrlovens 90. I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: Side 14 af 65

15 2. Generelle forhold 2.1. Meddelelsespligt - anlæg, arealer, ejerforhold Udskiftning af arealer og ændrede overførsler til biogasanlæg skal anmeldes til kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jævnfør 25 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyldighed Udvidelsen skal være udnyttet senest 2 år efter at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af byggeog anlægsarbejder. Hvis godkendelsen ikke helt eller delvist udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet Revurdering og retsbeskyttelse Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IEhusdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen. Ifølge 40 stk. 1 i Husdyrloven må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse, jævnfør altså ovenstående undtagelse. Tilsynsmyndigheden skal dog, jævnfør Husdyrlovens 40, stk. 2, tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, Side 15 af 65

16 forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jævnfør 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog, som nævnt herover, foretages når der er forløbet 8 år. Jævnfør 41 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal miljøgodkendelsen desuden revurderes, således at husdyrbruget kan overholde ajourførte vilkår senest 4 år efter offentliggørelse af nye BAT-konklusioner. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2023, med mindre der forinden offentliggøres BAT-konklusioner. Side 16 af 65

17 Miljøteknisk beskrivelse Side 17 af 65

18 3. Anlægsbeskrivelse Husdyrbruget ligger på adressen Mejerivejen 10, 7620 Lemvig, matrikel 12p, Dal Anneksgård, Fabjerg. Det søgte projekt indebærer, at der opføres to nye slagtekyllingehuse, hver på m 3, samt at der etableres en slagtekyllingeproduktion på maksimalt slagtekyllinger (35 dage). Husdyrbruget består i forvejen af en slagtekyllingeproduktion på slagtekyllinger (35 dage). Projektet er beskrevet i det fremsendte ansøgningsmateriale, som er vedlagt som bilag til denne godkendelse, samt digital ansøgningsskema , indsendt via husdyrgodkendelse.dk Lokalisering Lemvig Kommunes vurdering Anlæggets placering i forhold til afstandskrav i Husdyrlovens 6 og 8 fremgår af tabel 1. Afstande er målt fra nærmeste hjørne på de nye kyllingehuse. Tabel 1: Generelle afstandskrav Afstand til Opmålt Afstandskrav i afstand Husdyrloven Nærmeste nabobeboelse 273 m 50 m Naboskel 18 m 30 m Nærmeste byzone eller sommerhusområde (Erhvervsområde v. 3,2 km 50 m Rom) Nærmeste lokalplanlagte område i landzone til boligformål, offentlige formål, m.v. (Erhvervsområde 3,2 km 50 m v. Rom) Ikke-almene vandforsyningsanlæg (Fabjergkirkevej 49-51) 1,4 km 25 m Almene vandforsyningsanlæg (Fabjerg Vandværk) 2,8 km 50 m Vandløb og søer 550 m 15 m Offentlig vej og privat fællesvej (Mejerivejen) 260 m 15 m Levnedsvirksomhed >1.000 m 25 m Beboelse på samme ejendom 148 m 15 m Nærmeste ammoniakfølsom me naturområde jævnfør Husdyrlovens 7, en hede i Habitatområde 224 (Klosterhede Plantage), ligger cirka 500 m syd for de nye kyllingehuse. Lemvig Kommune konstaterer, at projektet ikke overholder afstandskravet til naboskel, da der er 18 meter til nabomatrikel Side 18 af 65

19 mod nord og 26 meter til nabomatrikel mod syd, målt fra nærmeste hjørne af den vestlige kyllingestald. Da nabomatriklerne begge er bygningsløse og agerjord i almindelig omdrift, vurderes etablering af kyllingestalden ikke at udgøre en særlig gene for den fortsatte drift af nabomatriklen. Lemvig Kommune vurderer på den baggrund, at der er grundlag for at dispensere for afstandskravet til naboskel. Lemvig Kommune har hørt ejere af nabomatriklerne, og har ikke modtaget indsigelser mod den søgte placering. Lemvig Kommune meddeler på den baggrund dispensation til Husdyrlovens afstandskrav til naboskel. Dispensationen meddeles jævnfør Husdyrlovens 9, stk. 3. Lemvig Kommune konstaterer, at projektet i øvrigt overholder de generelle afstandskrav i Husdyrlovens 6, 7 og Landskabelige forhold Landskab og geologi Mejerivejen 10 ligger lige syd for den sidste istids hovedopholdslinje, hvor isens fremrykning fra nord standsede for år siden. Smeltevandet fra isen førte sand og grus med sig og skabte hedesletten mod syd. En hedeslette som i dag i den østlige del af Lemvig Kommune for en væsentlig del står i skov, nemlig Klosterhede Plantage. Mod nord trak isen sig tilbage og efterlod et kuperet morænelandskab med dalstrøg, bakkeøer og spredte dødishuller. Cirka 3 km nord for Mejerivejen 10 har istiden efterladt et markant aftryk i form af Lemvig Sødal med stejle dalsider og dybe slugter. Mejerivejen 10 ligger på den begyndende hedeslette, kun få mindre dalstrøg fortæller om istiden, Kær Dal, som gennemløbes af Prebensgård Bæk har sit forløb nogle hundrede meter øst for Mejerivejen 10. Landskabselementerne omkring hovedopholdslinjen mellem Fabjerg og Klosterhede Plantage er hovedsageligt enkeltbebyggelser, typisk med afskærmende beplantning, især mod vest, samt få husdyrbrug. Ejendommen ligger i et geologisk bevaringsværdigt område. Projektet i landskabet Den eksisterende bygningsmasse på Mejerivejen 10 udgør cirka m 2. Det søgte projekt udgør en bygningsmasse på cirka m 2, således at den samlede bygningsmasse udgør cirka m 2. Mejerivejen 10 ligger på grænsen af et område af særlig landskabelig værdi, som strækker sig mod øst. Side 19 af 65

20 I forbindelse med landskabsvurderingen er husdyrbruget beset af Lemvig Kommune fra forskellige indsigtsretninger. Anlægget vil være synligt fra Mejerivejen nord for anlægget. Med Klosterheden ubrudte skovlinje som det altdominerende landskabselement umiddelbart syd for ejendommen, vurderes udvidelsen af husdyrbruget på Mejerivejen 10 ikke i sig selv at udgøre en væsentlig landskabelig påvirkning. Læhegn mellem det projekterede byggeri og Mejerivejen dæmper desuden bygningsmassens fremtræden. Udvidelsen sker desuden i tilknytning til de eksisterende bygninger. Fortidsminder, kulturhistorie og beskyttelseslinjer Mejerivejen 10 ligger midt i et særligt kulturhistorisk miljø: Oldtidsvejen. Oldtidsvejen strakte sig fra Dybå s udløb i Vesterhavet over hulspor, vejspor og veje til Trandum ved Karup Å og herfra videre mod øst og ind i det gl. Viborg Amt. Oldtidsvejen ses i dag som den lange række af gravhøje, oprindeligt mindst 1.500, som markerer vejens forløb. Gravhøjene dateres over flere tidsperioder fra den sene stenalder op til den tidlige jernalder. Oldtidsvejens gravhøje ses markant i landskabet fra Vesterhavet til Stubbergård Sø, hvor talrige gravhøje flere steder nærmest ligger på rad og række. Området omkring Mejerivejen 10 er stærkt præget af gravhøje, der ligger 21 gravhøje inden for meter af ejendommen. Den nærmeste gravhøj ligger på husdyrbrugets matrikel, umiddelbart nordfor ejendommens stuehus nord for anlægget. Indsigten til gravhøjene i området påvirkes ikke at det søgte projekt, da de projekterede bygninger ikke afskærer indsigtskiler til gravhøje eller andre kulturhistoriske elementer, herunder Fabjerg Kirke cirka 1,4 km vest for husdyrbruget. Yderligere information i forhold til Museumsloven og byggeprojekter kan findes via Det anbefales, at ansøger kontakter Holstebro Museum forud for opstart af byggeprojektet. Det søgte projekt ligger udenfor kystnærhedszonen, søbeskyttelseslinjer strand- og klitbeskyttelseslinjer, samt kirkebyggelinjer. Projektet ligger på grænsen af skovbyggelinjen i et område, hvor yderligere skovrejsning er uønsket. Side 20 af 65

21 Lemvig Kommunes vurdering Det søgte projekt har ikke et omfang, som lokalt vil ændre væsentligt på oplevelsen af landskabets geologiske fortælling om de markante aftryk, som den seneste istid har efterladt. Der er tale om en betydelig bygningsmæssig udvidelse, som dog er er afskærmet af omgivende læhegn og placeret i tilknytning til eksisterende bygninger som en harmonisk videreudvikling af ejendommen. Byggefeltet ligger ikke inden for et område med særlig landskabelig værdi. Lemvig Kommune vurderer ud fra besigtigelsen, at kyllingestaldene ikke vil fremstå som en væsentlig landskabelig påvirkning. Det projekterede byggeri afskærer ikke for indsigtskiler til særlige landskabsstrukturer, såsom kystlinjer, bakkeøer eller dalstrøg. Byggeriet afskærer ikke for indsigtskiler til gravhøje, kirker eller andre væsentlige kulturhistoriske landskabselementer. Samlet set vurderes projektet således ikke i væsentlig grad at forstyrre landskabet eller de kulturhistoriske interesser i området Dyrehold, staldanlæg og management Ansøgning om miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 1 til godkendelsen. Ansøgningen indeholder en nærmere beskrivelse af det søgte projekt, herunder staldsystem, ventilationsforhold, fodring, afløbsforhold, management og brugen af den bedste tilgængelige teknik. Lemvig Kommunes vurdering De projekterede kyllingehuse etableres med fast gulv og dybstrøelse, hvilket er det eneste tilgængelige staldsystem til slagtekyllinger. Staldsystemet er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens Teknologiblad om driftssystemer til slagtekyllingeproduktion: systemslagtekyllinger_tu.pdf Bedste tilgængelige teknik Der er redegjort for brugen af BAT i Bilag 1, herunder er BATemissionsniveauet for ammoniak for kyllingeproduktionen beregnet til ,8 kg N/år. Det er her antaget, at alle slagtekyllinger opstaldes i nye stalde. Lemvig Kommune har efterprøvet beregningen på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for konventionel produktion af slagtekyllinger, ar/batemissionsgraenser_slagtekyllinger_endelig_maj2011.pdf. Lemvig Kommune beregner BAT-emissionsniveauet til: Side 21 af 65

22 (11,9 kg N/år x slagtekyllinger + 9,9 kg N/år x slagtekyllinger)/1000 = kg N/år. Den søgte kyllingeproduktion lever op til BATemissionsgrænseværdien for ammoniak, da emissionen er ,46 kg N/år. Som virkemiddel er andelen af direkte udbragt fast husdyrgødning (kyllingemøg) sat til 95 %. Det indgår imidlertid i det beskrevne projekt, at al fast gødning fra staldene afhændes til biogasanlæg. Lemvig Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for at opbevare en mindre andel fast gødning i markstak, og der stilles vilkår om, at alt fast gødning skal fraføres til biogasanlæg i umiddelbar sammenhæng med, at slagtekyllingerne afhentes til slagtning. Dette medfører en reduceret ammoniakfordam pning fra det samlede projekt end forudsat i ansøgningsskema Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for konventionel slagtekyllingeproduktion foreskriver et BAT-niveau på 16,64 kg P/DE + 0,06 kg P/DE pr stk. dyr fra strøelse (= 16,82 kg P/DE). Normtallet for fosforindholdet ved 35 dags slagtekyllinger i det digitale ansøgningssystem er på ansøgningstidspunktet 0,55 %. Dette niveau ligger under det beskrevne niveau i Miljøstyrelsens Teknologiblad om fodring af slagtekyllinger, samt under niveauet beskrevet i BREF, e/fosforindholdislagtekyllingefoder.pdf. Fosforniveau 3 fra Miljøstyrelsens Teknologiblad om fosforindhold i slagtekyllingefoder er 5,8 g P/kg foder, svarende til 0,58 %, mod normtallet i ansøgningssystemet på 0,55 %. Ansøgningen indebærer et fosforindhold på 0,55 %. Dette fosforindhold medfører i denne ansøgning 34,69 kg P/DE. Det konkluderes heraf, at det vejledende BAT-niveau på 16,82 kg P/DE for slagtekyllinger ikke kan betragtes som BAT i det pågældende tilfælde. Det fremgår, at der fodres med multifasefodring, og at der anvendes fytase i foderet. Det vurderes heraf, at det søgte lever op til BAT i forhold til fosfor. De eksisterende ventilationsforhold i eksisterende stalde og de valgte ventilationsforhold i den projekterede stald er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik. Blandt andet anvendes der frekvensstyret ventilation på kyllingehusene nye stald, som sikrer lavt energiforbrug. Side 22 af 65

23 Ventilationsafkast placeres i kip, hvilket betyder, at der er de bedste muligheder for at ventilationsluften bliver opblandet og hermed at lugtbidraget fra husene begrænses i forhold til lavt placerede afkast. Egenkontrol Egenkontrol er beskrevet nærmere i bilag 1. Der stilles vilkår til egenkontrol, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 13. Konventionel kyllingeproduktion i Danmark er fra branchens side underlagt et omfattende egenkontrolprogram, KIK (Kvalitet i Kyllingeproduktionen), som har til formål at skabe verdens bedste og mest veldokumenterede slagtekylling Energi- og vandforbrug Vand- og energiforbrug er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering De projekterede tiltag til energibesparelser i form af lavenergibelysning, rengøring af ventilationsanlæg ved holdskifte og optimeret ventilation medfører, at projektet vurderes at leve op til BAT for energiforbrug. Der er ikke særlige vandbesparende tiltag, der anvendes vand ved vask af stalde, samt drikkevand. Der er dog stort fokus på at undgå vandspild i kyllingeproduktion, da fugtige gulve kan medføre, at kyllingerne får skår på fødderne, hvilket koster fradrag i afregningsprisen Det er derfor i producentens interesse at forebygge vandspild. Produktionen vurderes som helhed at leve op til BAT for vand- og energiforbrug Gener Lugt Lemvig Kommunes vurdering Lugtgeneafstandene til byzone/sommerhusom råde, samlet bebyggelse og enkelt bolig er beregnet i den digitale ansøgning. Lemvig Kommune konstaterer, at nærmeste enkelt bolig (Mejerivejen 11) er korrekt udpeget i ansøgningssystemet. Afstanden fra husdyrbrugets vægtede lugtcentrum til nabobeboelsen er 311 meter, og afstandskravet er 301 meter, ifølge ansøgningsskema Nærmeste samlede bebyggelse er Fabjerg By, som ligger cirka 2,5 km fra husdyrbruget, og nærmeste byzone er erhvervsområdet i Rom, som ligger cirka 2,2 km fra husdyrbruget. Side 23 af 65

24 Afstandskravet til samlet bebyggelse og byzone er beregnet til henholdsvis 606 og 788 meter, og afstandskravet til disse områdetyper er således overholdt med stor margen. Lugtgeneafstandene er herved overholdt til alle tre områdetyper. Det søgte projekt indebærer, at husdyrbruget fremadrettet drives som en to-delt holddrift, hvor der indsættes kyllinger i to kyllingehuse ad gangen. Der forløber dage mellem indsættelse af nye kyllinger. Denne praksis medfører, at den totale vægt af kyllinger i samtlige stalde maksimalt bliver cirka 205 ton. De 205 ton er et estimat baseret på en antagelse om, at kyllingernes vækst er potentiel fra en startvægt på 48 g ved indgang (dag 1) til en slutvægt på 1,745 kg ved afgang (dag 35). Der indregnes herefter 5 dage til rengøring af kyllingehuse, hvorefter kyllingehuset er klar til et nyt hold kyllinger. Kurven herunder viser vækstkurven for et hold kyllinger med kg kyllinger/m 2 op ad y-aksen, og kyllingernes alder i dage henad x-aksen Vækstkurve, kg dyr pr m2(alder i dage) Det indgår i beregningen af vægten af kyllinger på stald, at der ved afgang er 40 kg kylling/m 2. Den maksimalt tilladte belægningsgrad for slagtekyllinger er 42 kg/m 2, jævnfør lov om hold af slagtekyllinger (lovændring nr. 714 af 25. juni 2010). Den gennemsnitlige belægningsgrad må dog ikke overstige 40 kg/m 2, set som et gennemsnit over tre hold. Dette betyder i praksis, at der ikke ved normal drift forventes en belægningsgrad på over 40 kg/m 2. Side 24 af 65

25 Kurven herunder viser vægten af kyllinger i kg op ad y-aksen og antal dage hen ad x-aksen Kyllingehus 1+2 (eksisterende) Total, kyllingehuse 1-4 Kyllingehus 3+4 (nye) Kurverne herover viser forløbet, hvor der sættes nye kyllinger ind i to huse ad gangen med et tidsrum mellem indsættelse af kyllinger på 20 dage. Lemvig Kommune har udført scenarieberegninger i det digitale ansøgningssystem, baseret på ansøgningsskema I scenarieberegningerne er kg kylling/m 2 indtastet for de enkelte kyllingehuse i de ovenstående spidsbelastningsperioder (ved 15, 35, 55 og 75 dage). Scenarieberegningerne viser, at lugtgeneafstanden til nærmeste nabo er overholdt. Da Lemvig Kommune konstaterer, at lugtgeneafstandene er overholdt, samt at der i øvrigt ikke er forhold ved det søgte projekt, som giver anledning til at forvente et større lugtbidrag end normalt fra en produktion af den søgte størrelse, må Lemvig kommune nødvendigvis konkludere, at det forøgede lugtbidrag fra den søgte produktion ikke kan betragtes som væsentligt, jævnfør Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Der stilles vilkår om, at driften af kyllingehusene skal ske som to-delt holddrift, jævnfør forudsætningerne i det søgte projekt. Af hensyn til driften af husdyrbruget fastsættes der i vilkåret et tidsinterval på dage, inden for hvilket, at der må indsættes nye kyllinger i to af kyllingehusene Støj Side 25 af 65

26 Støjkilder er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Der stilles vilkår for den maksimalt tilladte støjbelastning hos omkringboende i godkendelsen. Skulle der mod forventning indgå berettigede støjklager, kan Lemvig Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag Lys Lysforholdene på ejendommen i ansøgt drift er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lyskilder fra det søgte projekt vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener for omkringboende, eller at udgøre en væsentlig forstyrrelse i landskabet Fluer og skadedyr Bekæmpelse af fluer og skadedyr er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lemvig Kommune vurderer, at den beskrevne flue- og skadedyrbekæmpelse er tilstrækkelig til, at fluer og skadedyr ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne Støv Lemvig Kommunes vurdering Støvgener fra projektet vurderes primært at opstå ved indblæsning af foder til fodersiloer, samt færdsel på interne transportveje. Disse aktiviteter vil normalt ske inden for almindelig arbejdstid, og vurderes ikke at udgøre en væsentlig kilde til støvgener for de omboende Transport Transporter er nærmere beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Der henvises til god landmandspraksis, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Det fremgår af det søgte projekt, at transporter til og fra ejendommen tilstræbes at finde sted på hverdage og lørdage i tidsrummet mellem kl. 5:00 og 20:00. Antallet og typerne af transporter til og fra husdyrbruget vurderes ikke at afvige fra, hvad der normalt må forventes fra husdyrbrug af denne type og størrelse. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at alle transporter til og fra husdyrbruget uden for tidsrummet kl. 7:00 16:00 på hverda- Side 26 af 65

27 3.5. Forurening Spildevand herunder regnvand Håndtering af spildevand og regnvand er nærmere beskrevet i bilag 1. Der skal søges særskilt tilladelse til udledning af regnvand, nærmere oplysninger findes på Lemvig Kommunes hjemmeside: ge, sker ad den østlige indkørsel til husdyrbruget, således at gener i form af støj og vibrationer hos Mejerivejen 9 og 11 minimeres. Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af spildevand er tilfredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring og håndtering af vaskevand, restvand, mv Husdyrgødning og foder Produktion, opbevaring og håndtering af husdyrgødning er beskrevet i bilag 1. Side 27 af 65 Projektet indebærer, at al kyllingemøg afhentes af Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der skal være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, restvand og vaskevand, mv. Foder Opbevaring og håndtering af foder er nærmere beskrevet i bilag 1. Det fremgår af ansøgningen, at foderforbruget pr. kylling er 3,33 kg, samt at der anvendes multifasefodring og at foderet tilsættes fytase. Foderet modtages færdigfremstillet, og ansøger har derved ringe indflydelse på foderets sammensætning. Lemvig Kommune vurderer, at den angivne fodermængde, samt brugen af multifasefodring og fytase medfører, at der fodres i overensstemmelse med BAT. Driftsforstyrrelser eller uheld Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der senest når godkendelsen tages i brug, skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum inddrage anvisninger for indsatsen ved udslip og spild af flydende affald og råvarer, pesticider, olie, husdyrgødning og restvand.

28 Beredskabsplanen skal desuden inddrage anvisninger for indsatsen ved brand, strømsvigt og skader på vandinstallationer. Beredskabsplanen skal indeholde en opdateret liste med kontaktoplysninger til relevante myndigheder og andre Lemvig Kommune vurderer herefter, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at modvirke forureninger forårsaget af driftsforstyrrelser og uheld Affald Affaldsfraktioner, opbevaring og håndtering af affald er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommunes vurdering Lemvig Kommune bemærker til redegørelsen i bilag 1, at det ikke er korrekt, at affald kan afhændes gratis på alle containerpladser. Erhvervsvirksomheders brug af kommunale genbrugspladser er gebyrbelagt. Erhvervsaffald må ikke bortskaffes med renovationsordninger for privat affald (husholdningsaffald). Dette gælder alle affaldsfraktioner fra erhvervsdrift, også erhvervsaffald, som svarer til almindeligt husholdningsaffald. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at opbevaring af affald skal ske på forsvarlig vis. Ved overholdelse af vilkår, vurderes affaldshåndteringen på ejendommen at være tilfredsstillende. Vilkår for opbevaring af affald tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Affaldsregulativet findes på hjemmesiden Lemvig Kommune vurderer, at oplag af affaldsfraktioner generelt bør opbevares under tag, beskyttet fra vind og vejr. Det anbefales samtidigt, at de enkelte affaldsfraktioner har deres egen faste oplagsplads, som udgangspunkt for faste og forsvarlige driftsprocedurer for affaldshåndteringen. Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovationslignende affald består blandt andet af: Affald med en sammensætning som dagrenovation fra husholdninger som køkken- og kantineaffald, emballageaffald fra fødevarer samt affald fra oprydning og rengøring. Affald som kan give hygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr samt let fordærveligt mad. Side 28 af 65

29 Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. Ikke-genanvendeligt farligt affald er bl.a.: rester af maling rester af opløsningsmidler lim rester spraydåser syre- og baserester asbest, støvende medicinaffald PCB-affald tungmetal forurenet jord Klinisk risikoaffald er i Bekendtgørelse om affald defineret som affald omfattet af EAK-koderne og er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning om håndtering af Klinisk Risikoaffald nr. 4, Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk blød PVC, såsom: Gulvbelægninger og vægbeklædninger af vinyl Fodpaneler og fodlister Kraftige presenninger og tagfolier Ventilationsslanger, armerede slanger, og vandslanger Regntøj, gummistøvler og andet blød PVC Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, bortset fra affald der skal sorteres fra til genanvendelse eller affald som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. Eksempler på forbrændingsegnet affald: ikke genanvendeligt træ fra emballager (herunder paller) og forpakninger ikke genanvendeligt pap og papir, f.eks. coatede pap- og papirtyper Side 29 af 65

30 ikke genanvendelig plast samt sammensatte materialer mellem plast og andre materialer inventar, møbler, tæpper, madrasser og lignende Råvarer og hjælpestoffer Oplag og håndtering af råvarer og hjælpestoffer fremgår af bilag 1, herunder placering af korn- og fodersiloer, stokerfyr, mv. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer vurderes at ske tilfredsstillende, og giver ikke anledning til skærpende vilkår Ammoniaktab - generelt Det generelle ammoniakreduktionskrav for slagtekyllinger er 15 %, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, nr. 1. ad a, Tabel 2. Det fremgår af ansøgningsskema , at det generelle ammoniakkrav er opfyldt. Bedste tilgængelige teknik Anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik er nærmere beskrevet i bilag 1. Der er redegjort for management, herunder egenkontrol, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Der er taget stilling til valg og fravalg af teknologier, og Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår for ammoniak er overholdt. Lemvig Kommune vurderer hertil, at fosforniveauet ikke overskrider BAT. Samlet set vurderes det søgte projekt at anvende den bedste tilgængelige teknik Ammoniakpåvirkning af natur Her vurderes om emissionen af ammoniak fra anlægget, vil være i en sådan mængde, at projektet tilfører eventuelle nærliggende naturområder næringsstoffer, så disse vil gro til i skov og græsser. I er der beregnet en samlet ammoniakemission fra anlægget på ,46 kg N/år, og meremissionen fra anlægget er 5.169,84 kg N/år. De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, nr. 2. Side 30 af 65

31 Kategori 1 natur ammoniakfølsom natur i N2000 områder Kategori 1 natur er ammoniakfølsomme naturtyper indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, Natura områder. Anlægget ligger cirka 500 meter nord for det nærmeste Kategori 1-natur, som er en hede i Klosterhede Plantage. Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyrbruget må ikke overstige 0,7 kg N/ha/år. Lemvig Kommune har herved konstateret, at der ikke er andre husdyrbrug i nærheden af heden, som udløser skærpet ammoniakdepositionskrav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Den totale ammoniakdeposition på overdrevet fra det søgte projekt er beregnet til 0,6 kg N/ha/år. Ruhederne af opland og naturområde i beregningen er verificeret af Lemvig Kommune, jf. naturpixibogen : uelt%20krav%20for%20naturomr%c3%a5der%20- %20Vurdering&File=Naturpixibog pdf. Ruheden af oplandet er skov (S), da heden ligger cirka 100 meter inde i Klosterheden. Ruheden af heden er blandet natur med middelhøj bevoksning (mk), da heden er lysåben, men med spredt bevoksning af træer og buske. Beregningen er desuden verificret ved scenarieberegning Kategori 2 natur større 3 områder Kategori 2 natur er større 3 naturområder, som er beskyttet gennem 7, stk. 1 nr. 2 i Husdyrloven. Heden i Klosterheden cirka 500 meter syd for anlægget er også kategori 2-natur. Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyrbruget må ikke overstige 1 kg N/ha/år. Kategori 3 natur moser, heder og overdrev Kategori 3-natur er heder, moser og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2. Uden for Natura 2000-området i Klosterheden mod syd, ligger der cirka 450 meter fra anlægget et hedeområde, som er kategori 3-natur. Mer- og totaldepositionen her er henholdsvis 0,4 og 0,8 kg N/ha/år. Øvrig natur Der ligger en 3-beskyttet eng cirka 400 meter nordøst for anlægget. Merdepositionen på engen er 0,7 kg N/ha/år. Habitatvurdering og Bilag IV-arter Side 31 af 65

32 Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvorvidt de kan skade de arealer og arter, der er beskyttede i Natura 2000-områder. Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet i landet. Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres levesteder. Til direktivet findes et bilag, som nævner 230 dyrearter, 483 plantearter og 198 biotoper, der skal beskyttes. Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle. I bilag IV til Habitatdirektivet er listet en række dyrearter samt få plantearter, som skal beskyttes. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Screening Husdyrbruget ligger cirka 500 meter nord for Natura område 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Natura 2000-område 224 udgør et samlet areal på 563 ha og består af Habitatområde 224. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 224 er bl.a. tør og våd hede, tidvis våd eng, hængesæk og brunvandet sø samt arterne bæklampret og odder. Truslerne for hedearealer, tidvis våd eng og hængesæk er næringsstofbelastning, fragmentering, invasive arter og tilgroning. Arterne bæklampret og odder er begge følsomme overfor forstyrrelser og afhængige af god biologisk vandløbskvalitet. Side 32 af 65 Lemvig Kommunes vurdering Kategori 1-natur Afskæringskriteriet til Kategori 1-natur er overholdt. Kategori 2-natur Afskæringskriteriet til Kategori 2-natur er overholdt. Kategori 3-natur Afskæringskriteriet til Kategori 3-natur er overholdt. Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

33 Det konkrete projekt ligger cirka 500 meter fra Natura område 224. Der er ikke andre Natura 2000-områder inden for 5 km af husdyrbruget. På baggrund af, at Husdyrlovens beskyttelsesniveau for ammoniak til kategori 1-natur er overholdt, vurderes projektet ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 224, eller andre Natura 2000-områder. Habitatområde 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er beskrevet i basisanalyse , Naturtilstanden af kategori 1-hedeområdet i Klosterheden er primært truet af tilgroning. Analyse af luftfoto fra 1995 til 2013 viser, at tilgroningen med træer og buske er tiltagende. Tilførslen af luftbåren ammoniak til hedeområdet bør i videst muligt omfang begrænses, men det afgørende for hedens tilstand vurderes at være naturpleje af selve heden i form af rydning af uønskede træer og buske, hvorved der skabes et mere sammenhængende lysåbent hedeområde. En forøget ammoniakdeposition på op til 0,6 kg N/år/ha vurderes således ikke i sig selv at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget. På baggrund af denne vurdering vil der ikke blive lavet en videre konsekvensvurdering for projektets påvirkning af Natura 2000-område 224, for så vidt angår ammoniakfordam pning fra projektet. Side 33 af 65

34 4. Arealbeskrivelse Der indgår ikke arealer til Lynggaard Fjerkræfarm. Alt husdyrgødning afsættes i det søgte projekt til Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Side 34 af 65

35 5. Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art. Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EFfuglebeskyttelsesdirektivet. I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædelser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder. Side 35 af 65 Bilag IV-arter På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt kommunens øvrige kendskab vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring ejendommen. Det drejer sig om damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse. Odder, damflagermus, vandflagermus og troldflagermus er optaget på rødlisten 1997 som sårbare. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Arterne er gennemgået nedenfor: Flagermus: Der er et væsentligt potentielt fødegrundlag for de insektædende flagermus i Klosterheden, som ligger cirka 400 meter syd for det projekterede anlæg. Arealet mellem Klosterheden og farmen er almindelig agerjord i omdrift. Birkemus: Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vig-

36 tigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer. Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord. Nærmeste potentielle levested for Birkemusen er heder og overdrev i Klosterhede Plantage. Nærmeste hede i Klosterheden ligger cirka 500 meter syd for det projekterede anlæg. Birkemusen er ikke konkret observeret her, men alle betingelser for en lokal bestand af Birkemus er til stede. Odder: Lever udbredt i Vestjylland. Odderen knytter sig primært til moser, krat, skov eller andre naturområder med et højt naturindhold. Den findes i såvel stillestående som rindende vand, og både i saltvand og ferskvand, især i søer og moser med store rørskovsområder. Der er ikke potentielle raste- eller levesteder for odderen inden for bedriftens arealer. Odderen findes i stort antal i Flynder Å-systemet i Klosterhede Plantage. Spidssnudet frø: Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelsens 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje. Spidssnudet frø har potentielt yngle- og levested i søer og vandhuller. Der er ikke søer eller vandhuller inden for 500 meter af det projekterede anlæg. Strandtudse: Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning. Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlingen udtørrer på det rette tidspunkt. Det bety- Side 36 af 65

37 der for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecyklus. Markfirben: Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skråninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Markfirbenet kan potentielt findes på digerne på grænsen mellem Klosterheden og agerlandet. Stor vandsalamander: Der er enkeltfund spredt over kommunen. Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands-og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet. Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til. Stor vandsalamander har potentielt yngle- og levesteder i søer og vandhuller. Andre dyre- og plantearter Lemvig Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets udbringningsarealer. Klosterhede Plantage huser en voksende bestand af bævere. Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at fjerne og regulere bæverens dæmninger. Lemvig Kommunes vurdering Der indgår ikke udbringningsarealer i det søgte projekt, da husdyrgødning afsættes til biogasanlæg. Anlægsprojektet vurderes ikke i sig selv, eller i sammenhæng med den nuværende drift at Side 37 af 65

38 medføre tilstandsændringer i skovbevoksninger eller at påvirke fødegrundlaget for flagermus. Projektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forringe fødegrundlag, leve- eller rastesteder for flagermus. Det søgte projekt indebærer ikke drift af agerjord, og anlægsudvidelsen sker på almindelig agerjord, som i årevis er drevet i almindelig omdrift. Afstanden til birkemusens potentielle leve- og rasteområder vurderes at være tilstrækkeligt til, at projektet ikke udgør en risiko for birkemusen. Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af projektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder. Der ligger ingen søer eller vandhuller i nærheden af farmen og projektet vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for spidssnudet frø, stor vandsalamander eller strandtudse. Afstanden til de nærmeste potentielle leve- og rasteområder for markfirbenet vurderes at være tilstrækkelig til, at projektet vurderes ikke at have negative konsekvenser for arten. Lemvig Kommune vurderer, at det søgte projekt ikke indebærer forringelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Side 38 af 65

39 6. Alternative løsninger, 0-alternativ og husdyrbrugets ophør Alternativer er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommune stiller vilkår for oprydning mv. ved husdyrbrugets ophør. 7. Egenkontrol og dokumentation Husdyrbrugets egenkontrol og dokumentation herfor er beskrevet i bilag 1. Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der føres egenkontrol med husdyrgødningsproduktion og anvendelse, holddrift af kyllingehusene, foderforbrug og sammensætning, samt dyreholdets størrelse. Side 39 af 65

40 Bilag

41 Bilag 1 Ansøgers miljøtekniske beskrivelse Ansøger: Lindy Nielsen Mejerivejen Lemvig Bedriftens CVR-nummer: CHR nummer: Ejendomsnummer: Til ejendommen hører følgende matrikler: Ejerlav Dal Anneksgård, Fabjerg 12p Matrikelnummer Indledning På ejendommen Mejerivej 10 er der i dag en produktion af slagtekyllinger. Produktionen omfatter 2 huse på hver 1962 m 2 netto. Der er en eksisterende godkendelse til stk. 35 dages kyllinger svarende til 223,50. Der ansøges om at udvide produktionen med 2 slagtekyllingestalde på hver 2100 m 2 netto til dages slagtekyllinger pr. år svarende til 120,03 DE. Det vil sige, at den samlede produktion af slagtekyllinger på ejendommen vil svare til 463,57 DE. Slagtekyllingerne går i dybstrøelse. Fastgulv med dybstrøelse er eneste staldsystem til slagtekyllingeproduktion i Danmark. Der benyttes fasefodring, og der er tilsat fytase til indkøbt tilskudsfoder. Der er 2,68 ha jord til ejendommen. Al husdyrgødning afsættes direkte til biogasanlæg. Side 41 af 65

42 1-2: Eksisterende stalde hver på 1900 m 2 med 2 gavlventilationer i hver gavl. 4: Halmlade. Side 42 af 65

43 6: Opbevaring af træ, vaskeudstyr mm. Her står 1200 l olietank. 7: Gammel kyllingestald, brændt ned. Kun de inderste 6 meter står tilbage og er i dag ombygget til værksted. 8: Kontor, badeværelse, lagerrum med oliefyr der opvarmer stuehus og udhusene. 9: Stuehus. 10: Ny stald på 2100 m 2 med 2 gavlventilation i hver gavl 11: Ny stald på 2100 m 2 med 2 gavlventilation i hver gavl Afstandsforhold Ejendommen er placeret i landzone i det åbne land. Den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Mejerivej 8 ca. 280 m nord for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse er i Rom By ca m vest for ejendommen, og nærmeste byzone er Rom By ca meter Vestnordvest for ejendommen. Generelle afstandskrav De resterende generelle afstandskrav er overholdt. Afstandskrav Reel afstand Til enkelt vandindvindingsanlæg 25 >300 m Til fælles vandindvindingsanlæg 50 m >1000 m Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 460 m Til offentlig vej og privat fællesvej 15 m 213 m Til levnedsmiddelvirksomheder 25 m >300 m Til beboelse på samme ejendom 15 m 115 m Til naboskel 30 m 15 m Side 43 af 65

44 Oversigt over boring omkring Mejerivejen 10. Natur og landskab Ca. 500 m nordøst for ejendommen løber beskyttet vandløb og omkring denne ligger nogle engarealer. Nærmeste naturareal ca. 430 m fra staldanlægget: Side 44 af 65

45 Der er ca. 600 meter til nærmeste 7 areal: Side 45 af 65

46 Nærmeste 3 areal er hede-område ca. 440 m fra ejendommen: Side 46 af 65

47 Nærmeste beskyttede jord- og stendige ligger ca. 450 m syd for staldene. Der er en del fredede fortidsminder omkring ejendommen, nærmeste ca. 150 m nord for staldanlægget. Der er ca. 30 meter til skovbyggelinjer syd for ejendommen. Øvrige bygge- og beskytteleslinjer er mere end 1000 m fra ejendommen. Området er udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer. Området ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Side 47 af 65

48 Silo til opbevaring af foder og korn Tre siloer til hver af de eksisterende stalde på hhv. 25, 25 og 17,5 m 3 samt til hver af de nye stalde. Der fodres med færdige foderblandinger fra foderstof, som opbevares i seperat lukket silo til hver stald. Fodret i blades hel hvede efter kyllingerne når en vis alder. Hveden opbevares i Amerikaner silo. Dyrehold og staldtype STALD, Dyrehold NUDRIFT ANSØGT DE Årsdyr DE Årsdyr Hus 7 (dybstrøelse) 111, (35 dage) 111, (35 dage) Hus 8 (dybstrøelse) 111, (35 dage) 111, (35 dage) Ny stald 3 120, (35 dage) Ny stald 4 120, (35 dage) Total , Variation: Producenten er underlagt slagteriet og rugeriet i forhold til produktion. Der kan derfor forekomme variationer i antal producerede dyr/år. Antal DE og gødningsmængde varierer derfor også fra år til år. Gennemsnits produktionen tilstræbes at komme til at ligge på det ansøgte. Den producerede mængde reguleres ved længere eller kortere tomgangsperiode. Der kan forekomme mindre forskydninger i produktionen, så et års dyrehold overstiger andre års. Lugt Side 48 af 65

49 Beregningerne på lugt, viser at produktionen overholde lugtgenekriterierne for både byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Tiltag: der produceres med en gennemsnitbelægning svarende 26 kg/m 2. Side 49 af 65

50 Ammoniak Ejendommens produktion giver en samlet NH 3 emission på ,46 kg N/år. Side 50 af 65

51 Husdyrgødning Der produceres på ejendommen 463,57 DE husdyrgødning i dybstrøelse fra slagtekyllinger. Husdyrgødningen leveres direkte til biogasanlæg. Landbrugsareal/ harmoniforhold Al gødning afsættes til Maabjerg Bioenergy A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, CVR-nr Arealer: Til ejendommene hører 2,68 ha. Der er aftale om overførsel af alt husdyrgødningen. Side 51 af 65

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere