Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik for PenSam Bank A/S"

Transkript

1 Lønpolitik for PenSam Bank A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Politikken afspejler en målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for PenSam Bank A/S kunder og ejere. Lønpolitikken sikrer endvidere at PenSam Bank A/S, har en lønpolitik der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter mf., herunder: At den er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til en overdreven risikotagning. At den er i overensstemmelse med PenSam Bank A/S' forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. At den beskytter vores kunder. At den samlede variable løn i PenSam Bank A/S ikke udhuler muligheden for at styrke kapitalgrundlaget. Lønkomponenter Fast løn Medarbejderes lønninger er fastsat gennem enten overenskomster, som er indgået med de respektive faglige organisationer, eller gennem individuelt aftalte ansættelseskontrakter, som primært afspejler relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar. Lønnen er sammensat af: Fast løn (inkl. eventuelt fast tillæg) Pensionsordning Eventuelt bilordning, fri telefon/internet samt avishold V3 Side 1 af 6

2 Variabel løn Variabel løn tildeles på en måde, der motiverer og belønner medarbejdere og som fremmer sund risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Investeringsafdelingen i PenSam er en koncernfælles afdeling, der bl.a. varetager investeringsopgaver for PenSam Bank A/S. I investeringsafdelingen er der en bonusordning, der har til formål at motivere medarbejderne til at levere høj performance, så de med kalkulerede risici bidrager til holdbare resultater og skaber indtjening for koncernen og værdi for kunder og ejere. Der udbetales ikke variabel løn i form af bonus på baggrund af aktiviteter for PenSam Bank A/S Pension PenSam Bank A/S indbetaler alene pensionsbidrag som en del af den faste løn. Engangsvederlag I særlige tilfælde kan der gøres brug af engangsvederlag. Udbetaling af engangsvederlag kan maksimalt udgøre ,- kr, svarende til den grænse der er fastast i bekendtgørelse om lønpolitik. Der sker ikke udbetaling af engangstillæg til direktion og bestyrelse. Godtgørelse Såfremt fratrædelse sker på selskabets foranledning, har PenSam Bank A/S mulighed for at udbetale fratrædelsesgodtgørelse. Aflønning af bestyrelse, direktion og udpegede nøglepersoner Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Principper for fastlæggelse af bestyrelseshonorering vedlægges som bilag. Direktionen aflønnes med en lønpakke bestående af fast bruttoløn inkl. pension samt bilordning. Lønpakken fastsættes af bestyrelsen. Udpegede nøglepersoner aflønnes med fast løn. V3 Side 2 af 6

3 Medarbejdere ansat i særlige funktioner, der er involveret i kontrolfunktioner Medarbejdere der er ansat i kontrolfunktioner aflønnes med fast løn. Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner Omfattet er bestyrelsen, direktionen, udpegede nøglepersoner for risiko-, compliance- og intern audit funktionerne samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Bank A/S' risikoprofil og er udpeget i forhold til nedenstående kriterier: Direktionen er i denne sammenhæng direktionen for PenSam Bank A/S. Bestyrelsen udpeger gennem direktionen de medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på PenSam Bank A/S' risikoprofil, ud fra følgende kriterier: ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler ledere for væsentlige forretningsenheder samt ledere af juridisk afdeling og IT ledelsen af kontrolfunktioner, herunder ledelsen af intern revision ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning Bemyndigelser Bemyndigelse 1 Direktionen udpeger, på vegne af bestyrelsen, de medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på PenSam Bank A/S risikoprofil. Bemyndigelse 2 Bestyrelsen har givet direktionen bemyndigelse til at vurdere, om der kan undtages for reglerne for udskydelse, hvis den samlede optjente variable løn ikke overstiger kr. om året. V3 Side 3 af 6

4 Bemyndigelse 3 Bestyrelsen har givet direktionen bemyndigelse til at indgå aftaler om fratrædelsesgodtgørelser i tilfælde hvor fratrædelsen sker på PenSam Bank A/S s foranledning. Fratrædelsesgodtgørelser, der indgås i forbindelse med besættelse af en stilling, kan på tidspunktet for fratrædelsen sædvanligvis maksimalt udgøre en værdi svarende til 2 års løn. Fratrædelsesgodtgørelser, der indgås på fratrædelsestidspunktet, kan sædvanligvis ikke udgøre mere end 1 års løn. Bemyndigelse 4 Bestyrelsen har givet direktionen bemyndigelse til, i enkeltstående tilfælde, at fastsætte engangsvederlag på op til ,- kr. Rapportering Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken virksomhedens udvikling. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsens stillingtagen til rapporteringen skal protokolleres. Bestyrelsen kontrollerer en gang om året gennem chefen for HR-afdelingen, at lønpolitikken overholdes. Intern revision påser at kontrollen har fundet sted. Bestyrelsen kontrollerer, at lønpolitikken overholdes ved aflønningen af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og Intern revision. Lovgivningsmæssige rammer Politikken er knyttet til de overordnede regler i Lov om finansiel virksomhed 71 om udarbejdelse af en skriftlig lønpolitik og reguleringen heraf i konkrete bestemmelser om udmøntningen af 77a og 77d samt bekendtgørelsen om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter mf. V3 Side 4 af 6

5 Europa-Kommissionens reguleringsmæssig teknisk standard (RTS) om udpegning af andre væsentlige risikotagere af Oplysnings- og indberetningspligt PenSam Bank A/S følger reglerne i Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter mf. om offentliggørelse af oplysninger vedrørende sin lønpolitik og praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på PenSam Bank A/S' risikoprofil, herunder årlig indberetning til Finanstilsynet om lønforhold. Ansvarlig Det er bestyrelsen for PenSam Bank A/S, der er ansvarlig for denne politik. V3 Side 5 af 6

6 Opdatering Politikken er gældende fra den dato, den er godkendt. Politikken opdateres efter behov, dog mindst én gang årligt. Dato Beskrivelse Ændret af Godkendt af Årlig gennemgang af lønpolitikken. Lønrammen for variable løndele er ændret. Afsnit 3 er flyttet til afsnit 1 under Udmøntning af variabel løn. Bestyrelsens delegering af beføjelse er præciseret i Beføjelse 6. Lovgivningsmæssige rammer er udvidet med europa-kommissionens RTS af Godkendt af bestyrelsen den Årlig gennemgang af lønpolitikken. Politikken er tilpasset ny skabelon. Personkredsen er udvidet med udpegede nøglepersoner. Der er sket en præcisering af kontrollen. Godkendt af bestyrelsen den Årlig gennemgang af lønpolitikken. Politikken er tilpasset til at omfatte alle medarbejdere ligesom den beskriver alle lønelementer. Godkendt af bestyrelsen den Agb Agb HR Generalforsamlingen Generalforsamlingen Generalforsamlingen V3 Side 6 af 6