Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen"

Transkript

1 Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med at tøjle den voksende velfærdsbyrde En række lokale initiativer peger i den rigtige retning Udfordringen er at sprede erfaringerne Udfordringer for innovation RADIKAL INNOVATION af den offentlige sektors ydelser og organisering kan give et afgørende bidrag til at tøjle den voksende velfærdsbyrde, hvor udgifterne og folks forventninger til serviceniveauet er steget i de sidste ti år. Frem til 2020 agter både en rød og en blå regering at holde den offentlige udgiftsvækst langt under det niveau, der har karakteriseret de seneste ti år. Regeringens finanslovsforslag for 2012, hvor bundlinjen viser et minus på 85 milliarder kr., er blot et forvarsel om, at politikerne i årtier fremover vil stå i valget mellem yderligere gældsætning og nedskæringer i velfærden. Den gode nyhed her er, at flere års håndfaste krav om besparelser allerede har fået institutioner, kommuner og offentlige ledere i hele landet til at nytænke den måde, de producerer og leverer offentlig velfærdsservice på. Men den store udfordring for politikerne i de næste år bliver at forvandle de gode og spredte projekter til national praksis, der gør det muligt at skabe mere velfærd for selv færre penge. De mange eksempler på velfærds - innovation i Danmark kan bedst betegnes som spredt fægtning. Det er mange gange tilfældigheder, der afgør, om erfaringer og viden overføres fra et projekt til et andet, siger Pernille Berg, der har skrevet ph.d. ved Lunds Universitet om offentlig innovation. Hun er i dag videnschef på KEA, Københavns Erhvervsakademi. Rådet for Teknologi og Innovation analyserede sig i 2008 frem til, hvad der var de alvorligste barrierer for innovation og innovationsspredning i det offentlige. Se tekstboks. Ifølge Mandag Morgens samtaler med en stribe praktikere og forskere er udfordringerne stadig de samme. Årsagerne spreder sig over hele innovationens fødekæde, fra design og styring af innovationsprojekterne på lokalt niveau til folketingssalen og ministerkontorerne, hvor den politi- Videnspredning: Projekter om innovation i en enkelt institution skal spredes til flere offentlige institutioner. Dette sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag. Kulturændring: Innovation kan møde modstand på den enkelte arbejdsplads. Den offentlige sektor skal generelt blive bedre til at fokusere på udvikling og innovation i modsætning til en nulfejlskultur, hvor bureaukrati og detailstyring hersker. Organisationsstruktur: Der er brug for at skabe rum for ledere og medarbejdere til at tænke nyt samt afprøve nye samarbejdsformer. Politikere skal bakke op om innovation. Silotænkning: Skel mellem faggrupper, afdelinger, institutioner og eksterne parter kan forhindre koordinering, nytænkning og videnspredning. Brug af teknologi: Nye teknologiske muligheder udnyttes for lidt, og medarbejderne og brugerne involveres i for ringe grad i at afprøve og teste dem, inden de implementeres. Kompetencer: Der er brug for, at offentlige ledere og medarbejdere bliver bedre uddannet/trænet i innovationsledelse, entreprenørskab og udviklingsprojekter. Forbedring af rammevilkår: Der er behov for en incitamentsstruktur, der belønner innovation. KILDE: MANDAG MORGEN OG RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION. NYE MULIGHEDER 12. september

2 ske kultur dikterer lovindgreb, merbevillinger og andre hurtige reaktioner på enkeltstående problemer, frem for det langsigtede arbejde med at udvikle velfærdssektorens produkter og ydelser. Politikerne føler, de har produktionsansvaret for velfærdsydelserne. Så når noget går galt og medierne tager fat på problemet, indfører de regler og kontrol, for at det ikke skal gentage sig. Det er en forkert kultur. Politikerne skal ikke påtage sig et driftsansvar, der bør ligge ude på den enkelte institution, siger Jørgen Rosted, tidligere departementschef og leder af Erhvervsministeriets forskningsenhed, FORA. En væsentlig barriere for offentlig innovation er, at politikere er for hurtige til at spille løsningskortet, når de møder en udfordring, mener Philip Colligan, adm. direktør for Nesta, der arbejder med fornyelse af en offentlig service i Storbritannien. Vi har en politisk kultur, hvor lederne træder frem, fordi de kender svaret på problemerne. Men problemerne opstår bl.a., fordi de kendte svar ikke længere fungerer, siger han til Mandag Morgen. Valgkamp og innovation Radikal innovation af offentlige ydelser giver resultater på flere forskellige bundlinjer. Det handler ikke bare om effektivisering, men også om bedre service og afstemning af borgernes forventninger, fordi de selv har været med til at definere og udvikle de nye ydelser. Men i valgkampen handler diskussionen om udvikling af den offentlige sektor stadig mere om besparelser end om fornyelse. Mandag Morgens analyse af de politiske partiers forslag viser, at Venstre og Konservative mest bevidst anvender økonomiske virkemidler og teknologi for at fremme innovation, mens de tre oppostionspartier omvendt forankrer innovationen i en overordnet strategi for udvikling af den offentlige sektor. Også for dem indgår teknologi dog som en driver. Se figur 1. De to regeringspartier har ikke fremlagt en samlet vision for den kommende valgperiode, så forslagene om innovation og fornyelse af den offentlige sektor skal findes i allerede fremlagte initiativer, f.eks. genopretningspakken og aftalen om kommunernes økonomi. Her presser Venstre og Konservative hele den offentlige sektor med krav om udlicitering af mindst 31,5 pct. af opgaverne, krav om effektive indkøb og et ønske om afbureaukratisering. Selv om motiverne især er økonomiske, kan det godt skabe mere innovation og fornyelse, når en stadigt strammere økonomi gør det mere og mere umuligt at fortsætte uden egentlige omlægninger af praksis. Socialdemokraterne, SF og De Radikale har fremlagt omfattende vækstplaner, hvor innovation i den offentlige sektor er i fokus. I modsætning til de to regeringspartier vil de slække på kravene til konkurrenceudsættelse i kommunerne og i stedet fokusere på udviklingen af en overordnet strategi for den offentlige sektor. Et eksempel er de offentlige indkøb på 269 milliarder kr. om året, som de tre partier vil bruge til at fremme innovation ikke bare i det offentlige, men også blandt de virksomheder, der skal levere varer eller ydelser. Derudover lægger S-SF-planen Fair Forandring op til, at ministerierne skal lave en strategi for intelligent offentlig innovation. Med udspillet Vækst der virker lægger De Radikale op til, at det offentlige, det private og forskningscentre skal samarbejde om udvikling af nye løsninger. Regioner og kommuner vil blive belønnet for at tage de nye løsninger i brug. Bag det hele ligger opgøret med en politisk kultur, der fokuserer for meget på her-og-nu-løsninger, til fordel for en eksperimenterende kultur, Det vil partierne Instrumenter til innovation og effektivisering i den offentlige sektor Strategi Udbud Offentlige indkøb Mindre bureaukrati VK Kommuner skal udsætte 31½ pct. af deres opgaver for konkurrence i Udbud bør sætte gang i omlægning af organisationen. Vil samle offentlige indkøb for at opnå besparelser. Væk med bøvlet -plan skal lette hverdagen for borgeren og give effektiviseringsgevinster for kommunen. Mere tid til Velfærd II - en lovet plan om afbureaukratisering. Forenkling af overenskomster. Radikale Venstre S-SF Alle myndigheder udarbejder innovationsstrategi. Afskaffelse af tvungne udbudsprocenter, men frihed til at fastlægge en kommunal udbudspolitik. Myndighederne beskriver problem, som virksomhederne kommer med løsningsforslag til. Det bedste svar vinder og får støtte til udvikling. Offentlige indkøb skal skabe marked for innovative løsninger. Det offentlige skal udvikle innovationsstrategier for indkøb. Der skal gennemføres en omfattende afbureaukratisering. SF ønsker bl.a. at fyre embedsmænd i kommunerne. Der skal åbnes nye muligheder for innovation og udvikling af offentlig service. Figur 1: Partiernes forslag til udvikling af den offentlige sektor sigter både på besparelser og på innovation. Kilde: Mandag Morgen. 20 MM30 Innovation by Communication

3 hvor man forsøger sig frem i samarbejde med brugerne. Vi er nødt til at udvikle en efterspørgsel efter innovation overalt i den offentlige sektor. Det burde være en selvfølge, at vi har innovative styrelser, kommuner og institutioner. Får man først fremmet og belønnet nysgerrigheden efter at gøre noget anderledes, er man kommet meget langt, siger Christian Bason, leder af MindLab, en fælles innovationsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Sparetider kickstarter innovation Private virksomheder har klare incitamenter til hele tiden at forny deres produkter, fordi de skal sælges på et marked. En tilsvarende incitamentstruktur har man ikke i det offentlige. Det hæmmer både udviklingen af innovative løsninger på den enkelte institution og udbredelse af erfaringerne blandt andre institutioner eller offentlige myndigheder. Men i de kommende år kan den stadig mere pressede kommunale økonomi blive en vigtig driver for forandringer. Et eksempel er Silkeborg Kommune, der har sparet 250 millioner kr. på budgettet for 2011, heraf 17 millioner kr. på hjemmeplejen til ældre. Samtidig blev der investeret 2,1 millioner kr. i omlægningen af kommunens praktiske hjælp. Der er færre sosu-assistenter, og de hjælper ikke de ældre medborgere med at gøre rent, men med at mestre deres eget liv. Resultatet er, at ældre medborgere selv udfører flere praktiske opgaver i stedet for at vente på, at en af kommunens sosu-assistenter kommer forbi og finder støvsugeren frem. Da vi skulle gennem besparelserne, brugte vi de gode resultater fra vores mestringskurser på langt flere ældre. Det er en anden måde at gøre tingene på, og vi har fundet en hel del penge på den måde. Det har gjort, at der også var noget positivt at forholde sig til. Efter det første halve år kan vi se, at det er en succes, så det vil vi udbygge endnu mere, siger Inge Bank, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune. Det indebærer bl.a., at ældre medborgere, der i fremtiden visiteres til praktisk hjælp, vil få tilbudt en træningspakke som hjælp til, at de selv kan udføre praktiske opgaver i hjemmet. Silkeborg Kommune måler resultatet på flere bundlinjer. En økonomisk, der viser, at projektet efter en indkøringsperiode på et halvt år er en økonomisk gevinst. En bundlinje, der viser, at borgernes funktionsevne (resultatet) er øget som følge af Projekt mestring. Og en bundlinje, der viser, at borgernes oplevelse (tilfredshed) med kommunens nye type af service er steget. Eksemplet her viser, at radikal innovation kan måles på flere bundlinjer end den rent økonomiske. Se figur 2. Offentlige myndigheder over hele kloden er helt som i Silkeborg spændt hårdt op mellem et økonomisk pres og store behov for at yde service over for borgerne. Hvis vi hele tiden leverer de samme goder eller servicetilbud, kan vi kun opnå små forbedringer ad gangen. Vi er nødt til at lære af markedet. Økonomien presser os så meget, at der er brug for helt nye løsninger, der bryder med den service, vi leverer, og den måde, vi leverer den på, siger Brenton Caffin, direktør i The Australian Centre for Social Innovation. Han har været med til at re-designe indsatsen over for familier med børn, der stod foran en tvangsfjernelse. I stedet for alene at fokusere på det enkelte barn, retter indsatsen sig nu mod hele den truede familie. I et af den australske storby Adelaides socialt udsatte kvarterer er det lykkedes at forbinde truede familier med mentor-familier, der i kraft af deres overskud kan fungere som rollemodeller. Der er tale om en proces, hvor Bren- Mindre processtyring Digitalisering Økonomiske incitamenter Velfærdsteknologi Forenkling af statslige regler og dokumentationskrav. Indebærer både effektiviseringer (3 mio. kr. årligt) og omlægning af service. Staten overlader del af gevinst ved effektivisering og digitalisering til kommuner. Har afsat 3 mia. kr. til ABT-fonden, der skal lette arbejdsgange og forbedre kvalitet med ny velfærdsteknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Vil måle på resultater frem for proces. Slut med papir og ret til digital velfærd. Mere frihed til kommunerne, der skal belønnes for gode indsatser. Teknologi kan ændre service og gennem ny offentlig indkøbspolitik skabe et reelt marked for innovative velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger. Den offentlige sektor skal sættes fri af detailstyring på procesniveau. Slut med papir og ny digital velfærd. Mere frihed til kommunernes investeringer. Flerårige økonomiaftaler. Indgåede aftaler og budgetter overholdes. Klare mål for mere digitalisering. 500 mio. kr. til indkøb af ny velfærdsteknologi i kommuner og regioner. Kommunerne og regionerne må selv beholde gevinsterne. 12. september

4 Innovation skaber værdi på fire bundlinjer Innovationens fire effekter Innovation Produktivitet Oplevelse Demokrati Resultat Figur 2: Innovation kan forny og ændre den service, offentlige institutioner leverer. Det skal ske i samarbejde med brugerne og vil derfor både øge produktivitet og forbedre borgernes oplevelse af den leverede service. Resultatet kan være mere fysisk aktive borgere og derfor påvirke antallet af indlæggelser på et hospital. I forhold til demokrati involverer innovation borgerne i udviklingen af den offentlige service, der så ikke blot er noget, nogen har fundet på. Kilde: Bason, 2010 / Mandag Morgen. ton Caffin og hans team understøtter begge familier. En del af hemmeligheden er ifølge Brenton Caffin at lede efter ressourcer andre steder, end man normalt ville lede efter dem. I Silkeborg tager sosu-assistenterne udgangspunkt i borgernes ressourcer og ikke i den problemstilling, der gav dem ret til at modtage hjælp. I Adelaide leder Brenton Caffin efter ressourcer hos familier, der ikke er blevet spurgt før. For ham handler næste trin om at udvikle en model, der gør det muligt at overføre erfaringerne til andre kommuner. Vi har udvalgt nogle små landkommuner for at se, hvordan vi kan sprede vores erfaringer og viden til områder, der ser helt anderledes ud. Vi mener, at alle projekter fra begyndelsen skal udformes, så erfaringerne kan overføres til andre, siger han. Konkret forsøger han at opdele modellen i to elementer. Det ene element er en kerne, hvor redskaberne går igen fra sted til sted. Det andet består af de dele, der er afhængige af lokale forskelle mellem livsomstændighederne i en storbyforstad og i et lille landbosamfund. Fra kontrol til innovation Den offentlige sektor er organiseret ud fra et stort kontrolbehov. Sammen med de stigende krav til afrapportering betegner embedsmænd i centraladministrationen dét som en afgørende barriere for innovation. Et opsigtsvækkende eksempel på en anderledes tænkning finder man i Kriminalforsorgen. Det er den myndighed, der har ansvaret for fængselsvæsenet og dermed om noget en offentlig institution, hvor kontrol må siges at udgøre en helt nødvendig del af praksis. Men udviklingschef i Kriminalforsorgen Lars Thuesen peger på, at der ved siden af den nødvendige kontrol også er plads til at facilitere ændringer i den måde, fængslerne drives på. Vi er i den offentlige sektor opdraget til kontrol, men der er behov for at gentænke den tilgang, fordi det ikke er alle problemer og opgaver, der kan løses på den måde. Tænk, hvis vi kunne udvikle os til ikke kun at kontrollere, men til også at facilitere løsninger, siger udviklingschef i Kriminalforsorgen, Lars Thuesen. Det er et hårdt miljø at være i fængsel både som indsat og som ansat. Der er for meget vold og for mange trusler, folk går ned med stress og tonen er ofte hård. Hvis alle indsatte og ansatte kan møde hinanden med mere respekt, kan hverdagen blive bedre for alle, siger Lars Thuesen. Ledelsen skal altså, også i Kriminalforsorgen give plads til at ansatte kan forbedre deres hverdag. Og det skal, også i fængslerne, ske i samarbejde med borgerne, dvs. de indsatte. Et redskab er her fokus på den positive afvigelse, altså indsatte eller ansatte, der har en positiv adfærd, de andre kan lære noget af. Det kan være, når ansatte og indsatte mødes en eftermiddag for sammen at lave chokolade, en betjent, der viser en ny indsat rundt i fængslet, eller når ansatte spørger de indsatte til råds og så sørger for friske jordbær til en festlig lejlighed. Der er tale om begrænsede aktiviteter, men de indgår i en samlet strategi om at give plads til de mange små positive afvigelser, der tilsammen kan skabe et bedre liv og arbejdsmiljø i fængslerne. Et blik ud over de statslige styrelser viser, at Lars Thuesens arbejde med de positive afgivelser i fængslerne langtfra står alene, men der er stadig tale om undtagelserne, der bekræfter reglen om en administrativ og politisk kultur, der fokuserer for lidt på innovation og for meget på kontrol. I det daglige vinder nulfejlskultur og skrappe krav til dokumention og registrering over nødvendig plads til innovation og fornyelse det Lars Thuesen kalder positiv afvigelse. Født til udbredelse Et udbredt fællestræk ved radikal velfærdsinnovation er at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer frem for deres problemer. Hvor enkelt det end lyder, er det et stort brud med den offentlige sektors gængse opfattelse af sin egen rolle. Det kan betyde, at et oprindeligt servicetilbud helt ændrer karakter. Et eksempel stammer fra det britiske sundhedsvæsen, hvor et hospital ville etablere en neurologisk klinik for at behandle sklerosepatienter tæt på deres bopæl. Hvor god ideen end lyder, stod klinikken langtfra øverst på patienternes ønskeseddel. Deres største problem var, at de skulle til så mange behandlinger og observationer på hospitalet, at de hellere ville have samlet dem alle til en pakke, så de ikke skulle rejse frem og tilbage til hospitalet flere gange, men kunne nøjes med et enkelt, men til gengæld længere, besøg. De professionelle så ikke patienterne som en ressource og fokuserede kun på deres problem. Men patienterne kunne godt bidrage til udviklingen af hospitalets service, siger Lynne Maher, direktør for innovationsenheden i det britiske sundhedsvæsen. Hvor gode eksemplerne end er, går det langsomt med at sprede erfarin- 22 MM30 Innovation by Communication

5 gerne. Lynne Maher peger på, at overførsel af erfaringer fra et projekt til et andet forudsætter, at kommende brugere rent faktisk opfatter dem som nyttige i forhold til lige netop den hverdag, de står i. Vi bruger historien om hospitalet som en case, der forhåbentlig kan friste andre til at afprøve lignende løsninger. Men når vi taler med andre hospitaler, så hører vi om deres problemer og undersøger, om casen overhovedet kan anvendes, eller om den skal tilpasses til andre lokale forhold, før den giver mening, siger Lynne Maher. Fra projekt til investering Overførslen af viden og erfaringer kan med andre ord være en særdeles kompliceret proces. Brentan Caffin fra Adelaide tænker derfor altid udbredelse ind i sine projekter fra starten med tydelig inspiration fra private virksomheder, der kun sætter udviklingsarbejde i gang, hvis det produkt eller den ydelse, der kommer ud af det, kan ramme et stort behov og et tilsvarende stort marked. Den tankegang er ikke udbredt i den offentlige sektors innovationsarbejde herhjemme. Innovative projekter er næsten altid en slags øer i det offentlige landskab. De er koblet af fra institutionens drift og organiseret i særlige projekt - enheder. Derfor bliver det ekstra svært at overføre indsigter og dele erfaringer med andre og skabe kontinuitet mellem de mange udviklingsprojekter i den offentlige sektor, siger Jesper Christiansen, antropolog ved MindLab. Samtidig peger hans forskning på, at projekter alt for ofte opfattes som en luksus, der finansieres med eksterne midler fra fonde eller andre kilder. Projekterne bliver kun sjældent opfattet som en investering, hvor formålet er at forstyrre den etablerede praksis på en konstruktiv måde og udvikle nye organisationsformer eller nye måder at levere service på, der kan anvendes i en ny praksis, siger Jesper Christiansen til Mandag Morgen. Ved i stedet at opfatte projekter som investeringer, bliver det nødvendigt at tænke en fremtidig praksis ind i projektet med det samme. Det vil i sig selv gøre det nemmere at hjælpe en ellers besværlig udbredelse af viden og erfaringer på vej. Det næste trin kan være netværk, hvor ildsjæle eller udviklere kan dele viden og erfaringer. Vi skal skabe strukturerede netværk, hvor projektmagere og ildsjæle kan mødes og formidle deres ideer. Det skal de ikke selv have ansvaret for. Det må vi som offentlige ledere påtage os, siger Pernille Berg fra Københavns Erhvervsakademi. Den lange vej fra innovationsprojekt til national praksis kan blive kortere. Men det kræver, at de enkelte projekter designes, så udbredelse bliver et formål i sig selv. Det kræver en offentlig kultur, der er nysgerrig og åben over for forandringer. Og det kræver ikke mindst, at ledere og politikere giver slip på kontrollen og tøjler trangen til hurtigt at definere løsninger, til fordel for en løbende udvikling af den offentlige service. Det drejer sig i virkeligheden om at skabe det, man kan kalde en ny forretningsmodel for offentlig levering af velfærd over for de ældre, på hospitalerne og i skolerne. Innovation skal ikke være noget småtteri ude i kanten, siger Christian Bason fra Mind- Lab. Det bliver den helt store opgave, hvis en ny regering efter valget for alvor skal flytte innovation fra de mange gode eksempler rundt omkring i Danmark til en ny praksis for ledelse og drift af den offentlige sektor. Her har valgkampen i medierne ikke været lovende. Jens Reiermann Julie Thaysen 12. september

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden Temasession 2b: Motivation og lyst til læring Temasession 3b: Det gode partnerskab Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst?

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Biblioteksledermøde 2011 Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Mikael R. Lindholm Vi har brug for nytænkning Problemer, der kræver nytænkning i stor

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere