Juni Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse"

Transkript

1 Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning

2 Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af bygningsskader at uddybe de principper, der danner baggrund for skadeerstatningens fastsættelse inden for forsikring af 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse. Forsikringsbetingelserne og evt. supplerende aftaler, der er indgået mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet, udgør den egentlige forsikringsaftale. Denne vejledning er således ikke automatisk en del af forsikringsaftalen, men der kan henvises til den. Det forudsættes, at alle udgifter til skadeerstatningen uanset art og formål, der skal betales af forsikringsselskabet, er aftalt inden arbejdet iværksættes. Da langt de fleste selskabers forsikringer er baseret på standardbetingelser, vil denne vejledning hjælpe til at opnå en ensartet skadebehandling. Herudover kan forsikringstageren, der i forbindelse med reparation eller genopførelse er bygherre, anvende vejledningen i drøftelser med håndværkere. Vejledningen blev udgivet af Skafor første gang i august Denne anden udgave er revideret i forhold til den første. Der er hovedsagelig tale om mindre redaktionelle ændringer. Skafor ophørte som selvstændig organisation den 1. januar Men de aktiviteter, som Skafor har varetaget, videreføres i fuldt omfang af den overliggende erhvervsorganisation Forsikring & Pension og af de samme medarbejdere som tidligere. Forsikring & Pension, juni

3 Indholdsfortegnelse Forord 1 Grundlag for skadeopgørelse 4 Procedure ved behandling af bygningsskader 4 Forsikringsform for den skaderamte bygning 6 Bygningernes opdeling samt fastlæggelse af 7 skadens omfang i mængder Bygningernes opdeling 7 Skadens omfang 7 Bygningsdele, der indgår i bygningen 8 Bygningsdele opdelt efter SfB-systemet 8 Fremgangsmåde ved opgørelse af større skader 9 Tvivlstilfælde (vurdering uden voldgift) 10 Byggematerialer og byggemetoder 11 Materialer 11 Metoder 11 Eksempler 11 Reparation 11 Prisfastsættelse på såvel beskadigede som ubeskadigede bygningsdele 12 Prisniveau 12 Prisindhentning 12 Uenighed om prisfastsættelse 12 Fastlæggelse af værdiforringelse 13 Restværdierstatning 14 Eksempler på beregning af skadeprocent 15 Skadeprocentberegning, der ikke medfører restværdierstatning (eks. 1) 15 Skadeprocentberegning, der medfører restværdierstatning (eks. 2) 16 Skadeprocentberegning, der medfører restværdierstatning, men hvor værdiforringelse bliver gjort gældende (eks. 3) 17 2

4 Øvrige erstatningsberettigede omkostninger 18 Merydelser ved reparation 18 Byggeteknisk bistand 19 Oprydning 19 Nedrivning 19 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelsesudgifter) 20 Andre omkostninger 21 Retablering af haveanlæg og gårdsplads m.v. 22 Redning og bevaring af det forsikrede 22 Moms 22 Prisændringer i byggeperioden 22 Forladte bygninger 23 Bygninger/bygningsdele bestemt til nedrivning 23 Forelæggelse af erstatningsopgørelse 23 Erstatningens anvendelse og udbetaling 24 Reparation 24 Genopførelse af den skaderamte bygning 24 Erstatning til fri rådighed 26 Skadens afslutning 26 Ordforklaring 27 Stikordsregister 30 3

5 Grundlag for skadeopgørelse Grundlaget for skadeopgørelsen er den for forsikringen gældende police med tilhørende forsikringsbetingelser og evt. klausuler/særlige betingelser. Procedure ved behandling af bygningsskader For at opnå en korrekt og ensartet skadebehandling bør følgende iagttages (punkterne er behandlet i de efterfølgende afsnit): Forsikringsform for den skaderamte bygning Fastsættelse af skadens omfang Fastsættelse af evt. værdiforringelse Erstatningsberegning Forelæggelse af erstatningsopgørelse Erstatningens anvendelse Desuden ved store skader: Prisfastsættelse af ubeskadigede bygningsdele Beregning af skadeprocent med henblik på restværdierstatning Fastsættelse af eventuel værdiforringelse for ubeskadigede bygningsdele. 4

6 Procedure ved behandling af bygningsskader Forsikringsform for den skaderamte bygning Fastsættelse af skadens omfang i mængder Stor skade? NEJ JA Prisfastsættelse af ubeskadigede bygningsdele Fastsættelse af evt. værdiforringelse Beregning af skadeprocent med henblik på restværdierstatning Erstatningsberegning Forelæggelse af skadeopgørelse Erstatningens anvendelse 5

7 Forsikringsform for den skaderamte bygning Der kan være tale om følgende forsikringsformer: Nyværdiforsikring Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt, men der kan blive tale om reduceret erstatning, hvis det forsikrede er væsentligt værdiforringet (se side 13). Dagsværdiforsikring Det forsikrede er dækket for dets værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. Sumforsikring Det forsikrede er dækket med den sum, som er fastsat af forsikringstageren. Forsikringssummen skal svare til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder og med tillæg af de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter skade. Første-risikoforsikring Det forsikrede er dækket med den sum, som er fastsat af forsikringstageren. Forsikringssummen kan fastsættes lavere end det forsikredes værdi. Inden for 1- og 2-familiehus- og fritidshusområdet er der som oftest tale om nyværdiforsikringer. Er der flere bygninger på forsikringsstedet, kan der være forskel på, hvordan de enkelte bygninger er forsikret og med hvilken forsikringsform. Dette skal fremgå af policen. Denne vejledning omhandler alene nyværdiforsikring. 6

8 Bygningernes opdeling samt fastlæggelse af skadens omfang i mængder Bygningernes opdeling For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører 50 pct. af den adskillende mur til hver bygning. Faste installationer i jord medtages i indtil 1 meter (målt vandret) fra bygningens fundament. Skadens omfang Skadens omfang opgøres for hver bygning (opdelt i litra og/eller kvadratmeter) og fastlægges for hver bygningsdel/genstand for sig, til hvad det koster at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde, med samme slags materialer og med samme placering af bygningen på grunden. Opgørelsen skal dog udarbejdes på grundlag af anvendelse af byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendte på skadetidspunktet. Det er af afgørende betydning for en korrekt skadeopgørelse, at skadens omfang konstateres og beskrives detaljeret på bygningsdelsniveau og/eller i fagentrepriser. Heri indgår, hvad der er beskadiget eksempelvis udtrykt i kvadratmeter stk. løbende meter. Se næste side bygningsdele. 7

9 Bygningsdele, der indgår i bygningen (57) Ventilation (47) Tagbeklædning (21) Ydervæg (41) Ydervægsbeklædning (53) Vandinstallationer (73) Inventar (63) El-installationer (31) Vinduer (60) Kabler (52) Afløb og sanitet (56) Varmeanlæg (50) VVS i terræn (12) Fundament Bygningsdele opdelt efter SfB-systemet Bygningsbasis (1-) Fundament (12) Terrændæk (13) Råhus (2-) Ydervægge (21) Indervægge (22) Etagedæk (23) Trapper (24) Tagværk (27) Skorsten (28) Komplettering (3-) Vinduer og døre (31) Inderdøre (32) Ovenlys, kviste m.v. (37) Overflader (4-) Ydervægsbeklædning (41) Indervægsbeklædning (42) Gulvbelægning (43) Loftoverflader (45) Tagbeklædning (47) VVS-anlæg (5-) VVS i terræn (50) Afløb og sanitet (52) Vandinstallationer (53) Varmeanlæg (56) Ventilation (57) El-installationer (6-) El-installationer (63) Inventar og udstyr (7-) Inventar (73) 8

10 Fremgangsmåde ved opgørelse af større skader Tegninger, bygningsbeskrivelse og eventuel ibrugtagningstilladelse bør rekvireres hos forsikringstageren, teknisk forvaltning, rådgiveren, typehusfirmaet eller entreprenøren. Herefter konstateres om tegninger og beskrivelser er i overensstemmelse med det beskadigede. Kan tegninger og bygningsbeskrivelse ikke fremskaffes, skal der foretages opmåling og bygningsbeskrivelse, således at en skitse kan udarbejdes udført i en kvalitet, så prisfastsættelsen kan foretages. BBR-meddelelse, tilstandsrapport, varmesynsrapport/energiattest samt billeder af huset kan forsikringsselskabet evt. rekvirere gennem forsikringstageren Typebetegnelse, mærke og årgang for hårde hvidevarer, tæpper, sanitetsudstyr, kedler og lign. oplyses af forsikringstageren Fotografering af skadestedet med oversigts- og detaljebilleder både indvendigt og udvendigt Kopi af tingbogsoplysninger samt skøde kan forsikringsselskabet evt. rekvirere gennem forsikringstageren. Ved fastlæggelse af skadeomfanget medtages alle de bygningsdele samt medforsikret inventar og installationer, som er blevet direkte beskadiget ved skadebegivenheden. De dele, som ikke er direkte beskadiget men alligevel må fjernes i forbindelse med reparation medtages ikke (disse omkostninger er merydelser, se side 18). Vær opmærksom på, at erstatningsberegningen ikke kan baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede, eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadetidspunktet. Det præciseres, at grundlaget for opgørelsen er den beskadigede bygning, som den var bygget og placeret. Det vil f.eks. sige: Er der halvstensmur i den beskadigede bygning, er det en ny halvstensmur, der indgår i beregningen Er den beskadigede bygning opført på kampestenssokkel, er det en ny sokkel ved anvendelse af fundamentblokke, der indgår i beregningen 9

11 Er der ingen isolering i den beskadigede bygning f.eks. i gulvkonstruktionen må opgørelsen ikke indeholde udgifter til isolering. Er der ét lag glas i vinduespartiet, medregnes kun prisen for ét lag glas Beregningen foretages ud fra den forudsætning, at genopførelsen af bygningen sker med samme placering på grunden som den skadede bygning. Når skadens omfang er beskrevet, skal forsikringstageren informeres, så enighed kan opnås om, at beskrivelsen er korrekt. Dette skal finde sted, før prisfastsættelsen igangsættes. Tvivlstilfælde (vurdering uden voldgift) Forsikringstageren og selskabet kan, såfremt parterne ikke bliver enige om, hvorvidt en bygningsdel er beskadiget og/eller ved tvivl om omfanget af skaden, enes om at rette henvendelse til en uvildig byggesagkyndig. Denne kan fremkomme med forslag til afgørelse. Forsikringstageren og selskabet skal orienteres om tidspunktet for, hvornår besigtigelsen finder sted, så de kan være til stede, hvis de måtte ønske det. En sådan fremgangsmåde udelukker ikke en egentlig voldgift iht. Lov om voldgift. 10

12 Byggematerialer og -metoder Materialer Ved gængse byggematerialer forstås standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet (normal lagervare), og som normalt anvendes på skadetidspunktet. Metoder Ved gængse byggemetoder forstås, at arbejdet skal udføres på en måde, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet. Eksempler Er den skadede bygnings spær fremstillet manuelt, skal der indgå præfabrikerede spær i erstatningsberegningen bortset fra tilfælde, hvor andet er billigere. Er den skadede bygning opført på et kampestensfundament, skal der ved erstatningsberegningen regnes med et fundament af f.eks. fundablokke eller støbt fundament i samme dybde som under den skadede bygning. (Var det oprindelige fundament ikke ført til lovlig dybde frostfri dybde, se afsnittet om forøgede byggeudgifter side 20). Er huset opført med bindingsværk, skal der til genopførelsen beregnes tillempet bindingsværk. Det vil sige bindingsværk udført i trykimprægneret fyrretræ samlet ved hjælp af sømbeslag. Ønskes huset ikke opført med bindingsværk, skal prisen for det tillempede bindingsværk ikke indgå i prisberegningen. Er der i den skadede bygning lette skillevægge i f.eks. forskallingsbrædder med rørvæv skal der ved erstatningsberegningen indgå priser for lette skillevægge. Det vil sige en skeletkonstruktion med isolering og med pladebeklædning eller tilsvarende lette skillevægge. Reparation Ved mindre partielle skader skal bygningen efter reparationen stort set fremtræde på samme måde og i samme stand, som før skaden skete. 11

13 Prisfastsættelse på såvel beskadigede som ubeskadigede bygningsdele Indledningsvis henvises til side 7, for så vidt angår skadeomfang som grundlag for priskalkulation. Prisniveau Ved erstatningsberegning skal der benyttes de priser, der er gældende på skadetidspunktet inden for det geografiske område, hvor bygningen er placeret. Vedrørende eventuelle prisstigninger i byggeperioden, se side 22. Prisindhentning Forsikringstageren, der er bygherre, kan via egne valgte håndværkere fremkomme med en priskalkulation, der sammenholdt med selskabets kalkulation skal danne grundlag for erstatningsberegningen. Forsikringstageren skal være opmærksom på, at det i licitationsloven er bestemt, at der højst må indhentes to underhåndsbud (tilbud). Hvis der indhentes mere end to tilbud, skal dette ske i henhold til licitationslovens bestemmelser. Uenighed om prisfastsættelse (vurdering uden voldgift) Forsikringstageren og selskabet kan, såfremt parterne ikke bliver enige om prisgrundlaget, enes om at rette henvendelse til en uvildig byggesagkyndig, der kan fremkomme med forslag til fastsættelse af den/de priser, der er uenighed om. Forsikringstageren og selskabet skal orienteres om tidspunktet for, hvornår drøftelserne af prisfastsættelse finder sted, så de kan være tilstede, hvis de måtte ønske det. En sådan fremgangsmåde udelukker ikke en egentlig voldgift iht. Lov om voldgift. 12

14 Fastlæggelse af værdiforringelse Selv om forsikringsbetingelserne for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse sædvanligvis er nyværdiforsikringer, kan forsikringsbetingelserne indeholde en begrænsning. Nemlig at nyværdiprincippet kan fraviges, hvis det beskadigede på grund af slid og alder inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end en nærmere fastsat procentdel, f.eks. 30 pct. i forhold til nyværdien. I sådanne tilfælde ydes der kun forholdsmæssig erstatning, idet erstatningen nedsættes med samme procent, som værdiforringelsen er fastsat til. For at vurdere værdiforringelsen for den samlede skade skal følgende to synspunkter anvendes: En vurdering af det beskadigedes tilstand som følge af brug, vejrligets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, eksempelvis ikke-intakte bygningsdele En konstatering af, hvor gammel den beskadigede bygningsdel er, og hvor lang restlevetid den formodes at ville have haft, såfremt skaden ikke var indtrådt. Se i øvrigt den tilhørende vejledning Levetidstabeller om bygningsdeles levetider. 13

15 Restværdierstatning Almindeligvis indeholder forsikringsbetingelserne et tilsagn om, at forsikringstageren kan vælge i stedet for reparation at få opført en ny tilsvarende bygning, hvis en bygningsskade overstiger en given procent (se forsikringsbetingelserne). Foreligger der en betydelig bygningsskade, er det derfor nødvendigt at foretage en beregning af skadeprocenten. Denne beregning foretages ikke, såfremt forsikringstageren på forhånd har tilkendegivet, at ønsket er at få det beskadigede repareret. Skadeprocenten beregnes for hver skaderamt bygning for sig. Skadeprocenten beregnes på følgende måde: Skadens nyværdi* Bygningens nyværdi** x 100 = skadeprocent * Ved skadens nyværdi forstås, hvad det på skadetidspunktet koster at udføre reparationen, som var den et led i en nyopførelse af den pågældende bygning. Dvs. at merydelser ved reparationen, som omtalt side 18, ikke medregnes ved beregningen af skadeprocenten. Beregningen skal ske udfra de byggemetoder og byggematerialer, der er gængse på skadetidspunktet, se side 11. ** Ved bygningens nyværdi forstås, hvad det på skadetidspunktet koster at opføre en tilsvarende bygning som ny ved anvendelse af gængse byggemetoder og materialer, se side 11. Ligger skadeprocenten herefter over den procent, som i henhold til forsikringsbetingelserne giver mulighed for restværdierstatning, kan forsikringstageren vælge at få de ubeskadigede bygningsdele fjernet og en ny tilsvarende bygning opført. Ved restværdierstatning foretages fradrag for værdiforringelse, såfremt den samlede værdiforringelse af såvel det beskadigede som det ubeskadigede overstiger en nærmere fastsat procentdel, f.eks. 30 pct. i forhold til bygningens nyværdi på skadetidspunktet. Bemærk, at værdiforringelsen fastsættes på den enkelte bygningsdel/-genstand. Det er sædvanligvis en betingelse for restværdierstatning, at den i sin helhed anvendes til genopførelse. 14

16 Eksempler på beregning af skadeprocent Skadeomfanget fastlægges på bygningsdelsniveau, der eventuelt samles i fagentrepriser, se side 7 om skadens omfang. Det er vigtigt, at også bygningens nyværdi fastlægges på tilsvarende måde. Eksempel 1 Skadeprocentberegning, der ikke medfører restværdierstatning Fagentrepriser Bygningens Skadens nyværdi i kr. nyværdi i kr. (se side 7) Beton Murer Tømrer Snedker VVS El Maler I alt Skadens nyværdi Bygningens nyværdi kr kr. x 100 = 41,5 pct. (skadepct.) Hvis f.eks. restværdien jf. forsikringsbetingelserne gives ved en skadeprocent på 50, vil ovenstående eksempel ikke give restværdierstatning. 15

17 Eksempel 2 Skadeprocentberegning, der medfører restværdierstatning Fagentrepriser Bygningens Skadens nyværdi i kr. nyværdi i kr. (se side 7) Beton Murer Tømrer Snedker VVS El Maler I alt Skadens nyværdi Bygningens nyværdi kr kr. x 100 = 56,7 pct. (skadepct.) Hvis f.eks. restværdien jf. forsikringsbetingelserne gives ved en skadeprocent på 50, betyder det, at der tilbydes restværdierstatning. Dette medfører, at forsikringstageren kan vælge at få opført en ny tilsvarende bygning. Dog med eventuelt fradrag for værdiforringelse, vist i eksempel 3. 16

18 Eksempel 3 Som eks. 2, hvor der gives restværdierstatning, men hvor værdiforringelse bliver gjort gældende Fagentrepriser Bygningens Værdiforringelse nyværdi i kr. i kr. Beton Murer Tømrer Snedker VVS El Maler I alt Værdiforringelse i kr. af nyværdi Bygningens nyværdi x 100 = Værdiforringelsespct. Værdiforringelse i kr. af nyværdi Bygningens nyværdi kr kr. x 100 = 35,3 pct. > 30 pct. (værdiforringelsespct.) Dette medfører, at der med en værdiforringelsesprocent på 30 vil ske fradrag for værdiforringelse. Erstatningen vil herefter være bygningens nyværdi minus værdiforringelse = erstatning: =

19 Øvrige erstatningsberettigede omkostninger (indgår ikke i beregning af skadeprocenten) Ved erstatningsopgørelsen kan der ofte være tale om betaling af udgifter ud over det, der er omtalt i foranstående afsnit, og som ikke indgår i beregning af skadeprocenten, f.eks.: Merydelser ved reparation Byggeteknisk bistand Oprydning Nedrivning Forøgede byggeudgifter som følge af byggelovgivningen (lovliggørelsesudgifter) Andre omkostninger Retablering af haveanlæg og gårdsplads m.v. Redning og bevaring af det forsikrede Moms Prisændringer i byggeperioden. Merydelser ved reparation Ved merydelser forstås de yderligere omkostninger, som er nødvendige for at udføre en reparation af det beskadigede, og som ikke ville findes, hvis hele bygningen skulle genopføres. Merydelser omfatter klargøring til reparation, hvilket vil sige rengøring og fjernelse af beskadigede bygningsdele samt de- og genmontering af ikke-beskadigede bygningsdele og bygningsinventar. Merydelser omfatter endvidere ekstraordinær til- og afrigning. Eksempler på merydelser ved reparation: Et enkelt trin i en trappe skal udskiftes, hvilket medfører, at hele trappen skal demonteres Partiel skade på en ydermur skal repareres. Dette arbejde kræver udhugning og afrensning af murværk frem til ikke-skaderamt om- 18

20 råde, hvorefter nyt murværk indmures sammen med det eksisterende Leje af lift Leje af stillads Understøtningsmateriel, f.eks. til understøtning af tagkonstruktion ved udskiftning af murværk. Byggeteknisk bistand Der kan være tale om udgifter til teknisk bistand og genfremstilling af tegninger, der er nødvendige i forbindelse med genopførelse/reproduktion af den beskadigede bygning. Oprydning Ved beregning af oprydningsomkostningerne må der tages hensyn til, at udgifterne til fjernelse af det, der ifølge skadeopgørelsen ikke skal anvendes, kan være forskellige alt afhængig af, om der skal ryddes op i forbindelse med en reparation eller en totalskade. Oprydning er udgifter til fjernelse af uanvendelige bygningsrester, således at den beskadigede bygning er klar til reparation. Herunder er også indeholdt udgifter til bortkørsel og afgift til nærmeste losseplads. I forbindelse med brandskader må oprydning først finde sted, når politiet har frigivet brandstedet. Nedrivning Ved totalskade, hvor anvendelige rester skal nedrives, behandles nedrivnings- og oprydningsudgifter som et punkt i skadeopgørelsen, da det hele skal væk. Nedrivning af anvendelige rester må først påbegyndes, når de stedlige bygningsmyndigheder har godkendt dette, samt når skadeopgørelsen er accepteret af forsikringstageren og forsikringsselskabet. Ønsker forsikringstageren at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes til det beløb, de er sat til i erstatningsopgørelsen. 19

21 Forøgede byggeudgifter som følge af byggelovgivningen (lovliggørelsesudgifter) Som det fremgår af tidligere afsnit, foretages den normale erstatningsberegning på grundlag af, hvad det vil koste at retablere det beskadigede. Imidlertid kan det forekomme, at byggemyndigheden i kraft af gældende byggelovgivning stiller krav til bygningen. Der kan være tale om forøgede udgifter til isolering af bygningen, brandsikring af stråtage eller fundamenter, der skal føres til frostfri dybde. Er skaden af en sådan karakter, at byggemyndigheden stiller krav jf. byggelovgivningen, kan forøgede byggeudgifter erstattes i et vist omfang og under bestemte forudsætninger se forsikringsbetingelserne. Nogle af de vigtigste forudsætninger er: At udgifterne vedrører de dele af bygningen, der ydes erstatning for At beregningen foretages ud fra den forudsætning, at den nye bygning opføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted på grunden At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. I konsekvens heraf har forsikringsselskabet ikke pligt til at betale erstatning for lovliggørelse, medmindre forsikringstager har bevist, at en dispensation fra byggelovgivningen ikke har kunnet opnås fra byggemyndighederne At bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger en nærmere fastsat procentsats, f.eks. 30 pct. i forhold til nyværdi, se side 13 At istandsættelse eller genopførelse finder sted At udgifterne ikke vedrører foranstaltninger, som af byggemyndighederne var eller kunne have været krævet, inden skaden indtraf. Som eksempel kan nævnes, at der i et beskadiget hus var indrettet en loftetage til beboelse. Byggemyndigheden havde imidlertid forlangt (eller kunne have forlangt) en forøgelse af rumhøjden, inden indretningen kunne godkendes. Udgifterne i forbindelse med forøgelse af rumhøjden, vil ikke være dækket 20

22 At årsagen til lovliggørelse ikke er begrundet i mangelfuld vedligeholdelse. Krav fra byggemyndigheder om forlængelse eller ændringer af ubeskadigede stikledninger, kloakker m.v. er ikke dækket udover 1 meter (målt vandret) fra bygningens fundament. Erstatningen til forøgede byggeudgifter er beløbsmæssigt begrænset se forsikringsbetingelserne. Det skal understreges, at forøgede byggeudgifter alene erstattes ved krav fra byggemyndigheden, begrundet i byggelovgivningen. Det vil sige, at der ikke er dækning for eventuelle ændringer, der er nødvendige for at opfylde bestemmelser i anden lovgivning som f.eks. miljølovgivningen, varmelovgivningen eller lokale varmeplaner. Andre omkostninger I forbindelse med en større bygningsskade kan det ske, at ejendommen ikke kan beboes i en periode, og fraflytning må finde sted. Dette kan medføre merudgifter for forsikringstageren. Rimelige og nødvendige omkostninger/udgifter, der opstår i forbindelse med en dækningsberettiget skade, er derfor dækket af forsikringen. Der kan f.eks. være tale om følgende dokumenterede omkostninger/udgifter, som er aftalt med selskabet i henhold til forsikringsbetingelserne: Udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo Huslejetab, hvilket vil sige mistet lejeindtægt Rimelige merudgifter til spisning andet sted Udgifter til leje af erstatningsbolig Udgifter i forbindelse med forlænget transport til og fra arbejdsplads, skole og lign., fordi bygningen må fraflyttes Sparede omkostninger/udgifter skal fratrækkes i erstatningen. 21

23 Retablering af haveanlæg og gårdsplads m.v. Udgifter til retablering af haveanlæg og gårdsplads m.v. godtgøres med en beløbsmæssig begrænsning se forsikringsbetingelserne i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket fra det offentlige, jf. beredskabslovens paragraf 21, stk. 3: Den skade, som redningsberedskabet forvolder ved brandslukning, betragtes som brandskade. Rammer skaden marker, haver eller beplantninger, der tilhører trediemand, erstattes skaden dog af kommunen. Det er en betingelse for erstatning, at retablering finder sted. Redning og bevaring af det forsikrede Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede betales ud over erstatningen for skaden på bygningen. Det kan f.eks. være bekæmpelse af følgeskader samt midlertidig afdækning og/ eller opmagasinering af bygningsdele, der er reddet se forsikringsbetingelserne. Moms Er forsikringstageren momsregistreret, skal dette meddeles forsikringsselskabet, idet der ikke ydes erstatning for moms, når momsen kan modregnes i forsikringstagerens momsregnskab. Prisændringer i byggeperioden Som tidligere nævnt skal opgørelsen foretages efter gældende priser på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændringer af byggepriserne, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet. Der skal derfor i forbindelse med skadeopgørelsen opstilles en tidsplan for retablering af den beskadigede bygning, hvor der tages rimeligt hensyn til vurdering og planlægning. Eventuel prisstigningstillæg skal dokumenteres og kommer kun til udbetaling, hvis reparation eller genopførelse finder sted. 22

24 Forladte bygninger Hvis den skaderamte bygning henligger forladt, kan forsikringsselskabet, uanset om forsikringstageren ønsker at få bygget nyt eller ej, fastsætte erstatningen med fradrag for værdiforringelse pga. slid og alder samt nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder. Bygninger/bygningsdele bestemt til nedrivning Ved bygninger/bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til hel eller delvis nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, kan der ydes en passende erstatning for afsavn. Forelæggelse af erstatningsopgørelse Når erstatningsopgørelsen er udarbejdet, gennemgås den med forsikringstageren og dennes eventuelle rådgivere med henblik på endelig fastsættelse af erstatningen, inden forsikringstageren igangsætter reparation eller genopførelse. Hvis der i forbindelse med reparation/genopførelse konstateres ændrede forudsætninger, eksempelvis større skadeomfang, skal forsikringsselskabet straks kontaktes. 23

25 Erstatningens anvendelse og udbetaling Reparation Ved reparation udbedres skaden. Erstatningen udbetales, når reparationen har fundet sted (se afsnit om fakturering og betaling side 25). Genopførelse af den skaderamte bygning Ved genopførelse opføres der en ny bygning svarende til den beskadigede med samme anvendelse og på samme sted*. Erstatningen betales, når genopførelse af det beskadigede har fundet sted (se afsnit om fakturering og betaling side 25). * Ved på samme sted forstås, at den nye bygning opføres på samme forsikringssted. Hvis forsikringstageren ønsker bygningen placeret et andet sted på grunden, og dette medfører forøgede omkostninger i forhold til genopførelse på nøjagtigt samme sted, erstattes disse omkostninger ikke. Fakturering og betaling Forsikringstageren er bygherre (rekvirent). Fakturaer og anmodning om a conto udbetaling m.v. skal udstedes til forsikringstageren. Forsikringstageren godkender ved sin underskrift, at det pågældende arbejde er tilfredsstillende udført, og at beløbet kan udbetales, hvorefter faktura eller a conto-begæringer fremsendes til forsikringsselskabet. Det kan aftales, at udbetaling sker direkte til håndværkeren. Transporterklæringer I forbindelse med større bygningsskader vil pengeinstitutter eller håndværkere ofte stille krav om en transport i erstatningen. Fakturering Regninger og fakturaer m.v. skal udarbejdes efter gældende regler, herunder: Konkurrencerådets Regler om fakturering i bygge- og anlægsfagene 24

26 Konkurrencerådets Regler for håndværkerregninger - kundevejledning om faktureringsregler for bygge- og anlægsarbejder Danske Entreprenørers Regler for regningsarbejde, 1986 (ny udgave undervejs). Betaling Ved større skader eller totalskade af bygningen kan den opgjorte erstatning til reparation eller genopførelse af den skadede bygning udbetales i rater. De enkelte rater vil først blive udbetalt, når der fra de i byggeriet implicerede håndværkere foreligger en a conto-begæring eller regning for det udførte arbejde, samt når der er udført arbejde mindst svarende til det begærede beløbs størrelse. I de situationer, hvor der fra byggemyndigheden fordres en byggesag, skal der tillige foreligge en byggetilladelse, før 1. rate kan udbetales. Ønsker forsikringstageren at få opført en bygning, som koster mere end den opgjorte erstatning, reduceres udbetalingsraterne i forholdet mellem erstatningen og det dyrere byggeri, der opføres. Forsikringstageren må løbende betale sin andel af byggeudgifterne, så tinglyste rettighedshavere har sikkerhed for, at hele bygningen genopføres. Forsikringstageren skal, inden byggeriet påbegyndes, over for forsikringsselskabet fremlægge skriftlig accept fra tinglyste rettighedshavere. Såfremt der genopføres en bygning af anden udformning end den skadede, skal der også her foreligge en skriftlig accept fra tinglyste rettighedshavere. Erstatning til fri rådighed (kontanterstatning) Der kan forekomme tilfælde, hvor reparation eller genopførelse ikke finder sted, f.eks.: Hvis forsikringstageren ikke ønsker, at genopførelse finder sted Hvis forsikringstageren ønsker opførelse til anden anvendelse Hvis forsikringstageren ønsker genopførelse på anden grund Hvis genopførelse ikke må finde sted pga. offentlige myndigheders krav. 25

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Januar 2007 Principper for skadeopgørelse Bygningsforsikring - Landbrug

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: 26.03.2014 W80 3301537075 Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V KUNDENR: 95841918 POLICENR: 900 001 2669 ERHVERVSFORSIKRING 20.12.2012 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er baseret på de oplysninger,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Oversigt over forsikringsbetingelser

Oversigt over forsikringsbetingelser POLICENR: 900 001 8314 ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere