Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring"

Transkript

1 Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring

2 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade 1 4. Anden forsikring 1 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 6. Opkrævning af præmie og afgifter 2 7. Indeksregulering 2 8. Forsikringens varighed og opsigelser 2 9. Besigtigelse Tvister vedrørende forsikringsaftalen Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 3 Fællesbestemmelser for brand, tyveri, 1. Geografisk område 4 2. Forsikringsværdi 4 3. Erstatningsregler 4 4. Underforsikring 5 5. Overdækning 5 6. Hvordan beregnes erstatningen 5 7. Redning, bevaring og oprydning 5 Brand-, tyveri- og vand 1. Hvilke genstande er omfattet 7 2. Hvilke skader er dækket 7 3. Hvordan beregnes erstatningen 10 Løsøre uden for forsikringsstedet 1. Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Anden forsikring 11 Driftstab inklusive meromkostninger 1. Hvilket tab er dækket Leverandør/aftagerdækning Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Begrænsning af driftstab Ophør af virksomheden Forsikrede meromkostninger Meromkostninger som ikke erstattes Hvordan beregnes erstatningen Erstatningsbegrænsning 14 Driftstab 1. Hvilket tab er dækket Leverandør/aftagerdækning Dækningsperiode Forsikringsinteressen Underforsikring Overdækning Hvordan beregnes erstatningen Begrænsning af driftstab Ophør af virksomheden 17 Lønomkostninger 1. Hvilke omkostninger er dækket Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen 18 Lønomkostninger 1. Hvilke omkostninger er dækket Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen 19 Meromkosninger 1. Forsikrede meromkostninger Meromkostninger som ikke erstattes Hvordan beregnes erstatningen 20 El-skade 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 21 Glas 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Oprydning 24 Sanitet 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Redning, bevaring og oprydning 25 Skilte 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Forsikringsværdi Hvordan beregnes erstatningen Underforsikring Oprydning 27 IT-udstyr 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 29

3 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Meromkostninger, software og data 29 Transport 1. Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Begrænsninger i forbindelse med tyveridækningen Tyveri af rejsekollektioner og eget værktøj unde Hvordan beregnes erstatningen 32 Køle og dybfrost 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Skader som ikke dækkes Hvordan beregnes erstatningen 33 All risks 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 35 Jordskade 1. Hvad omfatter dækningen Betingelser for erstatningen Hvordan beregnes erstatningen 36 Elevers effekter 1. Sikrede Hvilke genstande er omfattet Anden forsikring Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Selvrisiko Redning, bevaring og oprydning 37 Kortslutning af større motorer 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 38 Retshjælp 1. Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen) Geografisk område Dækningsperiode Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift (moms) Valg af advokat 41 11a. Særlige regler for småsager Anmeldelse til Alm. Brand 42 Erhvervsansvar og produktansvar 1. Sikrede Erhvervsansvar Produktansvar Afværgelse af skade Aftaler om ansvar og erstatning Geografisk område Afgrænsning over for særlige ansvars-forsikringer Forsæt, grov uagtsomhed mv Forsikringstid Dækningssummer og selvrisiko Serieskader Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko Overdækning 49 Tyverisikringsniveauer og varegrupper Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau 60 58

4 Side 1 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Sikrede Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For erhvervs- og produktansvarsdækningen se dog afsnit 850, i det omfang dækningerne er tegnet. For retshjælpsdækningen se dog afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet. 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 2.1 der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning 2.3. der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse 2.4. der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment 2.5. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 2.6 der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 2.7. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 2.8. den forsikrede virksomhed skifter ejer 2.9. der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. 3. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 4. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab. 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 5.1 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 5.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser

5 Side 2 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 6. Opkrævning af præmie og afgifter 6.1 Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævnin-ger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i for-bindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 7. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Stati-stiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne. 7.1 Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvri-sici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offent-liggjort indeks. 8. Forsikringens varighed og opsigelser 8.1 Forsikring, der er tegnet for 1-årige perioder (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se poli-cen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige peri-odes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændrings-dagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatnin-gens betaling eller efter afvisning af skaden er begge par-ter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 da-ges varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er teg-net for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie. 9. Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besig-tige. 10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

6 Side 3 af Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forplig-telser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller fore-tage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring - 1

7 Side 4 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Geografisk område De forsikrede genstande er dækket 1.1. på de i policen anførte forsikringssteder 1.2. når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (basis 2007). Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnit 900. Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet. Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger 15 % af forsikringssummen, dog højst (basis 2007), ydes kun forholdsmæssig erstatning Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som anført i punkt 1.2 og afsnit 100 punkt , , , og , reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte dækninger for hvert forsikringssted. 2. Forsikringsværdi I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen Inventar, maskiner m.v. Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Færdigvarer af egen tilvirkning. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling Halvfabrikata. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt Varer og andre genstande. Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Rede penge mv. Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med det i afsnit 100 punkt 1.2 anførte beløb Kartoteker og forretningsbøger Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt anførte beløb Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt anførte beløb. 3. Erstatningsregler 3.1. Hvordan erstattes en skade Alm. Brand kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden betale værdiforringelse overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

8 Side 5 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning Moms og andre afgifter Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand. 4. Underforsikring Hvis værdien udregnet efter de i punkt 2 anførte principper overstiger forsikringssummen foreligger der underforsikring og en skade erstattes kun forholdsmæssig. Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 5. Overdækning 5.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne forsikringssummer Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien. 6. Hvordan beregnes erstatningen Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. Herudover erstattes inden for forsikringssummen uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering. 6.1 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret. 7. Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere: 7.1. Inden for forsikringssummen Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

9 Side 6 af Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang Ud over forsikringssummen Rimelige udgifter til redning og bevaring. Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande Nødvendige udgifter til BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse - oprydning efter en forsikringsbegivenhed - bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed. Dækningen ifølge punkt er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst kr. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007).

10 Side 7 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilke genstande er omfattet Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne: 1.1. Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr (herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden. Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede Edb-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede Edb-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikrings-stedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringsskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks. Se dog punkt vedrørende ran og røveri. Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Genstande - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring. De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte genstande. Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer.nævnte genstande, eksklusive virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse. Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen. 2. Hvilke skader er dækket 2.1. Branddækning. Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Ildsvåde (brand) bortset fra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.

11 Side 8 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Lynnedslag Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Sprængning Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel, Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssig opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kw (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h. Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Tyveridækning Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Indbrudstyveri. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau. Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnit Varegrupper Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder, se policen. Varegrupperne er beskrevet i afsnit Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb Istandsættelse efter indbrudstyveri Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler. Bortset fra glasruder eller erstatningsmaterialer herfor Simpelt tyveri af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse hermed. Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst lokale. Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.

12 Side 9 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Ran og røveri Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Hærværki Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå Dækningen omfatter med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed (basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri Tyveri eller bortkomst af nøgler Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil kr. (basis 2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat. Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Alm. Brand. Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de) forsikrede lås(es) værdi overstiger denne. Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen. Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Vandskadedækning. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved Udstrømning af vand Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier Bortset fra skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner og akvarier skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger Voldsomt sky- eller tøbrud Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler bortset fra skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

13 Side 10 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning Storm, skypumpe og snetryk. Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring bortset fra skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Udstrømning af olie og kølevæske Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg bortset fra skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældig udstrømmende kølevæske tab af olie og kølevæske skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køle- og fryseanlæg. Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv. Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag. Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen. Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen. Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

14 Side 11 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Geografisk område De forsikrede genstande er dækket 1.1. på det i policen anførte geografisk område bortset fra tyveri fra forsikringstagerens byggepladser og /eller frihavnslagre. Ved forsikringstagerens byggeplads forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. 2. Hvilke genstande er omfattet Dækningen omfatter de samme genstande som brand-, tyveri- og vandskadedækningen i afsnit Hvilke skader er dækket 3.1. Brand Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til branddækningen i afsnit Tyveri Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande ved tyveri. Det er en betingelse for dækning mod tyveri at: Genstandene er anbragt i bygning, opført på muret eller støbt fundament, og bygningen /lokalet er aflåst med F&P godkendte låseenheder Genstandene er anbragt i en egentlig vare/værktøjscontainer, og containeren er aflåst med F&P -godkendt låseenhed Genstandene er anbragt i skur og/eller skurvogn, og yderdøre indvendig er forsynet med jernplader, samt alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med jernplader. Yderdøre og vinduer skal desuden være forsynet med F&P-godkendte låseenheder. Det er endvidere en betingelse, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud af bygningen, lokalet, containeren eller skuret/skurvognen. Ved tyveri af hele containeren, skuret eller skurvognen dækkes indholdet uanset, at det ikke er muligt at konstatere synlige tegn på voldeligt opbrud Vand Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til vandskadedækningen i afsnit Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3, 4, 6 og 7. Overdækningen i afsnit 20, punkt 5 er ikke gældende. 5. Anden forsikring Alm. Brand hæfter kun i forhold til det overskydende beløb, i det omfang skaden er dækket mod samme fare gennem en 5.1 sø- og transportforsikring 5.2. særlig tegnet forsikring på brandstedet 5.3. individuel tegnet forsikring for varepartier

15 Side 12 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilket tab er dækket I den i policen anførte dækningsperiode, dækkes forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at 1.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 1.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog den forøgelse af driftstabet, der skyldes, at der under en bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester lovliggørelse eller restværdi. Inden for dækningsperioden dækkes endvidere den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 1.1 til Leverandør/aftagerdækning Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. Dækningen omfatter ikke tab og/eller skade på de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes terrorisme sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland). Forsikringsmæssig definition på terrorisme: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, der er foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. En forudsætning for at karakterisere handlingen som terrorisme er, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af den. 3. Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket Alm. Brand erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Tab, der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

16 Side 13 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alm. Brand meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 4. Hvordan beregnes erstatningen 4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør den i dækningsperioden af skaden forårsagede forskel mellem Og den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af forventet forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af konstateret forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 5.2. berettiger til Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som forsikringstageren kan frigøres for Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra Erhvervsforsikringen Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). 5. Begrænsning af driftstab 5.1 Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med Alm. Brand med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 6. Ophør af virksomheden 6.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (højst dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 6.2 Af det efter punkt 6.1. således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt. 6.3 Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er årsag til, at virksomheden ikke kan genoptages, ydes erstatning uden hensyntagen til punkt 6.2.

17 Side 14 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Forsikrede meromkostninger I den i policen anførte dækningsperiode dækkes nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af, at 7.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 7.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Afholdelse af meromkostninger skal ske efter aftale med Alm. Brand. 8. Meromkostninger som ikke erstattes Inden for dækningsperioden dækkes endvidere de forøgede meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 7.1 til Hvordan beregnes erstatningen 9.1. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør de med Alm. Brand aftalte meromkostninger efter punkt Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte meromkostninger Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt Alm. Brand dækker ikke meromkostninger, der afholdes senere end den i policen anførte dækningsperiode. 10. Erstatningsbegrænsning Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum for driftstab. Som meromkostninger medregnes ikke 8.1. omkostninger til oprydning, redning og bevaring 8.2. omkostninger til genfremstilling. Erstatning ydes ikke for forøgelse af meromkostningerne, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog de forøgede meromkostninger, der skyldes, at der under en tegnet bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi.

18 Side 15 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilket tab er dækket I den i policen anførte dækningsperiode, dækkes forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at 1.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning bortset fra driftstab som følge af tørkogning, kortslutning, over-spænding, induktion - medmindre skaden har ildsvå-de (brand) til følge eller er en følge af ildsvåde (brand) de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyverifdækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.3. de mod vandskade forsikrede genstande eller ejendom-mens bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en ska-de, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet. Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyl-des strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsik-ring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhe-dens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog den forøgelse af driftstabet, der skyldes, at der under en bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi. Inden for dækningsperioden dækkes endvidere den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkel-se af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under punkt 1.1 til Leverandør/aftagerdækning Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. bortset fra 2.3. driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation. Dækningen omfatter ikke tab og/eller skade på de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes terrorisme sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland). Forsikringsmæssig definition på terrorisme: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, der er foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. En forudsætning for at karakterisere handlingen som terrorisme er, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af den. 3. Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket Alm. Brand erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Tab, der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

19 Side 16 af Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alm. Brand meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres Hvis dækningsperioden er 36 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under punkt 4.1.1, og anførte. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive mer-værdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 5. Underforsikring Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, for-ligger der underforsikring, og tab erstattes kun forholdsmæs-sigt. BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Forsikringsinteressen Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen. 4.1 Hvis dækningsperioden er 6 eller 12 måneder, er forsik-ringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 må-neder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3) med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata direkte løn inklusive lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionær-loven eller Lærlingeloven Hvis dækningsperioden er 18 eller 24 måneder er forsik-ringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 må-neder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under punkt , og anførte. 6. Overdækning 6.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen 6.2 Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i forsik-ringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne sum-mer. 6.3 Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked, hvis forsikringsinteressen opgjort efter punkt 4 overstiger den i policen anførte forsikringssum senest 3 måneder efter forsikringsårets start. 6.4 Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsinteressen.

20 Side 17 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvordan beregnes erstatningen 7.1. Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (se punkt 4.) Den således opgjorte forsikringsinteresse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes forsikringssummen. Det af beløbene, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i henholdsvis 12, 24 eller 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelse. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 8.2. berettiger til Hvis omsætningen stammer fra produkter med varierende lønsomhed, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra brand-, tyveri-, vandskade- eller all risksdækning Efter aftale med Alm. Brand erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til punkt 8, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden og i øvrigt med den begrænsning, at Alm. Brands samlede erstatningsudbetaling (inklusive sådanne omkostninger) ikke bliver større end, hvis de under punkt 8 anførte foranstaltninger ikke var foretaget. Foreligger underforsikring, reduceres erstatningen forholdsmæssigt Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Foreligger underforsikring, reduceres erstatningen forholdsmæssigt. 8. Begrænsning af driftstab 8.1. Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med Alm. Brand med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet (se punkt 7.9.). 9. Ophør af virksomheden 9.1. Hvis virksomhed efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (højst dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift Af det efter punkt 9.1. således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er årsag til, at virksomheden ikke kan genoptages, ydes erstatning uden hensyntagen til punkt 9.2.

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere