Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring"

Transkript

1 Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring

2 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade 1 4. Anden forsikring 1 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 6. Opkrævning af præmie og afgifter 2 7. Indeksregulering 2 8. Forsikringens varighed og opsigelser 2 9. Besigtigelse Tvister vedrørende forsikringsaftalen Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 3 Fællesbestemmelser for brand, tyveri, 1. Geografisk område 4 2. Forsikringsværdi 4 3. Erstatningsregler 4 4. Underforsikring 5 5. Overdækning 5 6. Hvordan beregnes erstatningen 5 7. Redning, bevaring og oprydning 5 Brand-, tyveri- og vand 1. Hvilke genstande er omfattet 7 2. Hvilke skader er dækket 7 3. Hvordan beregnes erstatningen 10 Løsøre uden for forsikringsstedet 1. Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Anden forsikring 11 Driftstab inklusive meromkostninger 1. Hvilket tab er dækket Leverandør/aftagerdækning Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Begrænsning af driftstab Ophør af virksomheden Forsikrede meromkostninger Meromkostninger som ikke erstattes Hvordan beregnes erstatningen Erstatningsbegrænsning 14 Driftstab 1. Hvilket tab er dækket Leverandør/aftagerdækning Dækningsperiode Forsikringsinteressen Underforsikring Overdækning Hvordan beregnes erstatningen Begrænsning af driftstab Ophør af virksomheden 17 Lønomkostninger 1. Hvilke omkostninger er dækket Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen 18 Lønomkostninger 1. Hvilke omkostninger er dækket Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen 19 Meromkosninger 1. Forsikrede meromkostninger Meromkostninger som ikke erstattes Hvordan beregnes erstatningen 20 El-skade 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 21 Glas 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Oprydning 24 Sanitet 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Redning, bevaring og oprydning 25 Skilte 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Forsikringsværdi Hvordan beregnes erstatningen Underforsikring Oprydning 27 IT-udstyr 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 29

3 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Meromkostninger, software og data 29 Transport 1. Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Begrænsninger i forbindelse med tyveridækningen Tyveri af rejsekollektioner og eget værktøj unde Hvordan beregnes erstatningen 32 Køle og dybfrost 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Skader som ikke dækkes Hvordan beregnes erstatningen 33 All risks 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 35 Jordskade 1. Hvad omfatter dækningen Betingelser for erstatningen Hvordan beregnes erstatningen 36 Elevers effekter 1. Sikrede Hvilke genstande er omfattet Anden forsikring Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Selvrisiko Redning, bevaring og oprydning 37 Kortslutning af større motorer 1. Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 38 Retshjælp 1. Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen) Geografisk område Dækningsperiode Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift (moms) Valg af advokat 41 11a. Særlige regler for småsager Anmeldelse til Alm. Brand 42 Erhvervsansvar og produktansvar 1. Sikrede Erhvervsansvar Produktansvar Afværgelse af skade Aftaler om ansvar og erstatning Geografisk område Afgrænsning over for særlige ansvars-forsikringer Forsæt, grov uagtsomhed mv Forsikringstid Dækningssummer og selvrisiko Serieskader Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko Overdækning 49 Tyverisikringsniveauer og varegrupper Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau Sikringsniveau 60 58

4 Side 1 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Sikrede Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For erhvervs- og produktansvarsdækningen se dog afsnit 850, i det omfang dækningerne er tegnet. For retshjælpsdækningen se dog afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet. 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 2.1 der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning 2.3. der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse 2.4. der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment 2.5. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 2.6 der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 2.7. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 2.8. den forsikrede virksomhed skifter ejer 2.9. der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. 3. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 4. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab. 5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 5.1 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 5.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser

5 Side 2 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 6. Opkrævning af præmie og afgifter 6.1 Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævnin-ger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i for-bindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 7. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Stati-stiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne. 7.1 Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvri-sici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offent-liggjort indeks. 8. Forsikringens varighed og opsigelser 8.1 Forsikring, der er tegnet for 1-årige perioder (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se poli-cen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige peri-odes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændrings-dagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatnin-gens betaling eller efter afvisning af skaden er begge par-ter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 da-ges varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er teg-net for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie. 9. Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besig-tige. 10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

6 Side 3 af Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forplig-telser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller fore-tage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring - 1

7 Side 4 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Geografisk område De forsikrede genstande er dækket 1.1. på de i policen anførte forsikringssteder 1.2. når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (basis 2007). Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnit 900. Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet. Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger 15 % af forsikringssummen, dog højst (basis 2007), ydes kun forholdsmæssig erstatning Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som anført i punkt 1.2 og afsnit 100 punkt , , , og , reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte dækninger for hvert forsikringssted. 2. Forsikringsværdi I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen Inventar, maskiner m.v. Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Færdigvarer af egen tilvirkning. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling Halvfabrikata. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt Varer og andre genstande. Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Rede penge mv. Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med det i afsnit 100 punkt 1.2 anførte beløb Kartoteker og forretningsbøger Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt anførte beløb Originalmodeller og -tegninger Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt anførte beløb. 3. Erstatningsregler 3.1. Hvordan erstattes en skade Alm. Brand kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden betale værdiforringelse overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

8 Side 5 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning Moms og andre afgifter Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand. 4. Underforsikring Hvis værdien udregnet efter de i punkt 2 anførte principper overstiger forsikringssummen foreligger der underforsikring og en skade erstattes kun forholdsmæssig. Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 5. Overdækning 5.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne forsikringssummer Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien. 6. Hvordan beregnes erstatningen Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. Herudover erstattes inden for forsikringssummen uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering. 6.1 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret. 7. Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere: 7.1. Inden for forsikringssummen Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

9 Side 6 af Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang Ud over forsikringssummen Rimelige udgifter til redning og bevaring. Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande Nødvendige udgifter til BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse - oprydning efter en forsikringsbegivenhed - bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed. Dækningen ifølge punkt er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst kr. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007).

10 Side 7 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilke genstande er omfattet Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne: 1.1. Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr (herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden. Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede Edb-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede Edb-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikrings-stedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringsskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks. Se dog punkt vedrørende ran og røveri. Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Genstande - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring. De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte genstande. Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer.nævnte genstande, eksklusive virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse. Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen. 2. Hvilke skader er dækket 2.1. Branddækning. Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Ildsvåde (brand) bortset fra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.

11 Side 8 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Lynnedslag Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Sprængning Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel, Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssig opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kw (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h. Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Tyveridækning Direkte tab af og skade på det forsikrede ved: Indbrudstyveri. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau. Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnit Varegrupper Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder, se policen. Varegrupperne er beskrevet i afsnit Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb Istandsættelse efter indbrudstyveri Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler. Bortset fra glasruder eller erstatningsmaterialer herfor Simpelt tyveri af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse hermed. Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst lokale. Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.

12 Side 9 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Ran og røveri Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Hærværki Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå Dækningen omfatter med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed (basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri Tyveri eller bortkomst af nøgler Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil kr. (basis 2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat. Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Alm. Brand. Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de) forsikrede lås(es) værdi overstiger denne. Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen. Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab Vandskadedækning. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved Udstrømning af vand Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier Bortset fra skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner og akvarier skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger Voldsomt sky- eller tøbrud Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler bortset fra skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

13 Side 10 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning Storm, skypumpe og snetryk. Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring bortset fra skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Udstrømning af olie og kølevæske Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg bortset fra skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældig udstrømmende kølevæske tab af olie og kølevæske skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køle- og fryseanlæg. Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv. Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag. Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen. Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen. Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

14 Side 11 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Geografisk område De forsikrede genstande er dækket 1.1. på det i policen anførte geografisk område bortset fra tyveri fra forsikringstagerens byggepladser og /eller frihavnslagre. Ved forsikringstagerens byggeplads forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. 2. Hvilke genstande er omfattet Dækningen omfatter de samme genstande som brand-, tyveri- og vandskadedækningen i afsnit Hvilke skader er dækket 3.1. Brand Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til branddækningen i afsnit Tyveri Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande ved tyveri. Det er en betingelse for dækning mod tyveri at: Genstandene er anbragt i bygning, opført på muret eller støbt fundament, og bygningen /lokalet er aflåst med F&P godkendte låseenheder Genstandene er anbragt i en egentlig vare/værktøjscontainer, og containeren er aflåst med F&P -godkendt låseenhed Genstandene er anbragt i skur og/eller skurvogn, og yderdøre indvendig er forsynet med jernplader, samt alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med jernplader. Yderdøre og vinduer skal desuden være forsynet med F&P-godkendte låseenheder. Det er endvidere en betingelse, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud af bygningen, lokalet, containeren eller skuret/skurvognen. Ved tyveri af hele containeren, skuret eller skurvognen dækkes indholdet uanset, at det ikke er muligt at konstatere synlige tegn på voldeligt opbrud Vand Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til vandskadedækningen i afsnit Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3, 4, 6 og 7. Overdækningen i afsnit 20, punkt 5 er ikke gældende. 5. Anden forsikring Alm. Brand hæfter kun i forhold til det overskydende beløb, i det omfang skaden er dækket mod samme fare gennem en 5.1 sø- og transportforsikring 5.2. særlig tegnet forsikring på brandstedet 5.3. individuel tegnet forsikring for varepartier

15 Side 12 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilket tab er dækket I den i policen anførte dækningsperiode, dækkes forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at 1.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 1.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog den forøgelse af driftstabet, der skyldes, at der under en bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester lovliggørelse eller restværdi. Inden for dækningsperioden dækkes endvidere den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 1.1 til Leverandør/aftagerdækning Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. Dækningen omfatter ikke tab og/eller skade på de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes terrorisme sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland). Forsikringsmæssig definition på terrorisme: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, der er foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. En forudsætning for at karakterisere handlingen som terrorisme er, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af den. 3. Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket Alm. Brand erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Tab, der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

16 Side 13 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alm. Brand meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 4. Hvordan beregnes erstatningen 4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør den i dækningsperioden af skaden forårsagede forskel mellem Og den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af forventet forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser med fradrag af konstateret forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 5.2. berettiger til Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som forsikringstageren kan frigøres for Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra Erhvervsforsikringen Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). 5. Begrænsning af driftstab 5.1 Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med Alm. Brand med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 6. Ophør af virksomheden 6.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (højst dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 6.2 Af det efter punkt 6.1. således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt. 6.3 Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er årsag til, at virksomheden ikke kan genoptages, ydes erstatning uden hensyntagen til punkt 6.2.

17 Side 14 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Forsikrede meromkostninger I den i policen anførte dækningsperiode dækkes nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af, at 7.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning 7.2. de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.3. de mod vandskade forsikrede genstande - eller de bygninger hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.4. de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 7.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet Afholdelse af meromkostninger skal ske efter aftale med Alm. Brand. 8. Meromkostninger som ikke erstattes Inden for dækningsperioden dækkes endvidere de forøgede meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade i henhold til punkt 7.1 til Hvordan beregnes erstatningen 9.1. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Erstatningen udgør de med Alm. Brand aftalte meromkostninger efter punkt Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte meromkostninger Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt Alm. Brand dækker ikke meromkostninger, der afholdes senere end den i policen anførte dækningsperiode. 10. Erstatningsbegrænsning Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum for driftstab. Som meromkostninger medregnes ikke 8.1. omkostninger til oprydning, redning og bevaring 8.2. omkostninger til genfremstilling. Erstatning ydes ikke for forøgelse af meromkostningerne, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog de forøgede meromkostninger, der skyldes, at der under en tegnet bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi.

18 Side 15 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvilket tab er dækket I den i policen anførte dækningsperiode, dækkes forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at 1.1. de mod brand forsikrede genstande - eller de bygninger, hvori genstandene befinder sig - rammes af en skade, der omfattes af branddækning bortset fra driftstab som følge af tørkogning, kortslutning, over-spænding, induktion - medmindre skaden har ildsvå-de (brand) til følge eller er en følge af ildsvåde (brand) de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyverifdækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.3. de mod vandskade forsikrede genstande eller ejendom-mens bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet 1.5. de mod all risks forsikrede genstande rammes af en ska-de, der omfattes af denne polices all riskdækning, såfremt sådan dækning er tegnet. Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyl-des strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsik-ring af bygninger og genstande eller forsinkelse af virksomhe-dens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Inden for dækningsperioden dækkes dog den forøgelse af driftstabet, der skyldes, at der under en bygningsforsikring er ydet erstatning for anvendelige bygningsrester, lovliggørelse eller restværdi. Inden for dækningsperioden dækkes endvidere den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkel-se af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under punkt 1.1 til Leverandør/aftagerdækning Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. bortset fra 2.3. driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation. Dækningen omfatter ikke tab og/eller skade på de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes terrorisme sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland). Forsikringsmæssig definition på terrorisme: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, der er foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. En forudsætning for at karakterisere handlingen som terrorisme er, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af den. 3. Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket Alm. Brand erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. Tab, der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

19 Side 16 af Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alm. Brand meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres Hvis dækningsperioden er 36 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under punkt 4.1.1, og anførte. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive mer-værdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 5. Underforsikring Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, for-ligger der underforsikring, og tab erstattes kun forholdsmæs-sigt. BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Forsikringsinteressen Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen. 4.1 Hvis dækningsperioden er 6 eller 12 måneder, er forsik-ringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 må-neder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3) med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg råvarer og halvfabrikata direkte løn inklusive lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionær-loven eller Lærlingeloven Hvis dækningsperioden er 18 eller 24 måneder er forsik-ringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 må-neder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (se punkt 3), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under punkt , og anførte. 6. Overdækning 6.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen 6.2 Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i forsik-ringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne sum-mer. 6.3 Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked, hvis forsikringsinteressen opgjort efter punkt 4 overstiger den i policen anførte forsikringssum senest 3 måneder efter forsikringsårets start. 6.4 Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsinteressen.

20 Side 17 af 60 BETS - TT Betingelser_Erhvervsforsikring Hvordan beregnes erstatningen 7.1. Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (se punkt 4.) Den således opgjorte forsikringsinteresse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes forsikringssummen. Det af beløbene, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i henholdsvis 12, 24 eller 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelse. Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 8.2. berettiger til Hvis omsætningen stammer fra produkter med varierende lønsomhed, tages der ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra brand-, tyveri-, vandskade- eller all risksdækning Efter aftale med Alm. Brand erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til punkt 8, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden og i øvrigt med den begrænsning, at Alm. Brands samlede erstatningsudbetaling (inklusive sådanne omkostninger) ikke bliver større end, hvis de under punkt 8 anførte foranstaltninger ikke var foretaget. Foreligger underforsikring, reduceres erstatningen forholdsmæssigt Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Foreligger underforsikring, reduceres erstatningen forholdsmæssigt. 8. Begrænsning af driftstab 8.1. Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med Alm. Brand med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet (se punkt 7.9.). 9. Ophør af virksomheden 9.1. Hvis virksomhed efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (højst dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift Af det efter punkt 9.1. således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er årsag til, at virksomheden ikke kan genoptages, ydes erstatning uden hensyntagen til punkt 9.2.

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl.

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl. ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Frøbels Alle 1-7 M.Fl.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere