ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S"

Transkript

1 ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger i procent, og viser de samlede omkostninger, hver enkelt kunde har betalt for at have sin pensionsordning i Skandia. De oplyste ÅOK og ÅOP tal, er beregnet i overensstemmelse med henstillingen fra brancheforeningen Forsikring & Pension. Henstillingen kan findes på Tallene gælder for det år eller den periode pensionsoverblikket gælder for. Skandia ønsker at vise kunderne alle de omkostninger, der er forbundet med at have en pensionsordning hverken mere eller mindre. Det er i enkelte tilfælde ikke muligt at indhente alle omkostninger fra tredjepart. I disse tilfælde anvendes de foruddefinerede satser, som fremgår af branchehenstillingen. Der er desuden foretaget enkelte afgrænsninger undervejs. I denne beskrivelse er der redegjort for den anvendte metode i Skandia Link Livsforsikring A/S.

2 Indholdsfortegnelse Omkostningsbegreber... 3 Administrationsomkostninger... 3 Direkte administrationsomkostninger... 3 Indirekte administrationsomkostninger... 3 Investeringsomkostninger... 3 Direkte investeringsomkostninger... 3 Indirekte investeringsomkostninger... 3 Direkte betaling for garanti... 5 Ikke oplyst ÅOK til kunderne... 5 ÅOK fordelt på kunder der har forladt selskabet... 5 Metodebeskrivelse og afstemning for Skandia Link Livsforsikring A/S... 6 Metodebeskrivelse... 6 Afstemning... 8 Erklæringer... 9 Erklæring fra Skandia... 9 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP

3 Omkostningsbegreber I henstillingen fra Forsikring & Pension arbejdes der med tre overordnede omkostningsbegreber. Direkte og indirekte administrationsomkostninger Direkte og indirekte investeringsomkostninger Risikoforrentning Administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger omfatter de omkostninger, som bliver trukket direkte i kundernes indbetalinger, indskud, overførsler, eller i opsparingen. Omkostningerne dækker udgifter til rådgivning i forbindelse med oprettelse, administration samt løbende service og rådgivning. Omkostningerne dækker både udgifter til Skandia og evt. vederlag til en rådgiver eller pensionsmægler. Indirekte administrationsomkostninger Heri indgår administrationsomkostninger vedrørende sundhedsforsikringer, der er en integreret del af kundens pensionsordning, samt administrationsomkostninger vedrørende gruppelivsforsikringer. Investeringsomkostninger Fælles for investeringsomkostningerne er, at de er trukket fra i det afkast kunderne får. Omkostningerne dækker udgifter til investering og forvaltning af kundernes pensionsopsparinger. Det gælder både udgifter til Skandia og til eksterne forvaltere. Direkte investeringsomkostninger De direkte investeringsomkostninger fremgår af selskabets regnskab. Indirekte investeringsomkostninger De indirekte investeringsomkostninger er den del af investeringsomkostningerne, som vedrører de underliggende aktiver, der investeres i, fx fonde. Investeringsomkostninger i danske fonde Investeringsomkostninger for fonde er opgjort med udgangspunkt i fondenes officielle omkostningstal ÅOP. Danske investeringsforeninger opgør ÅOP en gang årligt i forbindelse med foreningernes aflæggelse af årsregnskaber. ÅOP tallene er offentligt tilgængelige på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside: 3

4 ÅOP for danske fonde består af følgende: *Total Expense Ratio (TER) **Emissionstillæg og indløsningsfradrag (Der medtages 1/7 del af fondens maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag, da det antages, at fonden ejes i 7 år) ***Direkte omkostninger i forbindelse med porteføljepleje. *TER omfatter beholdningsprovision, som er honorering af distributionskanaler, honorar for investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning, gebyr til depotselskab og udgifter til administration (som fx løn, husleje m.m.). **Skandia regner ikke emissionstillæg eller indløsningsfradrag med i fondenes ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger. ***Fondens direkte omkostninger omfatter kurtage, eventuelle handelsafgifter og skatter, men ikke indirekte omkostninger, hvor disse er en del af den handlede kurs kursspreads. Investeringsomkostninger i udenlandske fonde Udenlandske fonde er ikke omfattet af krav om, at de skal beregne og offentliggøre ÅOP tal i stil med de danske fonde. Derfor har Forsikring & Pension henstillet til, at pensionsselskaberne beregner ÅOP for udenlandske fonde, som summen af den enkelte investeringsfonds TER, tillagt fondens direkte omkostninger i forbindelse med porteføljepleje. Hvis det ikke er muligt, at få oplyst størrelsen af en fonds direkte omkostninger for porteføljepleje, skal selskaberne ifølge henstillingen fra Forsikring & Pension anvende et omkostningstillæg, jf. nedenstående skema: Udenlandske investeringsforeninger (detailforeninger og engrosforeninger) Medmindre selskabet kan dokumentere, at selskabets indhentede fondsspecifikke estimater er mere retvisende, jf. ovenfor, opgøres omkostningerne for udenlandske investeringsforeninger ved brug af nedenstående opgørelsesmetoder, hvor T.E.R. er Total Expense Ratio for den enkelte investeringsforening: Investeringsforeninger med aktivt forvaltede porteføljer Obligationer: T.E.R basispoint Aktier: T.E.R basispoint Investeringsforeninger med indeksporteføljer Obligationer: T.E.R basispoint Aktier: T.E.R basispoint 4

5 Periodeforskydning ved beregning af ÅOP Ved opgørelsen af kundernes samlede ÅOK og ÅOP, anvendes de underliggende fondes senest offentliggjorte investeringsomkostninger på beregningstidspunktet. Det betyder i praksis, at det oftest vil være forrige års ÅOP for danske fonde henholdsvis TER for udenlandske fonde, der anvendes, da fondene typisk ikke har aflagt regnskaber eller offentliggjort nye ÅOP/TER satser, når beregningen af kundernes samlede ÅOK og ÅOP finder sted. Direkte betaling for garanti Skandia Link Livsforsikring A/S administrerer de markedsrenteprodukter Skandia tilbyder kunderne. Det drejer sig om: 1. Skandia Link 2. Skandia Match 3. Skandia Basic 4. Skandia Safe. I Skandia Link, Skandia Match og Skandia Basic er der ikke nogen form for garanti, hvorfor kunderne heller ikke betaler for dette. Skandia Safe er et opsparingsprodukt, der giver sikkerhed for at få udbetalt et minimumsbeløb på det aftalte pensionstidspunkt. Uanset hvordan de finansielle markeder udvikler sig, bliver de penge, der indbetales til opsparingen, som minimum udbetalt igen. Sikkerheden gælder nettoindbetalingerne, efter Skandia har trukket omkostninger, betaling for sikkerhed, udgifter til dækninger samt evt. arbejdsmarkedsbidrag og før skat. Skandia har mulighed for at opkræve betaling for denne sikkerhed, men har jævnfør vores anmeldelse til Finanstilsynet, ikke gjort det i kalenderåret Hvis Skandia på et tidspunkt beslutter at opkræve betaling for sikkerheden i Skandia Safe, vil udgiften i så fald indgå i opgørelsen af ÅOP og ÅOK. Ikke oplyst ÅOK til kunderne Der er ikke nogen ÅOK der ikke er oplyst til kunderne i selskabet. ÅOK fordelt på kunder der har forladt selskabet ÅOK for kunder der har forladt selskabet er beregnet forholdsmæssigt ud fra de udbetalte beløb, under antagelse af at alle kunder har genkøbt midt i året, og omkostningerne fordeler sig ligeligt over året. 5

6 Metodebeskrivelse og afstemning for Skandia Link Livsforsikring A/S Metodebeskrivelse Omkostningselement Relevant for selskabet Metode/kilde Direkte administrationsomkostninger Ja Direkte administrationsomkostninger udgør de omkostninger, der trækkes direkte på hver enkelt kundes ordning. Fordelingsnøgle De direkte administrationsomkostninger fordeles og posteres på hver enkelt kundes ordning i løbende gennem året. Indirekte administrationsomkostninger Ja Det samlede beløb fremgår af den detaljerede årlige oversigt, som kunderne kan finde på Mit Skandia. Indirekte administrationsomkostninger udgør summen af de administrationsomkostninger, der vedrører den del af kundernes indbetalinger, der anvendes til sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring. For kunder der forlader selskabet i året, udgør de månedlige fordelte omkostninger de endelige omkostninger for perioden. Omkostningerne fordeles til de kunder, der rent faktisk har haft en eller flere af de pågældende forsikringer i året. Fordelingen sker ud fra størrelsen af den præmie der er betalt til de pågældende dækninger. For sundhedsforsikringer kommer omkostningerne fra det interne regnskab for Skandia Lifeline. For gruppelivsforsikringer kommer oplysningen om omkostninger fra Forenede Gruppelivs regnskab. Risikoforrentning af egenkapital Nej Ingen risikoforrentning i markedsrente. Risikoforrentning af særlige (individuelle eller kollektive) bonushensættelser Nej Selskabet har ikke særlige bonushensættelser. Risikoforrentning af ansvarlig indskudskapital Nej Selskabet har ikke ansvarlig lånekapital. Garantibetaling (markedsrente) Ja For produktet Skandia Safe, er der mulighed for at opkræve betaling for garanti. Satsen er 0 % for 2011, og der blev således ikke opkrævet noget. 6

7 Garantibetaling (gennemsnitsrente) Nej Selskabet har ikke gennemsnitsrenteordninger. Direkte investeringsomkostninger (markedsrente) Indirekte investeringsomkostninger (markedsrente) Ja Ja Direkte investeringsomkostninger udgør de omkostninger, som fremgår af årsregnskabet for Skandia Link Livsforsikring A/S, under regnskabsposten Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Indirekte investeringsomkostninger udgør de omkostninger, der er forbundet med investeringer i fonde, værdipapirer og lignende. Direkte investeringsomkostninger fordeles sammen med indirekte investeringsomkostninger ud på kunderne efter deres gennemsnitlige årlige depot = (½ x primo depot) + (½ x ultimo depot). Fordeles på baggrund af kundernes faktiske daglige beholdning i den enkelte fond. Direkte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) Nej Investeringsomkostninger i fonde gøres op i henhold til henstillingen fra Forsikring & Pension. Læs mere i afsnittet "Investeringsomkostninger" ovenfor. Selskabet har ikke gennemsnitsrenteordninger. Indirekte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) Nej Selskabet har ikke gennemsnitsrenteordninger. Mægleromkostninger Ja Mægleromkostninger udgør de omkostninger til aftalt vederlag, der månedligt trækkes direkte på hver enkelt kundes ordning. Mægleromkostninger fordeles og posteres på hver enkelt kundes ordning i løbet af året. Det samlede beløb fremgår også af den detaljerede årlige oversigt, som kunderne kan finde på Mit Skandia. 7

8 Afstemning TDKK 1A Summen af ÅOK oplyst til kunderne B Summen af ÅOK fordelt på kunder, der har forladt selskabet C Summen af ÅOK for bestande, hvor ÅOK ikke er relevant 1D Summen af endnu ikke oplyst ÅOK 1 Summen af ÅOK til kunderne Administrations og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopgørelsen 3 Leje af domicilejendom TDKK Mægleromkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger i datterselskaber 6 Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører af forsikringsydelser Administrations og erhvervelsesomkostninger forbundet med SULforsikringer, jf. regnskabet 8 Over/underskud på administrations og erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen Indirekte investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger m.v Over/underskud på investeringsomkostninger, som dækkes af basiskapitalen 12 Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen Risikoforrentning inkl. udligning af skyggekonti 14 Garantibetalinger 15 Omkostnings og risikoresultat 16 Øvrige omkostninger, der kan specificeres 17 I alt Forskel mellem 1 og

9 Erklæringer Erklæring fra Skandia Skandia har dags dato gennemgået og godkendt den kvalitative og kvantitative del af metodebeskrivelserne for regnskabsåret 2011 for Skandia Link Livsforsikring A/S. Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelserne er udarbejdet i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pension om metodebeskrivelser (LPInfo 107/11). Det er endvidere opfattelsen, at beregningen af såvel ÅOK som ÅOP samt de metodemæssige valg, der er redegjort for i ovenstående metodebeskrivelser, er i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pension om omkostninger, herunder beregning af de kundespecifikke ÅOK og ÅOPtal (LPInfo 118/11). Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke ÅOKtal og selskabets årsregnskab samt selskabets øvrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pension (LPInfo 107/11). København S, 25. maj 2012 Charsten Christensen Direktør Martin Teilmann Melchior Aktuariatschef 9

10 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP Til ledelsen i Skandia Link Livsforsikring A/S. Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LPinformation 107/11 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse og beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for Skandia Link Livsforsikring A/S (Selskabet) for Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udarbejdet i overensstemmelse med LPinformation 107/11 og 118/11. Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets registreringer. Selskabets metodebeskrivelse er dateret den 25. maj Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringsopgaver med sikkerhed RS 3000 samt i overensstemmelse med instruksen i LPinformation 107/11 fra Forsikring & Pension, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets registreringer. Det udførte arbejde er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og proceduregennemgang, og vi har herunder påset, om 1. selskabet beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som Skandia har beskrevet i metodebeskrivelserne, 2. der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af de kvantitative dele af metodeskrivelsen og årsregnskabet 2011 samt selskabets øvrige registreringer, 3. de metodemæssige valg, som Skandia har redegjort for i den kvalitative del af metodebeskrivelsen, er anvendt i den kvantitative del af metodebeskrivelsen, 4. selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt på selskabernes kunder, 5. samt selskabet har godtgjort, at den ÅOK og ÅOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de omkostninger, som selskaberne beregningsmæssigt har pålignet kunden. Det udførte arbejde har ikke omfattet: Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt selskabets oplysning til den enkelte kunde om ÅOK og ÅOP. 10

11 Konklusion Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP ikke i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer. København, den 25. maj 2012 Ole Karstensen statsaut. revisor Henrik Barner Christiansen statsaut. revisor 11

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere