Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation"

Transkript

1 Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

2 UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade København K Telefon: Hjemmeside: Publikationen udleveres gratis, så længe lager haves, ved henvendelse til: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf.: Hjemmeside: Publikationen kan også hentes på ministeriets hjemmeside: Design: Formidabel, Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 1. oplag: Trykt: september 2013 ISBN (trykt): ISBN (internet):

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INTRODUKTION 7 1. INNOVATIV TRANSPORT, MILJØ OG BYUDVIKLING Fra affald til ressource mere effektiv udnyttelse af affald fra husholdninger, industri og byggeri Blå arbejdspladser via grønne løsninger En intelligent og grøn by med høj mobilitet Klimatilpasning i byer globale løsninger til klimarobuste og bæredygtige byer INNOVATIV FØDEVAREPRODUKTION OG BIOØKONOMI Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Fra planterest til højværdi Ressourceeffektiv fødevareproduktion Danmark som global leverandør af ernæringsrigtige og sundhedsfremmende fødevarer INNOVATIVE SUNDHEDSLØSNINGER Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin Den selvhjulpne kroniker Det effektive og sikre hospital 56 2

5 4. INNOVATIV PRODUKTION Vandeffektiv industriel produktion Farmaceutisk og bioteknologisk produktion bedre, billigere og sikrere processer og produkter Den intelligente fabrik Avancerede materialer som grundlag for vækst og løsning af samfundsudfordringer Made in Denmark bæredygtig mode og tekstilproduktion INNOVATIVE DIGITALE LØSNINGER Et Smart Society baseret på udnyttelse af Big Data Digital læring kompetencer til det 21. århundredes arbejdsmarked INNOVATIVE ENERGILØSNINGER Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse Industrialisering af offshore-vindkraft i størrelse XXXL Integrerede energiløsninger styr energien i byen intelligent og effektivt 96 INNO+-PROCESSEN 100 BIDRAGYDERE 102 OVERBLIK OVER INDSATSOMRÅDER 104 3

6 4

7 FORORD Øget konkurrence, økonomisk tilbagegang, ressourceknaphed og klimaforandringer er eksempler på forandringer i det globale samfund, der påvirker det danske samfund. Forandringerne stiller Danmark over for nye udfordringer, som kan skabe vanskelige dilemmaer, og over for nye muligheder, der kan føre til nye løsninger og nye leveveje i Danmark og globalt. I spændingsfeltet mellem udfordringer, dilemmaer og muligheder skal vi finde de nye idéer, vi skal leve af i fremtiden, og skabe det samfund vi ønsker. Der er behov for et paradigmeskift i innovationspolitikken. De store investeringer i viden og uddannelse skal i højere grad end i dag omsættes til konkrete løsninger og produkter og dermed vækst og job i virksomhederne. Efterspørgslen efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal fremover supplere den nuværende indsats og være en drivende innovationskraft. Det kræver nye samarbejdsformer og en mere helhedsorienteret tilgang. Vi nyder global anerkendelse bl.a. for vores stærke forskningsmiljøer og stærke kompetencer inden for innovation og design. Vi skal skue ud i verden og bruge vores styrkepositioner til at sikre, at investeringerne i viden og uddannelse omsættes til nye, innovative løsninger på de globale udfordringer. Det er derfor ambitionen at etablere en ny type samfundspartnerskaber om innovation, der inden for tre til fem år kan levere konkrete resultater, som erhvervslivet kan skabe vækst og beskæftigelse på grundlag af. De nye samfundspartnerskaber skal accelerere innovationsindsatsen på områder, hvor vi har en solid videnbase og et stærkt erhvervsliv. efterspørgsel efter nye løsninger. Med andre ord løsninger, der både gavner samfundsudviklingen og samfundsøkonomien. På de følgende sider kan du læse INNO+-kataloget, der er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for nye, intelligente investeringer i innovation. INNO+ udtrykker ikke regeringens politiske prioriteringer, men er resultatet af en omfattende kortlægnings- og dialogproces med tæt inddragelse af flere hundrede interessenter fra erhvervs-, lønmodtager- og interesseorganisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, forskningsråd, GTS-institutter, innovationsnetværk, private fonde og kommunale, regionale og statslige myndigheder. Et sådant bredt og involverende samarbejde på tværs af faggrænser og interesser er et nyt, kærkomment indspark til, hvordan Danmarks fremtidige innovationsindsatser skal formes. Tak til de mange engagerede, der har bidraget energisk og konstruktivt til samtlige trin i udarbejdelsen af INNO+-kataloget. God læselyst. Morten Østergaard Uddannelsesminister Alle udfordringer kan ikke løses på én gang. Vi skal derfor identificere og prioritere de samfundsudfordringer, som vi har mulighed for at løse, og hvor der er global 5

8 6

9 INTRODUKTION BAGGRUND FOR INNO+ Danmark er udfordret på global konkurrence, vækst og produktivitet. Der er behov for, at de offentlige investeringer i forskning, innovation og uddannelse i endnu højere grad omsættes i vækst, øget produktivitet og beskæftigelse i erhvervslivet. Danmark har et godt afsæt for at forfølge dette mål med et velfungerende innovationssystem, men der er behov for i højere grad at fokusere dele af den innovationspolitiske indsats mod løsninger af prioriterede samfundsudfordringer. Vi skal kunne skabe konkrete, innovative løsninger, som kan bidrage til at håndtere samfundsmæssige udfordringer i Danmark og i en verden under global omstilling f.eks. løsninger inden for sundhed, miljø og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Løsninger som samtidig kan bidrage til vækst, velfærd og beskæftigelse i Danmark. I landene omkring os, men også i f.eks. USA og Asien, er der stort fokus på at fremme produktion og anvendelse af viden og at sikre styrket konkurrenceevne gennem innovation, uddannelse og videnudveksling. Derfor må Danmark finde de udfordringsområder, hvor vi har et godt udgangspunkt for at kunne skabe nye, bedre løsninger og erhvervsmæssige succeser end vores konkurrenter. Det er afgørende, at vi sætter ind på områder, hvor vi har gode forsknings- og erhvervsmæssige forudsætninger for at skabe løsninger, som kan gøre sig gældende i en global sammenhæng. Dette INNO+-katalog udpeger sådanne perspektivrige områder og skal fungere som et solidt grundlag for prioriteringen heraf i Danmark. INNO+-kataloget er et resultat af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en innovationspolitisk pendant til prioriteringsgrundlaget FORSK2020. FORSK2020 udpeger perspektivrige områder for strategiske investeringer i forskning med afsæt i en række danske såvel som globale samfundsudfordringer og danske forsknings- og erhvervsmæssige styrker. Et innovationspolitisk prioriteringsgrundlag skal udpege perspektivrige områder for innovationsindsatser med afsæt i væsentlige samfundsudfordringer og særlige danske forudsætninger. Arbejdet i regeringens vækstteams har siden bekræftet, at et innovationspolitisk prioriteringsgrundlag med fordel kan fokuseres på områder, hvor Danmark har international konkurrencekraft. AFTALE MELLEM REGERINGEN, ENHEDSLISTEN OG LIBERAL ALLIANCE OM FORDELING AF FORSKNINGSRESERVEN I 2013 AF 8. NOVEMBER [Der skal ske en] videreudvikling af grundlaget for prioritering i forsknings- og innovationspolitikken FORSK2020. Der udvikles endvidere et lignende prioriteringsgrundlag for innovationspolitikken, som skal identificere konkrete og markante samfundsmæssige behov, erhvervsmæssige perspektiver og særlige danske forudsætninger for markante innovationspolitiske indsatser inden for. 7

10 FORMÅLET MED INNO+ I regeringens innovationsstrategi lægges der op til at anvende INNO+-kataloget som et videngrundlag for prioriteringen af fremtidige samfundspartnerskaber om innovation. På hvert af indsatsområderne i INNO+ vil det således være muligt at etablere et partnerskab, hvor både offentlige og private aktører arbejder sammen om løsningerne. Partnerskaberne skal ikke erstatte, men supplere de eksisterende forsknings- og innovationspolitiske virkemidler og ses i forlængelse af og bygge på erfaringer fra igangsatte pilotpartnerskaber og SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research). Sigtet med INNO+ er samtidig, at det kan være inspirationsgrundlag for den fremadrettede innovationspolitiske indsats i bred forstand for innovationsaktører på alle niveauer f.eks. erhvervslivet, organisationer, uddannelsesinstitutioner, råd, fonde mv. INNO+-PROCESSEN INNO+-kataloget er udarbejdet i en bred og intens dialog med en lang række interessenter fra bl.a. brancheog interesseorganisationer, ministerier, forskningsråd, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter samt klynge- og innovationsnetværksorganisationer. Grundlaget for INNO+-kataloget Indsatsområderne i kataloget er udarbejdet med afsæt i en række indspil fra interessenterne til perspektivrige INNO+-indsatsområder. Interessenterne har bidraget med knap 500 forslag til indsatsområder, deltaget i dialogmøder og workshops rundt om i landet i forbindelse med udvælgelsesprocessen samt været medforfattere på indholdet af de foreslåede indsatsområder. FORSK2020, anbefalingerne fra regeringens vækstteams og det kommende europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, er også et væsentligt grundlag for udvælgelsen og beskrivelsen af indsatsområder i INNO+-kataloget. Udvælgelse af INNO+-indsatsområderne Indsatsområderne i INNO+-kataloget skal afspejle konkrete og markante samfundsmæssige behov, erhvervsmæssige perspektiver og særlige danske forudsætninger. Udvælgelsen af områder til INNO+-kataloget er derfor sket på baggrund af en række principper. Det har ikke været et rigidt krav, at indsatsområderne lever op til alle syv principper, men de har fungeret som væsentlige pejlemærker for udvælgelsen. Dialogen med interessenterne har med afsæt i principperne ført til, at nye emner løbende er kommet med i processen, og andre tilsvarende er taget ud f.eks. pga. manglende erhvervsmæssig interesse, allerede eksisterende indsatser eller manglende modenhed til igangsættelse som et innovationspartnerskab. Der har således været perspektivrige forslag til indsatsområder, som ikke har fundet vej til det endelige INNO+-katalog, men som sandsynligvis vil kunne modnes til på et senere tidspunkt at kunne blive et innovationspartnerskab. Det drejer sig f.eks. om emneområder som akvakultur, antibiotikaresistens og individualiseret diagnostik og medicinsk behandling. På findes de indkomne bidrag fra interessenterne samt yderligere information om INNO+. Desuden kan der bagerst i dette katalog findes mere information om bidragyderne og en illustration af processen. PEJLEMÆRKER FOR UDMØNTNING AF INNO+-INDSATSOMRÅDERNE Hvis Danmark skal indfri ambitionerne om at skabe nye løsninger med størst mulig effekt i samfundet, er der en række forhold, som bør indtænkes i udmøntningen af innovationsindsatsen. Forhold, hvis betydning er understreget i den løbende dialog med interessenterne i INNO+-processen. Samfundspartnerskaber skal skabe effektive løsninger Løsning af de store nationale og globale samfundsudfordringer vil ofte kræve, at mange såvel offentlige som private parter går sammen om større, sammenhængende indsatser i samfundspartnerskaber. Den offentlige eller private sektor kan f.eks. ikke løse miljøeller energiforsyningsproblematikken hver for sig. Den skal løses i nationale og internationale samarbejder på tværs af forskningsdiscipliner, teknologiområder og samfundssektorer og med inddragelse af en række aktører som brugere, kunder, virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder i form af stat, regioner og kommuner. Myndighederne er blandt andet tænkt med, da deres regulering på flere måder 8

11 PRINCIPPER FOR UDVÆLGELSE AF INNO+-INDSATSOMRÅDER Der skal være overbevisende argumenter for, at der er tale om en markant og gerne global samfundsudfordring eller -mulighed, som kan være drivkraft for vækst i Danmark. Indsatsområdet skal bygge på et efterspørgselstræk, som skal sikre, at de igangsatte innovations- og teknologiudviklingsprojekter bringes i konkret anvendelse i større skala på et nationalt og gerne globalt marked og dermed udmunder i konkrete samfundsforandringer og ikke mindst vækst. En strategisk innovationsinvestering i INNO+-indsatsområdet skal have en væsentlig effekt i forhold til vækst i Danmark på kort til mellemlangt sigt. Videnbaseret innovation og en offentligt initieret innovationsindsats er en mulig forudsætning for at realisere det opstillede mål og udnytte erhvervspotentialerne. Offentlig innovationsindsats skal forstås bredt og omfatter især paletten af innovationspolitiske virkemidler, men også offentlig regulering, offentlige indkøb, indsatser på viden- og uddannelsesinstitutionerne mv. Indsatsen skal så vidt muligt bygge på videnmæssige styrkepositioner. Indsatsen skal så vidt muligt bygge på erhvervsmæssige styrkepositioner. Indsatsen skal indebære tæt og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder samt internationalt samarbejde i det omfang, det er relevant. kan have innovationsdrivende effekter. F.eks. kan der være behov for at fjerne barrierer for innovation, men der kan også være tale om, at der opstilles nye kvalitative krav, som skaber behov for og ansporer til innovation. Partnerskaberne kan indeholde en mangfoldighed af aktiviteter og kan, hvor det er relevant, gøre brug af eksisterende forsknings- og innovationsvirkemidler. Medarbejderinvolvering, uddannelse og efteruddannelse Det er mennesker, der i kraft af deres kompetencer, samspil og samarbejde med andre er innovative og derigennem har væsentlig betydning for styrkelse af virksomhedernes konkurrencemæssige position. En forudsætning for, at medarbejdere i virksomhederne kan skabe effektive og innovative løsninger, er involvering, men også at de rette kompetencer er til stede i arbejdsstyrken. Uddannelse, forskning og entreprenørskab sikrer en stærk faglighed som afsæt for ideudvikling, nye løsninger og udviklingsmuligheder i virksomhederne. Hvor det er relevant, skal også studerende i spil som ressourcer i forhold til INNO+-indsatsområderne og bidrage til at styrke koblingen 9

12 mellem videninstitutioner og virksomheder. Ligesom INNO+-indsatsområderne vil kunne bidrage til uddannelserne og entreprenørskabsforløb, så kapaciteten til at finde nye løsninger øges. Samarbejde på tværs af faggrænser og inddragelse af brugerne Løsningen af en række samfundsudfordringer vil ofte have afsæt i teknologiudvikling. Det er i den forbindelse vigtigt ikke at fokusere snævert på teknologi. For at sikre at teknologiske løsninger ikke falder til jorden, men faktisk bliver omsat til kommerciel succes, er der behov for at blive bedre til at skabe sammenhængende løsninger, hvor f.eks. organisatorisk, processuel, systemisk og ledelsesmæssig innovation, brugerforståelse og design indtænkes fra starten af innovationsprocessen. Det er samtidig ofte i mødet mellem forskellige fagligheder og med brugerne, at der foregår innovation med markedspotentiale. Det er væsentligt at udnytte Danmarks eksisterende styrker i forhold til f.eks. designtænkning og styrker i forhold til på tværs af organisatoriske og faglige skel at arbejde sammen om at finde nye løsninger. Internationalt samarbejde På de færreste områder kan Danmark alene skabe den nødvendige viden og de innovative løsninger på de globale udfordringer. Vi må investere i samarbejde med de bedste forsknings- og videnmiljøer i udlandet, og danske virksomheder skal sikre internationale alliancepartnere og hele tiden opsøge nye markeder for at overleve. Det er samtidig afgørende at tænke i globale værdi- og vidennetværk og herved sikre, at uddannelse, forskning, erhvervsliv og markedsefterspørgsel mødes i en vekselvirkning. Samlende, åbne globale viden- og værdinetværk er vigtige, da investerede ressourcer ellers risikerer ikke at blive omsat til samfundsmæssigt relevante og kommercielt bæredygtige løsninger, der kan afsættes på nationale og globale markeder. De seks danske innovationscentre placeret rundt om i verden kan være et relevant instrument at indtænke i relation til videnhjemtagning og internationalt samarbejde om forskning og innovation på tværs af lande samt private og offentlige sektorer. Løsningerne skal nå helt ud til kunderne, borgerne og samfundet Det er væsentligt, at den innovative proces tænkes i sin helhed. På baggrund af ny viden og nye behov, kan virksomheder og medarbejdere skabe nye idéer og nye metoder. Derefter kan de testes, og løsningerne kan dokumenteres for at kunne kommercialisere og transformere dem til en business case, der har potentiale for kunden, borgeren og samfundet. Endelig skal løsningen implementeres og bruges og på den måde udbredes til resten af samfundet og dermed skabe vækst og eksport for Danmark. Det er vigtigt, at implementering og udbredelse af løsningerne bredt i Danmark og via eksport i udlandet tænkes ind fra starten af innovationsprocessen. Her kan det f.eks. være relevant tidligt at have fokus på, om løsningerne er tilstrækkeligt fleksible til at kunne fungere i forskellige kulturelle sammenhænge og i fornødent omfang gør brug af internationale standarder. Videnudveksling Udbredelse er ikke kun relevant i relation til de udviklede løsninger. Det gælder også den viden, der er skabt i de forsknings- og udviklingsprocesser, som er et led i at skabe løsningerne. Det er væsentligt at indtænke, hvordan ny viden kan udveksles og udnyttes inden for og på tværs af erhvervsområder og offentlige sektorer. Den samfundsøkonomiske nytte af investeringer i forskning, innovation og uddannelse er direkte afhængig af effektiviteten, hvormed viden omsættes og nyttiggøres i samfundet. OM INNO+-KATALOGET INNO+-kataloget indeholder seks tematiske hovedområder med en række underliggende indsatsområder 21 områder i alt. I centrum for katalogets indsatsområder står beskrivelsen af konkrete målsætninger, som kræver forskelligartede forsknings- og innovationsaktiviteter i et bredt samarbejde på tværs af en række aktører. Sigtet med målsætningerne er at gøre innovationsindsatsen konkret og målorienteret. Det skal i videst muligt omfang være demonstreret, at der er skabt effektive og brugbare løsninger på et tre til femårigt sigte. For nogle af målsætningerne gør det sig gældende, er der eksplicit er reflekteret over, hvordan de udviklede løsninger kan nyttiggøres og udbredes inden for eller på tværs af sektorer. Det vil typisk 10

13 gøre sig gældende, hvor der er behov for, at offentlige myndigheder gør en aktiv indsats. På andre områder vil der være tale om, at løsningerne vil blive spredt via markedsmekanismerne, hvorfor der ikke her er angivet specifikke overvejelser om spredning af løsningerne. I forbindelse med udmøntningen af innovationsindsatsen kan der være behov for at tilpasse og konkretisere målsætningerne og innovationsbehovene i relation til den løbende og ofte hurtige udvikling på de enkelte tematiske områder. De udvalgte INNO+-indsatsområder rummer stor forskellighed, men flertallet af INNO+-indsatsområderne tager afsæt i globale udfordringer som løftestang for at skabe eksport, vækst og beskæftigelse og samtidig bidrage til at skabe konkrete delløsninger på nogle af de store samfundsudfordringer. Der kan være tale om udfordringer i den offentlige sektor, som f.eks. sundhed, miljø og transport, eller udfordringer i den private sektor, f.eks. i forhold til effektiv og bæredygtig ressourceanvendelse. Enkelte områder tager i højere grad afsæt direkte i vækstmulighederne ved at accelerere teknologiudvikling på et erhvervsområde. Sådanne såkaldte key enabeling technologies som materiale-, nano- og bioteknologi samt informationsog kommunikationsteknologi (IKT) er eksempler på er områder med stor betydning for danske produktionsvirksomheder og erhvervslivet i bred forstand, og teknologiudviklingen på disse felter kan efterfølgende bidrage til løsning af en række af de samfundsudfordringer, som indgår i de øvrige indsatsområder. Fælles for alle indsatsområderne er et markant samfundsøkonomisk potentiale. 11

14 12

15 1. INNOVATIV TRANSPORT, MILJØ OG BYUDVIKLING Globalt voksende forbrug og transportbehov øger presset på naturressourcer, miljø, klima og mennesker. Udviklingen skaber behov for nye, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger inden for ressourceudnyttelse, transportsystemer, klimatilpasning og byudvikling. Danmark har gode forudsætninger for at skabe løsninger på udfordringerne og har en række forsknings- og erhvervsmæssige styrker inden for en række grønne teknologiområder. Der er potentiale for at udvikle internationalt efterspurgte løsninger, som kan bidrage til udvikling af bedre trafikafvikling i byerne, grønnere skibsfart samt mere klimarobuste byer og øget genanvendelse af affald. Inden for hovedområdet Innovativ transport, miljø og byudvikling er der i INNO+-processen identificeret fire forslag til samfundspartnerskaber med deltagelse af virksomheder, videninstitutioner og myndigheder. Et partnerskab med fokus på at gå Fra affald til ressource mere effektiv udnyttelse af affald fra husholdninger, industri og byggeri skal skabe nye løsninger til øget genanvendelse af affaldsressourcer. Et partnerskab om Blå arbejdspladser via grønne løsninger skal skabe nye skibstransportløsninger, der øger energieffektiviteten og reducerer skibenes påvirkning på miljø og klima. Et partnerskab om En intelligent og grøn by med høj mobilitet skal skabe nye løsninger til brug for en bedre og mere grøn trafikafvikling i byerne løsninger som sikrer høj mobilitet og effektive forsyningskæder samt mindsker luftforurening, støj og antallet af ulykker. Et partnerskab om Klimatilpasning i byer globale løsninger til klimarobuste og bæredygtige byer skal skabe sammenhængende og omkostningseffektive løsninger til klimatilpasning i byer og bidrage til at sikre en klimarobust og bæredygtig byudvikling. 13

16 1.1 FRA AFFALD TIL RESSOURCE MERE EFFEKTIV UDNYTTELSE AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER, INDUSTRI OG BYGGERI RESUMÉ Stigende råvarepriser, øget befolkningstæthed og voksende affaldsmængder har medført øget fokus på genanvendelse og ressourcer. Nye teknologier giver mulighed for at genanvende affald mere effektivt og udnytte det som ressource frem for blot at se det som et spildprodukt. Et partnerskab skal forbedre genanvendelsen af vigtige affaldsressourcer (husholdningsaffald, byggeaffald og industriaffald) ved i testkommuner at demonstrere en række eksportorienterede løsninger, som kan understøtte konkurrencekraft og beskæftigelse i danske virksomheder. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Effektiv ressourceudnyttelse er kommet højt på den globale dagsorden. Stigende knaphed på uorganiske råstoffer som f.eks. metaller og fosfor skaber teknologiske og politiske udfordringer og har allerede været genstand for politiske og økonomiske konflikter. Samtidig vokser affaldsmængden og skaber store miljø- og sundhedsmæssige problemer globalt, herunder for store vækstøkonomier i Asien, Latinamerika og Afrika. Også i Danmark er der gode grunde til at øge omfanget, effektiviteten og kvaliteten, når det gælder genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne. Hvis Danmark kan tilvejebringe de muligheder og teknologier, som gør en omkostningseffektiv overgang fra forbrænding til øget genanvendelse af materialerne mulig, kan danske virksomheder være med til at levere nationalt og globalt efterspurgte løsninger. Danskernes samlede direkte materialeforbrug er i alt 110 mio. ton om året, dvs. ca. 20 ton pr. indbygger. 14 mio. ton endte som affald i En betydelig mængde værdifulde materialer og råstoffer, der rentabelt kunne recirkuleres, ender fortsat i affaldsforbrændingsanlæg eller på lossepladsen. En del af den genanvendelse, der finder sted i dag, udnytter kun ressourceværdien og innova- 14

17 AFFALDSPRODUKTION I DANMARK I MÆNGDE OPDELT PÅ KILDER OG ANGIVET I PROCENT Husholdninger Service Industri Bygge- og anlæg El-, gas- og fjernvarmeforsyning Landbrug, jagt og skovbrug Vandforsyning mv. Erhvervsaffald uden branche Kilde: Miljøministeriets affaldsstatistik 2011 tionspotentialet i affaldet i ringe grad. Hvis Danmark evner at kombinere en omkostningseffektiv omstilling af affaldsbehandlingen med udviklingen af nye løsninger, er der mulighed for at understøtte eksporten og fremme konkurrenceevnen på nye internationale markeder. Mange af barriererne for bedre genanvendelse skyldes, at de kasserede produkter og materialer er dårligt forberedte til genanvendelse. I nogle tilfælde indeholder de f.eks. problematiske kemiske stoffer, så recirkulering ikke er mulig. I andre tilfælde betyder den eksisterende infrastruktur relateret til indsamling og sortering af affaldet, at det efterfølgende er vanskeligt at genanvende materialerne i affaldet. Specifikt for affaldssektoren er det en særlig udfordring for innovationen, at den i vidt omfang foregår i kommunalt regi, hvor der først og fremmest er fokus på at løse affaldsrelaterede opgaver i et kommunalt perspektiv, mens de muligheder, der er for at skabe nye løsninger til det globale marked, ikke er en selvstændigt prioriteret opgave. Mulighederne ligger i at skabe sammenhængende løsninger, som omfatter hele vejen fra produktion til genanvendelse. Producenterne skal designe produkterne, så de er forberedte på genanvendelse, samtidigt med at de øver sig på at bruge genanvendte materialer. Forbrugerne skal prioritere holdbarhed, kvalitet og vedligeholdelse. Endelig skal affaldssektoren blive bedre til at finde ressourcerne i affaldet, frem for primært at hjælpe forbrugerne med at slippe lettest muligt af med affaldet. MÅLSÆTNING Målsætningen for partnerskabet er i to til tre foregangskommuner at skabe nye, synlige og afprøvede løsninger, der understøtter udviklingen af et mere ressourceeffektivt samfund en cirkulær økonomi. Konkret skal der fokus på inden for fem år at øge genanvendelsen af ressourcer fra tre vigtige affaldsressourcer: For husholdningsaffald er målet at sikre en høj kvalitet og udnyttelse i genanvendelsen af plast (50 procent), papir/pap (70 procent), metal (70 procent) og bioaffald (50 procent) For industriaffald skal 75 procent genanvendes For bygge- og anlægsaffald skal en høj, intelligent genanvendelse på over 90 procent sikres. Samtidig skal PCB-forurenet byggeaffald håndteres miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Specielt målsætningerne for husholdningerne indebærer, at en væsentligt mindre andel skal brændes, idet 22 procent genanvendes i dag, mens 75 procent brændes. Innovative løsninger kan efterfølgende udbredes på tværs af landet. 15

18 BEHOV FOR INNOVATION, FORSKNING, REGULERING MV. Der er behov for at genanvende materialeressourcerne i affaldet, inden man genindvinder energiressourcerne. Dette kræver en grundlæggende omstilling af den danske affaldssektor. Det handler ikke kun om at udvikle de tekniske løsninger til genanvendelsen, men også om at sikre bedre indsamlings- og sorteringsmetoder samt sikre en optimal håndtering af den eksisterende forbrændingskapacitet. Konkret kan der peges på nedenstående behov. Indsamling og sortering. Der skal udvikles og demonstreres løsninger på udfordringer ved den kemiske sammensætning af materialer og de problematiske stoffer heri, som begrænser genanvendelse. Det skal udvikles og afprøves, hvor og hvordan man bedst indretter nogle samlede systemer eller processer, der sikrer den størst mulige genanvendelse af materialeressourcerne. Det gælder også kildesortering og teknologier til udsortering og separering, indsamlingsordninger, genbrugspladser, brug af skatter og afgifter samt samfundsøkonomiske opgørelser. Der skal udvikles og demonstreres løsninger, der sikrer, at borgere og virksomheder indsamler og sorterer affald korrekt. Ressourceoptimering og affaldsforebyggelse i virksomheder inden for industri og byggeri. Der er behov for, at produkter redesignes, så råvare- og energiforbrug reduceres, og indhold af problematiske stoffer undgås. Produktionen i hele dens forløb og gennem alle produktionskæderne skal ressourceoptimeres, bl.a. skal forbedrede typer genanvendelse fremmes. Virksomhedernes mulighed for at løfte denne innovationsindsats vil blive styrket, hvis den foregår i dialog med affaldsbehandlerne og i samspil med innovationen inden for affaldssektoren. Samtidig er der behov for, at virksomhederne kan inddrage ny viden om materialer og knappe ressourcer fra forskningsverdenen. Nye forretningsmodeller der understøtter en cirkulær økonomi. Der er behov for udvikling og implementering af innovative grønne forretningsmodeller, der i højere grad kan understøtte sammenhængen mellem øget ressourceeffektivitet og forbedret konkurrenceevne i erhvervslivet. Virksomhederne kan i samspil med affaldsbehandlere, myndigheder og borgerrepræsentanter udvikle og efterprøve nye modeller f.eks. salg, ejerskab og returnering af produkter med fokus på forbedret genanvendelse af ressourcer. Dialogen mellem offentlige og private aktører kan forbedre balancen mellem udbud og efterspørgsel, hvilket virksomhederne kan drage nytte af, når forretningsmodellen skal fastlægges eller udvikles. Bedre genanvendelse gennem bedre viden. Der skal udvikles og afprøves løsninger til håndtering af affald, herunder nye metoder og teknikker til at oparbejde ressourcerne fra affaldet og anvende rest- og affaldsprodukter. Genanvendelse og genbrug af mineraler og metaller, især sjældne og ressourceknappe, kræver særlig opmærksomhed og udvikling af nye tekniske og biologiske metoder til energieffektiv indvinding. Omlægning af infrastruktur og anlæg på affaldsområdet. Den eksisterende infrastruktur på affaldsområdet skal udvikles og afprøves på relevante områder, så den understøtter en cirkulær økonomi. I løsningen skal eksisterende forbrændingskapacitet og nye anlægsinvesteringer integreres i et samfund, som bedre udnytter materialeressourcerne. Samtidig skal løsningen tage højde for en samfundsmæssigt omkostningseffektiv fordeling af kapaciteten, hvorved overkapacitet og dobbeltarbejde undgås, og storskalafordele kan realiseres. Modernisering af reguleringen, så den understøtter en cirkulær økonomi. Regulering i forhold til politiske målsætninger på henholdsvis lokalt, nationalt og europæisk niveau skal gennemgås og udvikles, så den målrettet understøtter ressourceeffektivisering, genanvendelse, recirkulering og opgradering. Det kræver en koordineret indsats og dialog samt samarbejde på tværs af myndigheder og deres forvaltninger. Om partnerskabet. Når det kommer til affald, har det offentlige altid haft serveretten. For at realisere målsætningerne i partnerskabet er der derfor behov for at inddrage de offentlige myndigheder i partnerskabet. Foruden to til tre foregangskommuner skal man også inddrage affaldsbehandlere, virksomheder, forskningsinstitutioner, brugerrepræsentanter samt de nationale myndigheder. Det kan bidrage til at skabe det rette grundlag for affaldsforebyggelses- og ressourcestrategier. 16

19 FORUDSÆTNINGER Danmark har forudsætninger for at blive en central spiller, når det handler om innovative løsninger på ressource- og affaldsområdet. Allerede i dag arbejdes der på flere niveauer med udvikling og implementering af innovative grønne forretningsmodeller, der kan understøtte sammenhængen mellem øget ressourceeffektivitet og forbedret konkurrenceevne i erhvervslivet. Der er således også sat fokus på området fra både regeringens vækstteam for vand, bio og miljøløsninger og i regeringens efterfølgende vækstplan. Danmark har opnået gode resultater med affaldsbehandling i forhold til at sikre et minimum af deponi, og landet er blandt de bedste OECD-lande til at håndtere og genanvende ressourcerne i affald særligt i forhold til indsamling og genanvendelse af specifikke affaldsfraktioner og projektering af affaldsforbrændingsanlæg. Det danske offentlige system er vant til at samarbejde med private aktører om fælles løsninger, og der er tradition for brugerinddragelse og designtænkning, som bidrager til en god implementering af løsningerne. Der er samtidig et forskningsmæssigt stærkt fundament for at anvende teknologier inden for restproduktomdannelse, og der er en stærk basis for at udvikle nye processer til en cirkulær produktion (vugge til vugge) i modsætning til en traditionel lineær produktion, hvor man producerer affald. I forhold til en ressourceeffektiv produktion har danske virksomheder gennem en årrække udviklet kompetencer, som stiller dem godt på markedet for business-to-business løsninger inden for maskinindustrien og rådgivning med fokus på ressourceeffektivisering i relation til energi, vand, næringsstoffer, biomasse, mineraler, metaller og halvfabrikata. EFFEKTER OG POTENTIALER De udviklede løsninger vil ved efterfølgende udbredelse kunne få effekter såvel i Danmark som i udlandet. Det forventes, at der udvikles og demonstreres nye danske affalds-, genanvendelses- og ressourceløsninger, der kan patenteres og eksporteres. Indsatsen vil også kunne bidrage til en omkostningseffektiv overgang til øget ressourceeffektivitet og mere genanvendelse med mindre og bedre forbrænding. Det kan bl.a. skabe gevinster for de virksomheder, som opnår en mere effektiv ressourceudnyttelse. Danske virksomheder vil kunne eksportere knowhow og løsninger inden for ressourceeffektivitet, indsamling, genanvendelse og sortering samt afsætte genanvendte materialer. Grøn viden og teknologi efterspørges i stigende grad globalt, og lande som Kina, USA og Sydkorea har allerede foretaget massive investeringer på området. De udviklede løsninger vil også kunne bidrage til at reducere affaldsmængderne og forbedre samfundets anvendelse af affaldsstrømme i produktionen af nye produkter samt nedbringe udgifterne til affaldsbehandling, arealbehovet til deponering og udgifterne til sikring af deponier. Det vil endvidere kunne give højere kvalitet i genanvendelsen og dermed højere værdi og bedre afsætningsmuligheder for genanvendte materialer. Endelig vil indsatsen kunne bidrage til, at dansk produktion kan reducere trækket på naturressourcerne og afhængigheden af råstoffer fra udlandet. Efter energiområdet er affaldshåndtering det største grønne erhvervsområde i Danmark med en omsætning på 55 mia. kr. i 2010 og en eksport, som er steget med mere end 30 procent fra 2006 til 2011, hvor den udgjorde tæt ved 20 procent af den grønne danske eksport. 17

20 1.2 BLÅ ARBEJDSPLADSER VIA GRØNNE LØSNINGER RESUMÉ Med en stor international handel tværs over havene påvirker skibstransporten miljø og klima, og stadigt stigende krav til energi- og miljøeffektivisering stiller skibstransporten over for en grøn omstilling. Et partnerskab skal udvikle globalt konkurrencedygtige løsninger, der markant reducerer udledningen af CO 2, svovl- og kvælstofoxider samt undervandsstøj fra skibe. Sigtet er på samme tid at styrke Danmarks konkurrenceevne og førerposition på klima- og miljøområdet samt bidrage med konkrete løsninger på globale maritime udfordringer. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER På fire hovedområder er der væsentlige og i vid udstrækning sammenhængende klima- og miljøudfordringer for den globale skibstransport. Det drejer sig om reduktion af udledning af drivhusgasser (primært CO2), svovloxider (SOx), kvælstofoxider (NOx) og undervandsstøj. Udfordringerne ved skibsfartens klima- og miljøpåvirkning er afspejlet i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, hvor visionen er, at grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark. Udfordringerne kommer også til udtryk hos den Internationale Søfartsorganisation, IMO, som løbende strammer reguleringskravene til skibserhvervet. For at skibstransporten som erhverv kan udvikle sig og imødekomme reguleringskravene samt kommercielle krav, må den derfor skabe nye grønne løsninger. Som led i IMO-arbejdet er der en international aftale om energieffektivisering af nye skibe med 30 procent pr. transporteret enhed frem til Effektiviseringen skal kunne dokumenteres allerede i skibets designfase. Da nye skibe er mere energieffektive end gamle, lægges i IMO et markedsmæssigt pres på at udvikle og forbedre de eksisterende skibes energieffektivitet, hvilket giver markedsmuligheder for energieffektivt udstyr og energibesparende processer. 18

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Forskningsvision: Bygninger og infrastruktur rammerne om det gode liv

Forskningsvision: Bygninger og infrastruktur rammerne om det gode liv Ref.: FRI/fri E-mail: fri@frinet.dk 2. juni 2016 Forskningsvision: Bygninger og infrastruktur rammerne om det gode liv 1. Resumé Vi omgiver os med byggeri og infrastruktur det meste af vores tid de danner

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng PPP-disposition: 1) Baggrund, formål, proces og resultat 2) Fremtidens intelligente og grønne transport 3) Modtagelse og anvendelse Baggrund:

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Hvilke EU-processer bør danske aktører have særligt fokus på for at fremme udviklingen af bioøkonomien i Danmark Danmarks nationale bioøkonomipanel har på deres

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012 Indledning: De to kriser Det er nok ikke overgået nogens opmærksomhed, at Europa står midt i en økonomisk og finansiel krise. Det ved I virksomheder om nogen. Men samtidig oplever verden også en krise

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere