I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven."

Transkript

1 Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov nr. 544 af 26. maj 2010 om ændring af lov om stormflod og stormfald samt skrivelse (brev) fra økonomi- og erhvervsministeren af 28. juni 2010 til Forbrugerstyrelsen varetager Stormrådet administrationen af loven med bistand af et sekretariat nedsat i Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet fungerer samtidig som sekretariat for rådet. Sekretariatet bistås af Forsikring & Pension, jf. aftale mellem Stormrådet og Forsikring & Pension. Stormrådets organisation og opgaver er fastsat i bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet (bekendtgørelse nr af ). Stormrådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med Naturstyrelsen, taksationens udførelse og erstatningens beregning vedrørende stormflod og oversvømmelse, jf. stormflodslovens 22, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 805 af 28. juni 2010 om behandling af sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Der henvises i øvrigt til Stormrådets Infobank på hvor der findes vejledende eksempler på opgørelse og beregning af skader på fast ejendom, løsøre mv. 2 Generelt om stormflodsordningens erstatningsprincipper Stormflodsordningen er en offentlig katastrofeordning, som yder erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Finansieringen af ordningen sker gennem forsikringsselskabernes opkrævning af en årlig afgift på brandforsikringspolicer på fast ejendom og løsøre. En af betingelserne for at modtage erstatning efter ordningen er, at de beskadigede genstande er brandforsikrede. Forudsætningen, for at ordningen kan anvendes, er, at der enten har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, jf. stormflodslovens bestemmelser herom.

2 Side 2 Stormflod er karakteriseret ved oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i havet, som statistisk indtræder sjældnere end hvert 20. år ( 20-års hændelse ). Det er Stormrådet, der træffer afgørelse, om stormflod er indtruffet, og hvilke områder i Danmark afgørelsen omfatter. Afgørelsen baseres på Kystdirektoratets og DMI s målinger. Ved vurderingen af, om der er tale om stormflod, indgår bl.a. oplysninger om vindstyrke, vandstand og bølgehøjde. Oversvømmelse fra vandløb og søer er karakteriseret ved oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i vandløb og søer, som statistisk indtræder sjældnere end hvert 20. år. Det er Stormrådet, der træffer afgørelse, om oversvømmelse er indtruffet, på baggrund af udtalelse fra Naturstyrelsen. og eventuelt andre relevante oplysninger. Ved vurderingen af, om der er tale om oversvømmelse fra vandløb og søer, indgår bl.a. oplysninger om nedbør, opstuvning, vandføringsevne og blokering af vandløb. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. For at kunne opgøre en erstatning kræves det, at der er lidt et økonomisk tab på bygninger eller løsøre som følge af stormflod eller oversvømmelse. Se under pkt. 3.4 om, hvordan beregning af erstatning sker i forhold til bygninger, løsøre mv. 3 Erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen 3.1 De 4 hovedbetingelser for at opnå erstatning Der gælder 4 hovedbetingelser, som alle skal være opfyldt for at opnå erstatning efter stormflodsloven: a. Det beskadigede skal være omfattet af en afgiftspligtig og gyldig brandforsikring. b. Det beskadigede, ejendom eller løsøre, skal på skadestidspunktet befinde sig i et stormflods- eller oversvømmelsesramt område. c. Skaden skal være anmeldt rettidigt til forsikringsselskabet, dvs. senest 2 måneder efter skadens indtræden. d. Stormflods- eller oversvømmelseshændelsen skal kunne karakteriseres som en 20-års hændelse, jf. pkt Omfattede skader Umiddelbart indtrådte skader Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådt skade på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse, jf. lovens 4, stk. 1. Skaden skal således være indtrådt på selve tidspunktet for stormfloden eller oversvømmelsen eller i umiddelbar forlængelse heraf. Bestemmelsen sigter imod at skelne mellem skader, der er direkte forår-

3 Side 3 saget af stormflod eller oversvømmelse, og skader der indtræder senere. Det er alene skader, der direkte er forårsaget af stormfloden eller oversvømmelsen, der er dækket af ordningen, dvs. de materialer eller ting, som har været i kontakt med vand. Således dækkes fx skimmelsvamp, sætningsskader og lignende ikke. 3.3 Omfattede genstande Det er i princippet alle typer fast ejendom og løsøre, der er omfattet af ordningen, hvis betingelserne under pkt. 3.1 er opfyldt. Særlige situationer eller omstændigheder kan dog bevirke, at der alligevel ikke ydes erstatning Undtagelser fra erstatning Der ydes ingen erstatning for: a. Fast ejendom og løsøre, for hvilke det er muligt og normalt at tegne en forsikring mod skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse. Dette indebærer bl.a., at motorkøretøjer ikke er omfattet af ordningen, da de eksisterende kaskoforsikringer på motorkøretøjer dækker skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse. Hvis genstanden er omfattet af en forsikring, som inkluderer dækning for stormflods- og oversvømmelsesskader, ydes erstatning for en eventuel selvrisiko. b. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade. Dette gælder både i tilfælde af dækning direkte efter den konkrete police og forsikringsbetingelser og i tilfælde af kulancedækning. c. Løsøre i kældre eller rum under terræn. d. Indirekte tab, fx driftstab, huslejetab, flytteomkostninger eller andre merudgifter i forbindelse med flytning eller udgifter i forbindelse med lånoptagelse til finansiering af udbedring af skader eller til eventuel genopførelse af beskadiget bygning. e. Skader på jord, dvs. forringelse af jordens afkastningsevne eller mulighed for råstofudvinding Nedsættelse eller bortfald af erstatning I følgende tilfælde kan erstatning nedsættes eller bortfalde: a. Bygningen er opført på et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette.

4 Side 4 b. Bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, og dette er en medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet eller har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, fx hvis sokkelkoten ikke opfylder betingelserne i en lokalplan. c. Bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlig vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet eller har fået et større omfang, end den ellers ville have fået. d. Løsøre anbragt i bygninger nævnt under a., b. og c. eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig risiko for den indtrufne skade, fx genstande placeret under åben himmel, i en åben lade eller lignende. e. Skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe efter forholdene rimelige foranstaltninger for at afværge eller begrænse den indtrufne skade. f. Skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den indtrufne skade (egen skyld). 3.4 Beregning af erstatning Ved erstatningsberegningen tages udgangspunkt i dagsværdiprincippet. Det betyder, at erstatningsbeløbet skal være det samme som prisen for reparation af det beskadigede, eller hvis reparation ikke er mulig prisen for en ny genstand med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, slid, nedsat anvendelighed og eventuelle andre omstændigheder, jf. forsikringsaftalelovens 37 og 38. Taksators skadesopgørelse danner grundlag for Stormrådets afgørelse af erstatningsudmålingen Særligt for bygningsskader Ved skadesopgørelsen tages udgangspunkt i de beskadigede bygningsdele. Ved reparation eller eventuel genopførelse tages hensyn til krav stillet fra offentlige myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Der kan i erstatningsopgørelsen foretages fradrag for forbedringer, som følge af reparation. Ved fastsættelsen af erstatning i den enkelte sag tages udgangspunkt i den praksis, der fremgår af Stormrådets Infobank. Forsikring & Pensions levetidstabeller indgår sideløbende som beregningsværktøj, ligesom specificerede tilbud fra håndværkere, som taksator har modtaget i forbindelse med besigtigelsen, den konkrete beliggenhed samt

5 Side 5 det beskadigedes vedligeholdelsestilstand tillige indgår i vurderingen af skadens værdi Kontanterstatning Skadelidte kan vælge selv at udbedre skaderne på sin ejendom. Skadelidte kan i sådanne tilfælde få udbetalt kontanterstatning, hvis ejendommen er ubehæftet eller mod forevisning af en panthaveraccept (panthavererklæring). Ved beregning af kontanterstatning omregnes antallet af håndværkertimer til egne timer. Egne timer honoreres med 80 kr. pr. time. Antallet af egne timer svarer til antallet af håndværkertimer med tillæg af 25 pct., således at håndværkertimerne ifølge tilbud eller lignende grundlag ganges med 1,25. Hertil lægges omkostninger til materialer Særligt for skader på løsøre Stormrådet yder erstatning for løsøre med udgangspunkt i løsørets værdi før skadens indtræden. Værdiforringelse beregnes som genstandens værdi uden skade fratrukket genstandens værdi med en skade. Hvis udgiften til reparation udgør mere end 50 pct. af nyværdien på skadestidspunktet, opgøres erstatningen efter alderen på genstanden. For genstande, der er mindre end 2 år gamle, ydes erstatning for nyværdien. For genstande, der er over 2 år gamle, ydes erstatning svarende til genanskaffelsesværdien. Såfremt genstanden ikke kan genanskaffes, ydes kontanterstatning for en tilsvarende genstand Særligt om husdyr, udsæd og afgrøder Husdyr erstattes med, hvad et tilsvarende dyr vil koste på skadestidspunktet. Udsæd og afgrøder på rodavl og høstet avl erstattes med indkøbsprisen på skadestidspunktet. Der ydes erstatning for udgifter til frø og såning. 3.5 Udbetaling af erstatning Modtager af erstatning Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse ydes til dem, der ejer, er panthaver, eller er indehaver af en anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for genstanden, og som lider et tab ved, at den forringes eller går til grunde, jf. stormflodslovens 5.

6 Side 6 Henvisningen i stormflodslovens 5 til forsikringsaftalelovens 57 og 58 betyder, at erstatningen kan udbetales til ejeren, når skaden er udbedret, en forsikret bygning genopført, andre genstande omfattet af forsikringen er genanskaffet, og der således er sikkerhed for panthavers fyldestgørelse. Erstatning for stormflods- eller oversvømmelsesskader kan transporteres til tredjemand, da en forsikring omfatter både ejer og panthaver, jf. forsikringsaftalelovens 58. Erstatningen udbetales til den, der bærer risikoen for den indtrådte skade, når skaden er udbedret, eller i tilfælde, hvor skaden endnu ikke er udbedret, når der er stillet sikkerhed for panthavers fyldestgørelse Selvrisiko Stormflodsordningen indeholder som andre erstatningsordninger en selvrisiko. Beregningen af selvrisikoen er forskellig afhængig af, om der er tale om stormflod eller om oversvømmelse fra vandløb og søer Selvrisiko ved stormflod Inden udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod, fratrækkes følgende selvrisiko: a. 5 pct., dog mindst kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på: i. En og tofamiliehuse ii. Privat indbo (løsøre) b. 10 pct., dog mindst kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på: i. Andre ejendomme, herunder fritidshuse inkl. løsøre. ii. Andet løsøre, herunder varelagre og inventar Selvrisiko ved oversvømmelse fra vandløb og søer Inden udbetaling af erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer fratrækkes følgende selvrisiko: a. 8 pct. ved første, 13 pct. ved anden og 18 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder, dog mindst kr. på: i. Ejendomme til helårsbeboelse b. 13 pct. ved første, 18 pct. ved anden og 23 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder, dog mindst kr. på: i. Fritids- og sommerhuse, inkl. løsøre. ii. Erhvervsejendomme

7 Side 7 c. 10 pct., dog mindst kr. på: i. Løsøre Udbetaling af erstatning uden dokumentation Erstatning for løsøre udbetales uden dokumentation for indkøb af nyt løsøre. Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales som udgangspunkt, når der foreligger regning for udført arbejde. Sekretariatet kan i den enkelte sag uden regningsdokumentation udbetale op til kr Udbetaling på en enkelt post i skadesopgørelsen må højst udgøre kr uden regningsdokumentation. Hvis der er udbetalt erstatning uden regningsdokumentation, kan beløbet kræves tilbagebetalt, hvis erstatningen ikke er anvendt til det arbejde, der er anført i taksatorrapporten Forsinkelse i udbetalingen af erstatning Erstatning efter regning udbetales senest 14 dage efter, at regningerne er indkommet, og under forudsætning af, at Stormrådet har truffet afgørelse og har godkendt erstatningen. Fra forfaldstidspunktet ydes sædvanlig procesrente (Nationalbankens diskonto + 7 pct.)

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere