Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret opgørelse af skader på bygninger og løsøre, der skal fremsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på udbetaling af refusion. 7. april 2015 Sags nr.: S.281 Krav til dokumentation ved anmeldelse vedr. bygninger og løsøre. For at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk- Administrativt Center, kan vurdere, om de afholdte udgifter til forsikringsbegivenheder i løbet af året kan indgå i opgørelsen af institutionens samlede udgifter til forsikringsbegivenheder i det pågældende finansår, skal institutionen løbende sikre og opbevare dokumentation for hver enkelt forsikringsbegivenhed i årets løb. Udokumenterede forsikringsbegivenheder vil ikke indgå i ministeriets vurdering af, hvorvidt institutionens samlede udgifter til forsikringsbegivenheder har oversteget selvrisikoen. Dokumentationen skal alene forelægges Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt Center, hvis institutionen vurderer, at dens samlede udgifter til forsikringsbegivenheder omfattet af statens selvforsikringsordning i et givet år har oversteget selvrisikoen. Hvis institutionens samlede udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning i et finansår overstiger institutionens selvrisiko på 1 % af institutionens samlede indtægter i det pågældende finansår, kan institutionen, når årsregnskabet for det pågældende år foreligger, ansøge Undervisningsministeriet om at dække den del af udgifterne, der ligger udover selvrisikoen. Omfanget af en eventuel udbetaling er dels afhængig af den indsendte dokumentation, dels af den bevillingsmæssige hjemmel på finansloven. Hvis der indgår moms i opgørelsen, anføres det særskilt. Anmeldelse og dokumentation. Skader på over 2,5 mio. kr. skal taksatorvurderes. Taksatorvurderingen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk- Administrativt Center, inden institutionen går i gang med videre foran-

2 staltninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk- Administrativt Center, vil løbende kunne anmode institutionen om yderligere oplysninger. 2 Anmodning om dækning af selvforsikringsudgifter for et givent finansår kan først indsendes til Undervisningsministeriet, når årsregnskabet for det pågældende år foreligger. I institutionens anmodning vedlægges endvidere en oversigt indeholdende en opgørelse af institutionens selvrisiko i det pågældende år, samt en samlet opgørelse over de afholdte udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning i året, med henvisning til de enkelte forsikringsbegivenheder beskrevet i dokumentationen. Den samlede opgørelse over selvforsikringsudgifter skal attesteres af institutionens revisor. Desuden angives en kontaktperson. For hver forsikringsbegivenhed, der medfører skade på bygninger eller løsøre, skal institutionens dokumentation indeholde følgende: Adressen, hvor forsikringsbegivenheden er sket. Tidspunktet for forsikringsbegivenheden. Taksatorvurdering. En beskrivelse af forsikringsbegivenheden og dens følger, herunder en beskrivelse af det konkrete hændelsesforløb, dvs. hvad eller hvem der forvoldte skaden, og hvordan eller hvorledes dette skete. Ejerforholdet til det skaderamte. Eventuel anmeldelse til politiet med vedlagt kopi af kvittering for anmeldelse. Oversigt over, hvad der blev beskadiget eller bortkom ved forsikringsbegivenheden, herunder en kort beskrivelse af, hvori beskadigelsen består, og hvorledes den er afhjulpet. Ved edb og elektronik samt låsesystemer anføres tillige anskaffelsestidspunktet. Tilsvarende ved skader pga. lynnedslag og kortslutning. Opgørelse over institutionens udgifter i forbindelse med den pågældende forsikringsbegivenhed. Det skal af opgørelsen fremgå, hvad de pågældende udgifter er blevet anvendt til, samt hvilket år de er afholdt i. Ved løsøre, der ikke er blevet genanskaffet, skal det fremgå, hvorledes handelsværdien er blevet fastsat. Ved bygningsskader, hvor institutionen har foretaget bygningsændringer eller vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med udbedring efter forsikringsbegivenheden, anføres dette, og merudgifterne specificeres i opgørelsen. Institutionen skal opbevare de relevante bilag, men de skal alene indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt Center, såfremt institutionen anmodes herom. Ved skader over kr. (inkl. moms) oplyses hvor mange tilbud, der er indhentet samt tilbudsgivers identitet og pris. Hvis der ikke er indhentet tilbud, fordi der er anvendt indkøbsaftaler, oplyses dette. Andre oplysninger af betydning for bedømmelse af forsikringsbegivenheden.

3 3 Oplysninger om kontaktperson. Revisorattesteret opgørelse over institutionens selvforsikringsudgifter og institutionens opgørelse af selvrisikoen. Selvrisiko. Selvrisikoen indebærer, at institutionen selv skal dække det skadesniveau, som ikke overstiger 1 % af institutionens samlede indtægter i finansåret, idet denne selvrisiko er indregnet i taxametertilskuddene, andre tilskud eller bevillinger i øvrigt fra Undervisningsministeriet. Tilsvarende gælder, at der ved indtægtsdækket virksomhed skal indregnes det gennemsnitlige skadesniveau ved beregningen af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. I de samlede indtægter i finansåret indgår dog ikke: Institutionens renteindtægter. Gaver fra private eller kommuner, der ikke ydes til institutionens løbende drift. Momskompensation fra ministeriet. Udbetalinger i årets løb til institutionen fra Undervisningsministeriet i forbindelse med statens selvforsikringsordning vedrørende foregående års selvforsikringsudgifter. Den del af institutionens udgifter i finansåret til forsikringsbegivenheder, der er omfattet af statens selvforsikringsordning, og som efter opgørelse efter retningslinjerne om selvrisikoen overstiger denne, vil institutionen, når årsregnskabet for det pågældende år foreligger, kunne anmode Undervisningsministeriet om at dække. Opgørelse/revisorerklæring. Den samlede opgørelse over selvforsikringsudgifter skal attesteres af institutionens revisor og indeholde en samlet beskrivelse af de enkelte skader i det pågældende år. Endvidere skal opgørelsen og revisorerklæringen indeholde: Institutionens navn. Institutionsnummer for den pågældende institution. En opstilling over indtægter for det pågældende år med en deraf følgende beregning af selvrisikoen, dvs. 1 % af indtægterne for det pågældende år. Dato for opgørelsen inkl. originale underskrifter med blåt. Dato for revisorerklæringen inkl. originale underskrifter med blåt. Periodisering af selvrisikoudgifter. Institutionens opgørelse af selvforsikringsudgifterne skal ske efter et udgiftsafholdelsesprincip. Herved forstås, at selvforsikringsudgifterne indgår i opgørelsen for det finansår, hvor udgiften er afholdt og derfor bogført i institutionens regnskab. Det har således ikke betydning, om den forsikringsbegivenhed, der har begrundet udgiften, er sket i et andet år,

4 end det år udgiften afholdes i. Institutionerne bør være opmærksomme på, at selvrisikoen er på 1 % af institutionens indtægter i det enkelte finansår/regnskabsår. 4 Med hensyn til løsøre, der ikke genanskaffes, indgår den opgjorte handelsværdi i opgørelsen for det år, genstanden er mistet i. Tilsvarende gælder for motorkøretøjer ved totalskade, herunder bortkomst. Større enkeltsager. Det er som udgangspunkt institutionen selv, som skal behandle selvforsikringssager. Imidlertid skal ministeriet inddrages i større enkeltsager. Som sådanne betragtes sager, hvor en enkelt forsikringsbegivenhed i sig selv skønnes enten at overstige institutionens selvrisiko eller overstige 2,5 mio. kr. Skader på over 2,5 mio. kr. skal taksatorvurderes. Taksatorvurderingen skal sendes til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt Center, inden institutionen går i gang med videre foranstaltninger. Økonomisk-Administrativt Center vil løbende kunne anmode institutionen om yderligere oplysninger. Baggrunden herfor er, at det ved sådanne større enkeltsager efter omstændighederne kan være nødvendigt at indhente Finansudvalgets samtykke før iværksættelse af reparationsarbejde mv. Der kan derfor i sådanne sager være særlige forhold, der skal afklares, inden der foretages videre. Behandling af skadesager når bygninger og løsøre er i sameje med andre. Med hensyn til bygninger, der ejes i fællesskab mellem institutionen og andre, omfattes disse samejede bygninger af selvforsikringsordningen for så vidt angår den andel af den samejede bygning, som den sikrede institution ejer, jf. 3 i Finansministeriets cirkulære nr af 9. december 2005 om statens selvforsikringsordning. Hvis der sker skader på bygninger ejet i sameje med andre, må reparationsudgifterne således deles forholdsmæssigt mellem ejerne i forhold til ejerandel. Når bygninger er i sameje, skal det af samejeaftalen fremgå, at den anden ejer forsikrer sin andel af bygningen. En sådan aftale skal indeholde bestemmelser om at: Den anden ejer skal tegne en forsikring, der omfatter alle de risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning, for den anden ejers andel i bygningerne i samejet. Det må forudsættes, at den anden ejer altid som minimum holder sin andel behørigt brandforsikret. Udgiften til forsikringen skal afholdes fuldt ud af den anden ejer og må således ikke indgå i samejets udgifter. Ved forsikringsbegivenheder, der normalt dækkes ved forsikringstegning, skal den af den anden ejer tegnede forsikring dække omkostninger svarende til den anden ejers andel af samejet. Tilsvarende skal den sikrede institution dække omkostningerne vedrørende den sikrede institutions andel af samejet efter reglerne

5 om statens selvforsikringsordning. Dette gælder uanset, om den ved forsikringsbegivenheden skadede bygning anvendes af den sikrede institution eller af den anden ejer. 5 Der vil ikke være noget til hinder for, at den anden ejer tegner forsikringer, der dækker i videre omfang end statens selvforsikringsordning efter nærværende retningslinjer. I denne situation må den sikrede institutions andel ved en reparation m.v., der ikke dækkes af statens selvforsikringsordning, betragtes som en almindelig bygningsudgift, der ikke kan indgå i opgørelsen af selvforsikringsudgifter. Jævnfør ovenstående skal udgiften til selve forsikringen afholdes fuldt ud af den anden ejer, og må således ikke indgå i samejets udgifter. Udgiften for forsikringsbegivenheden deles dog mellem parterne i henhold til størrelsen af hver ejes andel af bygningsmassen. I forbindelse med skade på den samejede bygning, skal der en taksator på, og taksationen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Anmeldelse om skader på bygninger som ejes i fællesskab. Udover en taksatorvurdering, skal der indsendes følgende dokumentation: Adressen, hvor forsikringsbegivenheden er sket. Tidspunktet for forsikringsbegivenheden. En beskrivelse af forsikringsbegivenheden og dens følger, herunder en beskrivelse af det konkrete hændelsesforløb, dvs. hvad eller hvem der forvoldte skaden, og hvordan eller hvorledes dette skete. Ejerforholdet til det skaderamte. Eventuel anmeldelse til politiet med vedlagt kopi af kvittering for anmeldelse. Oversigt over, hvad der blev beskadiget eller bortkom ved forsikringsbegivenheden, herunder en kort beskrivelse af, hvori beskadigelsen består, og hvorledes den er afhjulpet. Ved edb og elektronik samt låsesystemer anføres tillige anskaffelsestidspunktet. Tilsvarende ved skader pga. lynnedslag og kortslutning. Opgørelse over institutionens udgifter i forbindelse med den pågældende forsikringsbegivenhed. Det skal af opgørelsen fremgå, hvad de pågældende udgifter er blevet anvendt til, samt hvilket år de er afholdt i. Ved løsøre, der ikke er blevet genanskaffet, skal det fremgå, hvorledes handelsværdien er blevet fastsat. Ved bygningsskader, hvor institutionen har foretaget bygningsændringer eller vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med udbedring efter forsikringsbegivenheden, anføres dette, og merudgifterne specificeres i opgørelsen. Institutionen skal opbevare de relevante bilag, men de skal alene indsendes til ministeriet, såfremt institutionen anmodes herom. Ved skader over kr. (inkl. moms) oplyses, hvor mange tilbud, der er indhentet samt tilbudsgivers identitet og pris. Hvis

6 der ikke er indhentet tilbud, fordi der er anvendt indkøbsaftaler, oplyses dette. Andre oplysninger af betydning for bedømmelse af forsikringsbegivenheden. Oplysninger om kontaktperson. Taksatorvurdering Revisorattesteret opgørelse af selvforsikringsudgiften + beregning af selvrisiko. 6 Den selvejende institution har en selvrisiko på 1 % af institutionens totale omsætning. Selvforsikringsordningen omfatter normalt alle risici, der normalt dækkes ved forsikringstegning for institutioner eller virksomheder.

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere