Medarbejder i fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder i fleksjob"

Transkript

1 Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1

2 2

3 Denne brochure handler om, hvordan administrationen af fleksjob og løntilskud foregår. Du kan bl.a. læse om hvilke blanketter, der benyttes, og hvordan løntilskud til fleksjob beregnes. Brochuren henvender sig mest til arbejdsgivere og omhandler mest lønmodtagere i fleksjob, da der er særlige regler for beregning af tilskud til selvstændige i fleksjob. Hvad betyder aftalen for virksomheden? Virksomheden udbetaler løn til medarbejderen i fleksjob og modtager tilskud på ½ eller ⅔ af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område dog af maks kr. om året. (1. januar 2010). Hvem godkender et fleksjob? Det er arbejdsmarkedskonsulenten, der sørger for at lave aftalen mellem virksomheden og medarbejderen i fleksjob. Arbejdsmarkedskonsulenten sørger for at bevilling underskrives. Den faglige organisation, der har overenskomst på området, skal inddrages i forhold til aftalen om løn. Det sker med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Der må kun udbetales tilskud, når der foreligger en underskrevet bevilling fra virksomheden. Ansættelsesforholdet mellem virksomheden og medarbejderen i fleksjob kører som et normalt ansættelsesforhold, hvor ret og pligter svarer til, hvad der ellers er gældende for området. Det er virksomhedens og medarbejderens eget ansvar at sørge for, at der sker en regulering i forhold til løn m.m. Dokumentationen for lønnen vedlægges ansøgningen, når virksomheden søger om det regulerede løntilskudskrav efter f.eks. ny overenskomst. Tilskud af løn I refusion indgår bl.a.: Den aftalte mindsteløn, ifølge bevillingen. Pension, når det er en del af overenskomsten. Arbejdsgiverens ATP. Feriepenge og betaling af feriefridage. (Beregnet ud fra mindstelønnen). Arbejdsskadeforsikring inkl. AES (og kun denne) og fritvalgsordningen. Der ydes ikke refusion til bl.a. øvrige forsikringer, kørsel, overarbejde eller lignende. 3

4 Udbetaling af refusion For at få udbetalt tilskuddet udfyldes og indsendes blanketten Anmodning om udbetaling af løntilskud % sats af lønnen. Blanketten kan indsendes hver måned eller hvert kvartal. Det er mest brugt at indsende blanketten kvartalsvis. Ved at bruge Fredericia kommunes hjemmeside og blanketten er din virksomhed sikker på at få det tilskud, som den har ret til. På hjemmesiden finder du også information om den aktuelle lovgivning. Vejledning: Gå ind på Klik på Selvbetjening Klik på Her finder du selvbetjeningsportalen. Klik på borgerområde Arbejde og arbejdsløshed. Klik på Revalidering, fleksjob, skånejob m.m. Vælg blanket AB245 Anmodning om udbetaling af løntilskud % sats af lønnen. Klik på ja til Ønsker du at anmode om udbetaling af løntilskud i forbindelse med fleksjob? og klik på Næste. Klik på Ja, log på med NemID/digital signatur og klik på Jeg accepterer vilkår for brug af selvbetjeningsløsningen. Klik på Fortsæt til Nemlogin. Log ind med digital signatur, blanket udfyldes, og kopi af lønseddel vedhæftes. Den udfyldte blanket og kopi af lønsedler kan mailes til medarbejderens bopælskommune. Pengene bliver udbetalt til virksomhedens Nemkonto, der knytter sig til virksomhedens CVR nummer. Det er vigtigt, at Nemkontoen er oprettet og aktiveret. Udfyldelse af blanketten Ved udfyldelse af blanketten skal følgende oplyses: 1. Virksomhedens navn og telefonnummer. 2. Virksomhedens CVR nr. 3. Den ansattes navn. 4. Bevillingens dato. 5. Den ansattes cpr.nr. (bevillingens journalnummer). 6. Periodens fra og til dato (begge dage inkl.). 7. Hvor mange dage der er i arbejdsperioden. 8. Hvor mange dage den ansatte har arbejdet i perioden. 9. Hvis medarbejderen har haft fravær på grund af ferie. 10. Antal dage en medarbejder har haft fravær pga. sygdom/delvis sygemelding. 11. Grundløn refusionsberettiget løn. 4

5 12. Søgnehelligdagsbetaling. 13. ATP (Arbejdsgiverandel: Ved 14 dages aflønning, f.eks. 2 x kr. 47,40 = kr. 94,80; eller ved månedsløn, f.eks. 2 x kr. 90,00 = kr. 180,00). 14. Feriegodtgørelse (Kan være 1 %, 1,5 % eller 12,5 % det skal fremgå af lønsedlen). 15. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 16. Pensionsbidrag (Arbejdsgiverens bidrag). 17. Andre arbejdsgiverbidrag, f.eks. AER, AES. Hvad indgår i beregningen af tilskuddet I nedenstående tabel kan du se, hvilke udgifter til lønnen, der indgår i beregningen af løntilskuddet. Oversigt over løntilskud i fleksjob Ydelser (fleksjob fuldtid) Indgår ved beregningen Løn Grundløn Ja Anciennitetstillæg Nej Funktionsløn¹ Ja Provision ved en lav grundløn Ja/nej² Kvalifikationsløn Nej Fast påregnelige tillæg, f.eks. arbejdstids og ulempetillæg Ja Søgnehelligdagsbetaling 3 Ja løn under ferie Ja løn under sygdom og barsel Ja Arbejdstøjstillæg Ja Feriepenge 4 (12½ % af tilskudsgrundlag+1½ % i særlig feriegodtgørelse) Ja ATP og andre arbejdsgiverbidrag ATP bidrag Ja Arbejdsgiverbetaling til pension Ja Gruppelivsforsikring Ja 1. og 2. ledighedsdag Ja AER + SKP (skolepraktik) Ja DA/LO uddannelsesfond Nej Indbetaling til AKUT fond Ja Ansvarsforsikring Nej BST kontingent Nej Arbejdsskadeforsikring inkl. bidrag til AES Ja Lovpligtig arbejdsmiljøafgift Nej Arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt Nej Lønsumsafgift Nej ATP/Fritvalgsordningen (FIB) 5 Ja Barselsfond Nej Finansieringsbidrag 6) Nej LG Nej Udgifter til fx bil, der er nødvendig i forbindelse med arbejdets udførsel Nej Skurvognstillæg Nej Genetillæg Ja Smudstillæg Ja 5

6 Det er mindstelønnen efter lokaloverenskomsten, som fremgår af bevillingen, der bruges i beregningen. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Et funktionstillæg indgår i beregningen, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver, og funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. Hvis det er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn, og alle andre ansatte også får det, kan det indgå, ellers ikke. Hvis det er aftalt i overenskomsten. Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det følger af overenskomsten, at der skal ydes et højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er det det beløb, der skal lægges til grund for beregningen af tilskud. Overenskomstbestemt ordning hvor arbejdsgiveren indbetaler % del af lønnen til fritvalgskonto. Medarbejderen kan selv vælge om beløbet udbetales, veksles til pension eller anvendes til at holde ferie for. Atp, LG og finansieringsbidraget bliver fremover samlet i en fælles opkrævning. Kilde: retsinformation SKR af 31/01/2008. Selvstændige i fleksjob Der gælder særlige regler for selvstændige i fleksjob. For at få kompensation (fleksjobtilskud) til den selvstændige virksomhed, som følge af nedsat arbejdsevne, skal man hæfte personligt i virksomheden. Desuden skal arbejdet have et omfang, der svarer til mindst 30 timers lønarbejde pr. uge i sammenlagt 12 måneder vurderet inden for de sidste 24 måneder. Endelig må der ikke være udbetalt støtte til den selvstændige virksomhed efter revalideringsreglerne, efter Lov om Delpension eller Lov om Fleksydelse. Selvstændige i fleksjob skal ikke indsende nogen blanket for at få udbetalt deres kompensation (fleksjobtilskud). Når fleksjobbet er bevilliget, vil den selvstændige modtage et fast beløb løbende hver måned, der er til disposition den sidste hverdag i måneden. Beløbet er A skattepligtigt. 6

7 Særligtvedbarsel Nårenpersonerfraværendepga.barselellersygdomiforbindelsemedgraviditet,gæl derderikkesærligereglerforfleksjobbere.fleksjobbereskalderforopfyldebeskæfti gelseskravetpåligefodmedalleandrelønmodtagerejfr.barselslovens 27. Eventuellesygeperioderskalaltidnoterespårefusionsanmodningen. Løntilskudvedsygemelding Ianmodningenomløntilskudangivesantalletafsygedage.Antalletafsygedagefratræk kesiløntilskuddet,daderikkemåudbetales2ydelserforsammeperiode. Semereunderafsnittetomsygedagpengerefusion. 7

8 Ved sygdom for ansatte i fleksjob sygedagpengerefusion Bliver medarbejderen i fleksjob sygemeldt, kan virksomheden søge sygedagpengerefusion allerede fra første sygedag, og der er dermed ingen arbejdsgiverperiode. Der er en 4 ugers frist efter første sygedag for at søge om sygedagpengerefusion. Det er Dagpengeteamet i Fredericia Kommune, som udbetaler sygedagpengerefusion. Blanket DP 201(anmodning om sygedagpengerefusion) sendes elektronisk via hjemmesiden til borgerens bopæls kommune. Vejledning: Gå ind på Klik på Nemrefusion sygedagpenge. Klik på Log ind med digital signatur. Klik på Start indberetning. Det er nødvendigt med en digital signatur for at bruge hjemmesiden. Husk at markere, at medarbejderen er i fleksjob. Der kan kun gives refusion op til sygedagpengesatsen. Barnets første sygedag dækkes ikke. Virksomheden indsender begge blanketter: anmodning om refusion af sygedagpenge og anmodning om udbetaling af løntilskud for samme periode. Fleksjob er omfattet af de almindelige regler om sygedagpenge, men der gælder dog følgende særlige regler: 1. Der gælder ikke nogen arbejdsgiverperiode. Dvs. at arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. 2. Løntilskuddet nedsættes med et beløb, fordi arbejdsgiveren kan modtage dagpengerefusion efter sygedagpengeloven (se eksempler nedenfor). 3. Kommunen skal foretage reduktion i løntilskuddet, uanset om virksomheden har anmodet om sygedagpengerefusion eller ej, eller har søgt sygedagpengerefusion for sent. Virksomheden kan ikke vælge at fortsætte med fleksjobtilskuddet i stedet for at anmode om sygedagpengerefusion. Ved sygdom skal løntilskuddet til fleksjobberens løn derfor nedsættes i forhold til antallet af fraværsdage. Det fremgår af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, 71, stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 114 af 25. februar 2008 om fleksjob. Hvordan det beregnes, fremgår af følgende eksempler: 8

9 Eksempel 1: Sygedagpengerefusion er større end løntilskud pr. dag (ved 2/3 tilskud): En medarbejder i fleksjob modtager kr i løn og har et ferietillæg på 1 %. Med 2/3 tilskud udgør løntilskuddet: Løn ATP ,00 kr. 180,00 kr. 1 % ferietillæg 170,00 kr. Løn i alt: ,00 kr. 2/3 tilskud = ,67 kr. I dette eksempel har medarbejderen været syg 8 dage i maj måned Der afregnes altid 22 arbejdsdage i en måned, fordi der gennemsnitlig er 22 dage pr. mdr. pr. år. Løntilskuddet pr. arbejdsdag bliver: Kr ,67/22 arbejdsdage = kr. 525,76 i løntilskud pr. dag. I stedet for løntilskud på kr. 525,76 pr. dag vil arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion, hvis man rettidigt har anmodet om det. I 2010 er sygedagpengesatsen kr. 101,62 pr. time. Med en gennemsnitlig arbejdstid for en fuldtidsansat på 7,4 time pr. dag svarer det til en maksimal sats på kr. 752 pr. dag. I eksemplet med 8 sygedage skal der i løntilskuddet modregnes: 8 dage x kr. 525,76 = kr ,08. Til gengæld modtages i sygedagpengerefusion: 8 dage x kr. 752,00 = kr Det samlede regnestykke ser derfor sådan ud: Normal løntilskud ,67 kr. modregnet løntilskud 4.206,08 kr. Udbetalt i løntilskud ,59 kr. + sygedagpengerefusion 6.016,00 kr. Samlet udbetaling ,59 kr. Eksempel 2: Sygedagpengerefusion er mindre end løntilskuddet pr. dag (ved 2/3 tilskud): 9

10 En medarbejder i fleksjob modtager kr i løn og dertil en række øvrige lønelementer, som indgår i beregning af løntilskuddet: Løn ,00 kr. ATP 180,00 kr. Pension 2.300,00 kr. 12½ feriepenge 2.800,00 kr. AER AES 185,00 kr. Arbejdsskade 75,00 kr. Løn i alt: ,00 kr. 2/3 tilskud ,67 kr. I dette eksempel har medarbejderen Iigeledes været syg 8 dage i maj måned Der afregnes altid 22 arbejdsdage i en måned, fordi der gennemsnitlig er 22 dage pr. mdr. pr. år. Løntilskuddet pr. arbejdsdag bliver: Kr ,67/22 arbejdsdage = kr. 846,67 i løntilskud pr. dag. I stedet for løntilskud vil arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion, hvis man rettidigt har anmodet om det, men til forskel fra eksempel 1, er modregningen i løntilskuddet sygedagpengesatsen på kr. 752,00 pr. dag for en fuldtidsansat med gennemsnitlig 7,4 time pr. dag. Det skyldes, at den maksimale sygedagpengesats (kr. 752,00 pr. dag) er mindre end løntilskuddet. Der vil altså fortsat kunne ydes løntilskud på kr. 94,67 pr. dag i de dage i maj 2010, hvor medarbejderen har været syg. I eksemplet skal der derfor i løntilskuddet modregnes 8 dage x kr.752,00 = kr Til gengæld modtages præcist det samme beløb i sygedagpengerefusion: 8 dage x kr. 752,00 = kr ,00 Det samlede regnestykke ser derfor sådan ud: Normalt løntilskud: ,67 kr. modregnet i løntilskud 6.016,00 kr. Udbetalt i løntilskud ,67 kr. + sygedagpengerefusion 6.016,00 kr. Samlet udbetaling ,67 kr. 10

11 Ved Sygdom for selvstændige i fleksjob En selvstændig i fleksjob kan ved sygdom søge sygedagpenge. Der er forskellige frister for, hvornår man skal indsende ansøgning om sygedagpenge afhængig af, om der er tegnet en forsikring: Anmeldelsesfrister for sygemeldte selvstændige i fleksjob. 1. Er du forsikret fra 1. sygedag, skal du ansøge om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. sygedag. 2. Er du forsikret fra 3. sygedag, skal du ansøge om sygedagpenge senest 1 uge efter 3 sygedag. 3. Er du ikke forsikret, skal du ansøge om sygedagpenge senest 3 uger efter 1. sygedag. Som selvstændig sygemeldt i fleksjob skal du anvende et særligt dagpengeskema dp200c til selvstændige. Blanketten sendes elektronisk via hjemmesiden til borgerens bopælskommune. Sygedagpenge beregnes af virksomhedens overskud. Dette betyder, at det modtagne fleksjobtilskud ikke indgår i indtægtsgrundlaget, som sygedagpengene beregnes af. Det betyder endvidere, at de modtagne sygedagpenge ikke skal modregnes i det løbende fleksjobtilskud. Beregningen af sygedagpengene sker med udgangspunkt i det senest godkendte regnskab. Har man tegnet en frivillig forsikring, er der altid ret til 2/3 af sygedagpengenes maksimumbeløb uanset overskuddet i virksomheden. 11

12 Kontakt til Kommunen: Jobcenter Fredericia Tlf Ydelsescenter dagpengeteam Tlf Ydelsescenter afregningsteam Tlf fredericia.dk Sagsbehandling af sager Udbetaling af ydelser: Sygedagpenge Spørgsmål vedr. bevilling og opfølgning til arbejdsmarkedskonsulenten Sygedagpengerefusion Barselsdagpenge Barselsrefusion Udbetaling af tilskud Løntilskud for fleksjob Brochuren findes på kommunens hjemmeside, hvis du har brug for den. Brochuren er udarbejdet af Fredericia Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. 1. oktober Version

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere