1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:"

Transkript

1 Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED FOR SYGEPLESTUDIET AFD Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 100 er en endokrinologisk medicinsk afdeling, som har plads til 15 patienter. Afdelingen har subspeciale i diabetes, men har et bredt udsnit af medicinske patienter primært den ældre aldersgruppe. Afdelingen overflytter og modtager patienter fra andre afdelinger på sygehuset hele døgnet. Afdelingen er en del af medicinsk afdeling region syd. 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen. Den daglige sygeplejefaglige ledelse består af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Overordnet for de medicinske afdelinger på Nykøbing sygehus er der en oversygeplejerske. 1.3 Afdelingens personalesammensætning Personalegruppen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, afdelingssækretær og serviceassistenter. Anciniteten varierer fra nyuddannede til personale med mange års erfaring. Afdelingen har flere personaler, som varetager en speciel funktion. Dette er: Diabetes Der er ansat en diabetessygeplejerske, som varetager ambulatoriefunktion 2 dage om ugen i Nakskov. Hygiejne Arbejdsmiljørepræsentant Tillidsrepræsentant Palliation Ernæring Forflytningsinstruktør Ansvarlig klinisk underviser (AKU) Kliniske vejledere Daglige vejledere Klinisk kvalitet ansvarlig 1

2 1.4 Vagtdækning Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter arbejder i 3-skiftet vagt og alle arbejder hver anden weekend.. Aftenvagtbemandingen består af 2 sygeplejersker og 1 social- og sundhedsassistent. Bemandingen i nattevagt er 1 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistent. Studerende og elever kan deltage som ekstra person i aften- og nattevagt. Afdelingssygeplejerske, souschef og AKU arbejder i dagvagt og har fri i weekender. 1.5 Beskrivelse af de kliniske vejledere og deres kvalifikationer På afdeling 100 er en ansvarlig klinisk underviser (AKU)(sygeplejerske), der er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af uddannelse i afdelingen. Hun sørger for at ajourføre kliniske og daglige vejledere om nye tiltag, uddannelsesforløb, planlægger vagtplan for studerende og ssaelever samt tilrettelægger ugesamtaler/forventnings/midt/slutevalueringer. Derudover fungerer AKU som daglig klinisk vejleder i hverdagen. Udover AKU er der 2 uddannede daglige vejleder (social- og sundhedsassistenter) og 3 uddannede kliniske vejledere (den ene på nedsat tid) Alle vejledere arbejder i 3- holdsskift, så som studerende/elev vil man opleve at være tilknyttet en vejleder men med støtte fra de andre når vedkommende ikke er på arbejde. Vi henholder os til de funktionsbeskrivelser, der er udarbejdet og findes på regionens hjemmeside. 1.6 Hvordan er uddannelse organiseret i afdelingen? Afdelingen er delt op i to plejegrupper rød og grøn. Grøn gruppe fungerer som studieenhed, hvilket betyder at elever og studerende fortrinsvis er i samme gruppe sammen med afdelingens vejledere og indimellem øvrige personale. Dette skaber et godt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelse, refleksion og vejledning både individuelt og gruppevis. Der kan være perioder hvor der er mange elever/studerende i afdelingen, hvor også rød gruppe vil blive brugt Der er altid kliniske vejledere tilstede. Alle kliniske vejledere er i princippet vejledere for alle studerende i studiegruppen, dog under hensynstagen til hvilke vejlederkvalifikationer, der er behov for på det enkelte uddannelsesniveau. Hver studerende har en kontaktvejleder, som er den person der er ansvarlig for den enkeltes uddannelsesforløb. AKU er ude af normeringen og har således uddannelse som 1. prioritet. Er fortrinsvis tilstede på hverdage i dagtimerne. Uddannelse af studerende er en stor og væsentlig opgave i afdelingen, hvilket betyder at vi alle arbejder målrettet på at alle vejledere får relevant uddannelse. Der er for alle medicinske afdelinger i huset planlagt ugentlig undervisning for elever/studerende med forskellige emner. 2. Sygeplejefaglige forhold: 2.1 Patientkategorier Afdelingen er en endokrinologisk medicinsk afdeling med subspeciale i diabetes, men har en bred vifte af medicinske sygdomme. 2

3 Afdelingen har subspeciale i diabetes og har en diabetessygeplejerske tilknyttet 2 dage om ugen. Patienter med nyopdaget diabetes oplæres og undervises i afdelingen, hvor også andre diabetes patienter, både ældre og yngre, behandles og vejledes. Afdelingen modtager en bred vifte af forskellige medicinske sygdomme og de hyppigst forekommende patientkategorier er: Infektionsmedicinske sygdomme, lungesygdomme KOL, kræftlidelser, thyreoidealidelser, hjertelidelser, aldersbetingede lidelser, hæmatologiske sygdomme, patienter i terminalstadiet og udredning/undersøgelser for såvel maligne som benigne sygdomme. Der er en ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige patienter. Aldersfordelingen er fra 18 og opefter, men hovedparten af vores patienter er over 60 år. Den gennemsnitlige indlæggelsestid varierer fra få dage til ca. 1. mdr. 2.2 Begreber der knytter sig til patienter i afdelingen. I afdelingen vil du som studerende møde patienter i mange forskellige livssituationer der kan være præget af krise, sorg, angst, smerte, håb og glæde. Du vil opleve patienternes forskellige måde at give udtryk for sine følelser og forskellige måder at mestre sin situation. Vi forsøger at imødekomme patienten med respekt, tillid, ærlighed, åbenhed og information. 2.3 Hvilke afdelinger der samarbejdes med i forbindelse med de forskellige patientforløb. Afdelingen har en stor berøringsflade til andre personalegrupper og afdelinger i huset, og vi lægger vægt på et godt samarbejde. Vi har samarbejde med andre sengeafdelinger, ambulatorier, røntgenafdelingen, klinisk biokemisk afdeling, mikrobiologisk afdeling mest her i huset men også med andre sygehuse i forbindelse med udførelse af diverse undersøgelser. 2.4 Interne/eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere intern: Øvrige sengeafdelinger, klinisk biokemisk afdeling, lægesekretærer, læger, røntgenafdelingen, diætist, portører, serviceassistenter, fysio- og ergoterapeuter, anæstesiafdelingen, it-konsulenter Samarbejdspartnere eksternt: Andre sygehuse/afdelinger, primær sundhedstjeneste, falck, flex-trafik 2.5 Overvejende sygeplejeopgaver i afdelingen. Som medicinsk afdeling med subspeciale i diabetes samt med en bred vifte af andre medicinske sygdomme spænder vores opgaver over mange forskelligartede forhold. Vores fokus er at tilgodese patientens almenmenneskelige behov af såvel enkel som kompleks karakter. De hyppigst forekommende sygeplejeopgaver i afdelingen: Modtage patienter og pårørende og i forbindelse med indlæggelsessamtalen at dataindsamle, informere og vejlede Fysisk, psykisk og social pleje og omsorg Skabe ro og være til stede 3

4 Vurdere patientens ernærings- og væskestatus og ud fra dette ernæringsscreene og evt. kostregistrere samt vejlede patient og pårørende om hensigtsmæssig kost- drikkevaner Smertedækning Personlig hygiejne Motivere til fysisk aktivitet Medicinering Afdække patientens sociale netværk og inddrage disse efter ønske og behov Vurdere og planlægge sygeplejen i samråd med patienten Støtte og vejlede patienter omkring angstfremkaldende forhold af såvel fysisk, psykisk og social karakter Information og forberedelse af patienter til diverse undersøgelser Er nærværende og lyttende i kommunikationen med patient og pårørende Dokumentation af plejen for at skabe kontinuitet Ajourføre sig i forhold til kliniske retningslinjer Bestille diverse ordinationer og undersøgelser Hjælpe patienterne med nyopdaget diabetes med at håndtere sin sygdom nye levevis Pleje af patienter som har brug for specifik sygepleje såsom sårpleje, kateter pleje og patienter som får ilt, blodtransfusion og iv infusion. Inddrage primær sundhedstjeneste ved behov Planlægge og gennemføre udskrivelse i henhold til patientens og pårørendes ønsker og behov samt eksisterende muligheder Pleje og yde omsorg for patienter i terminalfasen og er speciel opmærksom på at afklare patientens og de pårørendes specifikke ønsker og behov ved livets afslutning 2.6 Sygeplejmetoder/plejeform. Plejeformen er organiseret efter gruppeplejeprincippet, men med præg af tildelt patientpleje. Vi forsøger at skabe kontinuitet i plejen ved at det samme plejepersonale passer den sammen gruppe patienter gennem længere tid. I aften- nattevagten, hvor der er begrænset plejepersonale praktiseres rundepleje. 2.7 Sygeplejefaglige kvalitets- udviklings- og forskningsprojekter i afdelingen for patienter og personale. I afdelingen er der en klinisk ansvarlig sygeplejerske, som er med i en kvalitetsgruppe som arbejder med/udarbejder standarder for sygeplejen. Der arbejdes løbende i afdelingen med sikringen af kvalitet i patientmødet herunder D Mål/værdier for sygeplejen i afdelingen Afdelingen arbejder ud fra et værdigrundlag om kontinuitet, omsorg, empati, respekt og omsorg. Kontinuitet i det enkelte plejeforløb er af stor betydning for den enkelte patient, og vi lægger stor vægt på indfølings- og indlevelsesevne samt at udvise empati. Det er af stor vigtighed at patienten medinddrages og har indflydelse på sit forløb samt at patientens valg og holdninger bliver accepteret. Alle patienter behandles ens og ligeværdigt samt det er vigtigt at fastholde og bevare patientens værdighed, livsværdier og kultur uanset ressourcer. Derudover ligger vi i vores samarbejde med hinanden og andre kollegaer vægt på anerkendelse, omsorg for hinanden, tillid, forståelse, fleksibilitet og teamwork 4

5 3.0 Uddannelsesmæssige forhold: 3.1 Introduktion til klinisk uddannelsessted Inden ankomsten til afdelingen udsendes et velkomstbrev ca. 4 uger før opstart. Dette brev indeholder navn på tildelt vejleder, mødetider for de første 14 dage samt dato for afholdelse af forventningssamtale. Desuden medsendes afdelingens forventninger til den studerende. AKU modtager studerende den første dag og tager sig af introduktionen som indeholder rundvisning, samtale samt udlevering af diverse materialer. Der udleveres den første dag introduktionsskema til praktiksted og kompetencekort (modul 4 samt 11+12). Introduktionen varer den første uge hvor også forventningssamtalen finder sted. Efterfølgende aftales det individuelt ud fra mål for perioden hvad der arbejdes/studeres med. 3.2 Planlægning af uddannelsesforløb I starten af perioden vil den studerendes kliniske uddannelsesforløb tage udgangspunkt i forventninger fra både studerende og vejledere. Desuden vil læreprocesserne bære præg af, at de studerende skal lære afdelingens kultur, personale, patientgrupper og rutiner mm. at kende. Du vil som studerende opleve at være hos den/de samme patienter gennem flere dage. Du vil arbejde sammen med en vejleder indtil både afdelingen og du er sikker på, at opgaverne kan klares alene. Der planlægges forventnings/midtvejssamtale samt slutevaluering. Derudover en ugesamtale sammen med din kontaktvejleder eller AKU ca. hver 2. uge. Disse vil skiftevis være mål- og reflektionssamtale. Til målsamtalerne har den studerende forberedt sig skriftligt på hvor langt han/hun er i forhold til målene for perioden samt hvad der skal arbejdes med fremadrettet. Til reflektionssamtalerne har studerende på forhånd udarbejde en skriftlig refleksion ud fra en selvvalgt oplevelse i praksis. Der kan anvendes refleksionsmodeller som findes i portfolio. Nogle refleksionssamtaler afholdes enkeltvis, nogle fælles med medstuderende/elever. Under rapporten forud for en vagt begynder deltager studerende aktivt og vi forventer at du spørger ind når der er noget du ikke kender til /forstår. Det giver den mest optimale forudsætning for at gå ud i plejen af patienterne. Du vil opleve vejlederne/de andre gruppemedlemmer drøfter faglige ting med jer under rapporten (se også afsnit om læringsmiljø). 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Studerende indgår ikke i den daglige normering. Studiedage aftales. Som studerende har du fremmøde 30 timer/uge og en ugt. samt en Studiedag. Mødetid er kl Der kan være dage hvor du får tidligere fri for at det kommer til at passe med timerne/uge. Der kan planlægges weekendvagt samt aften/nat efter individuel aftale, men du kan forvente at komme med i aftenvagt sammen med din vejleder Studerende planlægger sammen med AKU deres fremmøde. 3.4 Læringsmiljø på afdelingen Afdelingen uddanner sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever på alle niveauer samt udenlandske studerende og praktikanter. Alle får tildelt 2 vejledere. Desuden har alle ansatte i afdelingen et medansvar for at afdelingen har et godt læringsmiljø. 5

6 Afdelingen er vant til at uddanne studerende og elever og har forståelse for, at det tager længere tid at udføre opgaverne når man er under uddannelse. I starten vil du opleve et tæt bed - side samarbejde med vejledere, for siden at kunne arbejde mere selvstændigt. Ved morgenrapporten drøftes de tildelte patienters behov for sygepleje, og der er mulighed for før -vejledning. Vi forventer i den forbindelse at den studerende er aktiv og lærer at fremkomme med forskellige konkrete forslag til mål og begrundelse for plejen hos de patienter han/hun er ansvarlig for. 3.5 Læringsmetoder/redskaber De ansvarlige kliniske undervisere i medicinsk blok har sammen udarbejdet et undervisningsprogram for elever og studerende. Dette forventer vi at du deltager i. Vi anser den studerendes portfolie som et vigtigt redskab til refleksion og individuel planlægning og tilrettelæggelse. I den forbindelse bliver der i løbet af praktikperioden mulighed for individuelle samtaler med vejleder, der er ansvarlig for dit forløb. Ved samtalerne tilstræber vi, at opgaverne for den kommende periode har stigende sværhedsgrad afløst af perioder med behov for opøvelse af rutine. På den måde mener vi, at der er størst mulighed for oplevelse af læringssucces. Det er væsentligt, at du er aktiv i planlægningen af forløbet, da det er med til at sikre en individuel plan, der er tilpasset dine faglige og personlige forudsætninger. Planlagte samtaler tager udgangspunkt i din portfolio. Vi mener at reflektionsark er et vigtigt redskab til læring i praktikken. Udgangspunktet for det du vælger at skrive, bør være situationer som du selv har været involveret i, og som du selv har en opfattelse af, vil kunne give læring gennem refleksion. Det betyder at det ikke nødvendigvis er alt det der foregår i løbet af dagen som skal beskrives, men udvalgte situationer. Man kan f.eks. vælge at skrive 2-3 gange ugt. Hertil anvendes portfolio. Vi forventer at du altid er forberedt til samtaler skriftligt og efterfølgende skriftligt skriver ned hvad der er snakket om og hvad der er aftalt. Disse aftaleark/uddannelsesark skal underskrives af vejleder som var med til samtalen, dig selv samt det skal kopieres. 3.6 Afdelingens forventninger Vores forventninger til os selv er på en positiv måde at leve op til de opgaver, der er beskrevet i funktionsbeskrivelserne. Derudover kan du forvente: Velkomstmateriale inden starten En god modtagelse og introduktion Faste vejledere + mulighed for at bruge alle vejledere i uddannelsesgruppen. Det øvrige personale vil også stå til rådighed At arbejde sammen med vejleder/erfarent personale indtil opgaverne kan klares alene Mulighed for refleksion Individuelle planlægnings- og evalueringssamtaler At vejlederne spørger ind til dine teoretiske begrundelser for handling, og forventer du deltager i teoretiske drøftelser Afdelingens forventninger til studerende: 6

7 Det er vores erfaring, at den studerendes engagement og medansvarlighed for egen læring er væsentlig ift. Udbyttet af praktikforløbet. Samtidig er et godt samarbejde med afdelingens personale og specielt praktikvejlederne meget vigtig. Samarbejdet må baseres på gensidige forventninger. Vores forventninger til den studerende er, at du har: Kendskab til indholdet i uddannelsen og målene for perioden Nysgerrig og lyst til nye opgaver Evne til at sige fra over for opgaver, der ikke er relevante for dig i din uddannelse Vilje til at lære Engagement og motivation Evne til undren og eftertanke Åben vor vejledning Videbegær og spørgetrang Ret og pligt til at sige fra over for opgaver, som du ikke føler dig kompetent til Lyst til at deltage i faglige drøftelser Forbereder dig til samtalerne i forløbet samt dokumenterer hvad der er gennemgået til samtalerne Vilje til at give praktikstedet en konstruktiv kritik Vilje til konstruktivt samarbejde med vejlederne Respekt for praktikstedet og dets arbejdsgrundlag Forberedt på behovet for hjemmearbejde Deltager aktivt i planlagt undervisning Vilje til at arbejde med egen portfolio Overholder tavsheds- og oplysningspligten Derudover fortæller om egne faglige og personlige forventninger/mål til praktikken samt fremkommer med forskellige læringsideer/metoder for at skabe størst mulig læring. Herudover giver en kort præsentation af baggrund og evt. tidligere uddannelse. 3.7 Anvendelse af evalueringsmateriale Du vil få udleveret materiale til evaluering af afdelingen som uddannelsessted. Den udfyldes sidst i perioden og sendes elektronisk til skolen via regionens hjemmeside. I afdelingen vil evalueringen blive hængt op så vejledere og øvrige personale kan se den. En gang årligt vil alle evalueringer blive drøftet på et møde både i afdelingen samt på mødet mellem husets ansvarlige kliniske undervisere. Kontakt for yderligere oplysninger: Telefon spørg efter AKU Louise Sandau Pedersen. Velkommen til afd. 100 Udarbejdet d. 8/ AKU Louise S. Pedersen 7

8 8

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh.

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. Praktikstedsbeskrivelse Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. 1 Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 140 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED AFD. 140 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

1.0 Organisatoriske forhold på klinisk uddannelsessted.

1.0 Organisatoriske forhold på klinisk uddannelsessted. 1.0 Organisatoriske forhold på klinisk uddannelsessted. 1.1 Afsnitstype: Vi har plads til 16 patienter. Et afsnit, der modtager akutte patienter fra skadestue/modtagelse 24 timer i døgnet. Desuden får

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE 1 Præsentation af det kliniske undervisningssted. Velkommen til Kardiologisk afdeling. Kardiologisk afdeling

Læs mere

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge REGION SJÆLLAND Sjællands Universitetshospital LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47322700 Koordinerende klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Afsnit M2, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Afsnit M2, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Afsnit M2, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge REGION SJÆLLAND Sjællands Universitetshospital LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 24 70 Koordinerende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus.

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse A2 Kirurgisk gastroenterologi og karkirurgi, Slagelse

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Hjertemedicinsk afsnit Udarbejdet af ansvarlig klinisk underviser Nanna Kjærsgaard

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Hjertemedicinsk afsnit Udarbejdet af ansvarlig klinisk underviser Nanna Kjærsgaard 2018 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Hjertemedicinsk afsnit 43-4 Udarbejdet af ansvarlig klinisk underviser Nanna Kjærsgaard Indholdsfortegnelse Hjertemedicinsk afsnit 43-4... 0 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse afsnit 100 medicinsk afdeling Nykøbing Falster sygehus

Praktikstedsbeskrivelse afsnit 100 medicinsk afdeling Nykøbing Falster sygehus Praktikstedsbeskrivelse afsnit 100 medicinsk afdeling Nykøbing Falster sygehus Udarbejdet af Marianne H. Ortved, juli 2016 1 Indhold 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold... 3 1.1. Afdelingstype,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/ afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 87623334 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Afdelingsledelse. Central operationsafs. / Anæstesi

Afdelingsledelse. Central operationsafs. / Anæstesi Sygehus: Næstved 1Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Observations og palliativt sengeafsnit Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang 1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Tlf. 56 76 16 00 Søndervang Kom indenfor i et moderniseret plejecenter i grønne omgivelser,

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisnings sted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk

Beskrivelse af det kliniske undervisnings sted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk Beskrivelse af det kliniske undervisnings sted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Holbæk Sygehus hører under Region

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen.

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Opdateret januar 2015 Ansvarlig klinisk Underviser Birgitte Schwartz Tlf: 58559513 Mail: betj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kirurgisk Afdeling. Afsnit A2

Kirurgisk Afdeling. Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 12. 01. 2018 Version 5 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Ekstern klinisk praktik Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Afsnit: Onkologisk afdeling 12 Kontaktperson: Ansvarlig klinisk underviser Christina

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B Udarbejdet juli 2014. Revideret Juni 2015 Geriatrisk afsnit B vi kan alt resten kan vi lære Geriatri er et af 9 Intern medicinsk grenspecialer, som beskæftiger sig med de undersøgelses,- behandlingsmæssige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/- afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 78419203 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Sjællands Universitetshospital Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Studieenheden på Ortopædkirurgisk Afdeling side

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Udarbejdet af klinisk vejleder Anne Panknin Kristensen og Marie-Louise Sharp-Johansen

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Lungemedicinsk Afsnit 14 på Næstved

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 REGION SJÆLLAND KØGE SYGEHUS LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 24 70 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE Vibeke Fjordskov MAIL: vbf@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Revideret Aug. 11. Ansvarlig klinisk underviser Linda Uhre. Medicinsk afd. M230 Tlf.: Nykøbing F.

Revideret Aug. 11. Ansvarlig klinisk underviser Linda Uhre. Medicinsk afd. M230 Tlf.: Nykøbing F. Revideret Aug. 11. Ansvarlig klinisk underviser Linda Uhre. Medicinsk afd. M230 Tlf.:56515230 E-mail: lujo@regionsjaelland.dk Nykøbing F. sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Region sjælland. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 21-02-2014 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Center for korttidspladser Adresse Mågevænget 10, 6400 Sønderborg Telefon 27904567 Mail: losa@sonderborg.dk Klinisk vejleder Lone Semak

Læs mere

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2.

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2. Beskrivelse af undervisningssted Geriatrisk afsnit 03-3 Holbæk Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk afsnit er en del af medicinsk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Elever på social- og sundhedsuddannelserne, der skal tilbydes et praktikforløb i Gribskov Kommune, indenfor: Social- og sundhedshjælperelever

Elever på social- og sundhedsuddannelserne, der skal tilbydes et praktikforløb i Gribskov Kommune, indenfor: Social- og sundhedshjælperelever Kvalitetsstandard for praktikuddannelse for elever på social og sundhedsuddannelserne Formål Tilbyde elever på social- og sundhedsuddannelserne et praktikforløb, der lever op til gældende lovgivning og

Læs mere