Investeringsteorien bag DLBR INVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsteorien bag DLBR INVE"

Transkript

1

2 Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for en investering. Vejledningen er generel og kan læses uafhængig af kendskabet til INVE, som du finder på Vil du vide mere om DLBR INVE, kan du benytte dig af hæfterne Kom godt i gang med DLBR INVE og Det bruger du DLBR INVE til. Udgivet November 2010 Redaktør Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, Økonomi IT, Support Se eller ring på udgave 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Definitioner... 6 Investeringens rentabilitet... 6 Rente, inflation og skat... 6 Beregningsperiode og betalingstidspunkt Beregning af nuværdier Diskontering Eksempel på investering Beregning af gennemsnitlige årlige beløb Indregning af skat Rente Kontante kapacitetsomkostninger og indtægter (dækningsbidrag) Skattemæssige afskrivninger Afskrivningstyper og procenter Et samlet eksempel Andre forhold

4

5 Introduktion Introduktion Ved vurdering af en investering er der mange faktorer der skal vurderes. En af de væsentligste faktorer er de økonomiske forhold. Det vil især dreje sig om investeringsbeløb, finansiering, likviditet og ikke mindst rentabilitet. I INVE er det rentabiliteten, der kan beregnes og vurderes ud fra forskellige forudsætninger og ved hjælp af diverse resultatmål/nøgletal. I denne lærebog er beskrevet det teoretiske grundlag for, hvordan rentabilitet kan beregnes under hensyntagen til blandt andet prisændringer og inflation, samt de skattemæssige konsekvenser af en investering i materielle aktiver. Denne lærebog er ikke nødvendig for at kunne betjene programmet INVE, men vil man forstå en række af de faktorer, der har betydning for rentabiliteten, vil det være hensigtsmæssigt at studere indholdet og de enkelte definitioner. Der er beskrevet enkelte beregningseksempler, som man kan gennemføre i INVE for at understøtte teorien. Der kan tages hensyn til ændringer i købekraft (inflation), prisstigninger på nogle af posterne (hvis udviklingen afviger fra inflationen) samt de skattemæssige konsekvenser af en investering i form af afskrivninger, skattepligtige indkomster osv. Hvis en investering består af flere del-investeringer, for eksempel investering i et produktionsanlæg til køer, der består af bygning, inventar, besætning, indkøringstab med videre, kan dette også håndteres i INVE. 5

6 Definitioner Definitioner I dette afsnit er der givet definitioner på de begreber, der indgår i rentabilitetsberegningerne, og de nøgletal der kan beregnes i INVE. Investeringens rentabilitet Formålet med den økonomiske vurdering af en investering er at få et overblik over de forventede økonomiske konsekvenser, der er ved at gennemføre en bestemt investering. Formålet skal føre frem til, at man opnår så godt et beslutningsgrundlag som muligt. De centrale resultatmål i forbindelse med beregningerne er: Rentabilitet / lønsomhed, der er en beregning af, om de samlede indbetalinger er større end udbetalingerne målt over hele investeringsperioden, samtidig med at der tages hensyn til den kapital, der er investeret og tidspunktet for de enkelte betalinger Likviditeten, der er en illustration af ind - og udbetalinger, som viser behovet for finansiering i løbet af investeringsperioden. I DLBR INVE beregnes kun rentabiliteten, da denne altid kan beregnes marginalt i forhold til hele bedriften. Likviditet og dermed finansiering vil altid påvirke hele finansieringsplanlægningen og beslutningen på bedriften derfor bør likviditet håndteres for hele bedriften og ikke kun marginalt. Set ud fra en stringent økonomisk synsvinkel bør en investering kun gennemføres hvis den er rentabel. For at kunne beregne rentabiliteten af en investering er der en række beregninger der skal gennemføres, og en række begreber der først skal defineres. Rente, inflation og skat I beregning af rentabiliteten tages der hensyn til, at betalingerne forfalder på forskellige tidspunkter. Der tages højde for at denne forskel i tid er så stor, at der skal tages hensyn til den rente man skal betale ved underskud - eller kunne have fået ved et overskud. Samtidig skal der tages hensyn til den prisudvikling, der forventes at være og de eventuelle skattemæssige konsekvenser, der er for den rente, der reelt skal betales. Normalt anvendes følgende begreber: Nominel kalkulationsrente Inflation Prisstigninger 6

7 Definitioner Marginal skat Nominel rente efter skat Realrente efter inflation Realrente (rente efter skat og inflation). Nominel kalkulationsrente I INVE anvendes forskellige betydninger af rente. Der indberettes altid en Kalkulationsrente. Denne er et udtryk for den rente, der nominelt skal betales for de marginale ind - og udbetalinger man har i hele investeringens levetid (beregningsperioden). Typisk vil man ved træk på en kassekredit anvende kassekreditrenten. I tilfælde af, at man har ledig/overskydende kapital, vil man normalt anvende en rente der ligger noget lavere. Rent principielt bør man anvende den rente, der er den gennemsnitlige rente ved investeringen, inkl. dennes finansiering. Har man en større investering, hvor størstedelen af investeringen finansieres med faste lån til en lavere rente og resten med kassekredit, kan man anvende en rente der er lidt større end lånerenten. Inflation Der kan i INVE indberettes en generel inflation, som er et udtryk for købekraftsændringerne og den generelle prisændring på de enkelte poster i investeringsberegningen. Forventer man f.eks. en udbetaling til driftsudgifter på kr. om året og en inflation på 3 % om året, vil den betaling der regnes med det første år være på: * 1,03 = kr. Det andet år forventes betalingen at være på: * 1,03 = 1.060,90 kr. Der regnes med, at alle løbende ind - og udbetalinger falder sidst i året. Generelt vil det enkelte års betaling (nominelle beløb) være på: Hvor: * (1 + q) i q er inflationen målt i procent p.a. i er det aktuelle år, man ønsker at finde den nominelle betaling. 7

8 Definitioner Prisstigninger I INVE kan indberettes en årlig prisstigning ud over inflationen. Dette svarer til realprisstigninger. Muligheden findes for de løbende ind - og udbetalinger. Der kan f.eks. være tale om at man forventer en udvikling i dækningsbidraget, der er mindre end den generelle inflation. I så fald indberetter man f.eks. -2 % Funktionen kan også bruges til at tage hensyn til, at driftsudgifterne og dermed betaling af driftsudgifter stiger med f.eks. 3 % om året som følge af alder på en maskine. Hvis man forventer en udbetaling til vedligeholdelse på 176 kr. pr. ha pr. år, en inflation på 3 % p.a. og en årlig stigning i driftsudgifterne på 2 % p.a., vil vedligeholdelse år 1 være på: Vedligehold, kr. pr. ha i år 1 = 176 * 1,03 = 181 kr. Vedligehold det andet år vil være: Og således videre. Vedligehold, kr. pr. ha i år 2 = 181 * 1,02 * 1,03 = 190 kr. Prisstigningen udover inflationen indregnes ikke fra første år, som det fremgår af ovenstående eksempel. Marginal skat I INVE er der mulighed for at indberette en marginalskat, så der kan tages hensyn til de skattemæssige ændringer, der sker som følge af at investeringen gennemføres. I tilfælde af, at der gennemføres en investering, vil man f.eks. have afskrivninger der påvirker det der skal betales i skat. Man vil have renteudgifter, der ligeledes påvirker skattebetalingen. Samtidig kan der opstå en fortjeneste eller et tab, når investeringen ophører (der er enten skattemæssigt afskrevet mere end aktivet sælges for, eller der er afskrevet mindre). Der spares normalt ikke i skat ved at gennemføre en investering, men der sker en forskydning af det tidspunkt, hvor betalingen skal finde sted. Dette kan påvirke investeringens rentabilitet i såvel negativ som positiv retning. I INVE anvendes kun én marginalskatteprocent, og det forudsættes dermed at beskatning af kapitalindkomst, afskrivninger, driftsindtægter og - udgifter er identiske. Dette vil typisk være tilfældet hvor der anvendes virksomhedsordning mv. Det beløb, der er som overskud fra en erhvervsinvestering (beløb efter skat), kan ikke direkte anvendes til private formål, da 8

9 Definitioner der vil ske en yderligere beskatning, når beløbet trækkes ud til privat. Nominel rente efter skat Den nominelle rente kaldet nominel kalkulationsrente - er et udtryk, der dækker den rente der skal betales. Når der regnes med en marginal skat forskellig fra 0 %, vil der som følge af renteudgifter eller renteindtægter i det enkelte år skulle betales mindre henholdsvis mere i skat. Dette kommer til udtryk ved at den nominelle rente ændres med den marginale skatteprocent. Har man et lån på kr. og en nominel rente på 10 % p.a., vil man på et år få en renteudgift på 100 kr. Har man samtidig en marginalskat på 30 %, skal man betale 100 kr. i rente. Men som følge af skatteprocenten skal man betale 30 % = 30 kr. mindre i skat, end man skulle have gjort, hvis man ikke havde haft denne renteudgift. Dette svarer til, at man nominelt skal betale 7 % i rente. Hvor: rs = r * (1 - ms ) rs er nominel rente efter skat r er nominel kalkulationsrente ms er marginalskat. Realrente efter skat Realrenten efter skat eller blot realrente er den rente, der reelt skal betales eller kan fås, når der korrigeres for de skattemæssige forhold og den nominelle prisudvikling inflationen. Hvis den nominelle rente efter skat er på 7 % p.a., og man samtidig har en inflation på 2 % p.a., udhules der reelt det, der skal betales i rente med 2 % (indkomsten der forventes at følge inflationen, stiger med 2 % om året). Realrente beregnes som den relative forskel mellem det der skal betales, og den ændring der er sket i købekraften: Realrente efter skat og inflation = - 1 = 4,90 % p.a. I dette tilfælde er realrenten således ca. 4,90 % p.a. 9

10 Definitioner Beregningsperiode og betalingstidspunkt I INVE skal indberettes en levetid for investeringen. Dette er den beregningsperiode, som rentabiliteten beregnes over og som dermed er det antal år investeringen skal afskrives over. Investerings- /betalingstidspunkt Normalt anvender man i investeringsteorien det såkaldte tidspunkt t 0, som er et tidspunkt, alle betalinger henføres til. Alle betalinger til investeringen forudsættes placeret i t 0 = investeringstidspunktet. Alle andre betalinger, driftsudgifter, indtægter, skattemæssige betalinger, salg af investeringen (slutværdi) forudsættes placeret i slutningen af den enkelte periode (det enkelte år) og diskonteres til t 0. 10

11 Beregning af nuværdier Beregning af nuværdier Rentabiliteten ved en investering kan beregnes ved anvendelse af forskellige metoder. I INVE anvendes den mest anerkendte, nemlig Kapitalværdimetoden, hvor nuværdien af alle ind- og udbetalinger beregnes. Denne kapitalværdi / nuværdi omregnes efter annuitetsmetoden, hvor kapitalværdien omregnes til gennemsnitligt årligt resultat. Det grundlæggende princip ved beregning af nuværdien er, at alle ind- og udbetalinger som er forårsaget af investeringen, henføres til samme tidspunkt (t 0 ). Herudover præsenteres i INVE forskellige andre resultatmål, såsom tilbagebetalingstid (pay back) og nulpunkt. Disse nøgletal er udledt af kapitalværdimetoden. Ved tilbagebetalingstiden beregnes den levetid på en investering, der giver netop 0 kr. i nuværdi. Ved nulpunkt beregnes hvilken værdi en given faktor skal antage, for at nuværdien er netop 0 kr. Diskontering Princippet i at finde nuværdien er, at alle betalinger føres tilbage til samme tidspunkt normalt benævnt t 0. I figur 1 er vist princippet for en sådan diskontering. De grønne søjler repræsenterer nuværdien af de enkelte års nominelle betalinger Princip for betalinger og diskontering Nuværdi Nominelle beløb Figur 1: Princip for betalinger 11

12 Beregning af nuværdier For at kunne beregne nuværdien af en betaling skal man kende: Beløbsstørrelsen Tidspunktet for betalingen Kalkulationsrenten. Ideen med at finde nuværdien er, at man vil beregne, hvad en betaling på et givet tidspunkt er værd i forhold til investeringstidspunktet t 0. Hvis man får kr. om et år i indbetaling og har en rente på 10 % p.a., svarer dette til en nuværdi på 909 kr. De 909 kr. finder man som det beløb, der forrentet med 10 % p.a. netop giver kr. om et år.. Dette kaldes at diskontere betalingerne (tilbageføre). Diskonteringen findes som <1+renten> i det antal år, beløbet ligger fremme i tiden. Et eksempel med 10 % i rente = 0,10: Ofte skrevet som: * (1 + r) -i Hvor: i = aktuelt år - i eksemplet er i = 1 og r = kalkulationsrenten. Hvis man har 909 kr. i tidspunktet t 0 og placerer dette beløb til 10 % p.a. i rente, vil man om 1 år have netop kr., da % = ,9 = kr. I princippet opstiller man samtlige ind- og udbetalinger for en given investering, finder tidspunktet for betalingerne, og diskonterer dem med den kalkulationsrente man har fastlagt. Man finder helt principielt de nominelle beløb, dvs. de enkelte års beløb inklusive inflation, og diskonterer med den nominelle kalkulationsrente. Anvender man skat, skal man anvende den nominelle kalkulationsrente korrigeret for skat. I de nominelle beløb indgår også de eventuelle skattebesparelser, man har som følge af afskrivninger. Husk, ved diskontering anvendes: Nominelle beløb (årets priser) Nominel rente Med marginal skat Nominel rente efter skat Reale beløb (i t 0 prisniveau ) Realrente efter skat og inflation 12

13 Beregning af nuværdier Eksempel på investering Nedenstående tabel illustrerer beregningerne af nuværdien: Investering i mejetærsker Kalkulationsrente Købspris Årlig anvendelse Årligt værditab (afskrivning) Levetid (beregningsperiode) Kapacitet Vedligeholdelse Brændstof Forsikring Arbejdsløn Maskinstationsindtægter/Intern maskinleje Tabel 1. Forudsætninger for eksempel 6 % p.a kr. 400 ha 15 % p.a. 5 år 2,0 ha pr. time 300 kr. pr time 90 kr. pr time kr. pr år 180 kr. pr time 750 kr. pr ha Alle driftsudgifter og indtægter forudsættes at være ens i alle år. I eksemplet bliver de på: Antal timer pr. år. 400 ha/ 2 ha pr. time 200 timer Årlige driftsudgifter Vedligeholdelse 300 kr. pr. time kr. Brændstof 90 kr. pr. time kr. Arbejdsløn 180 kr. pr. time kr. Forsikring kr. I alt driftsudgifter kr. pr. år Indtægter 400 ha á 750 kr kr. pr. år Tabel 2. Beregning af driftsudgifter og indtægter Da mejetærskeren er forudsat at falde i værdi med 15 % om året (afskrivning eller værditab), vil den efter 1 år have en værdi på: Værdi efter 1 år = % af = kr. Efter 2 år er værdien kr. osv. Efter 5 år, hvor mejetærskeren forventes solgt, en værdi på kr. Beregnet som: Værdi efter 5 år = * (1 0,15) 5 = kr. 13

14 Beregning af nuværdier Betalingerne over de enkelte år kan opstilles således: År Køb af mejetærsker Salg af mejetærsker Driftsudgifter Indtægter Nettobetaling I alt Tabel 3. Samlede betalinger ved eksemplet Umiddelbart ser det ud til, at der i eksemplet er en stor fortjeneste ved at investere i mejetærskeren, hvis der over de 5 år kan tjenes 750 kr. pr. ha og mejetærskes 400 ha. (eller man kan spare dette beløb ved at lade arbejdet blive udført af maskinstation). Men da betalingerne forfalder på forskellige tidspunkter, skal der tages hensyn til dette via kalkulationsrenten. Alle betalinger skal derfor diskonteres til t 0. År I alt betalinger Diskontering Nuværdi ,06-0 1, ,06-1 0, ,06-2 0, ,06-3 0, ,06-4 0, ,06-5 0, I alt Tabel 4. Beregning af nuværdi i eksemplet Som det fremgår af ovenstående, er lønsomheden (rentabiliteten målt som nuværdi) negativ, når der tages hensyn til forrentningen. Ofte vil man beregne nuværdien for hver af hovedelementerne, såsom Investering, Betaling af driftsudgifter, Indbetaling af indtægter mv. I eksemplet kan nuværdien af selve investeringen beregnes til kr. Nuværdien af alle betalinger til vedligeholdelse, brændstof, forsikring og arbejdsløn kan beregnes til kr., og nuværdien af samtlige indbetalinger er på kr. 14

15 Beregning af nuværdier Tolkningen af nuværdien på de kr. er: De kr. er det beløb, man skal have til rådighed på investeringstidspunktet (tidspunkt 0 t 0 ) for netop at kunne afholde de udgifter og indtægter, der er forbundet med investeringen, når et overskud af kapital forrentes med 6 % p.a., og et underskud på kapitalen også forrentes med 6 % p.a. Konklusionen på beregningen vil således være, at investeringen ikke er rentabel da nuværdien er negativ. 15

16 Beregning af gennemsnitlige årlige beløb Beregning af gennemsnitlige årlige beløb Normalt vil man omregne de nuværdier man har fundet, til lige store årlige beløb ved hjælp af den såkaldte annuitetsmetode. Man finder i princippet hvor stor den gennemsnitlige årlige ind-/udbetaling skal være, for at give en nuværdi svarende til den, der beregnes ud fra de enkelte års betalinger. Man anvender kapitalindvindingsfaktoren til denne beregning. Kapitalindvindingsfaktoren beregnes som: r / (1 (1+r) -n ) Hvor r er kalkulationsrenten og n er antal år. Som rente anvendes realrenten. Ved at anvende realrenten bliver resultatet udtrykt i det prisniveau, der svarer til investeringsårets (t 0 ) prisniveau. I ovenstående eksempel og en nuværdi på kr., en realrente på 6 % p.a. og en beregningsperiode (levetid) på 5 år bliver kapitalindvindingsfaktoren på 23,74 %. Dette svarer i princippet til det, man skal betale på et annuitetslån med lige store årlige ydelser, hvis lånet skal tilbagebetales over 5 år, og man skal betale 6 % p.a. i rente. Anvendes denne faktor på nuværdien af investeringen i mejetærskeren, bliver de gennemsnitlige årlige beløb på 23,74 % af = kr. Resultatet på kr. om året svarer til det beløb, man i gennemsnit skal indbetale til investeringen for at denne netop løber rundt. 16

17 Beregning af gennemsnitlige årlige beløb I nedenstående tabel er vist en udskrift fra INVE (specifikation af lønsomhed). Specifikation af investering i ny mejetærsker for Jens Jensen Nuværdi Gennem-snit Gennemsnit Beregnede beløb Nominelt kr./år kr./ha Intern maskinleje I alt dækningsbidrag Vedligeholdelse Arbejdsløn Brændstof Forsikring I alt kontante kapacitetsomkostninger Købspris Slutværdi I alt forrentning og værditab Resultat Tabel 5. Uddrag af Udskriften Lønsomhedsrapport Specifikation (Forskelle mellem beløb i tekst og udskrift skyldes afrundinger i eksemplerne) Af udskriften fremgår det, at det årlige resultat er på kr. svarende til -4 kr. pr. ha. Dvs., investeringen vil give et underskud på 4 kr. pr. ha. Det ses samtidig, at selve investeringen - købspris og slutværdi - dvs. afskrivning og forretning belaster investeringen med kr. pr. år - eller 456 kr. pr. ha. 17

18 Indregning af skat Indregning af skat Når man ved beregning af rentabilitet vil tage hensyn til de skattemæssige konsekvenser af de samlede ind - og udbetalinger, anvender man normalt en Marginal skat. I beregningerne tages hensyn til at: Renteindtægter er skattepligtige Renteudgifter er fradragsberettigede Der kan afskrives skattemæssigt på investering o med konsekvens af, at der skal betales mindre i skat i det år der afskrives o Et tab/fortjeneste ved salg/ophør af investeringen reducerer eller øger skatten ved ophør eller efter investeringsperioden. Indtægter er normalt skattepligtige Driftsudgifter er normalt fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Rente Når man anvender Marginal skat i INVE, vil der blive foretaget en korrektion i kalkulationsrenten. Denne reduceres med den marginale skatteprocent. Har man en rente på 6 % p.a. og en marginalskat på 30 %, bliver den rente, der nominelt skal betales, reduceret med de 30 %. Rente efter skat bliver derfor: Rente efter skat = 6 % Det er denne rente efter skat, der anvendes som rente ved diskontering af de enkelte års betalinger. Herudover korrigeres den nominelle rente efter skat med en eventuel inflation til realrenten. Denne realrente anvendes ved omregning af nuværdi til gennemsnitlige årlige beløb (annuitet). Er inflationen på 2 % p.a. bliver realrenten efter skat på: Realrente = (1 + 0,042) / (1 + 0,02) 1= 2,16 % 18

19 Indregning af skat Kontante kapacitetsomkostninger og indtægter (dækningsbidrag) Alle driftsudgifter og indtægter vil blive korrigeret for den marginale skatteprocent. Forventer man f.eks. en indbetaling på kr. og har en marginal skat på 30 %, vil det nominelle beløb man får udbetalt, reelt være på 700 kr. Man får en indbetaling på kr., men skal betale 30 % = 300 kr. mere i skat. Det er dette beløb (700 kr.), der diskonteres med den nominelle rente efter skat. I nogle tilfælde f.eks. Bil privat anvendelse vil der være poster, der ikke påvirker den skattepligtige indkomst. Dette vil fremgå af de nærmere specifikationer, der kan findes under hjælp til INVE. Skattemæssige afskrivninger For alle de investeringer, hvor der skattemæssigt kan afskrives, beregnes de enkelte års afskrivninger, som hermed reducerer den skattepligtige indkomst og det beløb, der skal betales i skat. De skattemæssige afskrivninger i INVE er defineret ud fra investeringstype og ligger fast. Man kan ændre de driftsmæssige afskrivninger (værditab), men ikke de skattemæssige. Dette vil netto give en indbetaling til investeringen (sparet eller udskudt skat). Dette beløb indgår på lige linje med driftsudgifter og indtægter korrigeret for skat. Der kan være tale om saldoafskrivninger, hvor der afskrives en vis procentdel af den aktuelle saldo pr. år eller lineære afskrivninger, hvor der afskrives en vis procentdel af det investerede beløb. Afskrivningsgrundlaget kan være forskelligt fra det investerede beløb, hvis der er tale om straksfradrag eller tilskud til investeringen mv. Afskrivningsgrundlaget beregnes som: Skattemæssigt afskrivningsgrundlag = Købspris Straksfradrag Straksafskrivning Tilskud Privat andel Afskrivningstyper og procenter Når man vælger at regne med skat i INVE vil der blive taget hensyn til de skattemæssige afskrivninger, afhængig af hvilken investeringsgruppe der er valgt. På udskriften under Forudsætninger ( Lønsomhedsrapport Forudsætninger ) vil der stå dels slutbeskatning og dels afskrivningstype. For de enkelte typer henvises til online hjælp tabeller for afskrivninger og slutbeskatninger. 19

20 Indregning af skat Et eksempel på inventar I det tidligere eksempel (investering i mejetærsker) er regnet med saldoafskrivning dette er pt. 25 % skattemæssig afskrivning af saldoen pr. år. Der regnes med en marginalskat på 30 % År Saldo til afskrivning Afskrivning Skattebesparelse /Nettobetaling Diskontering Nuværdi % = , % = , % = , % = , % = , I alt Tabel 6. Nuværdi af de skattemæssige afskrivninger De samlede afskrivninger er på kr. Inventaret (mejetærskeren) er skattemæssigt nedskrevet til = kr. Den samlede skattebesparelse er på , der betragtes som en indbetaling til investeringen. Nuværdien af disse årlige nominelle beløb findes med den nominelle kalkulationsrente efter skat -4,2 %. Nuværdien beregnes til: kr. Beskatning af slutværdi Ved ophør af en investering normalt salg skal der ske en skattemæssig opgørelse over salgspris i forhold til købspris og de foretagne skattemæssige afskrivninger. Hvis der opstår en fortjeneste, skal der ske en beskatning. Er der opstået et tab, kan dette normalt fradrages i indkomst mv. For en nærmere beskrivelse af de aktuelle slutbeskatningsregler der er indlagt i INVE, henvises til de aktuelle tabeller i vejledningen. I eksemplet (tabel 6) er valgt slutbeskatning Saldo fortsat. Denne slutbeskatning medfører, at en fortjeneste, som opstår hvis maskinen sælges til en pris, der er højere end den skattemæssigt nedskrevne værdi, reducerer de fremtidige skattemæssige afskrivninger. Hvis der konstateres et tab (dvs., maskinen sælges til et beløb, der er mindre end den skattemæssigt nedskrevne værdi) øges de skattemæssige afskrivninger fremover i forhold til, hvad de ville have været, hvis investeringen ikke var blevet gennemført 20

21 Indregning af skat I eksemplet er mejetærskeren skattemæssigt nedskrevet til kr., men der regnes med, at den kan sælges for kr. Der opstår derfor en fortjeneste på: Salgsværdi skattemæssig nedskreven værdi = fortjeneste Fortjeneste = kr. = kr. Denne fortjeneste medfører, at afskrivningsgrundlaget reduceres med kr. i forhold til, hvad det ville have været, hvis investeringen ikke var blevet gennemført, og at der fremover skal betales mere i skat. Den samlede skat der skal betales yderligere, er på 30 % (marginale skatteprocent) af = kr. Dette beløb kommer imidlertid først til beskatning fra år 6 og fremefter. Nuværdien af denne merskat kan beregnes på salgstidspunktet til: 0,25 / (0,25 + 0,042) * fortjeneste *0,90 (forholdet mellem afskrivningsprocent og kalkulationsrente efter skat). Fortjenesten er genvundne afskrivninger, som pt. kun skal indregnes med 90 % - derfor ganges med 0,90. Denne beregning medfører at nuværdien i år 5 bliver på kr. Nuværdien i t 0 bliver derfor på: 1,042-5 * = kr. Da der er tale om en fortjeneste skal beløbet fratrækkes nuværdien. Dvs., det, at der er afskrevet mere, end investeringen reelt er afskrevet med (faldet i værdi), giver en negativ påvirkning af investeringens samlede økonomi. De skattemæssige afskrivninger mv. har derfor netto en værdi på: Nuværdi af afskrivninger +/- skat af fortjeneste/tab ved ophør I eksemplet bliver dette til: = kr. 21

22 Et samlet eksempel Et samlet eksempel Ny mejetærsker for Jens Jensen I dette afsnit gennemgås et samlet eksempel, der bygger på en investering i en mejetærsker. Der er benyttet en række af de samme forudsætninger, som i de foregående afsnit. Der er dog anvendt en inflation på 2 % p.a. og der er forudsat at vedligehold stiger med 3 % p.a. ud over inflationen. Gennemsnit Nuværdi Gennemsnit Beregnede beløb Nominelt (efter skat) kr./år kr./ha Intern maskinleje I alt dækningsbidrag Vedligeholdelse Arbejdsløn Brændstof Forsikring I alt kontante kapacitetsomkostninger Købspris Slutværdi Skattemæssige afskrivninger Beskatning ved salg I alt forrentning og værditab Resultat Resultat efter skat Forudsætninger Investeringsår 2010 Købspris Levetid Afskrivning Beregnet salgspris 400 ha 2,00 ha/arb. time timer kr. 5,0 år 15,0 pct kr. Årlig anvendelse Kapacitet Løntimer til klargøring Saldoafskrivning 22

23 Et samlet eksempel Kalkulationsrente Inflation Marginalskat Realrente 6,0 pct./år 2,0 pct./år 30,0 pct. 2,16 pct./år % årlig stigning udover inflation Vedligeholdelse 150 kr./ha 3,0 Arbejdsløn 180 kr./driftstime Brændstof 90 kr./driftstime Forsikring kr./år Intern maskinleje 750 kr./ha Slutbeskatning Afskrivningstype, skat Tabel 7. Samlet udskrift fra INVE Saldo videreført Inventar, 25 % saldo Kontante kapacitetsomkostninger I udskriften er nuværdien af de kontante kapacitetsomkostninger efter skat beregnet til kr. I nedenstående tabel er vist, hvordan nuværdi mv. af vedligeholdelsen er beregnet. Tabel 8. Beregning af vedligehold inkl. prisstigninger mv. Vedligehold er sat til 150 kr. pr. ha. Med 400 ha bliver dette til kr. pr år. Første år forventes en stigning (da alle driftsudgifter forudsættes at falde sidst i året), hvorfor der skal reguleres for inflationen. Dette giver % = kr. Da der ikke er stigning som følge af prisstigninger det første år, bliver det nominelle beløb første år på kr. Med en skatteprocent på 30 % spares der kr. i skat, og nettobetalingen bliver derfor på kr. Dette beløb skal diskonteres med rente efter skat (4,20 %). Nuværdien bliver således på kr. Det andet år er vedligehold Der reguleres med inflation i 2 år % = Da prisstigningen udover inflationen er på 3 % p.a., skal der også reguleres for denne. Det nominelle beløb bliver derfor på % = 23

24 Et samlet eksempel kr. osv. For at beregne de gennemsnitlige årlige omkostninger til vedligeholdelse skal der anvendes realrente efter skat. Denne er på 4,20 % efter skat korrigeret for inflationen på 2 % = 2,16 % - se Realrente efter skat og inflation. Med denne rente og en beregningsperiode på 5 år, bliver kapitalindvindingsfaktoren på 21,31 %. I gennemsnit bliver vedligeholdelsesomkostningerne derfor på 21,31 % af kr. = kr. pr. år. Alle beløb i søjlen (Gennemsnit kr./år) er imidlertid omregnet til beløb før skat. Dette svarer til det der skal tjenes, for at kunne afholde omkostningerne, og til det beløb der reelt skal betales. Med en skat på 30 % skal der tjenes kr. pr. år for at betale vedligeholdelsen, da indtægten på skal beskattes med 30 % % = kr. På samme måde er de andre kontante kapacitetsomkostninger beregnet. Det samme er tilfældet med indtjeningen (dækningsbidrag). Købspris I eksemplet er købsprisen på kr. Beløbet, der betales på investeringstidspunktet, er beløbet efter, at der er betalt skat, og nuværdien er derfor på kr. De gennemsnitlige årlige omkostninger bliver med marginalskat på 30 % og en realrente på 2,16 % beregnet til ca kr. Slutværdi Ved investeringen er forudsat et årligt værditab på 15 % p.a. Mejetærskeren vil efter 5 år været afskrevet til kr. Men da der regnes med en årlig inflation på 2 %, skal den beregnede nedskrevne værdi reguleres med denne. Den nominelle salgspris bliver derfor på: kr. Skattemæssig afskrivning og slutbeskatning Disse beregninger er gennemgået i det foregående. Samlet resultat I ovenstående tabel er vist de enkelte poster, når der indregnes skat og inflation mv. Det ses, at af det samlede resultat skal der indtjenes godt kr. til dækning af de kontante kapacitetsomkostninger, og der skal tjenes godt kr. for at dække forretning og værditab inkl. de skattemæssige afskrivninger mv. Det samlede resultat bliver på kr. pr. år. svarende til 57 kr. pr. ha. I den oprindelige beregning, hvor inflation og marginalskat var sat til 0, blev resultatet kr. pr. år. Dvs., rentabiliteten er øget med godt kr. pr. år, selvom der er indregnet en prisstigning på vedligehold med 3 % p.a. 24

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Solarglas A/S SolarGlas A/S Bautavej 1D Bautavej 1D 8210 Århus V DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 6,44kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Skab råderum ved investering

Skab råderum ved investering Skab råderum ved investering Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen Institut for Fødevare og Ressource Økonomi Dias 1 Skab råderum ved investering Fra budget til rentabilitetsberegning (Jakob Vesterlund

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Investeringsteori Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere