Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse"

Transkript

1 Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1

2 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse: Side 2 1. Anvendelsesområde En tjenestemand under 60 år, som fratræder med ret til opsat pension, og som overgår til anden ansættelse med tilknyttet pensionsordning, kan efter reglerne i 2 9 vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til det pensionsinstitut, hvor pensionsordningen i det nye ansættelsesforhold er oprettet. 2. Pensionsordningens indhold Fratrædelsesgodtgørelsen kan overføres til en pensionsordning, der opfylder de krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger med hensyn til ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte, der fremgår af 2 6 i dette regulativ. De krav, der er anført i 2 4 udtrykker minimums- eller maksimumsgrænser for visse dele af pensionsordningens indhold og ikke absolutte krav til indholdet. Det er en forudsætning for overførsel af fratrædelsesgodtgørelsen til det nye pensionsinstitut, at pensionsordningen, der er knyttet til det nye ansættelsesforhold, inden for 2/3 af det samlede pensionsbidrag indeholder: 1) Livsvarigt løbende livsbetinget alderspension 2) Invalidepension løbende indtil alderspensioneringstidspunktet eller livsvarigt løbende invalidepension 3) Børnepension ved død længst indtil barnets fyldte 24 år. Stk. 3. Inden for de i stk. 2 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at der kan etableres en livsbetinget livsvarigt løbende eller tidsbegrænset ægtefællepension eller samleverpension, der opfylder de i pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra d, 2, 1. led, fastsatte krav. Stk. 4. Inden for de i stk. 2 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at der kan etableres en gruppelivsforsikring, gruppeulykkesforsikring, gruppeinvalideforsikring og forsikring i forbindelse med kritisk sygdom. Stk. 5. Det er en forudsætning, at der til pensionsordningen indbetales et pensionsbidrag på mindst 10% af lønnen i det nye ansættelsesforhold.

3 Side 3 Pensionsordningen kan indeholde mulighed for, at 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan anvendes valgfrit af den enkelte medarbejder inden for de rammer, der af det pågældende pensionsinstitut stilles til rådighed, herunder til kapital- og ratepension. Til kapitalpension og andre sumydelser end de i 2, stk. 4, nævnte, kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede pensionsbidrag. Inden for den valgfri 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at medarbejderen efter eget valg kan investere inden for de investeringspuljer, der stilles til rådighed af pensionsinstituttet eller andre finansinstitutter, som pensionsinstituttet indgår aftale med herom. 4. Ved eventuel senere udtræden af det pensionsinstitut, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan den del af pensionsordningens tilbagekøbsværdi/udtrædelsesgodtgørelse, der hidrører fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse, kun tilbagekøbes eller overføres til anden pensionsordning, hvis én af de betingelser, der er anført i stk. 2 5 er opfyldt. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet, eller den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling ikke overstiger et grundbeløb på kr. årligt, der reguleres, som anført i personskattelovens 20 (pr. 1. januar kr.). Stk. 3. Tilbagekøb kan ske, hvis der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger et grundbeløb på kr., der reguleres som anført i personskattelovens 20 (pr. 1. januar kr.). Stk. 4. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, dvs. framelder sig folkeregistret i Danmark, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde i Danmark, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger kr. (grundbeløb pr ), der procentreguleres svarende til kommunale lønninger. Stk. 5. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og tager varigt ophold i udlandet.

4 Side 4 Ved eventuel senere udtræden af det pensionsinstitut, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan den del af pensionsordningen, der hidrører fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse, overflyttes til anden pensionsordning, der opfylder de i 2 4 anførte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i dette regulativ, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet under ansættelse i en stilling med tjenestemandspensionsrettigheder fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende. 6. Hvis den pågældende igen ansættes i en stilling med tjenestemandspensionsrettigheder, der medregnes i den pågældendes pensionsalder efter pensionsregulativets 4 eller tilsvarende regler, skal den del (inkl. bonus) af tilbagekøbsværdien/udtrædelsesgodtgørel- sen, der hidrører fra den overførte fratrædelsesgodtgørelse, indbetales til den ansættelsesmyndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen. I tilfælde, hvor den pågældende i medfør af 4, har fået udbetalt tilbagekøbsværdi/udtrædelsesgodtgørelse, skal beløbet, inkl. statsafgift indbetales til den ansættelsesmyndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen, med tillæg af renter. Indtil videre beregnes rente én gang om året svarende til diskontoen. 7. Betingelserne i 4 6 skal noteres og knyttes til den enkeltes rettigheder i den pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført. 8. Beregning af fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af den opsatte pension og på grundlag af det tillæg, der ydes til egenpensionister indtil det 65. år med de satser, der gælder på beløbsoverførselstidspunktet. Fremgangsmåden ved beregningen fremgår af bilag 1 til dette regulativ. Beregningen foretages ved anvendelse af de faktorer til beregning af fratrædelsesgodtgørelse, der er anført i bilag 2 til dette regulativ.

5 9. Tidsfrister for fremsættelse af krav om overførsel af fratrædelsesgodtgørelse Side 5 Ved en tjenestemands fratræden beregner ansættelseskommunen den opsatte pension. Inden et år efter fratræden fra tjenestemandsstillingen kan den pågældende tjenestemand anmode ansættelseskommunen om beregning af en fratrædelsesgodtgørelse. Stk. 3. Ansættelseskommunen beregner fratrædelsesgodtgørelsen med henblik på at den fratrådte tjenestemand kan undersøge den mulige pensionsdækning i den nye pensionsordning. Ved beregning af fratrædelsesgodtgørelsen tager kommunen forbehold for, at den pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen ønskes overført, opfylder betingelserne i 2 6. Stk. 4. Hvis den pågældende ønsker fratrædelsesgodtgørelsen overført, skal dette skriftligt meddeles ansættelseskommunen senest 3 måneder efter, at beregningen er modtaget Anmodningen skal være vedlagt dokumentation for, at fratrædelsesgodtgørelsen overføres til en pensionsordning, der opfylder betingelserne i 2 6. Stk.5. Overførsel kan ikke finde sted efter den pågældendes fyldte 60. år uanset bestemmelserne i stk KL kan dog i ganske særlige tilfælde tillade overførsel. Stk. 6. Når fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan valget ikke omgøres, og godtgørelsen kan ikke tilbagebetales til kommunen for i stedet at få ret til opsat pension. Stk. 7. Proceduren i stk. 2 4 skal følges, uanset om der i den pensionsordning, der er knyttet til det nye ansættelsesforhold er en karenstid for optagelse. Fratrædelsesgodtgørelsen overføres dog ikke, før den fratrådte tjenestemand er optaget i den nye pensionsordning. 10. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Regulativet har virkning for tjenestemænd, der er fratrådt den 1.januar 2007 eller senere. 11. Pensionsbidrag vedrørende ansættelse før 1. Juli 1970 (1. Juli 1969) Pensionsbidrag, der er udbetalt i medfør af tjenestemandsregulativet/vedtægten for ansættelsestid forud for 1. juli 1970 (1. juli 1969 for tjenestemænd, der var omfattet af FKKA s pensionsvedtægt af 1970 med senere ændringer) skal ved genansættelse som tjenestemand indbetales til den ansættelsesmyndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen, efter de forud for 1. juli 1970/1. juli 1969 gældende regler.

6 Bilag 1. Fremgangsmåden ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse Beregning af fratrædelsesgodtgørelsen foregår i 2 led: 1. led Følgende beløb beregnes: a) Tjenestemandens opsatte pension på beløbsoverførselstidspunktet beregnet efter pensionsregulativets 22, stk. 5, 1. punktum. b) Det tillæg, der ville blive ydet efter pensionsregulativets 22, stk. 5, sidste punktum, indtil den fratrådte tjenestemand fylder 65 år. Opsat pension x faktor I 1) + Tillæg indtil 65 år x faktor II 1) Fratrædelsesgodtgørelse Eksempel En 42-årig tjenestemand ønsker den 1 november 2006 fratrædelsesgodtgørelse overført til en ny pensionsordning: Tjenestemanden har været aflønnet på løntrin 27 og har optjent en pensionsalder på 11 år: Side 6 1. led a) ,27kr. b) 11541,84 kr. 2. led ,27 kr. x 7,9619 2) = ,32 kr ,84 kr. x 1,5072 3) = ,86 kr. Fratrædelsesgodtgørelse = ,18 kr. 1) Fra bilag 2 2) Faktor I fra bilag 2. 3) Faktor II fra bilag 2.

7 Side 7 Bilag 2. Faktorer til beregning af fratrædelsesgodtgørelse Alder på beløbsoverførselstidspunktet Faktor I Faktor II 28 5,6372 1, ,7826 1, ,9309 1, ,0821 1, ,2363 1, ,3937 1, ,5542 1, ,7180 1, ,8852 1, ,0559 1, ,2297 1, ,4073 1, ,5885 1, ,7734 1, ,9619 1, ,1543 1, ,3506 1, ,5508 1, ,7551 1, ,9636 1, ,1766 1, ,3942 1, ,6168 1, ,8449 1, ,0790 1, ,3199 1, ,5687 1, , ,0947 0, ,3758 0, ,6721 0, ,9872 0,6227

8 Side 8 Bilag 3. Svar på henvendelse om beregning af fratrædelsesgodtgørelse KOMMUNENAVN Dato Til Ved brev af...har du anmodet om at få beregnet en fratrædelsesgodtgørelse i stedet for en opsat pension. Med henblik på at du kan undersøge din mulige pensionsdækning i din nye pensionsordning har kommunen beregnet størrelsen af din fratrædelsesgodtgørelse. Beregningen er foretaget med forbehold for, at den pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen ønskes overført, opfylder betingelserne for indbetaling af en fratrædelsesgodtgørelse, jf. KL s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse. (Da du er fyldt 58/59 år, skal vi dog understrege, at overførslen skal være gennemført, inden du fylder 60 år). Din fratrædelsesgodtgørelse er beregnet til kr... Beløbets størrelse vil ændre sig, hvis du fylder år i mellemtiden, og/eller hvis pensionssatserne ændres, inden eventuel overførsel finder sted. Hvis du ønsker at få fratrædelsesgodtgørelsen overført til din nye pensionsordning, skal du meddele os dette skriftligt senest 3 måneder efter, at du har modtaget dette brev. Denne frist må ikke overskrides. Ønsker du at bevare din opsatte pension, eller svarer du ikke inden den nævnte frist, står den opsatte pension ved magt. Når du har truffet dit valg, kan dette ikke omgøres. For at fratrædelsesgodtgørelsen kan overføres, er det nødvendigt, at du sammen med meddelelsen om dit valg, oplyser os om dit medlemsnummer e.l., og til hvilken konto, girokonto e.l. beløbet skal overføres. Du vil blive orienteret, når beløbet overføres. Du er velkommen til at rette eventuelle spørgsmål om dette brev til... Med venlig hilsen

9 Side 9 Bilag 4. Eksempel på brev fra kommunen til den nye pensionsordning om indbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen KOMMUNENAVN Dato Til A) Den nye pensionsordning B) NN C) SAMPENSION (hvis tjenestemandsforsikring i KP) NN, CPR-nr./medlemsnr....., har anmodet om at få overført en fratrædelsesgodtgørelse fra tjenestemandspensionsordningen til A). Fratrædelsesgodtgørelsen, der er beregnet på grundlag af en pensionsalder på.. år, udgør efter de gældende satser kr., jf. KL s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til Finansministeriets bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse mv. nr. 76 af 01/02/2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv. KL regulativ kan findes Vi har samtidig hermed overført det nævnte beløb til A) på girokonto nr......, medlemsnr Overførselen er betinget af, at følgende klausul noteres og knyttes til den pågældendes rettigheder i pensionsordningen: Tilbagekøb og overførsel til anden pensionsordning af den del af pensionsordningens tilbagekøbsværdi, der stammer fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse, kan kun ske såfremt betingelserne i 4 6 i KL s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse er er opfyldt. Ved ansættelse i en stilling med tjenestemandspensionsrettigheder i kommuner mv., staten, folkeskolen og folkekirken, skal den del (inkl. bonus) af tilbagekøbsværdien/udtrædelsesgodtgørelsen, der stammer fra den overførte fratrædelsesgodtgørelse indbetales til den nye ansættelsesmyndighed. Fratrædelsesgodtgørelsen kan først overføres, efter en eventuel karensperiode for optagelse i pensionsordningen er udstået. B) og C) har fået kopi af dette brev. Med venlig hilsen

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere