Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer"

Transkript

1 Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013

2 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOP og ÅOP 7 Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 PensionDanmark A/S

3 Indledning Dette dokument indeholder en overordnet metodebeskrivelse for afstemning af opgørelsen af ÅOK og ÅOP for PensionDanmarks medlemmer. Formålet med opgørelse af ÅOK og ÅOP er, at det enkelte medlem kan se sine egne samlede omkostninger inklusive de indirekte investeringsomkostninger, som er trukket inden afkastet tilskrives pensionsordningen. ÅOK er et kronebeløb årlige omkostninger i kroner. ÅOP er en procent og er de årlige omkostninger i kroner i procent af det enkelte medlems opsparing ved udgangen af året. Afsnittet Metodebeskrivelse indeholder en beskrivelse af, hvilke omkostningselementer der er indregnet, hvordan de er opgjort, og hvordan de er fordelt på enkelte medlemmer. Afsnittet Afstemningsskema indeholder et skema, der viser sammenhængen mellem summen af de ÅOK, som er oplyst til de enkelte medlemmer, og de samlede administrations- og investeringsomkostninger, som fremgår af resultatopgørelsen i PensionDanmarks årsrapport. Endelig indeholder dokumentet en ledelseserklæring og en erklæring fra den uafhængige revisor. Langt hovedparten af PensionDanmarks medlemmer er på markedsrente på en produktpakke, hvor halvdelen af bidraget indgår på en ratepension, og den anden halvdel indgår på en opsparing til livsvarig alderspension (livrente). Til at dække administrationsomkostninger opkræves alle medlemmerne et stykomkostningsbidrag på 396 kr. om året. Herudover er det enkelte medlem belastet med investeringsomkostninger, som for hovedpartens vedkommende er indirekte. Medlemmerne på markedsrente er investeret i alderspuljer, hvor aktivsammensætningen afhænger af alderen. Risikoen aftrappes med stigende alder. Da de mest risikofyldte aktiver er de dyreste at administrere, vil de yngre medlemmer have højere investeringsomkostninger pr. opsparet krone end de ældre medlemmer. Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 PensionDanmark A/S: Indledning 1

4 Metodebeskrivelse Omkostningselement Metode / Kilde Fordelingsnøgle Direkte administrationsomkostninger De årlige direkte administrationsomkostninger er 396 kr. for almindelige medlemmer, 372 kr. for medlemmer der alene har en privat, supplerende eller supplerende privat ordning og 60 kr. for lærlinge. De månedlige direkte administrationsomkostninger beregnes som de årlige direkte administrationsomkostninger delt med 12 og multipliceret med det antal måneder, et medlem har haft sin ordning hos PensionDanmark i Der foretages ikke yderligere fordelinger. Indirekte administrationsomkostninger Risikoforrentning af egenkapital Risikoforrentning af særlige (individuelle eller kollektive) bonushensættelser Risikoforrentning af ansvarlig Indskudskapital Garantibetaling (markedsrente) Garantibetaling (gennemsnitsrente) Direkte investeringsomkostninger (markedsrente) Risikoforrentning beregnes i forhold til den anmeldte overskudspolitik. Denne post er dog kun relevant for de lukkede bestande APK (Arbejderbevægelsens Pensionskasse) og PfC (Pensionskassen for Chauffører under afvikling) samt for visse invalidepensionister tilkendt før 2009 og for visse pensionister tilkendt før For hovedparten af medlemmerne på markedsrente var de direkte investeringsomkostninger i ,0 basispoint på kapital- og ratepension og 6,83 basispoint på livrente. For den meget begrænsede del af medlemmerne, som anvender muligheden for Frit Puljevalg, betales der derudover valggebyrer og kurtage mv. ved køb og salg af eksterne fonde. Der oplyses som udgangspunkt ikke ÅOK/ ÅOP for medlemmer med Frit Puljevalg, men på medlemmets anfordring kan der laves en individuel opgørelse. Risikoforrentningen fordeles på det enkelte medlem i forhold til den enkeltes ultimodepot. Al risikoforrentning fordeles således mellem de medlemmer, som var i de garanterede bestande ultimo Omkostningerne fordeles i forhold til medlemmernes månedlige ultimodepot. Det månedlige ultimodepot, der anvendes i beregningerne af ÅOK for det enkelte medlem, er eksklusive grundform 215 og 216 (hensættelser til invalide) og 235 (hensættelse til udbetaling ved død på livrente), da disse ikke vises som depot på medlemmernes årsopgørelse. ÅOK for de medlemmer med Frit Puljevalg indgår med et samlet beløb i afstemningsskemaet. Indirekte investeringsomkostninger (markedsrente) Omkostningerne ligger primært i 100 pct. ejede investeringsforeninger og 100 pct. ejede ejendomsdatterselskaber De indirekte investeringsomkostninger eksklusive omkostninger vedrø- og fonde med unoterede aktier mv. Der rende gruppelivs- og erstatnings- medregnes følgende omkostninger pr. aktivkategori: hensættelser opgøres i procent af værdien af investeringerne for hver Børsnoterede aktier ligger næsten udelukkende i aktivkategori for hele året. Desuden 100 pct. ejede investeringsforeninger, hvor der er opgøres de enkelte aldersgruppers adgang til samtlige faktiske omkostninger, som aktivfordeling i procent for livrente omfatter: Porteføljeforvaltning, investeringsforeningsadministration, og for kapital-/ratepension for høj, depotgebyrer, transaktions- omkostninger og andre omkostninger. middel og lav risiko ultimo hver måned. Fortsættes PensionDanmark A/S: Metodebeskrivelse 2

5 Omkostningselement Metode / Kilde Fordelingsnøgle Indirekte investeringsomkostninger (markedsrente) fortsat Unoterede aktier omfatter for langt hovedparten investeringer i fonde, hvor investeringsomkostningerne er opgjort efter standardmodellen i LP Info 52/13 (Forsikring & Pension). Danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer udstedt af virksomheder med høj kreditvurdering ligger udelukkende i 100 pct. ejede investeringsforeninger, hvor der er adgang til samtlige faktiske omkostninger, som omfatter: Porteføljeforvaltning, investeringsforeningsadministration, depotgebyrer, transaktionsomkostninger og andre omkostninger. Højrenteobligationer og lån mv. omfatter porteføljer med udenlandske obligationer i 100 pct. ejede investeringsforeninger, for hvilke der indregnes samme omkostningsarter som anført under danske stats- og realkreditobligationer. Der er endvidere investeret i fonde, hvor der anvendes standardsatser som angivet i LP Info 52/13. Infrastrukturinvesteringer omfatter for langt hovedparten investeringer i fonde, hvor investeringsomkostningerne er opgjort efter standardmodellen i LP Info 52/13. Derudover er der investeret i tre vindmølleparker og et naturgasanlæg. Der er indregnet interne porteføljeforvaltningsomkostninger til at håndtere investeringerne og omkostninger til due diligence. På danske ejendomme (såvel 100 pct. ejede som delejede) indregnes: Interne omkostninger til asset management af aktivkategorien og mæglerhonorarer i forbindelse med salg og udlejning af ejendomme. Endvidere er indregnet omkostninger til due dilligence. Aktivfordelingen ultimo hver måned multipliceres med omkostningssatserne og summeres for at beregne en årlig omkostningssats pr. måned, pr. alder og pr. produkt. Til denne sats lægges en sats for omkostninger, der ikke kan fordeles på de enkelte aktivkategorier. 1/12 af de beregnede omkostningssatser multipliceres med medlemmernes depoter ultimo hver måned og summeres for at fordele investeringsomkostningerne til medlemmerne. Det månedlige ultimodepot, der anvendes i beregningerne af ÅOK for det enkelte medlem, er eksklusive grundform 215 og 216 (hensættelser til invalide) og 235 (hensættelse til udbetaling ved død på livrente), da disse ikke vises som depot på medlemmernes årsopgørelse. Investeringsomkostninger vedrørende erstatnings- og gruppelivshensættelser fordeles i forhold til det antal måneder, et medlem har været registreret som aktivt eller hvilende i For investeringer i banklån med høj sikkerhed er der indregnet porteføljeforvaltningsomkostninger til ekstern porteføljeforvaltning. Der oplyses som udgangspunkt ikke ÅOK/ ÅOP for medlemmer med Frit Puljevalg, men på medlemmets anfordring kan der laves en individuel opgørelse. ÅOK for de medlemmer med Frit Puljevalg indgår med et samlet beløb i afstemningsskemaet. Direkte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) Omkostninger, der relaterer sig til investering af egenkapitalen fordeles ikke. PensionDanmark A/S: Metodebeskrivelse 3

6 Omkostningselement Metode / Kilde Fordelingsnøgle Indirekte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) De garanterede bestande er udelukkende investeret i stats- og realkreditobligationer udstedt i Danmark og øvrige Vesteuropa samt afledte renteinstrumenter. Investeringerne ligger i 100 pct. ejede investeringsforeninger, hvor der er adgang til samtlige faktiske omkostninger, som omfatter: Porteføljeforvaltning, investeringsforeningsadministration, depotgebyrer, transaktionsomkostninger og andre omkostninger. De indirekte investeringsomkostninger på gennemsnitsrente fordeles på baggrund af det enkelte medlems depot og andel af akkumulerede værdireguleringer og kollektivt bonuspotentiale ultimo året. Mægleromkostninger Desuden indgår ikke-aktivspecifikke omkostninger. Ikke relevant for selskabet Omkostnings- og risikoresultat Risikounderskud, der kun relaterer sig til visse førtidspensionister (tilkendt før 2009) på 1,5 procentslinger. Der foretages ikke yderligere fordegrundlag, indgår med et samlet beløb i afstemningsskemaet (post 1d og 15). PensionDanmark A/S: Metodebeskrivelse 4

7 Afstemningsskema Nr. Kr. 1a Summen af ÅOK oplyst til medlemmerne b Summen af ÅOK fordelt på medlemmer, der enten har forladt selskabet, eller hvor policen er afgangsført c Summen af ÅOK for bestande, hvor ÅOK ikke er relevant d Summen af endnu ikke oplyst ÅOK Summen af ÅOK til medlemmerne Nr. Omkostningspost Gennemsnitsrente Markedsrente Sum 2 Administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopgørelsen Leje af egen domicilejendom Mægleromkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger i datterselskaber Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører af forsikringsydelser Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet med SUL-forsikringer, jf. regnskabet Over-/underskud på administrations- og erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen Indirekte investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger mv Over-/underskud på investeringsomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen (modregningspost) Risikoforrentning inklusive udligning af skyggekonti Garantibetalinger Omkostnings- og risikoresultat Øvrige omkostninger der specificeres I alt Forskellen mellem 1 og Mindre bestand af medlemmer af tilsagnsordning (PKAD) og hensættelse til invalide samt dødsfald i garantiperiode. Medlemmer med Frit Puljevalg og aktuelle medlemmer i APK og PfC, førtidspensionster tilkendt før 2009 og pensionister tilkendt før PensionDanmark A/S: Afstemningsskema 5

8 Direktionens erklæring Direktionen har dags dato behandlet og godkendt selskabets metodebeskrivelse og afstemningsskema for opgørelse af ÅOK og ÅOP i regnskabsåret er redegjort for i metodebeskrivelsen, er i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pensions bestyrelse om omkostninger herunder beregning af ÅOK og ÅOP (LP-Info 52/13). Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelse og afstemningsskema er udarbejdet i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pensions bestyrelse om metodebeskrivelser (LP-Info 52/13). Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af ÅOK og ÅOP samt de metodemæssige valg, der Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke ÅOK'er og selskabets faktiske omkostninger er udarbejdet i overensstemmelse med henstillingen fra Forsikring & Pensions bestyrelse (LP-Info 52/13). København, den 3. marts 2014 Direktion Torben Möger Pedersen Adm. direktør / Anders Bruun Direktør PensionDanmark A/S: Direktionens erklæring 6

9 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP Til ledelsen i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 52/13 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK (årlige omkostninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsselskab (kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-information 52/13. på at opnå begrænset sikkerhed for, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer. Det udførte arbejde er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og proceduregennemgang, og vi har herunder påset, om selskabet beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som selskabet har beskrevet i metodebeskrivelsen, der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af afstemningsskemaet, og årsregnskabet 2013 samt selskabets øvrige registreringer, Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer. Selskabets metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 25. februar Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i overensstemmelse med vejledningen i LP-information 52/13 fra Forsikring & Pension med henblik de metodemæssige valg, som selskabet har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i afstemningsskemaet, selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt på selskabets kunder, og selskabet har godtgjort, at det ÅOK og ÅOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de omkostninger, som selskabet beregningsmæssigt har pålignet kunden. Det udførte arbejde har ikke omfattet: Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder og den enkelte kundes oplysninger om ÅOK og ÅOP. PensionDanmark A/S: Den uafhængige revisors erklæring om beregning af 7

10 Konklusion Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP ikke i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og selskabets øvrige registreringer. København, den 3. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PensionDanmark A/S: ÅOK og ÅOP 8

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere