Regler om sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om sygedagpenge"

Transkript

1 Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler om løsarbejdere... side 3 Elever... side 3 Sygedagpenge ved fratrædelse... side 3 Barns sygdom... side 3 Graviditet og barsel... side 4 Sygdom op til ferien... side 4 Anmeldelse og dokumentation... side 4 Tro- og loveerklæring/friattest/mulighedserklæring.... side 5 Sygefraværssamtale. side 5 Aftale for kronisk eller langvarigt syge... side 6 Sygedagpenges størrelse og beregning... side 6 Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere... side 7 Refusion... side 7 Anmeldelsesfrist... side 8 Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption... side 8 Selvstændige erhvervsdrivende... side 8 Virksomheder omfattet af overenskomst... side 8 Ankemulighed... side 9 Blanketter... side 9 Har din medarbejdere krav på løn eller sygedagpenge under sygdom? Funktionere har f.eks. krav på fuld løn under sygdom ligesom spørgsmålet også er reguleret af kollektive overenskomster, den individuelle aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren eller kutymen på arbejdspladsen. Forefindes der ikke sådan nogle aftaler og er medarbejderen ikke funktionær kan sygedagpengeloven træde i kraft. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under fraværet, når indtægtstabet skyldes sygdom, arbejdsskade, fødsel eller adoption. Betingelser for at modtage sygedagpenge (beskæftigelseskravet) Lønmodtageren skal opfylde følgende betingelser for at få sygedag-penge. Lønmodtageren skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, arbejdsskade eller fødsel Der skal være tale om et indtægtstab Lønmodtageren skal have arbejdet på virksomheden i mindst 8 uger og have arbejdet i mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger

2 før fraværet Fraværet skal anmeldes og dokumenteres rettidigt over for arbejdsgiver Lønmodtageren må ikke være fyldt 70 år. OBS!! Med virkning fra den 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden nu udvidet til 30 dage. Det betyder at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge i de første 30 dage regnet fra første hele fraværsdag. Søgnehelligdage og andre fridage tæller også med i arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage overtager lønmodtagers bopælskommune udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden forlænges ikke ved deltidssygdom! Arbejdsgivers frita- Selv om lønmodtageren opfylder ovennævnte betingelser, og arbejds-giver gelse for at betale som hovedregel skal betale sygedagpenge, er der fritagelses-regler: sygedagpenge i arbejdsgiverperioden A: lønmodtageren har ikke været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer i alt i de sidste 8 uger B: lønmodtageren er nyansat (under 8 uger svarende til 56 kalenderdage) C: lønmodtagerens sygdom skyldes grov uagtsomhed D: lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger E: lønmodtageren er omfattet af strejke eller lockout F: arbejdsgiveren har tegnet forsikring G: lønmodtager og arbejdsgiver har indgået en godkendt 56-aftale (vedrører kronisk sygdom) H: lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtale eller forsinket mulighedserklæring For at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge, skal lønmodtager op-fylde beskæftigelseskravet, det vil sige have været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger. Arbejdsgiver er derfor ikke forpligtet til at betale sygedagpenge i sygdomstilfælde, som indtræder inden for de første 8 uger (56 kalenderdage) efter tiltrædelsen. Arbejdsgiveren kan endvidere fritages for sygedagpengeforpligtelsen, hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved fortsæt eller grov uagtsomhed eksempelvis ved slagsmål eller efter beruselse i betydelig grad. Er skaden sket under ulovlige aktiviteter eller i forbindelse med udførelse af et risikobetonet bierhverv, vil arbejdsgiver ligeledes kunne fritages for dagpengeforpligtelsen. Er der derimod tale om skader opstået under f.eks. sportsudøvelse eller andre aktiviteter, der er led i en normal livsudfoldelse, skal arbejdsgiver betale sygedagpenge. Fritagelse kan ligeledes ske, som følge af lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtalen med arbejdsgiveren. Fritagelse af betalingsforpligtelsen sker fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt Medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring fritages arbejdsgiveren ligeledes fra

3 betalingsforpligtelsen fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent faktisk modtager erklæringen. Se nærmere om ændringerne i sygedagpengeloven i afsnittet om tro- og loveerklæring/mulighedserklæring nedenfor. Fortielse af helbredsoplysninger Har lønmodtageren fortiet eller tilbageholdt helbredsoplysninger, som er af betydning for arbejdsgiverens bedømmelse af situationen, fritages arbejdsgiveren for dagpengeforpligtelsen. Retten til sygedagpenge falder ligeledes væk, hvis lønmodtageren under det løbende ansættelsesforhold undlader at oplyse om forhold, som påvirker arbejdsgiverens mulighed for at frigøre sig ved en såkaldt 56-aftale. Regler om løsarbejdere Løsarbejdere behandles efter samme regler som nyansatte, når det gælder beskæftigelseskravet, hvorfor løsarbejdere almindeligvis først har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter 8 ugers ansættelse. Hvis løsarbejderen har været ansat tidligere og har haft 74 timers arbejde inden for de sidste 8 uger før sygefraværet, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, det vil sige de første 30 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Elever Sygedagpenge ved fratrædelse Under sygdom har elever krav på sygedagpenge eller løn. Elever, der er i lønnet praktik i forbindelse med en lovreguleret uddannelse, fritages for at opfylde det almindelige krav om 8 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverens pligt til at betale sygedagpenge stopper ved ansættelsesforholdets ophør, selvom det sker midt i arbejdsgiverperioden (30 dage). Eksempelvis hvis der er aftalt 14-dages opsigelsesvarsel. Denne bestemmelse gælder ikke for vikarer og løsarbejdere. Barns sygdom Der findes ingen lovgivning der siger, at forældre har ret til betalt frihed ved børns sygdom, derimod har mange overenskomster bestemmelser herom. Bestemmelserne heri går alene på pasningsmulighederne. Bliver barnet passet på anden måde, f.eks. ved hospitalsindlæggelse, har forældrene ikke ret til betalt frihed.

4 Graviditet og barsel Ifølge lov om ligebehandling af mænd og kvinder har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel. Retten til orlov indtræder, når der forventes at være 4 uger til fødslen. Under graviditet-, barsels-, fædre- og forældreorlov ydes dagpenge fra det offentlige. Lønmodtageren skal opfylde de samme beskæftigelseskrav som gælder for retten til at modtage dagpenge under sygdom. Ved forebyggende graviditetsundersøgelser betales dagpenge af arbejdsgiveren. Ved særligt begrundede undersøgelser som f.eks. fostervandsprøve, betales dagpengene af kommunen. Se D-R-C s notatet om graviditet og barsel under personaleregler. Syg op til ferien Anmeldelse og dokumentation Lønmodtageren kan udskyde ferien, hvis denne bliver syg, inden ferien starter. Lønmodtageren skal sygemelde sig senest den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal medarbejderen melde sig rask. Lønmodtageren skal meddele, om denne vil holde resten af den ferie, som oprindelig var planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gøres dette ikke, skal lønmodtageren møde på arbejde, når denne er blevet rask. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at sygdommen anmeldes og dokumenteres. Sygdomsfravær skal anmeldes hurtigst muligt. Det er vigtigt at udstede klare regler om, hvordan anmeldelse sker til arbejdsgiver. Virksomheden bør derfor i en personalehåndbog, personalecirkulærer eller sammen med ansættelsesaftalen fastslå på hvilken måde og inden for hvilken frist anmeldelse og dokumentation skal ske. Såfremt disse regler følges, er anmeldelsesbetingelserne opfyldt, og arbejdsgiver skal betale sygedagpenge fra 1. hele fraværsdag, der oftest svarer til anmeldelsesdagen. Har arbejdsgiver stillet krav om dokumentation, og denne udebliver, mister lønmodtageren retten til sygedagpenge, fra og med den dag arbejdsgiver skulle have haft dokumentationen i hænde. Lønmodtageren har ansvaret for, at anmeldelsen sker på betryggende vis. Er anmeldelsen ikke foretaget korrekt, afgøres i det enkelte tilfælde, om der foreligger særlige og undskyldelige omstændigheder. Tro- og loveerklæring Ofte nøjes arbejdsgiveren med en dokumentation i form af en tro- og loveerklæring, hvor lønmodtageren skriftligt bekræfter at være syg. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at have en tro- og loveerklæring i hænde på 2. fraværsdag. I tilfælde af, at 2. dagen falder på en lør-, søn- eller helligdag forlænges fristen tilsvarende. Afleveres tro- og loveerklæring for sent, bortfalder retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra og med den dag, hvor erklæringen skulle have været arbejdsgiveren i hænde, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent

5 faktisk modtager erklæringen. Det gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til at medarbejderen har overskredet fristen. Friattest Muligheds- erklæring og samtale Virksomheden har også mulighed for at bede om en friattest. En fri attest er en meget simplere lægeerklæring, hvor lægen i brevform bekræfter at medarbejderen er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Som følge af ændringer i sygedagpengeloven pr. 5. oktober 2009 er den almindelige lægeerklæring erstattet af en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes når arbejdsgiveren og lønmodtageren, drøfter lønmodtagerens muligheder for at arbejde trods sygdommen, og i fællesskab udfylder den første halvdel af erklæringen (mulighedserklæringssamtale). Arbejdsgiveren kan indkalde lønmodtageren til samtale med et rimeligt varsel, f.eks. nogle få dage. Hvis lønmodtageren er for syg til at møde op, kan samtalen afholdes telefonisk. Efterfølgende skal lønmodtageren få en tid hos lægen, der skal udfylde erklæringens side to, baseret på de informationer arbejdsgiveren og lønmodtageren i fællesskab har udfyldt på side 1. Samtalen omkring mulighedserklæringen kan eventuelt afholdes samtidigt med den sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren skal afholde med lønmodtageren inden udgangen af den 4. fraværsuge, jf. afsnittet om sygefraværssamtale nedenfor. Arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring ved både langvarig og kortvarig sygdom. Endvidere kan arbejdsgiveren forlange mulighedserklæringen udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt under sygeforløbet eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Har arbejdsgiveren krævet mulighedserklæring betales denne altid af arbejdsgiver. Hvis lønmodtageren ikke deltager i mulighedssamtalen med arbejdsgiver er konsekvensen, at retten til dagpenge bortfalder fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring bortfalder retten ligeledes til dagpenge fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiver rent faktisk modtager erklæringen. Er der tvivl om lønmodtagerens uarbejdsdygtighed, bør virksomheden straks ophøre med at udbetale sygedagpenge og i stedet henvise lønmodtageren til at få spørgsmålet vurderet hos bopælskommunen. Sygefraværs-samtale Fra den 4. januar 2010 skal arbejdsgiveren indkalde en sygemeldt (ændring pr. 4. januar lønmodtager til en personlig samtale, der skal afholdes senest 4 uger efter 2010) først sygedag. Der er ingen formkrav til indkaldelsen til samtalen, som derfor kan være pr. telefon, brev eller mail. Indkaldelse af lønmodtageren

6 Aftale for kronisk eller langvarigt syge ( 56- aftale) skal ske med rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Da 4-ugers fristen for arbejdsgivers anmeldelse af sygdommen overfor kommunen ikke er ændret, anbefales det, at man ikke venter til sidste øjeblik med at afholde sygefraværssamtalen. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en folder om sygefravær på arbejdspladsen. Heri er der råd om hvordan man kunne afholde en samtale om sygdom. Læs folderen på hjemmesiden under personaleregler. Er en lønmodtagers risiko for kronisk eller langvarig sygdom væsentligt forøget, kan arbejdsgiver, lønmodtager og kommune indgå en såkaldt 56-aftale. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til kommunal refusion allerede fra første fraværsdag, når lønmodtageren er syg af kronisk eller langvarig sygdom. Arbejdsgiveren betaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, men får kommunal refusion fra 1. sygedag i de tilfælde lønmodtager er syg af den sygdom, der er omfattet af 56-aftalen. En 56-aftale gælder i 1 år og kan kun indgås, hvis lønmodtagerens sygdom skønnes at medføre 10 eller flere sygedage pr. år. 56-aftalen skal være skriftlig og skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune. Arbejdsgiver kan normalt ikke opsige en lønmodtager på grund af den sygdom, der er indgået aftale om i en 56-aftale, men derimod på grund af for meget fravær som følge af anden sygdom. Sygedagpenge - størrelse og beregning Sygedagpenge beregnes timevis på grundlag af det aktuelle indkomsttab. Det maksimale sygedagpengebeløb udgør i 2012 kr. 106,49 pr. time. Er den sygemeldtes timeløn mindre end kr. 106,49 er det den faktiske timeløn, der ganges med antallet af arbejdstimer. I beregningen af antallet af arbejdstimer, indgår allerede planlagt overarbejde. Er den sygemeldte syg én uge (37 timer), svarer sygedagpengene til 3.940,00 kr. (2012). Kendes den aktuelle arbejdstid i sygeperioden ikke, beregnes arbejdstiden og den gennemsnitlige indtjening pr. time ud fra de seneste 4 ugers arbejdstid - i helt særlige tilfælde ud fra de sidste 13 ugers arbejdstid. Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag og feriegodtgørelse af sygedagpenge. Under særlige omstændigheder kan der dog være en pligt for arbejdsgiveren til at beregne en særlig feriegodtgørelse, der kaldes sygeferiepenge. Denne pligt indtræder under følgende 3 betingelser. Lønmodtageren skal have været beskæftiget i virksomheden i mindst 12 måneder før sygdommens indtræden. Sygefraværet skal være af mere end 3 dages varighed Der udbetales højst sygeferiepengeferiegodtgørelse i op til 4 måneder inden for et optjeningsår og højst 4 måneder for samme

7 sygdom eller tilskadekomst. Satser for sygedagpenge reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere Kontakt DRC for nærmere oplysninger om disse regler. Private arbejdsgivere, hvis samlede lønsum i det foregående kalenderår ikke overstiger et efter Økonomistyrelsen fastsat beløb (dette beløb kan du finde på vores hjemmeside under punktet gældende satser), kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. fraværsdag. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har et aktivt se-/cvr.nr. Arbejdsgiver betaler dog altid 1. fraværsdag. Forsikringen tegnes gennem Forsikringsordningerne, Økonomistyrelsen. Tilmeldingsblanketten kan fås hos kommunen eller på Lønsumgrænserne og præmien reguleres hvert år, og disse kan findes på vores hjemmeside under Gældende satser. Refusion Arbejdsgiver kan få kommunal refusion fra første fraværsdag i følgende tilfælde: hvis der er indgået en 56-aftale hvis lønmodtageren ikke opfylder beskæftigelseskravet hvis sygdommen er selvforskyldt hvis lønmodtageren har fortiet en sygdom, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet hvis der er tegnet forsikring for mindre arbejdsgivere (her gives der dog først refusion fra 2. hele fraværsdag) ved graviditetsbetinget sygdom ved fleksjob Efter arbejdsgiverperiodens udløb (på de 30 dage) kan arbejdsgiveren få refusion for lønmodtagere med ret til løn under sygdom. Refusionen kan højst udgøre kr. pr. uge (2012). Satsen reguleres årligt omkring 1. januar. Anmeldelsesfrist Det er dig, som arbejdsgiver, der skal afgive oplysninger i NemRefusion, hvis det er lønmodtageren selv, der skal modtage sygedagpenge. Hvis medarbejderen får løn under fravær, søger du, som arbejdsgiver refusion fra kommunen via NemRefusion svarende til de sygedagpenge, medarbejderen er berettiget til. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under fraværet, er fristen for anmodning om dagpenge fra kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden - eller dele heraf - er fristen senest 1 uge efter, at

8 udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption Arbejdsgivers anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption skal indgives til lønmodtagerens bopælskommune inden 9 måneder efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Refusionsretten bortfalder når anmodning kommer for sent. Der er ingen refusion for løn eller dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær på grund forebyggende graviditetsundersøgelser. Derimod opnås dagpengerefusion ved graviditetsbetinget sygdom. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller har en tilsvarende adgang som lønmodtagere til at modtage dagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Dagpenge kan sikres fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Tilmeldingsblanketter fås hos opholdskommunen (normalt bopælskommunen) eller på Blanketten sendes til Økonomistyrelsen, der vurderer, om betingelserne for at tegne forsikring er opfyldt. Før der kan udbetales dagpenge skal der inden for de sidste 12 måneder være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Virksomheder omfattet af overenskomst Ankemulighed Blanketter I en stor del af arbejdsmarkedets overenskomster er indført regler om fuld løn under sygdom og tilskadekomst. Er virksomheden omfattet af en overenskomst, skal reglerne heri følges. Er en arbejdsgiver utilfreds med en afgørelse, truffet af dagpengekontoret, kan afgørelsen uden omkostninger ankes til dagpengeudvalget. Blanketter til brug for refusion, anmeldelse af sygdom m.v. sker gennem DRC har udarbejdet blanketter til brug ved anmeldelse og underretning om sygdom (tro- og loveerklæring). Kopi af blanket findes på hjemmesiden under formularer og kontrakter.

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad medarbejderen har

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom

6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som gennemgår reglerne for, hvad

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE Notat om arbejdsgivers anmeldelse af sygefravær og refusion 40 og 59 Til brug for temamøde den 19. september 2019 Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 ...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3 1.2.3

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tlf. 35 29 81 00 OK-Nyt Løn nr. 015-2017 Reviderede vejledninger for nyuddannede

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 833 af 27/06/2014 Udskriftsdato: 9. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027227 Senere ændringer

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere