Regler om sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om sygedagpenge"

Transkript

1 Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler om løsarbejdere... side 3 Elever... side 3 Sygedagpenge ved fratrædelse... side 3 Barns sygdom... side 3 Graviditet og barsel... side 4 Sygdom op til ferien... side 4 Anmeldelse og dokumentation... side 4 Tro- og loveerklæring/friattest/mulighedserklæring.... side 5 Sygefraværssamtale. side 5 Aftale for kronisk eller langvarigt syge... side 6 Sygedagpenges størrelse og beregning... side 6 Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere... side 7 Refusion... side 7 Anmeldelsesfrist... side 8 Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption... side 8 Selvstændige erhvervsdrivende... side 8 Virksomheder omfattet af overenskomst... side 8 Ankemulighed... side 9 Blanketter... side 9 Har din medarbejdere krav på løn eller sygedagpenge under sygdom? Funktionere har f.eks. krav på fuld løn under sygdom ligesom spørgsmålet også er reguleret af kollektive overenskomster, den individuelle aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren eller kutymen på arbejdspladsen. Forefindes der ikke sådan nogle aftaler og er medarbejderen ikke funktionær kan sygedagpengeloven træde i kraft. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under fraværet, når indtægtstabet skyldes sygdom, arbejdsskade, fødsel eller adoption. Betingelser for at modtage sygedagpenge (beskæftigelseskravet) Lønmodtageren skal opfylde følgende betingelser for at få sygedag-penge. Lønmodtageren skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, arbejdsskade eller fødsel Der skal være tale om et indtægtstab Lønmodtageren skal have arbejdet på virksomheden i mindst 8 uger og have arbejdet i mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger

2 før fraværet Fraværet skal anmeldes og dokumenteres rettidigt over for arbejdsgiver Lønmodtageren må ikke være fyldt 70 år. OBS!! Med virkning fra den 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden nu udvidet til 30 dage. Det betyder at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge i de første 30 dage regnet fra første hele fraværsdag. Søgnehelligdage og andre fridage tæller også med i arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage overtager lønmodtagers bopælskommune udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden forlænges ikke ved deltidssygdom! Arbejdsgivers frita- Selv om lønmodtageren opfylder ovennævnte betingelser, og arbejds-giver gelse for at betale som hovedregel skal betale sygedagpenge, er der fritagelses-regler: sygedagpenge i arbejdsgiverperioden A: lønmodtageren har ikke været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer i alt i de sidste 8 uger B: lønmodtageren er nyansat (under 8 uger svarende til 56 kalenderdage) C: lønmodtagerens sygdom skyldes grov uagtsomhed D: lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger E: lønmodtageren er omfattet af strejke eller lockout F: arbejdsgiveren har tegnet forsikring G: lønmodtager og arbejdsgiver har indgået en godkendt 56-aftale (vedrører kronisk sygdom) H: lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtale eller forsinket mulighedserklæring For at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge, skal lønmodtager op-fylde beskæftigelseskravet, det vil sige have været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger. Arbejdsgiver er derfor ikke forpligtet til at betale sygedagpenge i sygdomstilfælde, som indtræder inden for de første 8 uger (56 kalenderdage) efter tiltrædelsen. Arbejdsgiveren kan endvidere fritages for sygedagpengeforpligtelsen, hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved fortsæt eller grov uagtsomhed eksempelvis ved slagsmål eller efter beruselse i betydelig grad. Er skaden sket under ulovlige aktiviteter eller i forbindelse med udførelse af et risikobetonet bierhverv, vil arbejdsgiver ligeledes kunne fritages for dagpengeforpligtelsen. Er der derimod tale om skader opstået under f.eks. sportsudøvelse eller andre aktiviteter, der er led i en normal livsudfoldelse, skal arbejdsgiver betale sygedagpenge. Fritagelse kan ligeledes ske, som følge af lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtalen med arbejdsgiveren. Fritagelse af betalingsforpligtelsen sker fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt Medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring fritages arbejdsgiveren ligeledes fra

3 betalingsforpligtelsen fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent faktisk modtager erklæringen. Se nærmere om ændringerne i sygedagpengeloven i afsnittet om tro- og loveerklæring/mulighedserklæring nedenfor. Fortielse af helbredsoplysninger Har lønmodtageren fortiet eller tilbageholdt helbredsoplysninger, som er af betydning for arbejdsgiverens bedømmelse af situationen, fritages arbejdsgiveren for dagpengeforpligtelsen. Retten til sygedagpenge falder ligeledes væk, hvis lønmodtageren under det løbende ansættelsesforhold undlader at oplyse om forhold, som påvirker arbejdsgiverens mulighed for at frigøre sig ved en såkaldt 56-aftale. Regler om løsarbejdere Løsarbejdere behandles efter samme regler som nyansatte, når det gælder beskæftigelseskravet, hvorfor løsarbejdere almindeligvis først har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter 8 ugers ansættelse. Hvis løsarbejderen har været ansat tidligere og har haft 74 timers arbejde inden for de sidste 8 uger før sygefraværet, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, det vil sige de første 30 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Elever Sygedagpenge ved fratrædelse Under sygdom har elever krav på sygedagpenge eller løn. Elever, der er i lønnet praktik i forbindelse med en lovreguleret uddannelse, fritages for at opfylde det almindelige krav om 8 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverens pligt til at betale sygedagpenge stopper ved ansættelsesforholdets ophør, selvom det sker midt i arbejdsgiverperioden (30 dage). Eksempelvis hvis der er aftalt 14-dages opsigelsesvarsel. Denne bestemmelse gælder ikke for vikarer og løsarbejdere. Barns sygdom Der findes ingen lovgivning der siger, at forældre har ret til betalt frihed ved børns sygdom, derimod har mange overenskomster bestemmelser herom. Bestemmelserne heri går alene på pasningsmulighederne. Bliver barnet passet på anden måde, f.eks. ved hospitalsindlæggelse, har forældrene ikke ret til betalt frihed.

4 Graviditet og barsel Ifølge lov om ligebehandling af mænd og kvinder har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel. Retten til orlov indtræder, når der forventes at være 4 uger til fødslen. Under graviditet-, barsels-, fædre- og forældreorlov ydes dagpenge fra det offentlige. Lønmodtageren skal opfylde de samme beskæftigelseskrav som gælder for retten til at modtage dagpenge under sygdom. Ved forebyggende graviditetsundersøgelser betales dagpenge af arbejdsgiveren. Ved særligt begrundede undersøgelser som f.eks. fostervandsprøve, betales dagpengene af kommunen. Se D-R-C s notatet om graviditet og barsel under personaleregler. Syg op til ferien Anmeldelse og dokumentation Lønmodtageren kan udskyde ferien, hvis denne bliver syg, inden ferien starter. Lønmodtageren skal sygemelde sig senest den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal medarbejderen melde sig rask. Lønmodtageren skal meddele, om denne vil holde resten af den ferie, som oprindelig var planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gøres dette ikke, skal lønmodtageren møde på arbejde, når denne er blevet rask. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at sygdommen anmeldes og dokumenteres. Sygdomsfravær skal anmeldes hurtigst muligt. Det er vigtigt at udstede klare regler om, hvordan anmeldelse sker til arbejdsgiver. Virksomheden bør derfor i en personalehåndbog, personalecirkulærer eller sammen med ansættelsesaftalen fastslå på hvilken måde og inden for hvilken frist anmeldelse og dokumentation skal ske. Såfremt disse regler følges, er anmeldelsesbetingelserne opfyldt, og arbejdsgiver skal betale sygedagpenge fra 1. hele fraværsdag, der oftest svarer til anmeldelsesdagen. Har arbejdsgiver stillet krav om dokumentation, og denne udebliver, mister lønmodtageren retten til sygedagpenge, fra og med den dag arbejdsgiver skulle have haft dokumentationen i hænde. Lønmodtageren har ansvaret for, at anmeldelsen sker på betryggende vis. Er anmeldelsen ikke foretaget korrekt, afgøres i det enkelte tilfælde, om der foreligger særlige og undskyldelige omstændigheder. Tro- og loveerklæring Ofte nøjes arbejdsgiveren med en dokumentation i form af en tro- og loveerklæring, hvor lønmodtageren skriftligt bekræfter at være syg. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at have en tro- og loveerklæring i hænde på 2. fraværsdag. I tilfælde af, at 2. dagen falder på en lør-, søn- eller helligdag forlænges fristen tilsvarende. Afleveres tro- og loveerklæring for sent, bortfalder retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra og med den dag, hvor erklæringen skulle have været arbejdsgiveren i hænde, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent

5 faktisk modtager erklæringen. Det gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til at medarbejderen har overskredet fristen. Friattest Muligheds- erklæring og samtale Virksomheden har også mulighed for at bede om en friattest. En fri attest er en meget simplere lægeerklæring, hvor lægen i brevform bekræfter at medarbejderen er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Som følge af ændringer i sygedagpengeloven pr. 5. oktober 2009 er den almindelige lægeerklæring erstattet af en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes når arbejdsgiveren og lønmodtageren, drøfter lønmodtagerens muligheder for at arbejde trods sygdommen, og i fællesskab udfylder den første halvdel af erklæringen (mulighedserklæringssamtale). Arbejdsgiveren kan indkalde lønmodtageren til samtale med et rimeligt varsel, f.eks. nogle få dage. Hvis lønmodtageren er for syg til at møde op, kan samtalen afholdes telefonisk. Efterfølgende skal lønmodtageren få en tid hos lægen, der skal udfylde erklæringens side to, baseret på de informationer arbejdsgiveren og lønmodtageren i fællesskab har udfyldt på side 1. Samtalen omkring mulighedserklæringen kan eventuelt afholdes samtidigt med den sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren skal afholde med lønmodtageren inden udgangen af den 4. fraværsuge, jf. afsnittet om sygefraværssamtale nedenfor. Arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring ved både langvarig og kortvarig sygdom. Endvidere kan arbejdsgiveren forlange mulighedserklæringen udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt under sygeforløbet eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Har arbejdsgiveren krævet mulighedserklæring betales denne altid af arbejdsgiver. Hvis lønmodtageren ikke deltager i mulighedssamtalen med arbejdsgiver er konsekvensen, at retten til dagpenge bortfalder fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring bortfalder retten ligeledes til dagpenge fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiver rent faktisk modtager erklæringen. Er der tvivl om lønmodtagerens uarbejdsdygtighed, bør virksomheden straks ophøre med at udbetale sygedagpenge og i stedet henvise lønmodtageren til at få spørgsmålet vurderet hos bopælskommunen. Sygefraværs-samtale Fra den 4. januar 2010 skal arbejdsgiveren indkalde en sygemeldt (ændring pr. 4. januar lønmodtager til en personlig samtale, der skal afholdes senest 4 uger efter 2010) først sygedag. Der er ingen formkrav til indkaldelsen til samtalen, som derfor kan være pr. telefon, brev eller mail. Indkaldelse af lønmodtageren

6 Aftale for kronisk eller langvarigt syge ( 56- aftale) skal ske med rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Da 4-ugers fristen for arbejdsgivers anmeldelse af sygdommen overfor kommunen ikke er ændret, anbefales det, at man ikke venter til sidste øjeblik med at afholde sygefraværssamtalen. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en folder om sygefravær på arbejdspladsen. Heri er der råd om hvordan man kunne afholde en samtale om sygdom. Læs folderen på hjemmesiden under personaleregler. Er en lønmodtagers risiko for kronisk eller langvarig sygdom væsentligt forøget, kan arbejdsgiver, lønmodtager og kommune indgå en såkaldt 56-aftale. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til kommunal refusion allerede fra første fraværsdag, når lønmodtageren er syg af kronisk eller langvarig sygdom. Arbejdsgiveren betaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, men får kommunal refusion fra 1. sygedag i de tilfælde lønmodtager er syg af den sygdom, der er omfattet af 56-aftalen. En 56-aftale gælder i 1 år og kan kun indgås, hvis lønmodtagerens sygdom skønnes at medføre 10 eller flere sygedage pr. år. 56-aftalen skal være skriftlig og skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune. Arbejdsgiver kan normalt ikke opsige en lønmodtager på grund af den sygdom, der er indgået aftale om i en 56-aftale, men derimod på grund af for meget fravær som følge af anden sygdom. Sygedagpenge - størrelse og beregning Sygedagpenge beregnes timevis på grundlag af det aktuelle indkomsttab. Det maksimale sygedagpengebeløb udgør i 2012 kr. 106,49 pr. time. Er den sygemeldtes timeløn mindre end kr. 106,49 er det den faktiske timeløn, der ganges med antallet af arbejdstimer. I beregningen af antallet af arbejdstimer, indgår allerede planlagt overarbejde. Er den sygemeldte syg én uge (37 timer), svarer sygedagpengene til 3.940,00 kr. (2012). Kendes den aktuelle arbejdstid i sygeperioden ikke, beregnes arbejdstiden og den gennemsnitlige indtjening pr. time ud fra de seneste 4 ugers arbejdstid - i helt særlige tilfælde ud fra de sidste 13 ugers arbejdstid. Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag og feriegodtgørelse af sygedagpenge. Under særlige omstændigheder kan der dog være en pligt for arbejdsgiveren til at beregne en særlig feriegodtgørelse, der kaldes sygeferiepenge. Denne pligt indtræder under følgende 3 betingelser. Lønmodtageren skal have været beskæftiget i virksomheden i mindst 12 måneder før sygdommens indtræden. Sygefraværet skal være af mere end 3 dages varighed Der udbetales højst sygeferiepengeferiegodtgørelse i op til 4 måneder inden for et optjeningsår og højst 4 måneder for samme

7 sygdom eller tilskadekomst. Satser for sygedagpenge reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere Kontakt DRC for nærmere oplysninger om disse regler. Private arbejdsgivere, hvis samlede lønsum i det foregående kalenderår ikke overstiger et efter Økonomistyrelsen fastsat beløb (dette beløb kan du finde på vores hjemmeside under punktet gældende satser), kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. fraværsdag. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har et aktivt se-/cvr.nr. Arbejdsgiver betaler dog altid 1. fraværsdag. Forsikringen tegnes gennem Forsikringsordningerne, Økonomistyrelsen. Tilmeldingsblanketten kan fås hos kommunen eller på Lønsumgrænserne og præmien reguleres hvert år, og disse kan findes på vores hjemmeside under Gældende satser. Refusion Arbejdsgiver kan få kommunal refusion fra første fraværsdag i følgende tilfælde: hvis der er indgået en 56-aftale hvis lønmodtageren ikke opfylder beskæftigelseskravet hvis sygdommen er selvforskyldt hvis lønmodtageren har fortiet en sygdom, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet hvis der er tegnet forsikring for mindre arbejdsgivere (her gives der dog først refusion fra 2. hele fraværsdag) ved graviditetsbetinget sygdom ved fleksjob Efter arbejdsgiverperiodens udløb (på de 30 dage) kan arbejdsgiveren få refusion for lønmodtagere med ret til løn under sygdom. Refusionen kan højst udgøre kr. pr. uge (2012). Satsen reguleres årligt omkring 1. januar. Anmeldelsesfrist Det er dig, som arbejdsgiver, der skal afgive oplysninger i NemRefusion, hvis det er lønmodtageren selv, der skal modtage sygedagpenge. Hvis medarbejderen får løn under fravær, søger du, som arbejdsgiver refusion fra kommunen via NemRefusion svarende til de sygedagpenge, medarbejderen er berettiget til. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under fraværet, er fristen for anmodning om dagpenge fra kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden - eller dele heraf - er fristen senest 1 uge efter, at

8 udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption Arbejdsgivers anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption skal indgives til lønmodtagerens bopælskommune inden 9 måneder efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Refusionsretten bortfalder når anmodning kommer for sent. Der er ingen refusion for løn eller dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær på grund forebyggende graviditetsundersøgelser. Derimod opnås dagpengerefusion ved graviditetsbetinget sygdom. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller har en tilsvarende adgang som lønmodtagere til at modtage dagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Dagpenge kan sikres fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Tilmeldingsblanketter fås hos opholdskommunen (normalt bopælskommunen) eller på Blanketten sendes til Økonomistyrelsen, der vurderer, om betingelserne for at tegne forsikring er opfyldt. Før der kan udbetales dagpenge skal der inden for de sidste 12 måneder være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Virksomheder omfattet af overenskomst Ankemulighed Blanketter I en stor del af arbejdsmarkedets overenskomster er indført regler om fuld løn under sygdom og tilskadekomst. Er virksomheden omfattet af en overenskomst, skal reglerne heri følges. Er en arbejdsgiver utilfreds med en afgørelse, truffet af dagpengekontoret, kan afgørelsen uden omkostninger ankes til dagpengeudvalget. Blanketter til brug for refusion, anmeldelse af sygdom m.v. sker gennem DRC har udarbejdet blanketter til brug ved anmeldelse og underretning om sygdom (tro- og loveerklæring). Kopi af blanket findes på hjemmesiden under formularer og kontrakter.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere