Regler om sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om sygedagpenge"

Transkript

1 Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler om løsarbejdere... side 3 Elever... side 3 Sygedagpenge ved fratrædelse... side 3 Barns sygdom... side 3 Graviditet og barsel... side 4 Sygdom op til ferien... side 4 Anmeldelse og dokumentation... side 4 Tro- og loveerklæring/friattest/mulighedserklæring.... side 5 Sygefraværssamtale. side 5 Aftale for kronisk eller langvarigt syge... side 6 Sygedagpenges størrelse og beregning... side 6 Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere... side 7 Refusion... side 7 Anmeldelsesfrist... side 8 Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption... side 8 Selvstændige erhvervsdrivende... side 8 Virksomheder omfattet af overenskomst... side 8 Ankemulighed... side 9 Blanketter... side 9 Har din medarbejdere krav på løn eller sygedagpenge under sygdom? Funktionere har f.eks. krav på fuld løn under sygdom ligesom spørgsmålet også er reguleret af kollektive overenskomster, den individuelle aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren eller kutymen på arbejdspladsen. Forefindes der ikke sådan nogle aftaler og er medarbejderen ikke funktionær kan sygedagpengeloven træde i kraft. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under fraværet, når indtægtstabet skyldes sygdom, arbejdsskade, fødsel eller adoption. Betingelser for at modtage sygedagpenge (beskæftigelseskravet) Lønmodtageren skal opfylde følgende betingelser for at få sygedag-penge. Lønmodtageren skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, arbejdsskade eller fødsel Der skal være tale om et indtægtstab Lønmodtageren skal have arbejdet på virksomheden i mindst 8 uger og have arbejdet i mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger

2 før fraværet Fraværet skal anmeldes og dokumenteres rettidigt over for arbejdsgiver Lønmodtageren må ikke være fyldt 70 år. OBS!! Med virkning fra den 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden nu udvidet til 30 dage. Det betyder at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge i de første 30 dage regnet fra første hele fraværsdag. Søgnehelligdage og andre fridage tæller også med i arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage overtager lønmodtagers bopælskommune udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden forlænges ikke ved deltidssygdom! Arbejdsgivers frita- Selv om lønmodtageren opfylder ovennævnte betingelser, og arbejds-giver gelse for at betale som hovedregel skal betale sygedagpenge, er der fritagelses-regler: sygedagpenge i arbejdsgiverperioden A: lønmodtageren har ikke været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer i alt i de sidste 8 uger B: lønmodtageren er nyansat (under 8 uger svarende til 56 kalenderdage) C: lønmodtagerens sygdom skyldes grov uagtsomhed D: lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger E: lønmodtageren er omfattet af strejke eller lockout F: arbejdsgiveren har tegnet forsikring G: lønmodtager og arbejdsgiver har indgået en godkendt 56-aftale (vedrører kronisk sygdom) H: lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtale eller forsinket mulighedserklæring For at arbejdsgiver skal betale sygedagpenge, skal lønmodtager op-fylde beskæftigelseskravet, det vil sige have været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger. Arbejdsgiver er derfor ikke forpligtet til at betale sygedagpenge i sygdomstilfælde, som indtræder inden for de første 8 uger (56 kalenderdage) efter tiltrædelsen. Arbejdsgiveren kan endvidere fritages for sygedagpengeforpligtelsen, hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved fortsæt eller grov uagtsomhed eksempelvis ved slagsmål eller efter beruselse i betydelig grad. Er skaden sket under ulovlige aktiviteter eller i forbindelse med udførelse af et risikobetonet bierhverv, vil arbejdsgiver ligeledes kunne fritages for dagpengeforpligtelsen. Er der derimod tale om skader opstået under f.eks. sportsudøvelse eller andre aktiviteter, der er led i en normal livsudfoldelse, skal arbejdsgiver betale sygedagpenge. Fritagelse kan ligeledes ske, som følge af lønmodtagerens manglende deltagelse i mulighedserklæringssamtalen med arbejdsgiveren. Fritagelse af betalingsforpligtelsen sker fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt Medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring fritages arbejdsgiveren ligeledes fra

3 betalingsforpligtelsen fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent faktisk modtager erklæringen. Se nærmere om ændringerne i sygedagpengeloven i afsnittet om tro- og loveerklæring/mulighedserklæring nedenfor. Fortielse af helbredsoplysninger Har lønmodtageren fortiet eller tilbageholdt helbredsoplysninger, som er af betydning for arbejdsgiverens bedømmelse af situationen, fritages arbejdsgiveren for dagpengeforpligtelsen. Retten til sygedagpenge falder ligeledes væk, hvis lønmodtageren under det løbende ansættelsesforhold undlader at oplyse om forhold, som påvirker arbejdsgiverens mulighed for at frigøre sig ved en såkaldt 56-aftale. Regler om løsarbejdere Løsarbejdere behandles efter samme regler som nyansatte, når det gælder beskæftigelseskravet, hvorfor løsarbejdere almindeligvis først har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter 8 ugers ansættelse. Hvis løsarbejderen har været ansat tidligere og har haft 74 timers arbejde inden for de sidste 8 uger før sygefraværet, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, det vil sige de første 30 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Elever Sygedagpenge ved fratrædelse Under sygdom har elever krav på sygedagpenge eller løn. Elever, der er i lønnet praktik i forbindelse med en lovreguleret uddannelse, fritages for at opfylde det almindelige krav om 8 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverens pligt til at betale sygedagpenge stopper ved ansættelsesforholdets ophør, selvom det sker midt i arbejdsgiverperioden (30 dage). Eksempelvis hvis der er aftalt 14-dages opsigelsesvarsel. Denne bestemmelse gælder ikke for vikarer og løsarbejdere. Barns sygdom Der findes ingen lovgivning der siger, at forældre har ret til betalt frihed ved børns sygdom, derimod har mange overenskomster bestemmelser herom. Bestemmelserne heri går alene på pasningsmulighederne. Bliver barnet passet på anden måde, f.eks. ved hospitalsindlæggelse, har forældrene ikke ret til betalt frihed.

4 Graviditet og barsel Ifølge lov om ligebehandling af mænd og kvinder har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel. Retten til orlov indtræder, når der forventes at være 4 uger til fødslen. Under graviditet-, barsels-, fædre- og forældreorlov ydes dagpenge fra det offentlige. Lønmodtageren skal opfylde de samme beskæftigelseskrav som gælder for retten til at modtage dagpenge under sygdom. Ved forebyggende graviditetsundersøgelser betales dagpenge af arbejdsgiveren. Ved særligt begrundede undersøgelser som f.eks. fostervandsprøve, betales dagpengene af kommunen. Se D-R-C s notatet om graviditet og barsel under personaleregler. Syg op til ferien Anmeldelse og dokumentation Lønmodtageren kan udskyde ferien, hvis denne bliver syg, inden ferien starter. Lønmodtageren skal sygemelde sig senest den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal medarbejderen melde sig rask. Lønmodtageren skal meddele, om denne vil holde resten af den ferie, som oprindelig var planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gøres dette ikke, skal lønmodtageren møde på arbejde, når denne er blevet rask. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at sygdommen anmeldes og dokumenteres. Sygdomsfravær skal anmeldes hurtigst muligt. Det er vigtigt at udstede klare regler om, hvordan anmeldelse sker til arbejdsgiver. Virksomheden bør derfor i en personalehåndbog, personalecirkulærer eller sammen med ansættelsesaftalen fastslå på hvilken måde og inden for hvilken frist anmeldelse og dokumentation skal ske. Såfremt disse regler følges, er anmeldelsesbetingelserne opfyldt, og arbejdsgiver skal betale sygedagpenge fra 1. hele fraværsdag, der oftest svarer til anmeldelsesdagen. Har arbejdsgiver stillet krav om dokumentation, og denne udebliver, mister lønmodtageren retten til sygedagpenge, fra og med den dag arbejdsgiver skulle have haft dokumentationen i hænde. Lønmodtageren har ansvaret for, at anmeldelsen sker på betryggende vis. Er anmeldelsen ikke foretaget korrekt, afgøres i det enkelte tilfælde, om der foreligger særlige og undskyldelige omstændigheder. Tro- og loveerklæring Ofte nøjes arbejdsgiveren med en dokumentation i form af en tro- og loveerklæring, hvor lønmodtageren skriftligt bekræfter at være syg. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at have en tro- og loveerklæring i hænde på 2. fraværsdag. I tilfælde af, at 2. dagen falder på en lør-, søn- eller helligdag forlænges fristen tilsvarende. Afleveres tro- og loveerklæring for sent, bortfalder retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra og med den dag, hvor erklæringen skulle have været arbejdsgiveren i hænde, til og med den dag, hvor arbejdsgiveren rent

5 faktisk modtager erklæringen. Det gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til at medarbejderen har overskredet fristen. Friattest Muligheds- erklæring og samtale Virksomheden har også mulighed for at bede om en friattest. En fri attest er en meget simplere lægeerklæring, hvor lægen i brevform bekræfter at medarbejderen er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Som følge af ændringer i sygedagpengeloven pr. 5. oktober 2009 er den almindelige lægeerklæring erstattet af en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes når arbejdsgiveren og lønmodtageren, drøfter lønmodtagerens muligheder for at arbejde trods sygdommen, og i fællesskab udfylder den første halvdel af erklæringen (mulighedserklæringssamtale). Arbejdsgiveren kan indkalde lønmodtageren til samtale med et rimeligt varsel, f.eks. nogle få dage. Hvis lønmodtageren er for syg til at møde op, kan samtalen afholdes telefonisk. Efterfølgende skal lønmodtageren få en tid hos lægen, der skal udfylde erklæringens side to, baseret på de informationer arbejdsgiveren og lønmodtageren i fællesskab har udfyldt på side 1. Samtalen omkring mulighedserklæringen kan eventuelt afholdes samtidigt med den sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren skal afholde med lønmodtageren inden udgangen af den 4. fraværsuge, jf. afsnittet om sygefraværssamtale nedenfor. Arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring ved både langvarig og kortvarig sygdom. Endvidere kan arbejdsgiveren forlange mulighedserklæringen udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt under sygeforløbet eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Har arbejdsgiveren krævet mulighedserklæring betales denne altid af arbejdsgiver. Hvis lønmodtageren ikke deltager i mulighedssamtalen med arbejdsgiver er konsekvensen, at retten til dagpenge bortfalder fra og med den dag, hvor samtalen skulle have været afholdt, til og med den dag, hvor samtalen bliver afholdt medmindre der er en rimelig grund til udeblivelsen. Ved en forsinket mulighedserklæring bortfalder retten ligeledes til dagpenge fra den dag, hvor erklæringen skulle have været modtaget af arbejdsgiveren, til og med den dag, hvor arbejdsgiver rent faktisk modtager erklæringen. Er der tvivl om lønmodtagerens uarbejdsdygtighed, bør virksomheden straks ophøre med at udbetale sygedagpenge og i stedet henvise lønmodtageren til at få spørgsmålet vurderet hos bopælskommunen. Sygefraværs-samtale Fra den 4. januar 2010 skal arbejdsgiveren indkalde en sygemeldt (ændring pr. 4. januar lønmodtager til en personlig samtale, der skal afholdes senest 4 uger efter 2010) først sygedag. Der er ingen formkrav til indkaldelsen til samtalen, som derfor kan være pr. telefon, brev eller mail. Indkaldelse af lønmodtageren

6 Aftale for kronisk eller langvarigt syge ( 56- aftale) skal ske med rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Da 4-ugers fristen for arbejdsgivers anmeldelse af sygdommen overfor kommunen ikke er ændret, anbefales det, at man ikke venter til sidste øjeblik med at afholde sygefraværssamtalen. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en folder om sygefravær på arbejdspladsen. Heri er der råd om hvordan man kunne afholde en samtale om sygdom. Læs folderen på hjemmesiden under personaleregler. Er en lønmodtagers risiko for kronisk eller langvarig sygdom væsentligt forøget, kan arbejdsgiver, lønmodtager og kommune indgå en såkaldt 56-aftale. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til kommunal refusion allerede fra første fraværsdag, når lønmodtageren er syg af kronisk eller langvarig sygdom. Arbejdsgiveren betaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, men får kommunal refusion fra 1. sygedag i de tilfælde lønmodtager er syg af den sygdom, der er omfattet af 56-aftalen. En 56-aftale gælder i 1 år og kan kun indgås, hvis lønmodtagerens sygdom skønnes at medføre 10 eller flere sygedage pr. år. 56-aftalen skal være skriftlig og skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune. Arbejdsgiver kan normalt ikke opsige en lønmodtager på grund af den sygdom, der er indgået aftale om i en 56-aftale, men derimod på grund af for meget fravær som følge af anden sygdom. Sygedagpenge - størrelse og beregning Sygedagpenge beregnes timevis på grundlag af det aktuelle indkomsttab. Det maksimale sygedagpengebeløb udgør i 2012 kr. 106,49 pr. time. Er den sygemeldtes timeløn mindre end kr. 106,49 er det den faktiske timeløn, der ganges med antallet af arbejdstimer. I beregningen af antallet af arbejdstimer, indgår allerede planlagt overarbejde. Er den sygemeldte syg én uge (37 timer), svarer sygedagpengene til 3.940,00 kr. (2012). Kendes den aktuelle arbejdstid i sygeperioden ikke, beregnes arbejdstiden og den gennemsnitlige indtjening pr. time ud fra de seneste 4 ugers arbejdstid - i helt særlige tilfælde ud fra de sidste 13 ugers arbejdstid. Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag og feriegodtgørelse af sygedagpenge. Under særlige omstændigheder kan der dog være en pligt for arbejdsgiveren til at beregne en særlig feriegodtgørelse, der kaldes sygeferiepenge. Denne pligt indtræder under følgende 3 betingelser. Lønmodtageren skal have været beskæftiget i virksomheden i mindst 12 måneder før sygdommens indtræden. Sygefraværet skal være af mere end 3 dages varighed Der udbetales højst sygeferiepengeferiegodtgørelse i op til 4 måneder inden for et optjeningsår og højst 4 måneder for samme

7 sygdom eller tilskadekomst. Satser for sygedagpenge reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Forsikringsmulighed for mindre arbejdsgivere Kontakt DRC for nærmere oplysninger om disse regler. Private arbejdsgivere, hvis samlede lønsum i det foregående kalenderår ikke overstiger et efter Økonomistyrelsen fastsat beløb (dette beløb kan du finde på vores hjemmeside under punktet gældende satser), kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. fraværsdag. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har et aktivt se-/cvr.nr. Arbejdsgiver betaler dog altid 1. fraværsdag. Forsikringen tegnes gennem Forsikringsordningerne, Økonomistyrelsen. Tilmeldingsblanketten kan fås hos kommunen eller på Lønsumgrænserne og præmien reguleres hvert år, og disse kan findes på vores hjemmeside under Gældende satser. Refusion Arbejdsgiver kan få kommunal refusion fra første fraværsdag i følgende tilfælde: hvis der er indgået en 56-aftale hvis lønmodtageren ikke opfylder beskæftigelseskravet hvis sygdommen er selvforskyldt hvis lønmodtageren har fortiet en sygdom, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet hvis der er tegnet forsikring for mindre arbejdsgivere (her gives der dog først refusion fra 2. hele fraværsdag) ved graviditetsbetinget sygdom ved fleksjob Efter arbejdsgiverperiodens udløb (på de 30 dage) kan arbejdsgiveren få refusion for lønmodtagere med ret til løn under sygdom. Refusionen kan højst udgøre kr. pr. uge (2012). Satsen reguleres årligt omkring 1. januar. Anmeldelsesfrist Det er dig, som arbejdsgiver, der skal afgive oplysninger i NemRefusion, hvis det er lønmodtageren selv, der skal modtage sygedagpenge. Hvis medarbejderen får løn under fravær, søger du, som arbejdsgiver refusion fra kommunen via NemRefusion svarende til de sygedagpenge, medarbejderen er berettiget til. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under fraværet, er fristen for anmodning om dagpenge fra kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden - eller dele heraf - er fristen senest 1 uge efter, at

8 udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Refusion i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption Arbejdsgivers anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption skal indgives til lønmodtagerens bopælskommune inden 9 måneder efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Refusionsretten bortfalder når anmodning kommer for sent. Der er ingen refusion for løn eller dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær på grund forebyggende graviditetsundersøgelser. Derimod opnås dagpengerefusion ved graviditetsbetinget sygdom. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller har en tilsvarende adgang som lønmodtagere til at modtage dagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Dagpenge kan sikres fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Tilmeldingsblanketter fås hos opholdskommunen (normalt bopælskommunen) eller på Blanketten sendes til Økonomistyrelsen, der vurderer, om betingelserne for at tegne forsikring er opfyldt. Før der kan udbetales dagpenge skal der inden for de sidste 12 måneder være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Virksomheder omfattet af overenskomst Ankemulighed Blanketter I en stor del af arbejdsmarkedets overenskomster er indført regler om fuld løn under sygdom og tilskadekomst. Er virksomheden omfattet af en overenskomst, skal reglerne heri følges. Er en arbejdsgiver utilfreds med en afgørelse, truffet af dagpengekontoret, kan afgørelsen uden omkostninger ankes til dagpengeudvalget. Blanketter til brug for refusion, anmeldelse af sygdom m.v. sker gennem DRC har udarbejdet blanketter til brug ved anmeldelse og underretning om sygdom (tro- og loveerklæring). Kopi af blanket findes på hjemmesiden under formularer og kontrakter.

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere