DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING"

Transkript

1 BETÆNKNING OM DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING AFGIVET AF SYGEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1954 BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledning I. Kommissionens nedsættelse og dens sammensætning Hovedkommissionen Underudvalg Antal møder 20 II. Indledende oversigt over de af kommissionen behandlede spørgsmål 20 Kapitel 2 Den historiske udvikling i hovedtræk I. Før midten af 1800-tallet 23 II. De første frivillige, private sygekasser m.m 23 III. Sygekasseloven af A. Støtte fra det offentlige 24 B. Optagelsesbetingelser 24 C. Ydelser 24 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m.m 25 E. Begravelseskasser 25 IV. Sygekasseloven af A. Støtte fra det offentlige 25 B. Optagelsesbetingelser 25 3

4 C Ydelser 25 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m. m 26 E. Forsikring for bemidlede 26 V. Lovændring af A. Støtte fra det offentlige 26 B. Optagelsesbetingelser 26 C. Ydelser 27 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m. m 27 VI. Lovændring af A. Støtte fra det offentlige 27 B. Optagelsesbetingelser 27 VII. Lovændring af 1929 om forsikringen for bemidlede 27 VIII. Ændringslov af 1930 om sygekasse grænsen 28 IX. Folkeforsikringsloven af 1933 med senere ændringer 28 A. Støtte fra det offentlige 28 B. Optagelsesbetingelser 29 C. Ydelser 29 D. Pligtigt bidragydende medlemsskab m. m 29 E. Statsbanepersonalets sygekasse 30 F. Fortsættelsessygekasserne 30 X. Afsluttende bemærkninger 30 Kapitel 3 De gældende regler om hjælp under sygdom m. m. I. Den offentlige sygeforsikring 31 A. Forsikringens organisation 31 4

5 B. Optagelse i forsikringen Betingelser for optagelse i sygekasse 32 a) Økonomiske betingelser 32 b) Aldersbetingelser 32 c) Helbredsbetingelser Betingelser for optagelse i fortsættelsessygekasse 32 a) Økonomiske betingelser 33 b) Aldersbetingelser 33 c) Helbredsbetingelser Ventetid ved optagelse Overflytning mellem de to systemer Fremgangsmåden ved indmeldelse Udlændinges rettigheder Sygeforsikringens frivillige karakter. Det bidragydende medlemsskab Dobbeltforsikring Sammenhæng med invalideforsikringen Sammenhæng med retten til indtægtsbestemt folkepension Udmeldelse af sygeforsikringen 34 C. Forsikringens finansiering Kontingentets størrelse Kontingentrestance Kontingenthjælp fra kommunen 35 D. Flytteregler 35 E. Sygeforsikring under ophold i udlandet 35 F. Sygeforsikringens ydelser Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 36 G. Varigheden af sygeforsikringens ydelser. Fortsat sygekassehjælp Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 37 H. Klageadgangen 37 II. Andre former for hjalp under sygdom m.v 37 A. Sygehjælp til personer, der ikke er medlemmer af den offentlige sygeforsikring eller i øvrigt ikke kan få hjælp fra denne 37 B. Husmoderafløsning 38 C. Sundhedsfremmende foranstaltninger 38 5

6 D. Sygehustaksterne 38 III. Statistiske oplysninger om den offentlige sygeforsikrings udbredelse og det offentliges støtte til den m. v 39 Kapitel 4 Nogle udenlandske sygeforsikringsordninger I. Sverige 42 A. Den historiske udvikling 42 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 43 C. Forsikringens organisation 44 D. Finansiering 45 II. Norge 45 A. Den historiske udvikling 45 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 45 C. Forsikringens organisation 46 D. Finansiering 46 III. England 47 A. Den historiske udvikling 47 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 48 C. Finansiering 49 6 Kapitel 5 Statens eller kommunernes overtagelse af sygeforsikringen I. Indledende bemærkninger 51 A. Udviklingen af det offentliges virksomhed inden for sygeforsikringen og på andre beslægtede områder Sygekasserne Profylakse og andre almindelige sundhedsmæssige foranstaltninger 52

7 3. Sygehusene Den offentlige forsorg m. m 52 B. De nuværende forhold 53 C. Udenlandske ordninger 53 D. Betænkningen Social Sikring i Sygdomstilfælde 54 II. Kommissionens drøftelser om en statsordning 54 III. Kommissionens drøftelser om en kommunal ordning 55 IV. Konklusion 56 Kapitel 6 Frivillig eller tvungen ordning I. Indledende bemærkninger 58 A. Forskellige hovedprincipper for en sygeforsikringsordning Frivillige systemer Tvungne systemer 58 B. Den gældende danske ordning Det nydende medlemsskab Det bidragydende medlemsskab Begrundelsen for pligt til bidragydende medlemsskab 59 C. Andre landes ordninger 59 D. Eksempel på den tekniske udformning af en tvungen sygeforsikrings regler om medlemsskab, kontingentopkrævning m. v. (Sverige) Personer omfattet af forsikringspligten Indtræden i forsikringen Kontingentets størrelse 6l 4. Indkrævning af kontingentet 61 E. Sammenhængen med sygekassegrænsespørgsmålet 6l II. Kommissionens drøftelser 62 A. Foreliggende forslag 62 B. Argumenter for en tvungen ordning 62 C. Argumenter for en frivillig ordning 62 7

8 D. Konklusion 64 E. Mindretalsforslag med skitse til en frivillig ordning under et andet system end det nuværende 65 Kapitel 7 Helbreds- og aldersbetingelser for optagelse i den offentlige sygeforsikring. Begrænsningen i varigheden af sygeforsikringens ydelser I. Helbredsbetingelser og aldersbetingelser for optagelse i sygeforsikringen 67 A. Gældende regler Sygekasserne 67 a) Helbredsbetingelser 67 b) Aldersbetingelser 68 c) Det pligtige bidragydende medlemsskabs betydning for helbreds- og aldersbetingelser Fortsættelsessygekasserne 68 a) Helbredsbetingelser 68 b) Aldersbetingelser 68 c) Overflytning fra sygekasser 68 B. Kommissionens drøftelser 68 C. Skitse til et automatisk bidragydende medlemsskab 70 D. Aldersgrænse for børns dækning gennem forældrenes forsikring og for børns direkte medlemsskab 71 E. Økonomiske virkninger af forslaget om ophævelse af helbreds- og aldersbetingelserne Ophævelse af det særlige statstilskud for medlemmer indmeldt efter det 40. år Ophævelse af det særlige tilskud for medlemmer med vedtegning om kronisk sygdom Optagelse af personer, som ikke hidtil har kunnet optages på grund af helbredsbetingelserne Merindtægt ved forhøjelse af kontingentet for bidragydende medlemmer 73 F. Mindretalsudtalelser 73 II. Begrænsningen i varigheden af sygeforsikringens ydelser 74 A. Gældende regler Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 75 B. Kommissionens drøftelser 75 8

9 C. De økonomiske virkninger af, at varighedsbegrænsningen ophæves 75 III. Det fremtidige omrade for offentlig hjælp i anledning af sygdom 76 A. Sygehjælp efter forsorgsloven m. m 76 B. Kontingenthjælp 77 IV. Resumé 77 A. Helbreds- og aldersbetingelserne 77 B. Varighedsbegrænsningen af ydelserne 77 C. Økonomiske konsekvenser af kommissionens forslag Sygekassernes udgifter Offentlige tilskud Merindtægt ved bidragydende medlemsskab Sammenfatning 78 V. Eventuelle særregler for personer under institutionsfor sorg m. m 78 Kapitel 8 Sygekassegrænsen I. Historisk redegørelse 80 II. Nuværende grænse og dens betydning for retten til medlemsskab i sygekasserne 83 A. Lovregler om grænsens fastsættelse 83 B. Den nugældende grænse 83 C. Hvor stor bruttoindkomst svarer til sygekassegrænsen 83 D. Udviklingen i forskellen mellem bruttoindkomst og skattepligtig indkomst fra 1933 til E. Hvor mange opfylder de økonomiske betingelser for nydende medlemsskab i sygekasserne 84 F. Det faktiske antal nydende medlemmer i forhold til antallet af berettigede 87 III. Anvendelsen af indtægts grænsen på andre områder af lovgivningen end sygeforsikringen 88 IV. De nuværende sygeforsikringsmæssige konsekvenser af, at der findes en sygekassegrænse 89 A. Sygeforsikringen for ubemidlede 89 B. Sygeforsikringen for bemidlede 91 9

10 C. Sammenfatning Forskel på ydelserne Forskel med hensyn til byrdefordelingen Konklusioner af foranstående 92 V. Kommissionens drøftelser om eventuel ophævelse af sygekasse grænsen 92 A. Argumenter for at ophæve sygekassegrænsen 93 B. Argumenter for opretholdelse af en sygekassegrænse 94 C. Udformning af en ordning uden sygekassegrænse 96 D. Konklusion 97 VI. Kommissionens drøftelser om sygekasse grænsens placering 97 A. Indtægtsgrænsen Generel sænkning af indtægtsgrænsen Sænkning af indtægtsgrænsen specielt for enlige 100 B. Børnetillægget Børnetillæggets størrelse Aldersgrænse for børnetillæg til indtægtsgrænsen 104 C. Formuegrænsen 104 VII. Mindretalsudtalelser 106 VIII. Resumé Kapitel 9 Administrative og organisatoriske spørgsmål I. Oversigt over den offentlige sygeforsikrings administrative opbygning 111 A. Forsikringen for ubemidlede Sygekasserne 111 a) Sygekassernes bestyrelser 112 b) Sygekassernes generalforsamlinger 112 c) Sygekassernes repræsentantskab 112 d) Forskellige kompetenceforhold Direktoratet for sygekassevæsenet Sygekassenævnet Voldgiftsrådet for sygekasser og læger Centralforeningerne 114

11 B. Forsikringen for bemidlede Statskontrollerede sygeforeninger (fortsættelsessygekasser) Samvirksomheden Afdelinger for bemidlede i statsanerkendte sygekasser 115 C. Statsbanepersonalets sygekasse Medlemskreds Sygekassens område Medlemskontingent Lægeordning Andre ydelser end lægehjælp Organisatoriske forhold Forholdet mellem Statsbanepersonalets sygekasse og den øvrige offentlige sygeforsikring Statstilskud Offentligt tilsyn Sygekassens størrelse 117 II. Sammenlæ gning af sygekasser 117 III. Samordningsproblemet 118 A. Det lokale samarbejde Samvirke mellem sygekasser og kommuner Spørgsmålet om eventuel oprettelse af amtsudvalg 119 B. Den centrale administration Spørgsmålet om en eventuel oprettelse af et centralt samarbejdsudvalg Ophævelse af sygekassenævnet 121 IV. Afdelin ger for bemidlede, nydende medlemmer Ophævelse af fortsættelsessygekasserne De statsanerkendte sygekassers fremtidige inddeling med 3 medlemsgrupper Udligningsordning for B-medlemmer Begrundelse for forslaget Lovmæssige og vedtægtsmæssige konsekvenser af forslaget Enkeltheder om den administrative organisation af nyordningen 125 a) Regnskabsvæsen i sygekasserne 125 b) Kontingentets beregning 125 c) Administrationsgodtgørelse til sygekasserne for B-medlemmerne 125 d) Afregning med centralforeningen 125 e) Centralforeningens udligningsordning 125 f) Oprettelse af afdelingerne for B-medlemmerne 125 H

12 7. Økonomiske konsekvenser af forslaget Kommissionens drøftelser 126 V. Kontrollen med sygekassegrænsens overholdelse 127 VI. Sygekassernes administration 129 VII. Resumé 130 Kapitel 10 Sygeforsikringens finansiering I. Oversigt over udgifterne til sygebehandling m. m 132 A. Udgifter, der afholdes gennem syge- og fortsættelsessygekasser 132 B. Offentlige udgifter til læge-, jordemoder- og sygehusvæsen samt det offentlige sundhedsvæsen 132 C. Udgifter, befolkningen privat har afholdt uden for de offentlige sygeforsikringer 132 D. Udgifter til lovpligtig ulykkesforsikring 133 E. Sammenfatning 133. II. Særlige bemærkninger om sygehustaksterne 133 III. Sygeforsikringens økonomiske forhold 134 A. Sygekassernes og fortsættelsessygekassernes udgifter og indtægter 134 B. Kontingentet for sygekassernes nydende medlemmer Fastsættelse og opkrævning Kontingentsystemet i Sverige, Norge og England 135 a) Sverige 135 b) Norge 136 c) England Kommissionens drøftelser om kontingentets fastsættelse og opkrævning 136 a) Kontingent for nydende medlemmer 136 b) Kontingent for bidragydende medlemmer Særkontingent eller kontingentfritagelse i stedet for kontingenthjælp 137 C. Statstilskud og andre offentlige tilskud

13 1. Nuværende regler De offentlige tilskuds betydning Forslag om ændring af tilskudsreglerne 139 Kapitel 11 Sygeforsikringens ydelser I. Indledende bemærkninger 141 II. Gældende regler og tidvalgets drøftelser 141 A. Lægehjælp Almindelig lægehjælp Speciallægehjælp 143 B. Sygehusbehandling 145 C. Medicinhjælp 147 D. Hjemmesygepleje 148 E. Husmoderafløsning 149 F. Hjælp i anledning af fødsel 150 G. Begravelseshjælp 151 H. Tandpleje 151 J. Ophold på rekonvalescenthjem 152 K. Massage og bade 153 L. Briller 154 M. Bandager og andre hjælpemidler 154 III. Afslutning af overenskomster mellem syge- og fortsættelsessygekasser og organisationer af læger, tandlæger m.fl 155 IV. Spørgsmål om sygekasserefusion af udgifter ved ophold på nogle af mødrehjælpens hjem 156 V. Hovedkommissionens drøftelser 156 A. Vedrørende de enkelte ydelser 156 B. Vedrørende omorganisering af voldgiftsrådet for sygekasser og læger

14 Kapitel 12 Fribefordring I. Indledende bemærkninger 159 II. Underudvalgets forslag til ændrede regler om fri befordring af nydende medlemmer af statsanerkendte sygekasser Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 163 III. Refusion af kommunernes udgifter til fri befordring 179 IV. Spørgsmålet om ydelse af fri befordring til andre end nydende medlemmer af statsanerkendte sygekasser 181 V. Hovedkommissionens drøftelser 182 Kapitel 13 Dagpengehjælp i sygdomstilfælde I. Indledende bemærkninger 184 A. Sygedagpenge fra anerkendt sygekasse eller fra fortsættelsessygekasse 184 B. Understøttelseskasser, 100-mandsforeninger og lokale virksomhedsordninger 185 C. Private forsikringsselskaber 185 D. Ordninger, som hviler på kollektive overenskomster 185 E. Hovedorganisationernes sygelønsordning 185 F. Sygelønsordninger, indrettet efter hovedorganisationernes sygelønsordning 186 G. Tjenestemænd, funktionærer, medhjælpere m. fl 186 H. Sammendrag 187 II. Dagpengespørgsmalets betydning for forskellige befolkningsgrupper 187 A. Lovhjemlet sygeløn 187 B. Pensionister m. v 188 C. Husmødre

15 D. Selvstændige næringsdrivende 188 E. Lønarbejdere 188 III. Hvem skal hjælpen omfatte 189 IV. Spørgsmålet om dagpengeoraningens tilknytning til sygekasserne 190 V. Personer, der har beskæftigelse dels som lønarbejdere, dels som selvstændige 191 VI. Principperne for en dagpengehjælp; hjælpens størrelse og tidsmæssige udstrækning 192 A. Principperne for en dagpengehjælp Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forsiagil) 192 B. Dagpengehjælpens størrelse Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forslag II) 195 C. Dagpengehjælpens tidsmæssige udstrækning Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forslag II) 197 D. Barseldagpenge Gældende regler Udvalgets forslag 197 VII. Kontrolsystemet 197 A. Urigtige oplysninger eller fortielser om indtægts- eller beskæftigelsesforhold 198 B. Urigtige oplysninger om arbejdsudygtighed 198 C. Undladelse af raskmelding 199 D. Selvforvoldt sygdom 199 VIII. Finansiering 199 A. Forslag I 199 B. Forslag II 200 C. Udgiftsberegning 200 D. Budgetopstilling 201 E. Reguleringsproblemer

16 IX. Administration 202 A. Opkrævning af bidragene 202 B. Administration af dagpenge 203 X. Udkast til lovforslag 204 A. Forslag til lov om dagpenge til lønarbejdere i sygdomstilfælde (forslag I) Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 208 B. Forslag til ændring af folkeforsikringsloven med henblik på ydelse af dagpenge (forslag II) Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 220 XI. Bilag til underudvalgets betænkning 225 A. Beregning af udgifterne ved forslag I 225 B. Udtalelse om barselhvile 226 XII. Hovedkommissionens drøftelser 226 Kapitel 14 Res//mé 229 Bilag Bilag 1. Oversigt over udgifter vedrørende sikring i sygdomstilfælde og sundhedsvæsen iøvrigt Skrivelse af 7. april 1959 fra Landsforeningen for Evnesvages Vel Skrivelse af 13. april 1955 fra Danske Kvinders Nationalråd m. fl Skrivelse af 2. oktober 1957 fra Dansk Kvindesamfund, Skrivelse af 24. februar 1958 fra Landsforeningen Ring i Ring Skrivelse af 27. april 1958 fra Landsforeningen Ring i Ring Skrivelse af 27. juni 1959 fra Dansk Tandlægeforening 252

17 KAPITEL 1 Indledning I. KOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE OG DENS SAMMENSÆTNING 1. Hovedkommissionen Sygeforsikringskommissionen af 1954 blev nedsat ved socialministeriets skrivelse af 28. maj 1954, hvori ministeriet udtalte følgende:»som bekendt indeholdes reglerne om den offentlige sygeforsikring i folkeforsikringsloven af 20. maj I den siden vedtagelsen af denne lov forløbne tid er der foretaget en del ændringer i de pågældende regler, således bl. a. ved lov nr. 252 af 30. maj 1940 (om det bidragydende medlemsskab), ved lov nr. 231 af 25. maj 1951 (om de statsanerkendte sygekassers medicinydelse) og ved lov nr. 81 af 31. marts 1953 (om begravelseshjælpen ). Der har imidlertid gennem årene såvel i dagspressen og faglige tidsskrifter som under debatter på rigsdagen om den sociale lovgivning og i henvendelser til regering og rigsdag eller til socialministeriet fra organisationer af sygekasser, læger m. fl. været rejst spørgsmål om en række andre ændringer i sygekasselovgivningen, deraf flere af betydelig rækkevidde, f. eks. om ændring i de økonomiske betingelser for medlemsskab, i de for medlemsskab gældende helbreds- og aldersbetingelser og i regler om sygekassernes ydelser, herunder dagpengene. Endvidere kan det nævnes, at der har været rejst spørgsmål om en forenkling af sygekassernes administration og om ændring i reglerne om fribefordring. Under hensyn hertil har regeringen besluttet at nedsætte en kommission til behandling af de foreliggende problemer inden for sygeforsikringen. Man har ment det hensigtsmæssigt, at der i denne kommission foruden repræsentanter for de interesserede styrelser og institutioner findes repræsentanter for de i folketingets finansudvalg repræsenterede partier og de kommunale organisationer samt for de interesserede organisationer, der skal have adgang til umiddelbart i kommissionen at fremsætte deres ønsker«. Ved denne betænknings afgivelse består kommissionen af følgende medlemmer: Kontorchef i socialministeriet P. fuhl-christensen, formand. Folketingsmedlem Niels Mørk (Socialdemokratiet). Folketingsmedlem førgen Krogh (Venstre). Folketingsmedlem, landsretssagfører Erik Ninn-Hansen (Det konservative Folkeparti). Redaktør fobs. Christiansen (Det radikale Venstre). 2 17

18 Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl (Danmarks Retsforbund). Afdelingschef i finansministeriet Sv. Alstrup. Departementschef i indenrigsministeriet /. H. Zeutben. Medicinaldirektør, dr. med. Jobs. Frandsen (sundhedsstyrelsen). Dr. med. K. H. Backer (sundhedsstyrelsen). Direktør for sygekassevæsenet Alice Bruun. Formanden for invalideforsikringsretten F. M. Hartmann. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte (Københavns magistrat). Landsformand P. Friis Olsen ( De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Skoleinspektør Jobs. W. Jørgensen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Forretningsfører H. C. Hansen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Fhv. borgmester P. J. Pedersen (De samvirkende statskontrollerede fortsættelsessygekasser i Danmark). Læge C barles Jacobsen (Den almindelige danske Lægeforening). Læge /. Riising, Otterup (Den almindelige danske Lægeforening). Administrationschef P. Stocbbolm (Sygehusforeningen i Danmark). Amtsrådsmedlem, gårdejer Niels Hansen, Marbjerg, (Amtsrådsforeningen i Danmark ). Sognerådsformand Godtjred Knudsen, Holsted (De samvirkende sognerådsforeninger i Danmark). Borgmester W old hårdt Madsen (Den danske Købstadsforening). Sygehusinspektør H. C. Larsen, Grindsted (Bymæssige kommuner). Rådmand Chr. Nielsen, Århus (Sammenslutningen af købstædernes sociale udvalg). Sekretær Carl P. Jensen, (Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende fagforbund ). Direktør W. Elmquist (Dansk Arbejdsgiverforening). Direktør for socialforskningsinstituttet, tidligere statsvidenskabelig konsulent i socialministeriet H. Friis. Efter kommissionens sidste møde, men før betænkningens afgivelse, er læge Tyge Krarup, Odense (Den almindelige danske Lægeforening) afgået ved døden. Som sekretær for kommissionen har været beskikket fuldmægtig i socialministeriet H. K o Id b y Nielsen. Siden kommissionens medlemmer beskikkedes, er dens sammensætning forandret på følgende måde: I forbindelse med den departementschef i socialministeriet H. H. Koch efter begæring meddelte tjenestefrihed fritog socialministeriet ved skrivelse af 1. september 1956 departementschefen for hvervet som formand for kommissionen, og konstitueret departementschef, senere kontorchef i socialministeriet P. Juhl-Christensen beskikkedes som formand. Under kommissionens arbejde er af de oprindelige medlemmer retsformand P. Ryyd (invalideforsikringsretten) og landsformand Ernst Larsen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark) afgået ved døden. Endvidere er folketingsmedlem Jørgen Jørgensen, Ullerup (Det konservative Folkeparti), kontorchef i finansministeriet L. Frederiksen, sognerådsformand, gårdejer Hans Qvotrup (De samvirkende sognerådsforeninger) og sognerådsformand C. Dahl (Bymæssige kommuner) udtrådt af kommissionen. I stedet er i denne indtrådt retsformand M. Hartmann, skoleinspektør Johs. W. Jørgensen, folketingsmedlem, landsretssagfører Erik Ninn-Hansen, afdelingschef Sv. Aistrup, sognerådsformand Godtfred Knudsen og sygehusinspektør H. C. Larsen. Af kommissionens medlemmer er følgende i tidens løb indtrådt ud over de oprindeligt udpegede: Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl (der efterfulgte folketingsmedlem, overlærer frk. Gudrun Bjørner, som i en periode var med- 18

19 lem), sekretær Carl P. Jensen og direktør W. Elmquist. Under direktør Alice Bruuns fravær i en kort periode i 1956/57 deltog kontorchef i direktoratet for arbejdstilsynet K. A. Sletten i kommissionens drøftelser, og under departementschef J. H. Zeuthens fravær i en periode i 1956/57 deltog ekspeditionssekretær, nu kontorchef i indenrigsministeriet /. A. Lorck i kommissionens drøftelser. I kommissionens sekretariatsarbejde har foruden kommissionens sekretær deltaget kontorchef K. A. Sletten, direktoratet for arbejdstilsynet, sekretær, nu fuldmægtig V. Holm, sekretær C. Lange, sekretær Birthe Frederiksen, sekretær Ketty Pedersen, alle socialministeriet. 2. Underudvalg Kommissionen har nedsat følgende underudvalg, der ved udvalgsarbejdets afslutning havde følgende medlemmer: a) Underudvalg vedrørende sygeforsikringens principspørgsmål Kontorchef P. Juhl-Christensen, formand. Direktør Alice Bruun. Redaktør Johs. Christiansen. Medicinaldirektør dr. med Johs. Frandsen. Direktør H. Friis. Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl. Læge Charles Jacobsen. Skoleinspektør Johs. W. Jørgensen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Læge Tyge Krarup. Folketingsmedlem Jørgen Krogh. Borgmester Woldhardt Madsen. Folketingsmedlem Niels Mørk. Folketingsmedlem Ninn-Hansen. Landsformand P. Friis Olsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Administrationschef P. Stochholm. Ved udvalgets nedsættelse var landsformand Ernst Larsen og folketingsmedlem frk. Gudrun Bjørner medlemmer af udvalget. I en del af udvalgets møder har tillige deltaget departementschef J. H. Zeuthen. Som sekretær for dette udvalg har fungeret fuldmægtig H. Koldby Nielsen, og i sekretærarbejdet har tillige deltaget sekretær C. Lange, sekretær Birthe Frederiksen og sekretær Ketty Pedersen. b) Underudvalg vedrørende dagpengespørgsmål Direktør Alice Bruun, formand. Direktør W. Elmquist. Direktør H. Friis. Forretningsfører H. C. Hansen. Sekretær Carl P. Jensen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Rådmand Chr. Nielsen. Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte. Ved udvalgets nedsættelse var landsformand Ernst Larsen og sognerådsformand Hans Qvotrup medlemmer af udvalget. Som sekretær for dette udvalg har fungeret kontorchef K. A. Sletten. c) Underudvalg vedrørende sygeforsikringens andre ydelser Landsformand P. Friis Olsen, formand. Dr. med. K. H. Backer. Forretningsfører H. C. Hansen. Læge Tyge Krarup. Kontorchef J. A. Lorck. Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Kontorchef K. A. Sletten. Administrationschef P. Stochholm. Som sekretær for dette udvalg har fungeret sekretær Birthe Frederiksen. d) Underudvalg vedrørende fribefordring Direktør Alice Bruun, formand. Forretningsfører H. C. Hansen. Gårdejer Niels Hansen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Sygehusinspektør H. C. Larsen. Kontorchef J. A. Lorck. Folketingsmedlem Niels Mørk, (som repræsentant for Købstadforeningen). 19

20 Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Læge J. Riising. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte. Ved udvalgets nedsættelse var sognerådsformand Hans Qvotrup medlem af udvalget. I udvalgets møder har tillige deltaget direktør Rud. Conrad, Københavns magistrat. Som sekretær for dette udvalg har fungeret sekretær C. Lange. 3. Antal møder I den samlede kommission er afholdt 18 møder, i underudvalget om sygeforsikringens principspørgsmål 18 møder, i underudvalget om dagpengespørgsmålet 19 møder, i et af samme underudvalg nedsat arbejdsudvalg 9 møder, i underudvalget om sygeforsikringens ydelser 10 møder, i underudvalget om fribefordring 14 møder. II. INDLEDENDE OVERSIGT OVER DE AF KOMMISSIONEN BEHANDLEDE SPØRGSMÅL Under sine drøftelser af sygeforsikringens problemer har kommissionen, som det fremgår af socialministeriets foran under 1.1. gengivne skrivelse af 28. maj 1954, ikke været bundet til det hidtidige systems udformning, og den har derfor betragtet sig som frit stillet. Af praktiske grunde behandles i betænkningen de forskellige hovedproblemer hver for sig i en række kapitler. Mange af spørgsmålene er imidlertid indbyrdes sammenhængende, jfr. som eksempler herpå spørgsmålene om det offentliges eventuelle overtagelse af forsikringen, om ordningen skal være tvungen eller som hidtil frivillig, og om ordningens finansiering. Der henvises derfor ofte fra et kapitel til et andet, og enkelte steder forekommer af samme grund gentagelser. Som det fremgår af betænkningen, er det fundet hensigtsmæssigt som baggrund for kommissionens drøftelser indledningsvis at gøre rede såvel for sygeforsikringens historiske udvikling her i landet som at give en kort samlet redegørelse for alle de gældende regler om hjælp under sygdom og at omtale de udenlandske ordninger, der har særlig interesse for danske forhold, eller som særligt er omtalt i den almindelige debat om sygeforsikringens problemer (d. v. s. de svenske, norske og engelske ordninger). Disse indledende redegørelser findes i kapitlerne 2-4. Den mest vidtgående ændring af den nuværende ordning ville være, at: det offentlige overtager og direkte ved stats- eller kommunale organer administrerer hele den offentlige sygeforsikring. Dette spørgsmål behandles i kapitel.5. Et andet spørgsmål, der fra tid til anden er drøftet i den almindelige offentlige debat, og som har haft stor betydning for kommissionen, er, om sygeforsikringen fortsat bør være frivillig, eller om medlemsskab bør være tvungent, eventuelt automatisk for alle. De herhen hørende problem sr behandles i kapitel 6. Et tildels beslægtet problem er spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til optagelse i sygeforsikringen fremdeles bør være betinget af, at forskellige helbreds- og aldersbetingelser er opfyldt. Spørgsmålet har en vis sammenhæng med det foran omtalte spørgsmål om forsikringens frivillighed. Endvidere er der spørgsmålet om en ophævelse af den nugældende begrænsning i varigheden af sygeforsikringens ydelser. I forbindelse med ovennævnte spørgsmål står problemerne om, hvorvidt det nuværende pligtige bidragydende medlemsskab af sygeforsikringen bør opretholdes, eventuelt udbygges. Disse spørgsmål behandles i kapitel 7. Det har været et af hovedpunkterne såvel i de senere års debat om sygeforsikringen 20

21 som i kommissionens drøftelser, om sygekassegrænsen og dermed den gældende deling af forsikringen i to systemer burde ophæves. Kommissionen har indgående drøftet, om sygekassegrænsen burde ophæves, eller om der burde foretages forandringer i dens fastsættelse. Dette spørgsmål behandles i kapitel 8. Endvidere foreligger spørgsmålet om samordning aj sygeforsikringens og andre organers virksomhed på sygeforsikringens område m. m. og samarbejdet med kommunerne. Foruden dette organisatoriske problem er der ofte rejst andre spørgsmål om sygeforsikringens organisation og administration, herunder om kassernes størrelse, deres bestyrelsesforhold og deres administrationsudgifter og organiseringen af de bemidledes forsikring og om kontrollen med sygekassegrænsens overholdelse. Disse spørgsmål omtales i betænkningens kapitel 9. I forbindelse med drøftelserne om sygeforsikringens fremtidige ordning står spørgsmålet om sygeforsikringens finansiering, herunder om kontingentets beregning og opkrævning og om de offentlige tilskud. Disse spørgsmål behandles i kapitel 10. Foruden de almindelige spørgsmål om sygeforsikringens fremtidige ordning foreligger der en række vigtige spørgsmål, der som andetsteds omtalt har været behandlet i underudvalg. Der er først spørgsmålet om sygeforsikringens ydelser, der forud for kommissionens nedsættelse har været fremdraget såvel af sygekasser og læger som på anden måde. Dette spørgsmål behandles i kapitel 11. Der er dernæst spørgsmålet om ordningen af fribefordringen, et spørgsmål, der ligeledes har været draget frem på forskellig måde, såvel fra sygekassemedlemmer som fra sygekasser og læger m. fl. Dette spørgsmål behandles i kapitel 12. Endelig er der spørgsmålet om dagpenge under sygdom. Dette vigtige spørgsmål har gentagne gange været draget frem, ikke mindst fra sygekasseside, og er også fremhævet i kommissoriet. Efter kommissionens nedsættelse er der sket den ændring i situationen, at hovedorganisationerne har indført en sygelønsordning. Spørgsmålet om dagpenge under sygdom behandles i kapitel 13. Endelig findes i betænkningen - som kapitel 14 - et resumé indeholdende de konklusioner, hovedkommissionens afsluttende forhandlinger førte til. Som foran omtalt havde kommissionen forud for underudvalgenes nedsættelse i en række møder drøftet navnlig de almindelige spørgsmål om sygeforsikringens fremtidige ordning, medens hovedkommissionen ikke i enkeltheder drøftede spørgsmålene om ydelserne, om fribefordring og om dagpenge. De almindelige spørgsmål, som de nu fremtræder i kapitel 2 10, har været behandlet af underudvalget om principspørgsmål. Dette underudvalg har - som det fremgår af det foranstående været meget alsidigt sammensat, idet der har været repræsentation heri for såvel samtlige de politiske repræsentanter som for lægerne og sygekasserne, kommunerne, sygekassedirektoratet, sundhedsstyrelsen og sygehusforeningen. Uanset at de øvrige medlemmer af kommissionen således ikke har haft lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af disse kapitlers redegørelser og argumentationer, hvorfor disse i og for sig står for underudvalgets egen regning, har man dog ment, at det var naturligt, at kapitlerne 2 10 fremtræder som afgivet af den samlede kommission, dels fordi underudvalget har haft den nævnte alsidige sammensætning, dels fordi den samlede kommission har drøftet disse spørgsmål under de indledende møder i kommissionen og nu har taget stilling til kapitlernes konklusioner. I modsætning hertil har de tre andre underudvalg efter deres sammensætning og efter de forudsætninger, hvorunder de har arbejdet, mere haft karakter af tekniske underudvalg, og man har derfor fundet det naturligt, at disse andre underudvalgs betænkninger fremtræder som afgivet af udvalgene, således at den samlede kommission alene har knyttet supplerende bemærkninger til dem og udtalt sig om hovedlinierne og 21

BETÆNKNING FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955

BETÆNKNING FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955 BETÆNKNING OM FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955 t> INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Side Kommissionens opgave og sammensætning 1 1. AFSNIT. Alders-

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

EN ALMINDELIG ENKEPENSION

EN ALMINDELIG ENKEPENSION BETÆNKNING OM PROBLEMERNE OMKRING EN ALMINDELIG ENKEPENSION AFGIVET AF ENKEPENSIONSUDVALGET AF 1956 BETÆNKNING NR. 205 1958 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING 5 1.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring

indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring BETÆNKNING om indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg Juridisk Laboratorium Bispetorvet 3 1167 København K Tlf. 01-15 7316 BETÆNKNING NR. 676 KØBENHAVN

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

sygekassernes administration

sygekassernes administration BETÆNKNING VEDRØRENDE sygekassernes administration AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 7. DECEMBER 1960 NEDSATTE UDVALG OM SYGEKASSERNES ADMINISTRATION BETÆNKNING NR. 292 1961 PRINTED IN DENMARK BY

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere