DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING"

Transkript

1 BETÆNKNING OM DEN OFFENTLIGE SYGEFORSIKRING AFGIVET AF SYGEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1954 BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledning I. Kommissionens nedsættelse og dens sammensætning Hovedkommissionen Underudvalg Antal møder 20 II. Indledende oversigt over de af kommissionen behandlede spørgsmål 20 Kapitel 2 Den historiske udvikling i hovedtræk I. Før midten af 1800-tallet 23 II. De første frivillige, private sygekasser m.m 23 III. Sygekasseloven af A. Støtte fra det offentlige 24 B. Optagelsesbetingelser 24 C. Ydelser 24 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m.m 25 E. Begravelseskasser 25 IV. Sygekasseloven af A. Støtte fra det offentlige 25 B. Optagelsesbetingelser 25 3

4 C Ydelser 25 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m. m 26 E. Forsikring for bemidlede 26 V. Lovændring af A. Støtte fra det offentlige 26 B. Optagelsesbetingelser 26 C. Ydelser 27 D. Organisatoriske forhold, offentligt tilsyn m. m 27 VI. Lovændring af A. Støtte fra det offentlige 27 B. Optagelsesbetingelser 27 VII. Lovændring af 1929 om forsikringen for bemidlede 27 VIII. Ændringslov af 1930 om sygekasse grænsen 28 IX. Folkeforsikringsloven af 1933 med senere ændringer 28 A. Støtte fra det offentlige 28 B. Optagelsesbetingelser 29 C. Ydelser 29 D. Pligtigt bidragydende medlemsskab m. m 29 E. Statsbanepersonalets sygekasse 30 F. Fortsættelsessygekasserne 30 X. Afsluttende bemærkninger 30 Kapitel 3 De gældende regler om hjælp under sygdom m. m. I. Den offentlige sygeforsikring 31 A. Forsikringens organisation 31 4

5 B. Optagelse i forsikringen Betingelser for optagelse i sygekasse 32 a) Økonomiske betingelser 32 b) Aldersbetingelser 32 c) Helbredsbetingelser Betingelser for optagelse i fortsættelsessygekasse 32 a) Økonomiske betingelser 33 b) Aldersbetingelser 33 c) Helbredsbetingelser Ventetid ved optagelse Overflytning mellem de to systemer Fremgangsmåden ved indmeldelse Udlændinges rettigheder Sygeforsikringens frivillige karakter. Det bidragydende medlemsskab Dobbeltforsikring Sammenhæng med invalideforsikringen Sammenhæng med retten til indtægtsbestemt folkepension Udmeldelse af sygeforsikringen 34 C. Forsikringens finansiering Kontingentets størrelse Kontingentrestance Kontingenthjælp fra kommunen 35 D. Flytteregler 35 E. Sygeforsikring under ophold i udlandet 35 F. Sygeforsikringens ydelser Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 36 G. Varigheden af sygeforsikringens ydelser. Fortsat sygekassehjælp Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 37 H. Klageadgangen 37 II. Andre former for hjalp under sygdom m.v 37 A. Sygehjælp til personer, der ikke er medlemmer af den offentlige sygeforsikring eller i øvrigt ikke kan få hjælp fra denne 37 B. Husmoderafløsning 38 C. Sundhedsfremmende foranstaltninger 38 5

6 D. Sygehustaksterne 38 III. Statistiske oplysninger om den offentlige sygeforsikrings udbredelse og det offentliges støtte til den m. v 39 Kapitel 4 Nogle udenlandske sygeforsikringsordninger I. Sverige 42 A. Den historiske udvikling 42 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 43 C. Forsikringens organisation 44 D. Finansiering 45 II. Norge 45 A. Den historiske udvikling 45 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 45 C. Forsikringens organisation 46 D. Finansiering 46 III. England 47 A. Den historiske udvikling 47 B. Den nuværende ordnings hovedprincipper 48 C. Finansiering 49 6 Kapitel 5 Statens eller kommunernes overtagelse af sygeforsikringen I. Indledende bemærkninger 51 A. Udviklingen af det offentliges virksomhed inden for sygeforsikringen og på andre beslægtede områder Sygekasserne Profylakse og andre almindelige sundhedsmæssige foranstaltninger 52

7 3. Sygehusene Den offentlige forsorg m. m 52 B. De nuværende forhold 53 C. Udenlandske ordninger 53 D. Betænkningen Social Sikring i Sygdomstilfælde 54 II. Kommissionens drøftelser om en statsordning 54 III. Kommissionens drøftelser om en kommunal ordning 55 IV. Konklusion 56 Kapitel 6 Frivillig eller tvungen ordning I. Indledende bemærkninger 58 A. Forskellige hovedprincipper for en sygeforsikringsordning Frivillige systemer Tvungne systemer 58 B. Den gældende danske ordning Det nydende medlemsskab Det bidragydende medlemsskab Begrundelsen for pligt til bidragydende medlemsskab 59 C. Andre landes ordninger 59 D. Eksempel på den tekniske udformning af en tvungen sygeforsikrings regler om medlemsskab, kontingentopkrævning m. v. (Sverige) Personer omfattet af forsikringspligten Indtræden i forsikringen Kontingentets størrelse 6l 4. Indkrævning af kontingentet 61 E. Sammenhængen med sygekassegrænsespørgsmålet 6l II. Kommissionens drøftelser 62 A. Foreliggende forslag 62 B. Argumenter for en tvungen ordning 62 C. Argumenter for en frivillig ordning 62 7

8 D. Konklusion 64 E. Mindretalsforslag med skitse til en frivillig ordning under et andet system end det nuværende 65 Kapitel 7 Helbreds- og aldersbetingelser for optagelse i den offentlige sygeforsikring. Begrænsningen i varigheden af sygeforsikringens ydelser I. Helbredsbetingelser og aldersbetingelser for optagelse i sygeforsikringen 67 A. Gældende regler Sygekasserne 67 a) Helbredsbetingelser 67 b) Aldersbetingelser 68 c) Det pligtige bidragydende medlemsskabs betydning for helbreds- og aldersbetingelser Fortsættelsessygekasserne 68 a) Helbredsbetingelser 68 b) Aldersbetingelser 68 c) Overflytning fra sygekasser 68 B. Kommissionens drøftelser 68 C. Skitse til et automatisk bidragydende medlemsskab 70 D. Aldersgrænse for børns dækning gennem forældrenes forsikring og for børns direkte medlemsskab 71 E. Økonomiske virkninger af forslaget om ophævelse af helbreds- og aldersbetingelserne Ophævelse af det særlige statstilskud for medlemmer indmeldt efter det 40. år Ophævelse af det særlige tilskud for medlemmer med vedtegning om kronisk sygdom Optagelse af personer, som ikke hidtil har kunnet optages på grund af helbredsbetingelserne Merindtægt ved forhøjelse af kontingentet for bidragydende medlemmer 73 F. Mindretalsudtalelser 73 II. Begrænsningen i varigheden af sygeforsikringens ydelser 74 A. Gældende regler Sygekasserne Fortsættelsessygekasserne 75 B. Kommissionens drøftelser 75 8

9 C. De økonomiske virkninger af, at varighedsbegrænsningen ophæves 75 III. Det fremtidige omrade for offentlig hjælp i anledning af sygdom 76 A. Sygehjælp efter forsorgsloven m. m 76 B. Kontingenthjælp 77 IV. Resumé 77 A. Helbreds- og aldersbetingelserne 77 B. Varighedsbegrænsningen af ydelserne 77 C. Økonomiske konsekvenser af kommissionens forslag Sygekassernes udgifter Offentlige tilskud Merindtægt ved bidragydende medlemsskab Sammenfatning 78 V. Eventuelle særregler for personer under institutionsfor sorg m. m 78 Kapitel 8 Sygekassegrænsen I. Historisk redegørelse 80 II. Nuværende grænse og dens betydning for retten til medlemsskab i sygekasserne 83 A. Lovregler om grænsens fastsættelse 83 B. Den nugældende grænse 83 C. Hvor stor bruttoindkomst svarer til sygekassegrænsen 83 D. Udviklingen i forskellen mellem bruttoindkomst og skattepligtig indkomst fra 1933 til E. Hvor mange opfylder de økonomiske betingelser for nydende medlemsskab i sygekasserne 84 F. Det faktiske antal nydende medlemmer i forhold til antallet af berettigede 87 III. Anvendelsen af indtægts grænsen på andre områder af lovgivningen end sygeforsikringen 88 IV. De nuværende sygeforsikringsmæssige konsekvenser af, at der findes en sygekassegrænse 89 A. Sygeforsikringen for ubemidlede 89 B. Sygeforsikringen for bemidlede 91 9

10 C. Sammenfatning Forskel på ydelserne Forskel med hensyn til byrdefordelingen Konklusioner af foranstående 92 V. Kommissionens drøftelser om eventuel ophævelse af sygekasse grænsen 92 A. Argumenter for at ophæve sygekassegrænsen 93 B. Argumenter for opretholdelse af en sygekassegrænse 94 C. Udformning af en ordning uden sygekassegrænse 96 D. Konklusion 97 VI. Kommissionens drøftelser om sygekasse grænsens placering 97 A. Indtægtsgrænsen Generel sænkning af indtægtsgrænsen Sænkning af indtægtsgrænsen specielt for enlige 100 B. Børnetillægget Børnetillæggets størrelse Aldersgrænse for børnetillæg til indtægtsgrænsen 104 C. Formuegrænsen 104 VII. Mindretalsudtalelser 106 VIII. Resumé Kapitel 9 Administrative og organisatoriske spørgsmål I. Oversigt over den offentlige sygeforsikrings administrative opbygning 111 A. Forsikringen for ubemidlede Sygekasserne 111 a) Sygekassernes bestyrelser 112 b) Sygekassernes generalforsamlinger 112 c) Sygekassernes repræsentantskab 112 d) Forskellige kompetenceforhold Direktoratet for sygekassevæsenet Sygekassenævnet Voldgiftsrådet for sygekasser og læger Centralforeningerne 114

11 B. Forsikringen for bemidlede Statskontrollerede sygeforeninger (fortsættelsessygekasser) Samvirksomheden Afdelinger for bemidlede i statsanerkendte sygekasser 115 C. Statsbanepersonalets sygekasse Medlemskreds Sygekassens område Medlemskontingent Lægeordning Andre ydelser end lægehjælp Organisatoriske forhold Forholdet mellem Statsbanepersonalets sygekasse og den øvrige offentlige sygeforsikring Statstilskud Offentligt tilsyn Sygekassens størrelse 117 II. Sammenlæ gning af sygekasser 117 III. Samordningsproblemet 118 A. Det lokale samarbejde Samvirke mellem sygekasser og kommuner Spørgsmålet om eventuel oprettelse af amtsudvalg 119 B. Den centrale administration Spørgsmålet om en eventuel oprettelse af et centralt samarbejdsudvalg Ophævelse af sygekassenævnet 121 IV. Afdelin ger for bemidlede, nydende medlemmer Ophævelse af fortsættelsessygekasserne De statsanerkendte sygekassers fremtidige inddeling med 3 medlemsgrupper Udligningsordning for B-medlemmer Begrundelse for forslaget Lovmæssige og vedtægtsmæssige konsekvenser af forslaget Enkeltheder om den administrative organisation af nyordningen 125 a) Regnskabsvæsen i sygekasserne 125 b) Kontingentets beregning 125 c) Administrationsgodtgørelse til sygekasserne for B-medlemmerne 125 d) Afregning med centralforeningen 125 e) Centralforeningens udligningsordning 125 f) Oprettelse af afdelingerne for B-medlemmerne 125 H

12 7. Økonomiske konsekvenser af forslaget Kommissionens drøftelser 126 V. Kontrollen med sygekassegrænsens overholdelse 127 VI. Sygekassernes administration 129 VII. Resumé 130 Kapitel 10 Sygeforsikringens finansiering I. Oversigt over udgifterne til sygebehandling m. m 132 A. Udgifter, der afholdes gennem syge- og fortsættelsessygekasser 132 B. Offentlige udgifter til læge-, jordemoder- og sygehusvæsen samt det offentlige sundhedsvæsen 132 C. Udgifter, befolkningen privat har afholdt uden for de offentlige sygeforsikringer 132 D. Udgifter til lovpligtig ulykkesforsikring 133 E. Sammenfatning 133. II. Særlige bemærkninger om sygehustaksterne 133 III. Sygeforsikringens økonomiske forhold 134 A. Sygekassernes og fortsættelsessygekassernes udgifter og indtægter 134 B. Kontingentet for sygekassernes nydende medlemmer Fastsættelse og opkrævning Kontingentsystemet i Sverige, Norge og England 135 a) Sverige 135 b) Norge 136 c) England Kommissionens drøftelser om kontingentets fastsættelse og opkrævning 136 a) Kontingent for nydende medlemmer 136 b) Kontingent for bidragydende medlemmer Særkontingent eller kontingentfritagelse i stedet for kontingenthjælp 137 C. Statstilskud og andre offentlige tilskud

13 1. Nuværende regler De offentlige tilskuds betydning Forslag om ændring af tilskudsreglerne 139 Kapitel 11 Sygeforsikringens ydelser I. Indledende bemærkninger 141 II. Gældende regler og tidvalgets drøftelser 141 A. Lægehjælp Almindelig lægehjælp Speciallægehjælp 143 B. Sygehusbehandling 145 C. Medicinhjælp 147 D. Hjemmesygepleje 148 E. Husmoderafløsning 149 F. Hjælp i anledning af fødsel 150 G. Begravelseshjælp 151 H. Tandpleje 151 J. Ophold på rekonvalescenthjem 152 K. Massage og bade 153 L. Briller 154 M. Bandager og andre hjælpemidler 154 III. Afslutning af overenskomster mellem syge- og fortsættelsessygekasser og organisationer af læger, tandlæger m.fl 155 IV. Spørgsmål om sygekasserefusion af udgifter ved ophold på nogle af mødrehjælpens hjem 156 V. Hovedkommissionens drøftelser 156 A. Vedrørende de enkelte ydelser 156 B. Vedrørende omorganisering af voldgiftsrådet for sygekasser og læger

14 Kapitel 12 Fribefordring I. Indledende bemærkninger 159 II. Underudvalgets forslag til ændrede regler om fri befordring af nydende medlemmer af statsanerkendte sygekasser Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 163 III. Refusion af kommunernes udgifter til fri befordring 179 IV. Spørgsmålet om ydelse af fri befordring til andre end nydende medlemmer af statsanerkendte sygekasser 181 V. Hovedkommissionens drøftelser 182 Kapitel 13 Dagpengehjælp i sygdomstilfælde I. Indledende bemærkninger 184 A. Sygedagpenge fra anerkendt sygekasse eller fra fortsættelsessygekasse 184 B. Understøttelseskasser, 100-mandsforeninger og lokale virksomhedsordninger 185 C. Private forsikringsselskaber 185 D. Ordninger, som hviler på kollektive overenskomster 185 E. Hovedorganisationernes sygelønsordning 185 F. Sygelønsordninger, indrettet efter hovedorganisationernes sygelønsordning 186 G. Tjenestemænd, funktionærer, medhjælpere m. fl 186 H. Sammendrag 187 II. Dagpengespørgsmalets betydning for forskellige befolkningsgrupper 187 A. Lovhjemlet sygeløn 187 B. Pensionister m. v 188 C. Husmødre

15 D. Selvstændige næringsdrivende 188 E. Lønarbejdere 188 III. Hvem skal hjælpen omfatte 189 IV. Spørgsmålet om dagpengeoraningens tilknytning til sygekasserne 190 V. Personer, der har beskæftigelse dels som lønarbejdere, dels som selvstændige 191 VI. Principperne for en dagpengehjælp; hjælpens størrelse og tidsmæssige udstrækning 192 A. Principperne for en dagpengehjælp Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forsiagil) 192 B. Dagpengehjælpens størrelse Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forslag II) 195 C. Dagpengehjælpens tidsmæssige udstrækning Lønarbejdere (forslag I) Andre befolkningsgrupper (forslag II) 197 D. Barseldagpenge Gældende regler Udvalgets forslag 197 VII. Kontrolsystemet 197 A. Urigtige oplysninger eller fortielser om indtægts- eller beskæftigelsesforhold 198 B. Urigtige oplysninger om arbejdsudygtighed 198 C. Undladelse af raskmelding 199 D. Selvforvoldt sygdom 199 VIII. Finansiering 199 A. Forslag I 199 B. Forslag II 200 C. Udgiftsberegning 200 D. Budgetopstilling 201 E. Reguleringsproblemer

16 IX. Administration 202 A. Opkrævning af bidragene 202 B. Administration af dagpenge 203 X. Udkast til lovforslag 204 A. Forslag til lov om dagpenge til lønarbejdere i sygdomstilfælde (forslag I) Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 208 B. Forslag til ændring af folkeforsikringsloven med henblik på ydelse af dagpenge (forslag II) Lovtekst Bemærkninger til lovforslaget 220 XI. Bilag til underudvalgets betænkning 225 A. Beregning af udgifterne ved forslag I 225 B. Udtalelse om barselhvile 226 XII. Hovedkommissionens drøftelser 226 Kapitel 14 Res//mé 229 Bilag Bilag 1. Oversigt over udgifter vedrørende sikring i sygdomstilfælde og sundhedsvæsen iøvrigt Skrivelse af 7. april 1959 fra Landsforeningen for Evnesvages Vel Skrivelse af 13. april 1955 fra Danske Kvinders Nationalråd m. fl Skrivelse af 2. oktober 1957 fra Dansk Kvindesamfund, Skrivelse af 24. februar 1958 fra Landsforeningen Ring i Ring Skrivelse af 27. april 1958 fra Landsforeningen Ring i Ring Skrivelse af 27. juni 1959 fra Dansk Tandlægeforening 252

17 KAPITEL 1 Indledning I. KOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE OG DENS SAMMENSÆTNING 1. Hovedkommissionen Sygeforsikringskommissionen af 1954 blev nedsat ved socialministeriets skrivelse af 28. maj 1954, hvori ministeriet udtalte følgende:»som bekendt indeholdes reglerne om den offentlige sygeforsikring i folkeforsikringsloven af 20. maj I den siden vedtagelsen af denne lov forløbne tid er der foretaget en del ændringer i de pågældende regler, således bl. a. ved lov nr. 252 af 30. maj 1940 (om det bidragydende medlemsskab), ved lov nr. 231 af 25. maj 1951 (om de statsanerkendte sygekassers medicinydelse) og ved lov nr. 81 af 31. marts 1953 (om begravelseshjælpen ). Der har imidlertid gennem årene såvel i dagspressen og faglige tidsskrifter som under debatter på rigsdagen om den sociale lovgivning og i henvendelser til regering og rigsdag eller til socialministeriet fra organisationer af sygekasser, læger m. fl. været rejst spørgsmål om en række andre ændringer i sygekasselovgivningen, deraf flere af betydelig rækkevidde, f. eks. om ændring i de økonomiske betingelser for medlemsskab, i de for medlemsskab gældende helbreds- og aldersbetingelser og i regler om sygekassernes ydelser, herunder dagpengene. Endvidere kan det nævnes, at der har været rejst spørgsmål om en forenkling af sygekassernes administration og om ændring i reglerne om fribefordring. Under hensyn hertil har regeringen besluttet at nedsætte en kommission til behandling af de foreliggende problemer inden for sygeforsikringen. Man har ment det hensigtsmæssigt, at der i denne kommission foruden repræsentanter for de interesserede styrelser og institutioner findes repræsentanter for de i folketingets finansudvalg repræsenterede partier og de kommunale organisationer samt for de interesserede organisationer, der skal have adgang til umiddelbart i kommissionen at fremsætte deres ønsker«. Ved denne betænknings afgivelse består kommissionen af følgende medlemmer: Kontorchef i socialministeriet P. fuhl-christensen, formand. Folketingsmedlem Niels Mørk (Socialdemokratiet). Folketingsmedlem førgen Krogh (Venstre). Folketingsmedlem, landsretssagfører Erik Ninn-Hansen (Det konservative Folkeparti). Redaktør fobs. Christiansen (Det radikale Venstre). 2 17

18 Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl (Danmarks Retsforbund). Afdelingschef i finansministeriet Sv. Alstrup. Departementschef i indenrigsministeriet /. H. Zeutben. Medicinaldirektør, dr. med. Jobs. Frandsen (sundhedsstyrelsen). Dr. med. K. H. Backer (sundhedsstyrelsen). Direktør for sygekassevæsenet Alice Bruun. Formanden for invalideforsikringsretten F. M. Hartmann. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte (Københavns magistrat). Landsformand P. Friis Olsen ( De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Skoleinspektør Jobs. W. Jørgensen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Forretningsfører H. C. Hansen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark). Fhv. borgmester P. J. Pedersen (De samvirkende statskontrollerede fortsættelsessygekasser i Danmark). Læge C barles Jacobsen (Den almindelige danske Lægeforening). Læge /. Riising, Otterup (Den almindelige danske Lægeforening). Administrationschef P. Stocbbolm (Sygehusforeningen i Danmark). Amtsrådsmedlem, gårdejer Niels Hansen, Marbjerg, (Amtsrådsforeningen i Danmark ). Sognerådsformand Godtjred Knudsen, Holsted (De samvirkende sognerådsforeninger i Danmark). Borgmester W old hårdt Madsen (Den danske Købstadsforening). Sygehusinspektør H. C. Larsen, Grindsted (Bymæssige kommuner). Rådmand Chr. Nielsen, Århus (Sammenslutningen af købstædernes sociale udvalg). Sekretær Carl P. Jensen, (Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende fagforbund ). Direktør W. Elmquist (Dansk Arbejdsgiverforening). Direktør for socialforskningsinstituttet, tidligere statsvidenskabelig konsulent i socialministeriet H. Friis. Efter kommissionens sidste møde, men før betænkningens afgivelse, er læge Tyge Krarup, Odense (Den almindelige danske Lægeforening) afgået ved døden. Som sekretær for kommissionen har været beskikket fuldmægtig i socialministeriet H. K o Id b y Nielsen. Siden kommissionens medlemmer beskikkedes, er dens sammensætning forandret på følgende måde: I forbindelse med den departementschef i socialministeriet H. H. Koch efter begæring meddelte tjenestefrihed fritog socialministeriet ved skrivelse af 1. september 1956 departementschefen for hvervet som formand for kommissionen, og konstitueret departementschef, senere kontorchef i socialministeriet P. Juhl-Christensen beskikkedes som formand. Under kommissionens arbejde er af de oprindelige medlemmer retsformand P. Ryyd (invalideforsikringsretten) og landsformand Ernst Larsen (De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark) afgået ved døden. Endvidere er folketingsmedlem Jørgen Jørgensen, Ullerup (Det konservative Folkeparti), kontorchef i finansministeriet L. Frederiksen, sognerådsformand, gårdejer Hans Qvotrup (De samvirkende sognerådsforeninger) og sognerådsformand C. Dahl (Bymæssige kommuner) udtrådt af kommissionen. I stedet er i denne indtrådt retsformand M. Hartmann, skoleinspektør Johs. W. Jørgensen, folketingsmedlem, landsretssagfører Erik Ninn-Hansen, afdelingschef Sv. Aistrup, sognerådsformand Godtfred Knudsen og sygehusinspektør H. C. Larsen. Af kommissionens medlemmer er følgende i tidens løb indtrådt ud over de oprindeligt udpegede: Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl (der efterfulgte folketingsmedlem, overlærer frk. Gudrun Bjørner, som i en periode var med- 18

19 lem), sekretær Carl P. Jensen og direktør W. Elmquist. Under direktør Alice Bruuns fravær i en kort periode i 1956/57 deltog kontorchef i direktoratet for arbejdstilsynet K. A. Sletten i kommissionens drøftelser, og under departementschef J. H. Zeuthens fravær i en periode i 1956/57 deltog ekspeditionssekretær, nu kontorchef i indenrigsministeriet /. A. Lorck i kommissionens drøftelser. I kommissionens sekretariatsarbejde har foruden kommissionens sekretær deltaget kontorchef K. A. Sletten, direktoratet for arbejdstilsynet, sekretær, nu fuldmægtig V. Holm, sekretær C. Lange, sekretær Birthe Frederiksen, sekretær Ketty Pedersen, alle socialministeriet. 2. Underudvalg Kommissionen har nedsat følgende underudvalg, der ved udvalgsarbejdets afslutning havde følgende medlemmer: a) Underudvalg vedrørende sygeforsikringens principspørgsmål Kontorchef P. Juhl-Christensen, formand. Direktør Alice Bruun. Redaktør Johs. Christiansen. Medicinaldirektør dr. med Johs. Frandsen. Direktør H. Friis. Folketingsmedlem fru Ayoë Herbøl. Læge Charles Jacobsen. Skoleinspektør Johs. W. Jørgensen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Læge Tyge Krarup. Folketingsmedlem Jørgen Krogh. Borgmester Woldhardt Madsen. Folketingsmedlem Niels Mørk. Folketingsmedlem Ninn-Hansen. Landsformand P. Friis Olsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Administrationschef P. Stochholm. Ved udvalgets nedsættelse var landsformand Ernst Larsen og folketingsmedlem frk. Gudrun Bjørner medlemmer af udvalget. I en del af udvalgets møder har tillige deltaget departementschef J. H. Zeuthen. Som sekretær for dette udvalg har fungeret fuldmægtig H. Koldby Nielsen, og i sekretærarbejdet har tillige deltaget sekretær C. Lange, sekretær Birthe Frederiksen og sekretær Ketty Pedersen. b) Underudvalg vedrørende dagpengespørgsmål Direktør Alice Bruun, formand. Direktør W. Elmquist. Direktør H. Friis. Forretningsfører H. C. Hansen. Sekretær Carl P. Jensen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Rådmand Chr. Nielsen. Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte. Ved udvalgets nedsættelse var landsformand Ernst Larsen og sognerådsformand Hans Qvotrup medlemmer af udvalget. Som sekretær for dette udvalg har fungeret kontorchef K. A. Sletten. c) Underudvalg vedrørende sygeforsikringens andre ydelser Landsformand P. Friis Olsen, formand. Dr. med. K. H. Backer. Forretningsfører H. C. Hansen. Læge Tyge Krarup. Kontorchef J. A. Lorck. Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Kontorchef K. A. Sletten. Administrationschef P. Stochholm. Som sekretær for dette udvalg har fungeret sekretær Birthe Frederiksen. d) Underudvalg vedrørende fribefordring Direktør Alice Bruun, formand. Forretningsfører H. C. Hansen. Gårdejer Niels Hansen. Sognerådsformand Godtfred Knudsen. Sygehusinspektør H. C. Larsen. Kontorchef J. A. Lorck. Folketingsmedlem Niels Mørk, (som repræsentant for Købstadforeningen). 19

20 Fuldmægtig H. Koldby Nielsen. Fhv. borgmester P. J. Pedersen. Læge J. Riising. Folketingsmedlem, rådmand fru Edel Saunte. Ved udvalgets nedsættelse var sognerådsformand Hans Qvotrup medlem af udvalget. I udvalgets møder har tillige deltaget direktør Rud. Conrad, Københavns magistrat. Som sekretær for dette udvalg har fungeret sekretær C. Lange. 3. Antal møder I den samlede kommission er afholdt 18 møder, i underudvalget om sygeforsikringens principspørgsmål 18 møder, i underudvalget om dagpengespørgsmålet 19 møder, i et af samme underudvalg nedsat arbejdsudvalg 9 møder, i underudvalget om sygeforsikringens ydelser 10 møder, i underudvalget om fribefordring 14 møder. II. INDLEDENDE OVERSIGT OVER DE AF KOMMISSIONEN BEHANDLEDE SPØRGSMÅL Under sine drøftelser af sygeforsikringens problemer har kommissionen, som det fremgår af socialministeriets foran under 1.1. gengivne skrivelse af 28. maj 1954, ikke været bundet til det hidtidige systems udformning, og den har derfor betragtet sig som frit stillet. Af praktiske grunde behandles i betænkningen de forskellige hovedproblemer hver for sig i en række kapitler. Mange af spørgsmålene er imidlertid indbyrdes sammenhængende, jfr. som eksempler herpå spørgsmålene om det offentliges eventuelle overtagelse af forsikringen, om ordningen skal være tvungen eller som hidtil frivillig, og om ordningens finansiering. Der henvises derfor ofte fra et kapitel til et andet, og enkelte steder forekommer af samme grund gentagelser. Som det fremgår af betænkningen, er det fundet hensigtsmæssigt som baggrund for kommissionens drøftelser indledningsvis at gøre rede såvel for sygeforsikringens historiske udvikling her i landet som at give en kort samlet redegørelse for alle de gældende regler om hjælp under sygdom og at omtale de udenlandske ordninger, der har særlig interesse for danske forhold, eller som særligt er omtalt i den almindelige debat om sygeforsikringens problemer (d. v. s. de svenske, norske og engelske ordninger). Disse indledende redegørelser findes i kapitlerne 2-4. Den mest vidtgående ændring af den nuværende ordning ville være, at: det offentlige overtager og direkte ved stats- eller kommunale organer administrerer hele den offentlige sygeforsikring. Dette spørgsmål behandles i kapitel.5. Et andet spørgsmål, der fra tid til anden er drøftet i den almindelige offentlige debat, og som har haft stor betydning for kommissionen, er, om sygeforsikringen fortsat bør være frivillig, eller om medlemsskab bør være tvungent, eventuelt automatisk for alle. De herhen hørende problem sr behandles i kapitel 6. Et tildels beslægtet problem er spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til optagelse i sygeforsikringen fremdeles bør være betinget af, at forskellige helbreds- og aldersbetingelser er opfyldt. Spørgsmålet har en vis sammenhæng med det foran omtalte spørgsmål om forsikringens frivillighed. Endvidere er der spørgsmålet om en ophævelse af den nugældende begrænsning i varigheden af sygeforsikringens ydelser. I forbindelse med ovennævnte spørgsmål står problemerne om, hvorvidt det nuværende pligtige bidragydende medlemsskab af sygeforsikringen bør opretholdes, eventuelt udbygges. Disse spørgsmål behandles i kapitel 7. Det har været et af hovedpunkterne såvel i de senere års debat om sygeforsikringen 20

21 som i kommissionens drøftelser, om sygekassegrænsen og dermed den gældende deling af forsikringen i to systemer burde ophæves. Kommissionen har indgående drøftet, om sygekassegrænsen burde ophæves, eller om der burde foretages forandringer i dens fastsættelse. Dette spørgsmål behandles i kapitel 8. Endvidere foreligger spørgsmålet om samordning aj sygeforsikringens og andre organers virksomhed på sygeforsikringens område m. m. og samarbejdet med kommunerne. Foruden dette organisatoriske problem er der ofte rejst andre spørgsmål om sygeforsikringens organisation og administration, herunder om kassernes størrelse, deres bestyrelsesforhold og deres administrationsudgifter og organiseringen af de bemidledes forsikring og om kontrollen med sygekassegrænsens overholdelse. Disse spørgsmål omtales i betænkningens kapitel 9. I forbindelse med drøftelserne om sygeforsikringens fremtidige ordning står spørgsmålet om sygeforsikringens finansiering, herunder om kontingentets beregning og opkrævning og om de offentlige tilskud. Disse spørgsmål behandles i kapitel 10. Foruden de almindelige spørgsmål om sygeforsikringens fremtidige ordning foreligger der en række vigtige spørgsmål, der som andetsteds omtalt har været behandlet i underudvalg. Der er først spørgsmålet om sygeforsikringens ydelser, der forud for kommissionens nedsættelse har været fremdraget såvel af sygekasser og læger som på anden måde. Dette spørgsmål behandles i kapitel 11. Der er dernæst spørgsmålet om ordningen af fribefordringen, et spørgsmål, der ligeledes har været draget frem på forskellig måde, såvel fra sygekassemedlemmer som fra sygekasser og læger m. fl. Dette spørgsmål behandles i kapitel 12. Endelig er der spørgsmålet om dagpenge under sygdom. Dette vigtige spørgsmål har gentagne gange været draget frem, ikke mindst fra sygekasseside, og er også fremhævet i kommissoriet. Efter kommissionens nedsættelse er der sket den ændring i situationen, at hovedorganisationerne har indført en sygelønsordning. Spørgsmålet om dagpenge under sygdom behandles i kapitel 13. Endelig findes i betænkningen - som kapitel 14 - et resumé indeholdende de konklusioner, hovedkommissionens afsluttende forhandlinger førte til. Som foran omtalt havde kommissionen forud for underudvalgenes nedsættelse i en række møder drøftet navnlig de almindelige spørgsmål om sygeforsikringens fremtidige ordning, medens hovedkommissionen ikke i enkeltheder drøftede spørgsmålene om ydelserne, om fribefordring og om dagpenge. De almindelige spørgsmål, som de nu fremtræder i kapitel 2 10, har været behandlet af underudvalget om principspørgsmål. Dette underudvalg har - som det fremgår af det foranstående været meget alsidigt sammensat, idet der har været repræsentation heri for såvel samtlige de politiske repræsentanter som for lægerne og sygekasserne, kommunerne, sygekassedirektoratet, sundhedsstyrelsen og sygehusforeningen. Uanset at de øvrige medlemmer af kommissionen således ikke har haft lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af disse kapitlers redegørelser og argumentationer, hvorfor disse i og for sig står for underudvalgets egen regning, har man dog ment, at det var naturligt, at kapitlerne 2 10 fremtræder som afgivet af den samlede kommission, dels fordi underudvalget har haft den nævnte alsidige sammensætning, dels fordi den samlede kommission har drøftet disse spørgsmål under de indledende møder i kommissionen og nu har taget stilling til kapitlernes konklusioner. I modsætning hertil har de tre andre underudvalg efter deres sammensætning og efter de forudsætninger, hvorunder de har arbejdet, mere haft karakter af tekniske underudvalg, og man har derfor fundet det naturligt, at disse andre underudvalgs betænkninger fremtræder som afgivet af udvalgene, således at den samlede kommission alene har knyttet supplerende bemærkninger til dem og udtalt sig om hovedlinierne og 21

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

BETÆNKNING FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955

BETÆNKNING FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955 BETÆNKNING OM FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEFORSIKRINGSKOMMISSIONEN AF 1948 BETÆNKNING NR. 123 KØBENHAVN 1955 t> INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Side Kommissionens opgave og sammensætning 1 1. AFSNIT. Alders-

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

BETÆNKNING ALMINDELIG FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEPENSIONSKOMMISSIONEN AF 1961 BETÆNKNING NR. 324

BETÆNKNING ALMINDELIG FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEPENSIONSKOMMISSIONEN AF 1961 BETÆNKNING NR. 324 BETÆNKNING OM ALMINDELIG FOLKEPENSION AFGIVET AF FOLKEPENSIONSKOMMISSIONEN AF 1961 BETÆNKNING NR. 324 1963 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDLEDNING. INDHOLDSFORTEGNELSE Kommissionens opgave og sammensætning

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere