Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)"

Transkript

1 Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som forpagteren) 1: Lokaler og inventar Kiosk-/cafeterialokalerne omfatter følgende lokaler: Køkkenområde 11m2 Køkkendepot inkl. toilet og rengøringsrum 4m2 Serveringsområdet er en del af fællesklublokalet. 2: forpagtningsperioden Forpagtningsperioden begynder d. 1. december 2011 og løber til d. 31. december 2013, hvor forpagtningen ophører uden opsigelse. Forpagteren henvender sig til Kultur- og Fritidsafdelingen hvis forpagteren ønsker at forlænge forpagtningen. Forpagtningen er uopsigelig fra bortforpagterens side bortset fra misligholdelse. Forpagtningsforholdet kan af forpagteren opsiges med mindst 6 måneders varsel. Ved forpagtnings ophør er forpagteren berettiget til at afstå eventuelle effekter, der er indkøbt til brug i cafeteriavirksomheden, til den efterfølgende forpagter eller til bortforpagteren. 3: Eneret Forpagteren har eneret til såvel cafeteriavirksomhed som salg af varer i almindelighed i klubhuset og er pligtig til at udøve virksomhed indenfor området. Servering af idrætscentrets personale er ikke omfattet af forpagterens eneret til salg.

2 4: Vedligeholdelse Forpagteren er ansvarlig fir vedligeholdelse af inventar og maskiner samt udskiftninger af ødelagte effekter. Forpagteren har den indvendige vedligeholdelse af køkken og køkkendepot. Ændring af der bestående må kun foretages med bortforpagterens samtykke. Den udvendige vedligeholdelse påhviler bortforpagteren. Eventuelle nødvendige reparationer, herunder vand- og elinstallationer, skal udføres på god og forsvarlig håndværksmæssig måde, og lokalerne skal til enhver tid i hele forpagtningsperioden fremtræde i god og vedligeholdt stand. Ved forpagtningens ophør overtager bortforpagteren atter inventaret og bortforpagteren tilsvarer forringelsen i værdien på grund af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse eller fornyelse. Forringelse på grund af almindeligt slid og ælde skal ikke erstattes. Eventuelle krav fra sundhedsmyndighederne påhviler forpagteren at opfylde. Bortforpagteren foretager en gang årligt eller i øvrigt så ofte, man skønner det nødvendigt, syn over det forpagtede, og såfremt det måtte vise sig, at forpagteren har forsømt sin vedligeholdelsespligt eller der er forvoldt skader, for hvilke forpagteren er ansvarlig, kan bortforpagteren lade fornødne reparationer udgøre på forpagteren regning, såfremt de ikke omgående bliver afhjulpet. 5: Åbningstider mv. Forpagteren forpligter sig til at drive cafeteriavirksomhed hele året igennem, med mindre anden aftale er godkendt af bortforpagteren. Åbningstiden skal følge klubhusets åbningstider for offentlig benyttelse og foreningsvirksomhed. På hverdage, mandag til fredag åbnes så vidt muligt kl dog ikke senere end kl og til kl Forpagteren kan, når det er muligt, åbne tidligere end kl Lørdag og søndag holdes minimum åbent fra kl. 9 til kl. 15 samt når der er stævner eller andre arrangementer. Forpagteren er forpligtet til efter anmodning af bortforpagteren at holde åbent ved stævner eller andre arrangementer. Fast skiltning og udsmykning må kun finde sted med Kultur- og Fritidsudvalgets samtykke. Der må ikke opsættes nogen former for spilleautomater. 6: Varesortiment Varesortimentet skal være varieret med bl.a. udbud af sunde fødevarer.

3 7: Love og vedtægter I virksomhedens drift er forpagteren underkastet gældende lov og vedtægter, men er desuden pligtig til at sørge for god og passende orden. I åbningstiden skal der være en ansvarlig til og myndig person med kendskab til virksomhedens drift til stede i cafeteriaområdet. Forpagteren foretager rengøring mv. i de forpagtede lokaler med undtagelse af serveringsområdet. Dog er forpagteren pligtig til at sørge for oprydning i serveringsområdet, før cafeteriet forlades, samt drage omsorg for opsamling af flasker og lignende på hele området. Forpagteren er til enhver tid pligtig at rette sig efter de anvisninger, der måtte blive givet af bortforpagteren med hensyn til enhver opfyldelse af forpagtningsretten. Bortforpagteren har inspektionsret i samtlige lokaliteter der hører inder forpagtningsforholdet. 8: Forpagtningsafgift og revision Der kræves først forpagtningsafgift når omsætningen oversiger 1 mio. kr. forpagteren er pligtig til at lade virksomheden regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor for egen regning. Forinden forpagtningsafgiften beregnes, har forpagteren ret til et fradrag i bruttoomsætningen svarende til værdiafgiften(udgående moms) samt den eventuelle procentdel eller løn, der vedrører aflønning af betjeningen. Af hensyn til afgiftens beregning skal forpagteren tillade, at bortforpagteren kan føre kontrol. Bortforpagteren skal derfor til enhver tid have adgang til at efterse forpagterens regnskabsbøger med tilhørende bilag, og forpagteren er forpligtet til at indrette sin bogføring efter bortforpagteren eventuelle anvisninger. Senest den 30. i den efterfølgende måned fremsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen en opgørelse over omsætningen med beregning af en eventuel afgift. Afgiften beregnes på grundlag af 10% af en månedlig omsætningen over kr. forpagtningsafgiften betales efter fremsendes af regning fra Kultur- og Fritidsafdelingen. En gang årligt fremsendes en opgørelse med en regning af den samlede forpagtningsafgift for hele året sammen med en opgørelse over, hvor meget der er indbetalt i løbet af året. Opgørelsen er påtegnet af en statsautoriseret eller registeret revisor. Eventuelt for meget betalt afgift vil herefter blive tilbagebetalt. Bortforpagteren kan forlange dokumentation for rettidig betaling af moms og eventuelle andre offentlige udgifter, og misligholdelse af betaling berettiger bortforpagteren til straks at hæve kontrakten og kræve dækning for eventuelle tab eller udgifter i denne anledning. 9: Betaling for, vand og varme forsikring Som betaling for forbrugsafgifter (el, vand og varme) opkræves en prisreguleret takst der pr. 1. januar 2012 er på 314 kr. Taksten reguleres hvert år pr. 1. januar efter KLs pris- og lønskøn.

4 Betalingen forfalder månedsvis bagud. Forpagteren er fritaget for betaling af afgiften i juli måned. Forpagteren skal bekoste forsikring af inventar og service i fornødent omfang mod brand og indbrudstyveri. Policen skal forevises for bortforpagteren, der også er berettiget til at skaffe sig oplysning om præmiens rettidige indbetaling. 10: Bevilling Forpagtningen kan ikke hverken hel eller delvis fremlejes til andre. Forpagteren skal selv sørge fir tilvejebringelse af fornøden bevilling til driften. 11: Navn Kiosken/cafeteriet drives under navnet Cafe Boldøjet. 12: depositum Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af forpligtigelserne ifølge nærværende kontrakt skal forpagteren indbetale depositum på 0 kr. eller stille bankgaranti på samme beløb, subsidiært deponere en i et af kommunen godkendt forsikringsselskab tegnet kautionsforsikring. 13: Manglende betaling Skulle forpagteren udeblive med de månedlige indbetalinger eller i væsentlig grad misligholde forpagtningsaftalen i øvrigt, er bortforpagteren berettiget til straks uden opsigelse at hæve forpagtningsforholdet. Forpagteren er pligtig til at erstatte bortforpagteren de omkostninger eller tab, som måtte opstå herfra. 14: stempelafgift Der opkræves ikke stempelafgift Som bortforpagter: Hvidovre Kommunalbestyrelsen Som forpagter: Milton Graff Pedersen Borgmester Holger Krontoft Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør

5

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere