Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl på Skovlytoften 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen Søren Stenderup Jensen Erik Arvin Jane B. Madsen, direktør Kirsten Møller Kristensen, økonomichef Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 1. Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser fra formanden. 2. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 22, afholdt 20. april 2015, forelægges til godkendelse og underskrift. Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 22, afholdt 20. april 2015, blev godkendt og underskrevet. 3. Meddelelser fra direktøren Begge ejerkommuner Allerød og Rudersdal kommuner har sagt ja til at deltage i Nordvandanalysen. Alle inviterede forsyninger har sagt ja til at deltage i analysen, dog med undtagelse af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi deltager endvidere i en strukturanalyse vedrørende etablering af fælles renseanlæg i Nordsjælland. 4. Indvindingstilladelse På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev det under punktet eventuelt besluttet, at der på det næste bestyrelsesmøde skulle gives en orientering om status på indvindingstilladelser. Rudersdal Forsynings indvindingstilladelse er oprindeliget fastsat til 4,25 mio. m 3 pr. år i en Landvæsenskommissionskendelse af 7. oktober I 2008 anmoder forsyningen om at få reduceret indvindingstilladelsen til 2,8 mio. m 3 pr. år for at reducere omkostningerne, hvilket imødekommes. I henhold til Landvæsenskommissionskendelsen udløb indvindingstilladelsen i Side 1 af 7

2 Forsyningen har løbende været i dialog med Rudersdal Kommune om den fortsatte gyldighed af indvindingstilladelsen. Det er Rudersdal Kommunes opfattelse, at indvindingstilladelsen fortsat er gyldig. Oprindeligt var de statslige vandplaner sat til at skulle vedtages i 2010/2011, hvilket ville have passet bedre med, at indvindingstilladelserne udløb. Med forsinkelsen af vandplanerne har de fleste kommuner vurderet, at de hidtidige indvindingstilladelser er gyldige, indtil der er gået et år efter, at kommunerne har vedtaget en vandhandleplan. Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune besluttede på mødet den 15. april 2015 at sende kommunens forslag til Vandhandleplan i 8 ugers offentlig høring. Det er således Rudersdal Kommunes opfattelse, at de gamle indvindingstilladelser er gyldige indtil 15. april 2016, hvilket kommunen har meddelt forsyningen ved mail af den 11. maj For at Rudersdal Kommune kan give forsyningen en ny indvindingstilladelse, skal kommunen lave en VVM-screening. En VVM-screening er en screening af behovet for en Vurdering af tilladelsens Virkninger på Miljøet. For at kommunen kan lave en sådan vurdering, kan kommunen bede forsyningen om at fremsende diverse oplysninger. Forsyningen har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune for at høre, hvilke oplysninger, som kommunen har brug for til vurderingen. Rudersdal Kommune har endnu ikke specificeret over for forsyningen, hvilke oplysninger, kommunen har behov til VVM-screeningen. Det indstilles, at orienteringen om status for indvindingstilladelse tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker i forbindelse med kommende bestyrelsesmøder at modtage information om forsyningens dialog med Rudersdal Kommune vedrørende indvinding af drikkevand og bæredygtighed i henhold hertil. Orienteringen om status for indvindingstilladelse blev taget til efterretning. 5. Overløb På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev det i forlængelse af orienteringen om det grønne regnskab besluttet, at der på et kommende bestyrelsesmøde skulle gives en status for overløb. I bilag 3 i Rudersdal Kommunes Spildevandsplan er angivet samtlige udløb fra afløbssystemet i Rudersdal. På listen er anført 103 overløb, 119 separat regnvandsudløb samt 4 udløb fra renseanlæg. Link til bilaget følger her - ag_3_udledningsskema.ashx For hvert enkelt udløb er registreret en lang række af oplysninger. I skemaet er der potentielt 28 oplysninger for hver enkelt udløb, herunder oplysninger om Lokation for udløb Recipient for udløbet Målsætning for recipient Overbelastningshyppighed (antal pr. år). Data fra tidligere spildevandsplaner og vandområdeplaner Årligt beregnet udløb (m3/år) Årlig beregnet udledning af organisk stof (kg/år) Årligt beregnet udledning af kvælstof (kg/år) Årligt beregnet udledning af fosfor (kg/år) I bilag 3 er desuden beskrevet hvilke parametre, der er benyttet til at beregne de udledte spildevands- og regnmængder, herunder beregning af aflastninger fra fællessystemet under regn. Spildevandsmængderne er f.eks. baseret på vandforbruget i pågældende opland. Stofmængderne fra overløb fra fællessystemet er baseret på målinger fra forskellige steder i Rudersdal. Side 2 af 7

3 På side 44 i plandelen i Rudersdal Kommunes spildevandsplan er anført Overvågning af spildevandsanlæggenes overløb til vandområderne er nødvendig for at kunne dokumentere, at indsatser og udbygninger af spildevandsanlæggene har den ønskede effekt på vandområderne. Der skal derfor inden 2015 etableres målere på 50 % af de fælleskloakerede overløb. Inden 2015 skal der være etableret målere på de udløb, der har væsentlig betydning for recipienter eller som kommer fra fælleskloakerede områder. På side 50 i plandelen i Rudersdal Kommunes spildevandsplan er desuden anført Overløbsmålinger For at kunne dokumentere, at indsatser og udbygninger af spildevandsanlæggene har en effekt på vandområderne samt prioritere den fremtidige indsats, er det nødvendigt at kende overløbsmængderne på de enkelte overløb. I planperioden opsættes målere på 5-10 overløb, heraf 1 til Sjælsø. Desuden vil der blive opsat målere, der gør det muligt at registrere overløb. Dette gøres i planperioden Spildevandsplan blev vedtaget medio På det tidspunkt havde forsyningen etableret målere på ca. 30 overløb, mens kun meget få at disse målere efter forsyningens opfattelse var pålidelige. Forsyningen har, siden spildevandsplanen blev vedtaget, anvendt ca kr. årligt til rådgivning om overløbsmålere, indkøb og opsætning af målere, kalibrering af målere, udarbejdelse af formler til beregning af overløbsmængder, opmåling af bygværker, opkobling af målere på SROanlæg, kvalitetssikring af indsamlede data m.v. Prioriteringen af hvilke overløb, der skal forsynes med måler er sket i løbende dialog med Rudersdal Kommune. Prioriteringen er sket ud fra en kombination af et højt antal overløb pr. år, stor årlig aflastet mængde, indsats høj prioriteret ifølge spildevandsplanens bilag 7 samt forsyningens og kommunens erfaringer. Det er forsyningens vurdering, at der i dag er installeret ca. 35 overløbsmålere, og at ca målere er pålidelige. Der er yderligere planlagt opsat/kalibreret ca. 15 målere i løbet af Det er forsyningens erfaring, at opsætning af overløbsmålere med henblik på at få pålidelige flowmålinger er en omfangsrig opgave. Data om bygværk skal kendes. Alternativ kan opmåling være nødvendig. Udarbejdelse af formel for beregning af overløbsmængde skal opstilles på baggrund af bygværkets og overløbskantens fysiske udformning. Der skal foretages valg af målertype. Selvkalibrerende målere er typisk dyrere i anskaffelse end f.eks. ultralydsmålere, som til gengæld kræver væsentlig mere tilsyn. Herudover skal der anvendes ressourcer på kvalitetssikring af indsamlede data og eventuelt opkobling på forsyningens SRO-anlæg. Opgaven kræver derfor omhyggelighed, tålmodighed og er relativ dyr. På tidligere bestyrelsesmøder har det været drøftet, om det grønne regnskab for renseanlæggene skulle suppleres med en oversigt over samtlige udløb fra afløbssystemet med dertil hørende oplysninger om det forgange års antal aflastninger, aflastede vandmængder samt indhold af f.eks. BOD, kvælstof og fosfor i det aflastede vand. Forsyningen har hidtil anbefalet, at der ikke blev anvendt ressourcer på denne opgave. Baggrunden herfor er, at der kun foretages måling på et begrænset antal overløb, og at kvaliteten af overløbsmålingerne (mængderne) for nærværende ikke er tilstrækkelig god. Desuden bliver der ikke foretaget måling af indholdet i det aflastede vand. En oversigt over samtlige udløb fra afløbssystemet med dertilhørende oplysninger om det forgange års antal aflastninger, aflastede vandmængder samt indhold af f.eks. BOD, kvælstof og fosfor i det aflastede vand vil således pt. ikke være mere troværdige end oplysningerne fra bilag 3 i kommunens spildevandsplan bortset fra en justering i forhold til nedbørsmængde og vandforbrug. Side 3 af 7

4 Det indstilles, at orienteringen om overløb tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker forelagt en enklere oversigt over overløb på et kommende bestyrelsesmøde. Orienteringen om overløb blev taget til efterretning. 6. Opsamling fra seminar 24. marts 2015 Den 24. marts 2015 blev der holdt et bestyrelsesseminar for bestyrelserne for Allerød Spildevand A/S, Rudersdal Forsyning A/S og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Vedlagt er de på bestyrelsesseminaret fremlagte oplæg i form af slides fra Michael Kruse Bak, PwC Anders Bækgaard, VandCenter Syd Jane B. Madsen, direktør i Forsyningen Allerød Rudersdal og Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune Herudover er vedlagt en opsamling fra seminaret. Det indstilles, at orienteringen i form af opsamling samt indlæg fra bestyrelsesseminaret tages til efterretning. Orienteringen i form af opsamling samt indlæg fra bestyrelsesseminaret blev taget til efterretning. Herudover blev direktøren bedt om at udarbejde oplæg om Liste over tiltag til harmonisering mellem selskaberne Anlægsinvesteringer Kommunikation Oplæggene skal forelægges bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøder. 7. Forsikringer På bestyrelsesmødet den 8. december 2014 blev der orienteret om ny forsikringsmægler samt nye forsikringer pr. 1. januar Bestyrelsen blev desuden stillet i udsigt, at en oversigt over forsikringer med dækningssummer samt selvrisici ville blive fremlagt på bestyrelsesmødet 20. april På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev der orienteret om, at oversigten endnu ikke var færdig, da forsyningen endnu ikke har modtaget de nye policer. I forlængelse heraf blev der orienteret om, at oversigten forventedes at blive fremlagt på bestyrelsesmødet 10. juni Vedhæftet er en oversigt over de policer, som forsyningen pt. har modtaget med angivelse af priser før og nu. Herudover er vedlagt en oversigt fra RTM med angivelse af de nye forsikringer med dækningssummer og selvrisiko. Forsyningen har dog fortsat ikke modtaget samtlige nye policer. Bestyrelsen vil blive orienteret om de øvrige forsikringer, når de nye policer foreligger. Det indstilles, at orienteringen om forsikringer tages til efterretning. Orienteringen om forsikringer blev taget til efterretning. 8. Økonomisk status Side 4 af 7

5 Vedlagt er en perioderapport med en økonomisk status pr. 30. april 2015 for Rudersdal Forsyning (henholdsvis vand og spildevand). På bestyrelsesmødet vil rapporterne blive gennemgået. Det indstilles, at den økonomiske status for Rudersdal Forsyning godkendes. Den økonomiske status for Rudersdal Forsyning blev godkendt. Herudover gav bestyrelsen formanden bemyndigelse til at godkende, at anlægsbudgettet for Vand forhøjes med en million kroner i Takststruktur 2016 På bestyrelsesmødet i oktober 2015 forventes takster for 2016 fastlagt. Af hensyn til den interne budgetproces i forsyningen vil det være hensigtsmæssigt, at takststrukturen for 2016 drøftes, og at der eventuelt allerede nu træffes beslutninger herom. Eventuel indførelse af et fast bidrag på spildevandsområdet og en forventet acceptabel stigning i taksten for 2016 foreslås således drøftet. På bestyrelsesmødet i december 2014 blev en fremtidig takststruktur indledningsvis drøftet. Det blev besluttet, at administrationsgrundlaget for eventuel opkrævning af fast afgift på spildevand skulle undersøges, og at ledelsen skulle holde sig orienteret om fremtidig lovgivning på området. Herudover blev det besluttet, at punktet skulle tages op igen på bestyrelsesmødet i oktober Siden behandlingen i december 2014 er der ikke sket ændringer i lovgivningen på området. Administrationsgrundlaget for eventuel opkrævning af fast afgift er ikke detaljeret undersøgt, men det vurderes, at der er ca spildevandsstik i Rudersdal Forsynings forsyningsområde, hvor det vil være muligt at opkræve et fast bidrag. På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev det under punktet eventuelt besluttet, at der på det næste bestyrelsesmøde skulle gives en orientering om forbrugere med et lille vandforbrug. Foranlediget heraf er vedlagt en oversigt over forbrugerne i den sydlige del af Rudersdal Kommune fordelt efter årligt vandforbrug. Af oversigten fremgår at mindre end 5 % af forbrugerne har et årligt vandforbrug, som er 35 m 3 eller mindre. Det er pt. igangsat en række af analyser med henblik på mulige samarbejder på forsyningsområdet, som forventes afrapporteret i efteråret De fleste af de mulige samarbejdspartnere af forsyningsselskaber opkræver ikke fast bidrag på spildevand. På baggrund heraf foreslås det, at der træffes beslutning om, at der ikke indføres et fast bidrag på spildevandsområdet for På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev Renoverings- og investeringsstrategi for afløbssystemet taget til efterretning. I forbindelse hermed blev det besluttet at tiltræde et øget investeringsniveau til i alt ca. 55 mio. på spildevandsområdet i 2016 med deraf øgede takster til følge. Indregnes stigningen i anlægsinvesteringer fra 33,6 mio. kr. i 2015 til at skulle udgøre 55 mio. kr. i 2016, vil det medføre en stigning i den samlede takst fra ca. 53 kr. pr. m 3 i 2015 til ca. 62 kr. pr. m 3 i Den samlede takst vil således stige ca. 17 % fra 2015 til Den samlede takststigning på vand og spildevand over de sidste 4 år har til sammenligning været på ca. 15 %, mens stigningen i taksten på spildevand alene har været ca. 18 %. Det foreslås, at et acceptabelt takstniveau for 2016 drøftes, herunder fastlæggelse af en maksimal acceptabel stigning. Side 5 af 7

6 Det indstilles, at takststrukturen for 2016 drøftes, og at der træffes beslutning og et maksimalt acceptabelt takstniveau for 2016, og om der skal indføres et fast bidrag på spildevandsområdet fra Takststrukturen for 2016 blev drøftet. Det blev besluttet, at det maksimale acceptable takstniveau for 2016 højst må være 7,5% højere end taksten i Det blev besluttet, at takststrukturen i 2016 skal være uændret i forhold til En eventuel ændret takststruktur i form af eventuel indførsel af fast bidrag tages op igen på bestyrelsesmødet i december Ekstraordinær generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal På den ordinære generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal den 29. maj 2015 blev det besluttet at udsætte punktet om Revision af vedtægter, og de deraf afledte punkter om valg af nye bestyrelsesmedlemmer, til en ekstraordinær generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal. Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt ultimo juni eller primo juli Det indstilles, at bestyrelsesformanden gives fuldmagt til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal for hele bestyrelsen i Rudersdal Forsyning. Bestyrelsesformanden gives fuldmagt til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal for hele bestyrelsen i Rudersdal Forsyning. 11. Fastlæggelse af næste møde På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2014 blev mødeplan for 2015 aftalt. På baggrund heraf foreslås de næste møder afholdt mandag den 5. oktober 2015 kl og mandag den 14. december 2015 kl Julefrokost foreslås afholdt den 17. december 2015 kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Det indstilles, at møderne afholdes i henhold til ovenstående. Mødeplanen for 2015 fastholdes. 12. Eventuelt Det blev aftalt, at der på et kommende bestyrelsesmøde drøftes, hvilke rør der anvendes til drikkevandsledninger, herunder risikoen for afsmitning fra rørene. *** Holte den 15. juni 2015 Referent: Kirsten Møller Kristensen Fremlagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Side 6 af 7

7 Bestyrelse Erik Mollerup Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen Formand Erik Arvin Søren Stenderup Jensen Øvrige deltagere Jane B. Madsen Direktør Side 7 af 7

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere