Studieordning for Skagen Skipperskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Skagen Skipperskole"

Transkript

1 Studieordning for Kystskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point...side 2 3. Undervisnings- og samarbejdsformer....side 4 4. Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer... side Studieplaner...side Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner..side Studieaktivitet....side Merit...side Orlov.side Dispensation. side Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 1 af 45

2 1. Uddannelsens formål og læringsmål Denne studieordning beskriver de nærmere regler og retningslinier for uddannelsen til kystskipper på. Studieordningen er udarbejdet i henhold til: Lov nr. 478 af 30. maj 2012 om maritime uddannelser Bekendtgørelse nr 1325 af 17. december 2012 om uddannelsen til kystskipper Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Bekendtgørelse nr august 2012 om ændring af bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Formålet med uddannelsen til kystskipper er at kvalificere den studerende til at virke som styrmand i handelsskibe under 500 BT i kystfart og efter fornøden fartstid kunne opnå sønæringsrettigheder som fører i skibe under 500 BT i kystfart. Uddannelsen til kystskipper skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen) således, at der kan udstedes certifikat efter konventionens kapitel II/3. Uddannelsen til kystskipper er indplaceret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen skal udvikle den studerende med fokus på ledelse, sikkerhed og driftsoptimering. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer som en kystskipper skal opnå i uddannelsen. Læringsmål for viden er, at kystskipperen har: viden om den almindelige opbygning og udrustning af skibe under 500 BT, grundlæggende kendskab til maskinteknisk drift i skibe med fremdrivningseffekt under 750 kw i kystfart, forståelse for navigation, vagthold og meteorologi i forhold til drift af skibe i kystfart, forståelse for de faktorer, der påvirker et skibs stabilitet, og hvordan et skibs stabilitet bedømmes, kendskab til elementære principper for drifts-, hyre- og skibsregnskab, kendskab til relevante internationale konventioner og dansk lovgivning på området, Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 2 af 45

3 kendskab til beskyttelse af havmiljøet kendskab til entreprenørskab i form af grundlæggende begreber om start og drift af selvstændig virksomhed inspiration til udvikling af nye arbejdsgange. Læringsmål for færdigheder er, at kystskipperen kan udføre praktiske arbejdsopgaver på skibe i kystfart, organisere lastbehandling og stuvning i skibe under 500 BT i kystfart, på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis varetage driften af et skibs maskineri (op til 750 kw), varetage bro- og vagttjeneste på skibe under 500 BT i kystfart, beherske engelske fagudtryk i mundtlig og skriftlig kommunikation inden for skibs- og vagttjeneste og andre maritime discipliner, søge og vurdere information i forbindelse med en praktisk arbejdsopgave på et skib i kystfart, udarbejde og anvende procedurer, der gavner den personlige sikkerhed samt skibets almene sikkerhed, anvende skibets sikkerhedsruller på såvel dansk som engelsk og varetage funktionen som brandleder. Læringsmål for kompetencer er, at kystskipperen kan selvstændigt varetage funktionen som vagthavende navigatør og som fører af skibe under 500 BT i kystfart, håndtere de ledelsesmæssige opgaver, der er knyttet til funktionen som styrmand og fører på skibe under 500 BT i kystfart, varetage ansvaret for skibets brandsikkerhed, varetage funktionen som sikkerheds- og miljøansvarlig i skibe under 500 BT i kystfart og tage ansvar for miljørigtig skibsdrift, herunder energirigtig drift og reduktion af emissioner. Den studerende skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende vagthold på broen, hvor der indgår Full Mission træning, jf. STCW-kodens tabel A-II/1, Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), jf. STCW-kodens tabel A-II/1, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), jf. STCW-kodens tabel A-II/3, Restricted Operator s Certificate (ROC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCWkonventionens reglement IV/2, brandbekæmpelse i skibe, jf. STCW-konventionens reglement VI/3, betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, jf. STCW-konventionens reglement VI/2, paragraf 1, sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 4, maritim sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste kategori B og duelighedsprøve i motorpasning. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 3 af 45

4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point Adgangskrav Adgang til kystskipperuddannelsen forudsætter, at man enten har gennemført grundkursus for skibsassistenter kombineret med 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller 18 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller gennemført afslutningskursus for skibsassistenter kombineret med 15 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller gennemført en faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev kombineret med 12 måneders fartstid som skibsassistent, eller en uddannelse som skibsmekaniker, eller 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover erhvervet før den 1. februar 2002 samt har gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, om Basic Training. Endvidere forudsættes det, at man er i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger, er skikket til udkig, er i besiddelse af et vagtholdsbevis og har gennemført praktisk uddannelse under fartstiden, som den er beskrevet i en af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte godkendt uddannelsesbog, dog ikke for så vidt angår personer omfattet af stk. 2, nr. 5. En person, som optages på uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad, kan samtidig deltage i kystskipperuddannelsen, uanset om fornøden fartstid i handelsskibe er erhvervet. For udenlandske ansøgere gælder, at optag af disse på altid skal sagsbehandles gennem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Overgangsordning. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 4 af 45

5 For studerende, der har påbegyndt uddannelsen inden 31. december 2012, gælder, at disse kan færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler. Skolen udarbejder i samarbejde med de(n) pågældende en handlingsplan for færdiggørelse. Oversigt over moduler på kystskipperuddannelsen: Ugenr Moduluv. 1 Introduktion Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Sik (modul 2) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Moduluv. 2 Itslearning Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + Grundfag + PC FM-sim FM-sim Ugenr Moduluv. 1 Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) ROC B-kiste HVIMS Full Mission Full Mission Full Mission Full Mission Mo (modul 4) Moduluv. 2 Grundfag + Grundfag + DT Grundfag + Grundfag FM-sim (eval) (eval) FM-sim (eval) Modul 1 (Nav): Modul 2 (Sik): Modul 3 (Skt): Modul 4 (Mo): Navigation, meteorologi og vagttjeneste Sikkerhed og miljø Skibsteknik, engelsk og søret Motorlære NB: Kursusuger vil i praksis forskydes lidt fra semester til semester afhængig af kalenderen. Der henvises til semesterplan for det aktuelle semester, som kan findes på skolens Its Learning portal. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 5 af 45

6 Fordeling af lektioner, ECTS-points, kurser og godkendelser/prøver Total UV-uger ECTS* Kursusdage Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Kar. 1 Kar. 2 Ja/nej Forudsætninger *Kursusdage og eksamen inklusive Tværfaglige elementer: 26 lektioner. 1 ECTS Grundfag B = Bestået/Godkendt 02 = Mnumuskarakter for bestået UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt* ECTS* Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Godkendelse Individuel -S B - Nej - Navigation og vagttjeneste: 227 lektioner. 10 ECTS Kurser Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Introduktion 8 Ingen - B - Nej - Kystskipper Simulatortræning: 40 2 Godkend. Individuel - P B - Ja - ARPA/radar/ECDIS* Kystskipper Full Mission 36 2 Godkend. Individuel - P B - Ja Simulatortræning *Teoriundervisning ligger hovedsageligt i faget navigation. Navigation UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Eksamen Individuel - S B - Ja - Vagttjeneste UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Eksamen Individuel - S B - Ja - Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 6 af 45

7 Meteorologi UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Intern Individuel - S B - Ja - Ledelse og kommunikation: 105 lektioner. 6 ECTS Kurser GMDSS ROC Lekt. i alt* ECTS* Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper 36 2 Eksamen Individuel M+P B - Ja - Søret og administration UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Intern Individuel S B - Ja - Maritimt engelsk UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Eksamen 02 mundt. - Ja - Sikkerhed, sundhed og miljø: 105 lektioner. 6 ECTS Kurser Lekt. i alt* ECTS* Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Brand (røg) 21 1 Godkend. Individuel - P B - Ja - Kystskipper Brand (leder) 14 1 Godkend. Individuel - P B - Ja Brand (røg) Kystskipper Sygdombeh B 35 2 Godkend. Individuel - P B - Ja - Sikkerhed og miljøbeskyttelse UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Intern Gr. M+S B - Ja - Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 7 af 45

8 Teknik og vedligehold: 110 lektioner. 6 ECTS Skibsteknik og lastbehandling UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Eksamen Individuel - S 02 skriftl. - Ja - Maskinlære UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Duelighprøve Individuel P+S B - Ja - Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 8 af 45

9 Grundfag Navigation, Vagttjeneste Meteorologi Søret og administration Engelsk Kommunikation Sikkerhed og miljøbeskyttelse Brandbekæmpelse og brandledelse Sygdomsbehandleruddannelse Skibsteknik og lastbehandling Maskinlære Oversigt over tværfaglige relationer mellem fagmodulerne på kystskipperuddannelsen: Grundfag - x x x x x x x x x x x Navigation, x - x x x x Vagttjeneste x - x x x Meteorologi x x x - x x x Søret og administration x - x x Engelsk x x x x x - x x x Kommunikation x x x x x - Sikkerhed og miljøbeskyttelse x x x - Brandbekæmpelse og brandledelse x - Sygdomsbehandlerud-dannelse x - Skibsteknik og lastbehandling x x x - Maskinlære x - Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 9 af 45

10 3. Studieplaner 3.1 GRUNDFAG (1 ECTS-POINT)....side 11 Fagemne: Grundfag 3.2 NAVIGATION OG VAGTTJENESTE (10 ECTS-POINT)..side 12 Fagemner: Navigation Simulatortræning Full Mission Vagttjeneste Meteorologi 3.3 ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION (6 ECTS-POINT)..side 24 Fagemner: Søret og administration Engelsk Kommunikation 3.4 SIKKERHED, SUNDHED SAMT MARITIM SIKRING (7 ECTS-POINT)...side 28 Fagemner: Sikkerhed og miljøbeskyttelse Brandbekæmpelse og brandledelse Sygdomsbehandleruddannelse 3.5 SKIBSTEKNIK (7 ECTS-POINT)....side 31 Fagemner: Skibsteknik og lastbehandling Maskinlære Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 10 af 45

11 3.1.1 Studieplan fagemne: Grundfag (1 ECTS-POINT) Lektioner: Prøvekrav: 26 Godkendelse Prøveform: Skriftlig Mål: Den studerende skal ved undervisningen i grundfag kvalificeres til at beherske arbejds- og studiemetoder, herunder projektorienteret arbejde, der kan bruges i den øvrige undervisning på uddannelsen og i virket som styrmand i handelsskibe i international fart. Endvidere skal den studerende beskæftige sig med emner indenfor matematik og dansk, som der er særligt behov for at kunne anvende i den øvrige undervisning på uddannelsen. Endelig skal den studerende opnå kendskab til brug af IT som arbejdsredskab i undervisningen Centrale temaer: 1. Studieteknik og metode - studie- og notatteknik, gruppeprocesser, læseteknik, skriftlighed, dansk og engelsk ortografi (retskrivning). 2. Matematik - regneregler, interpolation, løsning af simple ligninger, brug af lommeregner 3. IT - anvendelse af PC, brug af internet, skolens IT-læringsplatform, informationssøgning, brug af kontorprogrammer, IT-sikkerhed. Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Studieteknik og metode Viden - Har viden om teamarbejde og gruppeprocesser - Har viden om studie- og notattekniks betydning for læreprocessen - Har viden om forskellige tekstgenrer Færdigheder - Kan søge information i relevant fagligt materiale Kompetencer - Kan strukturere sit studie - Kan indgå i samarbejder IT, matematik og fysik Viden - Har overblik over den overordnede virkemåde af grundlæggende IT hardware Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 11 af 45

12 - Har forståelse for informationssøgning ved hjælp af IT - Har overblik over betydningen af IT-sikkerhed - Har forståelse af grundlæggende regneregler såsom parentes-, procent brøkregneregler Færdigheder - Kan med rutine anvende skolens IT-læringsplatform - Kan med støtte foretage informationssøgning ved hjælp af internet - Kan med støtte anvende IT kontorprogrammer til udarbejdelse af skriftlige arbejder - Kan anvende grundlæggende regneregler herunder parentes-, procent- og brøkregneregler og benytte lommeregner til at bestemme facit - Kan med støtte løse simple ligninger - Kan med støtte udføre lineær interpolation i forbindelse med opslag og lignende Kompetencer - Kan anvende IT software i forbindelse med undervisning, egen uddannelse og mindre administrationsopgaver - Kan anvende grundlæggende regneregler til problemløsning i forbindelse med uddannelsens øvrige fagemner Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Alle centrale temaer behandles i andre fagemner, da grundfag i sagens natur er til for at støtte læringen i de øvrige fagemner Studieplan fagemne: Navigation (3 ECTS-POINT) Lektioner: 70 Prøvekrav: Prøveform: Eksamen Skriftlig/simulator Mål: Den studerende skal gennem undervisningen i navigation kvalificeres til at virke som styrmand og fører i skibe i kystfart. Centrale temaer: 1. Stedbestemmelse bestemme skibets position ved anvendelse af kendemærker til søs og på land, bestik samt navigationsudstyr i skibe i kystfart Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 12 af 45

13 2. Navigationsudstyr anvendelse af magnet- og gyrokompas, herunder bestemmelse af fejlvisning på disse; radar og ECDIS, herunder ARPA-simulatorkursus; anvendelse af almindeligt forekommende navigationsudstyr for skibe i kystfart 3. Søkort og håndbøger vedligeholdelse af beholdning af søkort og håndbøger, herunder elektronisk opdatering (ECDIS); planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads; orientering om anvendelse af skibsdagbøger; farvandsafmærkning efter IALA A samt IAMSAR, tidevandsforhold 4. Manøvrering skibets manøvrekarakteristikker og manøvreegenskaber, fortøjning og ankring under forskellige forhold herunder mand-over-bord-situationen Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Viden Har kendskab til kendemærker til søs og på land, herunder afmærkning efter IALA A Har forståelse af virkemåden for navigationsudstyr i skibe i kystfart, herunder sådant udstyrs begrænsninger Har forståelse af vinden og strømmens påvirkninger, og kendskab til hvordan oplysninger om disse findes Har indgående forståelse af søkortets opbygning, herunder også ECDIS-kort Har overblik over anvendelse af skibsdagbøger Har kendskab til gældende begreber og kommunikation i forbindelse med SAR-operationer Har overblik over skibes manøvrekarakteristikker, og hvorledes man finder oplysninger herom Har kendskab til forhold omkring til ankring, fortøjning og manøvrering, herunder mand-over-bord situationen Færdigheder Kan med rutine bestemme skibets position ved brug af almindeligt forekommende navigationsudstyr og bestik under indflydelse af vind og strøm Kan anvende magnet- og gyrokompas, herunder selvstændigt bestemme fejlvisning på disse Kan med rutine benytte radar og AIS til antikollisions arbejde Kan med rutine anvende søkort, herunder ECDIS, til planlægning og sejlads i kystfart Kan anvende søkort og publikationer til opslag og bestemmelse af tidevandsforhold samt andre forhold omkring sejladsen i kystfart Kan vedligeholde beholdning af søkort og publikationer til kystfart i Danmark, på Færøerne og Grønland, herunder også elektronisk opdatering (ECDIS) Kan beregne CPA, TCPA, TC og TS for et andet skib Kompetencer Kan selvstændigt udføre sejladsplanlægning og monitorere sejladsens udførelse i kystfart som fører Kan selvstændigt varetage funktionen som vagthavende navigatør i kystfart, herunder benytte almindeligt forekommende navigationsudstyr til at vurdere trafikbilledet Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 13 af 45

14 Kurser Kursus i simulatortræning Full Mission brosimulatorkursus Studieplan fagemne: Simulatortræning Radar/ARPA, ECDIS. (2 ECTS-POINT) Mål: Generelt - Har kendskab til internationale standarder og regler vedrørende Radar, ARPA og ECDIS. Radar / ARPA - Har forståelse for radar og ARPA s virkemåde - Har forståelse for relativ og sand bevægelse - Har forståelse for stabiliseringsformer - Kan anvende radar/arpa til antikollision - Kan anvende radar/arpa til navigation - Kan anvende ARPA funktionerne trial, maps og autoaquisition ECDIS - Kan udføre installation og opdateringer af ENC kort - Kan udføre opsætning af sikkerhedsdata for et skib - Kan udføre ruteplanlægning og revidering af en eksisterende ruteplan - Har forståelse for manuelle opdateringer og rettelser - Har forståelse for manuelle udsætninger af LOP (pejling afstand fra radar) - Har forståelse for alarmer og kunne reagerer på dem - Har forståelse for skibets sensorer og sensor monitor herunder lave manuel sensor check. Systemer - Kan vurdere oplysninger hentet fra ARPA, ECDIS og AIS (Fortolkninger og fejlfortolkninger) - Har forståelse af samspil mellem ARPA, ECDIS og AIS - Har forståelse for fordele og ulemper ved brug af ARPA og ECDIS. Forudsætninger: Ved hver simulatorøvelse skal den teoretiske del af pensum i navigation og vagttjeneste være gennemgået i klasseundervisningen. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 14 af 45

15 Holdstørrelse: Højst 8 studerende. Grundlag: Radar og ARPA - STCW A-II/1 - STCW B-I/ vdr radar - STCW B-I/ vdr ARPA - som uddannelse og træning i radar ver 25 jun 2001 og - som uddannelse og træning i ARPA ver 25 jun IMO model Course 1.07 og 1.08 ECDIS - STCW A-II/1 - STCW B-I/ IMO model course 1.27 Udførelse: Godkendelse: Se bilag Kystskipper og fiskeskipper af 3 grad: Der bliver evalueret på de studerende under de store sejladser i den store simulator. Disse evalueringer bruges til en samlet vurdering. Godkendt / ikke godkendt Bilag 1: Simulatorundervisning 1.semester Radar/Arpa/ECDIS Uge: Tema: Forudsætninger: (gennemgået på klassen i faget navigation) Hvor: Intro til simulator, instrumenter og radarindstilling og betjening Radarprincippet, hoveddele. X-band og S-band. Virkemåde og indstilling af Range, pulselength, Gain, Tune, IR, EBL og VRM. Relativ billedfremsilling, Head Up, North Up og Course Up. Anti clutter funktioner DT sim Radarens billedfremstilling, relativ nord op. Introduktion til manuelt relativ plot. Det relative plot. Definitioner: CPA, TCPA, BCT og BCR. Udledning af TC og TS Effektivitet af vigemanøvrer, herunder kontrol af ny CPA. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 15 af 45 DT sim Relativ manuel plotning. sejladsøvelse Plottingdiagrammer. Søvejsreglernes regel 19 samt DT sim

16 regel 19. Radarnavigation, PI sejladsøvelser, søkortarbejde. TM billedfremstilling, ARPA, automatic og manuel acquisition sejladsøvelser, visning af target swop ARPA trial maneuver, maps and notes, AIS og sejladsøvelse. Intro ECDIS, sensorregistrering og route planning Intro FM simulator. Radar og ECDIS anlæg. ECDIS route planning. Brug af checklister. Afvikling af forberedt sejladsøvelse, Radar og ECDIS betjening. Søkortarbejde. ECDIS legal aspects, fejlkilder, routeplanning sejladsøvelse. Vedligehold af ENC kort. Afvikling af forberedt sejladsøvelse, Radar og ECDIS betjening. Søkortarbejde. Delevaluering. Sejladsøvelse, brug af søvejsreglerne, individuel instrumentbetjening og søkortarbejde. Delevaluering. Afvikling af forberedt sejladsøvelse. Individuel slutevaluering. vagtholdsbekendtgørelsens bestemmelser om sejlads ved nedsat sigtbarhed Søkortet, brug af værktøj, udsætning og opmåling af kurser og distancer. Principper for parallelindexnavigation, stedsbestemmelse ved radar. Vigereglerne. True Motion billedfremstilling. Performance Standards for ARPA radaren. Arpa funktionens fordele og begrænsninger AIS performance standards. Generel introduktion til ECDIS anlæg. Hvad er en ECDIS og hvad er en PLOTTER. Elektroniske søkort. Fejlkilder i ECDIS. CCRP og tilkoblede sensorer. Vagtholdsbekendtgørelsen, checklister. Udlevering af øvelsesoplæg til sejladsøvelse i uge 41. Den studerende forventes at have planlagt sejladsen i søkortet og overføre samme til ECDIS (eller omvendt) Principper for vedligehold af elektroniske søkort. Udlevering af øvelsesoplæg til sejladsøvelse I uge 44. Den studerende forventes at have planlagt sejladsen i søkortet og overføre samme til ECDIS (eller omvendt) Udlevering af øvelsesoplæg til sejladsøvelse i uge 45. Den studerende forventes at have planlagt sejladsen i søkortet og overføre samme til ECDIS (eller omvendt) Udlevering af øvelsesoplæg til evalueringsøvelse i uge 46. DT sim DT sim DT sim FullMission Sim FullMission Sim DT sim FullMission Sim DT sim FullMission Sim Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 16 af 45

17 Studieplan fagemne: Desktop simulator Full Mission kursus: Kystskipper og fiskeskipper af 3 grad. (2 ECTS-POINT) Mål: Se Uddannelsesplan for Full Mission Brosimulatorkursus pkt. 6 Forudsætninger: Holdstørrelse: Tid: Gennemgået og godkendt kursus i desktop simulator Bestået ROC Højst 8 studerende 5 dage Grundlag: Uddannelsesplan for Full Mission Brosimulatorkursus version 1, 2. juli 2008, STCW B-II/1 pkt. 11 og 12 Udførelse: Se bilag 1 og 2 Tilstedeværelse: Godkendelse: De studerende skal være til stede i alle lektioner. Godkendt / Ikke godkendt Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 17 af 45

18 Bilag 1 til Full Mission Kursus for kystskipper og fiskeskipper af 3 grad Kursusforløb: Kurset løber over 5 dage, hvor hver dag består af en sejladsøvelse, samt udarbejdelse af sejladsplan til den efterfølgende dag. Til hver kursusdag er der udarbejdet en vagtplan, der sikrer at hver kursist på kursets førstedag lære broen, skibet, instrumenter, og simulatormiljøet at kende, og går 1 timer vagt som vagthavende Styrmand, og 1 time som udkig. Og på og 4. dagen, går 2 timers vagt som vagthavende Styrmand, og 2 timer som Udkig. Udkiggen kan endvidere bruges til søkorts arbejde, og ellers assisterer i alle opgaver efter vagthavendes styrmands anvisninger. Rollen som udkig fritager ikke for ansvar i forbindelse med afvikling af sejladserne, idet der lægges vægt på dialog og samarbejde mellem vagthavende styrmand og hjælper. Den sidste kursusdag bruges til at udføre en SAR øvelse, hvor hver kursist går 1 timer vagt som vagthavende Styrmand, og 1 time som udkig, og alle er på broen ved SAR øvelsen, samt kursusafslutning. Til hvert vagthold tilknyttes en instruktør der overvåger sejladsen, virker som skibsfører, debriefer afgående vagthold og godkender sejladsplanlægningen. Sejladserne gennemføres i forskellige skibstyper og farvande, og er af en stigende sværhedsgrad som kurset skrider frem. Det skal understreges at vi tilstræber at skabe et realistisk trafik billede. De skibe, som I møder eller observerer under sejladserne, følger realistiske ruter og opfører sig på realistisk vis. Endvidere bør det understreges at de farvande I sejler i, ikke nødvendigvis er farvande I har papirer til at sejle i. Her lægges der vægt på at sejladsen overholder, de for uddannelsen gældende delemner, som beskrevet i dok (kyst/fisk3). Sejladsplaner til den efterfølgende dags sejlads udarbejdes i kursets forløb, i de perioder hvor der ikke sejles. Sejladsplanlægning foregår i papirkort og under anvendelse af de dertil hørende nautiske publikationer. Ruten overføres løbende til ECDIS. Sejladsen overvåges ved hjælp af papir kort og ECDIS. Øvelse nr.1: Introduktion/Øvelsen starter mens skibet, som er en coaster, ligger ved Hatter rev. Storebælt: Instruktøren instruerer kursisterne i instrumenter, procedurer, og checklister på broen. Herefter drøftes skibets manøvre karakteristika. Kursisterne planlægger og udfører sejladsen i Rute T og Rute H. Øvelsen har begrænset sværhedsgrad. Øvelse nr.2: Storebælt: Der sejles i Rute H og Rute T, med samme skib som på førstedagen. Det er lige før solnedgang, og i løbet af øvelsen bliver det mørkt, dog med klart vejr. Øvelsen har begrænset sværhedsgrad. Øvelse nr.3: Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 18 af 45

19 Engelske Kanal: Der sejles i den engelske kanal, både i og uden for separeringer, denne gang i en anden coaster type. Det er morgen, og i løbet af sejladsen nedsættes sigtbarheden. Øvelsen har stigende sværhedsgrad. Øvelse nr.4: Østersø/kystnært: Øvelsen begynder i Flensborg, og sejladsen går mod Kadetrenden, hvormed der sejles i kystnære/snævre farvande samt separeringer. Skibet er et mindre kemikalie tanker. Det er tidlig morgen, og sigtbarheden varierer væsentligt. Sværhedsgraden i denne øvelse ligger over det niveau hvor en Junior Officer vil forestå vagten alene. Øvelse nr.5: SAR øvelse: Sejladsen foregår i Gibraltarstrædet og vestlige Middelhav. Denne gang er skibet den samme coaster som dag 1. Øvelsen begynder i de sene eftermiddagstimer, og der bliver mørkere i løbet af øvelsen. Sigtbarheden er forringet og skifer lidt i løbet af sejladsen. Øvelsen indeholder elementer vedrørende eftersøgnings- samt rednings-operationer, samt mand-over-bord situationer. Bilag 2 til Full Mission Kursus for kystskipper og fiskeskipper af 3 grad Dag 1 Tid Emne Øvelse Undervisningsform Velkomst og praktiske informationer i henhold til procedure Herunder udlevering af Kursistens Logbog Klasse Kursets indhold og mål i henhold til uddannelsesplan for Full Mission Brosimulatorkursus Gennemgang af bro samt checklister INS5FM1 Bro Udarbejder sejladsplan i henhold til INS5FM1 Bro dag Kursister deles i to hold hvormed hold 1 består af en Styrmand og en Udkig. INS5FM1 Bro Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 19 af 45

20 Hold 2, Frivagten, laver sejladsplan. Der laves vagtskifte med Frivagten hver time i henhold til Frivagten udarbejder sejladsplan i henhold INS5FM2 til dag Debriefing dag 1 Debriefing rum Dag 2 Tid Emne Øvelse Undervisningsform Opstart af bro i henhold til INS5FM2 Bro Kursister deles i to hold hvormed hold 1 består af en Styrmand og en Udkig. Hold 2, Frivagten, laver sejladsplan. Der laves vagtskifte med Frivagten hver anden time i henhold til Frivagten udarbejder sejladsplan i henhold INS5FM3 til dag Debriefing dag 2 Debriefing rum Dag 3 Tid Emne Øvelse Undervisningsform Opstart af bro i henhold til INS5FM3 Bro Kursister deles i to hold hvormed hold 1 består af en Styrmand og en Udkig. Hold 2, Frivagten, laver sejladsplan. Der laves vagtskifte med Frivagten hver anden time i henhold til Frivagten udarbejder sejladsplan i henhold til dag 4 INS5FM4 Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 20 af 45

21 Debriefing dag 3 Debriefing rum Dag 4 Tid Emne Øvelse Undervisningsform Opstart af bro i henhold til INS5FM4 Bro Kursister deles i to hold hvormed hold 1 består af en Styrmand og en Udkig. Hold 2, Frivagten, laver sejladsplan. Der laves vagtskifte med Frivagten hver anden time i henhold til Frivagten udarbejder sejladsplan i henhold INS5FM5 til dag Debriefing dag 4 Debriefing rum Dag 5 Tid Emne Øvelse Undervisningsform Opstart af bro i henhold til INS5FM5 Bro Kursister deles i to hold hvormed hold 1 består af en Styrmand og en Udkig. Hold 2, Frivagten, er standby. Der laves vagtskifte med Frivagten hver time i henhold til Når alle har haft en vagt, skal hele holdet være på broen Debriefing dag 5 efterfuldt af afrunding af kursus Deltagernes evaluering af kurset i henhold til Debriefing rum Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 21 af 45

22 3.2.2 Studieplan fagemne: Vagttjeneste (2 ECTS-POINT) Lektioner: Prøvekrav: 49 Eksamen Prøveform: Skriftlig Mål: Den studerende skal ved undervisningen i vagttjeneste kvalificeres til at virke som styrmand og fører i kystfart. Centrale temaer: 1. Søvejsregler de internationale søvejsregler, nationale særregler herunder sikker sejlads i danske farvand. 2. Kollisionsforebyggelse radar og ARPA under fuld hensyntagen til de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, situationsvurdering og afvikling af manøvrer til forebyggelse af kollision. 3. Vagtholdsprocedurer vagtholdsbekendtgørelsen, tjeklister, procedurer og instrukser, Full Mission bro-træning, jf. gældende kvalifikationskrav. 4. Kommunikation nød- og redningssignaler; skibsmeldesystemer og Vessel Trafic Service. Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Viden Har indgående forståelse for vagtholdsbekendtgørelsen Har indgående forståelse for de internationale søvejsregler Har kendskab til nationale særregler, herunder især de danske. Har kendskab til nød- og redningssignaler. Har kendskab til tjeklister, procedurer og instruktioner vedrørende vagthold Færdigheder Kan benytte relevante regler fra søvejsreglerne og vagtholdsbekendtgørelsen til at løse situationer fra praksis. Kan benytte relevante checklister, procedurer, og instruktioner i simuleringssituationer. Kompetencer Kan selvstændigt varetage søvagt, havnevagt, ankervagt m.m. Kurser Full Mission brosimulatorkursus Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 22 af 45

23 Kollisionsforebyggelse radar og ARPA under fuld hensyntagen til de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, situationsvurdering og afvikling af manøvrer til forebyggelse af kollision (Navigation). Vagtholdsprocedurer Full Mission bro-træning, jf. gældende kvalifikationskrav (kursus) Kommunikation skibsmeldesystemer og Vessel Trafic Service (Navigation) Studieplan fagemne: Meteorologi (1 ECTS point) Lektioner: 24 Prøvekrav: Intern evaluering Prøveforum: Skriftlig prøve Målbeskrivelse: Den studerende skal gennem undervisningen i meteorologi kvalificere sig til at virke og have ansvaret som styrmand og fører i skibe i kystfart, herunder ved undervisning i lokale vejrsystemer at kunne vurdere om vejrets udvikling over tid, kan udgøre en fare for skibets og besætningens sikkerhed. Centrale temaer: 1. Vejrsystemer Karakteristika for relevante vejrsystemer i nærfartsområdet 2. Informationsindsamling almindeligt forekommende meteorologiske instrumenter og relevante meteorologiske informationer, indsamling af meteorologiske oplysninger 3. Ruteplanlægning særlige meteorologiske forhold for specifikke områder i nærfart som er nødvendige for planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: Viden: - Have kendskab til grundlæggende meteorologiske begreber som atmosfæren, luftmasser, temperaturudvikling, luftens tryk, vind, luftens fugtighed, skyer, nedbør samt tåge og sigtbarhed. - Have kendskab til generelle strømsætninger og idvande i kystnære farvande - Have forståelse for luftmasser og deres bevægelse herunder frontvejrspassager og deres udvikling - Har forståelse for mulighederne for indsamling af meteorologiske oplysninger til brug for planlægningen af den forestående rejse Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 23 af 45

24 - Har kendskab til brug af meteorologiske instrumenter - Har kendskab til havis dannelse, udbredelse og nedbrydning i nærfartsområdet, og mulighed for hjemtagning af iskoder og iskort - Har kendskab til meteorologiske betingelser for overisning Færdigheder: - Kan indsamle vejrdata fra radiotekniske og IT baserede vejrtjenester i nærfartsområdet til brug for planlægning og gennemførelse af den forestående rejse i nærfartsområdet - Kan anvende almindeligt forekommende meteorologiske instrumenter til indsamling af meteorologiske oplysning til brug for vurdering af vejrudviklingen - Kan anvende vejrkortdata til bestemmelse af forventet vejrudvikling i forbindelse med skibets forestående rejse i nærfartsområdet, herunder at kunne bestemme vindens retning og hastighed - Kan anvende iskort og iskoder i nærfartsområdet til vurdering af risikoen og betingelserne for sejlads i isfyldte kystfarvande - Kunne identificere faren for overisning samt have kendskab til generelle forholdsregler for undgåelse af overisning Kompetencer: - Kan planlægge den forestående rejse i nærfartsområdet under behørigt hensyntagen til den forventede vejrudvikling - Kan følge og analysere vejrudviklingen under en rejse i nærfartsområdet og tage forholdsregler imod meteorologiske fænomener som kan udgøre en fare for skib og besætning - Kan indsamle meteorologiske data herunder at kunne benytte almindeligt forekommende meteorologiske instrumenter Studieplan fagemne: Søret og administration (2 ECTS-POINT) Lektioner: 35 Prøvekrav: Prøveform: Eksamen Skriftlig Prøveform: Projekt som bedømmes af underviser Mål: Den studerende skal ved undervisningen indenfor sømandslovens og sølovens bestemmelser kvalificere sig til at virke som styrmand og fører i skibe i kystfart. Dette indebærer, at den studerende skal kunne forstå almindeligt forekommende brugsanvisninger og udfylde fortrykte formularer i henhold til skriftlig vejledning samt udfærdigelse af rapporter og skrivelser, som førere af skibe og fartøjer skal kunne udfylde. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 24 af 45

25 Centrale temaer: 1. Ansættelsesret sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser samt forhold vedr. arbejdsskader 2. Søret og skibsførerens pligter - ud- og indklarering i kyst- og nærfartsområdet; ladningsdokumenter samt søforklaring. 3. Teknisk drift og administration syn, skibes måling og certificering i henhold til internationale konventioner. 4. Generel administration udfyldelse af blanketter og skriftlige rapporter samt formidle skriftlige vejledninger. 5. Entreprenørskab - Iværksætteri, innovation og udvikling af nye metoder til fagets udøvelse 6. IT anvendelse af administrative IT-programmer om bord på skibet samt til informationssøgning og kommunikation mellem skib og land. Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Viden Har overblik over sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, Har kendskab til ind- og udklarering i kystfart Har overblik over ladningsdokumenter, herunder certepartier og konnossementer Har overblik over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring Har overblik over syn, skibes måling og certificering i henhold til internationale konventioner Har overblik over, hvordan man kan arbejde med innovation i mindre skibe, og hvor man kan søge yderligere hjælp i forbindelse med iværksætteri og udvikling af skibsdriften Færdigheder Har modtaget instruktion om syn, klasning af skibe, certifikatudstedelse Kan deltage i anvendelsen af lovgivningen med hensyn til besætningens rettigheder og pligter Kan udfylde en anmeldelse om arbejdsskade, samt andre blanketter Kompetencer Kan deltage i skibsførerens opgave med hensyn til besætningens rettigheder og pligter Kan deltage i skibsførerens administrative opgaver vedrørende ladningspapirer Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 25 af 45

26 3.3.2 Studieplan fagemne: Engelsk (2 ECTS-POINT) Lektioner: 35 Prøvekrav: Mundtlig eksamen Prøveforum: Ekstern censor Målbeskrivelse: Den studerende skal opnå sådanne færdigheder i maritimt engelsk, at vedkommende kan forstå almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger samt kan kommunikere mundtligt vedrørende den daglige skibstjeneste, herunder vagttjeneste, sikkerhed og arbejdsmiljø. Centrale temaer: 1. Læringsprogrammet Maritime English 2. Almindeligt forekommende korrespondance og instruktion Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: - have opnået de nødvendige færdigheder i maritimt engelsk, der kræves i forbindelse med opnåelse af generelt operatørcertifikat i GMDSS (GOC) herunder kunne anvende IMO s maritime standardudtryk, - kunne forstå og anvende skibets sikkerhedsruller, sikkerhedsinformationer - afmærkninger, flugtveje og alarmsignaler (STCW A-VI/1 1.1), hvor disse er udarbejdet på engelsk, - kunne anvende engelsk i daglig kommunikation vedrørende skibets sikkerhed, drift og vagttjeneste, specielt med henblik på anvendelse af flersproglig (multilinguel) besætning, - have kendskab til engelsksproget administrativ kommunikation, herunder i forbindelse med ind- og udklarering, befragtning og ladningsrelaterede dokumenter, - kunne fremstille generelle skriftlige instruktioner på engelsk vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø, - kunne anvende engelske tekniske manualer, - kunne anvende skriftlige maritime engelske formuleringer i rapporter og projektopgaver, - skal kunne forstå og udarbejde almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger på engelsk Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 26 af 45

27 3.3.3 Studieplan fagemne: Kommunikation ROC (2 ECTS-POINT) Lektioner: 35 Prøvekrav: Praktisk prøve Prøveforum: Ekstern censor Målbeskrivelse: Den studerende skal på fuldt betryggende vis anvende, og udføre almindelig vedligehold, på radiostationen. Centrale temaer: 1. Nød-, il-, og sikkerheds-meldinger 2. IAMSAR 3. Vedligeholdelse af radiostation Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: - gengive nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, samt føre almindelig radiokorrespondance, uden anvendelse af hjælpemidler - betjene VHF radiotelefonanlæg inklusive DSC, og NAVTEX anlæg - udsende ovenstående meldinger korrekt, samt anvende tillæg til instruks for opnåelse af forbindelse med nærmeste kystradiostation og anvende taksttabel til taksering af radiosamtaler - betjene EPIRB og SART - demonstrere et sådant kendskab at Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS(ROC) kan erhverves. Kurset opfylder Restricted Operator s Certificate (ROC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCW- konventionens reglement IV/2. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 27 af 45

28 3.4.1 Studieplan fagemne: Sikkerhed og miljøbeskyttelse (7 ECTS-POINT) Lektioner: 28 Prøvekrav: Intern evaluering Prøveforum: Gruppeprojekt opgave Målbeskrivelse: Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige, for at den pågældende kan varetage funktionen som sikkerheds- og miljøansvarlig i et mindre skib i international fart. Centrale temaer: 1. Meddelelse A 2. Hviletids bestemmelser 3. Udarbejdelse og anvendelse af APV og APB 4. IAMSAR 5. Planlægning og evaluering af båd- og brand-øvelser 6. Instruktion og anvendelse af personlige værnemidler, herunder ledelse generelt 7. Sikkerhedsorganisation 8. SMS Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: - kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø, - kunne træffe forholdsregler vedrørende beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer, - kunne anvende IAMSAR-manualen. - kunne træffe forholdsregler i havari- og ulykkessituationer, - opfylde kravene i STCW kodens afsnit A VI/2 pkt. 1 4 vedrørende redningsflåder og -både, - kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, - kunne forestå planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord, - kunne varetage vedligehold af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 28 af 45

29 - have kendskab til anvendelsen af arbejdspladsvurderinger (APV) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), samt kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A, - have forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø og risikovurderinger vedr. sikkerhedsforholdene om bord, - kunne forestå ansvaret for skibets sikkerhedsorganisation, - have kendskab til evaluering og revision af skibets SMS ( Safety Management System ), herunder kunne anvende og identificere procedurer hertil, - kunne evaluere og revidere skibets instruktioner og procedurer vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed. - have viden om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 4. Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Anvendelse af redningsflåder og både jf. kravene i STCW konventionens reglement VI/2, paragraf 1, er også varetaget i forbindelse med de studerendes grunduddannelse. Håndtering af nødsituationer er også varetaget i forbindelse med de studerendes uddannelse i brandbekæmpelse og indsatsledelse Studieplan fagemne: Brandbekæmpelse (1 ECTS-POINT) Udlagt undervisning Tid: Prøvekrav: 3 dage Godkendelse Formål: At bibringe kursisten viden og færdingheder, der kvalificerer denne til at indgå i brandbekæmpelsesfor h uld i skibe. Kursisten skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremår af STCW-kodens tabel A-VI/1-2. Som led i uddannelsen skal de praktiske øvelser udføres under forhold, der simulerer realistiske forhold i skibe, herunder også øvelser i mørke. Forudsætninger: Før optagelse på kursus skal kursisten være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller fremvise helbredsattest for udrykningspersonel. Grundlag: Seneste version af Uddannelsesplan for kursus i brandbekæmpelse i skibe" STCW-konventionen af 1978 som ændret i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledninger om Røgdykning, Personligt beskyttelsesudstyr til brand- og redningsfolk og Sikkerhed i brandøvelseshuse, røgdykkerbaner, overtændingscontainere og skibsmoduler. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 29 af 45

30 Studieplan fagemne: Brandledelse (1 ECTS-POINT) Udlagt undervisning Tid: Prøvekrav: 2 dage Godkendelse Formål: Kursets formål er at bibringe kursisten viden og færdigheder, der kvalificerer denne til at virke som brandleder ved brandbekæmpelse i skibe. Kursisten skal opfylde de kvalifikationskrav, der følger af STCW-kodens tabel A-VI/1-2 og tabel A-VI/3. Forudsætninger: Før optagelse på kursus skal kursisten være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller fremvise helbredsattest for udrykningspersonel. Grundlag: Seneste version af Uddannelsesplan for kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer" STCW-konventionen af 1978 som ændret i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledninger om Røgdykning, Personligt beskyttelsesudstyr til brand- og redningsfolk og Sikkerhed i brandøvelseshuse, røgdykkerbaner, overtændingscontainere og skibsmoduler Studieplan fagemne: Sygdomsbehandleruddannelse, Medicinkiste B (2 ECTS-POINTS) Udlagt undervisning Tid: Prøvekrav: 5 dage Godkendelse Formål: Det er uddannelsens formål at kvalificere deltageren til selvstændigt at virke som sygdomsbehandler om bord i handels- og fiskeskibe i overensstemmelse med Medd. fra Søfartsstyrelsen A om undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 30 af 45

31 At deltageren gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe med fartsområde B. Efter afsluttet uddannelse skal deltageren opfylde kravene til uddannelse i sygdomsbehandling i overensstemmelse med STCW-95 konventionens reglement VI/4. Forudsætninger: Deltageren skal være optaget på eller have gennemført kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller Erhvervsfiskeriets grunduddannelse. Grundlag: Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser). STCW-konventionen af 1978 som ændret i Studieplan fagemne: Skibsteknik og lastbehandling (7 ECTS-POINT) Lektioner: 84 Prøvekrav: Prøveform: Eksamen Skriftlig Målbeskrivelse: Den studerende skal gennem undervisningen i skibsteknik og lastbehandling og stuvning kvalificere sig til at virke og have ansvaret som styrmand og fører i skibe, herunder ved undervisning i internationale maritime konventioner, specielt SOLAS, MARPOL og den internationale lasteliniekonvention kunne anvende disse regler i praktiske problemstillinger. Centrale temaer: 1. Skibstypers opbygning - indretning, udrustning og karakteristika. 2. Stabilitet - tyngdepunkt, opdriftscenter, dybgang og trim samt beregning af skibets stilling på vandet, faktorer, der har indflydelse på et skibs stabilitet, herunder indvirkning fra vind, sø og frie væskeoverflader. 3. Kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning vurdering af, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger. 4. Korrosion på skibet og dets udstyr - korrosions indflydelse på skibets sødygtighed, vurdering af korrosion samt planlægning af korrosionsbeskyttelse om bord. 5. Lastbehandling generelt, og hvor lasten udgør en sikkerheds- eller miljømæssig risiko - lastning, losning, stuvning, sikring og opbevaring af ladningen i henhold til procedurer samt gennemførelse af nødvendig instruktion af personer om bord, herunder om brug af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 31 af 45

32 6. International regulering af farligt gods IMDG-koden, IMSBC-koden og deres praktiske anvendelse. Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: Viden Har kendskab til forskellige skibstyper, deres opbygning, indretning, udrustning og karakteristika samt navne og benævnelsere, der anvendes om bord Har forståelse for begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, dybgang og trim samt faktorer, der har indflydelse på et skibs stabilitet - herunder indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverfladersamt forskydelige ladninger. Har viden om kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning -herunder kunne afgøre, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger, Have kendskab til anvendelsen af PC-baserede lastbehandlingsprogrammer Har viden om korrosion på skibet og dets udstyr og dennes indflydelses på skibets sødygtighed. Har kendskab til lastbehandling generelt samt hvor lasten udgør en sikkerheds- og/eller miljømæssig risiko. Har kendskab til International regulering af transport af farligt gods til søs. Færdigheder Kompetencer Kan beregne dybgange for og agter for et skib ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger Kan beregne skibets stabilitet. Kan med støtte varetage lastning, losning, stuvning, sikring og opbevaring af ladningen i henhold til procedurer. Kan med støtte anvende internationale koder - herunder IMDG-koden og IMSBC-koden. Kan selvstændigt udføre stabilitetskontrol og dybgangsberegninger. Kan deltage i kontrol af kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning. Kan deltage i planlægning af korrosionsbeskyttelse om bord. Kan deltage i lastning, losning, stuvning, sikring og opbevaring af ladningen generelt i henhold til procedurer samt specifikt, når der er tale om farligt gods Kan gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord, herunder om brug af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Lastbehandling i fagemnet Sikkerhed og miljøbeskyttelse omkring brug af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 32 af 45

33 Studieplan fagemne: Maskinlære (2 ECTS-POINT) Lektioner: Prøvekrav: 26 Eksamen Prøveform: Praktisk/skriftlig Prøveform: Duelighedsprøve i motorpasning, bestående af en teoretisk og en praktisk prøve. Mål: Den studerende skal gennem undervisningen i maskinlære kvalificere sig til at varetage driften af et skibsmaskineri op til 750 kw i skibe, hvor der ikke er krav om maskinbesætning. Efter afsluttet uddannelse skal den studerende have opnået duelighedsprøve i motorpasning jf. gældende kvalifikationskrav. Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Viden ved hjælp af relevante tekniske beskrivelser, tegninger og manualer. Fremdrivingsmaskineri, Brændstofsystem, Smøreoliesystem, Kølesystem, Beskyttelse af havmiljø. Færdigheder Kan i praksis starte, betjene og kontrollere motoren under drift samt standse af motoren på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Opnået duelighedsprøve i motorpasning jf. gældende kvalifikationskrav Kompetencer Kan varetage driften af et skibsmaskineri op til 750 kw i skibe, hvor der ikke er krav om maskinbesætning Studieordning for kystskipperuddannelsen Side 33 af 45

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Fiskeskipper af 3. grad uddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 4 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...16 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Styrmandsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Kystskipperuddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 3 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 5 3. Studieplaner...11 Grundfag (1 ECTS-POINT)...11

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Fiskeskipper af 3. grad uddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 3 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 5 3. Studieplaner...11 GRUNDFAG

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper BEK nr 1326 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Marstal Navigationsskole Version 04.06.2015 STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse 1325 af 17. december 2012 om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Styrmandsuddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...16 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...15

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...15

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

STUDIEORDNING 2013 FOR SÆTTESKIPPERUDDANNELSEN OG SKIBSFØRER DEL 1

STUDIEORDNING 2013 FOR SÆTTESKIPPERUDDANNELSEN OG SKIBSFØRER DEL 1 Marstal Navigationsskole Version 04.06.2015 STUDIEORDNING 2013 FOR SÆTTESKIPPERUDDANNELSEN OG SKIBSFØRER DEL 1 Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse 1326 af 17. december

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører BEK nr 1324 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører BEK nr 1335 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold... 2 Indledning... 3 Anvendte definitioner og begreber... 3 Uddannelsens struktur og opbygning herunder moduler og ECTS-point... 4 Indledning vedrørende uddannelsens formål

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører BEK nr 1611 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

STUDIEORDNING 2017 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2017 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Marstal Navigationsskole Version 08.06.2017 STUDIEORDNING 2017 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse nr. 1609 af 13. december 2016 om den

Læs mere

STUDIEORDNING 2013 FOR SKIBSFØRER DEL 2

STUDIEORDNING 2013 FOR SKIBSFØRER DEL 2 Marstal Navigationsskole Version 04.06.2015 STUDIEORDNING 2013 FOR SKIBSFØRER DEL 2 Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse 1324 af 17. december 2012 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Problemstilling: Meget har ændret sig omkring det udstyr man sætter ombord på skibene i dag, men efteruddannelsen er ikke nødvendigvis

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til styrmand

Bekendtgørelse om uddannelsen til styrmand BEK nr 425 af 16/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET LÆRINGSPLAN FOR Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET Udarbejdet af: KL HENRIK ALMIND, HVS-MHS5 Dato og år: JAN 2017 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Procedurer 1444 Radiooperatørcertifikatkursus, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er, at bibringe kursisten viden om og praktisk færdighed i operationelle

Læs mere

STUDIEORDNING 2016 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2016 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Marstal Navigationsskole Version 20.12.2016 STUDIEORDNING 2016 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse nr. 1325 af 17. december 2012 om uddannelsen

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlands på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere