9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven"

Transkript

1 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center, Bækvej 10-12, 4690 Haslev Tlf , fax , e-post: ISBN-13: ISBN-10: HSSHRF*egfbfg+ 3 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Vejledning nr. 3 til serviceloven VEJLEDNING 2006

2 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialministeriets vejledning af 5. december 2006

3 Titel: Udgiver: Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet Socialfagligt Center Tlf Fax E-post: Udgivelsesår: 2006 Udgave, oplag: Sats: Tryk og bogbind: Pris: 4. udgave, 1. oplag, 3000 eks. ISBN-13: ISBN-10: Sat med Times New Roman hos Socialministeriet Nørhaven Book, Viborg 225 kr. (incl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center Bækvej Haslev Tlf Fax E-post: Telefontid: Man-tor , fre

4 3 Indholdsfortegnelse Punkter Vejledning nr. 3 til serviceloven 1 Indledning 3-11 Vejledning 10 Hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 11 Afsnit I De generelle bestemmelser Punkter Kapitel 1 Generelle bestemmelser Målet for særlig støtte til børn og unge 13 Sammenhængende børnepolitik 19 Udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik, servicelovens 19, stk Standarder for sagsbehandlingen 21 Standarder og tidlig indsats 22 Inddragelse af forældremyndighedsindehaverne og barnet eller den unge 23 Systematisk inddragelse af familie og netværk 24 Opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats 25 Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år 26 En sammenhængende indsats for børn og ung med handicap 27 Nedsættelse af børn og unge-udvalg 28 Familieorienteret rådgivning 36 Særligt om rådgivning af børn og unge 37 Placering af rådgivningen 38 Når der er behov for andet end rådgivning 39 Rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens 11, stk Andre rådgivningstilbud 41 VISO 42 Regionens opgaver vedrørende børn og unge 43 Inddragelse af forældre uden del i forældremyndigheden 44 Samarbejde mellem statsforvaltning og kommuner 45

5 4 Samvær med forældre uden del i forældremyndigheden 47 Bistand ved udpegning af forældremyndighedsindehaver 48 Finansiering 51 Finansiering af udgifter til flygtninge og børn af asylansøgere 53 Straffebestemmelse 54 Kapitel 2 Underretningspligt Fagpersoners underretningspligt 57 Hvem påhviler underretningspligten 58 Uddelegering af underretningspligten 59 Mistanke om seksuelle eller fysiske overgreb mod børn og unge 60 Henvendelse til politiet 61 Underretning om alvorlige misbrugsproblemer, servicelovens 153, stk De nærmere regler om fagpersoners underretningspligt 63 Borgerens underretningspligt 64 Sammenhæng mellem underretningspligt og kommunens rådgivning 65 Kvittering for underretninger 66 Tværkommunal underretningspligt 67 Anmeldelse til politiet og afværgepligt 68 Kapitel 3 Tilsyn Det generelle tilsyn 70 Tilsynet med det enkelte barn eller unge 71 Særligt tilsyn 72 Børn på krisecentre, i fængsel, på ferie m.v. 73 Asylcentre 74 Ferie- og rekreationsophold 75 Tilsyn med døgnophold og plejefamilie 76 Det pædagogiske arbejde 79 Offentlig omtale eller kritik, rømninger m.v. 80 Det løbende tilsyn med anbringelsen 81 Samtalen med barnet eller den unge på anbringelsesstedet 82 Uddelegering af tilsynet 83 Tilsyn med særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 84 Tilsyn med børn i privat familiepleje 86 Tilsyn med private døgnplejehjem 87 Kapitel 4 Handlekommune Generelt om handlekommune 90 Børn på krisecentre m.v. 91 Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 93 Aftale om barnets eller den unges opholdskommune 9 94 Betaling 95

6 5 Forholdet mellem barnets og forældremyndighedsindehaverens opholdskommune 97 Handleplaner til forældrene og barnet eller den unge 104 Opholdskommune efter hjemgivelse 107 Handlekommune for unge over 18 år 108 Afsnit II Tilbud til børn og unge med handicap Kapitel 5 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Dagtilbud til børn - Kommunalbestyrelsens forpligtelse 110 Formålet med dagtilbud 111 Forældrebetaling for ophold i almindelig dag- og klubtilbud 112 Særlige dagtilbud - Kommunalbestyrelsens forpligtelse 113 Formålet med de særlige dagtilbud 114 Organisering af de særlige dagtilbud 116 Optagelse 119 Forældresamarbejde 121 Forældrebetaling for ophold i særlige dagtilbud 128 Særlige klubtilbud- Kommunalbestyrelsens forpligtelse 129 Forpligtelsens omfang 130 Organiseringen af de særlige klubtilbud 131 Optagelse 132 Forældrebetaling 133 Kapitel 6 Merudgiftsydelse Generelt om merudgiftsydelsen 135 Formålet med ydelsen 137 Særligt om rådgivningsindsatsen for ydelser efter servicelovens Afgrænsning af målgruppen 139 Forsørgelse i hjemmet 141 Sandsynliggjorte merudgifter 142 Standardbeløb 144 Minimumsbeløb 145 Regulering og opfølgning 146 Eksempler på merudgifter 147 Kost og diætpræparater 148 Medicin 151 Sygeforsikring 152 Briller 153 Sygehusophold 154 Befordring 155 Drift af bil 156

7 6 Kapitel 7 Befordring til dagtilbud 157 Befordring til uddannelse 158 Befordring til behandling 159 Behandling i udlandet 161 Befordring i fritiden 162 Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende 163 Beklædning 167 Fodtøj 169 Vask og vaskemaskine 170 Ferie 171 Bolig og boligskift 172 Andre udgifter 173 Aflastning 174 Aflastning i dagtilbud 175 Aflastning i særlige dagtilbud 176 Aflastning efter servicelovens Aflastning efter servicelovens Aflastning efter servicelovens Kombination af regler 180 Kommunalbestyrelsens anvisninger 181 Afgrænsning over for andre bestemmelser 182 Behandling og behandlingsredskaber 182 Undervisning 184 Hjælpemidler 185 Boligskift 186 Respirationsinsufficiens o.l. 188 Døgninstitution 191 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende ydelse ved ledighed og personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning m.v Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 193 Generelt om tabt arbejdsfortjeneste 193 Formål 194 Målgruppe 195 Betingelser for at modtage hjælpen 196 Nedsættelse af beskæftigelse, tab af indtægt 197 For hvilke tidsrum kan hjælpen ydes 198 Rådgivningen i forbindelse med beslutning om hjælp efter servicelovens Forhold til a-kasse 203 Beregning af hjælpen 204

8 7 Bidrag til pensionsordning 206 Fradrag for sparede udgifter 209 Andre fradrag 212 Regulering af hjælpen 213 Tillæg til ferieformål 214 Tillæg til ferieformål ved ophør 215 Ophør med pasning af barnet i hjemmet 218 Rådgivning ved ophør 219 Sammenhæng med andre bestemmelser 220 Arbejdsløshedsforsikringsloven 220 Lov om børnepasningsorlov 221 Barselsorlov og barselspenge 222 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn 223 Ferieloven 224 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 225 Særlig supplerende ydelse ved ledighed 226 Formål 226 Betingelser for at modtage den særlige supplerende ydelse 227 Ydelsesniveau og varighed 228 Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning m.v. 230 Kommunalbestyrelsens forpligtelse 230 Kapitel 8 Ledsagelse for unge mellem 16 og 18 år Ledsagelse for unge mellem 16 og 18 år 231 Generelt om ledsagelse til unge 232 Formål med ledsagelse 233 Personkredsen 234 Unge hjemmeboende 235 Tildeling af ledsagelse 236 Ledsageordningens indhold 237 Opsparingsordning 238 Udgifter til aktiviteter og befordring 240 Ledsagerens kvalifikationer 241 Afsnit III Støtte til børn og unge med særlige behov Kapitel 9 Sagsbehandling i sager om udsatte børn Sagsbehandling i sager om udsatte børn 242 Generelle krav til sagsbehandlingen 243 Journalføring 245 Generelt om orientering af forældremyndighedens indehaver og den unge 246

9 8 Systematisk inddragelse af familie og netværk 247 Høring m.v. af barnet eller den unge 248 Hvornår skal barnet eller den unge tilbydes en samtale 248 Formålet med samtalen med barnet eller den unge 249 Hvordan skal samtalen foregå 250 Barnets eller den unges synspunkter skal tillægges passende vægt 251 Hvornår kan man undlade samtalen 252 Ankestyrelsens praksis vedr. samtaler med børn 253 Information når afgørelse om foranstaltning er truffet 254 Tværfaglige grupper 255 Kapitel 10 Undersøgelser Undersøgelser 256 Kommunens undersøgelse af barnets eller den unges forhold 257 Samtykke til undersøgelsen 258 Indholdet i servicelovens 50 undersøgelsen 259 Der skal fokuseres på ressourcerne, servicelovens 50, stk Målrettet indsats over for unge, servicelovens 50, stk Hvordan gennemføres undersøgelsen, servicelovens 50, stk Undersøgelsens omfang, servicelovens 50, stk Krav til redegørelsen for undersøgelsens resultater af undersøgelsen, servicelovens 50, stk Tidsfrist for afslutning af undersøgelsen, servicelovens 50, stk Undersøgelse af eventuelle andre børn i familien, servicelovens 50, stk Indhentning af eksisterende oplysninger uden samtykke, servicelovens 50, stk Kapitel 11 Handleplaner Handleplaner 271 Kommunalbestyrelsens udarbejdelse af handleplaner 272 Pligten til at udarbejde handleplaner 272 Udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med foranstaltninger, servicelovens 140, stk Tidsfrister, servicelovens 140, stk Indholdet i handleplanerne 275 Handleplanens enkelte elementer, jf. servicelovens 140, stk Generel opfølgning på foranstaltningernes opfyldning af målsætningerne 277 Børn af anden etnisk oprindelse end dansk 278 Angivelse af foranstaltningens forventede varighed, servicelovens 140, stk Angivelse af støtten til familien, servicelovens 140, stk

10 9 Tilbud om en særskilt plan for støtten til forældrene, servicelovens 140, stk Handleplaner for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug, servicelovens 140, stk Indholdet i handleplanerne til unge med behandlingskrævende stofmisbrug 283 Formålet med handleplanerne til unge med behandlingskrævende stofmisbrug 284 Hvilke unge er omfattet af bestemmelsen? 285 Social behandlingsgaranti til unge stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, servicelovens 101, stk Kapitel 12 Foranstaltninger Foranstaltninger 287 Foranstaltninger efter servicelovens Betingelserne for at iværksætte foranstaltninger, servicelovens 52, stk. 1 og Det materielle kriterium for at iværksætte frivillige foranstaltninger 289 Samtykke, servicelovens 52, stk Gennemførelsen af en undersøgelse før iværksættelse af foranstaltninger, servicelovens 52, stk Valg af foranstaltninger, servicelovens 52, stk De enkelte foranstaltninger, servicelovens 52, stk Konsulentbistand, servicelovens 52, stk. 3, nr Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, servicelovens 52, stk. 3, nr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, servicelovens 52, stk. 3, nr Døgnophold for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr Aflastningsophold, servicelovens 52, stk. 3, nr Personlig rådgiver servicelovens 52, stk. 3, nr Fast kontaktperson, servicelovens 52, stk. 3, nr Anbringelse uden for hjemmet, servicelovens 52, stk. 3, nr Praktiktilbud, servicelovens 52, stk. 3, nr Anden hjælp og støtte, servicelovens 52, stk. 3, nr Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger, servicelovens 52, stk Økonomisk støtte til efterskoleophold, servicelovens 52, stk Økonomisk støtte, der erstatter foranstaltninger, servicelovens 52, stk Hvad kan der ikke ydes økonomisk støtte til efter servicelovens 52, stk Økonomisk støtte efter servicelovens 52, stk. 4 er trangsbestemt 308 Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt, servicelovens 52, stk

11 10 Den økonomiske støtte er skattefri 310 Samtykke til anbringelsen 311 Særligt om fælles forældremyndighed 312 Ophold uden for hjemmet for unge forældre under 18 år 313 Domfældte 314 Støtteperson til forældre i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet 315 Servicelovens Delegationsforbud 317 Ophør af foranstaltninger, servicelovens Opfølgning på foranstaltninger 319 Opfølgning tre måneder efter iværksættelse af en foranstaltning 320 Opfølgning med højst 12 måneders mellemrum 321 Indholdet i den løbende opfølgning 322 Proceskrav i forbindelse med den løbende opfølgning 323 Kapitel 13 Foranstaltninger m.v. der kan gennemføres tvangsmæssigt Foranstaltninger m.v. der kan gennemføres tvangsmæssigt 324 Afgørelser der træffes af børn og unge-udvalget 325 Undersøgelse uden samtykke 326 Undersøgelse under ophold på institution eller indlæggelse på sygehus 327 Undersøgelse eller behandling uden samtykke 328 Betingelserne for at iværksætte en lægelig undersøgelse eller behandling 329 Barnets eller den unges stilling 330 Tilfælde der falder uden for servicelovens Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke 332 Det centrale kriterium 332 Årsager til åbenbar risiko for alvorlig skade på sundhed eller udvikling 333 Utilstrækkelig omsorg, vold eller andre alvorlige overgreb 334 Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge 335 Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge 336 Der skal være begrundet formodning for, at problemerne ikke kan løses i hjemmet 337 Anvendelse af tvangsreglerne uanset samtykke 338 Særligt om anbringelse af en ung, der er fyldt 15 år 339 Genbehandling 340 Eksempel 1 på genbehandlingsfrister 341 Eksempel 2 på genbehandlingsfrister 342 Ændring af fristen for genbehandling 343

12 11 Fremgangsmåden ved foranstaltninger m.v. der gennemføres tvangsmæssigt 344 Aktindsigt m.v. 345 Advokatbistand 346 Advokatsalær 347 Særligt om muligheden for en personlig støtte for barnet eller den unge (bisidder) 348 Forelæggelse for børn og unge-udvalget 349 Indstilling vedrørende anbringelse efter servicelovens 58 eller indstilling om fortsat anbringelse uden samtykke efter servicelovens Elementerne i indstillingen 351 Genbehandling 352 Foretræde for udvalget 353 Dommerens opgaver i børn og unge-udvalget 354 Den pædagogisk-psykologiske sagkyndiges opgaver 355 Sagens afgørelse i børn og unge-udvalget 356 Fuldbyrdelse af børn og unge-udvalgets afgørelser 357 Foreløbige afgørelser 358 Betingelserne for at træffe en foreløbig afgørelse 359 Kompetencen til at træffe foreløbige afgørelser 360 Meddelelse om den foreløbige afgørelse 361 Godkendelse af en foreløbig afgørelse 362 Hvor længe gælder en foreløbig afgørelse 363 Særligt om klage over foreløbige afgørelser 364 Ankestyrelsens kompetence vedrørende foreløbige afgørelser 365 Kapitel 14 Forældreansvar og forældrepålæg Forældreansvar og forældrepålæg 366 Styrkelse af forældreansvaret - forældrepålæg og forældreprogrammer 367 Frivillighed før tvang 368 Forældreprogrammer 369 Forældrepålæg 370 Sammenhæng mellem forældreprogrammer, forældrepålæg og øvrige foranstaltninger 371 Hvornår kan kommunen tilbyde deltagelse i forældreprogram? 372 Indholdet af forældreprogrammer 373 Afgørelse om forældrepålæg 374 Målgruppen for forældrepålæg 375 Betingelser for at meddele et forældrepålæg 378 Ulovligt fravær 381 Kriminalitet 382 Adfærds- eller tilpasningsproblemer 383

13 12 Forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde 384 Indhentelse af oplysninger 385 Forældrepålægs indhold 386 Tidsmæssig afgrænsning af forældrepålæg 387 Krav til en afgørelse om forældrepålæg 388 Opfølgning 389 Inddragelse af fagpersoner og private personer 390 Kommunen har ansvaret for at følge op 391 Hvornår skal der følges op? 392 Bortfald af forældrepålæg 393 Afgørelse om manglende efterlevelse 394 Særligt om børnefamilieydelse 395 Kapitel 15 Tilbud til unge over 18 år Tilbud til unge over 18 år Særligt om hjemgivelse i forbindelse med, at den unge fylder 18 år, servicelovens 68, stk Når den unge skifter opholdskommune 398 Tilbud til de over 18-årige 399 En personlig rådgiver og en fast kontaktperson, servicelovens 76, stk Tilbud til unge, der var anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år, servicelovens 75, stk Fleksibelt efterværn, servicelovens 76, stk Den unges betaling i forbindelse med anbringelsen 403 Kapitel 16 Anbringelsessteder Anbringelsessteder 404 Forskellige typer af anbringelsessteder 405 Ekstraordinær pasning som led i civilt beredskab 406 Plejefamilier m.m. for børn og unge 407 Godkendelse af plejefamilier 408 Indholdet af kommunens generelle godkendelse af plejefamilier 409 Anbringelse hos biologiske forældre 411 Plejeforældre får tillagt forældremyndigheden over plejebarnet 412 Anbringelse i netværksplejefamilier 413 Tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier 416 Kursus til plejefamilier og netværksplejefamilier 418 Anbringelse på eget værelse 419 Opholdssteder for børn og unge 420 Anbringelse på kost- og efterskoler 422 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli

14 13 Stedlig kommunes generelle godkendelse af pladser til anbringelse 424 Socialpædagogiske skibsprojekter 425 Skibsprojekter med mellem fire og ti unge om bord 426 Skibsprojekter for indtil tre unge 427 Skibsprojekter for én ung 429 Døgninstitutioner 431 Generelt om døgninstitutioner 433 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, servicelovens 67, stk Døgninstitutioner for børn og unge med handicap, servicelovens 67, stk Sikrede døgninstitutioner, servicelovens 67, stk Kapitel 17 Dagligdag og driftsmæssige forhold m.v. på anbringelsesstederne Dagligdag og driftsmæssige forhold m.v. på anbringelsestederne 437 Indholdet i et døgnophold 439 Ydelserne 441 Foranstaltninger, der ligger uden for rammerne af servicelovens Særligt om hjælpemidler til børn og unge med handicap 446 Erstatning og forsikring 447 Kost og logi 449 Særligt om lommepenge, beklædning, gaver m.v. 450 Særligt om udgifter til forrevalidering 451 Andre bestemmelser 452 Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 453 Børn og unges indflydelse på hverdagen 454 Forældreindflydelse på døgninstitutioner og opholdssteder 455 Kapitel 18 Anbringelse og forholdene under anbringelsen Anbringelse og forholdene under anbringelsen 456 Valg af anbringelsessted 457 Tilbudsportalen 458 Akutte sager, der ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan 460 Inddragelse af forældrene og barnet eller den unge i valget af anbringelsessted 462 Stillingtagen til skolegang i forbindelse med valg af anbringelsessted, servicelovens 69, stk Hvilken kommune træffer afgørelse om skoletilbuddet, og hvilken kommune betaler for skoletilbuddet 464 Fritidsliv og kontakt med det omgivende samfund 465

15 14 Dagtilbud, SFO m.v. 466 Kommunens aftaler med anbringelsesstedet 468 Underretning af stedlig kommune 469 Regulering af barnets forhold under anbringelsen, servicelovens 69, stk Ændring af anbringelsessted, servicelovens 69, stk. 3, 4 og Ændring af anbringelsessted ved frivillige anbringelser, servicelovens 69, stk Ændring af anbringelsessted ved anbringelser uden samtykke, servicelovens 69, stk Kapitel 19 Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket 475 Samvær og kontakt med forældrene 476 Information til forældrene og forebyggelse af konflikter mellem forældre og anbringelsessted 477 Støtte under samværet, servicelovens 71, stk Samvær og kontakt med forældre uden del i forældremyndigheden 479 Regulering af samvær og kontakt, servicelovens 71, stk Adgang til enkeltstående reguleringer i samvær og kontakt 481 Afbrydelse af forbindelsen, overvågning m.v., servicelovens 71, stk Afbrydelse af forbindelsen 483 Overvåget samvær 484 Anonymisering af anbringelsesstedet 485 Procedurer i forbindelse med afbrydelse af kontakt m.v. 486 Særligt om samvær med personer fra netværket under en anbringelse 487 Brev- og telefonkontrol 489 Kapitel 20 Hjemgivelse eller ophør Hjemgivelse eller ophør af anbringelsen 490 Generelt 491 Hjemgivelse eller hjemtagelse ved frivillige anbringelser 492 Når forældrene og den unge, der er fyldt 15 år, ikke er enige om at tilbagekalde et samtykke 493 Hjemgivelse ved tvangsmæssigt gennemførte anbringelser 494 Orientering af børn og unge-udvalget 495 Hjemgivelsesperiode, servicelovens 42 a 496 Et eksempel på anvendelsen af servicelovens Forberedelse og støtte i forbindelse med ophør af en anbringelse, servicelovens 68, stk Kapitel 21 Privat døgnpleje Privat døgnpleje 499 Generelt om privat familiepleje 500

16 15 Hvornår kræves plejetilladelse 501 Udstedelse af plejetilladelse 502 Længerevarende plejeforhold 503 Plejeforhold hos nære slægtninge 504 Plejeforhold med henblik på adoption 505 Udenlandske børn 506 Flytning til ny kommune 508 Ophør af privat familiepleje 509 Afslag på flytning eller hjemtagelse 510 Hvilken kommune træffer beslutning om flytning eller hjemtagelse 512 Foreløbig afgørelse 514 Biologiske forældre uden del i forældremyndigheden 515 Kapitel 22 Børn og unge, der har begået kriminalitet Børn og unge, der har begået kriminalitet 517 Ungdomskontrakter 518 Generelt om ordningen med ungdomskontrakter 518 Fremgangsmåden ved indgåelse af en ungdomskontrakt 522 Politiets visitation 522 Kommunens visitation 523 Ungdomskontraktens indhold 524 Sociale foranstaltninger 524 Vilkår fastsat af politiet 525 Varighed 526 Opfølgning 527 Kontraktens gennemførelse 527 Vilkårsovertrædelse 528 Særligt om udarbejdelse af handleplaner efter serviceloven i forbindelse med kriminalitet 530 Handleplaner, som forebygger yderligere kriminalitet 531 Foreløbig handleplan, servicelovens 140, stk Handleplan og ungdomskontrakt 533 Tilfælde, hvor der i forvejen foreligger handleplan 534 Samarbejde med den unge og familien 535 Ulønnet netværksstøtte til børn og unge, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet 536 Koordinering af handleplaner med kriminalforsorgen 537 Ungdomssanktionen 538 Hvem kan idømmes en ungdomssanktion 539 Alderskriteriet 540 Social profil 541 Kriminalitetens art 542

17 16 Straffekravet 543 Afvejning af kriterierne 544 Elementerne i en ungdomssanktion fase sikret afdeling fase åben institution eller opholdssted fase ambulant regi 548 Sikring af sammenhængen mellem de tre faser 549 Tilsyn og pålæg 550 Ny kriminalitet 551 Udgang under ophold i sikret institution 552 Kommunens opgaver i forbindelse med idømmelsen af en ungdomssanktion 553 Kommunens opgaver under forløbet af en ungdomssanktion 554 Eksempel på ungdomssanktion 557 Hurtig indsats - formål og indhold 558 Samarbejde 558 Reaktioner på den kriminelle handling 559 Politiets opgaver 559 Underretningspligt 560 SSP-samarbejdet 561 De sociale myndigheders opgaver 562 Forankringsmuligheder 563 Nøglepersonen 564 Udførelse af indsatsen 565 Samtalen med barnet 565 Inddragelsen af forældrene 566 Inspiration til indsatsens gennemførelse 567 Kapitel 23 Adoption uden samtykke Adoption uden samtykke 568 Generelt 569 Adoptionsreglerne 570 Kommunens medvirken 571 Afsnit IV Klageregler Kapitel 24 Klagemuligheder Klagemuligheder Generelt 574 Klage til det sociale nævn 575 Afgørelser omfattet af den almindelige klageregel 576 Afgørelser om støtte til børn og unge med handicap 577

18 17 Afgørelser om undersøgelse og foranstaltninger 578 Afgørelser om efterværn 581 Afgørelser om privat døgnpleje 582 Klage til Ankestyrelsen og domstolene 583 Domstolsprøvelse 586 Det sociale nævns og Ankestyrelsens egendriftskompetence 590 Særregler 591 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag17: Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunerne efter lov om social service Bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år Bekendtgørelse af forretningsorden for børn og unge-udvalgene Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge Bekendtgørelse om tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier. Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper Bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service undermidlertidigt ophold i udlandet (Udlandsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud Sammenskrivning af lov om børnefamilieydelse Søfartsstyrelsen om socialpædagogiske krav til skibsprojekter med mellem fire og ti elever om bord

19 18 Bilag 18: Bilag 19: Bilag 20: Bilag 21: Bilag 22: Bilag 23: Bilag 24: Bilag 25: Bilag 26: Søfartsstyrelsens oversigt over reglerne for de forskellige typer skibsprojekter, hvor unge kan anbringes efter serviceloven Strategi for digitalisering på udsatte børn og unge-området Vejledning om tavshedspligtsregler, der har betydning for kommunernes indsats med at hjælpe børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter servicelovens 92 Oversigt over hjemmesider med oplysninger af interesse for socialforvaltningerne m.v. Paragrafnøgle for serviceloven Paragrafregister Stikordsregister

20 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledning nr. 3 til serviceloven indgår som del af en samlet fremstilling af Socialministeriets vejledning til serviceloven, der gælder fra den 1. januar Der foreligger på nuværende tidspunkt følgende 7 vejledninger: Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven. Vejledning nr. 1 til serviceloven. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse, m.v. Vejledning nr. 2 til serviceloven. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven. Vejledning om social service om botilbud m.v. til voksne. Vejledning nr. 4 til serviceloven. Vejledning om social service om særlige støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Vejledning nr. 6 til serviceloven Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer, m.v. Vejledning nr. 7 til serviceloven. 2. Vejledning nr. 3 til serviceloven henvender sig i lighed med de øvrige vejledninger til serviceloven først og fremmest til de kommunale sagsbehandlere. Vejledning nr. 3 gennemgår servicelovens regler for, hvordan der kan ydes hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt for, hvordan der kan ydes særlig støtte til børn, unge og deres familier, bl.a. ved iværksættelse af foranstaltninger m.v., der må gennemføres tvangsmæssigt. I indledningen til de enkelte kapitler omtales de enkelte underafsnit. Indledning 3. Denne vejledning uddyber reglerne om særlig støtte til børn og unge i lov om social service i kort form kaldet serviceloven. Vejledningen gennemgår således servicelovens regler for, hvordan der kan ydes hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt for, hvordan der kan ydes særlig støtte til børn, unge og deres familier, dels ved iværksættelse af foranstaltninger på frivilligt grundlag, dels ved foranstaltninger m.v., der må gennemføres tvangsmæssigt. Denne vejledning afløser Socialministeriets vejledning nr. 10 af 3. februar 2006 om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge. Samtidig er der i denne indarbejdet en række supplerende vejledninger til vejledningen om særlig støtte til børn og unge. Vejledningen erstatter derfor også følgende af Socialministeriets vejledninger: Vejledning nr. 43 af 5. marts 1998 om Sociale tilbud til børn og unge med handicap, Vejledning nr. 119 af 3. juli 1998 om ungdomskontrakter, Vejledning nr. 10 af 31. januar 2000 om hurtig indsats overfor børn og unge der begår kriminalitet, Vejledning nr. 135 af 21. juni 2001 om de sociale myndigheders anvendelse af frie grundskoler med kostafdeling til børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet (kostskoler),

21 20 Vejledning nr. 133 af 24. november 2003 om selvstændig handlekommune for anbragte børn samt høring og inddragelse af børn i sagsbehandlingen samt Vejledning nr. 42 af 6. juni 2006 om styrkelse af forældreansvaret, Vejledning nr. 53 af 6. marts 1998 om dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service, Kapitel 8 om Særlige amtskommunale dagtilbud og Vejledning nr. 26 af 16. februar 1998 om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge efter lov om sociale service, Kapitel 11 om Særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt, nedsat psykisk funktionsevne. 4. Vejledningen udsendes på baggrund af kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar På børneområdet betyder kommunalreformen, at myndigheds-, finansierings- og forsyningsansvaret i forhold til borgerne samles i kommunerne. Regionerne får fremover rollen som leverandør af pladser på døgninstitutioner. Herudover vil regionerne udover at drive døgntilbud også kunne drive special dag- og klubtilbud og døgninstitutioner til børn med funktionsnedsættelser. 5. Derudover er der i denne vejledning indarbejdet de ændringer af reglerne om behandlingen af klage- og ankesager på børneområdet, som følger af domstolsreformen, som den er vedtaget ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Domstolsreformen træder i kraft den 1. januar 2007 og betyder på børneområdet, at retssystemets behandling af klager over Ankestyrelsens afgørelser starter i byretten, og at byrettens afgørelser kan indbringes for landsretten. 6. Den seneste udgave af vejledningen blev senest udsendt på baggrund af anbringelsesreformen, der blev vedtaget med lov nr af 22. december 2004, og som pr. 1. januar 2006 medførte en række ændringer i servicelovens regler om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Bl.a. blev der indført skærpede krav til sagsbehandling, opfølgning samt inddragelse af børn, unge og deres familier. Anbringelsesreformen skal bl.a. ses i lyset af de seneste års forskning og evaluering, som har peget på behovet for at styrke kvaliteten i indsatsen over for udsatte børn og unge. Der har bl.a. ikke været arbejdet tilstrækkeligt målrettet med at tilpasse indsatsen til det enkelte barns behov. Der har ikke været fulgt tilstrækkeligt op på indsatsen, og der har ikke været dokumenteret i et omfang, som gør det muligt at vurdere effekterne af indsatsen, ligesom børnenes retssikkerhed ikke blev sikret tilstrækkeligt. Samtidig har der ofte først været sat ind relativt sent, dvs. i teenageårene. Problemerne på området har endvidere vist sig ved, at både danske og internationale undersøgelser har peget på, at børn, som har været anbragt uden for hjemmet, statistisk set ofte klarer sig dårligt som voksne, både erhvervs-, familieog sundhedsmæssigt. Målsætningen med reformen har været at rette op på disse problemer, så de anbragte børn får samme muligheder som andre børn for uddannelse, arbejde og familieliv. Det afgørende pejlemærke for reformen har således været barnets bedste. Anbringelsesreformen præciserer, at kommunerne ikke må tage usaglige økonomiske hensyn ved valg af tilbud til det enkelte barn. Det betyder, at kommunen ikke må tage økonomiske hensyn, som betyder, at der vælges en løsning, som ikke tilgodeser barnets behov fra starten, eller at en nødvendig foranstaltning ophører i utide på grund af besparelser i kommunen. Samtidig er der dog også tale om et område, hvor der anvendes betydelige midler. Det indebærer, at det er nødvendigt, at kommunen tager saglige økonomiske hensyn. Det kan fx medføre, at kommunen ved valg af foranstaltning kan vælge det konkrete tilbud, der både tilgodeser barnets eller den unges behov, samtidig med at det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Et økonomisk hensyn kan ikke være sagligt, hvis det varetages på bekostning af grundlæggende hensyn til et konkret barn eller en ung. For at sikre en grundig forståelse for anbringelsesreformens intentioner og formål, indeholder anbringelsesreformen en række aktiviteter, der skal sikre, at lovgivningen bliver ført ud i livet på en tilfredsstillende måde. 7. Samtidig vil Ankestyrelsen som følge af anbringelsesreformen i øget omfang understøtte og kontrollere sagsbehandlingen i kommunerne, og den statistiske overvågning af området vil blive udbygget ved hjælp af anbringelsesstatistikken,

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere