Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lånereglerne og konsumptionsreglerne"

Transkript

1 Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre et værk skal være opfyldt. Beskyttelsen tilkommer frembringeren. Eventuelt flere ophavsmænd, jf. 6. Desuden de såkaldte Andre rettigheder i kap. 5. Disse er ikke værker, og nyder beskyttelse efter kap. 1, i det omfang der er henvist til bestemmelserne. Ophavsrettens indhold Udgangspunktet i dansk ret er: Man må gøre hvad man vil, medmindre det er ulovligt. Ophavsretten er en eneret. Det er desuden meningsfyldt at sige at ophavsretten er en forbudsret. Ophavsmanden kan forbyde andre at kopiere og udnytte sit værk. Ophavsretten varer i 70 år efter ophavsmandens død. Ophavsretten er en formueret der kan overdrages. Følger ligeledes af 53, stk. 1. Problematisk at have en eneret, hvis man ikke kunne give andre tilladelse til at benytte sit værk. Økonomiske rettigheder 2 Eneret til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden. Spredning, visning og fremførelse. Ideele rettigheder 3 Faderskabsretten retten til at blive krediteret (navngivet), jf. 3, stk. 1. Respektretten forbud mod at værket sættes i en krænkende sammenhæng, jf. 3, stk. 2. Indskrænkninger Fri benyttelse ligeledes hjemlet i 4, stk. 2. Ophavsretten standser ved døren til det private hjem. Fremførelse kan frit ske privat, jf. 2, stk. 3, nr. 3 e.c.. OPHL kap. 2. Frit lån/brug Privat eksemplarfremstilling - 12 Konsumption - 19, 20 (og 21?). Citatretten - 22 Lidt særlige hensyn, f.eks. til EDB-programmer Tvangslicens Aftale licens. Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 1

2 Frit lån/brug Almindelige bestemmelser Kun offentliggjorte værker Indskrænkninger efter OPHL kap. 2 gælder kun offentliggjorte (udgivne?) værker. Ikke-offentliggjorte værker nyder således fuld beskyttelse. Ingen indskrænkninger i de ideelle rettigheder 3 rettigheder er kun indskrænket vedrørende bygninger og brugskunst, jf. 29. Ændringer Kun ændringer ud fra hvad den tillladte brug kræver, jf 11, stk. 2, 1. pkt. Bygninger må ændres af tekniske grunde eller hensyn til deres anvendelighed, jf. 29, stk. 1. Brugsgenstande må ændres frit, jf. 29, stk. 2. Kildeangivelse Ved gengivelse af værker skal kilden angives i overensstemmelse med hvad god skik kræver, jf. 11, stk. 2, 2. pkt. F.eks. ved brug af litterære citater. Relativt klare krav til hvorledes kildeangivelse skal ske. Lovlig forlæg, jf. 11, stk. 3. Det er ikke tilladt at fremstille eksemplarer af værker på grundlag af en gengivelse i strid med 2. Alle indskrænkninger i kap. 2, forudsætter således at der tages udgangspunkt i et lovligt eksemplar. Der er tale om en dansk tiltag. Det er usikkert hvorvidt dette er indeholdt i infosoc-direktivet. ThePirateBay.org sagen. ISP'erne er netop tvivlsomme på dette punkt. Sverige har ikke krav om lovligt forlæg. Fortolkning af bestemmelserne Det er svært at komme med en generel regel. Hovedregel: 3-trins-testen: Specifikke undtagelsesbestemmelser må rimeligvis fortolkes stramt. Negativt formulerede beskrivelser ( 19, 20) bør fortolkes mere almindeligt. Bestemmelserne har et vist grundlag i Bernerkonventionen, og bør fortolkes i lyset af denne. Infosoc-direktivet har også medtaget grundsynspunktet Indskrænkningerne i OPHL må kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket... og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser. Domstolene antages at være kompetente og forpligtede til at anvende 3-trins-testen ved fortolkningen af bestemmelserne i kap. 2. Midlertidig eksemplarfremstilling Det er tilladt at fremstille midlertidige og flygtige/tilfældige eksemplarer i et netværk eller i en teknisk proces, jf. 11a. Bestemmelsen giver lov til at foretager kopier af værker på netværk, i computerens ram m.m.. Bestemmelsen vedrører ikke edb-programmer og databaser, jf. 11a, stk. 2. Hjemmel til midlertidig kopiering af edb-programmer må søges i Det giver et problem i forhold til f.eks. javascript og lignende programmer på hjemmesider. Hvor Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 2

3 er hjemmel til ISP at transmittere et edb-program til brugeren? Edb-programmer Den der har ret til at benytte et edb-program eller database må Foretage sådanne handlinger der er nødvendige for benytte det efter sit formål Herunder tage kopier (f.eks. på harddisk og ram) Sikkerhedkopier. Fejlrettelser. Lave reverse engineering i det omfang det er nødvendigt for at skabe interoperabilitet med andre programmer. - 37, samt 36, stk. 1, nr. 3. Frit lån/brug Eksemplarfremstilling til privat brug 12 Det er tilladt ud fra den præceptive regel i 12, at fremstille eksemplarer til privat brug. Eksemplarfremstillingen vedrører i hovedsagen analog kopiering, hvorimod digitale eksemplarer er yderligere indskrænket. Hvilke værker? Offentliggjorte værker. Et værk er offentliggjort når det lovligt er gjort tilgængeligt for almenheden, jf. 8, stk. 1. Kun fysiske personer Juridiske personer kan ikke foretage privat kopiering. Dette følger af sin private brug. Til gengæld må enhver fysisk person fremstille eksemplarer. Juridiske personer må foretage kopiering efter aftalelicensreglen i 14. Fremmed medhjælp Det er som udgangspunkt tilladt at få hjælp til at foretage kopieringen, jf. lade fremstille i 12, stk. 1, herunder at kopiere til andre. Kun kopiering inden for privatsfæren er tilladt, dvs. at man må kopiere til sig selv og til sin kreds af familie, venner og bekendte. Ansatte i virksomheder mv. må kopiere til sig selv og enkelte kolleger, som den pågældende har et personligt bånd til. Kopieringen må dog ikke ske i erhvervsøjemed. Dvs. vederlaget må ikke ske for at generere et overskud. Symbolsk betaling = ok. Betaling til dækning af udgifter = ok. Fremmed medhjælp er begrænset ved 12, stk. 4. Privat brug Herefter må der ikke ske fremmed medhjælp ved den opremsede kopiering. Særligt bemærkes nr. 3, hvorefter der ikke må ske fremmed medhjælp til kopiering af litterære værker, hvis medvirken sker i erhvervsøjemed. Dette henvender sig særligt til de mange kopicentre. Alene det at kopimaskinen er stillet til rådighed erhvervsmæssigt hindrer brugen deraf, jf. 12, stk. 5. Eksemplarer der fremstilles efter 12, må kun benyttes til privat brug. Betyder bl.a. at en kopi ikke må spredes uden for den private kreds, og at den kopi ikke må benyttes ved offentlig fremførelse. Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 3

4 Enkelte eksemplarer Som tommelfingerregel må man fremstille det antal man har brug for. Det er en konkret bedømmelse af værkets karakter, herunder graden af værkets sårbarhed over for kopiering. Normalt omfatter dette et par stykker. Men f.eks. kopier af sange til private møder e.l. kan der kopieres til alle deltagere. Kopiering af lærebøger er antaget at omfatter to kopier af hver bog. (U V) Begrænsninger i adgangen til privatkopiering 12, stk. 2 Edb-programmer nr. 3 Der må ikke fremstilles digitale eksemplarer af edb-programmer. Alene for at benytte et edb-program kræves at der foretages kopiering. Den nødvendige kopiering har hjemmel i 36. Sikkerhedskopier af edb-programmer kan ligeledes foretages med hjemmel i 36. Databaser nr. 4 36, dækker dog også erhvervsmæssige forhold, og er således ikke forbeholdt privat brug. Der må ikke ske digital kopiering af databaser, når kopieringen sker fra en digital gengivelse. Digitale kopier af andre værker nr. 5 UP: Det er ikke tilladt at lave digitale kopier. Modif: Forbuddet gælder analog digital kopiering. F.eks. indscanning af.dokument. Forbuddet gælder digital digital kopiering. F.eks. lagring billede eller tekst fundet på internettet. Sådan digital kopiering må dog foretages til personligt brug eller inden for husstanden. Hermed må man kopiere sine musik-cd'er til mp3-afspiller, til bilen, sommerhuset o.l. Kopiering til andre personer indenfor husstanden er ok. Ligeledes at kopiere fra deres eksemplarer. Det er ikke tilladt at fremstille eksemplarer til venner og familie udenfor husstanden. Der kan ikke benyttes fremmed medhjælp af personer uden for husstanden. Personlig brug vs privat brug Privat brug omfatter alle hvormed man har personlige bånd, familie, venner, nære kolleger. Personlig brug omfatter kun sig selv. Det bemærkes at husstanden vurderes konkret, men også kræver et vist personligt bånd. Lånt eller lejet Man må aldrig foretage digital kopiering af lånte eller lejede eksemplarer, jf. stk. 3. Tekniske foranstaltninger Dog hvis eksemplaret er lånt af personer i samme husstand. Effektive tekniske foranstaltninger må ikke omgås Hvad er en teknisk foranstaltning? Hvornår er den effektiv? Skal være anvendt med det formål at beskytte værker og andre frembringelser og reelt hindre handlinger, der er omfattet af rettighedshavernes enerettigheder Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 4

5 Må man privatkopiere en kopisikret cd/dvd?? Må man bryde en regionskode, så man kan se filmen/høre musikken? Frit lån/brug Citatretten Ifølge 22 må man citere fra andres værker hvis det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Kilden skal nævnes, det følger af 11, stk. 2, 2. pkt. Løsrevne citater, citatsamlinger, sampling o.l. er ikke lovligt. Betingelser for citatretten Citatretten i 22 finder kun anvendelse hvis citatet i sig er originalt, og dermed opfylder værkskravene. Det værk der citeres fra, skal være offentliggjort. (Gjort lovligt tilgængeligt for almenheden, jf. 8, stk. 1) Man kan således ikke lovligt citere fra et privat brev. Citatet der overtages, må normalt kun udgøre en tilpas lille ydmyg del, jf. Rosenmeier. God skik Der er ingen faste regler for meget dette udgør. U Ø Lytteprøver på Internettet ikke lovligt citat Man kan ikke citere et værk i sin helhed. Dog mindre digte. Citatet skal normalt indgå i et større værk, og kun udgøre lille del af det. Dvs. citatet må kun udgøre en lille del af det værk det kommer fra, men også kun en lille del af det værk der citeres til. Citater skal være i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som er betinges af formålet. Citeringen skal forfølge et passende anerkendelsesværdigt formål og ikke gå videre end nødvendigt for at leve op til det. Citater i reklamesammenhæng er ikke lovligt, da dette ikke længere anses for god skik. Dog lovligt at citere anmeldelser. Der er en videre adgang til citater i pressen. Moment i god skik bedømmelsen. Anmeldelser og debatindlæg nyder generelt bredere adgang til citater. Måske af hensyn til ytringsfriheden. Værker der indgår i dagsbegivenhederne kan gengives i det omfang det er naturligt, jf. 25. Musikcitat sampling Der kan også citeres fra musik. Ændringsforbuddet skal huskes i forbindelse med sampling. Sampling af toner er altid tilladt, da disse ikke er beskyttet (ikke originale). Dommen om lytteprøver. Billedekunstværker. Det er normalt ikke muligt at citere fra et billede uden at krænke respektretten, jf. 3, stk. 2. Kan dog nok accepteres i kunsthistoriske værker. Film Film kan kun lovligt citeres ved brug af levende sekvenser fra filmen. Ikke-originale tv-udsendelser må ligeledes citeres, bemærk henvisningen i 69, stk. 3. Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 5

6 Enkeltbilleder vil derimod ikke være lovligt citat. Enkeltbillederne har selvstændig beskyttelse, jf. 1 og 70. U SHD (Mads Mikkelsen) Ikke lovligt citat at bringe enkeltbilleder fra film i ugebladet Se og Hør. Filmselskabets rettigheder efter ohl 70 var derfor krænket Mads Mikkelsen havde ikke lidt et tab, derfor ingen erstatning efter markedsføringsloven Om Mads Mikkelsens ret til eget billede fastslår retten flg.: Da de omhandlede billeder imidlertid er blevet optaget med henblik på offentliggørelse som en del af en biograffilm og senere på video og dvd samt forevisning i tv, finder retten, at offentliggørelsen af billederne i Se og Hør ikke udgør en krænkelse af Mads Mikkelsens ret til eget billede Fri adgang til at referere eller give et resumé i stedet for citat. Det er kun tilladt at ændre i et citat i meget lille omfang, jf. 11, stk. 2, 1. pkt. Konsumption Citatet skal med andre ord være loyalt. Når man erhverver et værk er der en naturlig oplevelse af at man har handlefrihed vedrørende sit værk. Man opnår ejendomsretten over det konkrete værk. Kollision mellem ophavsretten til værket og ejendomsretten til eksemplaret. Balancen mellem ophavsmandens eneret over værket og ejeren af eksemplaret er reguleret ved 19 og 20. Konsumption knytter sig alene til lovlige eksemplarer! Det følger allerede af 11, stk. 3 om lovligt forlæg. Konsumptionsreglerne antages at være præceptive. Der kan enkeltstående og konkret aftales at et værk ikke kan videresælges. Sådan aftale vil dog ikke have ophavsretlige virkninger, men alene kontraktretlige. Territoriale udstrækning UP: Konsumptionen er global Modif: Spredningsretten Varernes fri bevægelighed. Konsumption af visningsretten er global. Spredningsretten konsumeres kun hvis førstegangsoverdragelsen er sket på EØS-territoriet. Spredningsretten til udlån og udleje kan slet ikke konsumeres. UP: Når et eksemplar af værket er solgt eller på anden måde overdraget, da kan det frit spredes videre, jf. 19. med ophavsmandens samtykke tvangslicens udløser ikke konsumption solgt eller på anden måde overdraget udlån eller udleje udløser ikke konsumption. digital transmission udløser ikke konsumption. Konsumptionsreglen i 19 er begrænset til kun at omfatte fysiske eksemplarer. Må en musikcd, der er fremstillet på baggrund af et lovligt download fra Internettet, Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 6

7 Modif: videresælges? NEJ Kun hvis førstegangsoverdragelsen er sket inden for EØS-territoriet. Udlejning til almenheden er ikke tilladt uden samtykke, jf. 19, stk. 2. (Dog bygninger og brugskunst). Udlån til almenheden af filmværker og edb-programmer i digital form er ikke tilladt, jf. 19, stk. 3. Modif: Værker der er købt uden for EØS, må frit udlånes og udlejes, jf. 19, stk. 1, 2. pkt. Visningsretten Når et værk er udgivet ( 8), eller et eksemplar af kunstværket er overdraget til andre, må eksemplarerne vises offentligt, jf. 20. Aftale- / tvangslicens Omfatter kun direkte visning af eksemplaret for en tilstedeværende almenhed. Principielt er indirekte visning, f.eks. på tv, ikke omfattet af indskrænkningen. Tv kan dog vise værket, hvis gengivelsen er af underordnet betydning, jf. 23, stk. 3. Aftalelicens ( 50-52) Masseudnyttelse, kollektiv forvaltning, ufuldstændig repræsentativitet, outsider problemet. Løsning: Aftalelicens Aftale med en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmænd til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark. 13, 14 og 16 b, 17, stk. 4, 24 a, 30, 30 a og 35. Organisationen skal godkendes af kulturministeriet Outsiderproblemet, 50, stk. 2: For udenforstående ophavsmænd har aftalelicensen visse tvangsmomenter dog mulighed for individuelle forbud i visse tilfælde ( 24 a, stk. 1 og 30, stk. 2 og 30 a, stk. 2). Tvangslicens ( 47-49) Eneretten afløst af en vederlagsret på få, udvalgte områder. 17, stk. 3 (lydbøger til syns- og hørehandicappede), 18,stk. 1 (undervisningsantologier), og 68 (sekundær brug af lydoptagelser). Ophavsretslicensnævnet træffer afgørelse om vederlagets størrelse, hvis parterne ikke kan blive enige, 47. Ophavsret - Lånereglerne og konsumptionsreglerne 7

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Jurist og Økonomforbundets Forlag

Jurist og Økonomforbundets Forlag Jurist og Økonomforbundets Forlag Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister Morten Rosenmeier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 C R E A T I V E C OMMON S F ORA L L E Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 Creative Commons for alle er udgivet af webtjenesten

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere