Positivgruppen Medlemsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivgruppen Medlemsguide"

Transkript

1 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt kinesisk ordsprog

2 2 Velkommen Velkommen i Positivgruppen Positivgruppen byder dig velkommen som medlem af Danmarks første og dermed ældste patientforening for hiv-positive bøsser. Vi håber, at du med dit medlemskab vil få stor glæde af og et personligt udbytte af de mange forskellige tilbud som foreningen tilbyder dens medlemmer. For at hjælpe dig lidt på vej, har vi udarbejdet denne medlemsguide, som vi vil anbefale dig at læse igennem. Heri vil du bl.a. kunne læse om, hvordan du bedst kan bruge foreningen, hvad vi kan tilbyde og noget om vore forventninger til dig. Udover denne medlemsguide anbefaler vi, at du også læser foreningens vedtægter. Historie De første tilfælde af hiv blev konstateret i begyndelsen af 80 erne - først i USA, senere i Europa, og dermed også Danmark. Som så ofte her i landet fandt nogle af dem der var smittet sammen, og de indkaldte gennem en annonce i Radio Rosa til møde i sommeren Et par måneder efter (8. september 1985) mødtes 22 hivsmittede (i dag kalder vi os for hiv-positive) til et møde i Medborgerhuset, Ahlefeldtsgade, og grundlaget til Positivgruppen blev skabt. I 1986 lånte Positivgruppen lokaler i Højskoleforeningens ejendom Vartorv i Københavns centrum, men da det gik op for Højskoleforeningen, at det ikke bare var bøsser, men hiv-positive bøsser, blev de sat på porten. Via medieomtale hørte Frederiksberg Kommunes daværende borgmester, John Winther om sagen, som han gik aktivt ind i. Det resulterede i, at Positivgruppen fik stillet en tidligere inspektørbolig ved Frederiksberg Hospital til rådighed. Der var fra starten enighed om, at Positivgruppen skulle have en "flad struktur" med mest mulig medlemsindflydelse. Det skulle være en medlemsstyret forening for hiv-positive bøsser og eventuelle kærester. Et stænk af anarki og galskab har altid været forfriskende og ofte også bøssers særkende. Grundtanken var hjælp-til-selvhjælp gennem gensidig støtte og erfaringsudveksling. Her skulle være plads til alle, syge og raske, glade og sørgmodige. Sundhedsstyrelsen bevilligede penge til en psykosocial medarbejder, som dels gav rådgivning, dels var "fødselshjælper" til smågrupper. Og som den første forening nogensinde kom Positivgruppen i 1987 på Finansloven. I årene herefter blev der skabt et fundament for at man som hiv-positiv har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Dette fundament har vi siden bygget videre på og udviklet til den forening vi er i dag. I dag modtager Positivgruppen primært støtte fra Tips & Lottomidler, fonde, andre donationer og samt ved opkrævning af medlemskontingent. Gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde med andre hiv-aids organisationer og vi deltager i forskellige oplysningskampagner, mindehøjtideligheder, demonstrationer osv.

3 3 Det er en konstant udfordring at udvikle foreningen og tilpasse tilbuddene i takt med at sygdomsbilledet og omgivelserne ændrer sig. At vi kan følge nogenlunde med i udviklingen, skyldes aktive medlemmer og vores gode medarbejdere - om end det er få - der alle yder en stor indsats. Har du lyst til at medvirke, så kontakt os - din indsats kan få stor betydning. Hvad er Positivgruppen Positivgruppen er en medlemsstyret forening, der tager sit afsæt i tre hovedområder: Patientforening - hvor det er vor opgave at varetage hiv-positive medlemmer og målgruppens* 1 hiv-relaterede interesser primært indenfor det sundheds-, sociale- og retspolitiske område. Bl.a. ved at medvirke aktivt til en smitteforebyggende indsats, forebygge diskrimination af den hivpositive, herunder at vi som gruppe ikke bliver marginaliseret indenfor det homoseksuelle miljø. Desuden er det vor opgave at støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer. Værested - foreningen driver et værested ( Villaen ) for foreningens medlemmer. Altså et sted, hvor medlemmerne kan såvel samtale som udveksle erfaringer med andre medlemmer samt et sted, hvor man kan søge fred og ro i sin hverdag. Værestedet danner rammen for en række forskellige aktiviteter, såsom fællesspisninger, sociale aktiviteter, tema- og debataftner m.m. for foreningens medlemmer i særdeleshed og for hivsmittede bøsser i almindelighed. Værestedet er derudover også foreningens administrative base. Rådgivning - foreningen formidler gerne information om rådgivning til hiv-positive bøsser og biseksuelle, deres eventuelle kærester, nære pårørende og efterladte (se side 10). Foreningens drift er fortsat for langt hovedparten baseret på tildeling og forvaltning af offentlige midler* 2, omend disse de senere år har været stærkt dalende. Derudover modtager vi støtte fra forskellige fonde samt naturligvis gennem opkrævning af et medlemskontingent. Positivgruppens formål Foreningens formål er at støtte hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov. Formålet søges opnået ved at: o støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer o motivere til et aktivt og socialt liv o styrke og udbygge personlige relationer o bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed o sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling o forebygge diskrimination o forebygge smittespredning * 1 Målgruppen = Defineret i Positivgruppen som hiv-positive bøsser med bopæl primært i Hovedstadsområdet. * 2 Tips & Lotto drifts- og aktivitetsmidler, PUF-midler, kommunale 18 midler, Private fonde, projektrelaterede midler, medlemskontingenter m.m. Værestedet ( Villaen ) er stillet os til rådighed af Frederiksberg Kommune.

4 4 Foreningens formål søges opfyldt blandt andet ved at: være et forum for drøftelse af relevante problemstillinger informere om levevilkårene yde omsorg samt tilbyde psykisk støtte og rådgivning drive værested og fremme socialt samvær medlemmerne imellem samarbejde med relevante organisationer og myndigheder Patientforeningen Medlemskab Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse for medlemskab af Positivgruppen (udgør pt. 200,- kr. for et kalenderår). Der er dog praksis for, at kontingent indbetalt efter den 1. oktober er gældende for det næste hele kalenderår. Ved medlemskab kan man fravælge at modtage post, s eller sms-beskeder fra foreningen. Man kan endvidere fravælge at stå på den interne telefonliste (se afsnittet: Kontakt til andre medlemmer, på side 5). Positivgruppen & Hiv-Danmark har gennem et samarbejde gjort det muligt, at man kan tegne et fælles medlemskab af de to foreninger (forudsat man er hiv-positiv MSM er* 3 (Dette kontingent er pt for et kalenderår.). Introduktion af nye medlemmer Som nyt medlem af Positivgruppen vil man modtage et velkomstbrev, medlemsguide mm. I brevet vil det bl.a. fremgå, at man, hvis man ønsker at benytte faciliteterne i værestedet, skal deltage i en såkaldt introduktionssamtale* 4 med et andet medlem af foreningen. Aftale om en introduktionssamtale sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Tavshedspligt Som medlem af Positivgruppen (eller ansat i Positivgruppen) har man tavshedspligt over for tredje mand. Det gælder oplysninger om andre medlemmer, herunder oplevelser og/eller hændelser, der er sket i foreningen og for hvilket det gælder, at oplysninger herom vil kunne identificere et eller flere medlemmer af foreningen. Hjælp til selvhjælp Hjælp til selvhjælp er et bærende element i så godt som alle aktiviteter og tiltag i Positivgruppen i kraft af medlemmernes engagement og indsats. Det vil sige, at det i hovedreglen er medlemmerne selv, der står for planlægning og gennemførelse af en aktivitet, f.eks. fællesspisning, hjemmeside, emnegrupper, udflugter osv. Dette ud fra tanken om, at aktiv deltagelse er sjovere, mere inspirerende og givende for den enkeltes livsglæde og * 3 MSM = Mænd der har sex med andre mænd. * 4 Introduktionssamtale kræves kun, hvis man ønsker at benytte værestedet. Man kan godt blive medlem af Positivgruppen uden en sådan samtale - men en introduktionssamtale er dog altid anbefalelsesværdig.

5 5 livskvalitet i et tæt samspil med andre ligesindede og vel at mærke med udgangspunkt i, at vi hver især har forskellige forudsætninger, evner og kræfter til at deltage aktivt. Det skal dog bemærkes, at hjælp til selvhjælp ikke indebærer, at man altid skal yde en aktiv indsats. Vi har alle gode eller dårlige perioder. Derfor er der også i Positivgruppen plads til dage, hvor man blot skal give sig selv lov til også at nyde, idet det skal være lysten, der driver værket. Om at leve med hiv Takket være de seneste årtiers fremskridt i den medicinske behandling, lever flere hiv- positive et godt liv på kombinationsbehandling med færre bivirkninger end tidligere. Diagnosen hiv-positiv har således for mange, - men ikke alle - betydet at ens liv har ændret sig fra, at man før levede med en dødelig infektion til, at man nu mere skal forholde sig til at leve med en kronisk sygdom. Dermed har mange fået bedre muligheder for at forblive aktive og produktive medlemmer af samfundet som helhed, i familielivet og på arbejdspladserne. Nyhedsbreve & SMS info Som medlem kan du tilmelde dig tre former for information fra Positivgruppen, hvis du ønsker det: Almindelig brevpost: Vi forsøger som forening at holde udgifterne til f.eks. frimærker så lave som muligt. Derfor sender vi kun ved helt særlige begivenheder brev ud til foreningens medlemmer - typisk - indkaldelse til f.eks. generalforsamling. Nyhedsbreve: Positivgruppen udgiver jævnligt nyhedsbreve via mail med aktuelle informationer om f.eks. nye aktiviteter, udflugter, nyheder o. lign. Hvis du ønsker at modtage disse nyhedsbreve bedes du meddele det til foreningen. SMS: Hvis du har en mobiltelefon, kan du også tilmelde dig foreningens SMS - info, hvor vi fra tid til anden sender små korte beskeder og/eller informationer. Grupper Positivgruppen har tradition for at oprette arbejds/interesse- og aktivitetsgrupper til varetagelse af forskellige afgrænsede ansvars- og aktivitetsområder - f.eks. enkeltstående sociale arrangementer, fester, udflugter, studiegrupper indenfor særlige emner, oplysningskampagner m.m. Initiativet til oprettelse af en gruppe kan komme fra enkeltmedlemmer, grupper af medlemmer eller bestyrelsen. Positivgruppen vil i det omfang det er bestyrelsen muligt være behjælpelig ved etablering, skriftlig formulering, indkaldelse af andre medlemmer osv. i det omfang, det måtte ønskes. Er der behov for at reservere lokale, aftales dette med Positivgruppens bestyrelse.

6 6 Ved oprettelse af en gruppe skal bestyrelsen orienteres om gruppens formål og virke. Har gruppen behov for økonomisk dækning af nødvendige udgifter, indsendes endvidere et budget, som skal godkendes af bestyrelsen, inden gruppens aktivitet kan iværksættes. Bestyrelsen vil i princippet ikke blande sig i gruppens arbejde, men gruppen arbejder sammen med bestyrelsen, ud fra det aftalte kommissorium, der skal indeholde formål, retningslinjer for rapportering, budgetopfølgning, afslutning og evaluering, så der er mulighed for at koordinere Positivgruppens diverse tiltag og aktiviteter. Medlemsaktiviteter, udflugter mv. Som en del af Positivgruppens tilbud til medlemmerne, er der mulighed for at arrangere forskellige former for aktiviteter, udflugter o. lign. For disse gælder det, at de i høj grad skal være fremmende for personlig udvikling og udbygning af sociale kontakter Positivgruppens medlemmer imellem. Foreningen kan i begrænset omfang yde tilskud til afholdelse af disse aktiviteter og/eller udflugter under forudsætning af, at tilbuddet er annonceret overfor foreningens medlemmer, eksempelvis på hjemmesiden og/eller ved et opslag i værestedet. Der skal altid være mulighed for at ethvert medlem frit kan tilmelde sig en aktivitet/udflugt. Er der fastsat et maksimumdeltagerantal sker tilmelding altid ud fra princippet først til mølle. Af eksempler på aktiviteter uden for værestedet kan nævnes: Museumsbesøg, teater- og biografture, bowling, havnerundfart, cykelture og meget andet. Som eksempel på gennemførte aktiviteter i værestedet kan nævnes: bankospil, auktioner af f.eks. brugt tøj, filmaftner, kortspil, yoga, massage, rygestopkurser, julehygge, 1st fredag i måneden og meget andet. Det er i høj grad op til initiativtageren/initiativtagerne at fastlægge programindholdet. Har man behov for råd, hjælp og vejledning, er man velkommen til at rådføre sig med eksempelvis bestyrelsen, eller andre ressourcepersoner. Kørselshjælp Medlemmer som på grund af f.eks. handicap eller som er på kontanthjælp, modtagere af SU, pensionister med en tillægsprocent på 100 og som er bosat uden for hovedstadsområdet, men dog på Sjælland, Møn, Falster el Lolland - kan ved indsendelse af en ansøgning til bestyrelsen få tilskud (dog max 50 %) til køb af billet med offentlig transport til ét ugentligt besøg i Positivgruppen. Sygdom & død Som medlem af Positivgruppen har vi naturlig interesse for, hvordan det går os hver især, og selvom de seneste års medicinske udvikling har betydet et væsentligt længere liv for de fleste hivpositive, sker det fortsat, at vi bliver syge. Nogle gange sker det, at den opståede sygdom kræver indlæggelse på hospitalet.

7 7 Har du i forbindelse med en indlæggelse ønske om at få besøg eller f.eks. blot en blomsterhilsen, beder vi dig kontakte foreningen - så vil vi se, hvad vi kan gøre for at imødekomme dit behov. Som en del af den omsorg vi prøver at vise for hinanden, er det også vigtigt for os at modtage besked når et medlem afgår ved døden. Der er tradition for, at vi ved meddelelse om et medlems død, tænder et lys og opsætter besked herom på mindetavlen i værestedet, med angivelse af afdødes navn, dato for fødsel og død, samt oplysning om tid og sted for begravelse/bisættelse. Positivgruppen stiller gerne værestedet til rådighed for de efterladte til afholdelse af et eventuelt efterfølgende arrangement. Værestedet - "Villaen" Adganq til værestedet Ethvert medlem af Positivgruppen kan naturligvis komme i foreningens værested. Derudover kan de, der har et begrundet behov, ved henvendelse til bestyrelsen få tildelt en nøgle og adgangskode *5 til Villaen. Da vi kun har begrænset antal nøgler, kan det ske, at man må skrives op på en venteliste. Ved udlevering af en nøgle (for hvilken der kvitteres) skal der endvidere betales et depositum. Samtidig udleveres en adgangskode der skal benyttes til foreningens alarmsystem. Nøgler og kode udleveres af foreningens formand eller et af bestyrelsen udpeget betroet medlem. Almindelig "takt & tone" Udover overholdelse af den generelle tavshedspligt (se side 4) forventes det endvidere, at man i værestedet udviser almindelig medmenneskelighed, høflighed og ved at respektere og udvise rummelighed og tolerance overfor andre medlemmer samt, at man omgås foreningens inventar med almindelig påpasselighed. Som nævnt er hjælp-til-selvhjælp (se side 4) det bærende princip i foreningen det gælder også i værestedet. Endelig værdsættes det altid, når man giver en hjælpende hånd med, hvad enten det handler om et enkelt medlem, der har brug for det, eller når det er til glæde fro det samlede sociale fællesskab. * 5 Koden er personlig og må ikke videregives til andre.

8 8 Frokost* 6 Mandag til torsdag kl. 13 vil det normalt være muligt for en lille betaling at spise en let frokost i værestedet. Brunch* 6 Fredage kl. 12 vil frokosten normalt være erstattet af en brunch i værestedet. Medlemsaftener Onsdage fra kl. 17 til ca. 22 er medlemsaftener. Som hovedregel er der fællesspisning kl på disse aftener samt efterfølgende socialt samvær. Nogle gange afholdes der efterfølgende et arrangement/møde e. lign. Aftenerne er udelukkende for foreningens medlemmer - undtagelsen er, de medlemmer der eventuelt har behov for en personlig hjælper. Deltagelse i fællesspisninger kræver, at man tilmelder sig senest dagen før kl. 13 eksempelvis ved at ringe på medlemstelefonen og bede om at blive skrevet på listen. Prisen for at spise med betales hos barvagten, hvor der også kan købes drikkevarer. 1 st fredag i måneden For det meste afholdes der altid et såkaldt 1 st fredag i måneden - arrangement, hvor der bydes på lidt let at spise og hvor man har mulighed for at købe drikkevarer hos barvagten. Fester mv. Vejen til mandens hjerte går som bekendt gennem maven. Det er vi i Positivgruppen i høj grad indstillet på, hvorfor der jævnligt og på medlemmernes initiativ og aktive medvirken kan afholdes forskellige former for festlige sammenkomster, som f.eks.: julefrokost, nytårsfester, fastelavn, temafester, bankoaftner e. lign. Som udgangspunkt kan der ikke søges om tilskud til f.eks. fester. Men ingen regel uden undtagelse. Derfor kan der ved særlige lejligheder ansøges om tilskud ved at indsende budget til bestyrelsen og gerne et par ord om formålet for, hvorfor man ønsker sådanne aktiviteter gennemført. Øvrige hverdags aftner og weekender Udover medlemsaftner kan man efter aftale med bestyrelsen træffe aftale om lån af værestedet til andre end foreningens medlemmer (se side 10). * 6 Positivgruppens bestyrelse bestræber sig på at ansøge om økonomisk støtte til en fastansat frokost kok/aften kok. I de tilfælde, hvor vi ikke har modtaget den fornødne støtte og/eller i ferieperioder er det de fremmødte medlemmer selv der forestår tilberedningen og serveringen af frokosten.

9 9 Adgang for gæster/personlig hjælper Som medlem har man mulighed for at medtage en gæst til at deltage i frokosten/brunchen på hverdage samt til 1 st fredag i måneden arrangementer. Medtages en gæst, påhviler det altid det enkelte medlem, at informere sin gæst (personlige hjælper) om, at vedkommende er omfattet af den for foreningen og værestedets gældende tavshedspligt (se side 4). Gæster ved arrangementer med tilskud Afholdes der særlige arrangementer, som Positivgruppen har valgt at yde særligt tilskud til: f.eks. julemiddage, luksusfrokoster, udflugter e. lign. kan man, forudsat der er tale om et på forhånd annonceret åbent arrangement tage en ven/kæreste/personlig hjælper med til arrangementet uden at vedkommende nødvendigvis også er medlem af Positivgruppen. Gæster skal dog altid betale fuld pris og kan således ikke få del i det af Positivgruppen ydet økonomiske tilskud. Hundepolitik i værestedet Det er tilladt at medbringe sin hund i Villaen, når blot: o o hundeejeren har en hundeansvarsforsikring. hunden ikke kommer i køkkenet og i øvrigt ikke generer andre. Opstår der medlemmerne imellem uenighed om, at disse få regler ikke overholdes, vil bestyrelsen indkalde til en samtale, hvor også hundeejeren og klageren er til stede. Rygepolitik i værestedet Der er generelt vedtaget et rygeforbud i Positivgruppen. Dog, da mange medlemmer er rygere og da vi ønsker at der skal være plads til alle, gælder rygeforbuddet ikke i havestuen og EDB-lokalet på 1st. sal. Endvidere er rygeforbuddet ikke gældende i bestyrelseslokalet ligeledes på 1st. sal, undtagen når der afholdes bestyrelsesmøder eller andre møder. Reglerne for rygepolitik gælder også ved fester, udlån og lign. Fotografering Det er kun tilladt at fotografere et/eller flere medlemmer i foreningen såfremt den eller de pågældende har givet tilladelse. Dette for at sikre overholdelse af foreningens regel om tavshedspligt (se side 4).

10 10 Lån af Villaen ved private arrangementer Som medlem af Positivgruppen kan man låne foreningens værested i daglig tale kaldet Villaen, såfremt den er ledig. Ved udlån af værestedet skal der erlægges et depositum på 1.000,- kr. som tilbagebetales forudsat Villaen afleveres i pæn, rengjort og ordentlig stand. Hvis man endvidere også skulle ønske lån af øl, vand og vin, skal der erlægges yderligere 1.000,- kr. i depositum. Forbruget afregnes ud fra gældende prisliste. Også dette depositum tilbagebetales når afregning til foreningen har fundet sted. Som låner af Villaen gøres man opmærksom på, at Positivgruppens medlemmer til enhver tid skal have fri adgang til f.eks. motionsrum, tv-stue, EDB-rum, og/eller have, ligesom medlemmer altid skal have mulighed for, at kunne brygge sig en kop kaffe, te eller lave sig et glas saftevand. Udlån af Villaen kan normalt ikke finde sted i sommerperioden fra 1. juni til og med 31. august. Overnatning i værestedet Det er ikke tilladt at overnatte i værestedet, da dette ikke er en del af den låneaftale vi har med Frederiksberg Kommune (se side 3). Uoverensstemmelser Når mange mennesker mødes, kan der af og til opstå sød musik. Men det sker også at der opstår uoverensstemmelser medlemmerne imellem. Sker det, er det normalt sådan, at konflikten skal søges løst de involverede parter imellem f.eks. ved at man mødes over en kop kaffe. Lykkes det ikke parterne ved egen indsats, at komme overens eller er der særlige forhold, der gør, at man gerne vil have tredje mand med til at løse konflikten kan bestyrelsen kontaktes. Rådgivning Psykosocial rådgivning mv. Det at være hiv-positiv - eller det at leve sammen med en hiv-positiv - kan betyde, at der i perioder opstår et behov eller ønske om f.eks. en fortrolig samtale, et godt råd, et trøstende ord, rådgivning e. lign. Har man behov for rådgivning findes der rådgivningsmuligheder - hvad enten man er medlem af Positivgruppen eller ej! Positivgruppen tilbyder ikke selvstændig psykosocialrådgivning. Udover at du måske kan få dit problem løst med f.eks. en samtale hos din læge og/eller din sygeplejerske på den infektionsmedicinske afdeling som du er tilknyttet til, har du derudover en række andre muligheder for rådgivning:

11 11 AIDS-Fondet tilbyder individuel rådgivning til alle hiv-positive og pårørende. For dig der bor i hovedstadsområdet kan du f.eks. kontakte Rådgivning Øst* 7 der bl.a. tilbyder samtaler og rådgivning om de psykiske eller sociale behov og problemer der er i tilknytning til hiv. De arrangerer desuden møder og grupper mellem rådsøgende efter behov. Rådgiverne deltager også ved forskellige informationsmøder for hivsmittede og pårørende rundt om i landet Alle samtaler er personlige, og ingen informationer fra brugerne videregives, med mindre det er aftalt. Tøv derfor ikke med at kontakte Rådgivning Øst, hvis du har behov for det. Rådgivningen er gratis og kræver ikke medlemskab. Den folkekirkelige AIDS-tjeneste* 8 ved bl.a. sognepræst Carina Wøhlk, der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift, hvor enhver er hjertelig velkomne til at rette henvendelse for sjælesorgssamtaler om alt mellem himmel og jord. Det kan være det blot at få en til at lytte til én. Yderligere kan du tale med Carina Wøhlk om hjælp i forbindelse med planlægning af f.eks. en bisættelse/begravelse samt forrettelse af andre kirkelige handlinger (afholdelse af en mindehøjtidelighed, nødvielse/vielse, en dåb, e. lign.). Hiv- og aidspræsten kan også tilkaldes (også akut) til sygebesøg på hospitalsafdelinger og på hjemmebesøg. Kontakt til Den folkekirkelige AIDS-tjeneste er gratis og kræver ikke, at du er medlem af f.eks. folkekirken. * 7 Rådgivning Øst, Vestergade 18E, 4. sal, (Personlig fremmøde kun efter aftale), 1456 København K Telefontid er mandag - fredag kl på telefon *8 Helligaandskirken ( Kirken på Strøget ) har ansat en sognepræst og hiv- og aidspræst i Københavns Stift. Pt. er det Carina Wøhlk der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift og hun træffes normalt i kirken mandage og tirsdage kl. 8-9 på Tlf eller efter aftale torsdag kl i kirken.

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Skolen og dens medarbejdere byder dig velkommen til Tinglev, vi ser frem til at kunne bidrage til, at du får nogle gode og udbytterige dage. Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med.

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Kinesisk ordsprog OmSorg et tilbud om sorg/samtalegrupper

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter November 2010 Side nr.:2 ud af i alt 16 sider Indholdsfortegnelse: FORORD SIDE 4 INDSTILLINGENS OPBYGNING SIDE 5 FORSLAG 1 - OM FORSLAG

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

INFORMATION OM DAGCENTRET

INFORMATION OM DAGCENTRET INFORMATION OM DAGCENTRET SUNDHED OG OMSORG 2 Dagcentret er et tilbud etableret efter Lov om Social Service 79. Dagcentret består af op til 40 visiterede borgere samt en aktivitetsmedarbejder og en ergoterapeut.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

DJURSLANDSSKOLEN. Ungdomsklubben. En kommunal specialskole

DJURSLANDSSKOLEN. Ungdomsklubben. En kommunal specialskole DJURSLANDSSKOLEN Ungdomsklubben En kommunal specialskole DJURSHULEN Er en ungdomsklub for unge med fysisk/ psykisk nedsat funktionsevne fra Djurslandsskolen og andre, for hvem tilbuddet vil være relevant.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere