Positivgruppen Medlemsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivgruppen Medlemsguide"

Transkript

1 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt kinesisk ordsprog

2 2 Velkommen Velkommen i Positivgruppen Positivgruppen byder dig velkommen som medlem af Danmarks første og dermed ældste patientforening for hiv-positive bøsser. Vi håber, at du med dit medlemskab vil få stor glæde af og et personligt udbytte af de mange forskellige tilbud som foreningen tilbyder dens medlemmer. For at hjælpe dig lidt på vej, har vi udarbejdet denne medlemsguide, som vi vil anbefale dig at læse igennem. Heri vil du bl.a. kunne læse om, hvordan du bedst kan bruge foreningen, hvad vi kan tilbyde og noget om vore forventninger til dig. Udover denne medlemsguide anbefaler vi, at du også læser foreningens vedtægter. Historie De første tilfælde af hiv blev konstateret i begyndelsen af 80 erne - først i USA, senere i Europa, og dermed også Danmark. Som så ofte her i landet fandt nogle af dem der var smittet sammen, og de indkaldte gennem en annonce i Radio Rosa til møde i sommeren Et par måneder efter (8. september 1985) mødtes 22 hivsmittede (i dag kalder vi os for hiv-positive) til et møde i Medborgerhuset, Ahlefeldtsgade, og grundlaget til Positivgruppen blev skabt. I 1986 lånte Positivgruppen lokaler i Højskoleforeningens ejendom Vartorv i Københavns centrum, men da det gik op for Højskoleforeningen, at det ikke bare var bøsser, men hiv-positive bøsser, blev de sat på porten. Via medieomtale hørte Frederiksberg Kommunes daværende borgmester, John Winther om sagen, som han gik aktivt ind i. Det resulterede i, at Positivgruppen fik stillet en tidligere inspektørbolig ved Frederiksberg Hospital til rådighed. Der var fra starten enighed om, at Positivgruppen skulle have en "flad struktur" med mest mulig medlemsindflydelse. Det skulle være en medlemsstyret forening for hiv-positive bøsser og eventuelle kærester. Et stænk af anarki og galskab har altid været forfriskende og ofte også bøssers særkende. Grundtanken var hjælp-til-selvhjælp gennem gensidig støtte og erfaringsudveksling. Her skulle være plads til alle, syge og raske, glade og sørgmodige. Sundhedsstyrelsen bevilligede penge til en psykosocial medarbejder, som dels gav rådgivning, dels var "fødselshjælper" til smågrupper. Og som den første forening nogensinde kom Positivgruppen i 1987 på Finansloven. I årene herefter blev der skabt et fundament for at man som hiv-positiv har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Dette fundament har vi siden bygget videre på og udviklet til den forening vi er i dag. I dag modtager Positivgruppen primært støtte fra Tips & Lottomidler, fonde, andre donationer og samt ved opkrævning af medlemskontingent. Gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde med andre hiv-aids organisationer og vi deltager i forskellige oplysningskampagner, mindehøjtideligheder, demonstrationer osv.

3 3 Det er en konstant udfordring at udvikle foreningen og tilpasse tilbuddene i takt med at sygdomsbilledet og omgivelserne ændrer sig. At vi kan følge nogenlunde med i udviklingen, skyldes aktive medlemmer og vores gode medarbejdere - om end det er få - der alle yder en stor indsats. Har du lyst til at medvirke, så kontakt os - din indsats kan få stor betydning. Hvad er Positivgruppen Positivgruppen er en medlemsstyret forening, der tager sit afsæt i tre hovedområder: Patientforening - hvor det er vor opgave at varetage hiv-positive medlemmer og målgruppens* 1 hiv-relaterede interesser primært indenfor det sundheds-, sociale- og retspolitiske område. Bl.a. ved at medvirke aktivt til en smitteforebyggende indsats, forebygge diskrimination af den hivpositive, herunder at vi som gruppe ikke bliver marginaliseret indenfor det homoseksuelle miljø. Desuden er det vor opgave at støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer. Værested - foreningen driver et værested ( Villaen ) for foreningens medlemmer. Altså et sted, hvor medlemmerne kan såvel samtale som udveksle erfaringer med andre medlemmer samt et sted, hvor man kan søge fred og ro i sin hverdag. Værestedet danner rammen for en række forskellige aktiviteter, såsom fællesspisninger, sociale aktiviteter, tema- og debataftner m.m. for foreningens medlemmer i særdeleshed og for hivsmittede bøsser i almindelighed. Værestedet er derudover også foreningens administrative base. Rådgivning - foreningen formidler gerne information om rådgivning til hiv-positive bøsser og biseksuelle, deres eventuelle kærester, nære pårørende og efterladte (se side 10). Foreningens drift er fortsat for langt hovedparten baseret på tildeling og forvaltning af offentlige midler* 2, omend disse de senere år har været stærkt dalende. Derudover modtager vi støtte fra forskellige fonde samt naturligvis gennem opkrævning af et medlemskontingent. Positivgruppens formål Foreningens formål er at støtte hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov. Formålet søges opnået ved at: o støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer o motivere til et aktivt og socialt liv o styrke og udbygge personlige relationer o bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed o sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling o forebygge diskrimination o forebygge smittespredning * 1 Målgruppen = Defineret i Positivgruppen som hiv-positive bøsser med bopæl primært i Hovedstadsområdet. * 2 Tips & Lotto drifts- og aktivitetsmidler, PUF-midler, kommunale 18 midler, Private fonde, projektrelaterede midler, medlemskontingenter m.m. Værestedet ( Villaen ) er stillet os til rådighed af Frederiksberg Kommune.

4 4 Foreningens formål søges opfyldt blandt andet ved at: være et forum for drøftelse af relevante problemstillinger informere om levevilkårene yde omsorg samt tilbyde psykisk støtte og rådgivning drive værested og fremme socialt samvær medlemmerne imellem samarbejde med relevante organisationer og myndigheder Patientforeningen Medlemskab Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse for medlemskab af Positivgruppen (udgør pt. 200,- kr. for et kalenderår). Der er dog praksis for, at kontingent indbetalt efter den 1. oktober er gældende for det næste hele kalenderår. Ved medlemskab kan man fravælge at modtage post, s eller sms-beskeder fra foreningen. Man kan endvidere fravælge at stå på den interne telefonliste (se afsnittet: Kontakt til andre medlemmer, på side 5). Positivgruppen & Hiv-Danmark har gennem et samarbejde gjort det muligt, at man kan tegne et fælles medlemskab af de to foreninger (forudsat man er hiv-positiv MSM er* 3 (Dette kontingent er pt for et kalenderår.). Introduktion af nye medlemmer Som nyt medlem af Positivgruppen vil man modtage et velkomstbrev, medlemsguide mm. I brevet vil det bl.a. fremgå, at man, hvis man ønsker at benytte faciliteterne i værestedet, skal deltage i en såkaldt introduktionssamtale* 4 med et andet medlem af foreningen. Aftale om en introduktionssamtale sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Tavshedspligt Som medlem af Positivgruppen (eller ansat i Positivgruppen) har man tavshedspligt over for tredje mand. Det gælder oplysninger om andre medlemmer, herunder oplevelser og/eller hændelser, der er sket i foreningen og for hvilket det gælder, at oplysninger herom vil kunne identificere et eller flere medlemmer af foreningen. Hjælp til selvhjælp Hjælp til selvhjælp er et bærende element i så godt som alle aktiviteter og tiltag i Positivgruppen i kraft af medlemmernes engagement og indsats. Det vil sige, at det i hovedreglen er medlemmerne selv, der står for planlægning og gennemførelse af en aktivitet, f.eks. fællesspisning, hjemmeside, emnegrupper, udflugter osv. Dette ud fra tanken om, at aktiv deltagelse er sjovere, mere inspirerende og givende for den enkeltes livsglæde og * 3 MSM = Mænd der har sex med andre mænd. * 4 Introduktionssamtale kræves kun, hvis man ønsker at benytte værestedet. Man kan godt blive medlem af Positivgruppen uden en sådan samtale - men en introduktionssamtale er dog altid anbefalelsesværdig.

5 5 livskvalitet i et tæt samspil med andre ligesindede og vel at mærke med udgangspunkt i, at vi hver især har forskellige forudsætninger, evner og kræfter til at deltage aktivt. Det skal dog bemærkes, at hjælp til selvhjælp ikke indebærer, at man altid skal yde en aktiv indsats. Vi har alle gode eller dårlige perioder. Derfor er der også i Positivgruppen plads til dage, hvor man blot skal give sig selv lov til også at nyde, idet det skal være lysten, der driver værket. Om at leve med hiv Takket være de seneste årtiers fremskridt i den medicinske behandling, lever flere hiv- positive et godt liv på kombinationsbehandling med færre bivirkninger end tidligere. Diagnosen hiv-positiv har således for mange, - men ikke alle - betydet at ens liv har ændret sig fra, at man før levede med en dødelig infektion til, at man nu mere skal forholde sig til at leve med en kronisk sygdom. Dermed har mange fået bedre muligheder for at forblive aktive og produktive medlemmer af samfundet som helhed, i familielivet og på arbejdspladserne. Nyhedsbreve & SMS info Som medlem kan du tilmelde dig tre former for information fra Positivgruppen, hvis du ønsker det: Almindelig brevpost: Vi forsøger som forening at holde udgifterne til f.eks. frimærker så lave som muligt. Derfor sender vi kun ved helt særlige begivenheder brev ud til foreningens medlemmer - typisk - indkaldelse til f.eks. generalforsamling. Nyhedsbreve: Positivgruppen udgiver jævnligt nyhedsbreve via mail med aktuelle informationer om f.eks. nye aktiviteter, udflugter, nyheder o. lign. Hvis du ønsker at modtage disse nyhedsbreve bedes du meddele det til foreningen. SMS: Hvis du har en mobiltelefon, kan du også tilmelde dig foreningens SMS - info, hvor vi fra tid til anden sender små korte beskeder og/eller informationer. Grupper Positivgruppen har tradition for at oprette arbejds/interesse- og aktivitetsgrupper til varetagelse af forskellige afgrænsede ansvars- og aktivitetsområder - f.eks. enkeltstående sociale arrangementer, fester, udflugter, studiegrupper indenfor særlige emner, oplysningskampagner m.m. Initiativet til oprettelse af en gruppe kan komme fra enkeltmedlemmer, grupper af medlemmer eller bestyrelsen. Positivgruppen vil i det omfang det er bestyrelsen muligt være behjælpelig ved etablering, skriftlig formulering, indkaldelse af andre medlemmer osv. i det omfang, det måtte ønskes. Er der behov for at reservere lokale, aftales dette med Positivgruppens bestyrelse.

6 6 Ved oprettelse af en gruppe skal bestyrelsen orienteres om gruppens formål og virke. Har gruppen behov for økonomisk dækning af nødvendige udgifter, indsendes endvidere et budget, som skal godkendes af bestyrelsen, inden gruppens aktivitet kan iværksættes. Bestyrelsen vil i princippet ikke blande sig i gruppens arbejde, men gruppen arbejder sammen med bestyrelsen, ud fra det aftalte kommissorium, der skal indeholde formål, retningslinjer for rapportering, budgetopfølgning, afslutning og evaluering, så der er mulighed for at koordinere Positivgruppens diverse tiltag og aktiviteter. Medlemsaktiviteter, udflugter mv. Som en del af Positivgruppens tilbud til medlemmerne, er der mulighed for at arrangere forskellige former for aktiviteter, udflugter o. lign. For disse gælder det, at de i høj grad skal være fremmende for personlig udvikling og udbygning af sociale kontakter Positivgruppens medlemmer imellem. Foreningen kan i begrænset omfang yde tilskud til afholdelse af disse aktiviteter og/eller udflugter under forudsætning af, at tilbuddet er annonceret overfor foreningens medlemmer, eksempelvis på hjemmesiden og/eller ved et opslag i værestedet. Der skal altid være mulighed for at ethvert medlem frit kan tilmelde sig en aktivitet/udflugt. Er der fastsat et maksimumdeltagerantal sker tilmelding altid ud fra princippet først til mølle. Af eksempler på aktiviteter uden for værestedet kan nævnes: Museumsbesøg, teater- og biografture, bowling, havnerundfart, cykelture og meget andet. Som eksempel på gennemførte aktiviteter i værestedet kan nævnes: bankospil, auktioner af f.eks. brugt tøj, filmaftner, kortspil, yoga, massage, rygestopkurser, julehygge, 1st fredag i måneden og meget andet. Det er i høj grad op til initiativtageren/initiativtagerne at fastlægge programindholdet. Har man behov for råd, hjælp og vejledning, er man velkommen til at rådføre sig med eksempelvis bestyrelsen, eller andre ressourcepersoner. Kørselshjælp Medlemmer som på grund af f.eks. handicap eller som er på kontanthjælp, modtagere af SU, pensionister med en tillægsprocent på 100 og som er bosat uden for hovedstadsområdet, men dog på Sjælland, Møn, Falster el Lolland - kan ved indsendelse af en ansøgning til bestyrelsen få tilskud (dog max 50 %) til køb af billet med offentlig transport til ét ugentligt besøg i Positivgruppen. Sygdom & død Som medlem af Positivgruppen har vi naturlig interesse for, hvordan det går os hver især, og selvom de seneste års medicinske udvikling har betydet et væsentligt længere liv for de fleste hivpositive, sker det fortsat, at vi bliver syge. Nogle gange sker det, at den opståede sygdom kræver indlæggelse på hospitalet.

7 7 Har du i forbindelse med en indlæggelse ønske om at få besøg eller f.eks. blot en blomsterhilsen, beder vi dig kontakte foreningen - så vil vi se, hvad vi kan gøre for at imødekomme dit behov. Som en del af den omsorg vi prøver at vise for hinanden, er det også vigtigt for os at modtage besked når et medlem afgår ved døden. Der er tradition for, at vi ved meddelelse om et medlems død, tænder et lys og opsætter besked herom på mindetavlen i værestedet, med angivelse af afdødes navn, dato for fødsel og død, samt oplysning om tid og sted for begravelse/bisættelse. Positivgruppen stiller gerne værestedet til rådighed for de efterladte til afholdelse af et eventuelt efterfølgende arrangement. Værestedet - "Villaen" Adganq til værestedet Ethvert medlem af Positivgruppen kan naturligvis komme i foreningens værested. Derudover kan de, der har et begrundet behov, ved henvendelse til bestyrelsen få tildelt en nøgle og adgangskode *5 til Villaen. Da vi kun har begrænset antal nøgler, kan det ske, at man må skrives op på en venteliste. Ved udlevering af en nøgle (for hvilken der kvitteres) skal der endvidere betales et depositum. Samtidig udleveres en adgangskode der skal benyttes til foreningens alarmsystem. Nøgler og kode udleveres af foreningens formand eller et af bestyrelsen udpeget betroet medlem. Almindelig "takt & tone" Udover overholdelse af den generelle tavshedspligt (se side 4) forventes det endvidere, at man i værestedet udviser almindelig medmenneskelighed, høflighed og ved at respektere og udvise rummelighed og tolerance overfor andre medlemmer samt, at man omgås foreningens inventar med almindelig påpasselighed. Som nævnt er hjælp-til-selvhjælp (se side 4) det bærende princip i foreningen det gælder også i værestedet. Endelig værdsættes det altid, når man giver en hjælpende hånd med, hvad enten det handler om et enkelt medlem, der har brug for det, eller når det er til glæde fro det samlede sociale fællesskab. * 5 Koden er personlig og må ikke videregives til andre.

8 8 Frokost* 6 Mandag til torsdag kl. 13 vil det normalt være muligt for en lille betaling at spise en let frokost i værestedet. Brunch* 6 Fredage kl. 12 vil frokosten normalt være erstattet af en brunch i værestedet. Medlemsaftener Onsdage fra kl. 17 til ca. 22 er medlemsaftener. Som hovedregel er der fællesspisning kl på disse aftener samt efterfølgende socialt samvær. Nogle gange afholdes der efterfølgende et arrangement/møde e. lign. Aftenerne er udelukkende for foreningens medlemmer - undtagelsen er, de medlemmer der eventuelt har behov for en personlig hjælper. Deltagelse i fællesspisninger kræver, at man tilmelder sig senest dagen før kl. 13 eksempelvis ved at ringe på medlemstelefonen og bede om at blive skrevet på listen. Prisen for at spise med betales hos barvagten, hvor der også kan købes drikkevarer. 1 st fredag i måneden For det meste afholdes der altid et såkaldt 1 st fredag i måneden - arrangement, hvor der bydes på lidt let at spise og hvor man har mulighed for at købe drikkevarer hos barvagten. Fester mv. Vejen til mandens hjerte går som bekendt gennem maven. Det er vi i Positivgruppen i høj grad indstillet på, hvorfor der jævnligt og på medlemmernes initiativ og aktive medvirken kan afholdes forskellige former for festlige sammenkomster, som f.eks.: julefrokost, nytårsfester, fastelavn, temafester, bankoaftner e. lign. Som udgangspunkt kan der ikke søges om tilskud til f.eks. fester. Men ingen regel uden undtagelse. Derfor kan der ved særlige lejligheder ansøges om tilskud ved at indsende budget til bestyrelsen og gerne et par ord om formålet for, hvorfor man ønsker sådanne aktiviteter gennemført. Øvrige hverdags aftner og weekender Udover medlemsaftner kan man efter aftale med bestyrelsen træffe aftale om lån af værestedet til andre end foreningens medlemmer (se side 10). * 6 Positivgruppens bestyrelse bestræber sig på at ansøge om økonomisk støtte til en fastansat frokost kok/aften kok. I de tilfælde, hvor vi ikke har modtaget den fornødne støtte og/eller i ferieperioder er det de fremmødte medlemmer selv der forestår tilberedningen og serveringen af frokosten.

9 9 Adgang for gæster/personlig hjælper Som medlem har man mulighed for at medtage en gæst til at deltage i frokosten/brunchen på hverdage samt til 1 st fredag i måneden arrangementer. Medtages en gæst, påhviler det altid det enkelte medlem, at informere sin gæst (personlige hjælper) om, at vedkommende er omfattet af den for foreningen og værestedets gældende tavshedspligt (se side 4). Gæster ved arrangementer med tilskud Afholdes der særlige arrangementer, som Positivgruppen har valgt at yde særligt tilskud til: f.eks. julemiddage, luksusfrokoster, udflugter e. lign. kan man, forudsat der er tale om et på forhånd annonceret åbent arrangement tage en ven/kæreste/personlig hjælper med til arrangementet uden at vedkommende nødvendigvis også er medlem af Positivgruppen. Gæster skal dog altid betale fuld pris og kan således ikke få del i det af Positivgruppen ydet økonomiske tilskud. Hundepolitik i værestedet Det er tilladt at medbringe sin hund i Villaen, når blot: o o hundeejeren har en hundeansvarsforsikring. hunden ikke kommer i køkkenet og i øvrigt ikke generer andre. Opstår der medlemmerne imellem uenighed om, at disse få regler ikke overholdes, vil bestyrelsen indkalde til en samtale, hvor også hundeejeren og klageren er til stede. Rygepolitik i værestedet Der er generelt vedtaget et rygeforbud i Positivgruppen. Dog, da mange medlemmer er rygere og da vi ønsker at der skal være plads til alle, gælder rygeforbuddet ikke i havestuen og EDB-lokalet på 1st. sal. Endvidere er rygeforbuddet ikke gældende i bestyrelseslokalet ligeledes på 1st. sal, undtagen når der afholdes bestyrelsesmøder eller andre møder. Reglerne for rygepolitik gælder også ved fester, udlån og lign. Fotografering Det er kun tilladt at fotografere et/eller flere medlemmer i foreningen såfremt den eller de pågældende har givet tilladelse. Dette for at sikre overholdelse af foreningens regel om tavshedspligt (se side 4).

10 10 Lån af Villaen ved private arrangementer Som medlem af Positivgruppen kan man låne foreningens værested i daglig tale kaldet Villaen, såfremt den er ledig. Ved udlån af værestedet skal der erlægges et depositum på 1.000,- kr. som tilbagebetales forudsat Villaen afleveres i pæn, rengjort og ordentlig stand. Hvis man endvidere også skulle ønske lån af øl, vand og vin, skal der erlægges yderligere 1.000,- kr. i depositum. Forbruget afregnes ud fra gældende prisliste. Også dette depositum tilbagebetales når afregning til foreningen har fundet sted. Som låner af Villaen gøres man opmærksom på, at Positivgruppens medlemmer til enhver tid skal have fri adgang til f.eks. motionsrum, tv-stue, EDB-rum, og/eller have, ligesom medlemmer altid skal have mulighed for, at kunne brygge sig en kop kaffe, te eller lave sig et glas saftevand. Udlån af Villaen kan normalt ikke finde sted i sommerperioden fra 1. juni til og med 31. august. Overnatning i værestedet Det er ikke tilladt at overnatte i værestedet, da dette ikke er en del af den låneaftale vi har med Frederiksberg Kommune (se side 3). Uoverensstemmelser Når mange mennesker mødes, kan der af og til opstå sød musik. Men det sker også at der opstår uoverensstemmelser medlemmerne imellem. Sker det, er det normalt sådan, at konflikten skal søges løst de involverede parter imellem f.eks. ved at man mødes over en kop kaffe. Lykkes det ikke parterne ved egen indsats, at komme overens eller er der særlige forhold, der gør, at man gerne vil have tredje mand med til at løse konflikten kan bestyrelsen kontaktes. Rådgivning Psykosocial rådgivning mv. Det at være hiv-positiv - eller det at leve sammen med en hiv-positiv - kan betyde, at der i perioder opstår et behov eller ønske om f.eks. en fortrolig samtale, et godt råd, et trøstende ord, rådgivning e. lign. Har man behov for rådgivning findes der rådgivningsmuligheder - hvad enten man er medlem af Positivgruppen eller ej! Positivgruppen tilbyder ikke selvstændig psykosocialrådgivning. Udover at du måske kan få dit problem løst med f.eks. en samtale hos din læge og/eller din sygeplejerske på den infektionsmedicinske afdeling som du er tilknyttet til, har du derudover en række andre muligheder for rådgivning:

11 11 AIDS-Fondet tilbyder individuel rådgivning til alle hiv-positive og pårørende. For dig der bor i hovedstadsområdet kan du f.eks. kontakte Rådgivning Øst* 7 der bl.a. tilbyder samtaler og rådgivning om de psykiske eller sociale behov og problemer der er i tilknytning til hiv. De arrangerer desuden møder og grupper mellem rådsøgende efter behov. Rådgiverne deltager også ved forskellige informationsmøder for hivsmittede og pårørende rundt om i landet Alle samtaler er personlige, og ingen informationer fra brugerne videregives, med mindre det er aftalt. Tøv derfor ikke med at kontakte Rådgivning Øst, hvis du har behov for det. Rådgivningen er gratis og kræver ikke medlemskab. Den folkekirkelige AIDS-tjeneste* 8 ved bl.a. sognepræst Carina Wøhlk, der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift, hvor enhver er hjertelig velkomne til at rette henvendelse for sjælesorgssamtaler om alt mellem himmel og jord. Det kan være det blot at få en til at lytte til én. Yderligere kan du tale med Carina Wøhlk om hjælp i forbindelse med planlægning af f.eks. en bisættelse/begravelse samt forrettelse af andre kirkelige handlinger (afholdelse af en mindehøjtidelighed, nødvielse/vielse, en dåb, e. lign.). Hiv- og aidspræsten kan også tilkaldes (også akut) til sygebesøg på hospitalsafdelinger og på hjemmebesøg. Kontakt til Den folkekirkelige AIDS-tjeneste er gratis og kræver ikke, at du er medlem af f.eks. folkekirken. * 7 Rådgivning Øst, Vestergade 18E, 4. sal, (Personlig fremmøde kun efter aftale), 1456 København K Telefontid er mandag - fredag kl på telefon *8 Helligaandskirken ( Kirken på Strøget ) har ansat en sognepræst og hiv- og aidspræst i Københavns Stift. Pt. er det Carina Wøhlk der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift og hun træffes normalt i kirken mandage og tirsdage kl. 8-9 på Tlf eller efter aftale torsdag kl i kirken.

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere