Positivgruppen Medlemsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivgruppen Medlemsguide"

Transkript

1 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt kinesisk ordsprog

2 2 Velkommen Velkommen i Positivgruppen Positivgruppen byder dig velkommen som medlem af Danmarks første og dermed ældste patientforening for hiv-positive bøsser. Vi håber, at du med dit medlemskab vil få stor glæde af og et personligt udbytte af de mange forskellige tilbud som foreningen tilbyder dens medlemmer. For at hjælpe dig lidt på vej, har vi udarbejdet denne medlemsguide, som vi vil anbefale dig at læse igennem. Heri vil du bl.a. kunne læse om, hvordan du bedst kan bruge foreningen, hvad vi kan tilbyde og noget om vore forventninger til dig. Udover denne medlemsguide anbefaler vi, at du også læser foreningens vedtægter. Historie De første tilfælde af hiv blev konstateret i begyndelsen af 80 erne - først i USA, senere i Europa, og dermed også Danmark. Som så ofte her i landet fandt nogle af dem der var smittet sammen, og de indkaldte gennem en annonce i Radio Rosa til møde i sommeren Et par måneder efter (8. september 1985) mødtes 22 hivsmittede (i dag kalder vi os for hiv-positive) til et møde i Medborgerhuset, Ahlefeldtsgade, og grundlaget til Positivgruppen blev skabt. I 1986 lånte Positivgruppen lokaler i Højskoleforeningens ejendom Vartorv i Københavns centrum, men da det gik op for Højskoleforeningen, at det ikke bare var bøsser, men hiv-positive bøsser, blev de sat på porten. Via medieomtale hørte Frederiksberg Kommunes daværende borgmester, John Winther om sagen, som han gik aktivt ind i. Det resulterede i, at Positivgruppen fik stillet en tidligere inspektørbolig ved Frederiksberg Hospital til rådighed. Der var fra starten enighed om, at Positivgruppen skulle have en "flad struktur" med mest mulig medlemsindflydelse. Det skulle være en medlemsstyret forening for hiv-positive bøsser og eventuelle kærester. Et stænk af anarki og galskab har altid været forfriskende og ofte også bøssers særkende. Grundtanken var hjælp-til-selvhjælp gennem gensidig støtte og erfaringsudveksling. Her skulle være plads til alle, syge og raske, glade og sørgmodige. Sundhedsstyrelsen bevilligede penge til en psykosocial medarbejder, som dels gav rådgivning, dels var "fødselshjælper" til smågrupper. Og som den første forening nogensinde kom Positivgruppen i 1987 på Finansloven. I årene herefter blev der skabt et fundament for at man som hiv-positiv har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Dette fundament har vi siden bygget videre på og udviklet til den forening vi er i dag. I dag modtager Positivgruppen primært støtte fra Tips & Lottomidler, fonde, andre donationer og samt ved opkrævning af medlemskontingent. Gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde med andre hiv-aids organisationer og vi deltager i forskellige oplysningskampagner, mindehøjtideligheder, demonstrationer osv.

3 3 Det er en konstant udfordring at udvikle foreningen og tilpasse tilbuddene i takt med at sygdomsbilledet og omgivelserne ændrer sig. At vi kan følge nogenlunde med i udviklingen, skyldes aktive medlemmer og vores gode medarbejdere - om end det er få - der alle yder en stor indsats. Har du lyst til at medvirke, så kontakt os - din indsats kan få stor betydning. Hvad er Positivgruppen Positivgruppen er en medlemsstyret forening, der tager sit afsæt i tre hovedområder: Patientforening - hvor det er vor opgave at varetage hiv-positive medlemmer og målgruppens* 1 hiv-relaterede interesser primært indenfor det sundheds-, sociale- og retspolitiske område. Bl.a. ved at medvirke aktivt til en smitteforebyggende indsats, forebygge diskrimination af den hivpositive, herunder at vi som gruppe ikke bliver marginaliseret indenfor det homoseksuelle miljø. Desuden er det vor opgave at støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer. Værested - foreningen driver et værested ( Villaen ) for foreningens medlemmer. Altså et sted, hvor medlemmerne kan såvel samtale som udveksle erfaringer med andre medlemmer samt et sted, hvor man kan søge fred og ro i sin hverdag. Værestedet danner rammen for en række forskellige aktiviteter, såsom fællesspisninger, sociale aktiviteter, tema- og debataftner m.m. for foreningens medlemmer i særdeleshed og for hivsmittede bøsser i almindelighed. Værestedet er derudover også foreningens administrative base. Rådgivning - foreningen formidler gerne information om rådgivning til hiv-positive bøsser og biseksuelle, deres eventuelle kærester, nære pårørende og efterladte (se side 10). Foreningens drift er fortsat for langt hovedparten baseret på tildeling og forvaltning af offentlige midler* 2, omend disse de senere år har været stærkt dalende. Derudover modtager vi støtte fra forskellige fonde samt naturligvis gennem opkrævning af et medlemskontingent. Positivgruppens formål Foreningens formål er at støtte hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov. Formålet søges opnået ved at: o støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer o motivere til et aktivt og socialt liv o styrke og udbygge personlige relationer o bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed o sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling o forebygge diskrimination o forebygge smittespredning * 1 Målgruppen = Defineret i Positivgruppen som hiv-positive bøsser med bopæl primært i Hovedstadsområdet. * 2 Tips & Lotto drifts- og aktivitetsmidler, PUF-midler, kommunale 18 midler, Private fonde, projektrelaterede midler, medlemskontingenter m.m. Værestedet ( Villaen ) er stillet os til rådighed af Frederiksberg Kommune.

4 4 Foreningens formål søges opfyldt blandt andet ved at: være et forum for drøftelse af relevante problemstillinger informere om levevilkårene yde omsorg samt tilbyde psykisk støtte og rådgivning drive værested og fremme socialt samvær medlemmerne imellem samarbejde med relevante organisationer og myndigheder Patientforeningen Medlemskab Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse for medlemskab af Positivgruppen (udgør pt. 200,- kr. for et kalenderår). Der er dog praksis for, at kontingent indbetalt efter den 1. oktober er gældende for det næste hele kalenderår. Ved medlemskab kan man fravælge at modtage post, s eller sms-beskeder fra foreningen. Man kan endvidere fravælge at stå på den interne telefonliste (se afsnittet: Kontakt til andre medlemmer, på side 5). Positivgruppen & Hiv-Danmark har gennem et samarbejde gjort det muligt, at man kan tegne et fælles medlemskab af de to foreninger (forudsat man er hiv-positiv MSM er* 3 (Dette kontingent er pt for et kalenderår.). Introduktion af nye medlemmer Som nyt medlem af Positivgruppen vil man modtage et velkomstbrev, medlemsguide mm. I brevet vil det bl.a. fremgå, at man, hvis man ønsker at benytte faciliteterne i værestedet, skal deltage i en såkaldt introduktionssamtale* 4 med et andet medlem af foreningen. Aftale om en introduktionssamtale sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Tavshedspligt Som medlem af Positivgruppen (eller ansat i Positivgruppen) har man tavshedspligt over for tredje mand. Det gælder oplysninger om andre medlemmer, herunder oplevelser og/eller hændelser, der er sket i foreningen og for hvilket det gælder, at oplysninger herom vil kunne identificere et eller flere medlemmer af foreningen. Hjælp til selvhjælp Hjælp til selvhjælp er et bærende element i så godt som alle aktiviteter og tiltag i Positivgruppen i kraft af medlemmernes engagement og indsats. Det vil sige, at det i hovedreglen er medlemmerne selv, der står for planlægning og gennemførelse af en aktivitet, f.eks. fællesspisning, hjemmeside, emnegrupper, udflugter osv. Dette ud fra tanken om, at aktiv deltagelse er sjovere, mere inspirerende og givende for den enkeltes livsglæde og * 3 MSM = Mænd der har sex med andre mænd. * 4 Introduktionssamtale kræves kun, hvis man ønsker at benytte værestedet. Man kan godt blive medlem af Positivgruppen uden en sådan samtale - men en introduktionssamtale er dog altid anbefalelsesværdig.

5 5 livskvalitet i et tæt samspil med andre ligesindede og vel at mærke med udgangspunkt i, at vi hver især har forskellige forudsætninger, evner og kræfter til at deltage aktivt. Det skal dog bemærkes, at hjælp til selvhjælp ikke indebærer, at man altid skal yde en aktiv indsats. Vi har alle gode eller dårlige perioder. Derfor er der også i Positivgruppen plads til dage, hvor man blot skal give sig selv lov til også at nyde, idet det skal være lysten, der driver værket. Om at leve med hiv Takket være de seneste årtiers fremskridt i den medicinske behandling, lever flere hiv- positive et godt liv på kombinationsbehandling med færre bivirkninger end tidligere. Diagnosen hiv-positiv har således for mange, - men ikke alle - betydet at ens liv har ændret sig fra, at man før levede med en dødelig infektion til, at man nu mere skal forholde sig til at leve med en kronisk sygdom. Dermed har mange fået bedre muligheder for at forblive aktive og produktive medlemmer af samfundet som helhed, i familielivet og på arbejdspladserne. Nyhedsbreve & SMS info Som medlem kan du tilmelde dig tre former for information fra Positivgruppen, hvis du ønsker det: Almindelig brevpost: Vi forsøger som forening at holde udgifterne til f.eks. frimærker så lave som muligt. Derfor sender vi kun ved helt særlige begivenheder brev ud til foreningens medlemmer - typisk - indkaldelse til f.eks. generalforsamling. Nyhedsbreve: Positivgruppen udgiver jævnligt nyhedsbreve via mail med aktuelle informationer om f.eks. nye aktiviteter, udflugter, nyheder o. lign. Hvis du ønsker at modtage disse nyhedsbreve bedes du meddele det til foreningen. SMS: Hvis du har en mobiltelefon, kan du også tilmelde dig foreningens SMS - info, hvor vi fra tid til anden sender små korte beskeder og/eller informationer. Grupper Positivgruppen har tradition for at oprette arbejds/interesse- og aktivitetsgrupper til varetagelse af forskellige afgrænsede ansvars- og aktivitetsområder - f.eks. enkeltstående sociale arrangementer, fester, udflugter, studiegrupper indenfor særlige emner, oplysningskampagner m.m. Initiativet til oprettelse af en gruppe kan komme fra enkeltmedlemmer, grupper af medlemmer eller bestyrelsen. Positivgruppen vil i det omfang det er bestyrelsen muligt være behjælpelig ved etablering, skriftlig formulering, indkaldelse af andre medlemmer osv. i det omfang, det måtte ønskes. Er der behov for at reservere lokale, aftales dette med Positivgruppens bestyrelse.

6 6 Ved oprettelse af en gruppe skal bestyrelsen orienteres om gruppens formål og virke. Har gruppen behov for økonomisk dækning af nødvendige udgifter, indsendes endvidere et budget, som skal godkendes af bestyrelsen, inden gruppens aktivitet kan iværksættes. Bestyrelsen vil i princippet ikke blande sig i gruppens arbejde, men gruppen arbejder sammen med bestyrelsen, ud fra det aftalte kommissorium, der skal indeholde formål, retningslinjer for rapportering, budgetopfølgning, afslutning og evaluering, så der er mulighed for at koordinere Positivgruppens diverse tiltag og aktiviteter. Medlemsaktiviteter, udflugter mv. Som en del af Positivgruppens tilbud til medlemmerne, er der mulighed for at arrangere forskellige former for aktiviteter, udflugter o. lign. For disse gælder det, at de i høj grad skal være fremmende for personlig udvikling og udbygning af sociale kontakter Positivgruppens medlemmer imellem. Foreningen kan i begrænset omfang yde tilskud til afholdelse af disse aktiviteter og/eller udflugter under forudsætning af, at tilbuddet er annonceret overfor foreningens medlemmer, eksempelvis på hjemmesiden og/eller ved et opslag i værestedet. Der skal altid være mulighed for at ethvert medlem frit kan tilmelde sig en aktivitet/udflugt. Er der fastsat et maksimumdeltagerantal sker tilmelding altid ud fra princippet først til mølle. Af eksempler på aktiviteter uden for værestedet kan nævnes: Museumsbesøg, teater- og biografture, bowling, havnerundfart, cykelture og meget andet. Som eksempel på gennemførte aktiviteter i værestedet kan nævnes: bankospil, auktioner af f.eks. brugt tøj, filmaftner, kortspil, yoga, massage, rygestopkurser, julehygge, 1st fredag i måneden og meget andet. Det er i høj grad op til initiativtageren/initiativtagerne at fastlægge programindholdet. Har man behov for råd, hjælp og vejledning, er man velkommen til at rådføre sig med eksempelvis bestyrelsen, eller andre ressourcepersoner. Kørselshjælp Medlemmer som på grund af f.eks. handicap eller som er på kontanthjælp, modtagere af SU, pensionister med en tillægsprocent på 100 og som er bosat uden for hovedstadsområdet, men dog på Sjælland, Møn, Falster el Lolland - kan ved indsendelse af en ansøgning til bestyrelsen få tilskud (dog max 50 %) til køb af billet med offentlig transport til ét ugentligt besøg i Positivgruppen. Sygdom & død Som medlem af Positivgruppen har vi naturlig interesse for, hvordan det går os hver især, og selvom de seneste års medicinske udvikling har betydet et væsentligt længere liv for de fleste hivpositive, sker det fortsat, at vi bliver syge. Nogle gange sker det, at den opståede sygdom kræver indlæggelse på hospitalet.

7 7 Har du i forbindelse med en indlæggelse ønske om at få besøg eller f.eks. blot en blomsterhilsen, beder vi dig kontakte foreningen - så vil vi se, hvad vi kan gøre for at imødekomme dit behov. Som en del af den omsorg vi prøver at vise for hinanden, er det også vigtigt for os at modtage besked når et medlem afgår ved døden. Der er tradition for, at vi ved meddelelse om et medlems død, tænder et lys og opsætter besked herom på mindetavlen i værestedet, med angivelse af afdødes navn, dato for fødsel og død, samt oplysning om tid og sted for begravelse/bisættelse. Positivgruppen stiller gerne værestedet til rådighed for de efterladte til afholdelse af et eventuelt efterfølgende arrangement. Værestedet - "Villaen" Adganq til værestedet Ethvert medlem af Positivgruppen kan naturligvis komme i foreningens værested. Derudover kan de, der har et begrundet behov, ved henvendelse til bestyrelsen få tildelt en nøgle og adgangskode *5 til Villaen. Da vi kun har begrænset antal nøgler, kan det ske, at man må skrives op på en venteliste. Ved udlevering af en nøgle (for hvilken der kvitteres) skal der endvidere betales et depositum. Samtidig udleveres en adgangskode der skal benyttes til foreningens alarmsystem. Nøgler og kode udleveres af foreningens formand eller et af bestyrelsen udpeget betroet medlem. Almindelig "takt & tone" Udover overholdelse af den generelle tavshedspligt (se side 4) forventes det endvidere, at man i værestedet udviser almindelig medmenneskelighed, høflighed og ved at respektere og udvise rummelighed og tolerance overfor andre medlemmer samt, at man omgås foreningens inventar med almindelig påpasselighed. Som nævnt er hjælp-til-selvhjælp (se side 4) det bærende princip i foreningen det gælder også i værestedet. Endelig værdsættes det altid, når man giver en hjælpende hånd med, hvad enten det handler om et enkelt medlem, der har brug for det, eller når det er til glæde fro det samlede sociale fællesskab. * 5 Koden er personlig og må ikke videregives til andre.

8 8 Frokost* 6 Mandag til torsdag kl. 13 vil det normalt være muligt for en lille betaling at spise en let frokost i værestedet. Brunch* 6 Fredage kl. 12 vil frokosten normalt være erstattet af en brunch i værestedet. Medlemsaftener Onsdage fra kl. 17 til ca. 22 er medlemsaftener. Som hovedregel er der fællesspisning kl på disse aftener samt efterfølgende socialt samvær. Nogle gange afholdes der efterfølgende et arrangement/møde e. lign. Aftenerne er udelukkende for foreningens medlemmer - undtagelsen er, de medlemmer der eventuelt har behov for en personlig hjælper. Deltagelse i fællesspisninger kræver, at man tilmelder sig senest dagen før kl. 13 eksempelvis ved at ringe på medlemstelefonen og bede om at blive skrevet på listen. Prisen for at spise med betales hos barvagten, hvor der også kan købes drikkevarer. 1 st fredag i måneden For det meste afholdes der altid et såkaldt 1 st fredag i måneden - arrangement, hvor der bydes på lidt let at spise og hvor man har mulighed for at købe drikkevarer hos barvagten. Fester mv. Vejen til mandens hjerte går som bekendt gennem maven. Det er vi i Positivgruppen i høj grad indstillet på, hvorfor der jævnligt og på medlemmernes initiativ og aktive medvirken kan afholdes forskellige former for festlige sammenkomster, som f.eks.: julefrokost, nytårsfester, fastelavn, temafester, bankoaftner e. lign. Som udgangspunkt kan der ikke søges om tilskud til f.eks. fester. Men ingen regel uden undtagelse. Derfor kan der ved særlige lejligheder ansøges om tilskud ved at indsende budget til bestyrelsen og gerne et par ord om formålet for, hvorfor man ønsker sådanne aktiviteter gennemført. Øvrige hverdags aftner og weekender Udover medlemsaftner kan man efter aftale med bestyrelsen træffe aftale om lån af værestedet til andre end foreningens medlemmer (se side 10). * 6 Positivgruppens bestyrelse bestræber sig på at ansøge om økonomisk støtte til en fastansat frokost kok/aften kok. I de tilfælde, hvor vi ikke har modtaget den fornødne støtte og/eller i ferieperioder er det de fremmødte medlemmer selv der forestår tilberedningen og serveringen af frokosten.

9 9 Adgang for gæster/personlig hjælper Som medlem har man mulighed for at medtage en gæst til at deltage i frokosten/brunchen på hverdage samt til 1 st fredag i måneden arrangementer. Medtages en gæst, påhviler det altid det enkelte medlem, at informere sin gæst (personlige hjælper) om, at vedkommende er omfattet af den for foreningen og værestedets gældende tavshedspligt (se side 4). Gæster ved arrangementer med tilskud Afholdes der særlige arrangementer, som Positivgruppen har valgt at yde særligt tilskud til: f.eks. julemiddage, luksusfrokoster, udflugter e. lign. kan man, forudsat der er tale om et på forhånd annonceret åbent arrangement tage en ven/kæreste/personlig hjælper med til arrangementet uden at vedkommende nødvendigvis også er medlem af Positivgruppen. Gæster skal dog altid betale fuld pris og kan således ikke få del i det af Positivgruppen ydet økonomiske tilskud. Hundepolitik i værestedet Det er tilladt at medbringe sin hund i Villaen, når blot: o o hundeejeren har en hundeansvarsforsikring. hunden ikke kommer i køkkenet og i øvrigt ikke generer andre. Opstår der medlemmerne imellem uenighed om, at disse få regler ikke overholdes, vil bestyrelsen indkalde til en samtale, hvor også hundeejeren og klageren er til stede. Rygepolitik i værestedet Der er generelt vedtaget et rygeforbud i Positivgruppen. Dog, da mange medlemmer er rygere og da vi ønsker at der skal være plads til alle, gælder rygeforbuddet ikke i havestuen og EDB-lokalet på 1st. sal. Endvidere er rygeforbuddet ikke gældende i bestyrelseslokalet ligeledes på 1st. sal, undtagen når der afholdes bestyrelsesmøder eller andre møder. Reglerne for rygepolitik gælder også ved fester, udlån og lign. Fotografering Det er kun tilladt at fotografere et/eller flere medlemmer i foreningen såfremt den eller de pågældende har givet tilladelse. Dette for at sikre overholdelse af foreningens regel om tavshedspligt (se side 4).

10 10 Lån af Villaen ved private arrangementer Som medlem af Positivgruppen kan man låne foreningens værested i daglig tale kaldet Villaen, såfremt den er ledig. Ved udlån af værestedet skal der erlægges et depositum på 1.000,- kr. som tilbagebetales forudsat Villaen afleveres i pæn, rengjort og ordentlig stand. Hvis man endvidere også skulle ønske lån af øl, vand og vin, skal der erlægges yderligere 1.000,- kr. i depositum. Forbruget afregnes ud fra gældende prisliste. Også dette depositum tilbagebetales når afregning til foreningen har fundet sted. Som låner af Villaen gøres man opmærksom på, at Positivgruppens medlemmer til enhver tid skal have fri adgang til f.eks. motionsrum, tv-stue, EDB-rum, og/eller have, ligesom medlemmer altid skal have mulighed for, at kunne brygge sig en kop kaffe, te eller lave sig et glas saftevand. Udlån af Villaen kan normalt ikke finde sted i sommerperioden fra 1. juni til og med 31. august. Overnatning i værestedet Det er ikke tilladt at overnatte i værestedet, da dette ikke er en del af den låneaftale vi har med Frederiksberg Kommune (se side 3). Uoverensstemmelser Når mange mennesker mødes, kan der af og til opstå sød musik. Men det sker også at der opstår uoverensstemmelser medlemmerne imellem. Sker det, er det normalt sådan, at konflikten skal søges løst de involverede parter imellem f.eks. ved at man mødes over en kop kaffe. Lykkes det ikke parterne ved egen indsats, at komme overens eller er der særlige forhold, der gør, at man gerne vil have tredje mand med til at løse konflikten kan bestyrelsen kontaktes. Rådgivning Psykosocial rådgivning mv. Det at være hiv-positiv - eller det at leve sammen med en hiv-positiv - kan betyde, at der i perioder opstår et behov eller ønske om f.eks. en fortrolig samtale, et godt råd, et trøstende ord, rådgivning e. lign. Har man behov for rådgivning findes der rådgivningsmuligheder - hvad enten man er medlem af Positivgruppen eller ej! Positivgruppen tilbyder ikke selvstændig psykosocialrådgivning. Udover at du måske kan få dit problem løst med f.eks. en samtale hos din læge og/eller din sygeplejerske på den infektionsmedicinske afdeling som du er tilknyttet til, har du derudover en række andre muligheder for rådgivning:

11 11 AIDS-Fondet tilbyder individuel rådgivning til alle hiv-positive og pårørende. For dig der bor i hovedstadsområdet kan du f.eks. kontakte Rådgivning Øst* 7 der bl.a. tilbyder samtaler og rådgivning om de psykiske eller sociale behov og problemer der er i tilknytning til hiv. De arrangerer desuden møder og grupper mellem rådsøgende efter behov. Rådgiverne deltager også ved forskellige informationsmøder for hivsmittede og pårørende rundt om i landet Alle samtaler er personlige, og ingen informationer fra brugerne videregives, med mindre det er aftalt. Tøv derfor ikke med at kontakte Rådgivning Øst, hvis du har behov for det. Rådgivningen er gratis og kræver ikke medlemskab. Den folkekirkelige AIDS-tjeneste* 8 ved bl.a. sognepræst Carina Wøhlk, der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift, hvor enhver er hjertelig velkomne til at rette henvendelse for sjælesorgssamtaler om alt mellem himmel og jord. Det kan være det blot at få en til at lytte til én. Yderligere kan du tale med Carina Wøhlk om hjælp i forbindelse med planlægning af f.eks. en bisættelse/begravelse samt forrettelse af andre kirkelige handlinger (afholdelse af en mindehøjtidelighed, nødvielse/vielse, en dåb, e. lign.). Hiv- og aidspræsten kan også tilkaldes (også akut) til sygebesøg på hospitalsafdelinger og på hjemmebesøg. Kontakt til Den folkekirkelige AIDS-tjeneste er gratis og kræver ikke, at du er medlem af f.eks. folkekirken. * 7 Rådgivning Øst, Vestergade 18E, 4. sal, (Personlig fremmøde kun efter aftale), 1456 København K Telefontid er mandag - fredag kl på telefon *8 Helligaandskirken ( Kirken på Strøget ) har ansat en sognepræst og hiv- og aidspræst i Københavns Stift. Pt. er det Carina Wøhlk der er hiv- og aidspræst i Københavns Stift og hun træffes normalt i kirken mandage og tirsdage kl. 8-9 på Tlf eller efter aftale torsdag kl i kirken.

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere