Infomøde den vedrørende Projekt Vesthallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen"

Transkript

1 Infomøde den vedrørende Projekt Vesthallen Sted: Casa Arena, Hansen og Nissen lounge. Panelet: Klubhusudvalget bestående af Morten Bundgaard, Henrik Læsø, Ole Frantz, Michael Nielsen og Rudi Jørgensen. Herudover arkitekt Kasper Jensen, direktør for Forum Horsens Jørn Juul og breddeidrætskonsulent Anders Helledi. Ordstyrer: Keld Jensen, referent: Julie Bertelsen. Intro Morten Bundgaard byder velkommen til alle de fremmødte. Hovedpunkterne i velkomsttalen er følgende: For tre år siden kunne det konstateres, at klubhuset var ved at blive for småt i forhold til alle de nye medlemmer, der kom til. Der blev lavet tegninger med henblik på udvidelse af klubhuset på Dyreskue- pladsen og kommunen bevilligede kr. til projektet. 14 dage inden start på byggeriet kommer der en opringning fra kommunen; at man ikke ønsker flere investeringer på Dyreskuepladsen. Argumentet var den nye tilkørsel til motorvejen og så skulle Hattingvej udvides. Efterfølgende er det erfaret, at Dyreskuepladsen er til salg og der er mulige købere. Projektet om at udvide på Dyreskuepladsen var ikke længere en mulighed. Klubhusudvalget udarbejdede et spørgeskema til medlemmerne, hvor de kunne give udtryk for ønsker til et nyt klubhus. Bestyrelsen udarbejdede en behovsanalyse 1. Der blev afholdt møde med kommunen, hvor behovsanalysen blev fremlagt. Der var ikke mange tilbud i forhold til et andet klubhus. På vegne af AtléticA blev følgende foreslået: o Slusemesteren bolig o Bygningerne ved avlsgården o Firmaidrætten Intet af det foreslåede kunne ombygges til klubhus for de kr. kom- munen tidligere havde bevilliget. Nu er der kommet Projekt Vesthallen : 1 Præsenteret på informationsmøde den 28. oktober 2014 og ophængt i Casa Arena til mødet. Udarbejdet med udgangspunkt i spørgeundersøgelse blandt alle klubbens medlemmer

2 o Kommunen har bevilliget et større beløb til renovering samt om og tilbygning af Vesthallen. Dette er sket ud fra et ønske om at løfte kvar- teret og at invitere forskellige foreninger til at kunne samles i Vesthal- len. Projektet præsenteres af Kasper fra RUM arkitekterne Projektet blev præsenteret og illustreret med luftfotos, oversigtsplaner, grundpla- ner, anvendelsesmuligheder og et konceptdiagram hvoraf det fremgik hvordan for- eningsaktiviteten skulle placeres og foregå i hallen. Følgende blev fremlagt om det mulige klublokale, der er tiltænkt AtléticA: Selve klublokalet ligger i en hævet kælder, hvor der rent lovmæssigt vil være plads til 100 personer. Klublokalet vil få renoveret lofter, gulve og vægge. o Jørn anfører hertil, at lokalets kapacitet har været vendt og vurderet ud fra, hvor mange gange om året, der samles en større forsamling. I særlige tilfælde kan der bookes mere plads i hallen og denne beslut- ning er truffet ud fra et ønske om, ikke at have store lokaler stående halvtomme en stor del af tiden. I Klublokalet vil der blive lavet en åben køkkenniche med samme faciliteter, som AtléticA har i dag. Der vil være et fælles toilet i klubhuset, udover toiletterne i omklædnings- rummene. Der vil blive anlagt et større trappeparti udenfor det mulige klublokale, ud fra et ønske om mere lys. Følgende blev fremlagt om omklædningsrummene: Omklædningsrummene er placeret ovenpå det mulige klubhus. Henrik anfører at omklædningsrummene vil være henholdsvis 35m 2 og 32m 2 og der vil være seks brusere i hver, samt toiletter. Jørn anfører, at omklædningsrummene ikke som sådan vil blive underlagt renovering og at der ikke vil blive opsat nye brusere (men at lokalerne er so- lidt byggeri fra 70 erne og at alle vvsinstallationer fungerer). Der er afsat kr. til vvs i hallen, men det er ikke til det synlige. Henrik Læsø om økonomien i forhold til projektet AtléticA, får bevilliget ca til udvidelse af eksisterende klubhus samt renovering. 31. maj 2013: Telefonisk besked om at der er investeringsstop på Dyrskue- pladsen. Pengene forbliver Atética s hvis vi flytter inden alt for længe. 7. november 2013: Generalforsamling hvor der orienteres om ovennævnte, samt at der bliver kigget på flere alternative løsninger. Slusemesteren / Dag- næs, Firmaidrætten mfl. 2014: Horsens kommune bevilliger 4,1 mio. til projektet, renovering af Vest- hallen,

3 o Fokus fleksibilitet, udnyttelse, første pulje i en længere renoverings pulje til Vesthallen. September 2014: AtléticA bliver indbudt til drøftelser, om evt. deltagelse i projektet. November 2014: På generalforsamling orienteres medlemmerne om dette, og bestyrelsen beder om bevilling på kr. til projekt genhusning af AtléticA. (ikke defineret, hvad pengene skal bruges til) 2015: Lang møderække for det nedsatte udvalg, Horsens Boldklub / Horsens Freja / Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, munder ud i flere senarier, slutteligt trækker Horens Boldklub sig fra projektet. De øvrige parter fortsæt- ter. Økonomien, der nu er på 4,1 mio. + ca kr. (ombygningstilskuddet fra kommunen), og det rækker ikke til alle ønsker. Prisen herfor er 5,9 mio. kr. vi mangler altså ca. 1,4 mio. (budget tal) AtléticA indikerer, at der er mulighed for at AtléticA kan bidrage med op til 1 mio. kr. dvs. ombygningstilskud + kontant tilskud / medhjælp ved byggeri Horsens Freja er også indstillet på at bidrage med fysik hjælp, hvis det bliver aktuelt. (tiltænker skur byggeriet ( kr.)) For at gennemføre projektet, som blev fremlagt på dagens møde, anfører Henrik, at der mangler godt kr., som forfalder ca. juni AtléticA skal sammen med Horsens Freja og Horsens og Omegns Sportsfi- skerforening, finde dette beløb. Det kan være via frivillig hjælp, fondsansøg- ninger, legater og lignende. Vi har frem til sommeren 2016, til at finde pen- gene, hvis det bliver nødvendigt. AtléticA kan i værste fald komme i en situation, hvor der skal betales godt kontant, for at flytte ind i de ny renoverede lokaler! Udvalget der har arbejde med sagen, har fået tilsagn fra kommunen, om: o Det kontante tilskud der måtte indgå i projektet, vil blive afskrevet over 20 år / ligeligt, forstået på den måde at AtéticA kommer reelt til at betale en max husleje på små om året. Aftalen vil blive lavet i et særskilt dokument, af kommunens juridiske afdeling, som udvalget skal godkende medio juni 2015 for at tidspla- nen holder. Henrik Læsø bemærker, at det er planen, at der bliver lavet en afstemning på atleti- ca.dk, hvor medlemmer kan give deres mening til kende. Spørgsmål vedrørende økonomien: Søren: Er der alternative løsninger i forbindelse med afstemningen og for- slaget? Savner en plan B o Henrik + Morten: Der er pt. ikke andre muligheder. Økonomien er tung og der er ikke andet i sigte.

4 Klaus Egedesø: Hvad hvis en afstemning viser, der er et overvejende flertal i mod? Og hvad er et overvejende flertal? o Henrik: Har ikke mandat til at svare. Ole Sørensen: Skal AtléticA betale kr. ud af egenkapitalen? Hvad skal Horsens Freja give? o Henrik: AtléticA skal finde kr. Evt. fra egenkapitalen. D o Jørn: Horsens Freja skal ikke betale noget, men de får heller ikke de- res eget. Line Nordli: Hvad kan det komme til at koste AtléticA totalt? o Henrik: Der er sat et loft på max kr. Lars Vinter: Den del af klubbens egenkapital, der er reserveret til klubhus, er ikke reserveret til mursten, men til inventar? o Henrik: Bestyrelsen tager beslutningen, men vil lytte til medlemmerne og det er klubbens formand og kassereren, der i forening kan dispo- nere over egenkapitalen. Spørgsmål vedrørende omklædningsrum: Ulla Vinther: Hvor store er de omklædningsrum, vi har nu, sammenlignet med de mulige, nye? o Henrik: De nuværende omklædningsrum har en faktisk udnyttelse på ca. 17m 2 og de mulige, nye lokaler på henholdsvis 35m 2 og 32m 2. Pia Møller: Kan vi få flere omklædningsrum, end vi har i dag? o Jørn: Kender ikke mulighederne, men vil gerne se på det. (Jørn tager ideen med videre, men kan intet sige eller love). Spørgsmål vedrørende parkering: Steen T. Nielsen: Hvordan ser det ud med parkering, når der er arrangemen- ter på fængslet? o Jørn: Hvis der er koncert med deltagende, så er det problema- tisk med parkering. Der kan evt. parkeres i 800 meters afstand, men der findes ikke en udtømmende løsning. AnnaMarie Nederby: Hvor mange ppladser er der? Her tænkes f.eks. på Horsens Folkebladløbet o Jørn: Det kan der ikke svares nøjagtigt på, men der er flere parke- ringsmuligheder i forbindelse med hallen og der kan også parkeres på Fussingvej, rundt om fængslet og bag fængslet. Mikael Kristensen: Bemærker at trænerteamet og bestyrelsen er bekendt med, hvad der sker ca. et halvt år frem og derfor vil det være muligt for Atlé- tica, at indrette sig efter det, når der er store arrangementer på Fængslet. Steffen Johansen: Bemærker at han bor nær Vesthallen og at der er mange p- pladser. Spørgsmål vedrørende klublokalet: Klaus Egedesø: Hvad med spisning, hvor vi er mennesker?

5 o Kasper: Det mulige klublokale rummer plads til op mod 100 menne- sker, men alle lokalerne i cafeens ende kan slås sammen, så de kan rumme 140 personer og ellers kan man låne hallen. AnnaMarie Nederby: Hvad hvis vi bliver 100 mennesker til fællesspisning og booker hallen; skal vi så betale for leje af borde/stole? o Jørn: Der skal betales leje for borde/stole, men lokalet stilles til rådig- hed uden betaling. Andre spørgsmål: Steen T. Nielsen: Hvad med de medlemmer, der ikke er repræsenteret på mødet? Får de en stemme og bliver der hængt tegninger op og er det muligt, at se hallen 1:1? o Henrik: Der vil blive afholdt en afstemning på atletica.dk, hvor alle medlemmer kan give deres mening til kende. Og det vil blive hængt tegninger op. (Disse er hængt op nu). o Jørn: AtléticA s medlemmer må gerne komme ned og se hallen 1:1. Dette kan aftales. Steen T. Nielsen: Savner et rum til kontor, hvor trænerne kan være? o Jørn og Henrik: Mødelokalerne i bygningen kan reserveres 12 måne- der frem i tiden, hvis man vil afholde møder udenfor klublokalet. Steen T. Nielsen: Kan der blive opsat en foldevæg mellem Horsens og Om- egns Sportsfiskerforening og Horsens Freja? o Jørn: Nej. De har behov for skabe m.v. og ønsker reolsystemer. Steen T. Nielsen: Får vi et motionsrum? o Kasper: Intet motionsrum. o Jørn: AtléticA ønsker eneret og det er svært, fordi det er så dyrt. Hvis man ser på pengene, så får AtléticA meget. Klaus Egedesø: Må AtléticA komme med egen mad i hallen? o Jørn: Hvis Projekt Vesthallen bliver en realitet, vil et udvalg sætte sig ned og lave fælles regler. Det formodes ikke, der kommer en forpagter og i AtléticA s eget køkken, vil der ingen regler være. o Morten: I vores eget køkken vil der være sammen faciliteter som i dag (ovn, kogeplader, køleskab m.v.) Bodo Kiederle: Hvad med belysningen ved Silkeborgvej? Hvad hvis 30 men- nesker skal over gaden, over i skoven? o Kasper: Henviser til vejafdelingen ved kommunen. Søren Ovesen: Hvad med eksterne depoter; kan man komme derned med bil/trailer? o Kasper: Ja, der er kørefast belægning hele vejen. Lars Vinther: Må AtléticA s medlemmer træne på fodboldbanerne? o Jørn: Muligvis. Der ligger tre baner, men der er adskillige kvadratme- ter plads udenfor banerne. Og på den anden side af Fussingvej, ved Slotsskolen, ligger der også en fodboldbane, som er offentlig og stort set ikke anvendes. Der er også et stort, grønt areal ved siden af fængs- let.

6 Lars Vinther: Hvilke aktiviteter er der i hallen? Og hvad siger de andre bru- gere til, at AtléticA skal anvende hallen? o Jørn: Der er bl.a. gymnastik, basket, fodbold og badminton. De har ikke alle faciliteter, men træner bare i hallen. Det er Horsens Freja, der dri- ver gymnastik og badminton. Det er vendt med brugerne, at AtléticA muligvis skal låne hallen ca. 10 gange om året og det er der sagt ok for. Allan Madsen og Thomas Pontoppidan: Hvad med trifolkets cykler? Grus er ikke fedt. o Michael Nielsen: Der er plads i depotet. o Kasper: Det er ikke langt cyklerne skal bæres, for at undgå grus. Ulla Vinther: Hvilke aftener er fællesarealerne bookede? o Jørn: Cafeteriet er åbent for alle hele tiden og det er hensigten, at alle kan benytte det. Ønsker en forening af bruge cafeteriet til et større ar- rangement kan det bookes. (Flere af de fremmødte medlemmer, kommer med bemærkninger til hvor mange årlige arrangementer AtléticA afholder, som vil kræve plads til flere, end der kan være i klublokalet.) Ulla Vinther præciserer, at det hun ønsker at vide er, om det er de samme aftener, foreningerne samles. o Henrik og Jørn: AtléticA har et ønske om at have sit eget og derfor kan andre foreninger også benytte fællesarealerne. Det forventes ikke, at AtléticA har behov for at reservere fællesarealer, for at kunne være der, på de almindelige træningsaftener. Men alle er velkomne i cafeen. Allan Madsen: Er cafeen et udsalg, to automater eller et køkken? Bemærker at AtléticA Tri f.eks. ikke vil hjælpe med at sælge pølser i en hal. o Jørn: Planen er at aktørerne aftaler, hvordan det skal drives og foregå. Som eksempel nævner Jørn, at der i Casa Arena er et fælles lager. Horsens Freja har også ønsker, men ingen bliver påduttet arbejde med salg af pølser. o Ole Frantz: AtléticA s eget lokale fungere med køkken som i dag. Det er kun ved større arrangementer det er aktuelt med cafeteriet. o Morten Bundgaard: AtléticA har ikke indgivet specielle ønsker til cafe- teriet, for AtléticA s ønske er at have sit eget, som vi har nu. Inger Kiederle: Kan vi få klubhus i de hvide længer? o Anders: Aarhus Universitet ejer bygningerne og vi kan ikke købe dem. o Jørn: Det er ikke muligt at lave en aftale på 2025 år og økonomien rækker ikke. Bodo Kiederle: Kan vi få klubhus på Dagnæs stadion? o Jørn: Det er der ikke penge til og der er flere foreninger deroppe, så det er ikke muligt, at AtléticA kan få sit eget på Dagnæs stadion. Gitte Hansen: Hvordan skal afstemningen foregå? o Henrik: På atletica.dk. Bestyrelsen træffer beslutningen, men lytter til medlemmerne. Steen T. Nielsen: Hvad er fordelingsnøglen i forhold til at AtléticA skal betale noget selv? AtléticA får ikke lige så meget som Horsens Freja?

7 o Henrik, Jørn og Morten: Hvis AtléticA vil have fælles delelokaler, så er sagen en anden. Ånden i AtléticA er, at AtléticA ønsket sit eget og der- for er der ageret, som der er. Pia Møller: Er det ikke meget lidt, AtléticA får ud af alle de penge? Skal det være så fint arkitektonisk? o Jørn: Projektet startede med, at man bevilligede 4,1 mio. kr. til at ned- lægge to klubhuse i Vestergade. Efterfølgende er AtléticA kommet til med yderligere kr., så AtléticA også kan være med i projektet. AtléticA vil gerne disponere over egne lokaler og 250 m 2 og så meget kan man ikke disponere over for en million kroner uden at gå på kompromis med noget. Kasper bemærker, at man måske kan få opført 60 m 2 for 1 mio. kr. Allan Madsen: Gennemfører kommunen projektet, selvom AtléticA siger nej? Og skal der flere klubber ind i hallen? o Jørn: Hvis AtléticA siger nej, så tager vi den derfra. Der skal ikke andre foreninger ind. Ulla Vinther: Hvad er fristen for Dyreskuepladsen? o Anders: Det kan vi ikke sige. Herefter fortsat debat. 28. juni Julie Brix Bertelsen.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere