Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk"

Transkript

1 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat, du skal stemme om. Vi har også indgået en aftale om at anvende de regionale vikarmidler bedre, og Danske Regioner anbefaler nu, at regeringen nedsætter en lønkommission. Mere i løn Med den nye overenskomst får Sundhedskartellets medlemmer mere i løn de næste tre år. Der er bl.a. særlige lønstigninger til erfarne, et tillæg til nogle grupper med kortere erfaring, mere i løn til lederne i både regioner og kommuner, mere i særlig feriegodtgørelse mv. Højere pension Alle Sundhedskartellets medlemmer får fremover en højere pension. Der er tale om flere forskellige forbedringer på pensionsområdet, alt efter hvilken faggruppe, du tilhører, og hvor du er ansat. ATP-satsen sættes op, og vi tager hul på, at tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde mv. bliver pensionsgivende. Bedre arbejdsliv Du får højere betaling, når du skal arbejde uden for almindelig arbejdstid. Dermed bliver det dyrere for arbejdsgiverne at gribe ind i din fritid. Konkret betyder overenskomsten bl.a., at: I regionerne bliver betalingen for, at du får inddraget et fridøgn, hævet til ca. 375 kr., nattillægget bliver forhøjet til 32,5 pct., og weekendtillægget forhøjes til 42 pct. I kommunerne hæves betalingen for inddragelse af et fridøgn til 450 kr., nattillægget forhøjes til 32,5 pct., og lørdagstillægget forhøjes til 28 pct. Der bliver også indført en seniorbonus, tillæg til tillidsrepræsentanterne, bedre løn under barsel, flere muligheder for kompetenceudvikling mv. Bedre anvendelse af vikarmidlerne I dag bruger regionerne mange penge på eksterne vikarer. Med overenskomsten får de fastansatte medarbejdere, der vælger at arbejde i regionernes egne vikarordninger, en bedre aflønning for ekstratimerne og en bonus på kr., hvis man har 30 ekstratimer eller mere udover fuldtidsnormen i et kvartal.

2 2 Ansat som fysioterapeut i en kommune Rammen i forhandlingsresultatet er 13,3 procent over de næste tre år. Størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger, mens en mindre del går til pension mv. Resultatet giver alle medlemmer generelle lønstigninger på 9,0 procent i kommunerne, inklusive de midler, vi er garanteret ved de lokale lønforhandlinger. I de generelle lønstigninger er indregnet en kompensation for de personalegoder, som mange privatansatte får. Kompensationen gives som en generel lønforhøjelse på 0,2 procent med virkning fra 1. april Oven i det kommer en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse, der bliver udbetalt én gang om året. I kommunerne forhøjes feriegodtgørelsen til 2,3 procent. Stigningerne har virkning fra udbetalingen i Når man lægger det hele sammen dvs. generelle lønstigninger, særlig feriegodtgørelse, kompensation for privatansattes personalegoder, lokal løndannelse og reguleringsordningen udgør de gennemsnitlige lønforbedringer 10,2 procent de næste tre år. Sundhedskartellets lønmodel, som blev indført ved sidste overenskomstforhandling i 2005, er videreført, og enkeltheden er bevaret. Regulering af løn og tillæg Din løn reguleres løbende i overenskomstperioden. Der er generelle lønstigninger på 4,09 pct. den 1. april 2008, 0,2 pct. den 1. april 2009 (inkl. kompensation for personalegoder), 0,68 pct. den 1. oktober 2009 og 0,50 pct. den 1. april Stigningen fra den 1. april 2008 får du udbetalt med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten træder endeligt i kraft. Ud over de generelle lønstigninger eksisterer der en reguleringsordning, som udligner 80 pct. af forskellen i lønudviklingen på det regionale og det kommunale arbejdsmarked i forhold til det private arbejdsmarked, og som derved delvist sikrer parallelitet i lønudviklingen. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at reguleringsordningen vil udmønte 1,62 pct. den 1. oktober 2008, -0,13 pct. den 1. oktober 2009 og 0,57 pct. den 1. oktober De endelige reguleringer afhænger dog af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Særlige lønændringer Der bliver indført et nyt løntrin 9 i Sundhedskartellets lønmodel, hvor de medarbejdere, der lige nu er på løntrin 8, bliver indplaceret. Samtidig kan løntrin 9 fremover bruges i lokale forhandlinger, når lønnen skal hæves for medarbejdere, der i dag er placeret på de øverste trin i lønskalaen, fx fordi de har særlige kompetencer eller er ansat i særlige eller atypiske stillinger.

3 3 fysioterapeuter på løntrin 6 bliver hævet til løntrin 7. fysioterapeuter, der er indplaceret som kliniske undervisere på løntrin 7, bliver hævet til løntrin 8. Alle medarbejdere på løntrin 7 bliver hævet til løntrin 8. Alle medarbejdere på løntrin 8 bliver hævet til det nye løntrin 9, som udgør kr. om året Disse lønstigninger kommer oven i den lønindplacering og de tillæg, du allerede har, med mindre andet er aftalt lokalt. Særligt for medarbejdere med kortere erfaring I kommunerne er der aftalt et tillæg på kr. årligt til fysioterapeut med mindre end 4 års erfaring Tillægget er pensionsgivende, og det gives med virkning fra 1. april Andre lønforbedringer Lokal løn Der er afsat nye midler til lokale lønforhandlinger, både til medlemmer i basisstillinger og medlemmer i ledende stillinger. Der er sammen med arbejdsgiverne lavet fælles retningslinjer for den gode lokale forhandling, og lønstatistikken er forbedret. For dig der er ansat i en basisstilling i en kommune er der afsat 1,25 pct. af den samlede lønsum til lokale forhandlinger Pengene er til rådighed én gang i perioden pr.: Den 1. april 2010 Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse, som man får udbetalt én gang om året, bliver forhøjet med virkning fra udbetalingen i I kommunerne bliver den særlige feriegodtgørelse forhøjet fra 1,50 pct. til 2,3 pct. Højere pension Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Herudover sættes ATP-satsen op, og en række tillæg for aften-, natarbejde m.v. bliver delvist gjort pensionsgivende. Der er tale om en række forskellige forhøjelser, alt efter hvilken faggruppe man tilhører, og hvor man er ansat.

4 4 Højere pensionssats Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Som fysioterapeuter og klinisk underviser i en kommuner forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,25 pct. Ændringen har virkning fra 1. april 2009 Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. Højere ATP-bidrag ATP-satserne vil gradvist blive forhøjet efter en trinmodel, så alle Sundhedskartellets medlemmer senest i 2021 vil være omfattet af den højeste ATP-sats; A-satsen. For fysioterapeuter forhøjes ATP- B satsen forhøjes fra kr. til kr. pr. år. pr. 1. Januar 2010 Forhøjelsen betyder, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2010 stiger fra ca. 32 kr. om måneden til ca. 48 kr. om måneden, idet man selv via lønnen betaler 1/3 af ATP-bidraget. Arbejdsgiverens bidrag til ATPopsparing stiger samtidig fra ca. 65 kr. til ca. 95 kr., fordi arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. Pension af tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde m.v. Tillæg for aftenarbejde, natarbejde, weekendarbejde o.lign. har hidtil ikke været pensionsgivende. Som noget nyt bliver de tillæg, man får som lønafhængige særydelser, nu pensionsgivende med 2 pct. På det kommunale område bliver de lønafhængige særydelser pensionsgivende (dog ikke overarbejde). Det vil fremgå af den nye overenskomst, hvilke særydelser der bliver pensionsgivende. Ændringerne træder i kraft den 1. april Bedre arbejdsliv Medarbejderne i sundhedsvæsenet er indstillet på at være fleksible, og for manges vedkommende betyder det bl.a., at der skal arbejdes aften, nat og weekender. Forhandlingsresultatet betyder, at man fremover får en mindre forhøjelse af de tillæg, der gives for bl.a. indgreb i fritiden samt weekend- og natarbejde. Arbejdspladserne er desuden forpligtet til i den kommende periode at sætte yderligere fokus på medarbejdernes sundhed, trivsel og tryghed. Værn om fritiden Det bliver dyrere for arbejdsgiverne at gøre indgreb i medlemmernes fritid, idet godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet. Tillæggene stiger for arbejde uden for normal arbejdstid. Nattillægget bliver forhøjet for arbejde mellem kl og kl Arbejder man i en kommune, forhøjes lørdagstillægget.

5 5 Hvis du er ansat i en kommune, får du den 1. april 2009 følgende: Godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet fra 289,65 kr. til 450,00 kr. ( niveau). Nattillægget mellem kl og kl forhøjes fra 30,5 pct. til 32,5 pct. Lørdagstillægget for arbejde i tidsrummet mellem kl og kl forhøjes fra 26 pct. til 28 pct. Godtgørelsen for patientledsagelse eller udrykning forhøjes fra 105,04 kr. til 205,04 kr. ( niveau). Trivsel og sundhed På de enkelte arbejdspladser skal der sættes fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed i den kommende overenskomstperiode. Formålet er både at forbedre og udvikle medarbejdernes sundhed og trivsel og at nedbringe sygefraværet. Blandt de konkrete initiativer er: retningslinjer for sundhedsfremmende ordninger, der fx kan indeholde tilbud om kostvejledning, rygestopkurser, massage, fysioterapi, motion m.v. måling af medarbejdernes trivsel hvert tredje år pligt for ledelsen til at redegøre for sammenhængen imellem ressourcer og arbejdsmængde sygefraværsstatistik sygefraværssamtaler ved længerevarende sygdom indsats mod stress indsats mod vold, mobning og chikane Seniorordninger i kommunerne Medlemmet får ret til at afholde et antal seniordage fra den dag, man fylder 60 år. Antallet af seniordage stiger med alderen. Retten til seniordage gælder med virkning fra den 1. januar Alder Maksimalt antal seniordage 60 år 2 seniordage 61 år 3 seniordage 62 år og derover 4 seniordage Seniordagene kan konverteres til enten ekstraordinære pensionsindbetalinger eller til en bonus. Konverteringen sker i forhold til den aktuelle timeløn og beregnes derfor individuelt for. Retten til seniordage finansieres i den kommende overenskomstperiode fortrinsvist af de ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i

6 6 sommeren Sundhedskartellet har aftalt med KL, at mulighederne for at videreføre de aftalte seniorordninger drøftes ved de næste overenskomstforhandlinger. Kommunale puljer I den enkelte kommune vil der blive sat yderligere fokus på seniorpolitiske initiativer via en særlig lokal seniorpolitisk pulje. I hver kommune skal der nedsættes et beslutningsforum med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, der sammen skal beslutte, hvordan de ekstra penge kan bruges på aktiviteter, der fremmer fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Pengene til kommunernes særlige seniorpuljer kommer fra trepartsaftalen. Der er tale om et engangsbeløb, som skal bruges inden udgangen af Hvert år i perioden vil der være ca. 29,5 mio. kr. til rådighed på FTF s område til seniorpolitiske tiltag i kommunerne. Ansat som ledende fysioterapeut i en kommune Rammen i forhandlingsresultatet er 13,3 procent over de næste tre år. Størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger, mens en mindre del går til pension mv. Resultatet giver alle medlemmer generelle lønstigninger på 9,0 procent i kommunerne, inklusive de midler, vi er garanteret ved de lokale lønforhandlinger. I de generelle lønstigninger er indregnet en kompensation for de personalegoder, som mange privatansatte får. Kompensationen gives som en generel lønforhøjelse på 0,2 procent med virkning fra 1. april Oven i det kommer en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse, der bliver udbetalt én gang om året. I kommunerne forhøjes feriegodtgørelsen til 2,3 procent. Stigningerne har virkning fra udbetalingen i Når man lægger det hele sammen dvs. generelle lønstigninger, særlig feriegodtgørelse, kompensation for privatansattes personalegoder, lokal løndannelse og reguleringsordningen udgør de gennemsnitlige lønforbedringer 10,2 procent de næste tre år. Sundhedskartellets lønmodel, som blev indført ved sidste overenskomstforhandling i 2005, er videreført, og enkeltheden er bevaret. Regulering af løn og tillæg Din løn reguleres løbende i overenskomstperioden. Der er generelle lønstigninger på 4,09 pct. den 1. april 2008, 0,2 pct. den 1. april 2009 (inkl. kompensation for personalegoder), 0,68 pct. den 1. oktober 2009 og 0,50 pct. den 1. april 2010.

7 7 Stigningen for den 1. april 2008 får du udbetalt med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten træder endeligt i kraft. Ud over de generelle lønstigninger eksisterer der en reguleringsordning, som udligner 80 pct. af forskellen i lønudviklingen på det regionale og det kommunale arbejdsmarked i forhold til det private arbejdsmarked, og som derved delvist sikrer parallelitet i lønudviklingen. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at reguleringsordningen vil udmønte 1,62 pct. den 1. oktober 2008, -0,13 pct. den 1. oktober 2009 og 0,57 pct. den 1. oktober De endelige reguleringer afhænger dog af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Særlige lønændringer Alle løntrin på lederlønskalaen bliver forhøjet med 1,8 pct. fra den 1. april Samtidig sker der følgende særlige lønstigninger: Hvis man i dag er grundlønsindplaceret på L1 og L3, bliver man løftet til L5. Hvis man i dag er grundlønsindplaceret på L5, bliver man løftet til L6. Hvis man har fået en lønforbedring i form af tillæg eller højere løntrin, bliver forskellen imellem det nye løntrin (før reguleringen) og den gamle grundløn modregnet ved oprykningen. Særligt for de højest indplacerede ledere Grundlønsindplaceringen for de højest indplacerede ledere bliver præciseret. Det sker ved, at Overordnet ansvar for (sundheds-)fagligt område vil blive indføjet som et kriterium for, at en lederstilling kan medføre en høj grundlønsindplacering. Andre lønforbedringer Lokal løn Der er afsat nye midler til lokale lønforhandlinger, både til medlemmer i basisstillinger og medlemmer i ledende stillinger. Der er sammen med arbejdsgiverne lavet fælles retningslinjer for den gode lokale forhandling, og lønstatistikken er forbedret. For dig, der er ansat i en lederstilling i en kommune er der afsat 2,50 pct. af den samlede lønsum til lokale forhandlinger Pengene er til rådighed to gange i perioden, hhv. 1,25 pct. pr.: Den 1. april 2009 Den 1. april 2010

8 8 Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse, som man får udbetalt én gang om året, bliver forhøjet med virkning fra udbetalingen i I kommunerne bliver den særlige feriegodtgørelse forhøjet fra 1,50 pct. til 2,3 pct. Højere pension Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Herudover sættes ATP-satsen op, og en række tillæg for aften-, natarbejde m.v. bliver delvist gjort pensionsgivende. Der er tale om en række forskellige forhøjelser, alt efter hvilken faggruppe man tilhører, og hvor man er ansat. Højere pensionssats Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Som ledende fysioterapeuter i en kommune forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,98 pct. Ændringen har virkning fra 1. April Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. Højere ATP-bidrag ATP-satserne vil gradvist blive forhøjet efter en trinmodel, så alle Sundhedskartellets medlemmer senest i 2021 vil være omfattet af den højeste ATP-sats; A-satsen. For fysioterapeuter forhøjes ATP- B satsen forhøjes fra kr. til kr. pr. år. pr. 1. Januar 2010 Forhøjelsen betyder, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2010 stiger fra ca. 32 kr. om måneden til ca. 48 kr. om måneden, idet man selv via lønnen betaler 1/3 af ATP-bidraget. Arbejdsgiverens bidrag til ATPopsparing stiger samtidig fra ca. 65 kr. til ca. 95 kr., fordi arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. Pension af tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde m.v. Tillæg for aftenarbejde, natarbejde, weekendarbejde o.lign. har hidtil ikke været pensionsgivende. Som noget nyt bliver de tillæg, man får som lønafhængige særydelser, nu pensionsgivende med 2 pct. På det kommunale område bliver de lønafhængige særydelser pensionsgivende (dog ikke overarbejde). Det vil fremgå af den nye overenskomst, hvilke særydelser der bliver pensionsgivende. Ændringen træder i kraft den 1. april 2009.

9 9 Seniorordninger i kommunerne Medlemmet får ret til at afholde et antal seniordage fra den dag, man fylder 60 år. Antallet af seniordage stiger med alderen. Retten til seniordage gælder med virkning fra den 1. januar Alder Maksimalt antal seniordage 60 år 2 seniordage 61 år 3 seniordage 62 år og derover 4 seniordage Seniordagene kan konverteres til enten ekstraordinære pensionsindbetalinger eller til en bonus. Konverteringen sker i forhold til den aktuelle timeløn og beregnes derfor individuelt for. Retten til seniordage finansieres i den kommende overenskomstperiode fortrinsvist af de ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i sommeren Sundhedskartellet har aftalt med KL, at mulighederne for at videreføre de aftalte seniorordninger drøftes ved de næste overenskomstforhandlinger. Kommunale puljer I den enkelte kommune vil der blive sat yderligere fokus på seniorpolitiske initiativer via en særlig lokal seniorpolitisk pulje. I hver kommune skal der nedsættes et beslutningsforum med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, der sammen skal beslutte, hvordan de ekstra penge kan bruges på aktiviteter, der fremmer fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Pengene til kommunernes særlige seniorpuljer kommer fra trepartsaftalen. Der er tale om et engangsbeløb, som skal bruges inden udgangen af Hvert år i perioden vil der være ca. 29,5 mio. kr. til rådighed på FTF s område til seniorpolitiske tiltag i kommunerne. Ansat som fysioterapeut i det regionale område Rammen i forhandlingsresultatet er 13,3 procent over de næste tre år. Størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger, mens en mindre del går til pension mv. Resultatet giver alle medlemmer generelle lønstigninger på 9,3 procent i regionerne, inklusive de midler, vi er garanteret ved de lokale lønforhandlinger.

10 10 I de generelle lønstigninger er indregnet en kompensation for de personalegoder, som mange privatansatte får. Kompensationen gives som en generel lønforhøjelse på 0,2 procent med virkning fra 1. april Oven i det kommer en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse, der bliver udbetalt én gang om året. I regionerne forhøjes feriegodtgørelsen til 1,95. Stigningerne har virkning fra udbetalingen i Når man lægger det hele sammen dvs. generelle lønstigninger, særlig feriegodtgørelse, kompensation for privatansattes personalegoder, lokal løndannelse og reguleringsordningen udgør de gennemsnitlige lønforbedringer 10,2 procent. Sundhedskartellets lønmodel, som blev indført ved sidste overenskomstforhandling i 2005, er videreført, og enkeltheden er bevaret. Regulering af løn og tillæg Din løn reguleres løbende i overenskomstperioden. På Danske Regioners område er der generelle lønstigninger på 4,08 pct. den 1. april 2008, 0,2 pct. den 1. april 2009 (inkl. kompensation for personalegoder), 0,86 pct. den 1. oktober 2009 og 0,37 pct. den 1. april Stigningen for den 1. april 2008 får du udbetalt med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten træder endeligt i kraft. Ud over de generelle lønstigninger eksisterer der en reguleringsordning, som udligner 80 pct. af forskellen i lønudviklingen på det regionale og det kommunale arbejdsmarked i forhold til det private arbejdsmarked, og som derved delvist sikrer parallelitet i lønudviklingen. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at reguleringsordningen vil udmønte 1,62 pct. den 1. oktober 2008, -0,13 pct. den 1. oktober 2009 og 0,57 pct. den 1. oktober De endelige reguleringer afhænger dog af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Særlige lønændringer Forkortet gennemløbstid For fysioterapeuter forkortes gennemløbet på lønskalaen fra den 1. april Det betyder, at man rykker fra løntrin 4 til løntrin 6 efter seks års erfaring (mod nuværende otte år). Med erfaring menes et antal års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelse. Til erfarende fysioterapeuter For fysioterapeuter med minimum ti år erfaring ydes pr. 1. april 2009 et pensionsgivende tillæg på kr. om året ( niveau).

11 11 Denne lønstigninger kommer oven i den lønindplacering og de tillæg, du allerede har, med mindre andet er aftalt lokalt. Til fysioterapeuter med kortere erfaring For fysioterapeuter der har op til 7 års erfaring ydes et tillæg på kr. årligt. Tillægget er pensionsgivende, og det gives med virkning fra 1. april Særligt for specialuddannede Bestemmelsen vedr. et særligt lønforløb for medarbejdere med Sundhedsstyrelsens godkendte specialuddannelser udvides fra den 1. april 2010 fra kun at gælde Dansk Sygeplejeråd til at gælde alle organisationer i Sundhedskartellet. Samtidig fremtidssikres bestemmelsen, så alle specialuddannelser, der fremover godkendes af Sundhedsstyrelsen, bliver omfattet. Det betyder i første omgang, at specialuddannelsen til kræftsygeplejersker omfattes, og andre specialuddannelser kan følge senere. Andre lønforbedringer Lokal løn Der er afsat nye midler til lokale lønforhandlinger, både til medlemmer i basisstillinger og medlemmer i ledende stillinger. Der er sammen med arbejdsgiverne lavet fælles retningslinjer for den gode lokale forhandling, og lønstatistikken er forbedret. For dig, der er ansat i en basisstilling i en region er der afsat 1,60 pct. af den samlede lønsum til lokale forhandlinger. Pengene er til rådighed to gange i perioden, hhv. 0,8 pct. pr.: Den 1. april 2009 Den 1. april 2010 Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse, som man får udbetalt én gang om året, bliver forhøjet med virkning fra udbetalingen i I regionerne bliver den særlige feriegodtgørelse forhøjet fra 1,50 pct. til 1,95 pct. På Danske Regioners område får man 0,9% ekstra, hvis man er ansat i en basisstilling og er fysioterapeut med indtil 10 års erfaring på grundlag af grunduddannelse.

12 12 Særligt for studerende Der skal i overenskomstperioden sættes fokus på, hvordan studerende kan blive dækket ind under Sundhedskartellets overenskomst. Sammen med Danske Regioner vil vi i overenskomstperioden derfor bl.a. afdække, hvor mange studerende blandt Sundhedskartellets forskellige uddannelsesgrupper, der er ansat i regionerne og det fremtidige behov herfor. Højere pension Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Herudover sættes ATP-satsen op, og en række tillæg for aften-, natarbejde m.v. bliver delvist gjort pensionsgivende. Der er tale om en række forskellige forhøjelser, alt efter hvilken faggruppe man tilhører, og hvor man er ansat. Højere pensionssats Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Som ikke ledende fysioterapeuter ansat i en region forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,03 pct. Ændringen har virkning fra 1. april Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. Højere ATP-bidrag ATP-satserne vil gradvist blive forhøjet efter en trinmodel, så alle Sundhedskartellets medlemmer senest i 2021 vil være omfattet af den højeste ATP-sats; A-satsen. For fysioterapeuter forhøjes ATP- B satsen forhøjes fra kr. til kr. pr. år. pr. 1. januar 2010 Forhøjelsen betyder, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2010 stiger fra ca. 32 kr. om måneden til ca. 48 kr. om måneden, idet man selv via lønnen betaler 1/3 af ATP-bidraget. Arbejdsgiverens bidrag til ATPopsparing stiger samtidig fra ca. 65 kr. til ca. 95 kr., fordi arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. Pension af tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde m.v. Tillæg for aftenarbejde, natarbejde, weekendarbejde o.lign. har hidtil ikke været pensionsgivende. Som noget nyt bliver de tillæg, man får som lønafhængige særydelser, nu pensionsgivende med 2 pct.

13 13 I regionerne gælder det følgende tillæg: aftentillæg nattillæg weekendtillæg søgnehelligdagstillæg tilkald uden for planlagt tjeneste tilkald i forbindelse med rådighedstjeneste timelønnedes fridøgns- og helligdagsbetaling tillæg for manuel ventilation Overarbejde er ikke omfattet. Ændringerne træder i kraft den 1. april For ansatte i regionerne er der derudover lavet en hensigtserklæring om, at pensionen skal forhøjes yderligere ved kommende overenskomstforhandlinger. Bedre arbejdsliv Medarbejderne i sundhedsvæsenet er indstillet på at være fleksible, og for manges vedkommende betyder det bl.a., at der skal arbejdes aften, nat og weekender. Forhandlingsresultatet betyder, at man fremover får en mindre forhøjelse af de tillæg, der gives for bl.a. indgreb i fritiden samt weekend- og natarbejde. Arbejdspladserne er desuden forpligtet til i den kommende periode at sætte yderligere fokus på medarbejdernes sundhed, trivsel og tryghed. Værn om fritiden Det bliver dyrere for arbejdsgiverne at gøre indgreb i medlemmernes fritid, idet godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet. Tillæggene stiger for arbejde uden for normal arbejdstid. Nattillægget bliver forhøjet for arbejde mellem kl og kl Er man ansat i en region, bliver weekendtillægget forhøjet. Herudover ligestilles døgnvagter på lørdage med døgnvagter på søndage, så der honoreres svarende til søndag. Endelig forhøjes både godtgørelsen for patientledsagelse eller udrykning og rejseforsikringsdækningen, når man er med i en ambulancetransport. Hvis du er ansat i en region, får du den 1. april 2010 følgende: Godtgørelsen for inddragelse af fridøgn bliver forhøjet fra 289,65 kr. til 375,82 kr. ( niveau). Nattillægget mellem kl og kl forhøjes fra 30,5 pct. til 32,5 pct. Weekendtillægget for arbejde i tidsrummet lørdag kl til søndag kl forhøjes fra 40 pct. til 42 pct. Honoreringen for døgnvagter på lørdage (rådighedstjeneste) forbedres, så der honoreres

14 14 svarende til døgnvagter på søndage (rådighedstjeneste). Godtgørelsen for patientledsagelse eller udrykning forhøjes fra 105,04 kr. til 145,89 kr. ( niveau). Rejseforsikringsdækningen, når du er med i en ambulancetransport, forhøjes fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. Plustid I regionerne bliver det fra den 1. april 2010 muligt at aftale en individuel arbejdstid, der er højere end en normal fuldtidsansættelse dog maksimalt 42 timer om ugen. Lønnen for ekstra timer ud over fuld tid er den normale timeløn, men pensionen forhøjes med 3 pct. (dog maksimalt til 18 pct.) for de timer, der ligger ud over 37 timer. Det er en betingelse for at lave en aftale om plustid, at der først indgås en lokal aftale mellem tillidsrepræsentanten/organisationen og arbejdsgiveren. Trivsel og sundhed På de enkelte arbejdspladser skal der sættes fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed i den kommende overenskomstperiode. Formålet er både at forbedre og udvikle medarbejdernes sundhed og trivsel og at nedbringe sygefraværet. Blandt de konkrete initiativer er: retningslinjer for sundhedsfremmende ordninger, der fx kan indeholde tilbud om kostvejledning, rygestopkurser, massage, fysioterapi, motion m.v. måling af medarbejdernes trivsel hvert tredje år pligt for ledelsen til at redegøre for sammenhængen imellem ressourcer og arbejdsmængde sygefraværsstatistik sygefraværssamtaler ved længerevarende sygdom indsats mod stress indsats mod vold, mobning og chikane Bedre balance mellem arbejds- og familieliv Hensigtserklæringer om indflydelse på egne opgaver og natarbejde For at forbedre balancen mellem arbejdsliv og familieliv er Sundhedskartellet og Danske Regioner blevet enige om to hensigtserklæringer: Medarbejderne skal have indflydelse på egne arbejdsopgaver, herunder arbejdstidstilrettelæggelse og sammenhæng mellem krav og ressourcer Ledelsen skal, bl.a. af hensyn til arbejdsmiljøet, forsøge at begrænse forekomsten af natarbejde. Forenkling af arbejdstidsreglerne Arbejdstidsreglerne skal gøres mere enkle, og de skal være lettere at forstå for dig som medarbejder.

15 15 Derfor skal der i løbet af overenskomstperioden igangsættes et fælles projektarbejde mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner med henblik på revision og forenkling af arbejdstidsreglerne. Seniorrettigheder Seniorbonus Alle medarbejdere, der er 60 år og derover, eller som fylder 60 år i overenskomstperioden, får en årlig bonus. Bonussen stiger med alderen og vil blive udbetalt første gang den 1. januar 2009 til alle medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere i Seniorordning Alder Bonus i pct. af sædvanlig løn* Pensionsindbetaling i pct. af sædvanlig løn Maksimale antal seniordage 60 år 2,0 pct. 2,1 pct. 2 seniordage 61 år 2,3 pct. 2,4 pct. 3 seniordage 62 år og derover 2,7 pct. 2,8 pct. 4 seniordage * Sædvanlig løn svarer til den løn, der udbetales under sygdom Seniorbonussen kan konverteres til seniordage, ekstraordinær pensionsindbetaling og særlige kompetenceudviklingsforløb eller til en kombination af disse: Ekstraordinær pensionsindbetaling: Hvis hele seniorbonussen konverteres til pension, får pensionsindbetalingerne en lidt højere værdi, end hvis den udbetales i form af en bonus. Seniordage: Afhængig af alder kan man konvertere sin bonus til maksimalt 2, 3 og 4 dage. Værdien af en seniordag svarer til 0,4 pct. af den sædvanlige løn, og det betyder, at der bliver en del af bonussen i overskud efter konvertering til seniordage. Eksempel: For en medarbejder, som er 62 år eller derover, vil forskellen mellem 4 seniordage, der har en værdi på 1,6 pct. af den sædvanlige løn, og bonussen på 2,7 pct., fx kunne udbetales eller indbetales på pensionsordningen. Kompetenceudvikling: Vælger man at bruge sine seniorrettigheder til kompetenceudvikling, kan værdien af bonussen omregnes til køb af fx kursus, kursusmaterialer, opholdsudgifter eller evt. vikardækning.

16 16 Ordningen er tidsbegrænset frem til 2011 og finansieres af ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i sommeren Retten til seniordage finansieres i den kommende overenskomstperiode fortrinsvist af de ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i sommeren Ansat som ledende fysioterapeut i det regionale område Rammen i forhandlingsresultatet er 13,3 procent over de næste tre år. Størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger, mens en mindre del går til pension mv. Resultatet giver alle medlemmer generelle lønstigninger på 9,3 procent i regionerne, inklusive de midler, vi er garanteret ved de lokale lønforhandlinger. I de generelle lønstigninger er indregnet en kompensation for de personalegoder, som mange privatansatte får. Kompensationen gives som en generel lønforhøjelse på 0,2 procent med virkning fra 1. april Oven i det kommer en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse, der bliver udbetalt én gang om året. I regionerne forhøjes feriegodtgørelsen til 1,95. Stigningerne har virkning fra udbetalingen i Når man lægger det hele sammen dvs. generelle lønstigninger, særlig feriegodtgørelse, kompensation for privatansattes personalegoder, lokal løndannelse og reguleringsordningen udgør de gennemsnitlige lønforbedringer 10,2 procent. Sundhedskartellets lønmodel, som blev indført ved sidste overenskomstforhandling i 2005, er videreført, og enkeltheden er bevaret. Regulering af løn og tillæg Din løn reguleres løbende i overenskomstperioden. På Danske Regioners område er der generelle lønstigninger på 4,08 pct. den 1. april 2008, 0,2 pct. den 1. april 2009 (inkl. kompensation for personalegoder), 0,86 pct. den 1. oktober 2009 og 0,37 pct. den 1. april Stigningen for den 1. april 2008 får du udbetalt med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten træder endeligt i kraft.

17 17 Ud over de generelle lønstigninger eksisterer der en reguleringsordning, som udligner 80 pct. af forskellen i lønudviklingen på det regionale og det kommunale arbejdsmarked i forhold til det private arbejdsmarked, og som derved delvist sikrer parallelitet i lønudviklingen. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at reguleringsordningen vil udmønte 1,62 pct. den 1. oktober 2008, -0,13 pct. den 1. oktober 2009 og 0,57 pct. den 1. oktober De endelige reguleringer afhænger dog af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Særlige lønændringer Fra den 1. april 2009 bliver lederlønskalaen ændret, og løntrinnene på den nuværende lederskala bliver forhøjet. Der indføres et nyt L1 svarende til det gamle L1 + 0,5 pct. L1 hæves med 1,8 pct. og bliver til nyt L2. L2 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L3. L3 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L4. L4 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L5. L5 hæves med 3,6 pct. og bliver til nyt L6. Det nuværende løntrin L6 udgår. L7 hæves med 1,6 pct. L8 hæves med 0,8 pct. L9 hæves med 0,6 pct. L10 hæves med 0,4 pct. Desuden sker der følgende særlige lønstigninger fra den 1. april 2009: Ledende fysioterapeuter, der er indplaceret på det nuværende L1 rykker op til det nye L3. Har du tidligere fået en lønforbedring i form af tillæg eller højere løntrin, bliver det modregnet i forskellen mellem nuværende L1 og nuværende L2 ved oprykningen. Alle ledere, som er indplaceret på L5 eller L6, hæves til L7. Der bliver ikke modregnet i de nuværende tillæg i forbindelse med oprykningen. Mindste-grundlønnen for ledende fysioterapeuter hæves fra det nuværende L1 til det nye L3. Kortlægning af ledelsesforholdene Vi arbejder også videre med kravet om lige løn for lige ledelsesarbejde. Konkret vil Sundhedskartellet sammen med bl.a. Danske Regioner kortlægge ledelsesarbejdet på sygehusledelsesniveau bl.a. med fokus på: Ledelsens sammensætning og referenceforhold De enkelte ledelsesopgaver og fordelingen af dem blandt de enkelte medlemmer i sygehusledelsen De enkelte ledelsesmedlemmers væsentligste ledelses- og kommunikationsrelationer

18 18 Andre lønforbedringer Lokal løn Der er afsat nye midler til lokale lønforhandlinger, både til medlemmer i basisstillinger og medlemmer i ledende stillinger. Der er sammen med arbejdsgiverne lavet fælles retningslinjer for den gode lokale forhandling, og lønstatistikken er forbedret. For dig, der er ansat i en lederstilling i en region er der afsat 2,50 pct. af den samlede lønsum til lokale forhandlinger. Pengene er til rådighed to gange i perioden, hhv. 1,25 pct. pr.: Den 1. april 2009 Den 1. april 2010 Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse, som man får udbetalt én gang om året, bliver forhøjet med virkning fra udbetalingen i I regionerne bliver den særlige feriegodtgørelse forhøjet fra 1,50 pct. til 1,95 pct. Højere pension Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Herudover sættes ATP-satsen op, og en række tillæg for aften-, natarbejde m.v. bliver delvist gjort pensionsgivende. Der er tale om en række forskellige forhøjelser, alt efter hvilken faggruppe man tilhører, og hvor man er ansat. Højere pensionssats Den generelle pensionssats bliver forhøjet for alle Sundhedskartellets medlemsgrupper. Som ledende fysioterapeuter ansat i en region forhøjes pensionsprocenten fra 16,00 pct. til 16,03 pct. Ændringen har virkning fra 1. April Hvis man lokalt har aftalt en højere pensionssats, bliver forbedringen bevaret. Man får samme stigning, som alle andre i tilsvarende stillinger, og den lokale forbedring flyder ovenpå, med mindre andet er aftalt lokalt. Højere ATP-bidrag ATP-satserne vil gradvist blive forhøjet efter en trinmodel, så alle Sundhedskartellets medlemmer senest i 2021 vil være omfattet af den højeste ATP-sats; A-satsen. For fysioterapeuter forhøjes ATP- B satsen forhøjes fra kr. til kr. pr. år. pr. 1. Januar 2010

19 19 Forhøjelsen betyder, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2010 stiger fra ca. 32 kr. om måneden til ca. 48 kr. om måneden, idet man selv via lønnen betaler 1/3 af ATP-bidraget. Arbejdsgiverens bidrag til ATPopsparing stiger samtidig fra ca. 65 kr. til ca. 95 kr., fordi arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. Pension af tillæg for aften-, nat-, weekendarbejde m.v. Tillæg for aftenarbejde, natarbejde, weekendarbejde o.lign. har hidtil ikke været pensionsgivende. Som noget nyt bliver de tillæg, man får som lønafhængige særydelser, nu pensionsgivende med 2 pct. I regionerne gælder det følgende tillæg: aftentillæg nattillæg weekendtillæg søgnehelligdagstillæg tilkald uden for planlagt tjeneste tilkald i forbindelse med rådighedstjeneste timelønnedes fridøgns- og helligdagsbetaling tillæg for manuel ventilation Overarbejde er ikke omfattet. Ændringerne træder i kraft den 1. april For ansatte i regionerne er der derudover lavet en hensigtserklæring om, at pensionen skal forhøjes yderligere ved kommende overenskomstforhandlinger. Seniorrettigheder Seniorbonus Alle medarbejdere, der er 60 år og derover, eller som fylder 60 år i overenskomstperioden, får en årlig bonus. Bonussen stiger med alderen og vil blive udbetalt første gang den 1. januar 2009 til alle medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere i Seniorordning Alder Bonus i pct. af sædvanlig løn* Pensionsindbetaling i pct. af sædvanlig løn Maksimale antal seniordage 60 år 2,0 pct. 2,1 pct. 2 seniordage 61 år 2,3 pct. 2,4 pct. 3 seniordage 62 år og derover 2,7 pct. 2,8 pct. 4 seniordage * Sædvanlig løn svarer til den løn, der udbetales under sygdom

20 20 Seniorbonussen kan konverteres til seniordage, ekstraordinær pensionsindbetaling og særlige kompetenceudviklingsforløb eller til en kombination af disse: Ekstraordinær pensionsindbetaling: Hvis hele seniorbonussen konverteres til pension, får pensionsindbetalingerne en lidt højere værdi, end hvis den udbetales i form af en bonus. Seniordage: Afhængig af alder kan man konvertere sin bonus til maksimalt 2, 3 og 4 dage. Værdien af en seniordag svarer til 0,4 pct. af den sædvanlige løn, og det betyder, at der bliver en del af bonussen i overskud efter konvertering til seniordage. Eksempel: For en medarbejder, som er 62 år eller derover, vil forskellen mellem 4 seniordage, der har en værdi på 1,6 pct. af den sædvanlige løn, og bonussen på 2,7 pct., fx kunne udbetales eller indbetales på pensionsordningen. Kompetenceudvikling: Vælger man at bruge sine seniorrettigheder til kompetenceudvikling, kan værdien af bonussen omregnes til køb af fx kursus, kursusmaterialer, opholdsudgifter eller evt. vikardækning. Ordningen er tidsbegrænset frem til 2011 og finansieres af ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i sommeren Retten til seniordage finansieres i den kommende overenskomstperiode fortrinsvist af de ekstra penge, der stammer fra den trepartsaftale, som vores hovedorganisation FTF har indgået med arbejdsgiverne i sommeren Generelle forhold for ansatte i kommuner og regioner Mere kompetenceudvikling Mulighederne for kompetenceudvikling bliver forbedret i den kommende overenskomstperiode. Med trepartsaftalen i sommeren 2007 blev der afsat ekstra penge til at styrke kompetenceudviklingen samlet set 193 mio. kr. på FTF s område I hver enkelt region/kommune skal der etableres et beslutningsforum, som består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, og som sammen skal beslutte, hvordan de ekstra penge skal bruges. Det ligger fast, at pengene primært skal bruges til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

21 21 Mere løn under barselsorlov Forældrenes samlede periode med løn under barsel bliver forlænget. Samtidig bliver en del af orloven øremærket til faren. Når barnet er fyldt 14 uger, har forældrene fremover følgende ret til fravær med løn: Seks uger til moren Seks uger til faren Yderligere seks uger til deling Fordeling af barselsorlov med løn Moren Til deling Faren Den nye ordning 14+6 uger 6 uger 2+6 uger Den gamle ordning 14 uger 10 uger 2+2 uger Eksempel: Efter den nye ordning kan moren få i alt 26 uger ( uger) med løn, hvis hun anvender de uger, som kan deles. Efter den gamle ordning kunne hun få 24 uger (14+10 uger med løn). Retten til løn bortfalder, hvis man ikke bruger den reserverede orlov. Hvis man adopterer, gælder tilsvarende regler. Barns 2. sygedag Forældre får fra den 1. april 2009 mulighed for tjenestefrihed med løn, også på barnets 2. sygedag. Grundlaget for afholdelse af barnets 2. sygedag er det samme som ved afholdelse af barnets 1. sygedag. Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Alle medarbejdere får ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale. Seniorer skal tilbydes senkarrieresamtaler med deres leder. Senkarrieresamtalerne tilbydes foreløbigt på forsøgsbasis. Tillæg til tillidsrepræsentanter Overenskomsten indeholder også forbedringer til tillidsrepræsentanter: Obligatorisk TR-tillæg: Som tillidsrepræsentant skal man fremover have et tillæg for at varetage tillidsrepræsentantfunktionen. Det konkrete beløb skal aftales lokalt. Længere opsigelsesvarsel: Tillidsrepræsentanter, og herunder også suppleanter, får et længere

22 22 opsigelsesvarsel. Det betyder konkret, at for en tillidsrepræsentant, der har været ansat under tre år, bliver opsigelsesvarslet på seks måneder, mod tidligere fem måneder. En tillidsrepræsentant, der har været ansat i ni år eller mere, får fremover et opsigelsesvarsel på ni måneder. Fællestillidsrepræsentant: I kommunerne får medarbejderne herudover ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant. Tidligere skulle der være enighed mellem de lokale parter, inden der kunne vælge en fællestillidsrepræsentant. Ferie Reglerne omkring udbetaling af den 6. ferieuge bliver ændret. Det betyder, at man skal give besked til sin arbejdsgiver senest den 1. oktober, hvis den 6. ferieuge ønskes udbetalt. Reglen gælder dog kun, hvis arbejdsgiveren ved ferieårets start meddeler, at de vil gøre brug af denne ordning. Herudover får man mulighed for at kræve feriegodtgørelse (12 pct.) i stedet for ferie med løn. For at få feriegodtgørelsen i stedet for ferie med i løn i det efterfølgende ferieår skal man give besked til arbejdsgiver senest den 31. december forud for optjeningsåret første gang inden den 31. december Mere forståelige lønsedler Ved udgangen af 2010 skal man på sin lønseddel eller på anden måde kunne se uddybende oplysninger om koblingen mellem grundbeløbet, som ens tillæg er aftalt i, og det, man rent faktisk får udbetalt. Herudover skal man også kunne se en bedre forklaring på beregningen af sin pension. BEDRE ANVENDELSE AF VIKARMIDLERNE Regionerne anvender flere og flere penge på eksterne vikarer på sygehusene. Sundhedskartellet og Danske Regioner er blevet enige om, at nogle af de penge i stedet kan komme regionernes egne, fastansatte medarbejdere til gode. Konkret har vi indgået en vikaraftale, der går ud på, at hvis medarbejdere vælger at arbejde flere timer i det offentlige sundhedsvæsen, stiger deres timeløn for de ekstra timer. Det gælder, uanset om man er deltids- eller fuldtidsansat. Det kommer til at foregå i regionale vikarordninger, hvor medarbejdere kan byde ind på de timer, som normalt ville gå til eksterne vikarer. Et eksempel: Hvis en medarbejder, der er ansat til 34 timer pr. uge, vælger at arbejde ekstra timer, får hun et tillæg på 24 procent for hver time udover de 34 timer. Hvis hun arbejder mere end 30 timer ekstra i kvartalet i vikarordningen, får hun samtidig en bonus på kr. Når man arbejder i vikaraftalen, forhøjes tillæggene med følgende beløb:

23 23 10 kr. i timen mellem kl kr. i timen mellem kl kr. i timen fra lørdag kl. 06 til søndag kl kr. i timen på søgnehelligdage. Vikaraftalen skal supplere, men ikke erstatte FEA-vagterne (Frivilligt Ekstra Arbejde), der fortsat anvendes til at løse planlagte ekstraopgaver, f.eks. afvikling af ventelister.

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for 11 faglige organisationer, der tilsammen

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Punkt 4: Overenskomst 2008

Punkt 4: Overenskomst 2008 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Generalforsamling 5. maj 2008 Punkt 4: Overenskomst 2008 HK/Kommunal Klubben klubmateriale Gladsaxe Rådhus om OK08 og skoler, generalforsamling 5. maj 2008 2 Hovedresultaterne

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2 DEBATOPLÆG OK 11 INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Indledning Så er forhandlingerne til OK 11 i gang. Det er altid en udfordring at

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen OK11 Debatoplæg OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

OVERBRINGES Den J.nr.:

OVERBRINGES Den J.nr.: Regionernes Lønnings og Takstnævn c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar 2012 30. september 2012

Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar 2012 30. september 2012 Lønninger for lægesekretærer m.fl. på hospitaler 1. januar 2012 30. september 2012 DL-vejledning om løn og ansættelse - i henhold til overenskomst med Danske Regioner Bliv detektiv på din egen lønseddel

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Velkommen til Temadag i social- og sundhedssektoren

Velkommen til Temadag i social- og sundhedssektoren Velkommen til Temadag i social- og sundhedssektoren FOA SANGEN mel. regnvejrsdag i november Vi vil male dagen gul FOA du er er fuld af sol Rød d og grå er vores farver Der er fred og ingen fare Det er

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I...1. 1. Indledning...2

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I...1. 1. Indledning...2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I...1 1. Indledning...2 2. Løn m.v....2 2.1 Generelle lønforhøjelser... 2 2.2. Reguleringsordningen... 2 2.3 Områdetillæg... 3 2.4. Særlig feriegodtgørelse...

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OVERBRINGES Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Danske Bioanalytikere Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere