Referat af ordinær generalforsamling Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept. 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 6. Behandling af indkomne appeller og forslag. Appeller: ingen Forslag: 1 forslag Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 1 og stk 4 samt 11 stk 2 Nuværende tekst: Ændringsforslag: 10, stk 1 10, stk 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, Bestyrelsen består af 5 alle valgt blandt selskabets bestyrelsesmedlemmer, alle valgt stemmeberettigede medlemmer for 3 år blandt selskabets stemmeberettigede af gangen. Hvert år på den ordinære medlemmer for 3 år af gangen. Hvert generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 år på den ordinære generalforsamling og 3 bestyrelsesmedlemmer. afgår skiftevis 1, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 10, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer heraf formand/næstformand er tilstede. 11, stk 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand og kasserer. 10, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heraf formand/næstformand er tilstede. 11, stk 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand og kasserer.

2 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår: Hans Clemensen (villig til genvalg) John Brix Larsen (villig til genvalg) Ole Brix Larsen (villig til genvalg) Valg af suppleant: Nyvalg: Steffen Møller Per Rosfeldt 8. Valg af lokal revisor og suppleant. Valg af lokal revisor: Efter tur afgår: Jørgen S. Hansen (villig til genvalg) Valg af lokal revisorsuppleant: Kim Hølmer (villig til genvalg) 9. Eventuelt. Pkt. 1. Valg af dirigent. Formand Hans Clemensen bød generalforsamlingen velkommen og foreslog Henrik Juhl som dirigent. HJ blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iflg. vedtægternes 8. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. HC fremlagde bestyrelsens beretning for 2009 (bilag 10/12). Jørgen Søtoft, Allerødvej 11, ville gerne høre årsagen til personaleudskiftningen på vandværket. HC forklarede, at Leif Andersen blev afskediget på grund af forsømmelse af sine pligter over for vandværket og derfor blev opfordret til at gå på pension. Han blev afskediget med 6 måneders opsigelsesvarsel samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. JS spurgte hvor stillingen var blevet opslået og HC oplyste, at den var blevet opslået i Allerød Nyt og i Frederiksborg Amts Avis og i flere regionale aviser. Peter Zehler, Allikevang 14, spurgte hvornår Allerød Kommune havde godkendt takstforhøjelsen for HC oplyste, at den var godkendt d. 1.september 2009 for år 2009 og at det var første godkendte takstforhøjelse af driftsbidraget siden JS spurgte til bestyrelsens handlingsplan i forbindelse med den mistænkte boring på Prins Valdemars Alle. HC oplyste, at boringen ikke bliver brugt i øjeblikket, da der er en lækage i kote 34. Handlingsplanen er at få lavet en foring af borerøret, så man kan anvende boringen igen. Dette under forudsætning af, at Allerød Kommune godkender LAV s anmodning om takstforhøjelse for JS spurgte, hvad prisen på en foring beløber sig til.

3 Bestyrer Lars Funk svarede at det koster knap kr HC oplyste, at man har anmodet Allerød Kommune om at godkende at boringen igangsættes, såfremt lækagen repareres. Denne godkendelse er endnu ikke modtaget. JS ville gerne vide hvad vandværkets visioner og missioner er. HC oplyste, at missionen er at forsyne byen med godt vand til lavest mulige pris. Visionen er at holde fast i dette og at vedtægternes 2, formål beskriver dette. Niels Willumsen, Cedervangen 35, udtrykte sin utilfredshed med at entreprenøren har efterladt store huller på Kollerødvej ved ledningsudskiftningen i december 2008 og at disse stadig ikke er udbedret. LF oplyste, at han var på vejgennemsyn med kommunen og at den har godkendt arbejdet. Kommunen har bedt Vandværket om at lave slidlag når temperaturen er på 7-8 grader. LF lover at kigge på sagen igen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere bemærkninger, og beretningen blev godkendt. Pkt. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Kasserer Sven Leffland fremlagde årsrapporten for 2009 (Bilag 10/13). Kim Hølmer spurgte om vores revisor havde nogle kommentarer til det store underskud. SL oplyste, at revisoren sidste år havde sagt at fortsatte underskuddet på samme måde, ville det holde 3-5 år, før vandværket kommer i rigtig store økonomiske vanskeligheder, men at underskuddet er fuldt bevidst i og med, at det er et klart pålæg fra Allerød Kommune, at vandværket ikke skal være i besiddelse af flere penge end dét, der svarer til omkostningerne til etablering af en ny boring, dvs. 6-7 mio. kr. NW spurgte, hvor stor en procentdel af ledningsnettet, der på nuværende tidspunkt er udskiftet. LF svarede at LAV ejer ca. 80 km ledningsnet og at LAV s rådgiver har rådet til, at man udskifter ca. 1,6 km ledningsnet om året. Dette bekoster sig til ca. 3 mio. kr. PZ oplyste, at han på generalforsamlingen i 2009 bemærkede en likviditetsforringelse på regnskabet for 2008 på 5,5 mio. kr. og at han havde givet udtryk for, at såfremt den negative udvikling fortsatte, ville vandværket nå et likviditetsminimum i løbet af 2 år. HC havde ifølge PZ dengang hævdet, at likviditeten kun blev påvirket af resultat før afskrivninger, og da bestyrelsen forventede positivt resultat i 2009 var der ingen grund til at frygte for likviditeten. I regnskabet for 2009 er driftsresultatet positivt, men likviditeten er faldet med yderligere 5,5 mio. kr. Bestyrelsens økonomiske teori om, at kun driftsresultatet før afskrivninger har indvirkning på likviditeten, holder derfor iflg. PZ ikke. Forklaringen på at likviditeten er forringet, er bl.a. anlægsinvesteringerne. Situationen er, at LAV nærmer sig det likviditetsminimum, som er nødvendigt for at kunne klare de nødvendige investeringer i anlægsarbejdet, samt som beredskab for uforudsete udgifter. Under de omstændigheder er det helt uacceptabelt at AK stadig blokerer for, at LAV kan foretage de skridt der skal til for at sikre vandværkets økonomi. Som situationen er nu, er der ikke plads til de nødvendige afskrivninger og likviditeten er under pres. PZ mente stadig, at bestyrelsen skulle tage et juridisk opgør med AK om sagen. Han bebrejdede ikke bestyrelsen, at den under de begrænsninger som AK sætter, ikke er i stand til at opnå de nødvendige økonomiske

4 resultater, men opfordrer til at bestyrelsen ser de økonomiske realiteter i øjnene, herunder særlig likviditetsudviklingen. Han opfordrede til, at bestyrelsen tager fløjshandskerne af over for AK. Alternativet er, at LAV må fastfryse nødvendige anlægsarbejder og at dette kun kan gøres i et vist stykke tid. Derefter må man ud og låne og det kan efter PZ s mening blive et problem, da han ikke mener, at bankerne er interesseret i at tage sikkerhed i et vandværk. PZ opfordrer bestyrelsen til at undersøge bankernes krav om sikkerhedsstillelse. HC kommenterede PZ s betragtninger med at efter den nye vandsektorlov, hvor prisloftet skal bestemmes af Forsyningssekretariatet, er prisfastsættelsen uden for kommunens hænder. Bliver der utilfredshed med prisloftet, er det Forsyningssekretariatet, vi skal gå til og HC udtrykte, at han ikke havde nogle forventninger om, at LAV kan vinde en evt. retssag mod dem. Derudover er udmeldingerne fra centralt hold, at man ikke skal puge penge sammen, men låne i pengeinstitutterne. Med den politik skal LAV nok ikke gøre sig forhåbninger om at køre med takster, der fuldt dækker behovet, før man absolut ingen penge har. PZ spurgte, om det var forstået korrekt, at det nye kontor kan sætte et maksimum, men at AK stadig kan gå under dette maksimum. HC svarede at det er korrekt, og at vandværket først ved, hvad der sker, når der er udmeldt et prisloft i løbet af efteråret PZ mente, at bestyrelsen med rettidig omhu, skulle gå ud og undersøge mulighederne for at låne. HC oplyste, at der i Vandforsyningsloven står anført, at kommunen skal kontrollere vandværkernes økonomi og at hvis denne ikke hænger sammen, så har kommunen en opgave. Kan vandværket ikke låne penge og forny ledningsnettet, må kommunen stille en garanti for, at vi kan låne pengene. JS bad om oplysninger vedr. indholdet i posterne under note 4: lønninger, bestyrelses- og personalefest samt især detaljerede oplysninger vedr. note 5: mødeudgifter samt omkostninger ved 75 års jubilæum. Dirigenten anførte at den af JS ønskede detaljeringsgrad ikke passede til en generalforsamling og spurgte om en af de kritiske revisorer havde nogle kommentarer til, hvordan pengene var blevet brugt det forløbne år. Jørgen Hansen, kritisk revisor, henviste til revisionsprotokollen, hvor evt. kommentarer til regnskabet er påført. Han mente desuden, at det var urimeligt at bede om så stor detaljeringsgrad. Birger Bonné, kritisk revisor, mente at det var helt ude af proportioner at diskutere beløb af den størrelsesorden på en generalforsamling. SL tilføjede, at 50 års jubilæet blev markeret med vandkunsten ved Allerød Posthus og at man efter at have vendt det flere gange i bestyrelsen, derfor også besluttede at afholde 75 års jubilæum. PZ mindede om, at bestyrelsen havde fremlagt budget vedr. jubilæet på generalforsamlingen 2009 og at dette dengang blev accepteret. Han spurgte om det budgetterede var blevet overholdt. SL svarede, at det viste sig at blive dyrere end beregnet og at det selvfølgelig var beklageligt, men at man havde vurderet at det var nødvendigt for at få et springvand af god kvalitet, der kan holde i mange år.

5 JS var ked af at høre, at man som kritisk revisor ikke har tid til at gennemgå hvert enkelt regnskabsbilag. Åge Bliddal, Cedervangen 38, spurgte om man ikke til enhver tid kan gå ned på vandværket og bede om at se alle regnskabsbilag. JH forklarede, at de 2 kritiske revisorer havde gennemgået alle bilag. Men at det er umuligt at huske alle poster i hele regnskabet. SL fortalte at han også havde været alle bilag igennem og desuden havde skrevet under på alle. Lars Hansen, Allerødvej 9, ville gerne vide, hvordan budgettet for 2009 var i forhold til det opnåede. SL svarede, at der var budgetteret med et underskud på mio. kr. KH anbefalede, at man ved fremlæggelsen af regnskabet sammenlignede med det budgetterede samt evt. regnskabet for forrige år. HJ spurgte om regnskabet kunne godkendes: 2 stemmer imod 1 afholdt sig fra at stemme 18 kunne godkende regnskabet og dermed blev regnskabet godkendt. Pkt. 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges til accept. SL fremlagde budgettet for PZ spurgte hvorfor henlæggelser til større ledningsrenoveringer og nyanlæg præcis er mio. kr.,. når tallet i 2009 var mio. kr. Han mente, at der må være et fast beløb, man afskriver anlægget med om året for at udarbejde et realistisk budget og ikke opfinde tallet for at få budgettet til at gå i 0. SL forklarede, at bestyrelsen tager udgangspunkt i det godkendte takstblad, når der udarbejdes budget. Ved evt. budgetoverskridelser, vurderer man så, om der er andre budgetterede omkostninger, der kan vente til følgende år og dermed holde de samlede udgifter nede i indeværende regnskabsår. JS føler, at der mangler nogle handlingsplaner. Han spurgte, hvor mange penge, man har afsat til systematisk vedligeholdelse samt hvor meget man har budgetteret til akutte brud. Desuden om en kontordame uden pension skal stige kr ,- om året. HC svarede ja til det sidste spørgsmål. LF kommenterede spørgsmålet vedr. vedligeholdelse af ledninger. Der er på konto 2010 afsat kr ,- Dette tal er beregnet ud fra et gennemsnit over de sidste flere år. PZ sagde, at han gerne ville stemme for budgettet, hvis han kunne få en forklaring på, hvorfor der var afsat præcist mio. kr. i forhold det afsatte på budgettet for 2009 på kr mio. kr. HC svarede, at henlæggelserne dækker over en mulighed for at renovere ledninger. De skal dermed

6 dække den kapital, vandværket ønsker at lægge ned i jorden. Bliver taksterne mindre, bliver der også mindre til renovering. Vandværket vil på nuværende tidspunkt ikke hæve penge i banken til renovering. PZ spurgte, om det dermed betyder, at ledningsnettet i øjeblikket forringes, da der tidligere var oplyst, at det var tilrådeligt at renovere for ca. 3 mio. kr. om året for at vedligeholde ledningsnettet. HC bekræftede dette. Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne acceptere budgettet. 4 var imod og 17 for budgettet, budgettet blev hermed accepteret. Pkt. 5. Vedtagelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. HC fremlagde forslag om at justere formandens årlige honorar fra kr ,- til kr og kassererens årlige honorar fra kr ,- til kr ,-. Til de bestyrelsesmedlemmer der måtte ønske det, tilbydes betaling for bredbåndsforbindelse. Der var ingen kommentarer og honoraret blev hermed godkendt. Punkt 6. Behandling af indkomne appeller og forslag. Appeller: ingen Forslag: 1 forslag Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 1 og stk 4 samt 11 stk 2 Nuværende tekst: Ændringsforslag: 10, stk 1 10, stk 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, alle valgt Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, blandt selskabets stemmeberettigede alle valgt blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer for 3 år af gangen. Hvert år på den medlemmer for 3 år af gangen. Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1, 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 10, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer heraf formand/næstformand er tilstede. 11, stk 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand og kasserer. 10, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heraf formand/næstformand er til stede. 11, stk 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand/næstformand og kasserer.

7 Dirigenten oplyste, at der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændringer. Forslaget var indkommet den 29. januar 2010, altså rettidigt. HC forklarede, at baggrunden for vedtægtsændringsforslaget er, at der i de senere år i bestyrelsen ikke har været opgaver, der indebar, at man var nødt til at nedsætte udvalg. Omfanget af bestyrelsesarbejdet er således, at det vil være muligt for 5 medlemmer i stedet for 7 at udføre. Derudover har det været vanskeligt at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. Vandværket har eksempelvis været uden suppleanter siden Knud-Ove Jensen afgik ved døden og Ole Brix Larsen derfor indtrådte i bestyrelsen. De øvrige dele af forslaget er konsekvenser af at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Derudover anførte HC, at det vil være nyttigt, hvis forslaget vedtages, at lave en justering af 8 i vedtægterne. Der står, at man skal indsende forslag senest 4 uger før generalforsamlingen. Dette gælder ikke forslag til vedtægtsændringer. Disse skal indsendes inden udgangen af januar måned. Derfor kunne det være nyttigt at lave en tilføjelse til 8 stk., 3 og skrive se dog 13 vedr. vedtægtsændringer. Tilføjelsen er en præcisering af hensyn til læseren af vedtægterne. PZ spurgte om vedtægterne på er de gældende, da 15, stk. 3 er bortfaldet og han mener derfor at den ikke burde stå der. HC forklarede at bestyrelsen har valgt ikke at bruge penge på at genoptrykke vedtægterne kun på grund af fodnoten, men accepterer, at den bliver fjernet fra hjemmesiden. BB mente at fodnoten ikke bare skulle slettes fra hjemmesiden, men at det skulle anføres med en parentes, der forklarer, at der er uoverensstemmelse mellem hjemmesiden og den trykte udgave, så man ikke skaber forvirring. HC tilføjede at såfremt forslaget vedtages, også ved den ekstraordinære generalforsamling, vil der være behov for at udsende en rettelse og den vil tage højde for dette. Dirigenten konstaterede at der ikke var indvendinger mod ændringsforslaget og dette blev vedtaget. Der var ikke indvendinger mod hovedforslaget og dette blev dermed også vedtaget. Dirigenten oplyste at der hermed skal afholdes ekstraordinær generalforsamling efter 4 uger, men senest om 3 måneder. Pkt. 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår: Hans Clemensen (villig til genvalg) John Brix Larsen (villig til genvalg) Ole Brix Larsen (villig til genvalg) Alle blev genvalgt. Valg af suppleant: Nyvalg: Steffen Møller Per Rosfeldt

8 Steffen Møller og Per Rosfeldt blev begge valgt som nye suppleanter til bestyrelsen. Pkt. 8. Valg af lokal revisor og suppleant. Valg af lokal revisor: Efter tur afgår: Jørgen S. Hansen (villig til genvalg) Jørgen S. Hansen blev genvalgt. Valg af lokal revisorsuppleant: Kim Hølmer (villig til genvalg) Kim Hølmer blev genvalgt. 9. Eventuelt. HC takkede dirigenten og generalforsamlingen for at have holdt god ro og orden. SLUT kl. 21:16

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere